COUNTRY TERMS

Please select Country Terms for a relevant country.

תנאי מדינה: ישראל

 

1. הוראות כלליות

1.1 תנאי מדינה אלה חלים על הסכם השירות האלקטרוני הרלוונטי (ה"הסכם") הקובע כי תנאי המדינה נכללים בו על דרך ההפניה.

1.2. בהתקשרותו בהסכם, הצד שכנגד מסכים להיות כבול בידי תנאי המדינה ללא כל נוהל נוסף (לרבות ללא הגבלה, מבלי לחתום על תנאי המדינה או מבלי לקבל העתק מודפס של תנאי המדינה).

1.3. יאנגו רשאית לתקן את תנאי המדינה כל אימת שתמצא כי הדבר הינו הכרחי, ללא הסכמתו של הצד שכנגד, וכן, חרף כל האמור אחרת, תנאי מדינה מתוקנים כאמור יהיו מחייבים בעבור הצד שכנגד כדלקמן:

1.3.1. שינויים מהותיים: בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים מן המועד שבו הפכו לזמינים דרך הודעה אלקטרונית; וכן,

1.3.2. שינויים לא מהותיים, טכניים או כל שינוי אחר: כאשר הם הופכים לזמינים דרך הודעה אלקטרונית, אלא אם נקבע אחרת בהודעה אלקטרונית כאמור.

1.4. למונחים ולביטויים שאינם מוגדרים בתנאי המדינה תהיה המשמעות שנקבעה להם בהסכם או בתנאים הכלליים, ובהיעדרה של משמעות כאמור, תחולנה הוראותיו של סעיף 1.3 לתנאים הכלליים.

1.5. תנאי המדינה מנוסחים בשפה האנגלית ובשפת המדינה. בכל מקרה של סתירה, יגבר הנוסח בשפת המדינה.

2. תיקונים ותוספות להסכם

2.1. חלק זה מכיל הוראות המתקנות, מבטלות את התחולה ו/או מוסיפות להוראותיו הקיימות של ההסכם. אלא אם נקבע במפורש אחרת בחלק זה, ההוראה הרלוונטית תראה כתוספת (למען הסר ספק: לא כתיקון או ביטול התחולה) להסכם.

2.2. סעיף 1.1.3 להסכם: דוגמאות של שירותים נוספים תכלולנה, ללא הגבלה, זמן המתנה טרום נסיעה, זמן המתנה במהלך הנסיעה, שלושה נוסעים או יותר, כבודה וכיו"ב.

2.3. סעיף 1.1.3 להסכם: תחולתו תבוטל במלואה.

2.4. סעיף 1.1.5 להסכם: "מדינה" משמעה מדינת ישראל.

2.5. סעיף 1.1.6 להסכם: "מטבע המדינה" משמעו שקל ישראלי (₪), המטבע הרשמי של המדינה. התייחסות ל"יחידה" של מטבע המדינה משמעה התייחסות לשקל ישראלי אחד (1), והתייחסות ל"יחידות" של מטבע המדינה משמעה התייחסות לסכום הרלוונטי בשקלים ישראלים.

2.6. סעיף 1.1.7 להסכם: "שפת המדינה" משמעה עברית, השפה הרשמית במדינה.

2.7. סעיף 1.1.9 להסכם: "מטבע" משמעו כמשמעות מטבע המדינה.

2.8. סעיף 1.1.17 להסכם: תחולתו תבוטל במלואה. יש להתעלם מכל התייחסות לשער יציג.

2.9. סעיף 1.1.24 להסכם: "יאנגו" משמעה חברת יאנדקס.גו ישראל בע"מ, ישות משפטית המאוגדת וקיימת תחת חוקי המדינה, ח.פ. 515926285, שכתובת עסקיה המרכזית הינה דרך מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל.

2.10. סעיף 2.3 להסכם: תחולתו תבוטל במלואה.

2.11. סעיף 4.3.1 להסכם: ההתייחסות ל"אי עמידה" תפורש כהתייחסויות ל"אי עמידה מהותית הכוללת מקרים נשנים של אי עמידה אשר אחרת ובאופן נפרד לא היו נראים כמהותיים".

2.11. סעיף 4.3.1(d) להסכם: מקרים בלתי-נשנים, זוטי דברים, אי-עמידה בתום לב מוחרגים במפורש.

2.12. סעיף 4.3.1(f) להסכם: יימחק במלואו ויוחלף באמור להלן: "אלא אם נקבע אחרת בהסכם, חשיפה של פרטיהם האישיים של משתמשים בפני כל אדם, השליחה של הודעות בלתי רצויות (מסרונים, דואר אלקטרוני או אחרת) או ביצוע שיחות טלפון בלתי רצויות למשתמשים;

2.13. סעיף 4.3.1(h) להסכם: המשפט השני יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "יאנגו רשאית, תוך הפעלת שיקול דעת סביר ובהתאם לקוד קוד האתיקה וההתנהלות העסקית, לקבוע האם פעולה או אי-פעולה מסוימים מהווים התנהגות בלתי הוגנת של נהג".

2.14. סעיף 4.3.2 להסכם: ימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "בטרם תחליט יאנגו על התליה ו/או הפעלת ההשהיה כאמור בסעיף 4.3.1 להסכם, יאנגו תשאף לספק לצד שכנגד תמצית של הטענות שהועלו נגדו ותאפשר לו לפחות ארבעים ושמונה (48) שעות להשיב לאותן טענות בכתב דרך חשבון הצד שכנגד. עם זאת, אם לדעת יאנגו התליה מיידית של הגישה לשירות ו/או הפעלת ההשהיה מוצדקים לאור טבעה של אי העמידה המהותית כאמור, היא תהא רשאי לעשות כן באופן מיידי."

2.15. סעיף 4.6.3 להסכם: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "יאנגו תמחק את כלל המידע והנתונים שיסופקו בידי הלקוח לקבלן דרך השירות, או תהפוך אותם לאנונימיים, לאחר מועד ביטולו, סיומו או פקיעתו של ההסכם, אלא אם ובמידה שיש לה מחויבות משפטית, עניין עסקי או משפטי לגיטימי או הצדקה לשמירתם".

2.17. סעיף 4.6.6 להסכם: המילים "מטעמו של הצד שכנגד" יימחקו.

2.18. סעיף 4.6.6(c) להסכם: ההתייחסות להסכם עיבוד נתונים תוסר ורשימת הנתונים שלהלן תתווסף:

2.18.1. שם מלא;

2.18.2. מספר זהות;

2.18.3. תאריך לידה;

2.18.4. כתובת מגורים רשמית;

2.18.5. אם נדרשו על ידי יאנגו, עותקים סרוקים של תעודת זהות, בצירוף העמודים הכוללים את הפרטים האישיים המנויים בסעיפים ‏2.16.1-‏2.16.4 לתנאי המדינה;

2.18.6. פרטי רישיון הנהיגה:

(a) שם פרטי ושם משפחה,

(b) תאריך הלידה,

(c) מועד פקיעת תוקף הרישיון,

(d) הגוף הרשמי שהנפיק את הרישיון,

(e) מספר הרישיון,

(f) המקום בו הונפק הרישיון,

(g) קטגוריית הרכב, אחת או יותר, לגביה ניתן הרישיון, וכן,

(h) אם נדרש על ידי יאנגו, עותק סרוק של רישיון הנהיגה (מכל צדדיו); וכן,

2.18.7. מספר הטלפון של הנהג.

2.19. סעיף 4.6.6(d) להסכם: לרשימת הפרטים של רכב יתווספו הפרטים הבאים:

2.19.1. ביטוח הרכב,

2.19.2. מועד פקיעת הרישיון השנתי,

2.19.3. הרישיון להפעלת המונית (מספר ירוק),

2.19.4. המונה של המונית, וכן,

2.19.5. פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי יאנגו.

2.20. סעיף 6.3 להסכם: הצד שכנגד יוודא בנוסף כי כל נהג ונהג:

2.20.1. הינו בעל שלוש (3) שנות ניסיון לפחות בנהיגה;

2.20.2. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, עבר בדיקה רפואית מקיפה וקיבל אישור רלוונטי או ראיה אחרת המאשרים שהנהג כשיר מבחינה רפואית לספק את שירותי ההעברה;

2.20.3. הינו בעל דירוג של לפחות ארבע (4) מתוך חמש (5) נקודות, כפי שיקבע על ידי השירות וכפי שיהיה מידע זה זמין דרך חשבון הצד שכנגד, ולא יורשה מי מהנהגים אשר הינו בעל דירוג נמוך יותר לבצע את הבקשות.

2.21.סעיף 6.4 להסכם: הצד שכנגד יוודא בנוסף שכל רכב:

2.21.1. מצויד בלפחות שתי (2) כריות אוויר;

2.21.2. יהיה מבוטח בביטוח רכב מתאים נגד נזקי גוף ופגיעה אישית, ביטוח חבות רכוש המכסה כל נזק לצדדים שלישיים, וביטוח רכוש לרכב, שיכסה גם את יאנגו בגין דרישות, תביעות, נזקים, הליכים מנהליים ורגולטוריים, או סעד לא כספי אחר שינבע או קשור בביצוע ההסכם על ידי הצד שכנגד או הנהג; הביטוח יכלול אישור על ויתור על כל זכות שיבוב נגד יאנגו ויציין במפורש שהוא קודם לכל ביטוח שעשויה יאנגו לרכוש.

2.22. סעיף 7.2 להסכם:

2.22.1. התעריפים המרביים ייראו כשווים לתעריפים המרביים כפי שנקבעו בידי דין המדינה במועד הרלוונטי ("התעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה"). התעריפים הבלתי-מחייבים הזמינים לציבור בכתובת https://yango.yandex.com/tariff הינם לשם הנוחות בלבד.

על אף האמור בסעיף ‏2.20.1 לתנאי המדינה, התעריפים המרביים עבור נסיעות קבועות (כהגדרתן2.22.2. בסעיף 8 לתנאי המדינה), יהיו תעריפי המקסימום הרלוונטיים הזמינים בחלק הרלוונטי בכתובת: https://yango.yandex.com/tariff, בעת הרלוונטית ("התעריפים המרביים לנסיעות הקבועות"). התעריפים המרביים שנקבעו בדין המדינה לא יחולו לגבי נסיעות קבועות והתעריפים המרביים לנסיעות קבועות עשויים להיות או שלא להיות גבוהים יותר מהתעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה.

2.22.3. זולת סעיפים 2.20.1 ו-2.20.2 לתנאי המדינה, התייחסות לתעריפים המרביים משמעה הן התעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה והן התעריפים המרביים לנסיעות קבועות, או למי מהם.

2.22.4. התייחסות לתעריפים המרביים לנסיעות קבועות תכלול גם את מקדם שעות השיא, ככל שהוא חל בשעה הרלוונטית.

2.23. סעיף 7.3 להסכם: מקדם שעות השיא חל על התעריפים המרביים לנסיעות קבועות כמפורט בסעיף 6 לתנאי המדינה (למען הסר ספק: מקדם שעות השיא אינו חל על התעריפים המרביים שנבעו בידי דין המדינה).

2.24. סעיף 7.4 להסכם: זכותה של יאנגו לשנות את התעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה כפופה לדין המדינה, ושינוי כאמור יהפוך למחייב כפי שייקבע בידי דין המדינה. הפחתה של התעריפים המרביים לנסיעות קבועות תהא שינוי מהותי של ההסכם והעלאה של התעריפים המרביים לנסיעות קבועות תהא שינוי לא-מהותי של ההסכם. הודעה על שינויים כאמור תינתן, והם יהפכו למחייבים, בהתאם לסעיף 1.3 לתנאי המדינה.

2.25. חלק 8 להסכם: הפרטים להלן יהוו לו תוספת:

2.25.1. ככל שהותקן אמצעי פרסום (לרבות כל ציוד קשור) ("קופסת תאורה") על רכב, תחולנה ההוראות שלהלן בקשר לקופסת התאורה ולרכב:

(a) קופסת התאורה תישאר בכל עת בבעלותה הבלעדית של יאנגו;

(b) קבלתה והתקנתה של קופסת התאורה על הרכב, יהוו את אישורם של הנהג והצד שכנגד כי קופסת התאורה התקבלה במצב טוב, אלא אם במעמד קבלת קופסת התאורה, מסר הצד שכנגד הודעה בכתב ליאנגו עם תיאור מפורט של כל פגם ו/או תקלה בקופסת התאורה;

(c) הצד שכנגד מתחייב כי קופסת התאורה תנוקה ותתוחזק על ידי הצד שכנגד ו/או הנהג בכל עת, בהתאם להוראותיה של יאנגו;

(d) הצד שכנגד יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקופסת התאורה ויישא בכל ובכלל ההוצאות אשר עשויות להיות בהקשר לתיקון נזק שנגרם לקופסת התאורה. בנוסף, הצד שכנגד ישיב ליאנגו כל הוצאה שתגרם לו במקרה של גניבה, אובדן או נזק שלא תוקן לקופסת התאורה; וכן,

(e) במועד המוקדם מבין (א) סיום או פקיעת ההסכם, או (ב) שבעה (7) ימים קלנדריים לאחר הפקת הודעה אלקטרונית בידי יאנגו לצד שכנגד עם בקשה להשבת קופסת התאורה, הצד שכנגד יוודא כי הנהג ישיב את קופסת התאורה באותו מצב פיזי שבו סופקה על ידי יאנגו.

2.26. סעיף 9.1.2 להסכם:

2.26.1. דמי השירות האלקטרוני יסתכמו ב- ארבעה אחוזים שבעים ואחת מאיות האחוז (4.71%) מדמי ההעברה וישולמו על ידי הצד שכנגד ליאנגו בגין כל בקשה. למען הסר ספק: סכום דמי השירות האלקטרוני המפורט בסעיף ‏2.26.1 זה לתנאי המדינה כולל את תגמולה של יאנגו בגין ביצוע השליחות (כהגדרתה בסעיף 7.1.1(b) לתנאי המדינה). דמי השירות האלקטרוני כפופים למע"מ הישראלי, אשר יתווסף לסכום דמי השירות האלקטרוני המצוין לעיל.

2.26.2. יאנגו תהא רשאית לתת הנחה בדמי השירות האלקטרוני בכל תקופת דיווח.

2.27. סעיף 9.1.3 להסכם: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן:' בכפוף לסעיף 9.1.8 להסכם, יאנגו, עד תום עשרת (10) ימי העסקים הראשונים בתקופת דיווח, תשלח חשבונית ביחס לשירות האלקטרוני שניתן בתקופת הדיווח הקודמת (להלן: "החשבונית"). כל חשבונית וחשבונית תכלול את הסכום המלא של דמי השירות האלקטרוני. המועד שיראה כמועד קבלת החשבונית על ידי הצד שכנגד יהיה יום העסקים שלאחר היום שבו נשלחה החשבונית על ידי יאנגו.'.

2.28. סעיף 9.1.4 להסכם: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן:' אם בתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד קבלתה של החשבונית, לא תקבל יאנגו מן הצד שכנגד, מכל סיבה שהיא, הודעה בכתב בה יפורטו התנגדויותיו, נימוקיו הרלוונטיים והסבריו של הצד שכנגד, אזי הצד שכנגד יראה כמי שקיבל והסכים לתוכן החשבונית, וכמי שאישר שהשירות האלקטרוני שניתן בתקופת הדיווח הרלוונטית עמד בהסכם מכל בחינה שהיא.

אם בתוך עשרה (10) ימי עסקים ממועד החשבונית, תקבל יאנגו מן הצד שכנגד הודעה בכתב בה יפורטו התנגדויותיו, נימוקיו רלוונטיים והסבריו של הצד שכנגד בנוגע לדמי השירות האלקטרוני בתקופת הדיווח הרלוונטית, כאשר יתברר כי בהתאם להתנגדויות, נימוקים רלוונטיים והסברים אלה, לאחר בדיקה של יאנגו שתאושש בידי רישומיה של יאנגו, נדרשות התאמות לסכום דמי השירות האלקטרוני בתקופת דיווח רלוונטית, אזי התאמות כאמור של דמי השירות האלקטרוני יבוצעו באחת מהדרכים הבאות: (1) בתקופת הדיווח הבאה (דהיינו סכום דמי השירות האלקטרוני בתקופת הדיווח הבאה יוגדל או יופחת, לפי העניין), או (2) בכל תקופת דיווח אחרת כפי שיקבע בהתאם לכללי ההפעלה של המערכות הפנימיות של יאנגו, אך בכל מקרה לא יאוחר משישה (6) חודשים מתקופת הדיווח אליה קשורה החשבונית..'

2.29. סעיף 9.1.6 להסכם: הביטוי "מחוץ להולנד" יימחק.

2.30. סעיף 9.1.9 להסכם: המילים "ארבעים ושמונה (48) שעות" תמחקנה ותוחלפנה במילים "שלושים (30) ימים קלנדריים".

2.31. סעיף 9.2.2(b) להסכם: המילים הבאות תתווספנה בסופו של סעיף זה: "בהתאם לתנאי המדינה".

2.32. סעיף 9.2.3 להסכם: יאנגו תעביר את תשלום דמי ההעברה (פחות מחיר השירות האלקטרוני, וכן, ככל והדבר רלוונטי, כל סכום הקשור לקיזוז או ניכוי) לצד שכנגד כמפורט בחלק 7 לתנאי המדינה. למען הסר ספק: כל חשבונית שתונפק בידי הצדדים על פי ההסכם תכלול תמיד את סכומיהם המלאים של השירותים הרלוונטיים שסופקו.

2.33. סעיף 9.2.4 להסכם: תחולתו תבוטל במלואה.

2.34. סעיף 9.3.1 להסכם: המטבע של התשלומים בין הצדדים יהא מטבע המדינה.

2.35. סעיף 10.5.4 להסכם: תחולתו תבוטל במלואה.

2.36. סעיף 10.5.5 להסכם: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן:' הצדדים מסכימים ומאשרים שבכל מקרה של אי ביצוע או ביצוע בלתי נאות, על ידי הצד שכנגד, במתכוון, ברשלנות או בתום, של חובה מחובותיו על פי הסכם זה, הצד שכנגד ישלם ליאנגו אחד מהבאים: (1) פיצויים מוסכמים שנקבעו מראש בסך אלף (1,000) יחידות של מטבע המדינה בגין כל הפרה לא מהותית, (2) פיצויים מוסכמים שנקבעו מראש בסך חמשת אלפים (5,000) יחידות של מטבע המדינה בגין כל הפרה מהותית, או (3) הנזקים של יאנגו בפועל, לפי בחירת יאנגו'..

2.37. חלק 11 (שונות) להסכם: תחולתו תבוטל במלואה.

2.38. כתובותיהם ופרטיהם של הצדדים:

2.38.1. יאנגו:

(a) כתובת רשומה: דרך מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל

(b) מקום העסק: דרך מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל

(c) כתובת למשלוח דואר: דרך מנחם בגין 148, תל אביב, ישראל

(d) פרטי חשבון בנק (₪)

חשבון מס': 19180026

IBAN:IL520108640000019180026 בבנק לאומי לישראל בע"מ (רח' המנופים 15, הרצליה, ישראל)

SWIFT: LUMILITXXX

(e) דואר אלקטרוני: info@yandex-team.com

2.38.2. הצד כנגד: כתובותיו ופרטיו האחרים של הצד שכנגד נמסרו ליאנגו בידי הצד שכנגד דרך הפלטפורמה האלקטרונית ומפורטים בחשבון הצד שכנגד.

3. תיקונים ותוספות לתנאים הכלליים

3.1. חלק זה מכיל הוראות המתקנות, מבטלות את התחולה ו/או מוסיפות להוראות הקיימות של התנאים הכלליים. אלא אם נקבע במפורש אחרת בחלק זה, ההוראה הרלוונטית תראה כתוספת (למען הסר ספק: לא כתיקון או ביטול התחולה) לתנאים הכלליים.

3.2. סעיף 1.1.11 לתנאים הכלליים: תחולתו תבוטל במלואה. כל התייחסות להסכם עיבוד הנתונים תזנח, והסכם עיבוד הנתונים לא יחול על כל מערכת יחסים בין יאנגו לבין הצד שכנגד במדינה.

3.3. סעיף 1.1.22 לתנאים הכלליים: ההגדרה של החוק תמחק בשלמותה ותוחלף בהגדרה שלהלן: "חוק" משמעו דין המדינה.

3.4. סעיף 1.1.25 לתנאים הכלליים: ההגדרה של פרטים אישיים תימחק במלואה ותוחלף בהגדרה שלהלן: "פרטים אישיים" משמעם פרטים אישיים, כהגדרתו של המונח בתנאי המדינה.

3.5. סעיפים 1.3.13, 1.3.17(c) ו-8.1 לתנאים הכלליים: כלל האזכורים "הולנדי" ו"הולנד" יוחלפו, בהתאמה, באזכורים "ישראלי" ו"מדינת ישראל".

3.6. סעיף 1.3.17(a) לתנאים הכלליים: תחולתו תבוטל במלואה.

3.7. סעיף 2.3 לתנאים הכלליים: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "יאנגו רשאית לתקן את התנאים הכלליים כל אימת שתמצא כי הדבר הכרחי, ללא הסכמתו של הצד שכנגד, וכן, חרף כל האמור אחרת, תנאים כלליים מתוקנים כאמור יהיו מחייבים בעבור הצד שכנגד כדלקמן: (1) שיניים מהותיים: בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים מהיום בו הפכו לזמינים דרך הודעה אלקטרונית, ו-(2) שינויים לא-מהותיים, טכניים או כל שינוי אחר: כאשר יהפכו לזמינים באמצעות הודעה אלקטרונית, אלא אם נקבע אחרת בהודעה אלקטרונית כאמור."

3.8. יתווסף סעיף חדש, סעיף 5.1.2 (ד), לתנאים הכלליים: "על ידי יאנגו לחלק או לכל המשתמשים והנהגים."

3.9.סעיף 5.2.1 לתנאים הכלליים: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "למעט כאמור בסעיף ‏5.2.2 לתנאים הכלליים, אף צד לא ימסור לכל אדם כל מידע סודי של הצד האחר, ולא יעשה בו שימוש או ינצל אותו באופן מסחרי למטרותיו, ללא הסכמתו בכתב של הצד האחר."

3.10. סעיף 6.5 לתנאים הכלליים: המשפט השני והמשפט השלישי נמחקים בשלמותם ויוחלפו באמור להלן: 'ככל שהצד שכנגד לא עמד בהוראות סעיף 6.5 זה לתנאים הכלליים מכל בחינה, אזי הצד שכנגד ישלם ליאנגו את אחד מאלה: (1) פיצויים מוסכמים שנקבעו מראש בסך אלף (1,000) יחידות של מטבע המדינה, או (2) הנזקים של יאנגו בפועל, לפי בחירתה של יאנגו, בגין כל מקרה של אי עמידה כאמור, בתוך עשרה (10) ימים קלנדריים מקבלת הודעה בכתב מיאנגו..'

3.11. סעיף 6.8 לתנאים הכלליים: תחולתו תבוטל במלואה.

3.12. סעיף 6.10 לתנאים הכלליים: תחולתו של המשפט האחרון תבוטל במלואה.

3.13. סעיף 7.5 לתנאים הכלליים: תחולתו תבוטל במלואה.

3.14. סעיף 8.2.4 (לרבות כלל סעיפי המשנה) לתנאים הכלליים: יימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: 'ככל שלא יעלה בידם של הצדדים ליישב את אי ההסכמה שהביאה למחלוקת בתוך שלושים (30) ימים קלנדריים ממועד מסירת ההודעה על המחלוקת לצד האחר, כל צד יהיה רשאי להפנות את המחלוקת לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב, אשר להם תהא סמכות השיפוט הבלעדית בנוגע למחלוקת כאמור.'

3.15. סעיף 8.9 לתנאים הכלליים: תחולתו תבוטל במלואה.

3.16. סעיף 8.12 לתנאים הכלליים: ימחק בשלמותו ויוחלף באמור להלן: "תרגומים. ההסכם, התנאים הכלליים, תנאי המדינה וכל מסמך אחר הנזכר בהם הינם השפה האנגלית ובשפת המדינה. במקרה של אי-התאמות בין הנוסח באנגלית לבין הנוסח בשפת המדינה, הנוסח בשפת המדינה יגבר בכל עת ולכל דבר ועניין.'

3.17. יתווסף סעיף חדש, סעיף 8.13, לתנאים הכלליים: 'היחסים בין הצדדים. הכוונה היסודית של הצדדים אינה ליצור יחסי עובד-מעביד בין יאנגו לבין הצד שכנגד ו/או הנהגים. הצד שכנגד מתחייב לשלם את כל המיסים ותשלומי החובה ביחס לנהגים. היה ולמרות כוונת הצדדים, תקבע רשות שלטונית שנהגים היו עובדים של יאנגו, הצד שכנגד ישפה ויסיר את חבותה של יאנגו בגין כל ההשלכות של קביעה כאמור ובגין כלל הנזקים שיגרמו ליאנגו.'.

4. מדיניות ביטול הבקשות

4.1. משתמש יהיה רשאי לבטל בקשה לנסיעה קבועה שאושרה על ידי הצד שכנגד, והמשתמש יחויב בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות, באם בעת ביטול הבקשה:

4.1.1. הרכב נמצא [שלוש מאות (300) מטר או פחות] מנקודת האיסוף; וכן

4.1.2. נשלח אות 'בהמתנה' על ידי הנהג באמצעות השירות.

4.2. נהג יהיה רשאי לבטל בקשה לנסיעה קבועה שאושרה על ידי הצד שכנגד, והמשתמש יחויב בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות, באם בעת ביטול הבקשה:

4.2.1. הרכב נמצא [שלוש מאות (300) מטר או פחות] מנקודת האיסוף;

4.2.2. נשלח אות 'בהמתנה' על ידי הנהג באמצעות השירות; וכן

4.2.3. חלפו [עשר (10) דקות או יותר] מהזמן בו נשלח אות ה'בהמתנה'.

4.3. דמי ההעברה הנגבים בגין ביטול הבקשה לא יעלו על דמי ההעברה בגין נסיעה בת [עשר (10) דקות], כפי שיחושבו על ידי השירות באמצעות התעריפים המרביים לנסיעות קבועות החלים על הבקשה, כאשר דמי ההעברה כאמור יכללו, ככל שהדבר רלוונטי, ללא הגבלה: זמן המתנה בחינם ואת מקדם שעות השיא כפי שנקבע על פי ההסכם, אך לא יכללו את השירותים הנוספים.

5. דמי ההעברה

5.1. דמי ההעברה מחושבים אוטומטית בידי האלגוריתמים של השירות בעת שנקבעות נקודות האיסוף והיעד בעבור בקשה, ועשויים להיות מבוססים על, ללא הגבלה, התעריפים המרביים, אומדן של משך זמן ההעברה והמרחק מנקודת האיסוף לנקודת היעד (תוך שנלקחים בחשבון גורמים כמו התנועה ופרטים רלוונטיים אחרים של מסלול הנסיעה). בכפוף לסעיף 5.2 ו/או סעיף 5.3 לתנאי המדינה, דמי ההעברה:

5.1.1. בגין נסיעות שאינן נסיעות קבועות: ייקבעו בידי מכשיר המונה של הרכב בסוף הנסיעה. דמי ההעברה אשר מחושבים בידי השירות בעבור נסיעות שאינן נסיעות קבועות על פי התעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה, מייצגים אומדן בלתי-מחייב של מחיר שירותי ההעברה שיסופקו למשתמש על פי בקשתו של אותו משתמש;

5.1.2. בגין נסיעות שהינן נסיעות קבועות: מחושב בידי השירות על פי התעריפים המרביים לנסיעות קבועות ומייצג את המחיר המרבי שהצד שכנגד רשאי לגבות בגין שירותי ההעברה שיסופקו למשתמש על פי בקשתו של אותו משתמש.

5.2. ניתן יהיה להתאים את דמי ההעברה:

5.2.1. באם הם מחושבים בידי השירות בעבור נסיעות אשר אינן נסיעות קבועות על פי התעריפים המרביים שנקבעו בידי דין המדינה: על ידי נהג בהתאם לדין המדינה ומכשיר המונה של הרכב;

5.2.2. באם הם מחושבים בידי השירות בעבור נסיעות קבועות על פי התעריפים המרביים לנסיעות קבועות: אוטומטית בידי השירות בנסיבות בהן (1) משתמש משנה את הפרמטרים של הבקשה (לרבות ללא הגבלה: שינוי נקודת היעד, מתווספים או מוסרים זמן המתנה בתשלום או השירותים הנוספים, מקדם שעות השיא חל, וכיו"ב), או (2) כאשר חלף פרק זמן מסוים מהמועד בו נקבעו נקודת האיסוף ונקודת היעד אך לא הוגשה כל בקשה.

5.3. הצד שכנגד יהיה רשאי לחייב בדמי העברה על פי התעריפים שלו, שיכולים להיות זהים לתעריפים המרביים שניתנו או נמוכים מהם, ובלבד שדמי ההעברה שיחושבו על פי התעריפים של הצד שכנגד לא יעלו לעולם על דמי ההעברה שחושבו על פי התעריפים המרביים.

5.4. חרף כל האמור אחרת, במידה ותשלומים יבוצעו לצד שכנגד על פי ההסכם, הצד שכנגד יפיק חשבונית מס, קבלה ואת כלל המסמכים, הכל כפי שנדרש על פי דין המדינה בקשר לתשלומים אלה. ככל שהצד שכנגד יפר את ההתחייבות דלעיל בכל דרך שהיא, יאנגו רשאית להשהות ולדחות כל תשלום המגיע לצד שכנגד על פי ההסכם או על פי כל הסכם אחר או באופן אחר, לרבות תשלומים אשר אינם קשורים למסמכים החסרים, אלא אם ועד אשר ימציא הצד שכנגד את כלל המסמכים החסרים. הצד שכנגד יישא בכל העלויות וההוצאות הקשורות להפרה כאמור. מובהר בזאת כי אין בסעיף 5.4 זה לתנאי המדינה בכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד שעשויים להיות ליאנגו כתוצאה מההפרה האמורה.

5.5. הצד שכנגד מסכים ומאשר כי יאנגו רשאית לארגן ולהשתתף במבצעים למשתמשים בין אם בעצמה ובין אם בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים לשם קידום ופרסום של שירותיו של הצד שכנגד. במסגרת המבצעים המשתמשים זכאים לשלם דמי העברה מופחתים ולצד שכנגד מוותרת על כל טענה, תביעה, דרישה כנגד יאנגו בקשר לתשלום דמי העברה מופחתים אלה.

6. מקדם שעות השיא

6.1. מקדם שעות השיא יחול על התעריפים המרביים לנסיעות קבועות במהלך פרקי הזמן שייקבעו בידי יאנגו (אשר עשויים לכלול, ללא הגבלה, ימים שלפני ימי חופשה רשמיים, ימים של אירועים המוניים, תנאי מזג אוויר גרועים וכיו"ב) בכדי להבטיח שירות בעל איכות גבוהה למשתמשים ולסייע לביצוען של מספר מרבי של בקשות כאשר הדרישה לשירותי העברה גבוהה מן הממוצע.

6.2. הצדדים מסכימים כי הערך והתחולה של מקדם שעות השיא יוגדרו באופן חד צדדי בידי יאנגו על בסיס, ללא הגבלה, נתוניו הטכניים הזמינים של השירות, נתונים סטטיסטיים לגבי הדרישה לשירותי העברה וזמינות הרכבים. כלל שהופעל מקדם שעות השיא, ומשתמש בוחר להגיש בקשה עליה חל מקדם שעות השיא, ערכי התעריפים המרביים הרלוונטיים (זולת השירותים הנוספים) יוגדלו באופן המתאים בהתאם למקדם שעות שיא כאמור.

7. הטלת שליחות

7.1. מונחים הגדרות

7.1.1. בחלק 7 זה לתנאי המדינה, למילים ולמונחים הבאים תהיה המשמעות שבצידן כמפורט להלן:

(a) "דוח השליחות" יישא את המשמעות שנקבעה לו בסעיף ‏7.5.2 לתנאי המדינה.

(b) "השליחות" תישא את המשמעות שנקבעה לה בסעיף ‏7.2.1 לתנאי המדינה.

(c) "תקופת ההעברה" תישא את המשמעות שנקבעה לה בסעיף ‏7.2.2(c) לתנאי המדינה.

(d) "סף ההעברה" יישא את המשמעות שנקבעה לו בסעיף ‏7.2.2(a) של לתנאי המדינה.

7.2. השליחות

7.2.1. הצד שכנגד מורה בזאת ליאנגו לנקוט בצעדים מעשיים ואחרים בנוגע לכל אחד מאלה (ביחד "השליחות"):

(a) קבלת תשלומים שאינם במזומן המגיעים לצד שכנגד מן המשתמשים כדמי ההעברה,

(b) ניכוי (לרבות, ללא הגבלה, ניכוי של דמי השירות האלקטרוני, וכל סכומים אחרים המגיעים ליאנגו מן הצד שכנגד, ללא התחשבות במקור החוב כאמור; כל ניכוי נדרש של מס ישראלי (אלא אם הציג הצד שכנגד אישור תקף על פטור שהופק על ידי רשות המיסים בישראל)) של כל סכום מן הכספים שהתקבלו על ידי יאנגו מן המשתמשים, אם וכאשר תמצא יאנגו כי ניכויים כאמור הינם הכרחיים,

(c) העברת הכספים שהתקבלו מן המשתמשים (פחות כל ניכוי) לצד שכנגד,

(d) בחינת תלונות המשתמשים בנוגע להעברה ולדמי ההעברה,

(e) ביצוע החזר מלא או חלקי של דמי העברה למשתמשים,

(f) פניה לרשויות המיסים בישראל בכדי ליישב כל סוגיה הקשורה במס המשויכת, במישרין או בעקיפין, לשירות האלקטרוני, וכן,

(g) כל פעולה אחרת הנלווית לשליחות (כמפורט לעיל), אשר הינה נחוצה לדעת יאנגו.

7.2.2. מי מהכספים שיתקבלו על ידי יאנגו בהתאם לשליחות יועברו על ידי יאנגו לחשבון הבנק של הצד שכנגד שצוין בתנאי המדינה כדלקמן:

(a) יאנגו תקבע על בסיס שבועי האם דמי ההעברה, כפי שנצברו בידי יאנגו, שווים לסכום השווה [לעשרת אלפים (10,000)] יחידות של מטבע המדינה או עולים עליו ("סף ההעברה");

(b) אם הסכום הגיע לסף ההעברה, אזי תבצע יאנגו כל קיזוז וניכוי;

(c) היה ולאחר הקיזוז והניכוי הרלוונטיים הסכום הנותר שווה לסף ההעברה או עולה עליו, אזי יאנגו תעביר סכום זה לחשבון הבנק של הצד שכנגד שצוין בתנאי המדינה בתוך [שבוע קלנדרי אחד (1)] ("תקופת ההעברה");

(d) למען הסר ספק:

i. אם עד מועד ההעברה הכספים שהתקבלו (לאחר קיזוז וניכויים) על ידי יאנגו בהתאם לשליחות יפחתו מסף ההעברה, יאנגו לא תהא מחויבת לבצע את ההעברה עד אשר: (1) יגיע הסכום לסף ההעברה; וכן (2) החלה תקופת ההעברה הבאה;

ii. יאנגו תחשב כמי שמילאה אחר חובותיה לבצע את ההעברה מהמועד בו יחויב הסכום הכספי המתאים מחשבון הסליקה של יאנגו;

iii. אפשר כי מועד קבלת הכספים בפועל (כפי שהועברו על ידי יאנגו) בידי הצד שכנגד יהיה שונה מהיום שבו נראית יאנגו כמי שביצעה את ההעברה (סעיף ‏7.2.2(d)ii לתנאי המדינה), ויאנגו לא תראה כאחראית לעיכובים כלשהם שאירעו לאחר המועד שבו היא נחשבת כמי שביצעה את ההעברה (סעיף ‏7.2.2(d)ii לתנאי המדינה), וכן,

iv. הצד שכנגד אחראי להבטיח שפרטי חשבון הבנק שלו מדויקים בכל מובן, והצד שכנגד יפצה את יאנגו בגין כל עיכוב או הוצאה שיגרמו כתוצאה מאי דיוק בפרטי חשבון הבנק של הצד שכנגד.

7.2.3. יאנגו תהא רשאית לקזז את דמי השירות האלקטרוני וסכומים אחרים כלשהם שעל הצד שכנגד לשלם ליאנגו (ללא התחשבות במקור החוב כאמור) ו/או כל ניכוי נדרש של מס ישראלי, מכל סכום שעל יאנגו לשלם לצד שכנגד בהתאם לשליחות, ללא אישורו של הצד שכנגד.

7.2.4. התגמול עבור ביצוע השליחות ייכלל בדמי השירות האלקטרוני.

7.2.5. יאנגו תבצע את השליחות בטריטוריה זו: בכל העולם.

7.2.6. הצד שכנגד מסכים ומאשר כדלקמן:

(a) יאנגו אינה בעלת כל רישיון או היתר שיאפשר ליאנגו לתת שירותי תשלום, ולא מצופה ממנה לקבל כל רישיון או היתר כאמור,

(b) היחסים בין יאנגו לבין הצד שכנגד הם יחסי סוכן וצד שכנגד, ואינם יחסי נהנה ונאמן, וכן,

(c) יאנגו אינה פועלת בתפקיד של נאמנת של הצד שכנגד, ולא מצופה ממנה לפעול כאמור.

7.2.7. במהלך ביצוע השליחות, יאנגו תהא רשאית להתקשר עם כל אדם במישרין, לרבות ללא הגבלה, בנקים או ספקי תשלום אחרים, שממוקמים בתוך תחומי המדינה ו/או מחוץ לתחומי המדינה.

7.2.8. יאנגו אינה מחויבת לקבל כל תשלום במזומן ממשתמשים, ועניין זה לא יראה כהפרה של ההסכם, לרבות חלק 7 זה לתנאי המדינה.

7.3. תקופת השליחות

7.3.1. תקופת השליחות תהיה שווה לתקופת ההסכם, לרבות כל הארכה של תקופת ההסכם.

7.4. סיועו של הצד שכנגד

7.4.1. הצד שכנגד יסייע ליאנגו, במועד, בביצוע השליחות, לרבות ללא הגבלה, באמצעות:

(a) מסירה של כל המידע והמסמכים הרלוונטיים, הנכונים, המעודכנים והמדויקים הנדרשים לשם ביצוע השליחות ליאנגו, לרבות ללא הגבלה, המידע בנוגע לדמי ההעברה,

(b) וידוא שהשליחות לא מפרה ולא תגרום להפרה של זכויותיו של כל אדם ו/או של דין המדינה,

(c) חתימה על והמצאה של כל המסמכים הרלוונטיים הנדרשים על פי דין המדינה בעת מתן שירותי ההעברה, לרבות ללא הגבלה, קבלות וחשבוניות מס, וכיו"ב.

7.5. דיווחיה של יאנגו

7.5.1. בתוך עשרה (10) ימים קלנדריים מקבלת הודעה בכתב מן הצד שכנגד, יאנגו תמסור לצד שכנגד, בהודעה אלקטרונית, את כל המידע הרלוונטי על השליחות שנדרש בהודעה בכתב מאת הצד שכנגד.

7.5.2. בתוך עשרה (10) ימים קלנדריים מתום כל תקופת דיווח רלוונטית, יאנגו תמסור לצד שכנגד דוח שיכלול פירוט לגבי ביצוע השליחות בתקופת הדיווח הרלוונטית ("דוח השליחות").

7.5.3. דוח השליחות יכול שיכלול את כל אלה:

(a) הסכום הכולל של התשלומים שאינם במזומן של המשתמשים (המובע במטבע המדינה), שהתקבלו על ידי יאנגו במסגרת השליחות;

(b) הסכום הכולל של דמי השירות האלקטרוני (המובע במטבע המדינה) המגיע לקבלן בתקופת הדיווח הרלוונטית; וכן,

(c) כל פירוט של ניכויים בתקופת הדיווח הרלוונטית.

7.5.4. המועד שיחשב כמועד הקבלה של דוח השליחות על ידי הצד שכנגד יהיה מועד ההודעה האלקטרונית שתכלול את דוח השליחות כפי שנשלח על ידי יאנגו.

7.5.5. אם לצד שכנגד יש התנגדות כלשהי לכל דבר הכלול בדוח השליחות או בפעולת הקבלה הוא ימסור הודעה בכתב שתכלול התנגדויות מנומקות ובעלות תימוכין בתוך חמישה עשר (15) ימים קלנדריים מן המועד שיחשב כמועד הקבלה של דוח השליחות על ידי הצד שכנגד (סעיף משנה ‏7.5.4 לתנאי המדינה). באם לא ימסור הצד שכנגד הודעה בכתב ליאנגו אשר תכלול התנגדויות מנומקות ובעלות תימוכין לגבי הדוח, אזי ייראה דוח השליחות ככזה שאושר והתקבל על ידי הצד שכנגד ללא תנאי וללא סייגים.

7.6. חבות הצדדים

7.6.1. בתקופת התוקף אשר בזאת, יאנגו תעשה כל מאמץ סביר על מנת להסיר את כל התקלות, הפגמים והשגיאות בהקדם האפשרי. הצד שכנגד מאשר כי יאנגו אינה מתחייבת שלא יתרחשו תקלות, פגמים ושגיאות כלשהם, לרבות ביחס להפעלת התוכנה, ולקבלת התשלומים מן המשתמשים.

7.6.2. יאנגו תישא בחבות כלפי הצד שכנגד רק בגין הנזקים הישירים של הצד שכנגד שיגרמו כתוצאה מהפרת תנאי השליחות על ידי יאנגו.

7.6.3. יאנגו לא תישא בחבות בגין שירותי ההעברה שיסופקו על ידי הצד כנגד בהתאם לבקשה של משתמש.

7.6.4. עם הודעתה האלקטרונית של יאנגו, הצד שכנגד מתחייב למסור ליאנגו, באופן מיידי, את כל המידע שיידרש בנוגע לביצוע הבקשות המאושרות של המשתמשים, ולסייע ליאנגו, כפי שיתבקש באופן סביר בהודעתה האלקטרונית של יאנגו, ביישוב כל תלונה, תביעה, חקירה או הליך.

7.6.5. במקרה שלא יעביר הצד שכנגד כל סכום על פי הסכם זה במועדו, הצד שכנגד מתחייב לשלם ליאנגו ריבית בשיעור של אפס נקודה אחת אחוזים (0.1%( מהסכום שבפיגור בגין כל יום של איחור, אך לא יותר מעשרה אחוזים (10%) מהסכום כאמור לשנה, בכפוף לדין המדינה.

7.6.6. אם יפר הצד שכנגד את ההתחייבויות המפורטות בסעיף 7 זה לתנאי המדינה, הצד שכנגד מתחייב לפצות את יאנגו בתשלום אחד מאלה, לפי הגבוה מביניהם: (א) פיצויים מוסכמים עליהם הוסכם מראש בסך מאה (100) יחידות של מטבע המדינה לכל הפרה של תנאי סעיף 7 לתנאי המדינה, או (ב) הנזקים שנגרמו ליאנגו (לרבות, אך ללא הגבלה: סכומים של שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות).

8. קדימות במתן שירות

8.1. סעיף 8 זה לתנאי המדינה מסדיר את היחסים בין יאנגו לבין הצד שכנגדה באשר להשתתפותו של הצד שכנגד בתוכנית הקדימות במתן שירות של יאנגו, באמצעות ההתקשרות בהסכמים בני שנה אחת (במסגרת המשמעות של סעיף 510(ב)(2) לתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן, "סעיף 510(ב)(2)")) בידי ובין הצד שכנגד והמשתמשים (להלן, "הסכם הקדימות במתן שירות").

8.2. הצד שכנגד מסכים, ללא תנאים:

8.2.1. להיות כבול בידי הסכם הקדימות במתן שירות עם כל משתמש אשר אישר את תנאיו; וכן

8.2.2. לפעול כ"נותן שירות" לבד או יחד עם "נותני שירות" אחרים על-פי תנאי הסכם הקדימות במתן שירות ביחס לאותו משתמש.

8.3. הנוסח המחייב של הסכם הקדימות במתן שירות, כפי שיתוקן מעת לעת, הינו ויהיה זמין בחלק הרלוונטי של האפליקציה הסלולארית של השירות ו/או בכתובת https://yango.yandex.com/legal/priority-service-agreement-israel.

8.4. הצד שכנגד מסכים ומאשר:

8.4.1. שהוא מודע ומבין באופן מלא את תוכנו של סעיף 510(ב)(2) ושל הסכם הקדימות במתן שירות, כמו גם את ההשלכות של התקשרותו בהסכם הקדימות במתן שירות עם משתמשים;

8.4.2. שבין היתר, הייתה לו ההזדמנות לקבל ייעוץ משפטי, מיסויי, עסקי ואחר ולערוך את הבירורים הרלוונטיים בנוגע לסעיף 510(ב)(2) ולהסכם הקדימות במתן שירות, והוא קיבל ייעוץ כאמור ככל שסבר שהדבר נחוץ;

8.4.3. שכל המידע הרלוונטי לסעיף 8 לתנאי המדינה ולהסכם הקדימות במתן שירות נמסר לו במלואו, מראש, על ידי יאנגו.

8.4.4. שאין לצד שכנגד בלעדיות כלשהי בנוגע להסכם הקדימות במתן שירות באשר למשתמש כלשהו. אף על פי האמור לעיל, אם בפרטי הבקשה יש דרישה לסוג מסוים של המונית, הבקשהכזאות תועבר רק ל צד שכנגד ולנהגים הקשורים לצד שכנגד אם ברשותם יש רכב מסוג שנדרש.

8.5. מוסכם כי, בנוגע לכל העברה שסופקה בהתאם להסכם הקדימות במתן שירות ("נסיעה/ות קבועה/ות"), חרף כל הוראה האומרת אחרת בהסכם ובתנאי המדינה או בכל הוראה רלוונטית אחרת, יחולו התנאים הבאים:

8.5.1. הצד שכנגד יקיים, וידאג לכך שכל נהג הקשור לצד שכנגד יקיים, באופן מלא ובכל זמן את הוראות הסכם הקדימות במתן שירות, כפי שיתוקנו מעת לעת. יאנגו תשלח הודעה אלקטרונית לצד שכנגד על כל שינוי מהותי שיעשה בהסכם הקדימות במתן שירות.

8.5.2. כל בקשה לנסיעה קבועה שתתקבל בשירות לנהגים יכול שתסומן כ"בקשה בעלת קדימות בשירות" או באופן אחר. אם בפרטי הבקשה לנסיעה קבועה יש דרישה לסוג מונית מסוים, הבקשה תסומן כ"בקשת פרמיום" או באופן אחר.

8.5.3. הצד שכנגד והנהגים הקשורים עם הצד שכנגד, יהיו חייבים לתת מענה לכל בקשה שבוצעה בידי משתמש לנסיעה קבועה, בתנאי שיש בידיהם את היכולת והזמינות הנדרשות בכדי לספק את הנסיעה הקבועה במועד הבקשה הרלוונטית.

8.5.4. בכל נסיעה קבועה, ידאג הצד שכנגד לכך שהנהג (1) יפעיל את המונה במצב "נסיעה לפי הסכם בכתב", וכן (2) יחזיק במונית אישור מטעם הצד שכנגד כנדרש בדין המדינה, אשר יימסר דרך השירות לנהגים או בכל דרך אחרת.

8.5.5. יאנגו והצד שכנגד מסכימים ומאשרים שסעיף 2.20.2 לתנאי המדינה יחול על נסיעות קבועות.

8.6. הצד שכנגד מורה ליאנגו ליתן שירותי ניהול בנוגע להסכם מתן הקדימות בשירות, אשר כוללים את זכותה של יאנגו לתקן את הסכם הקדימות במתן שירות מפעם לפעם כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. הצד שכנגד מתחייב שלא לנסות להתערב בפעילות זו של יאנגו.

8.7. אם הצד שכנגד ו/או הנהגים הקשורים עמו יגבו דמי העברה העולים על התעריפים המרביים לנסיעות קבועות (כמפורט בסעיף 8.5.5 לתנאי המדינה) ו/או לא ימלאו בצורה אחרת את הוראותיו של חלק 8 לתנאי המדינה, יאנגו תהיה רשאית להביא את חלק 8 לתנאי המדינה לכדי סיום על ידי מסירתה של הודעה אלקטרונית לצד שכנגד ותוקפו של הביטול יהיה יפה מיד עם שליחתה של ההודעה האלקטרונית.

8.8. יאנגו רשאית להביא את חלק 8 לתנאי המדינה לכדי סיום על ידי מסירתה של הודעה אלקטרונית לצד שכנגד והסיום יכנס לתוקף ביום הקלנדרי העשירי (10) ממועד קבלת ההודעה האלקטרונית על ידי הצד שכנגד.

8.9. הצד שכנגד רשאי להביא את חלק 8 לתנאי המדינה לכדי סיום באמצעות מסירתה של הודעה אלקטרונית ליאנגו והסיום יכנס לתוקף ביום הקלנדרי העשירי (10) ממועד קבלתה של ההודעה האלקטרונית על ידי יאנגו.

8.10. אם חלק 8 לתנאי המדינה הובא לכדי סיום ו/או הגישה לשירות הופסקה, מכל סיבה שהיא, יאנגו יגרע את הצד שכנגד מרשימת 'נותני השירות' הקשורים להסכם הקדימות במתן שירות.

8.11. התליית הגישה של הצד שכנגד לשירות מכל סיבה שהיא תגרום באופן אוטומטי להתליה בו זמנית של שליחת בקשות הקשורות להסכם הקדימות במתן שירות לצד שכנגד.

9. מיסוי

9.1. הצד שכנגד מקבל, מאשר ומצהיר כי:

9.1.1. הצד שכנגד לבדו יהא אחראי על כלל חובות המס, וחובות מס אלה יחולו על הצד שכנגד באופן בלעדי, באשר ל-(1) כל העברה או שירותים אחרים אשר סופקו בידי הצד שכנגד עם, דרך או באמצעות השירות של יאנגו; (2) דיווח ותשלום של חבות המס בגין ההעברה או השירותים האחרים שסופקו בידי הצד שכנגד ו-(3) הנפקה של חשבוניות מס הקשורות להעברות או לשירותים אחרים אלה.

9.1.2. יאנגו אינה, ולא תהא, אחראית להנפקה של כל חשבונית מס בידי כל צד שלישי אשר אפשר כי יועסק לצרכים אלה.

9.1.3. יאנגו תנכה את המס הרלוונטי מכל תשלום שיבוצע בידי יאנגו בהתאם להסכם ו/או כל הסכם אחר שייכרת במסגרת של הסכם המסגרת להתקשרות, כפי שעשוי להידרש מעת לעת בידי חקיקת המס הישראלית החלה, אלא אם (1) הצד שכנגד המציא מראש ליאנגו פטור תקף מניכוי מס כאמור, אשר הונפק בידי רשויות המס, או (2) יאנגו קיבלה פטור רלוונטי.

9.1.4. חברת קייסיס בע"מ (ח.פ. 515285120), אשר שמה המסחרי הוא EZcount (www.ezcount.co.il), הוסמכה בידי הצד שכנגד להפיק, מטעם הצד שכנגד, חשבוניות מס בנוגע לכל סכום (אך להוציא דמי ההעברה שנגבו בידי יאנגו בהתאם לסעיף 7.2.1לתנאי המדינה, אשר משמעם תשלומים שלא במזומן אשר מגיעים לצד שכנגד מאת המשתמשים כדמי ההעברה ואשר בגינם מנפיק הצד שכנגד חשבוניות ישירות למשתמשים) אשר מגיע לצד שכנגד מיאנגו בהתאם להסכם ו/או כל הסכם אחר שייכרת במסגרת הסכם המסגרת להתקשרות.

10. עיבוד נתונים אישיים

10.1. בסעיף 10 זה לתנאי המדינה, למילים ולמונחים הבאים תהיה המשמעות כמפורט להלן:

10.1.1. "חוקי הגנת המידע" משמעם חוק הגנת הפרטיות, תקנות אבטחת המידע, והתקנות האחרות שנחקקו על פיהם וההנחיות החלות של הרשות להגנת הפרטיות, כי שיתוקנו או יוחלפו מעת לעת.

10.1.2. "תקנות אבטחת מידע" משמען תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

10.1.3. "פרטים אישיים של נהג" משמעם מי מהפרטים האישיים שיסופקו על ידי הנהגים או הצד שכנגד, במישרין או בעקיפין, או שיאספו באופן אחר על ידי יאנגו או כל מעבד משנה מטעמה בנוגע לנהג, בקשר עם ההסכם ו/או כל הסכם אחר שייכרת במסגרת הסכם המסגרת להתקשרות.

10.1.4. "פרטים אישיים" משמעם מידע אישי, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

10.1.5. "חוק הגנת הפרטיות" משמעו חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.

10.1.6. "פרטים אישיים של משתמש" משמעם כל הפרטים האישיים שיאספו דרך אפליקציית יאנגו או שיאספו באופן אחר על ידי כל מעבד משנה מטעמה בנוגע למשתמש.

10.2. פרטים אישיים של נהג. מובהר בזאת שפרטים אישיים של נהג מהווים מידע סודי של יאנגו. פרטים אישיים של נהג יישמרו בידי יאנגו במאגר המידע הרשום שלה, וייעשה בהם שימוש למטרות העסקיות והאינטרסים של יאנגו. הצד שכנגד נותן בזאת ליאנגו את הסכמתו וכן רישיון לא-בלעדי בלתי מוגבל ומתחייב שהוא קיבל את הסכמתם הבלתי מותנית של הנהגים, להעביר ולהשתמש בפרטים האישיים כאמור למטרות העסקיות ולאינטרסים של יאנגו (לא בהכרח בקשר עם ההתקשרות של יאנגו עם הצד שכנגד), לשמור את הפרטים האישיים של נהג במאגרי מידע בחו"ל (במדינות אשר מספקות רמת הגנה אשר יכולה להיות פחותה מהרמה אשר מספק החוק הישראלי) ולהעסיק מעבדי משנה שיעבדו את הפרטים האישיים של נהג כאמור. הפרטים האישיים של נהג כפופים למדיניות הפרטיות של יאנגו, הזמינה בכתובת https://yandex.com/legal/confidential.

10.3. פרטים אישיים של משתמש.

10.3.1. הצד שכנגד מודע לכך שכחלק מהשירות האלקטרוני על פי ההסכם ו/או כל הסכם אחר שייכרת במסגרת הסכם המסגרת להתקשרות, הוא יאסוף או יעבד באופן אחר דרך השירות את הפרטים האישיים של המשתמש. מובהר בזאת שפרטים אישיים של המשתמשים מהווים מידע סודי של יאנגו.

10.3.2. בנוגע לפרטים האישיים של המשתמש, הצד שכנגד יהא אחראי:

(a) לעבד את הפרטים האישיים של המשתמש רק לשם ביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם ו/או כל הסכם אחר שייכרת במסגרת של הסכם המסגרת להתקשרות;

(b) לציית, בכלל ההיבטים, לכלל חוקי הגנת המידע החלים.

(c) לסייע ליאנגו במענה לדרישות למימוש זכויותיהם של משתמשים על פי חוקי הגנת המידע;

(d) להגן על הפרטים האישיים של המשתמש אשר בחזקתו מפני כל הרס, אובדן, שינוי, חשיפה או גישה בלתי-מאושרות או בלתי-חוקיות, שייגרמו בשוגג או באופן בלתי חוקי (יחד, "פריצה למידע") וכן מפני כל צורה אחרת של שימוש או עיבוד בלתי-חוקיים או בלתי-מאושרים;

(e) ליידע את יאנגו, ללא דיחוי, לאחר שתובא לידיעתו פריצה למידע, לרבות כלל המידע הרלוונטי הזמין הנדרש בכדי לאפשר ליאנגו למלא אחר חובות הדיווח וחובותיה האחרות על פי חוקי הגנת המידע.

(f) לשתף פעולה עם יאנגו בקשר לחקירה, תיווך ותיקון של כל הפרת מידע והוא ינקוט בכל הפעולות הנדרשות באופן סביר לתיקון;

(g) על פי שיקול דעתה של יאנגו, למחוק או להחזיר ליאנגו את כל הפרטים האישיים של המשתמש אשר בחזקתו בעת התליית השירות האלקטרוני ו/או סיומו של ההסכם ו/או כל הסכם אחר אשר ייכרת במסגרת הסכם המסגרת להתקשרות; וכן,

(h) להעניק ליאנגו או לכל מבקר שימונה בידי יאנגו, גישה לכלל המידע הנדרש בכדי להדגים את העמידה בחובותיה על פי חלק 10 זה לתנאי המדינה וחוקי הגנת המידע.

10.3.3. הצד שכנגד ישמור את כלל התיעוד בנוגע לעמידה בדרישות של חלק 10 זה לתנאי המדינה, לרבות ללא הגבלה, חקירה של כל תלונה או חקירה של הפרות אפשריות של חלק 10 זה לתנאי המדינה, אשר יסופק ליאנגו לפי דרישה.

10.3.4. הצד שכנגד יספק ליאנגו את כלל המידע הנדרש באופן סביר בכדי לאמת את העמידה בהוראות חלק 10 זה לתנאי המדינה וחוקי הגנת המידע החלים וכל מידע שיאנגו עשויה לדרוש בכדי למלא אחר חובותיה לפי חוקי הגנת המידע.

10.3.5. הצד שכנגד לא יאסוף, יעבד או ישתמש במי מהפרטים האישיים של משתמש, בכל אופן, למטרה בלתי מאושרת או בלתי חוקית, או באופן בלתי חוקי.

תאריך הפרסום: 18.08.2020

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/29062020

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/02042020