Plaćanje bankovnom karticom

Napomena: U pojedinim regionima plaćanje vožnji bankovnom karticom za sada nije dostupno.

Vožnje se mogu plaćati ne samo gotovinom već i bankovnom karticom. Plaćanje karticom je dostupno kod naručivanja preko aplikacije za iOS (verzija 8.0 i novija) i Android (verzija 4.0 i novija). Preporučujemo da se aplikacija instalira na uređaj sa najnovijom verzijom operativnog sistema.

Da biste vožnje plaćali bezgotovinski na aplikaciju možete povezati do 5 bankovnih kartica.

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Unesite broj kartice, rok važenja i kod CVV. Broj kartice možete uneti ručno ili skenirati pomoću kamere smartfona — da biste to uraditi pritisnite ikonicu .
  3. Još jednom pritisnitePoveži karticu (ili Dodaj karticu).

U zavisnosti od vrste kartice, banke-izdavaoca i drugih uslova provera kartice se vrši na sledeće načine:
  • Na računu kartice može biti zadržan manji iznos. Rezervisana sredstva se ne skidaju i biće ponovo dostupna posle završetka provere.
  • Može Vam biti zatraženo da unesete iznos koji je rezervisan na kartici. Tačan iznos možete saznati iz SMS (ukoliko vam je uključeno SMS obaveštavanje od banke), ili iz izvoda sa vašeg računa na sajtu ili u aplikaciji banke.
  • Možete dobiti zahtev za 3-D Secure verifikaciju kartice na sajtu banke-izdavaoca. Način potvrđivanja zavisi od vaše banke. Posle provere ćete se vratiti u aplikaciju.

Rezervisanje i skidanje novca

Posle završetka vožnje na računu kartice se rezerviše ukupna cena narudžbine. U pojedinim slučajevima rezervisanje se vrši po delovima za vreme vožnje.

Sredstva se skidaju u toku 24 sata posle rezervisanja sredstava. Ukoliko nije skinut ceo iznos koji je bio rezervisan ostatak se vraća na račun. Rok deblokiranja sredstava koja nisu skinuta zavisi od uslova rada vaše banke.

Ukoliko na kartici nema dovoljno sredstava za plaćanje, iznos za vožnju se skida automatski prilikom dopunjavanja stanja na kartici. Skidanje može biti izvršeno kompletno ili u delovima u toku jedne godine od trenutka kada je bilo nemoguće zadržati puni iznos za vožnju.

Promena načina plaćanja

Ukoliko se u toku vožnje ne može zadržati novac sa vaše kartice, način plaćanja će se automatski promeniti u gotovinsko. Informacija o promeni načina plaćanja će biti dostavljena u Push-obaveštenju. Unapred proverite da li su Push-obaveštenja dozvoljena u podešavanjima telefona.

Posle završetka vožnje možete još jednom pokušati da plaćanje taksija izvršite bankovnom karticom.