Pop-up

  • iOS՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Յանդեքս․Տաքսի → Ծանուցումներ և սահմանեք ծանուցումների կարգավորումները։
  • Android՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Հավելվածներ → Յանդեքս.Տաքսի և ընտրեք Միացնել ծանուցումները տարբերակը:

Բացեք հավելվածի ընտրացանկը (նշան ): Չուղարկել SMS կետի դիմաց սահիչը տեղափոխեք դեպի ձախ: