Айдоочуну баалоо жана рейтинги

Сапар бүткөндө, сиз айдоочуга баа коюп, комментарий жекалтыра аласыз. Рейтингден айдоочу кызматта буйруктарды алып же ала албаганына көз каранды.

Биз бардык комментарийлерди окуп, айдоочу менен иштөөдө, аларды карап чыгабыз.