הסכם רישיון ל- Yango למכשירים ניידים

לפני השימוש בתכנית, אנא קרא את תנאי הסכם הרישיון שלהלן.

בכל שימוש בתכנית אתה מסכים באופן מלא ובלתי מותנה לתנאי הסכם רישיון זה.

ככל שאינך מסכים להסכם הרישיון במלואו, אינך רשאי לעשות שימוש בתכנית, לכל מטרה שהיא.

1. הוראות כלליות

1.1. 1.1. הסכם הרישיון (להלן: "הרישיון") קובע את תנאי השימוש ב- Yango למכשירים ניידים (להלן: "התכנית"), והוא נעשה בין כל אדם שעושה שימוש בתכנית, למעט כל אדם בטריטוריה של הפדרציה הרוסית או הרפובליקה של בלארוס (להלן: "המשתמש") לבין Yandex.Taxi B.V., גוף שמוסמך לתת את הזכויות לעשיית שימוש בתוכנית (להלן: "בעלת הזכויות").

1.2. בהעתקת התכנית, התקנתה על מכשיר נייד או השימוש בה בכל דרך שהיא, המשתמש נותן את הסכמתו המלאה והבלתי מותנית לכל תנאי הרישיון.

1.3. מותר לעשות שימוש בתכנית רק בהתאם לתנאי רישיון זה. ככל שהמשתמש לא יסכים לתנאי הרישיון במלואם, הוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנית לכל מטרה שהיא. השימוש בתכנית תוך הפרה של כל תנאי מתנאי הרישיון הינו אסור.

1.4. המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנית, בהתאם לתנאי הרישיון ולמטרות פרטיות ולא מסחריות, בחינם. ניתן יהיה לעשות שימוש בתכנית בתנאים ובדרכים שאינם כלולים ברישיון זה, על פי הסכם נפרד עם בעלת הזכויות.

1.5. בשימוש בתכנית, אתה מסכים שהמסמך שלהלן מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה לגבי התכנית:

• תנאי השימוש ב- Yango, שניתן למצוא בכתובת: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/

• וכן המסמכים של Yandex LLC (16, Leo Tolstoy St., Moscow, 119021, Russia), כשהתנאים כאמור מסדירים באופן מלא את השימוש בתכנית:

• רישיון לעשיית שימוש במנוע החיפוש של Yandex, שניתן למצוא בכתובת:

https://yandex.com/legal/termsofuse/;

• מדיניות הפרטיות, שניתן למצוא בכתובת:

https://yandex.com/legal/confidential.

בעלת הזכויות תהיה רשאית לתקן את המסמכים כאמור, וכל חלק מהם, ללא הודעה מיוחדת. הנוסח החדש של המסמכים יכנס לתוקפו עם פרסומו, למעט אם נקבע אחרת בנוסח עצמו כאמור.

1.6. בעלת הזכויות עשויה לספק למשתמש תרגום של רישיון זה לשפות אחרות. ואולם, במקרה של סתירה בין הנוסח באנגלית של הרישיון לבין הנוסח המתורגם, רק הנוסח באנגלית יהיה מחייב מבחינה משפטית.

2. הזכויות בתכנית

הזכות הבלעדית ברישיון מוקנית לבעלת הרישיון.

3. הרישיון

3.1. בעלת הרישיון, תעניק למשתמש בחינם ועל פי רישיון רגיל (לא בלעדי), זכות בלתי ניתנת להעברה לשימוש בתכנית בכל העולם, בדרכים שלהלן:

3.1.1. עשיית שימוש בתכנית באופן שיועד לה, ולצורך כך להעתיק ולהתקין (לשכפל) אותה במכשיר הנייד של המשתמש; המשתמש יהיה רשאי להתקין את התכנית במספר בלתי מוגבל של מכשירים ניידים;

3.1.2. לשכפל ולהפיץ את התכנית למטרות לא מסחריות (בחינם).

3.2. השימוש בתכנית (וההפצה שלה) יתבצעו תחת השם Yango. המשתמש לא יהיה רשאי לשנות ו/או למחוק את שם התכנית, הודעת זכויות היוצרים או כל התייחסות אחרת לבעלת הזכויות.

4. מגבלות

4.1. למעט בשימוש בהיקף ובדרכים המפורטות במפורש ברישיון זה, המשתמש לא יהיה רשאי לשנות את קוד האובייקט וקוד המקור של התכנית, או לבצע בהם היפוך הידור, שחזור לשפת סף, פיענוח או כל פעולה אחרת שמטרתה לקבל מידע על יישום האלגוריתם בו נעשה שימוש בתכנית, ליצור כל יצירה נגזרת תוך שימוש בתכנית, או לעשות כל שימוש אחר בתכנית או בכל רכיב בה, או במפות או בנתונים או במידע המאוחסנים באמצעות התכנית במכשיר הנייד של המשתמש, או להתיר עשיית שימוש כאמור, ללא הסכמתה בכתב של בעלת הזכויות.

4.2. המשתמש לא יהיה רשאי לשכפל ולהפיץ את התכנית למטרות מסחריות (לרבות עבור דמי רישיון), לרבות כחלק מאוספי מוצר תוכנה, ללא הסכמתה של בעלת הזכויות בכתב.

5. הוראות מיוחדות

5.1. ניתן להפעיל פונקציות מסויימות בתוכנית באופן מקוון. המשתמש יקבל גישה לאינטרנט וישלם עבורה באופן עצמאי, בתנאים ובתעריפים שנקבעו על ידי ספק התקשורת או האינטרנט שלו.

5.2. התכנית מאפשרת למשתמש להפיץ מידע על הדרישה הפוטנציאלית שלו לשירותים הקשורים להסעת נוסעים ומזוודות, לעיין בהצעות של ארגונים שמספקים שירותים בתחום זה, ולחפש הצעות כאמור, תוך שימוש בפרמטרים הנקבעים על ידי המשתמש.

5.3. הנתונים שיהיו זמינים למשתמש בתוכנית (להלן: "הנתונים") ימסרו על ידי השותפים של בעלת הזכויות. על מנת לקבל פרטים נוספים על השירותים המוצעים (לרבות מידע על זמינותן של נקודות חמות Wi-Fiבתוך המונית, ביצוע צילומי תמונות או הקלטות וידיאו בתוך המונית על ידי השותפים של בעלת הזכויות, או מידע אחר), יהיה באפשרותו של המשתמש לפנות לשותפים של בעלת הזכויות, או למסור פרטי קשר באמצעות הפונקציות של התכנית, שבאמצעותם יוכלו השותפים של בעלת הזכויות ליצור קשר עם המשתמש בעצמם, ולמסור לו את המידע על השירותים המוצעים.

5.4. בעלת הזכויות לא תחוב בשל התוכן ו/או הרלוונטיות של המידע שנמסר על ידי השותפים, לרבות מידע על עלות השירותים של השותפים ועל זמינותם.

5.5. המשתמש ידון מול השותפים (ללא מעורבות של בעלת הזכויות) ברכישת השירותים, בהתאם לכללי השותפים לגבי מתן השירותים. בעלת הזכויות לא תחוב בשל כל עיסקה כספית או אחרת בה יתקשרו המשתמש והשותפים, ובשל כל תוצאות של רכישת השירותים של השותפים על ידי המשתמש.

5.6. המשתמש מסכים שבעלת הזכויות תהיה רשאית לעבד את המידע האישי של המשתמש (לרבות פרטים אישיים), ולהעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לשותפים של בעלת הזכויות, ושהשותפים של בעלת הזכויות יהיו רשאים לעבד את המידע האישי לצורך מתן השירותים למשתמש באמצעות התוכנית. כאשר המשתמש יעשה שימוש בתכנית, המידע האישי שלו יועבר ל- Yandex.Taxi LLC (16, Leo Tolstoy St., Moscow, 119021, Russia), ול- Yandex LLC, לצורך עיבוד על פי התנאים והמטרות שנקבעו במדיניות הפרטיות של Yandex LLC, שאותה ניתן למצוא בכתובת: https://yandex.com/legal/confidential..

5.7. נמסר בזאת למשתמש, והמשתמש מאשר ומסכים, כי התכנית עשויה לאסוף נתונים סטטיסטיים, שהותממו, על השימוש בתכנית, ולהעביר את הנתונים כאמור לבעלת הזכויות, באופן אוטומטי.

5.8. התכנית תירשם, ותיושם, באמצעות מספר הטלפון הנייד של המשתמש. כאשר המשתמש ימחק את התכנית מן הזיכרון של המכשיר הנייד שלו, המידע האישי של המשתמש שהתקבל על ידי Yandex.Taxi במהלך אימות התוכנית, תוך שימוש במספר הטלפון הנייד של המשתמש והיישום, יישמר על ידי השירות למשך שנה אחת. ככל שהתכנית תותקן מחדש במכשיר ותבצע רישום תוך שימוש באותו מספר טלפון נייד כמזהה, המידע האישי של המשתמש שנמסר תוך שימוש באותו מספר טלפון ישוחזר במלואו.

5.9. למען הסר ספק, Yandex.Taxi אינה נותנת שירותים הקשורים להסעת נוסעים ומזוודות, ולשירותי מרכז תמיכת לקוחות.

6. חבות ואחריות על פי הרישיון

6.1. התכנית מסופקת כמו שהיא (as is). בעלת הזכויות אינה נותנת כל התחייבות או אחריות לפעולה ללא שגיאות או הפרעות של התכנית או של רכיבים ו/או פונקציות מסויימות בה, להתאמה של התכנית למטרות הספציפיות של המשתמש, להיות הנתונים אמינים, מדוייקים, מלאים או מעודכנים, או כל התחייבות או אחריות אחרת שאינה מפורטת במפורש ברישיון זה.

6.2. בעלת הרישיון לא תחוב בשל כל תוצאות, במישרין או בעקיפין, של כל שימוש או אי יכולת לעשות שימוש בתכנית (לרבות הנתונים), ו/או כל הפסדים או אובדן שיגרמו למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מכל שימוש, אי שימוש או אי יכולת לעשות שימוש בתכנית (לרבות הנתונים) או ברכיבים ו/או בפונקציות המסויימות שלה, בין היתר כתוצאה משגיאות או תקלות בפעולותיהם, למעט כקבוע במפורש בדין.

6.3. כל תלונות, טענות ותביעות בנוגע לשימוש או לאי היכולת לעשות שימוש בתכנית או בנתונים, או הפרות של הדין ו/או של זכויות של צדדים שלישיים על ידי התכנית או הנתונים ישלחו באמצעות טופס המשוב לכתובת: support@yango.yandex.com.

6.4. על רישיון זה וכל היחסים הקשורים בשימוש בתכנית יחולו דיני הולנד.

7. עדכונים או גרסאות חדשות של התכנית

7.1. רישיון זה חל לגבי כל עדכונים או גרסאות חדשות של התכנית. בהסכמה להתקנת עדכון או גירסא חדשה של התכנית, המשתמש מסכים לתנאי רישיון זה לגבי העדכונים או הגרסאות החדשות הרלוונטיים, ככל שלא יהיה קיים כל הסכם רישיון אחר לגביהם.

8. תיקון הרישיון

8.1. בעלת הזכויות תהיה רשאית לתקן הסכם רישיון זה באופן חד צדדי. הודעה למשתמשים על התיקונים בתנאי רישיון זה תפורסם בכתובת https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement. כל תיקונים כאמור יכנסו לתוקפם במועד פרסומם, למעט אם צויין אחרת בפרסום הרלוונטי.

9. פרטי Yandex.Taxi

Yandex.Taxi B.V. (מספר רישום: 64591069)

חברה פרטית בעירבון מוגבל

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

טל': +31(0)202066970/+31(0)202066971/+31(0)623505401/

פקס: +31(0)204466372

אימייל: support@yango.yandex.com

28.11.2018