כיצד לאפשר הודעות דחיפה

הערה: נכתב בזכר אך מיועד לשני המינים
iOS
עבור אל הגדרות הטלפון ← Yango ← הודעות והגדר את פרמטרי ההודעות.
Android
עבור אל הגדרות טלפון ← אפליקציות ← Yangoולחץ הפעל הודעות.