CONTRACT PRIVIND SERVICIILE ELECTRONICE

Yango (conform definiției de mai jos) și

Partenerul Contractual (conform definiției de mai jos)

au convenit următoarele:

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1. În prezentul contract, cuvintele și expresiile de mai jos, scrise cu majusculă, vor avea următoarele semnificații:

1.1.1. „Servicii Suplimentare”înseamnă serviciile conexe Transferului.

1.1.2. „Contract”sau „Contract privind Serviciile Electronice”înseamnă prezentul Contract privind Serviciile Electronice, încheiat de și între Yango și Partenerul Contractual.

1.1.3. „Certificat”va avea înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 9.1.3 din Contract.

1.1.4. „Partener Contractual”înseamnă o companie sau o persoană care a acceptat termenii și condițiile Contractului-Cadru și a furnizat detaliile sale Yango prin intermediul Platformei Electronice.

1.1.5. „Țară” înseamnă o țară care este definită în baza Termenilor Specifici Țării.

1.1.6. „Moneda Țării” înseamnă moneda țării care este definită în baza Termenilor Specifici Țării.

1.1.7. „Limba Țării” înseamnă limba țării care este definită în baza Termenilor Specifici Țării.

1.1.8. „Termeni Specifici Țării” înseamnă un document care are în titlul său expresia „Termeni Specifici Țării” și a cărei ultime versiuni este disponibilă on-line în Contul Partenerului Contractual. Termenii Specifici Țării sunt incluși în Contract prin referință și constituie parte integrantă din Contract. Termenii Specifici Țării pot modifica, completa și (sau) anula orice prevedere a Contractului și Termenilor Generali.

1.1.9. „Moneda”înseamnă moneda care este definită în baza Termenilor Specifici Țării.

1.1.10. „Deduceri”va avea înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 9.1.5 din Contract.

1.1.11. „Servicii Electronice”înseamnă diverse servicii informaționale care, fără a se limita la includ serviciile pentru colectarea, generalizarea și transferul de date, [servicii] care permit și (sau) asistă Partenerul Contractual la accesarea Serviciilor, primind informații relevante despre Solicitări, efectuează Solicitări și comunică cu Yango și (sau) Utilizatorii.

1.1.12. „Taxa pentru Serviciile Electronice” înseamnă o taxă datorată de Partenerul Contractual către Yango pentru prestarea de Servicii Electronice în baza termenilor Contractului.

1.1.13. „Termeni Generali” înseamnă un document disponibil on-line la https://yandex.com/legal/yango_general_terms. Termenii Generali sunt incluși în Contract prin referință și constituie parte integrantă din Contract.

1.1.14. „Suspendare” înseamnă amânarea operării Serviciilor Electronice cu privire la Partenerul Contractual în condițiile specificate în Contract.

1.1.15. „Factură” va avea înțelesul atribuit acestui termen în Clauza 9.1.4(c) din Contract.

1.1.16. „Tarife Maxime” înseamnă valorile maxime pentru calcularea Taxei de Transfer, inclusiv Serviciile Suplimentare, valori care sunt prevăzute în Contract.

1.1.17. „Curs Oficial” înseamnă cursul definit conform Termenilor Specifici Țării.

1.1.18. „Coeficientul Orelor de Vârf” înseamnă multiplicatorul sau o sumă fixă determinată conform Termenilor Specifici Țării care poate majora Tarifele Maxime (dar care nu majorează prețul aferent Serviciilor Suplimentare) prin multiplicare cu fiecare valoare a Tarifelor Maxime, astfel cum este prevăzut în Termenii Specifici Țării.

1.1.19. „Date Personale” înseamnă oricare dintre următoarele detalii ale unei persoane:

(a) număr de telefon;

(b) adresă de e-mai;

(c) traseu de călătorie; și

(d) alte date personale conform definiției din Contractul de Prelucrare a Datelor și (sau) Legislația Țării.

1.1.20. „MPI” înseamnă materiale promoționale și informaționale aferente Serviciilor plasate pe suprafața exterioară și (sau) în interiorul Vehiculului.

1.1.21. „Înregistrare” înseamnă o furnizare de informații și date de la Partenerul Contractual către Yango.

1.1.22. „Servicii” înseamnă diverse servicii prestate prin intermediul platformei tehnologice Yango care includ, fără a se limita la Serviciile pentru Șoferi, Contul Partenerului Contractual și alte servicii conexe, website-uri și sisteme de servicii de asistență interdependente, pe care Yango le poate actualiza sau modifica la alegerea sa periodic. Orice referință la Servicii include o referință la oricare dintre și toate părțile Serviciilor.

1.1.23. „Serviciile pentru Șoferi” înseamnă o parte din Servicii care (a) permite Șoferilor să primească Solicitări în mod automat și (b) are diverse capacități de funcționalitate descrise complet în manualul de Servicii pentru Șoferi.

1.1.24. „Date Statistice” înseamnă datele sistemelor automate Yango, care pot conține fără limitare date pentru calcularea valorii Taxei pentru Serviciile Electronice și orice alte date aferente derulării Contractului, care sunt disponibile în Contul Partenerului Contractual.

1.1.25. „Taxă de Transfer” înseamnă prețul serviciilor de Transfer prestate unui Utilizator conform cerințelor acestuia sau acesteia.

1.1.26. „Yango” înseamnă societatea care este definită conform Termenilor Specifici Țării.

1.2. Cuvintele și expresiile scrise cu majusculă, care nu sunt definite în Contract, au semnificațiile care le sunt atribuite în Termenii Generali, iar în absența acestor semnificații se vor aplica prevederile Clauzei 1.3 din Termenii Generali.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Pentru contravaloarea Taxei pentru Serviciile Electronice, Yango își asumă obligația (i) să presteze Serviciile Electronice în favoarea Partenerului Contractual și (ii) să fie ținut de alte obligații stipulate în prezentul pe durata Contractului.

2.2. Yango poate presta servicii similare și (sau) identice cu Serviciile Electronice în favoarea altor persoane, fapt care nu constituie încălcare a Contractului.

2.3. Partenerul Contractual acceptă și confirmă că Yango nu este înființat pe teritoriul Țării și că Serviciile Electronice sunt prestate de la distanță din afara teritoriului Țării.

2.4. La Notificarea Electronică a Yango, Partenerul Contractual, în termen de două (2) săptămâni de la data respectivei Notificări Electronice, va livra Yango un exemplar fizic original semnat al Contractului (inclusiv anexele, actele adiționale, atașamentele acestuia etc.) care va fi identic cu copia electronică a Contractului furnizată de Partenerul Contractual către Yango.

3. DURATA

3.1. Contractul va intra în vigoare la Data Efectivă.

3.2. Durata inițială a Contractului va fi de un (1) an calendaristic de la Data Efectivă.

3.3. Cu excepția cazului în care o Parte notifică cealaltă Parte printr-o Notificare Scrisă că obiectează la orice prelungire a duratei Contractului cu cel puțin treizeci (30) zile calendaristice înainte de expirarea duratei, durata Contractului va fi prelungită automat cu o perioadă de un (1) an calendaristic. Durata Contractului se prelungește anual în mod recurent și nu este necesară efectuarea de către Părți a niciunui supliment la Contract.

4. SERVICIILE

4.1. Prevederi Generale

4.1.1. Drepturile Partenerului Contractual de a accesa și (sau) utiliza Serviciile și (sau) orice parte a acestora sunt sub rezerva îndeplinirii depline a:

(a) termenilor și condițiilor Contractului, inclusiv fără a se limita la plata la timp a Taxei pentru Serviciile Electronice; și

(b) Legislației Țării.

4.1.2. Partenerul Contractual acceptă și confirmă că Serviciile sunt localizate și prestate din afara teritoriului Țării.

4.1.3. Partenerul Contractual va utiliza Serviciile doar în limitele și în maniera și spiritul specificate în Contract.

4.1.4. Partenerul Contractual acceptă și confirmă că Yango nu exercită și nu are intenția să exercite niciun grad de control asupra Partenerului Contractual și (sau) Șoferilor, inclusiv, fără a se limita la modul Partenerului Contractual de prestare a serviciilor de Transfer în favoarea Utilizatorilor, asupra desfășurării activității Partenerului Contractual în general, actelor sau omisiunilor Șoferilor și (sau) operarea și întreținerea oricăror Vehicule.

4.1.5. Partenerul Contractual acceptă și confirmă că Serviciile nu reprezintă un sistem de facturare și orice informații referitoare la plăți ce pot fi disponibile în cadrul Serviciilor sunt furnizate doar cu scop informativ.

4.1.6. Yango va oferi servicii de asistență Partenerului Contractual care includ fără limitare oferirea de consultanță Partenerului Contractual cu privire la diverse aspecte ale utilizării Serviciilor, inspectării Solicitărilor efectuate de Șoferii Partenerului Contractual.

4.2. Înregistrarea și Accesul la Servicii

4.2.1. Partenerul Contractual care dorește să acceseze Serviciile va finaliza Înregistrarea.

4.2.2. După finalizarea cu succes a Înregistrării, Partenerul Contractual va primi în termen rezonabil un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa Serviciile. Yango poate respinge furnizarea numelui de utilizator și parolei din orice motiv.

4.2.3. Partenerul Contractual nu va transfera numele de utilizator și parola Serviciilor către nicio persoană și va fi unicul răspunzător pentru protecția și confidențialitatea numelui de utilizator și parolei.

4.2.4. Sub rezerva Clauzei 4.4 din Contract, Partenerul Contractual va avea acces la Servicii (inclusiv, fără a se limita la Contul Partenerului Contractual) douăzeci și patru (24) de ore pe zi și șapte (7) zile pe săptămână.

4.2.5. Se va considera că orice acțiune a Partenerului Contractual prin intermediul Serviciilor utilizând numele de utilizator și parola este efectuată de Partenerul Contractual care va fi unicul răspunzător pentru aceasta.

4.2.6. Partenerul Contractual va obține și menține și se va asigura că Șoferii săi obțin și mențin toate mijloacele tehnice (care includ fără limitare telefoane inteligente și tablete cu alimentare la energie electrică, acces la Internet prin orice mijloace etc.) necesare pentru a accesa și utiliza Serviciile și nu se va solicita Yango niciodată să furnizeze aceste mijloace tehnice și de altă natură sau să compenseze pentru obținerea sau menținerea oricărora dintre ele.

4.3. Suspendarea și Încetarea Accesului Partenerului Contractual la Servicii

4.3.1. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a Contractului (inclusiv fără limitare Clauza 4.4.8 din Contract), Yango poate suspenda sau înceta accesul Partenerului Contractual sau al unui anumit Șofer la Servicii și (sau) activa Suspendarea dacă Yango ia la cunoștință, indiferent de sursa acelei luări la cunoștință, care poate include fără limitare orice persoană, mass media sau din auzite, despre un caz al Partenerului Contractual și (sau) al Șoferilor săi de neîndeplinire a termenilor Contractului. Exemplele de neîndeplinire pentru Partenerul Contractual și (sau) Șoferii săi includ fără limitare:

(a) taxarea Utilizatorilor cu o Taxă de Transfer care depășește limitele specificate în Contract;

(b) furnizarea către Yango de date și (sau) informații expirate sau false despre Șoferi și Vehicule, inclusiv fără limitare date GPS;

(c) demonstrarea discriminării în legătură cu Serviciile pentru Șoferi sau cu Solicitările, fără cauză obiectivă, justă și rezonabilă;

(d) prestarea de servicii de Transfer într-un mod care nu respectă Solicitările;

(e) furnizarea către Yango de date false cu privire la Solicitările anulate și informații false cu privire la respectivele anulări;

(f) nerespectarea Contractului de Prelucrare a Datelor;

(g) crearea de către un Șofer sau determinarea altcuiva să creeze Solicitări false și (sau) efectuarea de către un Șofer de Solicitări false. O Solicitare este considerată a fi „falsă” dacă nu a fost generată de un Utilizator care acționează moral și cu bună-credință. Yango poate stabili dacă o anumită Solicitare este „falsă” sau nu;

(h) comportamentul imoral al unui Șofer față de Servicii. Yango poate stabili dacă o anumită acțiune sau inacțiune constituie un comportament imoral al Șoferului;

(i) comportamentul necivilizat și nepoliticos sau altă abatere a Șoferului față de un Utilizator și (sau) alți pasageri ai unui Vehicul și (sau) proprietatea acestora;

(j) punerea în pericol a siguranței Utilizatorilor și (sau) altor pasageri ai unui Vehicul prin conducere periculoasă, stare necorespunzătoare a unui Vehicul sau orice altă nerespectare a normelor de siguranță rutieră, inclusiv fără limitare utilizarea multiplelor dispozitive într-un Vehicul care să obstrucționeze vederea drumului sau să distragă atenția Șoferului; și

(k) neacordarea de asistență către Yango în privința Monitorizării sau furnizarea către Yango de informații incorecte sau false pe durata unei Monitorizări.

4.3.2. Partenerul Contractual și un Șofer au dreptul să ofere motive care să justifice neîndeplinirea de către Partenerul Contractual și Șofer a termenilor Contractului. Yango poate lua în calcul aceste motive, dar acest lucru nu îl obligă să redea accesul la Servicii.

4.4. Operarea, Actualizarea și Întreținerea Serviciilor

4.4.1. Yango va asigura operarea Serviciilor pe echipamentul Yango.

4.4.2. Yango va urmări să corecteze erorile identificate pe durata operării Serviciilor în timp rezonabil.

4.4.3. Defecțiunile sau erorile Serviciilor cauzate de sau legate de:

(a) după caz, următoarele, aparținând Partenerului Contractual și (sau) Șoferului:

i. defecțiunile sau caracterul tehnic neadecvat al echipamentului, hardware-ului sau dispozitivelor, sau

ii. lipsa de abilități sau de cunoștințe necesare pentru a accesa sau utiliza Serviciile; și (sau)

(b) greșeala, omisiunea, culpa, delictul, neglijența etc. (inclusiv fără limitare servicii necorespunzătoare de Internet) oricărei persoane,

nu vor fi considerate ca încălcare de către Yango a Contractului și nu vor da naștere obligației Yango de a corecta acele defecțiuni sau erori.

4.4.4. Yango poate în orice moment să desfășoare întreținere preventivă a echipamentelor Yango care sunt utilizate la operarea Serviciilor. Timpul total în care Serviciile sunt indisponibile asociat întreținerii preventive nu va depăși douăzeci și patru (24) de ore pe lună în cazurile care necesită acțiune imediată.

4.4.5. Yango va urmări să notifice Partenerul Contractual printr-o Notificare Electronică asupra întreținerii preventive care va afecta semnificativ operarea Serviciilor.

4.4.6. Yango poate să actualizeze Serviciile periodic la alegerea sa fără acordul Partenerului Contractual, care include fără limitare modificarea conținutului, funcționalității și interfeței utilizator a Serviciilor și manualele de Servicii.

4.4.7. Yango nu garantează și nu va fi răspunzător pentru neasigurarea unei operări și disponibilități stabile și sigure a Serviciilor.

4.4.8. Yango poate suspenda sau restricționa accesul la sau operarea Serviciilor din orice motive tehnice, tehnologice sau de altă natură pe durata necesară pentru a elimina acele motive.

4.5. Serviciile pentru Șoferi

4.5.1. Serviciile pentru Șoferi sunt singura metodă de primire a Solicitărilor din Servicii.

4.5.2. Partenerul Contractual și Șoferii acestuia pot utiliza alte servicii pentru a efectua serviciile de Transfer. Partenerul Contractual nu va discrimina față de Serviciile pentru Șoferi prin oferirea anumitor preferințe sau avantaje altor servicii fără o cauză obiectivă, justă și rezonabilă.

4.5.3. Următoarele semnale electronice sunt utilizate de Servicii pentru a indica statutul unui Șofer:

(a) semnalul „ocupat” înseamnă că un Șofer nu este disponibil să accepte Solicitări;

(b) semnalul „în mers” înseamnă că un Șofer este pe drum către punctul de preluare conform specificațiilor din Solicitare;

(c) semnalul „liber” înseamnă că un Șofer este disponibil să accepte Solicitări;

(d) semnalul „în cursă” înseamnă că un Șofer efectuează serviciile de Transfer conform specificațiilor dintr-o Solicitare;

(e) semnalul „în așteptare” înseamnă că un Șofer a sosit la punctul de preluare conform specificațiilor dintr-o Solicitare și așteaptă un Utilizator să urce în Vehicul.

4.6. Informații, Date Statistice, Date Personale și Alte Informații și Date

4.6.1. Yango va pune la dispoziția Partenerului Contractual în Contul Partenerului Contractual sau în alt mod următoarele informații care, sub rezerva Clauzei 4.4 din Contract, vor fi disponibile douăzeci și patru (24) de ore pe zi și șapte (7) zile pe săptămână:

(a) informații necesare pentru a asigura operarea corespunzătoare a Serviciilor și corectarea la timp a erorilor, avariilor și defecțiunilor în operarea Serviciilor;

(b) Date Statistice.

4.6.2. Părțile convin și confirmă în mod expres că pentru toate scopurile Contractului, inclusiv fără limitare calcularea Taxei pentru Serviciile Electronice (Clauza 9.1 din Contract) vor utiliza datele care sunt Date Statistice.

4.6.3. Yango poate șterge toate informațiile și datele furnizate de Partenerul Contractual către Yango prin intermediul Serviciilor în termen de cincisprezece (15) zile calendaristice după data rezilierii, încetării sau expirării Contractului.

4.6.4. Toate drepturile și obligațiile Părților cu privire la Datele Personale, inclusiv fără limitare Datele Personale ale Utilizatorilor și Șoferilor, sunt prevăzute în Contractul de Prelucrare a Datelor. Părțile își asumă obligația să respecte prevederile Contractului de Prelucrare a Datelor în orice moment.

4.6.5. Partenerul Contractual va asigura furnizarea la timp către Yango a informațiilor și datelor relevante, inclusiv fără limitare Datele Personale ale Șoferilor și informații legate de Vehicul, în deplină conformitate cu Contractul, Contractul de Prelucrare a Datelor și Legislația Țării care printre altele înseamnă că informațiile și datele astfel furnizate (i) nu vor încălca drepturile niciunei persoane, (ii) vor fi libere de drepturile oricăror persoane și (iii) nu vor crea pentru Yango o obligație de a face orice plată oricărei persoane.

4.6.6. Părțile convin și recunosc că Șoferul, inclusiv fără limitare atunci când prestează servicii de Transfer în favoarea unui Utilizator, va avea autoritatea să furnizeze următoarele informații către Yango în numele Partenerului Contractual:

(a) date privind locația geografică (localizare GPS) ale Vehiculului Șoferului;

(b) date privind statutul unui vehicul (adică „disponibil”, „în așteptare”, „în mers” și alte semnale disponibile în Servicii);

(c) Date Personale ale unui Șofer și datele permisului de conducere al unui Șofer: conform prevederilor din Contractul de Prelucrare a Datelor;

(d) detalii ale unui Vehicul:

i. numărul de înmatriculare;

ii. producătorul vehiculului (conform mențiunii din certificatul de înmatriculare a Vehiculului),

iii. anul fabricației (conform mențiunii din certificatul de înmatriculare a Vehiculului),

iv. culoarea unui Vehicul,

v. dacă Yango solicită, o copie scanată a certificatului de înmatriculare a Vehiculului (toate paginile),

vi. poze cu interiorul și exteriorul Vehiculului.

4.6.7. Dacă Partenerul Contractual primește, fie prin intermediul unei Notificări Electronice, fie printr-o Notificare Scrise sau altfel, o solicitare din partea Yango în legătură cu un accident care implică un Utilizator și care a avut loc pe durata prestării serviciilor de Transfer (inclusiv fără limitare un accident rutier sau orice alt accident care implică o amenințare a vieții, sănătății, bunăstării și (sau) proprietății unui Utilizator), Partenerul Contractual va furniza prompt către Yango informațiile și documentele menționate în solicitare (inclusiv fără limitare documentele eliberate de o autoritate publică ce supraveghează siguranța traficului și orice alt organism autorizat implicat în investigația accidentului). În cazul în care nu este interzis prin Legislația Țării, Yango poate furniza respectivele informații și documente unui Utilizator afectat și (sau) altfel implicat în acel incident.

5. CERINȚE CU PRIVIRE LA TRANSFER

5.1. Partenerul Contractual se va asigura că în orice moment calitatea serviciilor de Transfer prestate Utilizatorilor satisface Solicitările acestora, Contractul și Legislația Țării.

5.2. Partenerul Contractual se va prezenta în orice moment oricărei persoane ca furnizor al serviciilor de Transfer și va fi responsabil față de Utilizatori pentru serviciile de Transfer prestate acestora, incluzând fără limitare responsabilitate totală pentru călătorii, securitatea și siguranța Utilizatorilor, siguranța bagajelor și bunurilor personale ale Utilizatorilor etc.

5.3. În cazul în care Partenerul Contractual a acceptat o Solicitare, Partenerul Contractual își asumă obligația în orice moment că:

5.3.1. un Vehicul este disponibil la locația și timpul specificat în Solicitare;

5.3.2. timpul liber de așteptare (i.e., care este calculat de la momentul în care semnalul „în așteptare” a fost trimis prin intermediul Serviciilor de un Șofer) este cel puțin egal cu timpul liber de așteptare specificat în Tarifele Maxime;

5.3.3. nu se vor efectua apeluri unui Utilizator care a activat opțiunea „Nu Mă Suna” în aplicația mobilă a Serviciilor decât dacă este necesar pentru a determina punctul de preluare sau o rută către punctul de preluare și nu există alt mod pentru a determina această informație;

5.3.4. Taxa de Transfer nu depășește niciodată (a) Tarifele Maxime și (b) Taxa de Transfer care este calculată conform Termenilor Specifici Țării;

5.3.5. Plângerile Utilizatorilor cu privire la Solicitările lor și serviciile relevante de Transfer primesc răspuns și toate măsurile necesare se iau în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la primirea plângerii de către Partenerul Contractual sau mai devreme dacă natura plângerii necesită un răspuns mai prompt; și

5.3.6. o anulare a unei Solicitări îndeplinește prevederile relevante ale Termenilor Specifici Țării.

6. CERINȚE CU PRIVIRE LA PARTENERUL CONTRACTUAL, ȘOFERII ACESTUIA ȘI VEHICULE

6.1. Dacă o persoană încetează, din orice motiv și indiferent de culpa Partenerului Contractual, să îndeplinească criteriile pentru un Șofer (inclusiv fără limitare nu are un permis de conducere valabil sau nu respectă Legislația Țării), dar continuă să presteze servicii de Transfer sau să utilizeze Serviciile, Partenerul Contractual va fi pe deplin responsabil de orice greșeli, erori, omisiuni etc. ale respectivei persoane. Prezenta Clauză 6.1 din Contract se aplică fără limitare situației în care Șoferul este Partenerul Contractual.

6.2. Partenerul Contractual își asumă obligația și (sau) se va asigura că:

6.2.1. va îndeplini în orice moment și se va asigura că și Șoferii lui și Vehiculele vor îndeplini cerințele enumerate în Contract inclusiv fără limitare prezenta Secțiune 6 a Contractului;

6.2.2. doar acelor Șoferi și Vehicule care întrunesc integral cerințele enumerate în Clauza 6.3 și Clauza 6.4 din Contract li se va permite să efectueze Solicitări;

6.2.3. unui Șofer care nu îndeplinește condițiile enumerate în Clauza 5.5 nu i se va permite să efectueze Solicitări;

6.2.4. un Vehicul care nu îndeplinește condițiile enumerate în Clauza 5.6 nu va fi utilizat pentru efectuarea Solicitărilor;

6.2.5. datele privind locația geografică a unui Vehicul (localizare GPS) și alte informații conform solicitărilor din Contract sunt transferate continuu către Servicii în timp real;

6.2.6. informațiile și datele care sunt transferate în conformitate cu Contractul sunt relevante și precise, incluzând, fără limitare cele furnizate de un Șofer care acționează în numele Partenerului Contractual; și

6.2.7. respectă Legislația Țării, incluzând, fără limitare legislația privind protecția consumatorului (de exemplu, dacă este cazul: informează consumatorul despre identitatea sa și despre detaliile complete ale autorizației sau licenței sale care fac legală furnizarea serviciilor de Transfer).

6.3. Partenerul Contractual se va asigura că fiecare Șofer:

6.3.1. are acces la versiunea oficială a Serviciilor pentru Șoferi și nu utilizează nicio versiune modificată a Serviciilor pentru Șoferi; și

6.3.2. a îndeplinit alte cerințe ale Legislației Țării în măsura în care sunt necesare la prestarea serviciilor de Transfer.

6.4. Partenerul Contractual se va asigura că fiecare Vehicul:

6.4.1. așa cum și atunci când o impune Legislația Țării, are eliberată o autorizație, licență sau alt document care face legală furnizarea serviciilor de Transfer;

6.4.2. așa cum și atunci când o impune Legislația Țării, a trecut o procedură de control a stării tehnice a Vehiculului și are pentru aceasta un certificat relevant sau altă dovadă care să confirme că Vehiculul este sigur și adecvat pentru utilizarea în serviciile de Transfer; și

6.4.3. a îndeplinit alte cerințe ale Legislației Naționale în măsura în care sunt necesare pentru prestarea serviciilor de Transfer.

7. TARIFELE MAXIME

7.1. Părțile convin și confirmă că scopurile Tarifelor Maxime sunt:

7.1.1. să îmbunătățească experiența Utilizatorilor la utilizarea Serviciilor prin oferirea acestora în avans a informațiilor despre Taxa de Transfer;

7.1.2. să rețină Utilizatorii existenți și să atragă Utilizatori noi prin disponibilitatea Tarifelor Maxime atractive și a transparenței calculului Tarifelor Maxime;

7.1.3. să asigure transparență și rezultate financiare ale derulării Contractului pentru Părți;

7.1.4. să crească numărul de Solicitări prin oferirea de condiții financiare competitive ale serviciilor de Transfer; și

7.1.5. să reflecte dacă Taxa de Transfer astfel cum a fost calculată în baza Tarifelor Maxime poate depinde de clasa unui Vehicul, ziua săptămânii, momentul zilei și alți parametri;

7.2. Tarifele Maxime sunt stabilite în baza Termenilor Specifici Țării.

7.3. Coeficientul Orelor de Vârf se poate aplica Tarifelor Maxime conform prevederilor din Termenii Specifici Țării.

7.4. Yango poate modifica Tarifele Maxime atunci când consideră necesar, iar acele Tarife Maxime modificate vor fi obligatorii pentru Partenerul Contractual când devin disponibile în baza Termenilor Specifici Țării (publicate pe o pagină web dedicată sau altfel). Prin prezentul, Partenerul Contractual consimte la și este de acord în avans cu respectivele modificări.

7.5. Părțile convin și confirmă că Tarifele Maxime se vor aplica doar Solicitărilor și nu se vor aplica niciunor servicii prestate de Partenerul Contractual fără angajarea Serviciilor.

8. MPI

8.1. Yango poate furniza Partenerului Contractual MPI, iar Partenerul Contractual va plasa acele MPI. Detaliile specifice ale plasării MPI (incluzând, fără limitare număr de Vehicule cu MPI, instrucțiuni cu privire la plasarea MPI, termeni comerciali etc.) sunt comunicate Partenerului Contractual de către Yango printr-o Notificare Electronică.

8.2. Cu privire la MPI, Partenerul Contractual:

8.2.1. va obține toate autorizațiile și (sau) aprobările necesare impuse de Legislația Națională pentru plasarea MPI;

8.2.2. se va asigura că MPI sunt plasate în deplină conformitate cu Legislația Națională, inclusiv toate reglementările tehnice;

8.2.3. se va asigura că plasarea MPI nu creează o amenințare la adresa oamenilor și siguranței rutiere, inclusiv fără limitare MPI nu limitează vizibilitatea și nu distrag Șoferii și alți participanți la trafic;

8.2.4. va furniza rapoarte săptămânale despre numărul de Vehicule ce poartă MPI prin transmiterea lor către Yango sub formă de Notificare Electronică;

8.2.5. va notifica Yango dacă MPI sunt nesigure, ilizibile sau altfel neadecvate și necesită reparații și (sau) înlocuire;

8.2.6. dacă Partenerul Contractual are capacitățile necesare, va restaura MPI nelizibile;

8.2.7. dacă Partenerul Contractual are MPI de rezervă disponibile, va înlocui MPI nesigure, ilizibile sau altfel neadecvate.

8.3. După primirea Notificării Electronice de la Yango, Partenerul Contractual:

8.3.1. în termen de două (2) ore va furniza poze ale MPI plasate prin transmiterea lor către Yango sub formă de Notificare Electronică;

8.3.2. în termen de douăzeci și patru (24) de ore va înlătura și (sau) înlocui MPI în deplină conformitate cu Notificarea Electronică Yango; sau

8.3.3. în termen de doisprezece (12) ore va îndeplini alte cerințe conținute în Notificarea Electronică Yango.

9. PLĂȚI

9.1. Taxa pentru Serviciile Electronice

9.1.1. Partenerul Contractual va plăti Taxa pentru Serviciile Electronice conform prevederilor prezentei Clauze 9.1 din Contract.

9.1.2. Valoarea Taxei pentru Serviciile Electronice se calculează în baza Termenilor Specifici Țării.

9.1.3. Sub rezerva Clauzei 9.1.8 din Contract, Yango, până la finalul celei de-a cincea (a 5-a) zi lucrătoare a unei Perioade de Raportare, va trimite o Notificare Electronică care va conține un certificat electronic cu privire la Serviciile Electronice prestate în Perioada de Raportare imediat anterioară (denumit în continuare „Certificat”). Se va considera că data primirii Certificatului de către Partenerul Contractual este ziua lucrătoare următoare zilei în care Yango a trimis Certificatul. Conținutul Certificatului este stabilit de Yango.

9.1.4. Dacă, în termen de treisprezece (13) zile calendaristice de la data Certificatului, Yango, indiferent de motiv, nu a primit de la Partenerul Contractual o Notificare Scrisă cu obiecțiunile, justificările relevante și explicațiile Partenerului Contractual, atunci:

(a) se va considera că Partenerul Contractual a acceptat și a fost de acord cu conținutul Certificatului și a confirmat că Serviciile Electronice prestate în Perioada de Raportare relevantă îndeplinesc în orice privință Contractul,

(b) Partenerul Contractual nu va avea niciun drept să ridice obiecțiuni cu privire la Serviciile Electronice prestate în Perioada de Raportare relevantă, și

(c) Yango poate emite o factură electronică pentru Serviciile Electronice enumerate în Certificat (denumită în continuare „Factura”) și să pună Factura la dispoziția Partenerului Contractual în Contul Partenerului Contractual.

9.1.5. Partenerul Contractual, în termen de cinci (5) zile calendaristice de la data Facturii, va transfera către Yango întreaga valoare a Taxei pentru Serviciile Electronice denominată în Moneda Țării întotdeauna fără deducerea oricăror impozite, taxe și (sau) alte plăți (denumite în continuare colectiv „Deducerile”).

9.1.6. Dacă Legea impune Partenerului Contractual să facă orice Deduceri din valoarea Taxei pentru Serviciile Electronice:

(a) valoarea totală a Taxei pentru Serviciile Electronice va fi majorată automat cu valoarea respectivelor Deduceri, astfel încât valoarea Taxei pentru Serviciile Electronice primită efectiv de Yango după Deducerile relevante să fie egală cu valoarea calculată în baza Contractului; și

(b) după primirea solicitării Yango, Partenerul Contractual va furniza Yango:

i. documentele care confirmă plata Deducerilor în afara Țărilor de Jos, și

ii. un certificat de rezidență fiscală a Partenerului Contractual pentru anul calendaristic relevant.

9.1.7. Se va considera că Partenerul Contractual și-a îndeplinit obligația de plată a Taxei pentru Serviciile Electronice de la data primirii de către Yango a unei confirmări bancare de creditare a întregii sume de plată în contul de decontare al Yango. În locul confirmării bancare sus-menționate, Yango poate, la alegerea sa, accepta următoarele documente ca dovadă adecvată a plății Taxei pentru Serviciile Electronice:

(a) în cazul plății fără numerar, un fax al ordinului de plată cu ștampila autorizată a băncii,

(b) un fax cu chitanța de plată cu ștampila băncii, bancă cu care s-a efectuat plata, sau

(c) orice altă dovadă pe care Yango o acceptă.

9.1.8. Fără a aduce atingere prevederilor contrare ale Clauzei 9.1 din Contract, Yango poate solicita Partenerului Contractual o plată în avans a Taxei pentru Serviciile Electronice conform prevederilor din Termenii Generali.

9.1.9. Yango poate modifica Taxa pentru Serviciile Electronice în orice moment și va notifica Partenerul Contractual asupra modificării Taxei pentru Serviciile Electronice prin trimiterea unei Notificări Electronice către Partenerul Contractual cu cel puțin patruzeci și opt (48) de ore înainte de timpul și data când acele modificări intră în vigoare.

9.1.10. Dacă Partenerul Contractual nu dorește să fie obligat de o Taxă pentru Serviciile Electronice modificată, poate rezilia unilateral Contractul prin transmiterea unei Notificări Scrise către Yango în acest sens cu cel puțin șapte (7) zile calendaristice înainte de data intenționată pentru reziliere. Contractul va fi considerat încetat de la data care survine cel mai târziu dintre: data încetării specificată în Notificarea Scrisă a Partenerului Contractual sau a opta (a 8-a) zi de la data primirii Notificării Scrise a Partenerului Contractual de către Yango.

9.2. Taxa de Transfer

9.2.1. Valoarea Taxei de Transfer se calculează conform Termenilor Generali.

9.2.2. Partenerul Contractual convine și confirmă că:

(a) disponibilitatea plăților fără numerar este o caracteristică opțională a Serviciilor care poate sau nu să fie disponibilă la Data Efectivă și este activată de Yango la alegerea sa;

(b) Taxa de Transfer (dacă este achitată exclusiv fără numerar) datorată de un Utilizator către Partenerul Contractual va fi transferată de la Utilizator direct la Yango;

(c) Serviciile sunt configurate să proceseze plăți fără numerar de la Utilizatori conform descrierii din Clauza 9.2.2(b) din Contract, care este o caracteristică inerentă a Serviciilor destinată să garanteze interesele Yango, [caracteristică] ce nu poate fi modificată de Partenerul Contractual; și

(d) obligația unui Utilizator de a plăti Taxa de Transfer (în cazul în care se plătește exclusiv fără numerar) către Partenerul Contractual va fi considerată îndeplinită dacă un Utilizator a făcut o plată fără numerar către Yango cu o valoare egală cu Taxa de Transfer relevantă.

9.2.3. Yango va remite Taxa de Transfer conform prevederilor din Termenii Specifici Țării.

9.2.4. Taxa Yango pentru colectarea Taxei de Transfer de la Utilizatori se achită de către Partenerul Contractual conform Termenilor Specifici Țării.

9.3. Moneda

9.3.1. Moneda plăților între Părți va fi stabilită conform Termenilor Specifici Țării.

10. MODIFICĂRI ALE ȘI COMPLETĂRI LA TERMENII GENERALI

10.1. Prezenta secțiune conține prevederi care modifică, anulează și (sau) completează prevederile existente ale Termenilor Generali. Cu excepția prevederilor contrare din prezenta secțiune, se consideră că prevederea relevantă completează (pentru claritate: nu modifică sau anulează) Termenii Generali.

10.2. Garanții și Angajamente: În baza Clauzei 4.3 din Termenii Generali, Yango în mod expres respinge, fără limitare, orice garanție, angajament sau prevedere referitoare la operarea corectă, fără probleme și fără erori a Serviciilor și conformitatea Serviciilor cu scopurile și așteptările specifice ale Partenerului Contractual.

10.3. Confidențialitate: Clauza 5.2.1 a Termenilor Generali nu se aplică niciunei dezvăluiri sau utilizări a Informațiilor Confidențiale în următoarele situații suplimentare:

10.3.1. dezvăluirea de către Yango este necesară pentru a asigura operarea Serviciilor în deplină conformitate cu standardele, regulile și regulamentele interne ale Yango, inclusiv fără limitare comunicarea și (sau) desfășurarea Solicitărilor; sau

10.3.2. dezvăluirea de către Yango este necesară pentru a furniza asistență Utilizatorilor sau Șoferilor, a răspunde cererilor și întrebărilor Utilizatorilor sau Șoferilor, a asigura calitatea Serviciilor și (sau) a asigura o comunicare eficientă cu Utilizatorii sau Șoferii.

10.4. Monitorizare: Monitorizarea poate include fără limitare evaluarea:

10.4.1. calității serviciilor de Transfer prestate în favoarea Utilizatorilor și

10.4.2. corectitudinea datelor furnizate de Partenerul Contractual.

10.5. Răspunderea Părților:

10.5.1. Partenerul Contractual convine și confirmă că Yango nu va fi răspunzător sau altfel responsabil pentru orice daune, pierderi și cheltuieli care, direct sau indirect, au rezultat din, sau în legătură cu (fără limitare):

(a) utilizarea și (sau) incapabilitatea de a utiliza Serviciile de către Partenerul Contractual, Șoferi, Utilizatori și (sau) orice persoană indiferent de motiv sau cauză; și (sau)

(b) Serviciile de Transfer prestate de Partenerul Contractual și (sau) Șoferii acestuia în favoarea Utilizatorilor.

10.5.2. Partenerul Contractual va despăgubi și exonera Yango, Afiliații acestuia, angajații, administratorii, directorii și reprezentanții legali față de orice răspundere, daună, pierderi și cheltuieli care, direct sau indirect, au rezultat din sau în legătură cu (fără limitare):

(a) utilizarea și (sau) incapabilitatea de a utiliza Serviciile de către Partenerul Contractual, Șoferi, Utilizatori și (sau) orice persoană indiferent de motiv sau cauză; și (sau)

(b) Serviciile de Transfer prestate de Partenerul Contractual și (sau) Șoferii acestuia în favoarea Utilizatorilor.

10.5.3. Fără a aduce atingere oricărei alte prevederi a Contractului, în toate cazurile răspunderea cumulată a Yango într-un trimestru calendaristic pentru toate cazurile de încălcări sau răspunderi față de Partenerul Contractual va fi întotdeauna limitată la valoarea totală a Taxei pentru Serviciile Electronice primită efectiv de Yango de la Partenerul Contractual într-un trimestru calendaristic anterior.

10.5.4. În cazul în care Partenerul Contractual, intenționat, neintenționat sau altfel, nu și-a îndeplinit prevederile din Clauza 6.5 din Termenii Generali în orice privințe, atunci Partenerul Contractual va plăti Yango o penalitate conform prevederilor din Termenii Generali.

10.5.5. Părțile convin și confirmă că pentru orice caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare intenționată, neglijentă sau fără intenție de către Partenerul Contractual a oricăreia dintre obligațiile sale prevăzute de Contract, Partenerul Contractual va suporta o penalitate conform Termenilor Specifici Țării.

11. DIVERSE

11.1. Legislația Aplicabilă. Contractul și orice obligații necontractuale care rezultă din sau în legătură cu Contractul vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legea din Țările de Jos, fără a ține seama de dispozițiile privind conflictul de legi.

11.2. Soluționarea Litigiilor. Curtea de Arbitraj din Țările de Jos (denumită în continuare „CAȚJ”) are competența exclusivă de a soluționa definitiv toate Litigiile dintre Părți apărute în legătură cu Contractul, în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale CAȚJ (denumite în continuare „Reguli”). Detalii suplimentare privind soluționarea Litigiilor se regăsesc în Termenii Generali.

12. PREVEDERI FINALE

12.1. Prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului Contract și (sau) acționând în conformitate cu acești termeni și condiții, Părțile:

12.1.1. confirmă și recunosc că au primit, au citit și au înțeles în întregime toate prevederile incluse în Contract, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Contractul de Prelucrare a Datelor și Codul de Conduită Etică în Afaceri; și

12.1.2. confirmă și sunt de acord să respecte în întregime prevederile Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la Termenii Generali, Termenii Specifici Țării, Contractul de Prelucrare a Datelor și Codul de Conduită Etică în Afaceri.

Data publicării: 10.06.2019.