როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების ჩამოჭრა

ზოგიერთ რეგიონებში მგზავრობების საბანკო ბარათით გადახდა ჯერ მიუწვდომელია.

მგზავრობის დასრულების შემდეგ ბარათის ანგარიშზე დაიბლოკება შეკვეთის ჯამური თანხა. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბლოკვა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ მოხდება.

თანხის ჩამოჭრა ხდება თანხის დაბლოკვიდან 24 საათის განმავლობაში. თუ არ ჩამოიჭრა მთელი დაბლოკილი თანხა, ნარჩენი დაბრუნდება ანგარიშზე. დაბლოკილი აუთვისებელი თანხების განბლოკვის ვადა დამოკიდებულია თქვენი ბანკის საოპერაციო პირობებზე.

თუ ბარათზე არ აღმოჩნდება გადახდისათვის საკმარისი თანხა, მგზავრობის ღირებულება ჩამოიწერება ავტომატურად, ბარათის ბალანსის შევსებისას. ჩამოწერა შეიძლება განხორციელდეს ერთდროულად ან ნაწილ-ნაწილ ერთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც ვერ მოხერხდა მგზავრობის სრული ღირებულების დაკავება.