כיצד מאפשרים הודעות דחיפה

הערה: הכתוב בלשון זכר מכוון לשני המינים.
iOS
עבור אל הגדרות הטלפון ← UberYango ← הודעות והגדר את ההודעות.
Android
עבור אל הגדרות הטלפון ← יישומיםYango ובחר את האפשרות הפעל הודעות.