Warunki korzystania z usługi Yandex.Translate

1. Postanowienia ogólne

1.1. Ltd. „Yandex“(dalej — „Yandex“) oferuje użytkownikowi Internetu (dalej – użytkownik) — korzystać z serwisu Yandex.Translate, dostępnego pod adresem: http://translate.yandex.ru (dalej – «Serwis»).

1.2. Niniejsze Warunki stanowią dopełnienie do użytkowej Umowy serwisów Yandex dotyczących sposobu korzystania z Serwisu. We wszystkim, co nie jest przewidziane w niniejszych Warunkach, stosunki między Yandex a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu są regulowane w użytkownikowej Umowie serwisów (https://yandex.com/legal/rules), a także w licencji na korzystanie z wyszukiwarki Yandex (https://yandex.com/legal/termsofuse), a także przez Politykę Prywatności (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Zaczynając korzystanie z Serwisu/jego poszczególnych funkcji, użytkownik jest uznawany za akceptującego niniejsze Warunki, a także warunki wszystkich powyższych dokumentów, w całości, bez żadnych zastrzeżeń i wyjątków. W przypadku braku zgody użytkownika na którekolwiek z postanowień tych dokumentów, użytkownik nie może korzystać z Serwisu.

1.4. Aktualna wersja Warunków jest zawsze na stronie pod adresem: https://yandex.com/legal/translate_termsofuse. Yandex może zmienić niniejsze Warunki, umieszczając powiadomienie o odpowiednich zmianach pod linkiem podanym w tym akapicie. Nowa wersja Warunków wchodzi w życie z chwilą umieszczenia ich pod adresem wskazanym w niniejszym akapicie, chyba że nowa wersja Warunków stanowi inaczej.

1.5. W przypadku, gdy Yandex dokonał jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach, w sposób przewidziany w punkcie 1.4. niniejszych Warunków, z którymi Użytkownik się nie zgadza, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Serwisu.

1.6. Serwis oferuje Użytkownikowi możliwość bezpłatnego dostępu do usługi automatycznego tłumaczenia tekstów Użytkownika i stron internetowych na żądanie Użytkownika. Wszystkie istniejące obecnie funkcje Serwisu, jak również wszelki ich rozwój i / lub dodawanie nowych podlega niniejszym Warunkom.

1.7. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze informacyjnym niezbędnych do celów świadczenia usług lub obowiązkowych aktualizacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości, w tym, ale nie ograniczając się tym, o charakterze reklamowym, w wyniku korzystanie z odpowiednich funkcjonalności Serwisu lub postępując zgodnie z instrukcjami podanymi w otrzymanej wiadomości.

2. Korzystanie z Serwisu. Poszczególne funkcje Serwisu

2.1. Serwis zapewnia Użytkownikowi możliwość automatycznego tłumaczenia z jednego języka na inny tekstów wprowadzonych przez Użytkownika, a także stron internetowych, których adres (URL) wskaże użytkownik.

2.2. Automatyczne tłumaczenie tekstów i stron internetowych odbywa się za pomocą własnych technologii Yandex.

2.3. Serwis jest udostępniany Użytkownikowi do osobistego, niekomercyjnego użytku.

2.4. Serwis zapewnia Użytkownikowi funkcjonalną możliwość samodzielnego dodawania opcji tłumaczenia, edytowania tłumaczenia, zgłaszania błędów (dalej – Dane Użytkownika). Użytkownik zgadza się, że Dane Użytkownika mogą być dostępne dla wszystkich innych użytkowników, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i na innych zasobach Yandex, a także w materiałach reklamowych lub marketingowych Yandex bez ujawnienia Użytkownika (jego nazwy i / lub loginu), który dodał Dane Użytkownika. Użytkownik samodzielnie i całkowicie ponosi ryzyko za zgodność z prawem, treść, kompletność, poprawność i wiarygodność Danych Użytkownika. Yandex zastrzega sobie prawo bez uprzedzenia i według własnego uznania publikować lub nie publikować Danych Użytkownika.

2.5. Yandex zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do ograniczenia dostępu Użytkownika do Serwisu (lub do niektórych funkcji Serwisu, jeśli jest to możliwe technologicznie) za pomocą jego konta lub do całkowitego zablokowania konta Użytkownika w przypadku powtarzającego się naruszenia niniejszych Warunków, lub do zastosowania innych środków wobec Użytkownika w celu spełnienia wymogów prawnych lub praw i uzasadnionych interesów osób trzecich.

Data publikacji: 14.04.2020