TERMENI GENERALI

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1. În cuprinsul acestor Termeni Generali, cuvintele și expresiile de mai jos, scrise cu majusculă, vor avea următoarele semnificații:

1.1.1. „Afiliat” înseamnă în legătură cu orice persoană, orice altă persoană care este, direct sau indirect, Controlată de sau care Controlează sau se află în Control comun cu respectiva persoană.

1.1.2. „Contract” înseamnă un contract încheiat între și de către Yango și Partenerul Contractual în care prezenții Termeni Generali sunt încorporați prin referință și constituie o parte integrantă a respectivului contract. Contractul poate modifica, anula, și (sau) completa orice prevederi ale Termenilor Generali.

1.1.3. „Codul de Conduită Etică în Afaceri” înseamnă Codul de Conduită Etică în Afaceri al Yandex disponibil la https://ir.yandex/corporate-governance.

1.1.4. „Informații Confidențiale” înseamnă fără limitare informațiile și datele organizaționale, tehnologice, comerciale, financiare și orice alte informații și date asociate cu sau legate de încheierea și desfășurarea Contractului de către Părți. Pentru claritate: informațiile conținute în Solicitări și conținutul Contractului constituie Informații Confidențiale, iar faptul existenței Contractului nu constituie Informații Confidențiale.

1.1.5. „Contract-Cadru” înseamnă Contractul-Cadru încheiat de către și între Yango și Partenerul Contractual.

1.1.6. „Control” înseamnă cu privire la o persoană puterea sau autoritatea, fie că este exercitată sau nu, de a conduce afacerea, gestiunea și politicile respectivei persoane, direct sau indirect, fie prin deținerea de drepturi de vot, prin contract sau altfel, cu condiția ca respectiva putere sau autoritate să fie prezumată în mod concludent a exista prin posesia drepturilor asupra beneficiilor, prin puterea de a vota pentru mai mult de cincizeci de procente (50%) din voturile existente la o adunare a membrilor sau asociaților acelei persoane sau prin puterea de a controla compunerea unei majorități a consiliului de administrație al respectivei persoane. Termenii „Controlat” și „care Controlează” au semnificații corelative cu cele anterioare.

1.1.7. „Contul Partenerului Contractual”înseamnă o parte a Serviciilor disponibilă Partenerului Contractual la https://lk.taximeter.yandex.ru după autorizare prin folosirea numelui de utilizator și a parolei Partenerului Contractual, [parte] care include fără limitare interacțiunea cu Serviciile și Datele Statistice.

1.1.8. „Legislația Țării” înseamnă toate legile (inclusiv, după caz, dreptul comun și codurile civile), reglementările, directivele, statutele, legislația secundară, toate hotărârile, ordinele, notificările, instrucțiunile, deciziile și sentințele oricărei Autorități Guvernamentale și toate codurile de practică având forță juridică, note orientative privind dispozițiile legale și politicile, în fiecare caz în măsura în care se aplică Părților sau oricăreia dintre ele sau după cum impune contextul, care au existat la momentul relevant în Țară.

1.1.9. „Termeni Specifici Țării” înseamnă un document care are în titlul lui expresia „Termeni Specifici Țării” și a cărei ultime versiuni este disponibilă on-line în Contul Partenerului Contractual. Termenii Specifici Țării pot modifica, anula și (sau) completa orice prevedere a Contractului și Termenii Generali.

1.1.10. „Contractul de Prelucrare a Datelor” înseamnă contractul în forma disponibilă la https://yandex.com/legal/yandextaxi_dpa care este considerat a fi inclus în Contract prin referință.

1.1.11. „Litigiu” are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 8.2.1 din Termenii Generali.

1.1.12. „Notificare privind Litigiul” are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 8.2.3 din Termenii Generali.

1.1.13. „Șofer” înseamnă oricare dintre:

(a) o persoană care (i) a semnat sau a devenit în alt mod parte la un contract de muncă sau de altă natură cu Partenerul Contractual sau alt terț, sau Yango are motive să creadă că respectivele relații contractuale există și (ii) are toate licențele și (sau) permisiunile impuse de Legislația Țării pentru a conduce Vehiculul și a efectua Transferul și (iii) este capabilă efectiv să conducă Vehiculul la momentul relevant, sau

(b) Partenerul Contractual în cazul în care Partenerul Contractual este o persoană care (i) are statutul de antreprenor, proprietar exclusiv sau un statut juridic echivalent și (ii) are toate licențele și (sau) permisiunile impuse de Legislația Țării pentru a conduce Vehiculul și a efectua Transferul și (iii) este capabilă efectiv să conducă Vehiculul la momentul relevant.

Dacă o persoană încetează, din orice motiv sau indiferent de culpa Partenerului Contractual, să îndeplinească criteriile Șoferului (inclusiv fără limitare nu are un permis de conducere valabil sau nu respectă Legislația Țării), dar continuă să presteze serviciile de Transfer sau utilizează Serviciile, respectiva persoană va fi considerată în toate sensurile a fi Șoferul.

1.1.14. „Platforma Electronică” are semnificația atribuită acestui termen în Contractul-Cadru.

1.1.15. „Contractul privind Serviciile Electronice” înseamnă Contractul privind Serviciile Electronice încheiat de și între Yango și Partenerul Contractual.

1.1.16. „Data Efectivă” înseamnă data Contractului fie determinată în baza înregistrărilor electronice ale Serviciilor, fie menționată pe prima pagină a acestuia. În caz de neconcordanțe între data înregistrată în înregistrările electronice ale Serviciilor și data menționată pe prima pagină a Contractului, data înregistrată în înregistrările electronice ale Serviciilor va prevala și va fi considerată singura dată cu adevărat efectivă a Contractului.

1.1.17. „Notificare Electronică” înseamnă o comunicare electronică prin intermediul oricăreia dintre următoarele:

(a) prin Contul Partenerului Contractual,

(b) la adresa de e-mail a unei părți specificată în Contul Partenerului Contractual,

(c) la adresa de e-mail a unei părți specificată în Contract,

(d) în cazul comunicării de la Yango către Partenerul Contractual, prin publicare pe yango.yandex.com or yandex.com/legal/ sau

(e) în cazul comunicării de la Yango către Partenerul Contractual, la adresa de e-mail a Partenerului Contractual sau a reprezentantului legal autorizat al Partenerului Contractual, pe care Partenerul Contractual sau reprezentantul său relevant a utilizat-o pentru o comunicare cu Yango.

1.1.18. „Eveniment de Forță Majoră” are înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 6.6 din Termenii Generali.

1.1.19. „Termeni Generali” înseamnă acești Termeni Generali care includ diverși termeni, drepturi și obligații ale Părților în plus față de cele incluse în Contract.

1.1.20. „Autoritate Guvernamentală” înseamnă orice guvern sau stat și orice minister, departament sau subdiviziune politică a acestora și orice persoană care exercită funcții executive, juridice, de reglementare sau administrative a sau care aparține guvernului (inclusiv orice autoritate de reglementare independentă) sau orice altă entitate guvernamentală, organism public, agenție, autoritate, corporație, comitet sau comisie aflate sub controlul direct sau indirect al unui guvern, iar pentru evitarea oricărui dubiu include orice instanță sau autoritate sau tribunal competent. Trimiterile la o Autoritate Guvernamentală competentă înseamnă o Autoritate Guvernamentală care are jurisdicție asupra unei Părți sau unui aspect în cauză.

1.1.21. „Legislație” înseamnă toate legile, reglementările, directivele, statutele, legislația secundară, dreptul comun și codurile civile din orice jurisdicție, toate hotărârile, ordinele, notificările, instrucțiunile, deciziile și sentințele oricărei Autorități Guvernamentale și toate codurile de practică având forță juridică, note orientative privind dispozițiile legale și politicile, în fiecare caz în măsura în care se aplică Părților sau oricăreia dintre ele sau după cum impune contextul, care au existat la momentul relevant în Țările de Jos.

1.1.22. „Parte” înseamnă Yango sau Partenerul Contractual.

1.1.23. „Părți” înseamnă împreună Yango și Partenerul Contractual.

1.1.24. „Date Personale” înseamnă oricare dintre detaliile următoare ale unei persoane:

(a) număr de telefon;

(b) adresă de e-mail;

(c) trasee de călătorie și

(d) alte date personale definite în Contractul de Prelucrare a Datelor și (sau) Legislația Țării.

1.1.25. „Perioadă de Raportare” înseamnă o perioadă de timp care începe în prima zi și se termină în ultima zi a lunii calendaristice relevante, cu condiția ca prima Perioadă de Raportare să fie o perioadă de timp de la Data Efectivă până în ultima zi a lunii calendaristice relevante, iar ultima Perioadă de Raportare să fie o perioadă de timp de la prima zi a lunii calendaristice relevante până la data expirării, rezilierii sau încetării Contractului.

1.1.26. „Solicitare” înseamnă informații despre o potențială cerere pentru Transfer care este depusă de un Utilizator prin Servicii.

1.1.27. „Date Statistice” înseamnă datele sistemelor automate Yango, care pot include fără limitare date pentru calcularea costului aferent Taxei pentru Servicii și orice alte date aferente derulării Contractului.

1.1.28. „Monitorizare” înseamnă activitatea Yango al cărei scop este să evalueze dacă Partenerul Contractual îndeplinește termenii și condițiile Contractului. Supravegherea poate include diverse activități după cum consideră necesar și oportun Yango.

1.1.29. „Transfer” înseamnă (i) transportul de pasageri și (sau) bagaje și (ii) furnizarea de servicii aferentă respectivului transport (dacă este cazul).

1.1.30. „Utilizator” înseamnă o persoană care a acceptat necondiționat termenii și condițiile:

(a) Termenilor de Utilizare disponibili la https://yandex.com/legal/yango_termsofuse și (sau)

(b) Contractul de Licență pentru aplicația de Servicii pentru dispozitive mobile disponibil la https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.

1.1.31. „Vehicul” înseamnă un autovehicul utilizat de Șofer pentru Transfer.

1.1.31. „Notificare Scrisă” înseamnă o comunicare în scris care include orice moduri de reproducere a cuvintelor în orice formă lizibilă (însă nu include nicio comunicare electronică, inclusiv moduri de comunicare specificate pentru Notificarea Electronică) care este expediată la o adresă poștală relevantă a unei Părți, specificată în Contract și livrată prin poștă cu confirmare de primire printr-un serviciu de curierat.

1.2. Cuvintele și expresiile scrise cu majusculă care nu sunt definite în prezenții Termeni Generali vor avea înțelesurile atribuite acestora în Contract, în Contractul privind Serviciile Electronice sau în Termenii Specifici Țării, după caz, iar în absența acestor semnificații se vor aplica prevederile Clauzei 1.3.17 din Termenii Generali.

1.3. Următoarele principii vor fi utilizate la interpretarea Contractului:

1.3.1. dacă există orice controversă sau discrepanță între Contract și Termenii Generali, prevederile Contractului vor prevala.

1.3.2. dacă există orice controversă sau discrepanță între Contract și Termenii Specifici Țării, prevederile Termenilor Specifici Țării vor prevala.

1.3.3. dacă există orice controversă sau discrepanță între Termenii Generali și Termenii Specifici Țării, prevederile Termenilor Specifici Țării vor prevala.

1.3.4. orice trimitere la Contract include:

(a) Termenii Generali;

(b) Termenii Specifici Țării;

(c) Contractul de Prelucrare a Datelor și

(d) modificări, anexe, completări, atașamente încheiate de Părți conform prevederilor din Contract, care împreună formează o parte integrantă a Contractului în toate sensurile.

1.3.5. referințele la Contract vor fi interpretate ca referințe și la orice dispoziție sau contract separat sau independent conținute în acesta;

1.3.6. orice antete și titluri din Contract sunt doar în scop de facilitare și nu vor afecta interpretarea acestuia;

1.3.7. referințele la orice document (inclusiv Contractul) sau o prevedere a oricărui document include respectivul document sau prevedere a acestuia cu modificări și completări conform termenilor acestuia și indiferent dacă celălalt document sau prevedere a acestuia este sau devine lipsit de efect indiferent de motiv.

1.3.8. cu excepția prevederilor contrare exprese din prezentul, cuvintele la singular includ și pluralul și vice-versa, iar trimiterile la un gen includ și celelalte genuri;

1.3.9. o referință la o „persoană” va include o referință la orice persoană fizică, firmă, societate sau altă entitate corporativă, curatorii sau administratorii unei persoane, Autoritate Guvernamentală, asociație neînființată, trust sau parteneriat (având sau nu personalitate juridică) și include Afiliatul unei Părți, dar nu include o referință la Părți și angajații și persoanele cu funcție de conducere ale acestora.

1.3.10. o referință la o anumită „persoană” include și o referință la curatorii, administratorii, succesorii, înlocuitorii persoanei (inclusiv persoane introduse prin novare);

1.3.11. o referință la o Secțiune, Clauză sau paragraf este o referință la o secțiune, clauză sau paragraf al, după caz, Contractului sau Termenilor Generali sau Termenilor Specifici Țării, dacă nu se prevede expres altfel în prezentul.

1.3.12. dacă o perioadă se specifică a fi de la o anumită zi sau de la data unei acțiuni sau eveniment va fi calculată excluzând acea zi, dacă nu se specifică altfel;

1.3.13. se consideră că referințele la orice termen legal olandez pentru orice acțiune, cale de atac, metodă de procedură judiciară, document juridic, statut legal, instanță, persoană oficială sau orice concept sau aspect juridic, cu privire la orice altă jurisdicție decât Țările de Jos, includ ceea ce aproximează cel mai bine termenul legal olandez în acea jurisdicție și se consideră că referințele la statutul sau legea olandeză includ orice legi sau reguli echivalente sau analoage în orice altă jurisdicție;

1.3.14. referințele la „scris”, „în scris” și expresiile similare includ orice moduri de reproducere a cuvintelor în orice formă lizibilă pe hârtie (pentru claritate: acestea nu includ nicio comunicare electronică, inclusiv e-mail, atașamente la e-mail, fax, telefax, modurile specificate pentru Notificarea Electronică);

1.3.15. cu excepția cazului în care contextul impune altfel, o referință la timp sau la momentul oricărei zile este la ora Țării (la locația capitalei acesteia) la data relevantă și evenimentele declarate sau care urmează să aibă loc după, sau acțiunile care trebuie îndeplinite până la, orice anumită dată se consideră că au loc la sau trebuie efectuate înainte de 11:59:59 pm;

1.3.16. dacă o Parte „poate” sau are „dreptul” să desfășoare o acțiune sau activitate sau să se abțină de la desfășurarea unei acțiuni sau activități, atunci respectiva Parte are libertatea deplină, fără restricții, să desfășoare sau să se abțină de la desfășurarea acțiunii sau activității relevante și nu are obligația să obțină acordul sau să informeze cealaltă Parte cu privire la acestea.

1.3.17. dacă orice termen sau expresie, scrisă sau nu cu majusculă, nu este definită în prezenții Termeni Generali, iar înțelesul acesteia nu poate fi dedus din înțelesul simplu acceptat în mod normal al acestui termen sau expresie în limba engleză, se vor utiliza următoarele surse în următoarea ordine pentru a deduce înțelesul acestuia:

(a) înțelesul unei prevederi relevante a Contractului interpretată într-un mod care să favorizeze Yango,

(b) contextul general al Contractului,

(c) legislația și practica instanțelor din Țările de Jos.

2. PREVEDERI GENERALE

2.1. Prezenții Termeni Generali se aplică Contractului.

2.2. Prin încheierea Contractului, Partenerul Contractual consimte a fi ținut de Termenii Generali fără nicio formalitate suplimentară (inclusiv fără limitare fără a semna Termenii Generali sau a primi o copie imprimată a Termenilor Generali).

2.3. Yango poate modifica Termenii Generali atunci când consideră necesar fără consimțământul Partenerului Contractual și, fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare, respectivii Termeni Generali vor fi obligatorii pentru Partenerul Contractual atunci când sunt puși la dispoziție prin intermediul unei Notificări Electronice.

3. MONITORIZARE

3.1. Yango poate întreprinde o Monitorizare în orice moment și de oricâte ori, fără un motiv anume, și poate alege orice mijloace și metode pentru Monitorizare.

3.2. Informațiile și datele obținute în cursul unei Monitorizări nu vor constitui sursa exclusivă pentru a evalua dacă Partenerul Contractual îndeplinește termenii și condițiile stabilite prin Contract, iar Yango poate utiliza orice alte informații și date pentru a face acea evaluare.

3.3. Partenerul Contractual va asista la timp, activ și diligent Yango cu tot ce este necesar pentru a întreprinde Monitorizarea. Se consideră o încălcare semnificativă a Contractului dacă Partenerul Contractual nu oferă respectiva asistență.

4. GARANȚII ȘI ANGAJAMENTE

4.1. Fiecare Parte garantează și se angajează față de cealaltă Parte că fiecare dintre garanțiile și angajamentele enumerate mai jos este corectă, precisă și nu induce în eroare cu privire la ea însăși la Data Efectivă:

4.1.1. o Parte este constituită legal și funcționează valabil conform legilor din jurisdicția sa și are puterea deplină să-și desfășoare activitatea astfel cum este desfășurată la data Contractului;

4.1.2. o Parte are, direct sau indirect, puterea și autoritatea corporativă de a încheia și de a derula Contractul și orice contract încheiat în conformitate cu termenii Contractului și cu prevederile Contractului și cu orice contract încheiat în conformitate cu termenii Contractului constituie obligații valabile și obligatorii pentru aceasta și sunt executorii împotriva acesteia, în conformitate cu termenii lor corespunzători; și

4.1.3. o Parte a autorizat și a acceptat în mod legal Contractul în integralitatea acestuia și, când este necesar, va fi autorizat, acceptat, executat și furnizat, după caz, orice contracte care vor fi încheiate în conformitate cu prevederile Contractului.

4.2. De asemenea, Partenerul Contractual garantează și se angajează față de Yango că fiecare dintre garanțiile și angajamentele enumerate mai jos este corectă, precisă și nu induce în eroare cu privire la ea însăși la Data Efectivă:

4.2.1. acceptarea de către Partenerul Contractual a și desfășurarea de către Partenerul Contractual a obligațiilor în baza prezentului Contract nu va:

(a) dacă Partenerul Contractual nu este o persoană fizică, rezulta în încălcarea a sau conflictul cu orice prevedere a actelor constitutive ale acestuia,

(b) rezulta într-o încălcare semnificativă sau constitui o culpă semnificativă în baza oricărui instrument la care este parte sau de care este ținut sau

(c) rezulta într-o încălcare a Legislației Țării;

4.2.2. toate consimțămintele, permisiunile, autorizațiile, aprobările și acordurile terților și toate autorizațiile, înregistrările, declarațiile, depunerile la orice departament guvernamental, comisie, agenție sau altă organizație competentă asupra Partenerului Contractual, necesare sau de dorit a fi obținute pentru a încheia și derula Contractul și orice contract încheiat în baza termenilor Contractului conform termenilor săi au fost obținute în mod necondiționat în scris; și

4.2.3. nu a fost emis niciun ordin, petiție prezentată sau adunare convocată pentru lichidarea Partenerului Contractual sau a oricăruia dintre Afiliații săi, nici orice altă acțiune luată în legătură cu numirea unui administrator, lichidator, custode, administrator judiciar, administrator impus sau orice lichidator provizoriu (sau echivalent în Țară) (sau alt proces prin care activitatea este încetată și activele societății în cauză sunt distribuite între creditori sau asociați sau alți participanți) și nu se derulează nicio procedură în forma prevederilor legale aplicabile insolvenței, reorganizării sau altora similare în Țară și nu au avut loc evenimente care, în conformitate cu legislația aplicabilă a unei jurisdicții relevante, ar justifica orice astfel de proceduri.

4.3. Cu excepția garanțiilor și angajamentelor menționate expres în Clauza 4.1 din Termenii Generali, Yango nu oferă alte garanții sau angajamente exprese sau implicite și respinge orice alte garanții, angajamente și prevederi.

5. ANUNȚURI ȘI CONFIDENȚIALITATE

5.1. Anunțuri

5.1.1. Dacă nu se specifică altfel în Clauza 5.1.2 din Termenii Generali, nicio Parte nu va (și fiecare Parte se va asigura că niciunul dintre Afiliații ei nu va):

(a) efectua sau trimite; sau

(b) permite altei persoane să facă sau trimită în numele său,

o publicație, anunț public sau circulară privind existența sau obiectul Contractului, detalii despre relațiile dintre Părți.

5.1.2. Clauza 5.1.1 din Termenii Generali nu se aplică unei publicații, anunț sau circulară:

(a) care este impusă de Legislație sau de Legislația Țării, o instanță de jurisdicție competentă sau o entitate competentă judiciară, guvernamentală, de supraveghere sau de reglementare;

(b) care este impusă de o regulă a unei burse de valori sau autoritate de listare la care acțiunile sau alte valori mobiliare ale unei Părți sau Afiliaților acesteia sunt listate sau tranzacționate; sau

(c) pentru care o Parte a obținut permisiunea prealabilă scrisă a celeilalte Părți.

5.1.3. Dacă Partenerului Contractual i se solicită să efectueze sau să trimită o publicație, anunț sau circulară în condițiile prevăzute de Clauza 5.1.2(a) sau Clauza 5.1.2(b) din Termenii Generali, înainte de a efectua sau trimite publicația, anunțul sau circulara, se va consulta cu Yango și va lua în considerare cerințele Yango cu privire la momentul, conținutul și modalitatea în care face publicația, anunțul sau circulara în măsura în care este permis de Legislație sau de Legislația Țării și în măsura în care se poate face acest lucru în mod rezonabil.

5.2. Confidențialitate

5.2.1. Cu excepția prevederilor din Clauza 5.2.2 din Termenii Generali, nicio Parte nu va dezvălui oricărei alte persoane sau utiliza sau exploata comercial în scopuri proprii nicio Informație Confidențială, fără acordul scris al celeilalte Părți.

5.2.2. Sub rezerva Clauzei 5.2.3 din Termenii Generali, Clauza 5.2.1 din Termenii Generali nu se aplică unei dezvăluiri sau utilizări a Informațiilor Confidențiale în următoarele cazuri:

(a) dezvăluirea sau utilizarea este impusă de Legislație sau Legislația Țării sau impusă sau solicitată de o Autoritate Guvernamentală;

(b) dezvăluirea sau utilizarea este impusă de o regulă a unei burse de valori sau autoritate de listare la care acțiunile sau alte valori mobiliare ale unei Părți sau Afiliaților acesteia sunt listate sau tranzacționate;

(c) dacă Informațiile Confidențiale relevante sunt de domeniul publicului altfel decât prin încălcarea Contractului de către orice Parte;

(d) Informațiile Confidențiale au fost dezvăluite respectivei Părți de către o persoană care nu încalcă nicio obligație sau datorie cu privire la confidențialitate, fie expresă sau implicită;

(e) dezvăluirea sau utilizarea este impusă în scopul procedurilor juridice rezultate din sau în legătură cu Contractul;

(f) dezvăluirea se face unui consultant profesionist al Părții care dezvăluie, caz în care Partea care dezvăluie are responsabilitatea să se asigure că respectivul consultant profesionist respectă termenii Secțiunii 5 ca și cum ar fi parte la Contract;

(g) dezvăluirea prin intermediul referirilor la Partenerul Contractual ca utilizator al Serviciilor in materialele informaționale, promoționale sau publicitare ale Yango;

(h) dezvăluirea către sau utilizarea de către Afiliații Yango (care include fără limitare informațiile și datele furnizate de Partenerul Contractual către Yango prin intermediul Serviciilor sau colectate de Yango prin intermediul Serviciilor, precum date privind locația Vehiculelor (date de localizare GPS));

(i) dezvăluirea de către Yango este impusă pentru a reacționa la sau gestiona altfel acuzațiile, pretențiile, publicațiile, cererile și (sau) declarațiile oricărei persoane, inclusiv fără limitare acelea legate de Părți și relațiile acestora;

(j) dezvăluirea este impusă în condițiile prevăzute în Contract.

5.2.3. Dacă Partenerului Contractual i se solicită să facă o dezvăluire în condițiile avute în vedere în Clauzele 5.2.2(a), 5.2.2(b) sau 5.2.2(e) din Termenii Generali, înainte de a face o astfel de dezvăluire, dacă Legislația sau Legislația Țării permite astfel și în măsura în care este posibil în mod rezonabil, va notifica Yango respectiva dezvăluire și se va consulta cu Yango și va lua în considerare cerințele Yango cu privire la momentul, conținutul și modalitatea în care face dezvăluirea (cu excepția dezvăluirii din motive legale sau de reglementare când dezvăluirea se face către o entitate de reglementare doar în cursul obișnuit al funcției sale de supraveghere).

5.2.4. În cazul în care o Parte, intenționat, neintenționat sau altfel, a dezvăluit Informațiile Confidențiale în condițiile în care nu i-a fost permis să facă acest lucru prin Contract, acea Parte va plăti celeilalte Părți daunele efective susținute de cealaltă Parte pentru fiecare caz de astfel de dezvăluire nepermisă în termen de zece (10) zile calendaristice de la primirea unei Notificări Scrise de la cealaltă Parte.

5.3. Obligațiile Părților în baza prezentei Secțiuni 5 vor fi în vigoare și vor produce efecte pe durata Contractului și vor continua pentru o perioadă de trei (3) ani de la data încetării Contractului.

6. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

6.1. Dacă în prezentul nu se prevede expres contrariul, Yango nu va fi ținut răspunzător față de Partenerul Contractual, Afiliații săi și (sau) clienții săi (contractanții, partenerii, utilizatorii și alte persoane) pentru orice pierdere sau daună indirectă (fie pentru pierderea de profit, pierderea activității, pierderea de informații, pierderea producției și (sau) activității sau altfel), costuri, cheltuieli sau alte pretenții pentru alte compensații, indiferent dacă Partenerul Contractual ar fi putut să prevadă posibilitatea respectivei pierderi sau daune într-un anumit set de circumstanțe și indiferent dacă Yango a acționat cu intenție, neglijență gravă, neglijență, sau fără intenție, [pierdere, daună etc.] care rezultă din sau în legătură cu Contractul.

6.2. În cazul în care Partenerul Contractual nu îndeplinește oricare dintre termenii și condițiile Contractului și (sau) Legislația Țării, Yango poate, fără a suporta vreo răspundere față de Partenerul Contractual și (sau) orice persoană:

6.2.1. imediat, fără înștiințare, suspenda sau înceta accesul Partenerului Contractual la Servicii sau orice parte din acestea, până când Partenerul Contractual a remediat complet orice neconformitate, astfel încât Yango să fie satisfăcut; și (sau)

6.2.2. înceta Contractul printr-o Notificare Scrisă de la Yango către Partenerul Contractual cu efect imediat de la expediere.

6.3. Partenerul Contractual confirmă și recunoaște că Yango nu va fi răspunzător sau responsabil în alt mod pentru orice daună, pierderi și cheltuieli care, direct sau indirect, au rezultat din sau în legătură cu (fără limitare):

6.3.1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare intenționată, neglijentă sau fără intenție de către Partenerul Contractual a oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute de Contract, Legislație și (sau) Legislația Țării și (sau)

6.3.2. situațiile prevăzute în Contract.

6.4. Fără a aduce atingere oricărei prevederi contrare din prezentul (inclusiv fără limitare Clauza 6.1 din Termenii Generali), Partenerul Contractual va despăgubi și exonera Yango, Afiliații acestuia, angajații, administratorii, directorii și reprezentanții legali față de orice răspundere, daună, pierderi și cheltuieli care, direct sau indirect, au rezultat din sau în legătură cu (fără limitare):

6.4.1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare intenționată, neglijentă sau fără intenție de către Partenerul Contractual a oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute de Contract, Legislație și (sau) Legislația Țării. Partenerul Contractual, printre altele, pe cheltuiala proprie, va depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice pretenții, reclamații și (sau) acțiuni care au fost anunțate a fi depuse sau care au fost depuse împotriva Yango; cu toate acestea, acest fapt nu împiedică Yango să stingă și (sau) să se apere de orice astfel de pretenții, reclamații și (sau) acțiuni; și (sau)

6.4.2. situațiile prevăzute în Contract.

6.5. Partenerul Contractual, în termen de zece (10) zile calendaristice de la primirea unei Notificări Scrise de la Yango, va rambursa către Yango orice sume aferente răspunderii, daunei, pierderii și cheltuielilor, enumerate în respectiva Notificare Scrisă, care au fost susținute de Yango în condițiile descrise in Clauza 6.4 din Termenii Generali. Partenerul Contractual renunță în mod expres la orice drept de a (i) contesta, legal sau altfel, conținutul Notificării Scrise și (ii) solicita orice dovadă sau probă de existență sau măsură a răspunderii, daunei, pierderii și cheltuielilor susținute de Yango și orice alte fapte menționate în Notificarea Scrisă. Dacă Partenerul Contractual, intenționat, neintenționat sau altfel, nu a îndeplinit prevederile prezentei Clauze 6.5 din Termenii Generali în orice privință, atunci Partenerul Contractual va plăti Yango o penalitate conform prevederilor din Termenii Specifici Țării.

6.6. Părțile vor fi scutite de răspunderile pentru neîndeplinirea totală sau parțială sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor ce le revin în temeiul Contractului, în cazul în care această neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare are loc după Data Efectivă ca urmare a oricărei inundații, incendiu, cutremur și alte fenomene naturale, război, ostilități militare, blocaj, acțiuni prohibitive ale autorităților și acte ale Autorității Guvernamentale, greve, perturbări ale comunicațiilor sau furnizării de energie electrică, explozii care au loc pe durata Contractului și care nu au putut fi anticipate sau prevenite în mod rezonabil de către Părți (fiecare, un „Eveniment de Forță Majoră”).

6.7. Partea afectată de un Eveniment de Forță Majoră va notifica celeilalte Părți despre acest Eveniment de Forță Majoră printr-o Notificare Electronică în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la momentul producerii acesteia. Dacă este posibil, notificarea va preciza natura Evenimentului de Forță Majoră și va conține o referință corespunzătoare la un document oficial eliberat de o autoritate competentă care confirmă existența unui astfel de Eveniment de Forță Majoră și, dacă este cazul, va oferi o evaluare a efectelor acestuia asupra capacității Părții de a își îndeplini obligațiile în baza Contractului. Aceste documente vor fi trimise de Partea corespunzătoare în termene rezonabile specificate pentru aceste documente.

6.8. În cazul în care Partea afectată de un Eveniment de Forță Majoră nu trimite notificarea în conformitate cu Clauza 6.7 din Termenii Generali, Partea nu are dreptul să folosească acel Eveniment de Forță Majoră ca scuză pentru neîndeplinirea obligațiilor sale și, după o Notificare Scrisă a celeilalte Părți, va rambursa acelei Părți orice prejudiciu cauzat ca urmare a Evenimentului de Forță Majoră.

6.9. La apariția unui Eveniment de Forță Majoră, termenul de îndeplinire a obligațiilor în baza Contractului de către Partea afectată va fi prelungit pentru perioada ulterioară și egală în care vor continua Evenimentul de Forță Majoră și consecințele acestuia, precum și termenele rezonabile necesare pentru a remedia astfel de consecințe.

6.10. Partea afectată, în termen de cinci (5) zile lucrătoare, va notifica celeilalte Părți despre întreruperea unui Eveniment de Forță Majoră printr-o Notificare Electronică. Respectiva Notificare Electronică va preciza perioada de timp în care Partea se așteaptă să își îndeplinească obligațiile din Contract întârziate din cauza acelui Eveniment de Forță Majoră. În cazul în care Partea afectată nu trimite respectiva notificare în timp util, acea Parte nu are dreptul să folosească Evenimentul de Forță Majoră ca motiv pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale și, la cererea scrisă a celeilalte Părți, va rambursa celeilalte Părți pierderile suferite de cealaltă Parte în legătură cu absența notificării în timp util și a efectului Evenimentului de Forță Majoră.

6.11. În cazul în care un Eveniment de Forță Majoră continuă mai mult de treizeci (30) de zile calendaristice, Părțile vor negocia cu bună-credință viitorul Contractului. În cazul în care Părțile nu reușesc să ajungă la un acord (inclusiv prin neînceperea negocierilor) în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la o Notificare Electronică a unei Părți care sugerează începerea negocierilor, oricare dintre Părți poate rezilia unilateral Contractul prin transmiterea unei Notificări Scrise celeilalte Părți cu efect imediat de la primirea acesteia de către cealaltă Parte.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. SUPRAVIEȚUIRE

7.1. Contractul poate fi încetat în următoarele cazuri:

7.1.1. printr-un acord scris încheiat de către Părți;

7.1.2. printr-o Notificare Scrisă de la o Parte către cealaltă Parte livrată cu cel puțin treizeci (30) zile calendaristice înainte de data încetării;

7.1.3. printr-o Notificare Scrisă de la Partenerul Contractual către Yango livrată cu cel puțin zece (10) zile calendaristice înainte de data încetării, dacă Partenerul Contractual nu dorește să fie ținut de versiunea modificată a Contractului, cu condiția ca respectiva Notificare Scrisă să fie livrată în termen de treizeci (30) de zile calendaristice de la data la care respectiva versiune modificată a devenit obligatorie pentru Părți. Contractul va fi considerat încetat începând cu momentul care survine cel mai târziu dintre: data încetării specificată în Notificarea Scrisă a Partenerului Contractual sau a zecea (a 10-a) zi calendaristică de la data primirii Notificării Scrise a Partenerului Contractual de către Yango;

7.1.4. în situațiile specificate în Clauza 6.2 din Termenii Generali;

7.1.5. în situațiile specificate în Clauza 6.11 din Termenii Generali;

7.1.6. printr-o Notificare Scrisă de către Yango către Partenerul Contractual cu efect imediat de la expediere în condițiile în care relațiile contractuale care continuă cu Partenerul Contractual sunt neconforme cu principiile de conduită în afaceri prevăzute în Codul de Conduită Etică în Afaceri.

7.1.7. conform prevederilor din Contract.

7.2. Fără a aduce atingere prevederilor contrare din prezentul (inclusiv fără limitare Clauza 7.1 din Termenii Generali), următoarele prevederi ale Contractului vor produce efecte și după încetarea acestuia:

7.2.1. Termenii Generali;

7.2.2. secțiuni din Contract și Termenii Specifici Țării care conțin definiții ce nu se regăsesc în Termenii Generali;

7.2.3. secțiuni din Contract și Termenii Specifici Țării care modifică, anulează și (sau) completează Termenii Generali;

7.2.4. Termenii Specifici Țării în măsura în care conțin adrese și alte detalii ale Părților.

7.3. Prevederile menționate în Clauza 7.2 din Termenii Generali pot fi încetate doar cu acordul scris încheiat între Părți.

7.4. Încetarea Contractului din orice motiv nu va scuti Părțile de răspunderea pentru încălcări ale Contractului care au avut loc anterior încetării Contractului.

7.5. Partenerul Contractual renunță în mod expres la drepturile în baza Articolelor 6:265 și următoarele din Codul Civil Olandez de a rezilia (în olandeză: „ontbinden”) Contractul.

8. DIVERSE

8.1. Legislația Aplicabilă. Contractul și orice obligații necontractuale care rezultă din sau în legătură cu Contractul vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legea din Țările de Jos, fără a ține seama de dispozițiile privind conflictul de legi.

8.2. Soluționarea Litigiilor

8.2.1. Părțile convin că vor încerca să rezolve orice plângere, litigiu, divergență sau controversă, indiferent de natura din care decurg, din, referitoare la sau în legătură cu Contractul (inclusiv o plângere, litigiu, divergență sau controversă cu privire la existența, încetarea, valabilitatea, interpretarea, îndeplinirea, încălcarea, consecințele nulității sau orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu Contractul) (denumit în continuare „Litigiul”), prin intermediul unor negocieri amiabile.

8.2.2. Existența Litigiului nu scutește Părțile de îndeplinirea obligațiilor ce le revin prin Contract.

8.2.3. Dacă în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la data apariției Litigiului, respectivul Litigiu nu a fost rezolvat prin intermediul negocierilor, orice Parte poate trimite o Notificare Scrisă (denumită în continuare „Notificarea privindLitigiul”) celeilalte Părți informând-o despre natura și obiectul Litigiului, cererile sale și sugerând pași și (sau) măsuri ce pot duce la o rezolvare a Litigiului.

8.2.4. Dacă părțile nu își pot rezolva divergențele ce au dat naștere Litigiului în termen de treizeci (30) zile calendaristice de la data livrării Notificării privind Litigiul către cealaltă Parte, orice Parte poate adresa Litigiul către Curtea de Arbitraj din Țările de Jos (denumită în continuare „CAȚJ”). CAȚJ are competența exclusivă de a soluționa definitiv toate Litigiile dintre Părți apărute în legătură cu Contractul sau cu alte contracte rezultate din acesta, în conformitate cu Regulile de arbitraj ale CAȚJ (denumite în continuare "Reguli") care sunt în vigoare la momentul actual și astfel cum sunt modificate de prezenta Clauză, Reguli care vor fi considerate incluse în această Clauză.

(a) Numărul arbitrilor este de trei (3), dintre care unul este desemnat de Yango, unul de Partenerul Contractual, iar al treilea, care va acționa în calitate de președinte al tribunalului arbitral, va fi desemnat de către cei doi arbitri, desemnat fiecare de o Parte, cu condiția ca, în cazul în care cel de-al treilea arbitru nu a fost desemnat în termen de treizeci și cinci (35) de zile calendaristice de la acceptarea mandatului de către cel de-al doilea arbitru desemnat de Parte, acest al treilea arbitru va fi desemnat prin acordul Părților și, în cazul în care Părțile nu vor ajunge la un acord în termen de treizeci și cinci (35) de zile calendaristice, cel de-al treilea arbitru va fi numit în conformitate cu Regulile.

(b) Sediul și locul arbitrajului va fi Amsterdam, Țările de Jos.

(c) Limba utilizată în cadrul procedurii arbitrale va fi limba engleza. Toate documentele depuse în legătură cu procedura arbitrală trebuie să fie în limba engleză sau, dacă sunt în altă limbă, să fie însoțite de o traducere în limba engleză.

(d) Fiecare Parte convine că orice arbitraj conform Clauzei 8.2 din Termenii Generali va fi confidențial pentru Părți și arbitri și că prin urmare fiecare Parte va păstra confidențialitatea, fără a se limita la faptul că arbitrajul a avut loc sau are loc, toate documentele care nu sunt publice realizate de orice altă Parte în scopul arbitrajului, toate deciziile arbitrajului și toate celelalte informații care nu sunt publice ce îi sunt furnizate în legătură cu procedurile arbitrale, inclusiv audierile, cu excepția cazului în care dezvăluirea poate fi solicitată de o autoritate de reglementare sau cerută de o prevedere a unei burse de valori sau autoritate de listare la care acțiunile sau alte valori mobiliare ale unei Părți sau Afiliaților acesteia sunt listate sau tranzacționate sau îi este solicitat, prin obligația legală, să protejeze sau să urmărească un drept legal sau să execute sau să atace o decizie într-o procedură bona fide în fața unei instanțe de stat sau altă autoritate judiciară.

(e) Prezenta Clauză 8.2 din Termenii Generali și orice prevederi necontractuale care rezultă din sau în legătură cu prezenta Clauză 8.2 din Termenii Generali va fi guvernată de legea din Țările de Jos.

(f) Prezenta Clauză 8.2 cu privire la arbitraj este obligatorie pentru Părți și succesorii acestora.

8.3. Compensări și deduceri. Cu excepția cazului în care Contractul prevede expres contrariul, fiecare plată datorată de Partenerul Contractual în baza Contractului se va efectua în întregime fără nicio compensare sau cereri concurente, indiferent de modul în care apar, și va fi liberă și fără deducere sau reținere din sau în contul oricărei sumă datorate și plătibile Yango în baza Contractului. Yango poate compensa sau deduce orice sumă din orice plată care este datorată și plătibilă către Partenerul Contractual în baza Contractului fără nicio notificare către sau acord sau permisiune a Partenerului Contractual și fără să semneze vreun document.

8.4. Integralitatea Contractului. Contractul, Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Contractul de Prelucrare a Datelor și orice alte documente menționate în acestea împreună (i) constituie întreg acordul dintre Părți cu privire la subiectul conținut în acesta și (ii) înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare, atât verbale, cât și scrise, dintre Părți cu privire la subiectul acestor acorduri.

8.5. Modificări. Yango poate aduce orice modificări Contractului (inclusiv fără limitare Termenilor Generali și Termenilor Specifici Țării), modificări care vor fi obligatorii pentru Părți imediat ce sunt disponibile pentru vizualizare pe https://yango.yandex.com, https://yandex.com/legal și (sau) în Contul Partenerului Contractual. Termenul „modificare” include orice modificare, amendament, completare, ștergere sau înlocuire indiferent de modul în care este efectuată. Partenerul Contractual consimte și este de acord în avans prin prezentul cu respectivul Contract modificat.

8.6. Prevederi neexecutorii. Dacă orice prevedere sau o parte a Contractului este nulă sau neexecutorie din cauza Legislației sau a Legislației Țării, aceasta se consideră a fi eliminată, iar restul prevederilor Contractului continuă să fie în vigoare și să își producă efectele. În cazul în care orice prevedere nevalabilă, neexecutorie sau ilegală a Contractului ar fi valabilă, executorie și legală dacă o parte din ea ar fi înlăturată, prevederea se va aplica cu înlăturarea minimă necesară pentru a o face valabilă, legală și executorie. Eliminarea oricărei prevederi nu va afecta restul prevederilor Contractului care vor continua să fie în vigoare și să își producă efectele.

8.7. Cesiunea. Cu excepția prevederilor contrare exprese din Contract, niciuna dintre Părți nu poate să cesioneze, transfere, greveze, gajeze sau tranzacționeze în alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile sale în baza acestuia și nici să își propună să facă acest lucru, fără permisiunea prealabilă scrisă a celeilalte Părți. Yango poate în orice moment să cesioneze Contractul și oricare dintre drepturile sale în baza acestuia către orice Afiliat. Orice pretinsă tranzacționare în contradicție cu Clauza 8.7 din Termenii Generali va fi nulă.

8.8. Etica în afaceri. Yango, fiind o societate din grupul Yandex, aderă la pricipiile și condițiile de muncă stipulate în Codul de Conduită Etică în Afaceri al Yandex în toate activitățile sale. Se așteaptă de la angajații Yango din societățile din grupul Yandex să respecte principiile conduitei în afaceri prevăzute în acest Cod de Conduită Etică în Afaceri. La Data Efectivă o copie a Codului de Conduită Etică în Afaceri este disponibilă la https://ir.yandex/corporate-governance.

8.9. Penalități. Părțile exclud explicit aplicabilitatea Articolului 6:92 din Codul Civil Olandez referitoare la orice penalități datorate de Partenerul Contractual către Yango în baza prezentului Contract.

8.10. Prevederi pentru combaterea mitei. Părțile recunosc și confirmă faptul că au adoptat o politică de toleranță zero față de mituire și corupție, vizând interzicerea totală a oricăror practici de corupție și a oricăror plăți de facilitare. Pe durata derulării Contractului, Părțile, Afiliații, angajații, deținătorii de participații și reprezentanții acestora (inclusiv agenți, agenți comisionari, agenți vamali și alți terți implicați direct sau indirect în derularea Contractului) nu vor accepta, plăti, oferi spre plată și permite (autoriza) plata și (sau) acceptarea oricăror fonduri sau transferul oricăror active (inclusiv imobilizări necorporale), direct sau indirect, către și (sau) de la orice persoane cu scopul de a influența acțiunile sau deciziile în vederea obținerii oricărui avantaj necorespunzător, inclusiv ocolirea procedurii stabilite de legislație sau urmărirea altor scopuri ilegale.

8.11. În scopul implementării prevederilor Contractului, Părțile vor îndeplini, utiliza și își vor desfășura activitatea în conformitate cu următoarele acte:

8.11.1. principiile de bază ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică în Convenția privind Combaterea Mituirii Funcționarilor Publici Străini în Tranzacțiile Internaționale de Afaceri;

8.11.2. Actul privind Practicile de Corupție în Străinătate din 1977 (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.); și

8.11.3. alte prevederi ale Legislației privind corupția și practicile corupte de afaceri.

8.12. Traduceri. Contractul, Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Contractul de Prelucrare a Datelor și orice acte documente menționate în acestea sunt efectuate în limba engleză și pot fi traduse în Limba Țării. Orice astfel de traducere în Limba Țării este numai în scop informativ, iar în cazul oricărei discrepanțe între versiunea în limba engleză și versiunea în Limba Țării, versiunea în limba engleză va prevala în orice moment și pentru toate scopurile.

8.13. Adresele și Detaliile Părților:

8.13.1. Adresele și alte detalii ale Yango sunt specificate în Termenii Specifici Țării pentru o Țară corespunzătoare.

8.13.2. Adresele și alte detalii ale Partenerului Contractual au fost furnizate de Partenerul Contractual către Yango prin intermediul Platformei Electronice și sunt specificate în Contul Partenerului Contractual.

8.13.3. O Parte va notifica imediat celeilalte Părți printr-o Notificare Electronică cu privire la orice modificare a detaliilor sale.

8.14. Partenerul Contractual, în termenul specificat în Notificarea Electronică a Yango, va furniza Yango documentele originale prin care confirmă locul înregistrării și rezidența fiscală a Partenerului Contractual.

Data publicării: 10.06.2019.