Institut problem tochnoy mekhaniki i upravleniya Rossiyskoy Akademii naukResearch institute