License Agreement for Yango.Driver for Mobile Devices

Please select a relevant country.

Acord de licență pentru aplicația pentru dispozitive mobile Yango.Driver

(predomină varianta engleză)

Înainte de a utiliza programul, vă rugăm să citiți termenii și condițiile acordului de licență de mai jos.

Orice utilizare a programului înseamnă că acceptați integral și necondiționat termenii și condițiile acestui acord de licență.

Dacă nu acceptați în întregime acordul de licență, nu aveți dreptul de a utiliza programul în niciun scop.

1. Dispoziții generale

1.1. Acest Acord de licență (”Licența”) stabilește termenii de utilizare a aplicației pentru dispozitive mobile Yango.Driver (”Programul”) și se încheie între orice persoană care utilizează Programul (”Utilizatorul”) și MLU Europe B.V., Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos, care este un organism autorizat să acorde drepturi de utilizare a Programului (”Titularul de drepturi”).

1.2. Prin copierea Programului, instalarea acestuia pe dispozitivul său mobil sau utilizarea Programului în orice mod, Utilizatorul își exprimă consimțământul complet și necondiționat privind toți termenii și condițiile acestei Licențe.

1.3. Programul poate fi utilizat numai conform termenilor și condițiilor acestei Licențe. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă în întregime termenii și condițiile Licenței, Utilizatorul nu are dreptul de a folosi Programul în niciun scop. Utilizarea Programului cu încălcarea (neîndeplinirea) oricăror termeni și condiții ale Licenței este interzisă.

1.4. Utilizatorul poate folosi Programul conform termenilor și condițiilor acestei Licențe în scopuri personale necomerciale, în mod gratuit. Programul poate fi utilizat doar în conformitate cu termenii specificați sau în moduri care nu sunt prevăzute de această Licență în baza unui acord separat cu Titularul de drepturi.

1.5. Utilizatorul poate folosi Programul conform termenilor și condițiilor acestei Licențe în scopuri personale necomerciale, în mod gratuit. Programul poate fi utilizat doar în conformitate cu termenii specificați sau în moduri care nu sunt prevăzute de această Licență în baza unui acord separat cu Titularul de drepturi.

și documentele companiei YANDEX LLC (OGRN: 1027700229193), acești termeni aplicându-se în totalitate utilizării Programului:

Titularul de drepturi poate modifica în mod unilateral documentele menționate (precum și orice părți ale acestora) fără o notificare specială. Noile versiuni ale documentelor vor intra în vigoare din momentul publicării, cu excepția cazului în care în acestea se prevede altfel.

1.6. Titularul de drepturi și Utilizatorul au convenit prin prezentul Acord că, în ceea ce privește Programul, aceștia vor considera reciproc documentele electronice, semnate cu o semnătură electronică de bază, ca fiind identice cu documente pe suport de hârtie, semnate cu o semnătură de mână.

1.6.1. Programul este, printre altele, un sistem informațional administrat de Titularul de drepturi.

1.6.2. Pentru a semna un document electronic cu o semnătura electronică, după cum este prevăzut de anumite funcții ale Programului, Utilizatorul va folosi coduri numerice, alfabetice, simbolice sau combinate, generate de Titularul de drepturi și trimise Utilizatorului întru-un mesaj text la numărul de telefon specificat de Utilizator în Program. Astfel de coduri reprezintă cheia pentru semnătura electronică.

1.6.3. Utilizatorul trebuie să respecte confidențialitatea codurilor (cheilor pentru semnăturile electronice) pe care le-a primit.

1.6.4. Utilizatorul va introduce codul respectiv într-un formular special din Program. Părțile confirmă că toate documentele electronice pe care Utilizatorul le va genera, utiliza și trimite către Titularul de drepturi prin intermediul funcțiilor Programului în decursul unei sesiuni (perioada de valabilitate a codului respectiv) vor fi semnate astfel cu semnătura electronică a Utilizatorului.

1.6.5. Utilizatorul garantează că datele sale personale specificate în Program sunt corecte. Pe baza acestor date, Utilizatorul va determina dacă un document electronic semnat cu o semnătură electronică așa cum este specificat mai sus este semnat de Utilizator.

1.7. Atunci când Utilizatorul este un reprezentant al Partenerului Titularului de drepturi, prevederile clauzelor 1.6.1 – 1.6.5 ale prezentei Licențe se vor aplica în măsura în care nu intră în contradicție cu acordurile și contractele încheiate între Titularul de drepturi și partenerul respectiv al Titularului de drepturi.

1.8. Utilizatorul va autoriza Titularul de drepturi să utilizeze informațiile pe care le-a furnizat în Program prin includerea acestor informații în baza de date a Titularului de drepturi și utilizarea ulterioară a unei astfel de baze de date în orice mod.

1.9. Această Licență și toate relațiile asociate cu utilizarea Programului se vor supune legislației din Țările de Jos, și orice revendicări sau acțiuni care decurg din această Licență sau utilizarea Programului sau în legătură cu această Licență sau utilizarea Programului vor fi transmise instanțelor de la locația Titularului de drepturi și examinate de acestea.

1.10. Titularul de drepturi poate trimite mesaje de informare Utilizatorilor. Utilizând Programul, Utilizatorul își dă totodată consimțământul pentru primirea mesajelor publicitare și informative. Utilizatorul se poate dezabona de la mesajele publicitare adresându-se serviciului de asistență sau urmând instrucțiunile specificate într-un mesaj publicitar primit.

1.11. În funcție de regiunea Utilizatorului, oricare sau toate funcțiile Programului pot fi inaccesibile sau limitate. Funcțiile sunt considerate a fi inaccesibile (limitate) Utilizatorului dintr-o anumită regiune, în cazul în care un astfel de Utilizator nu le poate utiliza în mod explicit. Este interzisă aplicarea oricăror metode tehnice și bazate pe software pentru a eluda aceste limitări. Prevederile acestor Termeni și documentele specificate în clauza 1.5 care guvernează funcțiile inaccesibile (limitate) ale Programului nu se vor aplica până când aceste funcții nu vor deveni în mod explicit accesibile pentru Utilizator. Informații privind accesibilitatea funcțiilor Programului într-o anumită regiune îi vor fi furnizate Utilizatorului la cerere, care urmează a fi trimisă Titularului de drepturi.

2. Drepturile asupra Programului

2.1. Dreptul exclusiv asupra Programului este deținut de Titularul de drepturi.

3. Licența

3.1. Titularul de drepturi îi va acorda Utilizatorului, în mod gratuit și în baza unei licențe obișnuite (neexclusive), dreptul netransmisibil de utilizare a Programului în toate țările lumii în următoarele moduri:

3.1.1. Utilizatorul poate utiliza Programul în modul prevăzut, și, respectiv, îl poate copia și instala (reproduce) pe dispozitivul/dispozitivele sale mobile. Utilizatorul poate instala Programul pe un număr nelimitat de dispozitive mobile. La instalare pe dispozitive mobile, fiecărei copii a Programului i se atribuie un număr individual, raportat în mod automat Titularului de drepturi.

3.1.2. Utilizatorul poate reproduce și distribui Programul în scopuri necomerciale (gratuit).

4. Limitări

4.1. Cu excepția cazului de utilizare în limitele domeniului de aplicare și în modurile prevăzute în mod explicit de prezenta Licență sau de legislația aplicabilă, Utilizatorul nu poate modifica, decompila, dezasambla, decripta și efectua orice alte acțiuni cu codul-obiect al Programului în scopul obținerii de informații privind implementarea algoritmilor utilizați în Program, creării de lucrări derivate utilizând Programul și utilizării în alt mod (sau care permite asemenea utilizare) a Programului fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.2. Utilizatorul nu poate reproduce și distribui Programul în scopuri comerciale (inclusiv, contra cost), inter alia, ca parte a colecțiilor de produse software, fără consimțământul scris al Titularului de drepturi.

4.3 Utilizatorul nu are dreptul să distribuie Programul în orice altă formă decât cea primită, fără acordul scris al Titularului de drepturi.

4.4. Programul va fi utilizat (inclusiv, va fi distribuit) sub denumirea: Yango.Driver. Utilizatorul nu are dreptul să modifice denumirea Programului, precum și să modifice și/sau să șteargă notificarea privind drepturile de autor sau alte referințe la Titularul de drepturi.

5. Termeni de utilizare a anumitor funcții ale Programului

5.1. Unele funcții ale Programului pot fi realizate numai cu acces la Internet. Utilizatorul va obține și va plăti în mod independent pentru acest acces conform condițiilor și tarifelor furnizorului său de servicii de telecomunicații sau de internet.

5.2. Anumite funcții ale Programului vor fi disponibile numai Utilizatorului care a încheiat un acord separat cu Titularul de drepturi sau cu un organism care i-a oferit acces la astfel de funcții ale Programului.

5.3. Prin utilizarea Programului, inclusiv a anumitor funcții ale acestuia, descrise în Termenii de utilizare ai Generatorului fișei șoferului (https://yandex.com/legal/drivers_termsofuse_bv) și reglementate de aceștia, Utilizatorul îi va permite Titularului de drepturi să proceseze informațiile personale ale Utilizatorului, după cum acest termen este definit în Politica de confidențialitate (https://yandex.com/legal/confidential) pentru a asigura disponibilitatea funcțiilor Programului, să transmită informațiile personale ale Utilizatorului partenerilor Titularului de drepturi pentru ca aceștia să proceseze în continuare aceste informații și să asigure disponibilitatea funcțiilor Programului, și în scopurile specificate în Termenii de utilizare ai Generatorului fișei șoferului, precum și să obțină informațiile personale ale Utilizatorilor de la părți terțe în aceleași scopuri.

Titularul de drepturi va transmite și/sau primi numai informațiile personale ale Utilizatorului necesare pentru scopurile menționate. Titularul de drepturi va procesa informațiile personale ale Utilizatorului și alte informații pe care Utilizatorul le va descărca și le va furniza prin intermediul Programului, conform Politicii de confidențialitate (https://yandex.ru/legal/confidential).

Prevederile acestei clauze referitoare la procesarea informațiilor personale ale Utilizatorului și a altor informații de către Titularul de drepturi se vor aplica materialelor și informațiilor pe care Utilizatorul le-a primit în cardul utilizării Serviciului și a funcțiilor acestuia.

Permisiunea la care se face referire în această clauză se va aplica informațiilor pe care Utilizatorul le va specifica în Program și Titularul de drepturi le va primi de la părți terți, inclusiv, dar fără a se limita la: numele, prenumele, patronimicul, adresa; numărul actului de identitate principal și al permisului de conducere; certificatul de înmatriculare a vehiculului, informațiile privind data (inclusiv data expirării) și organismul de emitere a documentelor respective; informațiile necesare pentru a preveni frauda în legătură cu Titularul de drepturi și modul în care va fi utilizat Programul, inclusiv fotografii, informații privind dreptul de a conduce o mașină pentru transportul pasagerilor și bagajelor, informații privind contravențiile de circulație și alte încălcări ale legislației (inclusiv arierate de plată / proceduri de executare disponibile în registrele publice). Titularul de drepturi poate prelucra astfel de informații personale cu sau fără instrumente de automatizare și în orice mod, inclusiv prin colectare, înregistrare, sistematizare, acumulare, stocare, clarificare (actualizare, modificare), extragere, utilizare, transfer (furnizare, accesare), depersonalizare, blocare, ștergere și distrugere.

În cazurile prevăzute de legislația aplicabilă, se va considera că permisiunea dată de Utilizator în cadrul acestei clauze a fost acordată în scris și semnată cu semnătura electronică a Utilizatorului în conformitate cu clauzele 1.6 – 1.6.5 ale prezentei Licențe, cu detaliile necesare specificate de Utilizator, astfel cum prevede această formă de permisiune. Această permisiune va fi valabilă atât timp cât va fi necesară pentru a-i furniza Utilizatorului funcțiile Programului și în decurs de încă 3 (trei) ani, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă prevede orice altă perioadă (mai scurtă sau mai lungă).

5.4. Prin prezentul document Utilizatorul este notificat, înțelege și este de acord că, atunci când Programul este utilizat pentru a-i oferi Utilizatorului funcții ale Programului, Titularul de drepturi primește în mod automat următoarele informații: datele despre sistemul de operare al dispozitivului Utilizatorului, versiunea și ID-ul browserului, statisticile privind funcțiile Programului, datele despre locația dispozitivului și orice alte informații tehnice.

6. Răspunderea prevăzută de Licență

6.1. Programul este furnizat "ca atare". Titularul de drepturi nu oferă nicio garanție de funcționare fără erori și fără probleme a Programului sau a anumitor componente și/sau funcții ale acestuia, nu garantează că Programul va corespunde scopurilor și așteptărilor specifice ale Utilizatorului și nu oferă alte garanții care nu sunt menționate în mod explicit în această Licență.

6.2. Titularul de drepturi nu va fi considerat responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte ale utilizării sau incapacității de utilizare a Programului și/sau pentru daunele cauzate Utilizatorului și/sau părților terțe ca urmare a utilizării, neutilizării sau a incapacității de a utiliza Programul sau anumite componente și/sau funcții ale acestuia, printre altele, din cauza posibilelor erori sau defecțiuni în funcționarea Programului, cu excepția cazurilor prevăzute în mod explicit de legislație.

6.3. Toate întrebările și revendicările legate de utilizarea / imposibilitatea de a utiliza Programul și eventuale încălcări ale legislației și/sau ale drepturilor părților terțe de către Program vor fi transmise prin intermediul formularului de contact.

7. Actualizări / noi versiuni ale Programului

7.1. Această Licență se aplică tuturor actualizărilor viitoare / noilor versiuni ale Programului. În momentul în care Utilizatorul este de acord să instaleze o versiune actualizată / o nouă a Programului, acesta acceptă termenii și condițiile acestei Licențe pentru respectivele actualizări / versiuni noi ale Programului, dacă nu există un alt acord de licență pentru versiunea actualizată / nouă a Programului.

8. Modificările acestei Licențe

8.1. Acest Acord de licență poate fi modificat în mod unilateral de către Titularul de drepturi. Mesajele de înștiințare a Utilizatorilor privind modificările aduse acestei Licențe vor fi publicate la adresa: https://yandex.com/legal/yango_driver_mobile_agreement_bv. Asemenea modificări aduse termenilor și condițiilor Licenței vor intra în vigoare din momentul publicării, dacă în publicația relevantă nu se va specifica altfel.

9. Datele Titularului de drepturi

MLU Europe B.V., (numărul de înregistrare 859916029)

Societate privată cu răspundere limitată

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Țările de Jos

Data: 01.08.2019

License Agreement for Yango.Driver for Mobile Devices

(the English version prevails)

Before using the program, please read the terms and conditions of the below license agreement.

Any use of the program means that you fully and unconditionally accept the terms and conditions of this license agreement.

If you do not accept the license agreement in full, you may not use the program for any purpose.

1. General Provisions

1.1. This License Agreement (the "License") sets terms of use for Yango.Driver for mobile devices (the "Program") and is concluded between any person using the Program (the "User") and MLU Europe B.V., Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands, being a body authorized to grant the rights to use the Program (the "Rightholder").

1.2. By copying the Program, installing it on his/her mobile device or using the Program in any way, the User expresses his/her full and unconditional consent to all the terms and conditions of this License.

1.3. The Program is only permitted to be used under the terms and conditions of this License. If the User does not accept the terms and conditions of the License in full, the User may not use the Program for any purpose. The Program is prohibited to be used in violation of (failing to fulfil) any of the terms and conditions of the License.

1.4. The User may use the Program under the terms and conditions of this License for personal non-commercial purposes at no cost. It is only possible to use the Program under terms and in ways not covered by this License based on a separate agreement with the Rightholder.

1.5. The User may use the Program under the terms and conditions of this License for personal non-commercial purposes at no cost. It is only possible to use the Program under terms and in ways not covered by this License based on a separate agreement with the Rightholder.

and YANDEX LLC's documents (OGRN: 1027700229193), which terms fully apply to the use of the Program:

The Rightholder may unilaterally amend the said documents (inter alia, any parts thereof) with no special notice. New versions of the documents will come into effect once published, unless they stipulate otherwise.

1.6. The Rightholder and the User hereby agreed that as far as the Program was concerned they would mutually deem e-documents signed with a basic e-signature identical to paper documents signed with a handwritten signature.

1.6.1. The Program is, among other things, an information system operated by the Rightholder.

1.6.2. To sign an e-document with an e-signature as and when stipulated by certain functions of the Program, the User will use numerical, alphabetic, symbolic or combined codes the Rightholder generated and the User received as a message to the phone number the User specified in the Program. Such codes represent the e-signature key.

1.6.3. The User shall respect confidentiality of codes (e-signature keys) he or she received.

1.6.4. The User will enter a respective code in a special form in the Program. The Parties acknowledge that all e-documents the User will generate, use and send to the Rightholder via program functions in a session (the period of validity of a respective code) will be signed so with the User's e-signature.

1.6.5. The User warrants that his/her personal data specified in the Program are reliable. Based on these data, the User will determine whether an e-document signed with an e-signature as specified above is signed by the User.

1.7. When the User is a representative of the Rightholder's Partner, provisions of cl. 1.6.1 – 1.6.5 of this License will apply insofar as they do not conflict with agreements and contracts between the Rightholder and such partner of the Rightholder.

1.8. The User will authorize the Rightholder to use information he/she provided in the Program by including such information in the Rightholder's database and further use of such database by any means.

1.9. This License and all relations associated with the use of the Program shall be subject to the laws of the Netherlands, and any claims or actions arising out of or in connection with this License or the use of the Program shall be submitted to and reviewed by courts at the Rightholder’s location.

1.10. The Rightholder may send information messages to Users. When using the Program, the User also gives his/her consent to receive advertising and informative messages. The User may unsubscribe from advertising messages by addressing the help desk or following instructions specified in an advertising message received.

1.11. Depending on the User’s region, any or all functions of the Program can be inaccessible or limited. Functions are deemed to be inaccessible (limited) to the User from a certain region, if such User is unable to use them explicitly. It is prohibited to apply any technical and software-based methods to circumvent these limitations. Provisions of these Terms and the documents specified in cl. 1.5 governing inaccessible (limited) functions of the Program will not apply until such functions become explicitly accessible to the User. The User will be provided information on program functions accessibility in a certain region upon request sent to the Rightholder.

2. Rights to the Program

2.1. The exclusive right to the Program is vested in the Rightholder.

3. License

3.1. The Rightholder shall, free of charge and under an ordinary (non-exclusive) license, grant to the User the non-transferable right to use the Program in all countries of the world in the following ways:

3.1.1. To use the Program as intended, wherefore to copy and install (reproduce) it on the User's mobile device(-s). The User may install the Program on an unlimited number of mobile devices. When installed on mobile devices, each copy of the Program is assigned an individual number automatically reported to the Rightholder.

3.1.2. To reproduce and distribute the Program for non-commercial purposes (free of charge).

4. Limitations

4.1. Except when used in the scope and in the ways expressly stipulated by this License or applicable laws, the User may not modify, decompile, disassemble, decrypt, and perform any other actions with the object code of the Program meant to obtain information on the implementation of algorithms used in the Program, create derivative works using the Program, and otherwise use (allow to use) the Program, without the Rightholder’s written consent.

4.2. The User may not reproduce and distribute the Program for commercial purposes (inter alia, for a fee), inter alia, as part of software product collections, without the Rightholder’s written consent.

4.3 The User may not distribute the Program in any form other than the form received, without the Rightholder’s written consent.

4.4. The Program shall be used (inter alia, be distributed) under the name: Yango.Driver. The User may not change the name of the Program, change and/or delete the copyright notice or other references to the Rightholder.

5. Terms of Use of Certain Functions of the Program

5.1. Some functions of the Program can only be performed with access to the Internet. The User will independently obtain and pay for such access under terms and as per tariffs of its telecom or Internet provider.

5.2. Some functions of the Program will only be available to the User who has concluded a separate agreement with the Rightholder or a body providing access to such functions of the Program.

5.3. When the Program, inter alia, its certain functions, described in and governed by the Terms of Use of the Driver Card Generator (https://yandex.com/legal/drivers_termsofuse_bv), is used, the User will permit the Rightholder to process the User's personal information as this term is defined in the Privacy Policy (https://yandex.com/legal/confidential) to make sure functions of the Program will be available, to transfer the User's personal information to the Rightholder's partners for them to further process such information and make sure functions of the Program will be available, and for the purposes specified in the Terms of Use of the Driver Card Generator as well as to obtain the User's personal information from third parties for the same purposes.

The Rightholder will only transfer and/or receive the User's personal information needed for the said purposes. The Rightholder's will process the User's personal information and other information the User will download and provide through the Program as per the Privacy Policy (https://yandex.ru/legal/confidential).

The provisions of this clause having to do with the processing of the User's personal and other information by the Rightholder will apply to materials and information the User received in using the Service and its functions.

The permit referred to in this clause will apply to information the User will specify in the Program and the Rightholder will receive from third parties, inter alia, the last name, first name, patronymic, address; the number of the main identity document and the driving license; the vehicle registration certificate, information on when (including date of expiry) and by what body the said documents were issued; information needed to prevent fraud in relation to the Rightholder and the way the Program will be used, including photos, information on the right to drive a vehicle to transport passengers and luggage by a passenger vehicle, information on traffic-related offenses and other breaches of laws (including arrears / enforcement proceedings available in public registries). The Rightholder may process such personal information with or without automation tools, and by any means, inter alia, by collecting, recording, systemizing, accumulating, storing, clarifying (updating, modifying), extracting, using, transferring (providing, accessing), depersonalizing, blocking, deleting, and destructing.

Where the applicable laws prescribe, the User's permit referred to in this clause will be deemed to be granted in writing, signed with the User's e-signature as per clauses 1.6 - 1.6.5 of this License with necessary details the User specified as stipulated such form of permit. Such permit will be valid while it is necessary to provide the User with functions of the Program and within 3 (three) years after, unless the applicable laws stipulate any other (shorter or longer) period.

5.4. The User is hereby notified, understands and agrees that, when the Program is used to provide the User with functions of the Program, the Rightholder will automatically receive the following information: the User's device operating system, browser version and ID, Program functions statistics, device location data, and any other technical information.

6. Liability under the License

6.1. The Program is provided as is. The Rightholder provides no guarantees of error- and trouble-free operation of the Program or its certain components and/or functions, fitness of the Program for specific goals and expectations of the User, and provides no other guarantees, which are not expressly stated in this License.

6.2. The Rightholder will not be held liable for any direct or indirect consequences of any use of or inability to use the Program and/or any damage inflicted on the User and/or third parties as a result of any use of, failure or inability to use the Program or its certain components and/or functions, inter alia, due to possible errors or failures in the operation of the Program, except as expressly stipulated by the laws.

6.3. All questions and claims related to the use of / impossibility to use the Program and possible disregard of laws and/or third-party rights by the Program shall be forwarded via the feedback form.

7. Updates / New Versions of the Program

7.1. This License covers all future updates / new versions of the Program. When the User agrees to install an update / new version of the Program, he/she accepts the terms and conditions of this License for respective updates / new versions of the Program, if there is no other license agreement for the update / new version of the Program.

8. Amendments to this License

8.1. This License Agreement may be unilaterally amended by the Rightholder. User notices of amendments made to this License will be posted at: https://yandex.com/legal/yango_driver_mobile_agreement_bv. The said amendments to the terms and conditions of the License will come into effect once published, unless otherwise specified in the relevant publication.

9. Details of the Rightholder

MLU Europe B.V., (registration number 859916029)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Date: 01.08.2019