Kako dodati komentar

Komentar možete dodati prilikom sastavljanja narudžbine.

U tekstualnom komentaru korisno je navesti dodatne informacije, na primer “Čekajte pored rampe” ili “Ulaz iz dvorišta” — to će pomoći vozaču da vas pronađe. Komentar će biti dostupan vozaču odmah posle prihvatanja narudžbine.