AIMS ANNEX | ANEXA PRIVIND SPIM

1. GENERAL PROVISIONS 1. PREVEDERI GENERALE
1.1. This AIMS Annex apply to the relevant Advertising, Informational, and Marketing Services Agreement (the ‘Agreement’) which provides for that the AIMS Annex is incorporated therein by reference. 1.1. Prezenta Anexă privind SPIM se aplică în mod corespunzător Contractului de Servicii de Publicitate, Informare și Marketing ("Contract") care prevede că Anexa privind SPIM este încorporată în acesta prin referință.
1.2. By entering into the Agreement, the Counterparty consents to be bound by the AIMS Annex without any additional formalities (including without limitation without signing the AIMS Annex or receiving a printed copy of the AIMS Annex). 1.2. Prin încheierea acestui Contract, Partenerul Contractual este de acord să fie ținut de Anexa privind SPIM fără efectuarea altor formalități suplimentare (inclusiv, fără a se limita la fără a semna Anexa privind SPIM sau fără a primi o copie printată a Anexei privind SPIM).
1.3. Yango may amend the AIMS Annex when considers necessary without the Counterparty’s consent and, notwithstanding anything to the contrary, such amended AIMS Annex shall be binding on the Counterparty when they are made available via an Electronic Notice. 1.3. Yango poate modifica Anexa privind SPIM oricând va considera necesar fără a obține acordul Partenerului Contractual și, fără a aduce atingere unor prevederi contrare, Anexa privind SPIM astfel modificată va fi obligatorie pentru Partenerul Contractual din momentul în care este accesibilă acestuia printr-o Notificare Electronică.
1.4. Capitalised words and expressions that are not defined in the AIMS Annex shall have meanings attached to them in the Agreement, the General Terms, and the E-Service Agreement and in the absence of such meaning the provisions of Clause 1.3 of the General Terms shall apply. 1.4. Cuvintele și expresiile scrise cu majusculă, care nu sunt definite în Anexa privind SPIM, au semnificațiile care le sunt asociate în Contract, Termenii Generali, Contractul privind Serviciile Electronice, iar în absența unor astfel de semnificații se vor aplica prevederile Clauzei 1.3 din Termenii Generali.
1.5. The AIMS Annex is made in English and in the Country Language. In case of any discrepancies, the English version shall prevail. 1.5. Anexa privind SPIM este redactată în engleză și în Limba Țării. În caz de neconcordanțe, versiunea în limba engleză va prevala.
2. AMENDMENTS OF AND ADDITIONS TO THE AGREEMENT 2. MODIFICĂRI ȘI ADĂUGĂRI LA CONTRACT
2.1. This section contains provisions that amend, disapply, and (or) supplement the existing provisions the Agreement. Unless otherwise expressly provided for in this section, the relevant provision shall be deemed to supplement (for the avoidance of doubt: not to amend or disapply) the Agreement. 2.1. Această secțiune conține prevederi care modifică, anulează și (sau) completează prevederile existente ale Contractului. În afară de cazul în care este prevăzut altfel în această secțiune, se va considera că prevederea relevantă completează (pentru evitarea oricărui dubiu: nu modifică sau anulează) Contractul.
2.2. Clause 1.1.7 of the Agreement: Additional criteria which an Approved Vehicle shall satisfy: 2.2. Clauza 1.1.7 a Contractului: Criterii suplimentare pe care Vehiculul Aprobat trebuie să le îndeplinească:
2.2.1. it is actually used to render Transfer services at least 72 hours per calendar week (from midnight on Mondays to 11:59 p.m. on Sundays); 2.2.1. este folosit pentru a presta servicii de Transfer cel puțin 72 de ore într-o săptămână calendaristică (de la miezul nopții în zilele de luni până la 23:59 în zilele de duminică);
2.3. Clause 4.4.4 of the Agreement: the number of Approved Vehicles that are actually used to provide Transfer services at any time during any Reporting Period shall be equal to or more than fifty (50) per cent of all Approved Vehicle of the Counterparty. 2.3. Clauza 4.4.4. a Contractului: numărul de Vehicule Aprobate care sunt folosite pentru a presta servicii de Transfer în orice moment al Perioadei de Raportare trebuie să fie egal cu sau mai mare de cincizeci (50) la sută din numărul total de Vehicule Aprobate ale Partenerului Contractual.
2.4. Section 6 of the Agreement (‘AIMS Fee’): 2.4. Secțiunea 6 din Contract ("Taxa pentru SPIM"):
2.4.1. Provided that the amount of the AIMS Fee due to the Counterparty in a relevant Reporting Period is equal to or exceeds the one hundred (100) units of the Currency, Yango shall transfer such amount within this Reporting Period. 2.4.1. În cazul în care valoarea Taxei pentru SPIM datorată Partenerului Contractual într-o Perioadă de Raportare determinată este egală cu sau depășește o sută (100) de unități ale Monedei, Yango va transfera o astfel de sumă în decursul respectivei Perioade de Raportare.
2.4.2. The Counterparty shall, by the end of the fifth (5th) business day of a Reporting Period, send an Electronic Notice containing an electronic report (that is a scanned PDF copy of a signed hard copy report) with regard to the Advertising and Marketing Services (i) rendered pursuant to the Agreement in the immediately preceding Reporting Period, or, if agreed by the Parties via an Electronic Notice, (ii) to be rendered pursuant to the Agreement in the upcoming Reporting Period or Reporting Periods. The template electronic report is attached as Schedule 1 to the AIMS Annex. 2.4.2. Nu mai târziu de sfârșitul celei de a cincea (a 5-a) zile lucrătoare ale Perioadei de Raportare, Partenerul Contractual va trimite o Notificare Electronică conținând un raport electronic (care poate fi o copie PDF scanată a unui raport în formă fizică semnat) cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing (i) prestate conform Contractului în Perioada de Raportare imediat precedentă sau, dacă s-a agreat de Părți printr-o Notificare Electronică, (ii) ce vor fi prestate conform Contractului în următoarea Perioadă de Raportare sau în următoarele Perioade de Raportare. Modelul pentru raportul electronic este atașat ca Anexa 1 la Anexa privind SPIM.
2.4.3. If, within thirty (30) calendar days from the date of the electronic report, the Counterparty has not received from Yango an Electronic Notice with Yango’s approval of or objections to the electronic report, then: 2.4.3. Dacă, în treizeci (30) de zile calendaristice de la data raportului electronic, Partenerul Contractual nu a primit de la Yango o Notificare Electronică privind acceptarea sau obiecțiunile asupra raportului electronic ale Yango, atunci:
(a) Yango shall not be deemed (i) to have accepted and agreed with the content of the electronic report and (ii) to have confirmed that the Advertising and Marketing Services rendered in a relevant Reporting Period in all respects satisfy the Agreement, (a) Nu se va considera că Yango (i) a acceptat sau agreat conținutul raportului electronic și (ii) a confirmat că Serviciile de Publicitate și Marketing prestate în Perioada de Raportare relevantă satisfac pe deplin prevederile Contractului,
(b) the Counterparty shall immediately send again to Yango an Electronic Notice with the relevant electronic report, and (b) Partenerul Contractual va retrimite de îndată către Yango raportul electronic printr-o Notificare Electronică.
(c) the Counterparty shall not issue an invoice with regard to the relevant Advertising and Marketing Services. (c) Partenerul Contractual nu va emite o factură cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing corespunzătoare.
2.4.4. Provided that Yango has approved the electronic report by an Electronic Notice, the Counterparty shall send to Yango by an Electronic Notice containing an invoice with regard to the approved Advertising and Marketing Services. The template invoice is attached as Schedule 2 to the AIMS Annex. 2.4.4. Cu condiția ca Yango să fi aprobat raportul electronic printr-o Notificare Electronică, Partenerul Contractual va trimite către Yango printr-o Notificare Electronică o factură cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing aprobate. Modelul pentru factură este atașat ca Anexa 2 la Anexa privind SPIM.
2.4.5. Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement, no payment of the AIMS Fee with regard to the Advertising and Marketing Services shall be due to the Counterparty until: 2.4.5. Fără a aduce atingere unor clauze contrare din Contract, nicio plată a Taxei pentru SPIM cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing nu va fi datorată Partenerului Contractual până când:
(a) the Counterparty has delivered to Yango the electronic report that fully complies with the Agreement and Schedule 1 to the AIMS Annex, (a) Partenerul Contractual a trimis către Yango raportul electronic care îndeplinește toate condițiile din Contract și din Anexa 1 la Anexa privind SPIM,
(b) Yango has approved the electronic report by an Electronic Notice, (b) Yango a aprobat raportul electronic printr-o Notificare Electronică,
(c) the Counterparty has delivered to Yango the invoice that fully complies with the Agreement, Schedule 2 to the AIMS Annex, and the electronic report, and (c) Partenerul Contractual a trimis către Yango factura care îndeplinește toate condițiile din Contract, din Anexa 2 la Anexa privind SPIM și raportul electronic și
(d) there is no outstanding electronic reports and (or) invoices (whether (i) undelivered or untimely delivered for any reason, or (ii) otherwise uncompliant with the Agreement, the AIMS Annex, or Schedule 1 or Schedule 2 to the AIMS Annex) for any past Reporting Periods. (d) nu există raporturi electronice și (sau) facturi scadente (fie (i) netrimise sau trimise la un moment nepotrivit din orice motiv sau (ii) altfel necorespunzătoare prevederilor Contractului, Anexei privind SPIM, Anexei 1 sau 2 la Anexa privind SPIM) pentru orice Perioada de Raportare trecută,
2.4.6. Yango shall make a payment to the Counterparty pursuant to the compliant invoice within fifteen (15) days as of the date of receipt of an Electronic Notice containing such invoice. 2.4.6. Yango va efectua plata către Partenerul Contractual în baza facturii conforme în termen de cincisprezece (15) zile de la data primirii unei Notificări Electronice conținând această factură.
2.4.7. If in any Reporting Period the Counterparty has failed for any reason to comply, whether materially or not, with more that eighty (80) per cent of the Requests received in this Reporting Period, which includes the Requests to which a Discount has been applied, then: 2.4.7. Dacă în orice Perioadă de Raportare Partenerul Contractual a eșuat, în mod semnificativ sau nu, din orice motiv, să se conformeze condițiilor pentru mai mult de optzeci (80) la sută din Solicitările primite în respectiva Perioadă de Raportare, fiind incluse și Solicitările pentru care o Reducere a fost aplicată, atunci:
(a) the AIM Services shall be deemed not rendered in their entirety in that Reporting Period, (a) Serviciile de Publicitate, Informare și Marketing nu vor fi considerate ca prestate în integralitate în acea Perioadă de Raportare,
(b) the AIMS Fee shall not be payable to the Counterparty in that Reporting Period, and (b) Taxa pentru SPIM nu va fi datorată Partenerului Contractual în acea perioadă de Raportare și
(c) no electronic report shall be executed by the Parties. (c) niciun raport electronic nu va fi agreat de Părți.
2.4.8. If the Counterparty and (or) its Driver has acted in a way that gives Yango a right to terminate the E-Service Agreement, the Agreement, and (or) suspend or terminate access to the Service, then any Request tainted by such acts of the Counterparty and (or) its Driver shall be disregarded for the purposes of calculation of the AIMS Fee and shall count towards the number of Requests that have not been complied with by the Counterparty (Clause 2.4.7 of the AIMS Annex). In the Counterparty Account such Request will be marked as ‘bad’ (or any equivalent identification) and such Driver will be marked as ‘fraudster’ (or any equivalent identification). 2.4.8. Dacă Partenerul Contractual și (sau) Șoferul său a acționat într-un mod care oferă Yango dreptul de a înceta Contractul privind Serviciile Electronice, Contractul și (sau) de a suspenda sau înceta accesul la Servicii, atunci orice Solicitare afectată de astfel de acte ale Partenerului Contractual și (sau) ale Șoferului său nu va fi luată în considerare la calcularea Taxei pentru SPIM și va fi luată în considerare la numărul de solicitări care nu au fost îndeplinite corespunzător de către Partenereul Contractual (Clauza 2.4.7 din Anexa privind SPIM). În Contul Partenerului Contractual o astfel de Solicitare va fi marcată ca "rea" (sau orice altă referință echivalentă) și Șoferul va fi marcat ca "vinovat" (sau orice altă referință echivalentă).
2.4.9. If at any time for the purposes of the Agreement Yango needs to determine the conversation rate of the Currency into the Country Currency or vice versa, then Yango shall apply the Official Rate. 2.4.9. Dacă în orice moment Yango trebuie să stabilească pentru scopul Contractului rata de schimb a Monedei în Moneda Țării și invers, atunci Yango va folosi Cursul Oficial.
2.4.10. The AIMS Fee for the Informational Services rendered in a Reporting Period with regard to a relevant Request shall be calculated in the Country Currency as follows: 2.4.10. Taxa pentru SPIM pentru Serviciile de Informare prestate într-o Perioadă de Raportare cu privre la o Solicitare va fi calculată în Moneda Țării, după cum urmează:
B multiplied by (X minus Y), where B înmulțit cu (X minus Y), unde
(a) ‘B’ shall mean the value amounting to ‘1.00’; (a) "B" reprezintă valoarea "1.00";
(b) ‘X’ shall mean a variable value automatically determined by the Service on a discretionary basis with reference the particulars of a relevant Request (including without limitation the pick-up location, time of day, day of the week etc.), which Request has been fully completed and complied with in Bucharest; (b) "X" reprezintă o valoare variabilă determinată automat de Servicii în mod discreționar prin raportare la elemente particulare ale unei Solicitări (inclusiv, dar fără a se limita la punctul de preluare, momentul în zi, ziua săptămânii etc.), Solicitare care a fost efectuată complet și corespunzător în București;
(c) ‘Y’ shall mean the value amounting to the Transfer Fee (in the Country Currency) for a relevant Request, which Request: (c) "Y" reprezintă valoarea Taxei de Transfer (în Moneda Țării) pentru o Solicitare care:
i. has been fully completed and complied with in Bucharest during a relevant Reporting Period, and i. a fost efectuată complet și corespunzător în București pe parcursul unei Perioade de Raportare și
ii. relates to the ‘Economy’ tariff. ii. se referă la tariful "Econom".
(d) In all cases when the value of ‘Y’ is equal to or exceeds the value of ‘X’, the AIMS Fee for the Informational Services with regard to a relevant Request shall be deemed to be equal to zero (0). (d) În toate cazurile în care valoarea "Y" este egală cu sau depășește valoarea "X", Taxa pentru SPIM pentru Serviciile de Informare cu privire la o Solicitare va fi considerată ca egală cu zero (0).
2.4.11. The AIMS Fee with regard to the Advertising and Marketing Services listed in Clause 4.1(a),(b) of the Agreement in a Reporting Period shall be calculated in the Country Currency as follows: 2.4.11. Taxa pentru SPIM cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing prevăzute în Clauza 4.1(a),(b) din Contract într-o Perioadă de Raportare va fi calculată în Moneda Țării după cum urmează:
B multiplied by (Z plus A), where B înmulțit cu (Z plus A), unde
(a) ‘B’ shall mean the value amounting to ‘1.00’; (a) "B" reprezintă valoarea "1.00";
(b) ‘Z’ shall mean the value amounting to the cumulative monetary amount in the Country Currency of Discounts granted by the Counterparty in a Reporting Period; (b) "Z" reprezintă valoarea în Moneda Țării a sumei cumulate a Reducerilor acordate de Partenerul Contractual într-o Perioadă de Raportare;
(c) ‘A’ shall mean the value of an additional fee of the Counterparty (in the Country Currency) which may be discretionary determined by Yango on a case by case basis for the Counterparty’s various activities which include without limitation maintaining and increasing Users’ loyalty, increasing the number of available Vehicles connected to the Service, improving Users’ satisfaction and other relevant activities. (c) "A" reprezintă valoarea unei taxe adiționale a Partenerului Contractual (în Moneda Țării) care poate fi stabilită în mod discreționar de Yango de la caz la caz pentru diversele activități ale Partenerului Contractual, care pot include, fără a se limita la menținerea și sporirea loialității Utilizatorilor, creșterea numărului de Vehicule disponibile conectate la Servicii, îmbunătățirea satisfacției Utilizatorilor și alte activități relevante.
2.4.12. The AIMS Fee with regard to the Advertising and Marketing Services listed in Clause 4.1(c) of the Agreement shall be agreed by the Parties via an Electronic Notice. 2.4.12. Taxa pentru SPIM cu privire la Serviciile de Publicitate și Marketing prevăzute în Clauza 4.1(c) din Contract va fi agreată de Părți printr-o Notificare Electronică.

Data publicării: 10.06.2019.