Moskovsky gosudarstvenny universitet putey soobshcheniya Imperatora Nikolaya II, institut mezhdunarodnykh transportnykh kommunikatsyUniversity