CONTRACTUAL FRAMEWORK AGREEMENT

הסכם מסגרת להתקשרות

יאנגו (כהגדרתה בתנאי המדינה בעבור המדינה הרלוונטית), ו-

הצד ש כנגד, יחיד או ישות משפטית, לפי העניין, אשר פרטיהם סופקו ליאנגו דרך הפלטפורמה האלקטרונית.

הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. ההסכם

1.1. ההסכם מסדיר את הנוהל והתנאים להתקשרות האלקטרונית בחוזים האלקטרוניים.

1.2. המסמכים שלהלן נכללים בהסכם על דרך ההפניה, כשכל אחד מהם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו, לכל דבר וענין:

1.2.1. נספח הסכם המסגרת להתקשרות,

1.2.2. תנאים כלליים, וכן,

1.2.3. מסמכים ו/או הוראות הנזכרות או נכללות על דרך ההפניה באמורים לעיל, ו/או בהסכם.

2. הפלטפורמה האלקטרונית

2.1. הפלטפורמה האלקטרונית מאפשרת ליאנגו להעמיד לצד שכנגד את נוסח החוזים האלקטרוניים, בצורה אלקטרונית ומאפשרת לצד שכנגד לעיין, להסכים ולקבל גישה לחוזים האלקטרוניים.

2.2. כל חוזה אלקטרוני שיועמד לצד שכנגד לשם קבלתו באמצעות הפלטפורמה האלקטרונית יראה כהזמנה לסחור, ולא כהצעה.

3. החוזה האלקטרוני

3.1. הצדדים מסכימים ומאשרים שכוחו ותוקפו של כל חוזה אלקטרוני שנכרת כאמור בהסכם זה יהיו זהים לכוחו ותוקפו של חוזה בכתב שנחתם על ידי הצדדים.

3.2. הצדדים מסכימים ומאשרים שהתקשרותם בחוזה אלקטרוני כמפורט בהסכם זה נעשית מרצון ולאחר שנבחנו כל התוצאות המסחריות, הכספיות, המשפטיות, המיסוייות והאחרות של ההתקשרות בחוזה האלקטרוני הרלוונטי (לרבות, ללא הגבלה, כי קיבל כל צד ייעוץ משפטי מקצועי, ייעוץ מס מקצועי וכל ייעוץ רלוונטי אחר).

3.3. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 3.4 להסכם, הסכם זה אינו מטיל על הצדדים חובה להתקשר ביחסים חוזיים מסוימים, ואינו מהווה הבטחה של כל צד לצד האחר לפיה כל צד יתקשר ביחסים חוזיים עם הצד האחר במועד התחילה או לאחריו.

3.4. הצדדים מסכימים ומאשרים שהחל ממועד התחילה, יכרתו החוזים האלקטרוניים שלהלן ביניהם, במקביל להסכם זה, והם יהפכו למחייבים בעבור הצדדים:

3.4.1. הסכם השירות האלקטרוני (לרבות תנאי המדינה הרלוונטיים);

3.4.2. הסכם שירותי פרסום, מידע ושיווק (לרבות נספח שירותי פרסום, מידע ושיווק).

3.4.3. הסכם שירותי הסעות ומשלוחים ללקוחות עסקיים (לרבות נספח, תוספת, ספח, וכיו"ב)

3.4.4. הסכם שירותי פרסום, מידע ושיווק (לרבות נספח שירותי פרסום, מידע ושיווק). ההסכמים לעיל זמינים בקישור: yandex.com/legal/israel

4. תקופת ההסכם

4.1. ההסכם יהא בתוקף החל ממועד התחילה ועד לסיומו, כמפורט בהסכם.

5. הדין החל ויישוב מחלוקות

5.1. הדין החל. הסכם זה וכל התחייבות לא חוזית הנובעות מן ההסכם או בהקשר אליו יוסדרו ויפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל, ללא התחשבות בכללי ברירת הדין.

5.2. יישוב ובירור מחלוקות. ללשכת המסחר הבינלאומית (להלן, "ICC") תהא סמכות השיפוט הבלעדית ליישוב סופי של כלל המחלוקות בין הצדדים המתעוררות בהקשר להסכם, בהתאם לחוקי הבוררות של ה-ICC (להלן, "החוקים"). ניתן למצוא פרטים נוספים על יישוב מחלוקות בתנאים הכלליים.

6. הוראות סופיות

6.1. הצדדים מסכימים לחתום על הסכם זה באופן אלקטרוני. בלחיצתו על הכפתור 'הסכמה ואישור' הצד שכנגד:

6.1.1. מאשר ומאמת שהוא קיבל, קרא והבין את כל ההוראות הנכללות בהסכם במלואן, לרבות ללא הגבלה, ההוראות כאמור בסעיפים 1.2 ו- 3.4 להסכם, בשלמותן; וכן,

6.1.2. מאשר ומסכים שהוראות הסכם זה, כלל הנספחים להסכם, כפי שהם הנכללים בו על דרך ההפניה בסעיף 1.2 להסכם, וכלל החוזים האלקטרוניים (לרבות אלה המנויים בסעיף 3.4) יחייבו אותו במלואם.

6.2. הצדדים מסכימים שההסכם יראה ככזה שנכרת ומחייב את הצדדים מיד עם הלחיצה על כפתור 'הסכמה ואישור' על ידי הצד שכנגד.

על ידי הלחיצה על הכפתור שלהלן, אתם מסכימים לעיבוד המידע שלכם בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו לצרכים המנויים בעמוד זה.

[ ] הנני מסכים מראש להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת חומרים פרסומיים ודואר אלקטרוני שיווקי אחר מאת חברת יאנדקס.גו ישראל בע"מ, שמשרדה הרשום הינו בדרך מנחם בגין 148, תל אביב 6492104, ישראל, בכפוף לתנאיה של מדיניות הפרטיות.

[ ] הנני מסכין מראש להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת חומרים פרסומיים ומידע שיווקי אחר באמצעות הטלפון (מסרונים ושיחות) מאת חברת יאנדקס.ישראל בע"מ, שמשרדה הרשום הינו בדרך מנחם בגין 148, תל אביב 6492104, ישראל, בכפוף לתנאיה של מדיניות הפרטיות.

 

נספח להסכם מסגרת להתקשרות

1. הגדרות ופרשנות

1.1. בהסכם למילים ולמונחים הבאים תהיה המשמעות להלן:

1.1.1. "ההסכם" או "הסכם מסגרת להתקשרות" משמעם הסכם מסגרת להתקשרות זה הנכרת בידי ובין יאנגו והצד שכנגד.

1.1.2. "נספח להסכם מסגרת להתקשרות" משמעו מסמך אשר כותרתו היא הביטוי "נספח להסכם מסגרת להתקשרות". הנספח להסכם מסגרת להתקשרות נכלל בהסכם על דרך ההפניה ומהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. הנספח להסכם מסגרת להתקשרות עשוי לשנות, להוסיף ו/או לבטל את התחולה של מי מהוראות ההסכם והתנאים הכלליים.

1.1.3. "חוזה אלקטרוני" משמעו כל חוזה, הסכם וכיו"ב אשר, לפי העניין, הצדדים התקשרו בו או עשויים להתקשר בו, בידיהם וביניהם, במועד התחילה או אחריו דרך ובאמצעות הפלטפורמה האלקטרונית.

1.1.4. "הפלטפורמה האלקטרונית" משמעה חלק מהשירות (כהגדרתו בהסכם השירות האלקטרוני) אשר נועד לאפשר לצדדים להתקשר בהסכמים ו/או בחוזים ולצפות בהם באופן אלקטרוני, בכתובת https://yango.yandex.com, בחשבון הצד שכנגד, או במקום אחר.

1.1.5. "התנאים הכלליים" משמעו מסמך הזמין באינטרנט, בכתובת https://yadex.com/legal/yango_general_terms.התנאים הכלליים כלולים בהסכם על דרך ההפניה ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.

1.1.6. "רישום" משמעו מתן מידע ונתונים על ידי הצד שכנגד ליאנגו, באמצעות הפלטפורמה האלקטרונית.

1.2. מילים ומונחים אשר אינם מוגדרים בהסכם יישאו את המשמעות המופיעה לצידם בתנאים הכלליים, בהסכם השירותים הכלליים, בתנאי המדינה (ראה סעיף 3.4 להסכם המסגרת להתקשרות), או, בהיעדר משמעות כאמור תחולנה הוראותיו של סעיף 1.3 לתנאים הכלליים. אלא אם ההקשר יחייב אחרת, ההפניות ל"הסכם" במסמכים האמורים לעיל תפורשנה כהפניות להסכם זה.

2. הפלטפורמה האלקטרונית

2.1. צד שכנגד המבקש להשיג גישה לפלטפורמה האלקטרונית ולעשות בה שימוש ישלים את הרישום.

2.2. התנאים באשר לשימוש כמפורט בהסכם השירות האלקטרוני חלים על הפלטפורמה האלקטרונית, אלא אם תוכנו של התנאי הרלוונטי אינו עולה בקנה אחד עם הפלטפורמה האלקטרונית.

2.3. זכויותיו של הצד שכנגד לגשת לפלטפורמה האלקטרונית ו/או לכל חלק ממנה, ו/או לעשות בהם שימוש, תהיה כפופה לעמידה מלאה של הלקוח בכל אלה:

2.3.1. תנאי הסכם זה (לרבות כל מסמך או הוראה הנזכרים בו או נכללים על בו על דרך ההפניה); וכן,

2.3.2. דין המדינה.

2.4. הצד שכנגד יעשה שימוש בפלטפורמה האלקטרונית רק במגבלות, באופן וברוח הדברים כמפורט בהסכם זה.

3. החוזה האלקטרוני

3.1. הסכם זה אינו מונע מהצדדים מלהתקשר בכל יחסים חוזיים ביניהם באמצעות חתימה על חוזה בכתב על נייר או בדרך אחרת עליה יוסכם בין הצדדים.

3.2. הצדדים יהיו גם רשאים לחתום על הסכם זה ו/או כל חוזה אלקטרוני כמסמך בעותק קשיח יחיד, שיחתם על ידי שני הצדדים. כל העתק כאמור ייראה כמקור וכלל העותקים יהוו הסכם אחד מחייב בעבור שני הצדדים.

3.3. עם הודעתה האלקטרונית של יאנגו, הצד שכנגד ימסור ליאנגו, תוך ארבעה עשר (14) ימים קלנדריים ממועדה של הודעה אלקטרונית כאמור, עותק קשיח מקורי חתום של כל חוזה אלקטרוני שנדרש (לרבות כל נספח, תוספת, ספח, וכיו"ב), אשר יהא זהה לעותק האלקטרוני של חוזה אלקטרוני כאמור.

3.4. על הצד שכנגד תחול חובה לוודא שמתקיים כל אחד מאלה:

3.4.1. כל חוזה אלקטרוני אשר ייכרת בין הצד שכנגד ויאנגו יחתם בידי מנכ"ל הצד שכנגד או כל נושא משרה אחר או עובד בו, שיש לו את מלוא הסמכות וההרשאה להתקשר בחוזים מחייבים בשמו של הצד שכנגד; וכן,

3.4.2. לפני ההתקשרות בכל חוזה אלקטרוני, התקבלו כל האישורים ו/או ההרשאות המדיניים והתאגידיים הרלוונטיים שידרשו בדין ו/או בדין המדינה או בדרך אחרת.

3.5. ככל שיקבע שכל חוזה אלקטרוני הוא בטל, בלתי חוקי ו/או בלתי אכיף, משום שהוא נכרת דרך ובאמצעות הפלטפורמה האלקטרונית, הצדדים מתחייבים להדפיס את החוזה האלקטרוני הרלוונטי על גבי נייר, להחיל את תוקפו החל מן המועד שיראה כמועד כריתתו של החוזה האלקטרוני (בהוספת סעיף תחולה רטרואקטיבית או בדרך אחרת כפי שיידרש להשגת האמור), ולחתום על החוזה האלקטרוני שהודפס כאמור.

3.6. צד שכנגד שלא מילא אחר הוראות סעיף 3.3 להסכם המסגרת להתקשרות או סעיף 3.4 לנספח להסכם המסגרת להתקשרות, בתוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד הודעה בכתב מאת יאנגו, ישלם ליאנגו,: (1) פיצויים מוסכמים שהוערכו מראש בסך חמשת אלפים (5,000) ש"ח, או (2) הנזקים של יאנגו בפועל, לפי בחירת יאנגו, בגין כל מקרה של אי עמידה כאמור.

4. תיקונים ושינויים של התנאים הכלליים

4.1. סעיף זה כולל הוראות אשר מתקנות, מבטלות את התחולה ו/או מוסיפות להוראות הקיימות של התנאים הכלליים. אלא אם נאמר מפורשות אחרת בסעיף זה, ההוראה הרלוונטית תראה כתוספת (למען הסר ספק: לא כתיקון או ביטול התחולה) לתנאים הכלליים.

4.2. חבות הצדדים

4.2.1. הצד שכנגד ישפה ויפטור מחבות את יאנגו, צדדיה הקשורים, עובדיה, הדירקטורים שלה, נושאי המשרה והשלוחים שלה, בגין כל חבות, נזק, אובדן והוצאה אשר, במישרין או בעקיפין, הינם תוצאה של, נוגעים אל או קשורים לכל אחד מהבאים (ללא הגבלה):

(a) השימוש ו/או אי היכולת לעשות שימוש בפלטפורמה האלקטרונית על ידי הצד שכנגד או כל אדם אחר, מכל סיבה או גורם שהם; ו/או

(b) אי הביצוע או הביצוע הבלתי נאות, על ידי הצד שכנגד, במתכוון, ברשלנות או בתום, של חובה מחובותיו על פי החוזים האלקטרוניים.

4.2.2. בכל נסיבות שהן, החבות של יאנגו כלפי הצד שכנגד, בכל עת, תהיה מוגבלת לנזקים הישירים שנגרמו בפועל לצד שכנגד, והיא לא תעלה על אלף (1,000) ש"ח לכל מקרה של הפרה או חבות.

4.3. סיום ההסכם. הוראות שיישארו בתוקפן:

4.3.1. סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, לא ישפיע על אלו:

(a) על קיומם, תוקפם ויכולת אכיפתם של כל חוזים אלקטרוניים שנכרתו בידי ובין הצדדים לפני סיום ההסכם ; וכן,

(b) על זכותו של הצד שכנגד לצפות, באמצעות הפלטפורמה האלקטרונית, בחוזים האלקטרוניים בהם התקשרו הצדדים לפני סיום ההסכם.