Acord de licență pentru aplicația pentru dispozitive mobile Yango.Driver

Înainte de a utiliza programul, vă rugăm să citiți termenii și condițiile acordului de licență de mai jos.

Orice utilizare a programului înseamnă că acceptați integral și necondiționat termenii și condițiile acestui acord de licență.

Dacă nu acceptați în întregime acordul de licență, nu aveți dreptul de a utiliza programul în niciun scop.

1. Dispoziții generale

1.1. Acest Acord de licență (”Licența”) stabilește termenii de utilizare a aplicației pentru dispozitive mobile Yango.Driver (”Programul”) și se încheie între orice persoană care utilizează Programul (”Utilizatorul”) și Yandex.Taxi B.V., Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos, care este un organism autorizat să acorde drepturi de utilizare a Programului (”Titularul de drepturi”).

1.2. Prin copierea Programului, instalarea acestuia pe dispozitivul său mobil sau utilizarea Programului în orice mod, Utilizatorul își exprimă consimțământul complet și necondiționat privind toți termenii și condițiile acestei Licențe.

1.3. Programul poate fi utilizat numai conform termenilor și condițiilor acestei Licențe. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă în întregime termenii și condițiile Licenței, Utilizatorul nu are dreptul de a folosi Programul în niciun scop. Utilizarea Programului cu încălcarea (neîndeplinirea) oricăror termeni și condiții ale Licenței este interzisă.

1.4. Utilizatorul poate folosi Programul conform termenilor și condițiilor acestei Licențe în scopuri personale necomerciale, în mod gratuit. Programul poate fi utilizat doar în conformitate cu termenii specificați sau în moduri care nu sunt prevăzute de această Licență în baza unui acord separat cu Titularul de drepturi.

1.5. Utilizatorul poate folosi Programul conform termenilor și condițiilor acestei Licențe în scopuri personale necomerciale, în mod gratuit. Programul poate fi utilizat doar în conformitate cu termenii specificați sau în moduri care nu sunt prevăzute de această Licență în baza unui acord separat cu Titularul de drepturi.

și documentele companiei YANDEX LLC (OGRN: 1027700229193), acești termeni aplicându-se în totalitate utilizării Programului:

Titularul de drepturi poate modifica în mod unilateral documentele menționate (precum și orice părți ale acestora) fără o notificare specială. Noile versiuni ale documentelor vor intra în vigoare din momentul publicării, cu excepția cazului în care în acestea se prevede altfel.

1.6. Titularul de drepturi și Utilizatorul au convenit prin prezentul Acord că, în ceea ce privește Programul, aceștia vor considera reciproc documentele electronice, semnate cu o semnătură electronică de bază, ca fiind identice cu documente pe suport de hârtie, semnate cu o semnătură de mână.

1.6.1. Programul este, printre altele, un sistem informațional administrat de Titularul de drepturi.

1.6.2. Pentru a semna un document electronic cu o semnătura electronică, după cum este prevăzut de anumite funcții ale Programului, Utilizatorul va folosi coduri numerice, alfabetice, simbolice sau combinate, generate de Titularul de drepturi și trimise Utilizatorului întru-un mesaj text la numărul de telefon specificat de Utilizator în Program. Astfel de coduri reprezintă cheia pentru semnătura electronică.

1.6.3. Utilizatorul trebuie să respecte confidențialitatea codurilor (cheilor pentru semnăturile electronice) pe care le-a primit.

1.6.4. Utilizatorul va introduce codul respectiv într-un formular special din Program. Părțile confirmă că toate documentele electronice pe care Utilizatorul le va genera, utiliza și trimite către Titularul de drepturi prin intermediul funcțiilor Programului în decursul unei sesiuni (perioada de valabilitate a codului respectiv) vor fi semnate astfel cu semnătura electronică a Utilizatorului.

1.6.5. Utilizatorul garantează că datele sale personale specificate în Program sunt corecte. Pe baza acestor date, Utilizatorul va determina dacă un document electronic semnat cu o semnătură electronică așa cum este specificat mai sus este semnat de Utilizator.

1.7. Atunci când Utilizatorul este un reprezentant al Partenerului Titularului de drepturi, prevederile clauzelor 1.6.1 – 1.6.5 ale prezentei Licențe se vor aplica în măsura în care nu intră în contradicție cu acordurile și contractele încheiate între Titularul de drepturi și partenerul respectiv al Titularului de drepturi.

1.8. Utilizatorul va autoriza Titularul de drepturi să utilizeze informațiile pe care le-a furnizat în Program prin includerea acestor informații în baza de date a Titularului de drepturi și utilizarea ulterioară a unei astfel de baze de date în orice mod.

1.9. Această Licență și toate relațiile asociate cu utilizarea Programului se vor supune legislației din Țările de Jos, și orice revendicări sau acțiuni care decurg din această Licență sau utilizarea Programului sau în legătură cu această Licență sau utilizarea Programului vor fi transmise instanțelor de la locația Titularului de drepturi și examinate de acestea.

1.10. Titularul de drepturi poate trimite mesaje de informare Utilizatorilor. Utilizând Programul, Utilizatorul își dă totodată consimțământul pentru primirea mesajelor publicitare și informative. Utilizatorul se poate dezabona de la mesajele publicitare adresându-se serviciului de asistență sau urmând instrucțiunile specificate într-un mesaj publicitar primit.

1.11. În funcție de regiunea Utilizatorului, oricare sau toate funcțiile Programului pot fi inaccesibile sau limitate. Funcțiile sunt considerate a fi inaccesibile (limitate) Utilizatorului dintr-o anumită regiune, în cazul în care un astfel de Utilizator nu le poate utiliza în mod explicit. Este interzisă aplicarea oricăror metode tehnice și bazate pe software pentru a eluda aceste limitări. Prevederile acestor Termeni și documentele specificate în clauza 1.5 care guvernează funcțiile inaccesibile (limitate) ale Programului nu se vor aplica până când aceste funcții nu vor deveni în mod explicit accesibile pentru Utilizator. Informații privind accesibilitatea funcțiilor Programului într-o anumită regiune îi vor fi furnizate Utilizatorului la cerere, care urmează a fi trimisă Titularului de drepturi.

2. Drepturile asupra Programului

2.1. Dreptul exclusiv asupra Programului este deținut de Titularul de drepturi.

3. Licența

3.1. Titularul de drepturi îi va acorda Utilizatorului, în mod gratuit și în baza unei licențe obișnuite (neexclusive), dreptul netransmisibil de utilizare a Programului în toate țările lumii în următoarele moduri:

3.1.1. Utilizatorul poate utiliza Programul în modul prevăzut, și, respectiv, îl poate copia și instala (reproduce) pe dispozitivul/dispozitivele sale mobile. Utilizatorul poate instala Programul pe un număr nelimitat de dispozitive mobile. La instalare pe dispozitive mobile, fiecărei copii a Programului i se atribuie un număr individual, raportat în mod automat Titularului de drepturi.

3.1.2. Utilizatorul poate reproduce și distribui Programul în scopuri necomerciale (gratuit).

4. Limitări

4.1. Cu excepția cazului de utilizare în limitele domeniului de aplicare și în modurile prevăzute în mod explicit de prezenta Licență sau de legislația aplicabilă, Utilizatorul nu poate modifica, decompila, dezasambla, decripta și efectua orice alte acțiuni cu codul-obiect al Programului în scopul obținerii de informații privind implementarea algoritmilor utilizați în Program, creării de lucrări derivate utilizând Programul și utilizării în alt mod (sau care permite asemenea utilizare) a Programului fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.2. Utilizatorul nu poate reproduce și distribui Programul în scopuri comerciale (inclusiv, contra cost), inter alia, ca parte a colecțiilor de produse software, fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.3 Utilizatorul nu are dreptul să distribuie Programul în orice altă formă decât cea primită, fără acordul scris al Titularului de drepturi.

4.4. Programul va fi utilizat (inclusiv, va fi distribuit) sub denumirea: Yango.Driver. Utilizatorul nu are dreptul să modifice denumirea Programului, precum și să modifice și/sau să șteargă notificarea privind drepturile de autor sau alte referințe la Titularul de drepturi.

5. Termeni de utilizare a anumitor funcții ale Programului

5.1. Unele funcții ale Programului pot fi realizate numai cu acces la Internet. Utilizatorul va obține și va plăti în mod independent pentru acest acces conform condițiilor și tarifelor furnizorului său de servicii de telecomunicații sau de internet.

5.2. Anumite funcții ale Programului vor fi disponibile numai Utilizatorului care a încheiat un acord separat cu Titularul de drepturi sau cu un organism care i-a oferit acces la astfel de funcții ale Programului.

5.3. Prin utilizarea Programului, inclusiv a anumitor funcții ale acestuia, descrise în Termenii de utilizare ai Generatorului fișei șoferului (https://yandex.com/legal/drivers_termsofuse_bv/) și reglementate de aceștia, Utilizatorul îi va permite Titularului de drepturi să proceseze informațiile personale ale Utilizatorului, după cum acest termen este definit în Politica de confidențialitate (https://yandex.com/legal/confidential/) pentru a asigura disponibilitatea funcțiilor Programului, să transmită informațiile personale ale Utilizatorului partenerilor Titularului de drepturi pentru ca aceștia să proceseze în continuare aceste informații și să asigure disponibilitatea funcțiilor Programului, și în scopurile specificate în Termenii de utilizare ai Generatorului fișei șoferului, precum și să obțină informațiile personale ale Utilizatorilor de la părți terțe în aceleași scopuri.

Titularul de drepturi va transmite și/sau primi numai informațiile personale ale Utilizatorului necesare pentru scopurile menționate. Titularul de drepturi va procesa informațiile personale ale Utilizatorului și alte informații pe care Utilizatorul le va descărca și le va furniza prin intermediul Programului, conform Politicii de confidențialitate (https://yandex.ru/legal/confidential/).

Prevederile acestei clauze referitoare la procesarea informațiilor personale ale Utilizatorului și a altor informații de către Titularul de drepturi se vor aplica materialelor și informațiilor pe care Utilizatorul le-a primit în cardul utilizării Serviciului și a funcțiilor acestuia.

Permisiunea la care se face referire în această clauză se va aplica informațiilor pe care Utilizatorul le va specifica în Program și Titularul de drepturi le va primi de la părți terți, inclusiv, dar fără a se limita la: numele, prenumele, patronimicul, adresa; numărul actului de identitate principal și al permisului de conducere; certificatul de înmatriculare a vehiculului, informațiile privind data (inclusiv data expirării) și organismul de emitere a documentelor respective; informațiile necesare pentru a preveni frauda în legătură cu Titularul de drepturi și modul în care va fi utilizat Programul, inclusiv fotografii, informații privind dreptul de a conduce o mașină pentru transportul pasagerilor și bagajelor, informații privind contravențiile de circulație și alte încălcări ale legislației (inclusiv arierate de plată / proceduri de executare disponibile în registrele publice). Titularul de drepturi poate prelucra astfel de informații personale cu sau fără instrumente de automatizare și în orice mod, inclusiv prin colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (furnizare, accesare), depersonalizare, blocare, ștergere și distrugere.

În cazurile prevăzute de legislația aplicabilă, se va considera că permisiunea dată de Utilizator în cadrul acestei clauze a fost acordată în scris și semnată cu semnătura electronică a Utilizatorului în conformitate cu clauzele 1.6 – 1.6.5 ale prezentei Licențe, cu detaliile necesare specificate de Utilizator, astfel cum prevede această formă de permisiune. Această permisiune va fi valabilă atât timp cât va fi necesară pentru a-i furniza Utilizatorului funcțiile Programului și în decurs de încă 3 (trei) ani, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede orice altă perioadă (mai scurtă sau mai lungă).

5.4. Prin prezentul document Utilizatorul este notificat, înțelege și este de acord că, atunci când Programul este utilizat pentru a-i oferi Utilizatorului funcții ale Programului, Titularul de drepturi primește în mod automat următoarele informații: datele despre sistemul de operare al dispozitivului Utilizatorului, versiunea și ID-ul browserului, statisticile privind funcțiile Programului, datele despre locația dispozitivului și orice alte informații tehnice.

6. Răspunderea prevăzută de Licență

6.1. Programul este furnizat "ca atare". Titularul de drepturi nu oferă nicio garanție de funcționare fără erori și fără probleme a Programului sau a anumitor componente și/sau funcții ale acestuia, nu garantează că Programul va corespunde scopurilor și așteptărilor specifice ale Utilizatorului și nu oferă alte garanții care nu sunt menționate în mod explicit în această Licență.

6.2. Titularul de drepturi nu va fi considerat responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte ale utilizării sau incapacității de utilizare a Programului și/sau pentru daunele cauzate Utilizatorului și/sau părților terțe ca urmare a utilizării, neutilizării sau a incapacității de a utiliza Programul sau anumite componente și/sau funcții ale acestuia, printre altele, din cauza posibilelor erori sau defecțiuni în funcționarea Programului, cu excepția cazurilor prevăzute în mod explicit de legislație.

6.3. Toate întrebările și revendicările legate de utilizarea / imposibilitatea de a utiliza Programul și eventuale încălcări ale legislației și/sau ale drepturilor părților terțe de către Program vor fi transmise prin intermediul formularului de contact.

7. Actualizări / noi versiuni ale Programului

7.1. Această Licență se aplică tuturor actualizărilor viitoare / noilor versiuni ale Programului. În momentul în care Utilizatorul este de acord să instaleze o versiune actualizată / o nouă a Programului, acesta acceptă termenii și condițiile acestei Licențe pentru respectivele actualizări / versiuni noi ale Programului, dacă nu există un alt acord de licență pentru versiunea actualizată / nouă a Programului.

8. Modificările acestei Licențe

8.1. Acest Acord de licență poate fi modificat în mod unilateral de către Titularul de drepturi. Mesajele de înștiințare a Utilizatorilor privind modificările aduse acestei Licențe vor fi publicate la adresa: https://yandex.com/legal/yango_driver_mobile_agreement_bv/. Asemenea modificări aduse termenilor și condițiilor Licenței vor intra în vigoare din momentul publicării, dacă în publicația relevantă nu se va specifica altfel.

9. Datele Titularului de drepturi

Yandex.Taxi B.V., (numărul de înregistrare 64591069)

Societate privată cu răspundere limitată

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos

Data: 05.12.2018