תנאים כללים של שירות Yango ללקוח עסקי

ברוכים הבאים לYango שירות עסקי. בעמוד זה מפורטים תנאי שימוש למשתמשי השירות (כמוגדר להלן). אנא קראו בתשומת לב את תנאי השימוש מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים אשר ייכנסו לתוקפם בהתאם לתנאים להלן. באמצעות סימון "V" בצ'קבוקס והקלקה על כפתור "להירשם" (או פעולה דומה) אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי ההסכם והינך מסכים להם. כמו כן, יראו את האישור בהקלקה על כפתור "להירשם" אישורך והצהרתך לכך שהינך מורשה מטעם בית העסק להתקשר בהסכם ולהתחייב בשם בית העסק באמצעות הקלקה על הכפתור כאמור.

להלן תנאי ההתקשרות הכלליים בקשר עם שימוש שירות אשר יסופק על ידי יאנדקס בית העסק, והכל בהתאם לאמור בהסכם זה, על נספחיו והפניותיו ("התנאים הכלליים" או "ההסכם"), החלים בין חברת יאנדקס.גו ישראל בע"מ ("יאנדקס") שכתובתה רחוב דרך בגין 148, תל-אביב, לבין בית העסק שפרטיו נמסרו במסגרת הליך הרישום וכמפורט להלן ("בית העסק"בית העסק).

התעריפים המירבים כפי שנקבעו בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה במוניות), התש"ף-2018, או בכל חיקוק שיחליף אותו, לא יחולו על שירות לפי הסכם זה, והמחירים שישולמו עבור השירותים עשויים להיות או לא להיות גבוהים יותר מהתעריפים המירביים כאמור.

1. הגדרות

1.1. "האפליקציה" – האפליקציה הסלולרית של יאנגו המופעלת בישראל על ידי יאנדקס או היישויות הקרובות שלה;

1.2. "השירות" – שירות שנועד לאפשר שירותי הסעות ו/או משלוחים באמצעות חבילת החומרה והתוכנה המאפשרת לבתי עסק ולמשתמשים עסקיים לשגר בקשות לשירותי הסעת נוסעים וכבודה ו/או לשירותי משלוחים, ושמבצע את העיבוד וההעברה האוטומטיים של הזמנות כאמור;

1.3. "איזור השירות" – תל אביב וסביבותיה, וכל מקום אחר, ככל שהשירות יהפוך זמין בו בהמשך; ניתן למצוא את רשימת המקומות המלאה, כפי שתתוקן מעת לעת, בממשק המקוון;

1.4. "משתמש עסקי" – יחיד העושה שימוש בשירות מטעם בית העסק;

1.5. "חשבון עסקי" – המזהה הייחודי של בית העסק, שבו יעשה שימוש לצורכי עריכת החשבונות לגבי השירותים, מידע על התשלומים בעדם והחוב של בית העסק בגינם על פי הסכם זה; החשבון העסקי הוא כלי טכנולוגי ואינו בעל מעמד או אופי של חשבון לביצוע תשלומים או חשבון בנק;

1.6. "יתרת חשבון עסקי" - הסכומים המצטברים בכל עת נתונה אשר שולמו על ידי הלקוח בניכוי עלות השירותים שכבר ניתנו בפועל. יתרת החשבון העסקי כוללת מע"מ ומיסים אחרים החלים על פי דין.

1.7. "סף" - ערך שלילי של יתרת חשבון העסקי בסכום של 1,000 ש"ח המשתמשת כברירת מחדל על פי הסכם זה. יאנדקס רשאית להעלות או להפחית את הסף לפי התנאים והנהלים שנקבעים בהסכם זה.

1.8. "ספק שירותי הסעות" - הישות המשפטית או האדם המספקים את שירותי ההסעה ו/או שירותי משלוחים לנוסעים וכבודה במונית, בהתאם לחוק בישראל. התייחסות לספק שירותי הסעות כוללת גם התייחסות לעובדים שלו, לנציגים שלו ולעובדי קבלן שעובדים עבורו, ככל שרלוונטי.

1.9. "הממשק המקוון" – החלק באתר של יאנגו הכולל מידע על בית העסק ומידע אחר לגבי השירותים הניתנים על פי הסכם זה.

2. תיאור ההתקשרות, היקף השירות, מתן השירותים

2.1. יאנדקס מתחייבת לאפשר שירותי הסעת נוסעים וכבודה ו/או שירותי משלוחים באמצעות ספקי שירות ההסעות, עבור בית העסק ו/או המשתמשים העסקיים שלו, בהתאם לנספחים להסכם זה:

נספח א' - שירות הנסיעות העסקיות הקבועות;

נספח ב' - שירות המשלוחים;

2.2. הנספחים שלעיל מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם, ולמעט אם נקבע אחרת בהסכם, כל הוראות ההסכם יחולו עליהם.

2.3. בית העסק יודיע למשתמשים העסקיים על ההסכם, וימסור להם כל מידע אחר שיתקבל מיאנדקס לגבי השירותים.

2.4. בית העסק יישא באחריות לכל פעולה של המשתמשים העסקיים, שקשורה לשירותים המדוברים.

2.5. בית העסק מאשר ומסכים שבמסגרת השירותים, יוצע לכל משתמש עסקי להתקין את האפליקציה במכשיר הסלולרי שלו ו/או לעשות שימוש בממשק המקוון, בכפוף לתנאי השימוש, בכתובת: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse (להלן: "תנאי השימוש"), ולמדיניות הפרטיות, בכתובת: / https://yandex.com/legal/confidential (להלן: "מדיניות הפרטיות").

2.6. בית העסק מסכים ומאשר שיאנדקס רשאית לשנות ו/או להסיר ו/או להוסיף, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שירותים, תכנים או מידע אשר יוצגו בשירות, ו/או להחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי על מיקומם ועיצובם ועל כל עניין אחר הקשור בשירותים ו/או בתכנים.

2.7. בית העסק מאשר ומסכים שספקי שירות ההסעות שעושים שימוש בשירות של יאנדקס הם קבלנים עצמאיים ואין לראות בהם עובדים ו/או שלוחים של יאנדקס. יאנדקס ו/או כל אדם מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, לרבות נזק גוף או נזק לרכוש, אובדן רווחים, אובדן חסכונות, אובדן מידע, הפרעה למהלך העסקים ו/או כל נזק, הוצאה ו/או הפסד כספי שיגרמו ללקוח, למשתמשים או לעובדים שלו ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש או אי היכולת לעשות שימוש בתוכנה, ו/או הסתמכות על התוכנה ומוצריה ו/או מתן השירותים ו/או השימוש בהם ו/או בקשר עם שירותי המשלוחים הניתנים על ידי ספקי שירות ההסעות, לרבות איכותם ו/או כל אי מסירה. כמו כן מובהר כי יאנדקס אינה מתחייבת לתת את שירותי ההסעות ו/או המשלוח המתבקשים באמצעות שירות יאנדקס. בית העסק מצהיר שהוא מודע לכך שהשירות מתבסס על זמינותם של ספקי שירות ההסעות הרשומים בשירות יאנדקס, ובמקרה של אי זמינות של ספקי שירותי ההסעות, שירותי המשלוחים עשויים שלא להינתן.

3. התמורה ותנאי תשלום

3.1. הצעת המחיר על כל נסיעה קבועה לא תהיה גבוהה מהתעריפים המרביים המפורסמים בממשק מקוון (להלן "התעריפים המרביים"). עלות השירותים, שתחושב כפי שצוין לעיל, תכלול גם תוספת מע"מ בשיעור הסטנדרטי שנקבע בחוק הישראלי.

3.2. בית העסק מתחייב לשלם בגין השירותים באופן חודשי, עד החמישה-עשר (15) של כל חודש באמצעות ממשק המקוון ו/או בכל אמצעי אחר, לפי העניין. בית העסק נדרש להעביר את התשלום, שיחושב לפי התנאים שפורטו להלן.

3.3. אם יאנדקס לא תקבל מבית העסק התנגדות מנומקת בכתב תוך חמישה עשר (15) ימים מהמועד בו הדוח והחשבונית זמינים לעיונו, הדבר ייחשב כהסכמה לכך שהשירותים סופקו על ידי יאנדקס כראוי והוא קיבל אותם. בתום פרק הזמן שצוין לעיל, לא תתקבל כל תלונה באשר לפגמים בשירות, לרבות תלונות על כמות הנסיעות (נפח), עלות הנסיעות ואיכותן.

3.4. אם יתרת החשבון העסקי של הלקוח תשיג את הסף, יאנדקס רשאית, ללא התראה מראש, להפסיק את מתן השירותים על פי הסכם זה. הלקוח רשאי לפרוע את החוב ביתרת החשבון העסקי ומתן השירותים יתחדש עד להשגת הסף. לסכום הפרעון לא תהיה סכום ההתחייבות המינימלי הנדרש, אולם סכום זה תמיד יכלול את הסכומים אשר לא נפרעו ליאנדקס בגין השירותים.

3.5. יאנדקס רשאית להעלות או להפחית את הסף בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. הליך הרישום

4.1. על מנת להשתמש בשירות יש צורך בהרשמה. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישים שיכולים לכלול שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ("כתובת הדוא"ל") ופרטים מהותים אחרים. במשך תהליך רישום יאנדקס שולחת אליך הודעת דוא"ל עם שם משתמש וסיסמה לכתובת הדוא"ל. במקרה ותשלח אליך הודעה כאמור, רק לאחר אישור נכונות פרטי כתובת הדוא"ל כפי שיתבקש בהודעה, יופעל הממשק המקוון והוא יפתח לקבלת השירותים. כמו כן, יתכן ורישומך לאפליקציה ולממשק מקוון יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בהסכם, שיפורסמו במסכי האפליקציה ו/או הממשק המקוון ו/או אתר של יאנדקס. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי לא תוכל להשתמש את השירותים הדורשים הרשמה לשירותים אלה ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הפרטים שתמסור בעת ההרשמה לשירות (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט בתנאי הספקת השירות הספציפי), ישמרו בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק מתנאי השימוש, והמפורטת תחת הלינק https://yandex.com/legal/confidential "מדיניות הפרטיות"). מתן השירותים ו/או השימוש באפליקציה ו/או האתר בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לשירות ועל עדכון בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם למדיניות הפרטיות. יאנדקס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון החשבון, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור חשבונך וכן סגירת חשבונך לפי הצורך.

5. תקופת ההתקשרות וסיומה

5.1. הסכם זה יהיה בתוקפו במשך תקופה בת 12 חודשים מן המועד שבו בית העסק הסכים לתנאיו, כאשר תקופת ההסכם תחודש ותוארך מאליה לתקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת, למעט אם מי מן הצדדים יודיע לצד האחר על רצונו שלא להאריך את תקופת ההסכם, לא יאוחר מ-7 ימים לפני תום התקופה הרלוונטית.

5.2. לצורך שירותי הסעת הנוסעים והכבודה, הסכם זה יהווה הסכם כהוגדר בתקנה 510(ב)(2) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961).

5.3. התחייבויות הצדדים על פי הסכם זה (לרבות התחייבות לגבי ביצוע הסדרים הדדיים, שבשל טיבן נועדו להישאר בתוקפן גם לאחר פקיעתו או סיומו של ההסכם, ישארו בתוקפן כאמור.

5.4. יאנדקס תהא רשאית להשהות ו/או לעכב את מתן השירותים באופן מיידי, ו/או לבטל את ההסכם באופן מיידי, בהודעה למזמין, בכל מקרה של: (א) עיכוב בתשלום התמורה או כל חלק ממנה על פי הסכם זה ו/או קיזוזה על ידי בית העסק בניגוד להוראות הסכם זה וכן; (ב) אינדיקציה לסיכון אשראי של בית העסק בהתאם לדוח דירוג אשראי של בית העסק מחברות Dun & Bradstreet, BDI וכדומה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של יאנדקס על פי כל דין, לרבות סיום ההסכם באופן מיידי וללא צורך בהודעה מראש עקב הפרה של הוראה מהוראות ההסכם על ידי בית העסק ו/או (ג) עקב הימצאותו של בית העסק בהליכי חדלות פירעון ו/או במקרה בו נודע לחברה על בקשה תלויה ועומדת לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד בית העסק, או על עילה להגשת בקשה כזו, או על כוונה מצד שלישי כלשהו להגיש כנגד בית העסק בקשה מסוג זה. לעניין זה "הליכי חדלות פירעון" – הליכי פירוק (מרצון, בידי בית משפט או בפיקוחו), פשיטת רגל, מחיקה, חיסול, כינוס נכסים, הקפאת הליכים, הליכים לאישור הסדר בין החברה לבין נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות, הליכים למתן צו ניהול, הליכים למינוי מפרק, כונס, מנהל מיוחד, נאמן או בעל משרה דומה אחרת, להגנה מפני נושים או תרופות אחרות, וכל הליך דומה לאלו במהותו, בין אם הוא זמני, ובין אם הוא קבוע.

6. הסכמת עובדי ו/או מורשים מטעם בית העסק לקבלת השירותים

6.1. בית העסק מאשר ומסכים בזאת כי במסגרת השירותים, משתמשים עסקייםו/או מורשים אחרים מטעמו ייתבקשו להתקין את התוכנה על גבי המכשיר הנייד שברשותם ו/או לעשות שימוש בפורטל האינטרנטי של התוכנה, והכל בכפוף לתנאי השימוש באפליקציה בכתובת https://yandex.com/legal/yango_termsofuse כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות בכתובת https://yandex.com/legal/confidential "מדיניות הפרטיות". בית העסק מאשר ומסכים בזאת כי: (א) במסגרת השירותים, למזמין ולגורמים המורשים מטעמו תהא גישה לכל המידע המופק מעצם שימוש עובדי בית העסק באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות, ללא הגבלה, יעדי הנסיעה, מועדי ומסלולי הנסיעה, שעות הנסיעה, פרטי העובד, מיקומו הפיזי, ועוד; (ב) משתמשי עסקים בית העסק נתנו הסכמתם לגישה זו במסגרת התקנת האפלקציה ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות; (ג) יאנדקס ו/או ספקי שירותי ההסעה עשויים להשתמש במידע אודות בית העסק ו/או משתמשים עסקים של בית העסק בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, וכן למסור אותו לצדדים שלישיים בהתאם למדיניות הפרטיות ולמטרות המפורטות במדיניות הפרטיות; (ד) ידוע לו כי משתמשי עסקים של בית העסק עשויים לקבל למספר הטלפון הנייד שלהם מסרונים (SMS) המפרטים את סטטוס ההזמנה.

7. איסור שימוש מטריד או פוגעני

7.1. בית העסק יעשה שימוש בשירותים בתום לב. בית העסק לא יעשה שימוש בשירותים על מנת להטריד משתמשים אחרים ו/או את יאנדקס ו/או ספקי שירותי הסעה ו/או צדדים שלישיים. המשתמש לא יגרום נזק לשמם הטוב, לרכושם ולגופם של משתמשים אחרים ו/או של המפעילה.

8. אחריות

8.1. למעט אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה, יאנדקס לא תחוב כלפי בית העסק ו/או המשתמשים העסקיים, בשל כל אובדן או נזק, ישירים או עקיפים (בין בשל אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן מידע, אובדן ייצור ו/או עסקים, או בדרך אחרת), עלויות, הוצאות או תביעות אחרות שהן לפיצוי (מכל סיבה שהיא), וזאת ללא התחשבות בשאלה אם יאנדקס יכולה הייתה לצפות את האפשרות להתרחשות כל אובדן או נזק כאמור בנסיבות מסוימות, או בשאלה אם יאנדקס פעלה מתוך כוונה, רשלנות רבתי, רשלנות או ללא אשם, כאשר האובדן, הנזק וכיו"ב נבעו מן ההסכם ו/או השירותים או בקשר אליהם.

8.2. ככל שבית העסק לא ישלם בעד השירותים עד למועד שצוין לעיל, מבלי לגרוע מכל זכות וסעד להם תהיה זכאית יאנדקס על פי ההסכם או על פי דין, יאנדקס תהיה רשאית לבצע את כל אלה: (א) להשעות מתן כל שירותים נוספים על פי ההסכם; (ב) לנתק את בית העסק ו/או המשתמשים העסקיים מן האפליקציה ו/או הממשק המקוון; (ג) לסיים את ההסכם; (ד) לדרוש (ובית העסק יהיה חייב לשלם) ריבית פיגורים בשיעור הגבוה ביותר הנוהג בבנקים בישראל.

8.3. בכל מקרה החבות המצטברת של יאנדקס על פי הסכם זה תהיה מוגבלת לנזקים הישירים המוכחים של בית העסק, בסכום שלא יעלה על עלות השירותים של יאנדקס בתקופה בת 12 החודשים שבה בית העסק הגיש את התביעה הרלווטית.

8.4. הצדדים יהיו פטורים מחבות בשל אי ביצוע ו/או ביצוע לא נאות של התחייבויותיהם על פי הסכם זה, ככל שאי ביצוע כאמור נגרם בשל נסיבות כוח עליון שמעבר לשליטתם, בין היתר שריפה, מקרי חירום ואסונות מעשה ידי אדם, תאונות במבנים ובמתקנים הנדסיים, הפרות סדר, פעולות טרור, מרי אזרחי, התקוממות, אי שקט אזרחי, שביתה, או פעולות רגולטוריות של רשויות ציבוריות ומקומיות, המונעים את הצדדים מלבצע את התחייבויותיהם על פי הסכם זה, קרי אירועים חריגים ובלתי ניתנים לשינוי, שיתרחשו לאחר עשיית הסכם זה. הצד שיעלה טענה בדבר חוסר יכולת לבצע את התחייבויותיו בשל התרחשותן של נסיבות כוח עליון יודיע על כך באופן מיידי לצד האחר.

9. זכות שימוש

9.1. אין בזכויות השימוש בתוכנה ו/או באספקת השירותים על פי הסכם זה, משום הקניית זכויות בקניינה (לרבות קניינה הרוחני) של יאנדקס ו/או צדדים שלישיים מטעמה, לבית העסק ו/או מי מטעמו, למעט מתן זכות שימוש לבית העסק ולמשתמשים העסקים בהתאם לתנאי השימוש המופיעים באתר יאנדקס ו/או במסגרת התוכנה ושנכללים בהסכם זה על דרך ההפניה. כלל זכויותיה של יאנדקס בקניינה הרוחני, במערכת, בשירותים, ובכל תוצר הנובע מכך, לרבות כל המצאה, פטנט, מדגם, סימן מסחר, סוד מסחרי, סוד מקצועי, ידע ו/או חידוש כלשהו, יהיו ויישארו בכל עת קניינה הבלעדי של יאנדקס. מובהר בזאת כי זכות השימוש בתוכנה ובשירותים, מוקנית לבית העסק ולמשתמשים העסקים בכפוף להוראות הסכם זה ותנאי השימוש שבאתר יאנדקס ו/או הכלולים בתוכנה ו/או הסכמי הרישיון הרלוונטיים, ואינה ניתנת להעברה. בית העסק מתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו יעשו שימוש בתוכנה אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתיאור ההתקשרות לעיל.עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תתבטל זכות השימוש בתוכנה באופן מיידי ובית העסק ו/או מי מטעמו לא יהיו עוד זכאים לעשות שימוש כלשהוא בתוכנה.

10. שינויים

1.1. הוראות ההסכם, לרבות המחירים המרביים, עשויים להתעדכן מעת לעת, על פי שיקול דעתה של יאנדקס. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי שינוי כאמור יכול ויכלול הוספת, שינוי ו/או גריעת יעדים ו/או רכיבים, לפי הענין. בכל שינוי כאמור יעודכן בית העסק בכתב 15 יום לפני העדכון בפועל, אם בית העסק אינו מסכים למי מתנאי ההסכם, עליו להימנע מהמשך שימוש בשירות.

11. הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

11.1. ידוע ללקוח כי בכוונת יאנדקס לקבל חיווי אשראי לגביו מלשכת האשראי כהגדרתה בחוק חוק נתוני אשראי, תשע"ו-2016, בשאלה אם להתקשר עמו בהסכם זה.

11.2. יובהר, כי לשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגבי הלקוח הכלולים במאגר נתוני האשראי של בנק ישראל.

12. שונות

12.1. הסכם זה מכיל וממצה את ההסכמות שבין הצדדים ולא יהיה כל תוקף לכל הסכם או מצג שנעשו בין הצדדים עובר לחתימה על הסכם זה. בכל מקרה של מתן הנחה, ארכה או ויתור על ידי צד כלשהו, לא ישמש הדבר כתקדים ולא יהווה ויתור על זכות או הסכמה להפרה של הסכם זה. הוראות שנועדו לשרוד את הסכם זה מטבען (לרבות תמורה, קניין רוחני, הגבלת אחריות וכד') יישארו בתוקפן גם לאחר סיום הסכם זה. הודעות בין הצדדים ייעשו בדואר אלקטרוני שבו השתמשו הצדדים לתקשורת ביניהם.

12.2. הסכם זה יפורש לפי דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך או מחלוקת העולה מהסכם זה, תהא מסורה לבתי המשפט בתל אביב- יפו.

12.3. בכל הפעילויות שלהן, החברות בקבוצת יאנדקס ממלאות אחר העקרונות והתנאים לעבודה המפורטים בקוד ההתנהגות והאתיקה העיסקיות של יאנדקס. החברות בקבוצת יאנדקס מצפות מהקבלנים שלהן למלא אחר עקרונות ההתנהגות העיסקות המפורטים בקוד כאמור. ניתן למצוא עותק ממנו בחלק התאגידי של הפורטל של יאנדקס בכתובת: https://ir.yandex/corporate-governance/key-documents

12.4. מוסכם בזאת כי הצדדים אימצו מדיניות של אפס סובלנות (ZERO TOLERANCE) לשוחד ושחיתות, בדעתם איסור מוחלט על כל נוהג מושחת ועל כל תשלומי הקלה. במהלך ביצוע קשר זה הצדדים, שלוחותיהם, עובדיהם, בעלי העניין ונציגיהם (כולל סוכנים, סוכני עמלה, סוכני מכס וצדדים שלישיים אחרים המעורבים במישרין או בעקיפין בביצוע חוזה זה) לא יקבלו, לא ישלמו,לא יציעו לשלם ולאפשר (לאשר) תשלום / קבלה של כספים כלשהם או העברת נכסים כלשהם (לרבות נכסים בלתי מוחשיים), במישרין או בעקיפין, אל / מכל אדם במטרה להשפיע על הפעולות או ההחלטות מתוך כוונה להשיג יתרון לא תקין כלשהו, כולל עקיפת ההליך שנקבע בחקיקה, או חיפושים אחר מטרות בלתי חוקיות אחרות.

12.5. הצדדים יפעלו על פי החקיקה לאומית ובין לאומית להלן:

Fundamental principles of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;

the Foreign Corrupt Practices Act of 1977;

הוראות אחרות של החוק החל בנוגע לשחיתות ושוחד.

12.6. במקרה הפרה/חשד להפרת סעיפים 12.4-12.5 של ההסכם, הצד הרלוונטי מתחייב להודיע באופן מידי לצד השני על כך בכתב.