Yandex.Taxi pakalpojuma izmantošanas noteikumi

1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie Noteikumi (turpmāk — Noteikumi) ir Yandex.Taxi B.V. (turpmāk — "Yandex.Taxi") piedāvājums interneta lietotājam (turpmāk — Lietotājs) Yandex.Taxi pakalpojumu (turpmāk — "Pakalpojumu") izmantošanai.

1.2. To, kā Lietotājs izmanto Pakalpojumu, reglamentē šie Noteikumi, kā arī dokumenti:

kā arī SIA "YANDEX" (Ļeva Tolstoja iela 16, Maskava, 119021, Krievija) dokumenti:

(turpmāk kopā saukti — "Reglamentējošie dokumenti").

1.3. Sākot lietot Pakalpojumu/atsevišķas tā funkcijas, uzskatāms, ka Lietotājs pilnā apmērā, bez jebkādām atrunām un izņēmumiem ir piekritis šiem Noteikumiem, kā arī Reglamentējošo dokumentu nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šo Noteikumu un/vai Reglamentējošo dokumentu nosacījumiem, Lietotājam nav tiesību izmantot Pakalpojumu.

1.4. Yandex.Taxi ir tiesības, nepaziņojot par to Lietotājam, jebkurā laikā grozīt šo Noteikumu nosacījumus, bet SIA "YANDEX" ir tiesības, nepaziņojot par to Lietotājam, jebkurā laikā grozīt Reglamentējošo dokumentu noteikumus. Šo Noteikumu spēkā esošā redakcija ir pieejama šajā adresē: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv/ . Risku par neiepazīšanos ar Noteikumu un Reglamentējošo dokumentu jauno redakciju uzņemas Lietotājs. Turpinot izmantot Pakalpojumu pēc Noteikumu vai Reglamentējošo dokumentu izmaiņām, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir piekritis to jaunajai redakcijai.

1.5. Gadījumā, ja Yandex.Taxi šo Noteikumu punktā 1.4. paredzētajā kārtībā veicis jebkādas izmaiņas šajos Noteikumos, kurām Lietotājs nepiekrīt, Lietotājam ir jābeidz lietot Pakalpojumu.

1.6. Pakalpojums piedāvā Lietotājam bezmaksas iespēju publicēt informāciju par Lietotāja potenciālo pieprasījumu attiecībā uz pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumiem, kā arī iespēju iepazīties ar informāciju par organizāciju, kas sniedz pakalpojumus minētajā sfērā, piedāvājumiem, un veikt šādu piedāvājumu meklēšanu pēc Lietotāja noteiktiem parametriem. Šie Noteikumi ir attiecināmi uz visām šobrīd pastāvošajām Pakalpojuma funkcijām, kā arī jebkādu to attīstību un/vai papildinājumiem.

1.7. Atkarībā no Lietotāja reģiona visas vai dažas no Pakalpojuma funkcijām var nebūt pieejamas vai var būt ierobežotas. Funkcijas tiek uzskatītas par nepieejamām (ierobežotām) Lietotājam no noteikta reģiona, ja šāds Lietotājs tās nevar izmantot reālā veidā. Jebkādu tehnisku datu ierobežojumu apiešanas metožu vai tādu datu ierobežojumu apiešanas metožu, kas īstenotas ar programmatūru, lietošana ir aizliegta. Šo Noteikumu nosacījumi, kas reglamentē Lietotājam nepieejamas (ierobežotas) Pakalpojuma funkcijas, netiek pielietoti līdz brīdim, kad Lietotājam šādas funkcijas kļūst pieejamas reālā veidā. Informācija par Pakalpojuma funkciju pieejamību tiek sniegta Lietotājam pēc Lietotāja pieprasījuma, kas nosūtīts Yandex.Taxi.

1.8. Lai izvairītos no šaubām, Yandex.Taxi nesniedz pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumus un uzziņu-dispečeru dienesta pakalpojumus.

1.9. Visas Lietotāja sarunas ar atbalsta dienesta speciālistiem, kā arī ar servisa partneru autovadītājiem var tikt ierakstītas kvalitātes kontroles un apkalpošanas pilnveides nolūkos.

1.10. Izmantojot Pakalpojumu, Lietotājs piekrīt reklāmas satura paziņojumu saņemšanai. Lietotājam ir tiesības atteikties no reklāmas satura paziņojumu saņemšanas, izmantojot attiecīgo Pakalpojuma iespēju vai sekojot norādījumiem, kas sniegti saņemtajā reklāmas satura paziņojumā.

2. Pakalpojuma izmantošana. Atsevišķas Pakalpojuma funkcijas

2.1. Pakalpojums Lietotājam tiek sniegts personīgai, nekomerciālai izmantošanai.

2.2. Informāciju par pasažieru un bagāžas pārvadāšanu (turpmāk — Informāciju) sniedz Pakalpojuma partneri. Partneru saraksts pieejams adresē http://taxi.yandex.com/partners. Lai iegūtu sīkāku informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem (tostarp informāciju par bezvadu interneta pieejas punkta esamību salonā, par Tiesību turētāja partnera veiktu foto/videofiksāciju salonā un citu informāciju), Lietotājs var vērsties pie Pakalpojuma partneriem vai, izmantojot Pakalpojuma iespēju, sniegt savu kontaktinformāciju, kuru Pakalpojuma partneri var izmantot, lai patstāvīgi sazinātos ar Lietotāju un sniegtu tam informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.

2.3. Yandex.Taxi nav atbildīgs par Pakalpojuma partneru sniegtās informācijas saturu un/vai aktualitāti, tai skaitā attiecībā uz informāciju par partneru pakalpojumu izmaksām, kā arī par to pieejamību konkrētā brīdī. Lietotāja saziņu ar partneriem jautājumos, kas attiecas uz pakalpojumu iegādi, Lietotājs veic patstāvīgi (bez Yandex.Taxi dalības) saskaņā ar partneru pieņemtajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Yandex.Taxi nav atbildīgs par finanšu vai jebkādiem citiem darījumiem, ko veic Lietotājs un partneri, kā arī par jebkādām sekām, kas rodas, Lietotājam iegādājoties partneru pakalpojumus.

2.4. Lietotājam var būt pieejamas Pakalpojuma partneru novērtēšanas funkcijas, kā arī komentāru/atsauksmju publicēšana par Pakalpojumu un/vai Pakalpojuma partneru sniegtajiem pakalpojumiem. Lietotāju novērtējumi un atsauksmes tiek publicētas Pakalpojuma tīmekļa vietnē, kā arī var būt pieejamas trešo personu tīmekļa vietnēs. Izmantojot minētās funkcijas, Lietotājs apņemas ievērot SIA "YANDEX" Lietotāja līguma 4. un 5. sadaļā paredzētās prasības pret lietotāja radītu saturu, kas publicētas adresē: (https://yandex.com/legal/rules). Yandex.Taxi patur tiesības atteikt jebkāda novērtējuma/atsauksmes publicēšanu, kā arī jebkurā brīdī dzēst/bloķēt Lietotāja publicētu novērtējumu/atsauksmi pēc saviem ieskatiem un nenorādot iemeslus.

2.5. Yandex.Taxi patur tiesības pēc saviem ieskatiem ierobežot Lietotāja pieeju Pakalpojumam (vai noteiktām Pakalpojuma funkcijām, ja tas tehnoloģiski iespējams), izmantojot tā kontu, vai pilnībā bloķēt Lietotāja kontu, ja Lietotājs atkārtoti pārkāpis šos Noteikumus, vai piemērot pret Lietotāju citus pasākumus, kuru mērķis ir likumdošanas prasību vai trešo personu tiesību un likumīgo interešu ievērošana.

2.6. Paaugstināta taksometru pakalpojumu pieprasījuma periodos (tai skaitā pirmssvētku dienās, liela mēroga pasākumu norises dienās un citos gadījumos) Pakalpojuma partneru tarifi var tikt paaugstināti. Yandex.Taxi informē par tarifu paaugstināšanu, publicējot attiecīgu paziņojumu Pakalpojuma tīmekļa vietnē http://taxi.yandex.com, vai citos veidos pēc Yandex.Taxi ieskatiem, tai skaitā nosūtot Lietotājam informatīvu paziņojumu uz mobilā tālruņa numuru.

2.7. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumus pēc "Ekonomiskā", "Komforta", "Biznesa" un citiem Pakalpojumā piedāvātajiem tarifiem veic dažādas automobiļu klases. Automobilis tiek pieskaitīts konkrētā klasē automātiski, balstoties uz Pakalpojuma partneru sniegtajiem datiem par automobiļa raksturojumu.

2.8. Taksometru dienests ietur no Lietotāja samaksu par brauciena atteikumu, ja šāds atteikums noticis pēc automobiļa ierašanās Lietotāja norādītajā vietā. Šādas samaksas apmērs tiek aprēķināts līdzvērtīgi brauciena cenai pēc attiecīgā tarifa par laiku no faktiskās automobiļa ierašanās ierašanās vietā vai no ierašanās brīža, kas norādīts taksometru dienesta Lietotājam sniegtajā informācijā attiecībā uz Lietotāja pasūtīto pārvadāšanas pakalpojumu (atkarībā no tā, kurš iestājies vēlāk), līdz brīdim, kad Lietotājs atteicies no brauciena veikšanas. Lietotājs veic atteikumu no brauciena, nosūtot attiecīgu paziņojumu taksometru dienestam, izmantojot Pakalpojumu. Lietotājs, kurš nav iesēdies taksometru dienesta nodrošinātajā automobilī 10 (desmit) minūšu laikā, ņemot vērā bezmaksas gaidīšanas laiku, tiek uzskatīts par braucienu atteikušu, ja vien attiecīgā taksometru dienesta noteikumos nav paredzēts citādi vai citāda vienošanās nav veikta starp Lietotāju un taksometru dienesta pārstāvi (autovadītāju). Samaksa par Lietotāja atteikumu no brauciena veikšanas no lidostas tiek aprēķināta augstāk norādītajā veidā, ieturot papildu samaksu par automobiļa nosūtīšanu ārpus pilsētas robežām saskaņā ar tarifu.

2.9. Lietotājs piekrīt, ka Yandex.Taxi apstrādā Yandex.Taxi Lietotāja personīgo informāciju vai citas personas datus, par kuru Lietotājs ir norādījis informāciju, saskaņā ar šo Noteikumu 4.nodaļu par "Lietotāja personas informācijas (ieskaitot personas datus) vai citas personas, par kuru Lietotājs norādījis informāciju saskaņā ar šo noteikumu 4. nodaļu, nodošanu Yandex.Taxi un informācijas apstrādāšanu Yandex.Taxi partneriem (tajā skaitā arī apdrošināšanas sabiedrībām), lai sniegtu Lietotājam pakalpojumus Servisa ietvaros. Ja Lietotājs izmanto Servisu, Lietotāja personas informācija tiek nodota SIA "YANDEX" apstrādei ar tādiem nosacījumiem un tādiem mērķiem, kas noteikti SIA "YANDEX" Konfidencialitātes politikā, ar kuru var iepazīties zemāk norādītajā adresē: https://yandex.com/legal/confidential_lv.

Lietotājs saprot un piekrīt, ka gadījumos, kad Lietotājam un citam dalībniekam ir kopīgs konts, saskaņā ar šo noteikumu 4. nodaļu un lietotājs veic braucienu, tad informācija par viņa potenciālā Pakalpojuma pieprasījumu, izmantojot "Yandex.Taxi" mobilo aplikāciju, tiks izvietota un kļūs pieejama arī personai, kura ir izveidojusi tādu kopīgu kontu.

2.10. Pasūtīdams piegādes pakalpojumu, Lietotājs nevar nodot piegādei šādus priekšmetus:

 • kaujas rokas šaujamierocis, civilierocis un dienesta ierocis, munīcija, to rezerves daļas un piederumi, loki un sporta stopi, gaismas, dūmu un skaņu signalizēšanai izmantojams ierocis, elektrisks ierocis, elektrošoka ierīce un dzirksteļu ierīce, aukstie asmens ieroči, spriguļi, sitamie riņķi, šurikeni, bumerangi un citi sišanai, drupināšanai, mešanai pielāgoti priekšmeti, smaili priekšmeti vai priekšmeti ar asmeni, izņemot sporta rīkus, divējādas piemērošanas speciālie tehniskie līdzekļi un to piederumi;
 • narkotiskie līdzekļi, psihotropās vielas, prekursori un to analogi;
 • kodolmateriāli, radioaktīvas, stipri iedarbīgas, kodīgas, eksplozīvas un viegli uzliesmojošas vielas, spridzināšanas līdzekļi, pirotehniskās vielas un ar tām izmantojami izstrādājumi un citas bīstamas vielas;
 • indes, indīgi dzīvokļi, indīgas vielas, indīgi augi un indīgu augu sēklas;
 • nauda, monētas, banknotes un daži vērtspapīri (čeki);
 • iespieddarbi, attēlmateriāli, kino-, (foto-, audio- un videomateriāli, kuros ietilpst propaganda un aģitācija par konstitucionālās kārtības maiņu, valsts drošības graušanu, karu, sociālo, rasu, nacionālo, reliģisko, kārtu un dzimtas pārākumiem, nežēlības, vardarbības un pornogrāfijas kults;
 • pārtikas produkti, kas ātri bojājas;
 • priekšmeti un vielas, kas savas dabas un iepakojuma dēļ var radīt draudus ļaudīm, piesārņot vai bojāt (kaitēt) citas kravas, ļaudis un priekšmetus ap tām;
 • dzīvokļus un augus, bioloģiskus materiālus;
 • priekšmeti, kuru transportēšanai ir nepieciešami speciāli aprīkoti transportlīdzekļi, arī pārtika;
 • šķidrums atvērtā tarā;
 • lielgabarīta priekšmeti, kuru izmērījumu summa (bez speciali saskaņotiem gadījumiem) garumā, platumā (divos diametros vai asīs ruļļa pamatā) un augstumā pārsniedz 150 cm, gari priekšmeti, kuru lielums ir pāri 150 cm; nododamu priekšmetu svars nevar būt lielāks par 20 kg;
 • trausli priekšmeti pēc speciāla iepakojuma;
 • citi priekšmeti, kuru aprite aizliegta vai aprobežota.

Servisa partneri var noteikt arī citus ierobežojumus pret piegādes priekšmetiem.

Lietotājs iepazīstināts un atstiprina, ka, neņemot vērā iepriekš minētas prasības pret piegādei nododamiem priekšmetiem, viņš pats atbild pilnībā par visām negatīvajām sekām, kas varētu notikt, sniedzot Servisa partneriem piegādes pakalpojumus. Turklāt Servisa partnerim ir tiesība atteikties Lietotājam sniegt pakalpojumu, ja Servisa partneris vai Servisa partnera pārstāvis atklās priekšmetus, kuri ir aizliegti piegādei.

3. Pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma bezskaidras naudas apmaksas funkcija

3.1. Lietotājs var veikt samaksu par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumu, kas Lietotājam sniegts saskaņā ar viņa publicēto informāciju par potenciālo attiecīgā pakalpojuma pieprasījumu, izmantojot Pakalpojumu:

3.1.1. Tieši taksometru dienestam (tostarp skaidrā naudā vai citos veidos, ko piedāvā norādītais taksometru dienests, ja tādi ir, turpmāk šo Noteikumu tekstā un Pakalpojumu interfeisā — "Skaidra nauda"). Minētais apmaksas veids tiek veikts bez Yandex.Taxi starpniecības, un šie Noteikumi to nereglamentē.

3.1.2. Lietotājam var būt pieejama bezskaidras naudas maksājuma funkcija, izmantojot Piesaistīto maksājumu karti (šo noteikumu punkts 3.2.); šādā gadījumā Yandex.Taxi rīkojas attiecīgā taksometru dienesta uzdevumā vai uz cita pamata, piesaistot pilnvarotu maksājumu pieņemšanas operatoru, elektronisko naudas līdzekļu operatoru vai citu norēķinu dalībnieku un ir maksājuma saņēmējs kā taksometru dienesta aģents, vai arī citā veidā (turpmāk — "bezskaidras naudas maksājums"). Yandex.Taxi negarantē to, ka Pakalpojuma darbībā attiecībā uz bezskaidras naudas maksājuma iespējas sniegšanu nerodas kļūdas un atteices.

Atkarībā no Lietotāja reģiona bezskaidras naudas maksājums var tikt veikts bez Yandex.Taxi kā maksājuma saņēmēja vai, iesaistot Yandex.Taxi kā cita veida norēķinu dalībnieku vai informācijas mijiedarbības dalībnieku.

Lietotājs izvēlas atbilstošo maksājuma veidu Pakalpojuma interfeisā. Ja jebkādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt bezskaidras naudas maksājumu (tostarp, bet ne tikai gadījumos, kad iestājusies šīs funkcijas pagaidu nepieejamība, pagaidu vai pastāvīga bezskaidras naudas maksājuma iespējas neesamība, izmantojot Piesaistīto karti, vai Piesaistītajā kartē nepietiek līdzekļu), Lietotājs apņemas veikt maksājumu Skaidrā naudā.

Izmantojot bezskaidras naudas maksājumu, iespējams gan veikt vienu transakciju par pilnu pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojumu vērtību, gan vairākas transakcijas par pakalpojuma maksas atsevišķām daļām. Bezskaidras naudas maksājums var tikt veikts jebkurā no minētajiem veidiem brauciena laikā vai pēc tā beigām.

Veicot bezskaidras naudas maksājumu, reizē ar pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma apmaksu Lietotājam pēc saviem ieskatiem ir iespēja veikt arī papildu bezskaidras naudas maksājumu taksometru dienestam procentuālā attiecībā no apmaksājamā pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma vērtības (turpmāk šo Noteikumu tekstā un Pakalpojuma interfeisā — "Dzeramnauda").

3.2. Lietotājs norāda Piesaistīto maksājumu karti Pakalpojuma interfeisā un norāda šādus datus:

 • Maksājumu kartes numuru

 • Kartes derīguma termiņu

 • Drošības kodu

Ja maksājumu kartes dati ir pareizi un derīgi un ja šādas kartes izmantošana Pakalpojuma ietvaros ir tehniski iespējama, norādītā maksājumu karte iegūst Piesaistītās kartes statusu un var tikt izmantota bezskaidras naudas maksājumu veikšanai (šo Noteikumu punkts 3.1.2.). Pakalpojuma interfeisā tiek uzrādītas visas Piesaistītās kartes; Lietotāja ērtībai tiek attēloti Piesaistītās kartes numura pēdējie 4 cipari.

3.3. Pievienojot Piesaistīto karti, kā arī gadījumos, kad Lietotājs izvēlas bezskaidras naudas maksājuma funkciju konkrēta brauciena apmaksai, tiek noskaitīta summa, kas nepārsniedz 5 Krievijas rubļus (vai citu summu Lietotāja reģiona valūtā), kas nepieciešams, lai apstiprinātu Piesaistītās kartes datu pareizību un derīgumu; veiksmīgas transakcijas norises gadījumā minētā summa tiek atgriezta Lietotājam. Neveiksmīgs minētās summas noskaitīšanas mēģinājums nozīmē to, ka konkrēto Piesaistīto karti nav iespējams pievienot un/vai nav pieejama bezskaidras naudas maksājuma funkcija.

3.4. Pievienojot Piesaistīto karti, kā arī jebkurā brīdī pēc tās pievienošanas Lietotājam ir iespēja noteikt un/vai mainīt Dzeramnaudas apmēru pēc noklusējuma, izmantojot Pakalpojuma interfeisu; Lietotājs var mainīt Dzeramnaudas apmēru konkrētam braucienam Pakalpojuma interfeisā pēc šī brauciena beigām.

3.5. Dzeramnauda (apmērā pēc noklusējuma vai apmērā, kuru Lietotājs norādījis īpaši konkrētam braucienam) tiks noskaitīta no Piesaistītās kartes, ja Lietotājs 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām Pakalpojuma interfeisā norādījis pozitīvu brauciena novērtējumu (4-5 zvaigznes) un nospiedis pogu "Gatavs", vai nav norādījis ne pozitīvu, ne negatīvu brauciena novērtējumu (nav norādījis zvaigžņu skaitu) un nospiedis pogu "Gatavs".

3.6. Gadījumā, ja Lietotājs 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām Pakalpojuma interfeisā norādījis negatīvu brauciena novērtējumu (1-3 zvaigznes) un nospiedis pogu "Gatavs", Dzeramnauda no Piesaistītās kartes netiks noskaitīta.

3.7. Gadījumā, ja Lietotājs 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām nav nospiedis pogu "Gatavs", Dzeramnaudas summa (apmērā pēc noklusējuma vai apmērā, kuru Lietotājs norādījis īpaši konkrētam braucienam) tiks bloķēta Piesaistītajā kartē uz 24 stundu periodu, kura laikā Lietotājam ir iespēja mainīt Dzeramnaudas apmēru konkrētajam braucienam, to palielinot vai samazinot. Beidzoties minētajam periodam, tiek veikta Dzeramnaudas noskaitīšana Lietotāja norādītajā (pēc noklusējuma vai konkrētajam braucienam) apmērā.

3.8. Lietotājs veic bezskaidras naudas maksājumu, piedaloties pilnvarotam maksājumu pieņemšanas operatoram vai elektronisko naudas līdzekļu operatoram, un šo darījumu reglamentē starptautisku maksājumu sistēmu, banku (tostarp Piesaistīto karti izsniegušās bankas) un citu norēķinu dalībnieku noteikumi.

3.9. Norādot savus datus saskaņā ar šo Noteikumu punktu 3.2. un turpmāk izmantojot Piesaistīto karti, Lietotājs apstiprina un garantē, ka norāda drošu un pilnīgu informāciju par derīgu maksājumu karti, kas izsniegta uz Lietotāja vārda; ka Lietotājs ievēro starptautisku maksājumu sistēmu noteikumus un Piesaistīto karti izsniegušās bankas prasības, tai skaitā attiecībā uz bezskaidras naudas norēķinu veikšanas kārtību.

3.10. Lietotājs saprot un piekrīt, ka visas Pakalpojuma ietvaros veiktās darbības, izmantojot viņa apstiprinātu mobilā tālruņa numuru, tai skaitā bezskaidras naudas maksājumu veikšana, izmantojot Piesaistīto maksājumu karti, tiek uzskatītas par Lietotāja veiktām.

3.11. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt bezskaidras naudas maksājuma veikšanai un/vai tā summai un citos jautājumos, kas saistīti ar Piesaistītās kartes izmantošanu Pakalpojuma ietvaros, Lietotājs ir tiesīgs vērsties pie Yandex.Taxi, izmantojot Pakalpojuma norādītos tālruņa numurus vai atbalsta (atgriezeniskās saites) dienesta interfeisu 14 dienu laikā, sākot ar dienu, kurā veikts bezskaidras naudas maksājums vai notikušas citas darbības vai notikumi, kas izraisījuši šo jautājumu.

Ja šī jautājuma pārbaudes rezultātā Yandex.Taxi pieņem lēmumu pilnībā vai daļēji atgriezt bezskaidras naudas maksājuma summu, minētā atgriešana tiek veikta ar pārskaitījumu uz tās maksājumu kartes bankas kontu, no kuras tika veikts bezskaidras naudas maksājums. Naudas līdzekļu atgriešanas kārtība tiek veikta, piedaloties pilnvarotam maksājumu pieņemšanas operatoram vai elektronisko naudas līdzekļu operatoram, un šo darījumu reglamentē starptautisku maksājumu sistēmu, banku (tostarp Piesaistīto karti izsniegušās bankas) un citu norēķinu dalībnieku noteikumi. Gadījumos, kad Yandex.Taxi nav Piesaistītās kartes norēķinu dalībnieks, Yandex.Taxi var rīkoties kā persona, kas nodod Lietotāju paziņojumus augstākminētajos jautājumos taksometru dienestiem, dispečeriem vai citām personām, kas ir maksājuma saņēmējas augstākminētajos darījumos ar Piesaistīto karti.

3.12. Yandex.Taxi patur tiesības jebkurā brīdī pieprasīt, lai Lietotājs apstiprina datus, ko Lietotājs norādījis Pakalpojuma ietvaros, tai skaitā Piesaistītās kartes datus, un pieprasīt ar to saistītos apstiprinošos dokumentus (tostarp personu apliecinošus dokumentus), kuru nesniegšana pēc Yandex.Taxi ieskatiem var tikt pielīdzināta apšaubāmas informācijas sniegšanai un var izraisīt šo Noteikumu 2.5. punktā paredzētās sekas.

3.13. Šīs nolikuma sadaļas nosacījumi par pasažieru un bagāžas pārvadāšanas pakalpojuma apmaksu un kārtību netiek piemēroti gadījumā, kad šāda pakalpojuma apmaksu Lietotāja vietā veic trešā persona, pamatojoties uz atsevišķu līgumu, ko šāda trešā persona noslēgusi ar Yandex.Taxi.

4. Funkcija "Kopīgais konts"

4.1 Lietotājam var būt pieejama kopīga konta izveidošanas funkcija "Yandex.Taxi" mobilajā aplikācijā, proti, ir iespēja lietot Pakalpojumu vairākiem Lietotājiem viena izveidota konta ietvaros, kā arī veikt sniegto pasažieru un bagāžas pārvadājumu pakalpojumu apmaksu ar bezskaidras naudas norēķinu palīdzību, izmantojot bankas maksājumu karti, ar kontam piesaistītu Lietotāju, kurš ir izveidojis kopīgo kontu.

4.2 Kopīga konta izveidošanai Lietotājam jānorāda sekojoša informācija:

 • Lietotāja tālruņa numurs;
 • E-pasta adrese;
 • To personu tālruņu numuri, kuras arī būs kopīgā konta lietotāji;
 • Pievienotās bankas norēķinu kartes dati, saskaņā ar sarakstu, kas norādīts šo Noteikumu 3.2 punktā.

Nepieciešamības gadījumā, Lietotājs var norādīt arī citu informāciju.

4.3. Funkcijas "Kopīgais konts" ietvaros Lietotājam tiek dota iespēja izveidot sekojošus kopīgo kontu veidus:

4.3.1. ģimenes konts;

4.3.2. biznesa konts.

4.4. Ģimenes konta ietvaros, tā dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 4 (četrus) Lietotājus.

4.5. Biznesa konta ietvaros, tā dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 20 (divdesmit) Lietotājus. Lietotājam var tikt piedāvātas papildus funkcijas un pakalpojumi par atsevišķu samaksu.

4.6. Lai visi dalībnieki varētu lietot "Kopīgā konta" funkciju, tālruņa numurus, kurus Lietotājs ir uzrādījis, saskaņā ar šo Noteikumu 4.2 punktu, ir nepieciešams uzstādīt "Yandex Taxi" mobilajā aplikācijā.

4.7. Ja kopīgā konta dalībnieks izvieto informāciju par potenciālo pasažieru un bagāžas pārvadājuma pakalpojumu, ir nepieciešams norādīt Pakalpojuma interfeisā, ka Pakalpojums tiek sniegts ar "Kopīgā konta" funkciju.

4.8. Lietotājs apņemas iepazīstināt citus kopīgā konta dalībniekus ar "Kopīgā konta" funkcijas lietošanas noteikumiem, saņemt dalībnieku piekrišanu par informatīvo tehniska un cita satura īsziņu saņemšanu, kas ir nepieciešamas "Kopīgā konta" funkcijas lietošanai.

5. Yandex.Taxi rekvizīti

Yandex.Taxi B.V., (reģistrācijas numurs 64591069) privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Nīderlande

tālr.:

fakss:

e-pasts:

Publicēšanas datums: 25.03.2020

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv/03072019

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv/06062019

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lv/16032018