Yandex otsingumootori kasutamisluba

1. Üldsätted

1.1. OÜ YANDEX (edaspidi Yandex) pakub Interneti kasutajale (edaspidi Kasutaja) kasutada Yandex otsingumootori talle huvi pakutava Internetis avaldatud info otsimiseks. Teenus on kättesaadav aadressil: http://www.yandex.ru (edaspidi Teenus).

1.2. Käesolevad Tingimused on Yandex’i teenuste kasutamise korra reguleeritava Yandex’i teenuste Kasutaja kokkuleppe lisa. Kõiges, mis ei ole käesolevate Tingimustega ette nähtud, reguleeritakse Teenuse lasutamisest tulenevad suhted Yandex’i ja Kasutaja vahel Yandex’i teenuste Kasutaja kokkuleppe (https://yandex.com/legal/rules), aga samuti ka privaatsuspoliitikaga (https://yandex.com/legal/confidential_et).

1.3. Alates Teenuse/selle üksikute funktsioonide kasutamise alustamise hetksest, loetakse Kasutaja nõustunuks käesolevate Tingimuste, samuti kõikide ülalmainitud dokumentide tingimustega täies ulatuses ilma tingimuste ja eranditeta. Ülalnimetatud dokumentide mistahes sätetega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust Teenust kasutada.

1.4. Käesolevad Tingimused võivad olla muudetud Yandex’i poolt ilma erihoiatuseta, uus Tingimuste redaktsioon jõustub alates selle avaldamise hetkest Interneti võrgus käesolevas lõigus toodud aadressil, juhul kui muu ei ole ette nähtud Tingimuste uue redaktsiooniga. Tingimuste kehtiv redaktsioon on alati saadaval aadressilt: https://yandex.com/legal/termsofuse_et.

1.5. Juhul kui Yandex’i poolt on tehtud mingeid käesolevate Tingimuste p.1.4 ettenähtud muudatused, millega Kasutaja ei ole nõus, on ta kohustatud Teenuse kasutamist lõpetama.

1.6. Kõik käesoleval hetkel olemasolevad Teenuse funktsioonid, aga samuti nende arenemine ja/või uute funktsioonide lisamine on käesolevate Tingimuste esemeks.

2. Teenuse Kasutamine. Teenuse üksikud funktsioonid

2.1. Teenuse osutatakse Kasutajale tasuta ning see on mõeldud üksnes isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks, välja arvatud käesoleva Litsentsi, dokumentide, käesoleva Litsentsi p. 1.2., Yandex’i üksikute teenuste kasutamistingimustega ettenähtud juhtudel. Teenuse muudel viisidel ja teistel eesmärkidel kasutamiseks peab Kasutaja eelnevalt saama Yandex’ilt selliseks kasutamiseks kirjalikku nõusolekut. Lisateavet võib Kasutaja saada pöördumisel aadressil: support@xml.yandex.ru.

2.2. Teenuse kasutamisel ärieesmärkidel Interneti võrgus surfamis- ja/või navigeerimisteenuste osutamiseks on Kasutaja kohustatud teavitama sellest oma klienti ja pakkuda talle lingi Yandex’i Teenusele (www.yandex.ru). Kasutajal on õigus paigaldada oma isiklikul või ettevõtte kodulehel otsingumootori vormi otsingupäringute saatmiseks Yandex’ile Yandex.Search veebilehe jaoks teenuse kasutamistingimuste kohustuslikul täitmisel ( https://yandex.com/legal/site_termsofuse).

2.3. Kasutaja ei tohi teha Teenuse automaatseid päringuid, muidu kui Yandex.XML teenuse kasutamistingimustes toodud vastavust nõuetele, mis on sätestatud Tingimustel. teenuse kasutamine (https://yandex.com/legal/xml).

2.4. Yandex jätab endale õiguse mitte teenindada mis tahes Kasutajate, veebilehtede ja programmide päringuid, mis rikkuvad käesoleva Litsentsi tingimusi.

2.5. Hoiatusfunktsiooni potentsiaalselt ohtlike veebilehtede kohta kasutustingimused.

2.5.1. Kasutaja hoiatusfunktsioon veebisaitide kohta, mis sisaldavad lehekülge, mille külastamine võib olla potentsiaalselt ohtlik Kasutajale (edaspidi: „Potentsiaalselt ohtlikud veebileheküljed“), näiteks lehed, mis sisaldavad pahatahtlikku koodi (edaspidi „Funktsioon“), antakse Yandex’i poolt nii „nagu on“. Potentsiaalselt ohtlikud veebileheküljed võivad olla kas alandatud hindamisel või välja arvatud Teenuse andmebaasist. Teave ühe või teise veebilehe potentsiaalse ohu kohta, aga samuti selle ohu eeldatava taseme ja selle iseloomu kohta (edaspidi Teave) edastatakse Yandex’i partnerite poolt või määratakse Yandex’i poolt kindlaks oma metoodikat kasutades. Yandex ei anna selgitusi, mis puudutavad veebilehe potentsiaalselt ohtlike hulka arvamise põhjust. Yandex ei taga Funktsiooni vastavust Kasutaja eesmärkidele ja ootustele, Funktsiooni muretu ja veatu tööd, aga samuti ei garanteeri Info õigsust (eriti, ei garanteeri, et veebilehed, mis ei ole märgitud kui potentsiaalselt ohtlikud, tõesti ei sisalda mingit pahatahtlikku koodi, ning vastupidi). Kasutaja peab ise hindama riske ja ise kandma kogu vastutuse oma tegevuse eest, mis on seotud Teabe kasutamisega. Yandex ei kanna vastutust ega hüvita mingit otsesed või kaudsed kahjud, mis on tekitatud veebilehe omanikule, Kasutajale või kolmandatele isikutele, mis tulenevad Funktsiooni kasutamisest või kasutamise võimatusest, aga samuti Info kasutamisest või kasutamise võimatusest tulenev, sealhulgas, kuid mitte ainult sellest, kahjud, mis on põhjustatud edastatava Info ebatäpsusest.

2.5.2. Kõik märkused ja/või pretensioonid, mis on seotud Funktsiooni tööga, tuleb suunata läbi tagasisidevormi: https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/feedback.xml.

2.5.3. Yandex’il on õigus ilma etteteatamiseta oma äranägemise järgi kas lõpetada või peatada Teabe andmine.

2.6. Mõnede otsingutulemustes kuvatud veebilehtede linkidega võivad kaasneda spetsiaalsed märgised, mis pakuvad täiendavat teavet veebilehe ja/või selle omaduste kohta. Spetsiaalsed märgised võivad olla automaatselt lisatud veebilehele põhinedes kasutajate aktiivsuse andmete automaatsel töötlemisel või võivad sisaldada selgitusi sellise info allika kohta. Spetsiaalsed märgised paigutatakse Kasutaja poolt "nii, kuidas on" tingimustel. Yandex ei vastuta erimärgise paigutamise ja veebilehe lisainfo ning Kasutajate poolt selliste märgiste alusel vastuvõetavate otsuste usaldusväärsuse eest. Täpsem info erimärgiste tähenduste kohta on avaldatud aadressil: https://yandex.ru/support/webmaster/search-results/tags.html

2.7 Mõned lingid kodulehtedele ja interaktiivsetele otsingu elementidele, mis kajastuvad otsingutulemustes, võivad sisaldada tagasiside nuppu, mille abil Kasutaja ssaab teostada Yandex´i partneritega koostööd, osutada nendele teenuseid, informeerida, teostada muid tehinguid Kasutaja jaoks, mis on seotud teenuste ja toodetega, mida pakutakse lingil. Yandex ei ole Kasutaja ja Yandex´i partneri vaheliste suhete osaline, mistõttu ei kanna vastutust Yandex´i partneri poolt teostatud Kasutaja Isikuandmete töötlemise eest, ei garanteeri kvaliteeti, täpsust, korrektsust ning Yandex´i partneri tegude seaduslikkust.

Kodulehel olev tagasiside nupu vorm ei mõjuta selle positsiooni otsingusüsteemis.

2.8. Yandex jätab endale õiguse oma äranägemise järgi kas piirata Kasutaja juurdepääs Teenusele (või teatud Teenuse funktsioonidele, kui see on tehnoloogiliselt võimalik) tema kasutajakonto kasutamisega või täielikult blokeerida Kasutaja konto käesolevate Tingimuste korduval rikkumisel (juhul kui Kasutaja kasutab juurdepääsu Teenuse juurde kasutajakonto all) või rakendada Kasutaja suhtes muid meetmeid eesmärgiga nõuda seadusandlusest, õigusaktides sätestatud nõuetest või kolmandate isikute seaduslike õigustest ja huvidest tulenevate nõuete täitmist..

3. Veebilehtede indekseerimine

3.1. Yandex indekseerib kolmandate isikute poolt loodud veebilehte lehekülgi. Yandex ei vastuta selliste leheküljede kvaliteedi ja sisu eest. Indekseerimine toimub Yandex ’i otsingumootori roboti poolt automaatrežiimil teatud algoritmide vastavalt, mis ei eelda eelnevalt või järgnevat veebilehtede lehekülgede sisu hindamist (moderatsiooni) nende kehtivatele õigusaktide, eetika või moraali normide ning muu tsensuuri vastavuse kontrolli. Yandex samuti ei vastuta mistahes ettepanekute olemasolu/puudumise, sisu ja kvaliteedi eest teenuste osutamise, kaupade omandamise kohta jne, mis võivad olla kättesaadavad Kasutajale kolmandate isikute veebilehtedel, indekseeritud Yandex’i poolt, samuti mis tahes kahjude eest, mis Kasutaja võib saada, selliseid pakkumisi ära kasutades.

3.2. Veebilehtede lehekülgede muudatused jälitatakse Yandex’i roboti poolt automaatrežiimil (toimub ümberindekseerimine) otsingutulemuste aktualiseerimise eesmärkidel. Kuid mis tahes kolmandate isikute lehekülgedel postitatud info,materjalid saab muuta igal ajal ühe või teise lehe omaniku poolt. Yandex ei jälgi selliseid muudatusi iga veebisaidi kohta ega vastuta nende eest.

3.3. Yandex ei garanteeri Kasutajale, et vastuseks tema otsingupäringule on ammendav ning et Kasutaja saab kogu Interneti võrgus kättesaadava info teda huvitaval teemal, samuti ei vastuta Teenuse otsingumootoris esitatud veebilehtede linkide absoluutse täpsuse/aktuaalsuse eest konkreetse Kasutaja päringu alusel.

3.4. Yandex ühendab Teenuse andmebaasi kõik venekeelsed ja Venemaale suunatud veeebileheküljed. Seejuures on Yandex’il õigus iseseisvalt otsustada, milline veebileht peaks ja milline veebileht ei peaks kuuluma Teenuse andmebaasi.

3.5. Tulemuste korrastamine indekseerimise ja otsingu protsessi osana toimub täiesti automaatselt, vastavalt kehtestatud asjakohasuse kriteeriumidele, mis võivad muutuda otsingu kvaliteedi parandamiseks Yandex’i äranägemisel. Yandex mõistab asjakohasust kui otsingutulemuste vastavust info otsitavate kasutajate huvide kindlale päringule, mis võib üldjuhul mitte sobida veebilehtede omanike või üksikute Kasutajate huvidega.

3.6. Yandex ei manipuleeri veebilehtede seisukohtadega Teenuse otsingutulemustes mitte millistkis Kasutaja päringutes (võtmesõnades), mitte kunagi ja mitte kellelegi ei müü neid positsioone ega taga muutumatuks ühe või teise veebilehe positsiooni otsingutulemustes Kasutaja kindla päringu alusel.

3.7. „Search spam“ — see on Teenuse otsingumootori petmiskatsed ning selle tulemustega manipuleerimine eesmärgiga muuta ühe või teise veebilehe seisukohta otsingutulemustes. „Search spami“ kasutatavaid veebilehte saab alandada hindamisel või välja arvatud Teenuse andmebaasist, seetõttu et need ei saa õiget hinnet.

3.8. Yandex ei kommenteeri veebilehtede Teenuse andmebaasist väljaarvamist, ja/või nende positsioonide muutmist,ei teata sellistest toimingutest, ega anna mingit garantiid ja tähtaegu uuesti nende lisamiseks Teenuse andmebaasi /nende positsiooni muutmiseks.

3.9. Yandex’il on ka õigus mitte teatada „search spam“ meetodite ammendavat loetelut, mis võivad põhjustada erand veebilehel andmebaasist Teenuse ja/või muutmine on tema positsiooni. Rohkem teavet võib leida järgmises dokumendis: „Mille poolest erineb kvaliteetne veebileht madala kvaliteediga veebilehest Yandex’i arvates?" (https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml)

4. Konfidentsiaalsus ja info privaatsus

4.1. Suhted Kasutaja ja Yandex’i vahel kogu teave kohta, mida Yandex võib saada temalt Kasutaja Teenuse kasutamise ajal on reglementeeritud privaatsuspoliitikaga (https://yandex.com/legal/confidential_et).

4.2. Yandex indekseerib veebilehtede leheküljed, mis on avalikkusele kättesaadavad Interneti võrgus — need lehed, mis on saadaval, kui klõpsate lingil, ilma kasutajatunnuse või salasõna sisestamata, jning mille indekseerimine ei ole keelatud vastava veebilehe robots.txt (täiendavat infot võib leida järgmises dokumendis: https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml). Vastuväited veebilehtede lehekülgede Teenuse andmebaasis olemasolu kohta, mis on avatud selles mõttes, vastu ei võeta.

5. Otsingu interaktiivsed elemendid

5.1. Yandex saab postitada lehel, mis sisaldab otsingu tulemused, otsingu interaktiivseid elemente ühes allpool kirjeldatud vormis või mitmes vormis korraga:

5.1.1. Välja arvatud.

5.1.2. Infoplokid, mis sisaldavad andmeid, millega Yandex pakub Kasutajal tutvuda otsingutulemustega tutvumisest olenemata. Need infoplokid võivad olla esitatud kas sudgesti kujul (Kasutaja otsingupäringule kiire vastamine otsingupäringu sisestamise real), või ehitusploki kujuna veebilehekülje suvalises kohas, mis ei ole hõivatud otsingumootoriga või muul viisil käesolevas lõikes kehtestatud reeglitele vastavalt. Need plokid luuakse ja paigaldatakse Yandex’i poolt ning need ei ole otsingutulemuste osadena. Nende plokkide asukoht veebilehel, mis sisaldab otsingumootorit, toimub nende plokkide eraldamise teel otsingumootorist: sellise ploki disaini ja/või ploki asukoha kasutades otsingumootorist väljaspoolt või muude vahenditega.

5.2. Otsingu interaktiivsed elemendid ei avalda mõju ilma inimese juuresolekuta automatiseeritud otsingu algoritmide tööle ega neid ei saa kvalifitseerida kui kolmandatele isikutele veebilehtede väljaandmise vahendina ilma mingi prioriteeteta ja otsingutulemuste hinnete eelisteta.

Avaldamise kuupäev: 05.10.2018

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/termsofuse_et/04092018