„Yandex.Translate“paslaugos naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1 OOO „YANDEX“(toliau „Yandex“) siūlo interneto tinklo vartotojui (toliau „Vartotojas) - naudotis „Yandex.Translate“paslauga, prieinama adresu: http://translate.yandex.ru (toliau – „Paslauga“).

1.2 Šios Sąlygos laikomos „Yandex“aptarnavimo paslaugų vartotojų susitarimo priedu dėl Aptarnavimo paslaugos naudojimosi tvarkos. Visa, kas nenumatyta šiomis sąlygomis, „Yandex“ir Vartotojo santykiai dėl paslaugos naudojimo reglamentuojami „Yandex“paslaugų vartotojų susitarimu (https://yandex.com/legal/rules), taip pat „Yandex“paieškos sistemos naudojimo licencija (https://yandex.com/legal/termsofuse), Konfidencialumo politika (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3 Pradėję naudotis Paslaugta / jo atskiromis funkcijomis, laikoma, kad Vartotojas sutiko su šiomis sąlygomis, taip pat visomis aukščiau nurodyto dokumento sąlygomis visa apimtimi, be jokių išlygų ir išimčių. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su bet kuria nurodytų dokumentų nuostatų, Vartotojas neturi teisės naudotis Paslauga.

1.4 Galiojanti Sąlygų redakcija visada pateikta tinklapio adresu: https://yandex.com/legal/translate_termsofuse. „Yandex“gali keisti šias Sąlygas, pateikiant pranešimą apie atitinkamus pakeitimus šiame skirsnyje nurodyta nuoroda. Naujoji Sąlygų redakcija įsigalioja nuo jų patalpinimo nurodytu skirsnyje adresu momento, jei kitaip nenumatyta naująja Sąlygų redakcija.

1.5 Tuo atveju, jei „Yandex“į šias Sąlygas buvo įtraukti bet kokie pakeitimai tvarka, nurodyta šių Sąlygų 1.4 skirsnyje, su kuriomis Vartotojas nesutinka, jis privalo nebesinaudoti Aptarnavimo paslauga.

1.6 Paslauga suteikiama Vartotojui galimybė nemokamai prisijungti prie automatizuotų Vartotojo tekstų vertimų paslaugos ir tinklapio remiantis Vartotojo užklausa. Visos šiuo metu esančios Aptarnavimo paslaugos funkcijos, taip pat bet kokia jų plėtra ir (arba) papildymas naujomis laikomas šių Sąlygų objektu.

1.7 Naudodamasis Paslauga, Vartotojas sutinka gauti informacinio pobūdžio pranešimus, būtinus paslaugų teikimo ar privalomų naujinimų tikslais. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti pranešimus, įskaitant, bet neapsiribojant, reklaminio pobūdžio, naudojantis atitinkamomis Paslaugos funkcijomis ar laikantis gautame pranešime nurodytomis funkcijomis.

2. Aptarnavimo paslaugos naudojimas. Atskiros Serviso funkcijos

2.1 Paslauga Vartotojui teikiama automatizuoto jo įvestų tekstų vertimo galimybė iš vienos kalbos į kitą, taip pat tinklapių, kurių adresą (URL) nurodys Vartotojas.

2.2 Automatizuots tekstų ir tinklapių vertimas atliekamas nuosavomis „Yandex“technologijomis.

2.3. Aptarnavimo paslauga teikiama Vartotojui asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

2.4 Paslauga suteikia Vartotojui funkcinę galimybę savarankiškai pridėti vertimo variantą, redaguoti vertimą, pranešti apie klaidą (toliau Vartotojo duomenys). Vartotojas sutinka su tuo, kad Vartotojo duomenys bus prieinami visiems kitiems Vartotojams, tiesiogiai naudojantis Paslauga, taip pat kituose „Yandex“ištekliuose, taip pat „Yandex“reklaminėje ar rinkodaros medžiagoje nenurodant Vartotojo (jo vardo ir (arba) paskyros), pridėjusio Vartotojo duomenis. Vartotojas savarankiškai ir tikslingai prisiima riziką už teisės aktų laikymąsi, Vartotojų duomenų turinį, pilnumą, korektiškumą ir patikimumą. „Yandex“pasilieka teisę be įspėjimo ir savo nuožiūrą neskelbti Vartotojo duomenų.

2.5 „Yandex“pasilieka teisę savo nuožiūra riboti prieigą vartotojui prie Paslaugos (ar atitinkamų Paslaugos funkcijų, jei tai įmanoma technologiškai), naudojantis jo paskyra ar visiškai blokuoti Vartotojo paskyrą, jei jis nuolat pažeidžia šias Sąlygas, arba taikyti Vartotojui kitas priemones, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir teisėtų trečiųjų šalių interesų.

Leidimo data: 14.04.2020