Yandex.Translate teenuse kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. YANDEX LLC (edaspidi „Yandex“) pakub Interneti-kasutajale (edaspidi „Kasutaja”) Yandex.Translate teenust kasutama, mis on saadaval aadressil: http://translate.yandex.ru (edaspidi „Teenus”).

1.2. Käesolevad Tingimused täiendavad Yandexi teenuste Kasutajalepingut ja määravad kindlaks Teenuse kasutamise korra. Kõigil juhtudel, mida käesolevad Tingimused ette ei näe, reguleerivad Yandexi ja Kasutaja suhteid Teenuse kasutamisel Yandexi teenuste Kasutajaleping (https://yandex.com/legal/rules), samuti Yandexi otsingusüsteemi kasutamise Litsents (https://yandex.com/legal/termsofuse) ja Konfidentsiaalsuspoliitika (https://yandex.com/legal/confidential).

1.3. Teenust või selle konkreetseid funktsioone kasutama hakates arvestatakse, et Kasutaja nõustub käesolevate Tingimustega samuti kõigi ülaltoodud dokumentide sätetega täielikult, ilma kõrvalekallete või eranditeta. Kui Kasutaja nimetatud Dokumentide mõne sättega ei nõustu, ei ole Kasutajal õigust Teenust kasutada.

1.4. Tingimuste kehtiv redaktsioon on alati saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/maps_termsofuse. Yandex võib käesolevaid Tingimusi muuta, teatades vastavatest muudatustest käesolevas lõikes täpsustatud veebiaadressil. Muudetud Tingimuste redaktsioon jõustub selle avalikustamisest käesolevas lõikes määratud veebiaadressil, kui muudetud Tingimuste redaktsioonis ei ole sätestatud teisiti.

1.5. Kui Kasutaja ei nõustu Yandexi poolt Tingimustes tehtud muudatustega, peab Kasutaja Teenuse kasutamise lõpetama vastavalt punktile 1.4.

1.6. Teenus pakub Kasutajale tasuta juurdepääsu Kasutaja tekstide ja Kasutaja päringul veebilehtede automatiseeritud tõlkimisele. Kõik hetkel saadaval olevad Teenuse funktsioonid ja tulevased arendused ja/või hiljuti lisatud funktsioonid on reguleeritud käesolevate Tingimustega.

1.7. Teenust kasutades annab Kasutaja nõusoleku saada teenuste osutamiseks vajalikke teateid ja olulisi uuendusi. Kasutaja saab teadete, sealhulgas, kuid mitte ainult, reklaamisõnumite tellimusest keelduda, kasutades Teenuse vastavat võimalust või järgides saadud sõnumis osutatud juhiseid.

2. Teenuse kasutamine. Teenuse konkreetsed funktsioonid

2.1. Teenus pakub Kasutajale võimalust tõlkida automaatselt ühest keelest teise nii Kasutaja poolt sisestatud tekstid kui ka veebilehed, mille aadressi (URL) Kasutaja osutab.

2.2. Tekstide ja veebilehtede automatiseeritud tõlkimine toimub Yandexi enda tehnoloogiate abil.

2.3. Kasutajal on õigus kasutada Teenust üksnes isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.

2.4. Teenus pakub Kasutajale võimalust ise lisada tõlkevalik, redigeerida tõlget, teatada veast (edaspidi „Kasutajaandmed”). Kasutaja nõustub, et Kasutajaandmed võivad olla kättesaadavad kõigile teistele Kasutajatele, nii otse Teenuses kui ka muudes Yandexi ressurssides, samuti Yandexi reklaami- või turundusmaterjalides, täpsustamata Kasutajat (tema nime ja (või) kasutajanimi), kes lisas Kasutajaandmed. Kasutaja kannab ise ja täielikult riske ja vastutust Kasutajaandmete seadusele vastavuse, sisu, täielikkuse, õigsuse ja usaldusväärsuse eest. Yandex jätab endale õiguse mitte avaldada Kasutajaandmeid ilma hoiatuseta ja oma äranägemise järgi.

2.5. Yandex jätab endale õiguse oma äranägemise järgi Kasutaja juurdepääsu piiramiseks Teenusele (või Teenuse teatud funktsioonidele, kui see on tehniliselt teostatav), tema konto kasutamisel, või Kasutaja konto blokeerimiseks, kui Kasutaja on käesolevaid Tingimusi korduvalt rikkunud, või rakendada Kasutaja suhtes teisi meetmeid õiguskorra nõuete järgimiseks või kolmandate poolte õiguste ja õigustatud huvide kaitseks.

Avaldamise kuupäev: 14.04.2020