როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების ჩამოჭრა

ზოგიერთ რეგიონში, საკრედიტო ბარათებით მგზავრობის გადახდა არ არის ხელმისაწვდომი.

მგზავრობის დასრულების შემდეგ ბარათის ანგარიშზე დაიბლოკება შეკვეთის ჯამური ღირებულება. ზოგიერთ შემთხვევაში, დაბლოკვა მგზავრობის მიმდინარეობისას ნაწილ-ნაწილ მოხდება.

თანხის ჩამოწერა მოხდება ფულადი სახსრების რეზერვირების 24 საათის მანძილზე. თუ მთელი რეზერვირებული თანხა არ არის ჩამოწერილი, ბალანსი უბრუნდება ანგარიშს. გამოუყენებელი თანხის განაღდების ვადა დამოკიდებულია თქვენი ბანკის სამუშაო პირობებზე.

თუ ბარათზე არასაკმარი თანხაა, მგზავრობის ღირებულება ავტომატურად ჩამოიჭრება ბარათის ბალანსის შევსებისას. ჩამოწერა შეიძლება განხორციელდეს ერთდროულად ან ნაწილ-ნაწილ ერთი წლის განმავლობაში იმ მომენტიდან, როდესაც ვერ მოხერხდა მგზავრობის სრული ღირებულების დაკავება.