Lisenssisopimus ”Yandex.Tarnsport” - ohjelman käytöstä mobiilitaitteissa

Tämä asiakirja on lisenssisopimuksen ”Yandex.Tarnsport” –ohjelman käytöstä käännös suomen kielelle. Mikäli lisenssisopimuksen ”Yandex.Tarnsport” – venäjänkielisen ohjelman ja tämän käännöksen välillä syntyy ristiriita, niin vain venäjänkielinen versio on laillisesti sitova. Lisenssisopimuksen ”Yandex.Tarnsport” – venäjänkielisen ohjelman versio löytyy tässä:

Ennen ohjelman käyttöä ole hyvä ja tutustu alla olevan lisensssisopimuksen seuraaviin ehtoihin.

Ohjelman jokainen käyttösi merkitsee tämän lisensssisopimuksen ehtojen täyttä ja ehdotonta hyväksymistä.Jos et hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja täydessä määrin, niin Sinulla ei ole oikeutta käyttämään ohjelma mihinkään tarkoituksiin.

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä Lisensssisopimus (”Lisenssi”) säätää mobiililaitteille tarkoitetun ”Yandex.Tramsport”-ohjelman ehdot, se on solmittu Ohjelman jokaisen käyttäjän ja ”Yandex”-rajavastuuyhtiön välillä, Venäjä, 119021, Moskova, ul. Leo Tolstogo, 16, joka on Ohjelman yksinoikeutettu omistaja (”OIkeudenhaltija”).

1.2. Ohjelman kopioimalla, asentamalla se mobiilililaitteeseen tai käyttämällä Ohjelma millä tavalla tahansa Käyttäjä ilmaisee täyttä ja ehdodonta suostumusta Lisenssin kaikkiin ehtoihin.

1.3. Ohjelman käyttö on sallittu vain tämän Lisenssin ehtojen mukaan. Jos Käyttäjä ei hyväksy Lisenssin ehtoja täydessä määrin, niin Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Ohjelma mihinkään tarkoituksiin. Ohjelman käyttö rikkomalla (täyttämättä) Lisenssin jokin ehto on kielletty.

1.4. Ohjelman käyttö Käyttäjällä tämän Lisenssin ehtojen mukaan henkilökohtaisiin ei-kauppallisiin tarkoituksiin on ilmaista. Ohjelman käyttö muilla kuin Lisenssin tarkoittamilla ehdoilla ja tavoilla on mahdollista vain Oikeudenhaltijan kanssa tehdyn eri sopimuksen perusteella.

1.5. Käyttäen Ohjelma Käyttäjä suostuu siihen, että tämän Lisenssin erottomina osina ovat seuraavat asiakirjat, joiden ehdot täydessä määrin soveltuvat Ohjelman käyttöön:

Näitä asiakirjoja (mukaan lukien niiden osa) Oikeudenhaltija voi muuttaa yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta, asiakirjojen uusi versio astuu voimaan julkaisun päivänä, jos muuta ei määrätä asiakirjojen uusilla versioilla.

1.6. Tämän Lisenssin ja Ohjelman käyttöön liittyvät suhteet kuuluvat Venäjän Federaation oikeuden käyttöön ja tämän Lisenssiin tai Ohjelman kättöön kuuluvat kaikki vaatimukset tai kannet on toimitettava Oikeudenhaltijan sijaintipaikalla olevaan tuomioistuimeen.

1.7. Oikeudenhaltija voi antaa Käyttäjälle tämän Lisenssin käännös venäjältä muille kielille, kuitenkin syntyessä venäjänkielisen Lisenssin ja sen käännöksen välillä ristiriitoja lainavoima on yksinomaan Lisenssin venäjänkielisellä versiolla. Luvan venäjänkielinen versio sijaitsee osoitteessa: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/?lang=ru.

2. Oikeus Ohjelmaan

2.1. Ohjelmaan yksinomainen oikeus kuuluu Oikeudenhaltijalle.

3. Lisenssi

3.1. Oikeudenhaltija maksutta tavallisen (ei-eri) lisenssin ehdoilla myöntää Ohjelman siirrettämättä oleva oikeus maailman kaikissa maissa seuraavasti:

3.1.1. Käyttää Ohjelma sen toiminnallisen tarkoituksen mukaan, minkä päämääränä on tehtävä sen kopiointi ja asennus (toisto) Käyttäjän mobiililaitteelle. Käyttäjällä on oikeus asentaa Ohjelman joka kopio mobiililaitteelle rajattomasti. Asentaessa mobiililaitteelle Ohjelman joka kopiolle annetaan yksilöllinen numero, joka automaattiseti ilmoitetaan Oikeudenhaltijalle.

3.1.2. Jäljentää ja levittää Ohjelma ei-kapallisiin tarkoituksiin (maksutonta).

4. Rajoitukset

4.1. Lukuun ottamatta käyttöä tämän Lisenssin ja Venäjän Federaation lainsäädännön tarkoitetussä määrässä ja tavoilla Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa, purkaa, tulkita ja suorittaa muut toimet Ohjelman kohdekoodissa, joilla on tietojen saaminen Ohjelmassa käytettyjen algoritmien toteuttamista, luoda Ohjelman käyttämällä johdannaisia tuotteita sekä suorittaa (sallia suorittamaan) Ohjelman muu käyttö ilman Oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta.

4.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta jäljentää ja levittää Ohjelma ja mukaan lukien ohjelmatuotteiden kokoelmat kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien maksullisesti) ilman Oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta.

4.3. Käyttäjällä ei ole oikeutta levittää Ohjelma muussa muodossa kuin siinä, jossa hän on saanut sen ilman Oikeudenhaltijan kirjallista suostumusta.

4.4. Ohjelman on käytettävä (mukaan lukien levitettävä) nimellä: ”Yandex.Transport”. Käyttäjällä ei ole oikeutta muuttaa Ohjelman nimi, muuttaa ja/tai poistaa tekijän oikeuden suojelumerkki tai muut maininnat Oikeudenhaltijasta.

5. Ohjelman eri toimintojen käytön ehdot

5.1. Ohjelman eri toimintojen käyttö on mahdollinen vain Internetin verkostoon pääsyn ollessa. Käyttäjä itse saa ja maksaa sellaisesta pääsystä oman palveluntarjojan tai verkonjohtajan ehdoilla ja tariffien mukaan.

5.2. Tiedot julkisten liikennevälineisten liikenteestä, johon pääsyä antaa Ohjelma (jäljmpänä – Tiedot), ovat tarkoitetut Käyttäjän ainoastaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön Ohjelman toiminnallisten mahdollisuuksien puitteissa. Tietojen joka ottaminen, kopiointi, käsittely, levittäminen, sijoittaminen (julkaiseminen) Internetin vapaaseen pääsyyn, Tietojen joka käyttö mediassa ja/tai kapallisiin tarkoituksiin ja Lisenssin, Ehtojen tai Venäjän Federaation lainsäädännön sallimatta jäänyt ja Ohjelman toiminnallisten mahdollisuuksien ulkopuolella oleva joka muu käyttö on kielletty ilman Oikeudenhaltijan kirjallista ennakkosuostumusta.

Tietyt tiedot niiden haltijat esittävät avoimella (tai muulla) luvalla. Sellaiset tiedot ja niiden haltijat on lueteltu sivulla osoitteessa: https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/components.

6. Vastuu Lisenssista

6.1. Ohjelma (mukaan lukien Tiedot) tarjotaan ehdoilla ”kuten se on” (as is). Oikeudenhaltija ei anna mitään takuutta Ohjelman tai sen eri komponenttien ja /tai toimintojen virheettämästä ja lakkautettomasta toiminnasta, Ohjelman Käyttäjän konkrettien päämäärien ja odotusten vastavaisuudesta, ei takaa Tietojen totuudenmukaisuutta, tarkuutta, täydellisyyttä ja ajallaan saamista sekä ei anna mitää muuta takuuta, jota ei ole mainittu tässä Lisenssissa.

6.2. Oikeudenhaltija ei vasta Ohjelman (mukaan lukien Tietojen) joka käytön tai käytön tai käytön mahdottomuuden suorista ta välilllisistä seurauksista ja/ tai Käyttäjälle aiheutettu vahinko kolmansilla henkilöillä Ohjelman tai sen eri komponenttien ja /ta toimintojen (mukaan lukien Tietojen) jonkin käytön, käytön mahdottomuuden tuloksista ja/tai toimintojen, mukaan lukien Ohjelman toiminnassa olevien virheiden ta häiriöiden lukuun ottamatta lainsäädännöllä tarkoitettuja tapauksia.

6.3. Käyttäjää ilmoitetaan ja hän suostuu, että Ohjelman käytössä Oikeudenhaltijalle automaattisesti nimen ilmoittamatta (ilman viittausta Käyttäjään) välitetään seuraavat tiedot: Käyttäjän mobiililaitteen käyttöjärjestelmän tyyppi, Ohjelman versio ja tunnus, Ohjelman toimintojen käyttämisen tilasto. Oikeudenhaltija ei kanna vastuuta Luvan kohdassa 7.2 mainituista ja niiden kaltaisista kolmansien tahojen toimista.

6.4. Ohjelmisto voi sisältää linkit kolmansien henkilöiden verkkosivustoille ja sovelluksille. Oikeudenhaltija ei kontrolloi niitä eikä kanna mitään vastuuta sellaisten verkkosivustojen ja sovelluksien sisällöstä ja käyttämisen järjestyksestä. Sellaisten verkkosivustojen ja sovelluksien käyttämisen ehdot on määrätty niitä koskevissa sopimuksissa ja salassa pidettävyyden politiikoissa.

6.5. Ohjelman käyttöön/ käytön mahdottomuuteen sekä Ohjelman lainsäädännön ja /tai kolmansien henkilöiden oikeuksien mahdolliseen rikkomiseen liittyvät kysymykset ja vaatimukset on lähetettävä palautelomakkeella seuraavaan osoitteeseen: gpbusfeedback@yandex-team.ru.

7. Ohjelman päivitykset/uuden versiot

7.1. Tämän Lisenssin toiminta levittyy Ohjelman kaikkiin tuleviin päivityksiin/ uusiin versioihin. Hyväksymällä Ohjelman päivitys/ uusi versio Käyttäjä hyväksyy tämän Lisenssin ehdot Ohjelman päivityksille/ uusille versioille, jos Ohjelman päivitys/ uuden version asennus ei synnytä muuta losenssisopimusta.

7.2. Erillisinä komponentteina Ohjelmassa käytetään vieraiden valmistajien ohjelmistoa. Ohjelmaan sisältyvää sellaista vieraiden valmistajien ohjelmistoa koskeva vastaava tieto on saatavilla osoitteessa https://yandex.ru/legal/transport_mobile_agreement/components. Sellainen vieras ohjelmisto voi kerätä ja siirtää sellaisen vieraan ohjelmiston oikeudenhaltijalle tiedot käyttäjän toimista Ohjelmassa sekä muutkin tiedot, jotka on mainittu sellaiseen vieraaseen ohjelmistoon liittyvissä asiapapereissa, joihin Käyttäjä sitoutuu tutustumaan ennen Ohjelman käyttämisen aloittamista.

8. Tämän Lisenssin ehtojen muutokset

8.1. Tätä lisenssisopimusta Oikeudenhaltija voi muuttaa yksipuolisesti. Käyttäjän tiedote tämän Lisenssin ehtojen tehdyistä muutoksista julkaistaan sivulla: https://yandex.com/legal/transport_mobile_agreement. Lisenssisopimuksen ehtojen mainitut muutokset astuvat voimaan sen julkaisun päivästä, jollei ei sovittu muuta vastaavassa julkaisussa.

ООО ”YANDEX” (Osakeyhtiö), OGRN (Valtiollinen päärekisterinumero) 1027700229193

Osoite: 119021, Moskovan kaupunki, katu L. Tolstogo, talo 16

puh. +7 (495) 739-7000, faksi +7(495) 739-7070

sähköposti: gpbusfeedback@yandex-team.ru

 

Julkaisun päivämäärä: 01.03.2017

Asiakirjan edellinen versio: https://yandex.com/legal/transport_mobile_agreement_fi/18072016