როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების ჩამოჭრა

მგზავრობის დასრულების შემდეგ ბარათის ანგარიშზე დაიბლოკება შეკვეთის ჯამური ღირებულება. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბლოკვა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ მოხდება. თანხის ჩამოჭრა ფულადი სახსრების დაბლოკვიდან 24 საათის მანძილზე მოხდება.

თუ ბარათზე არ აღმოჩნდება გადახდისათვის საკმარისი თანხა, მგზავრობის ღირებულება ჩამოიწერება ავტომატურად, ბარათის ბალანსის შევსებისას. ჩამოწერა შეიძლება განხორციელდეს ერთდროულად ან ნაწილ-ნაწილ ერთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც ვერ მოხერხდა მგზავრობის სრული ღირებულების დაკავება.