Licencija naudotis „Yandex“paieškos sistema

1. Bendrosios nuostatos

1.1. OOO „YANDEX“(toliau „Yandex“) siūlo interneto tinklo vartotojui (toliau „Vartotojas“) naudoti „Yandex“ieškos modulį ieškoti jį internete tinkle patalpintos ir dominančios informacijos. Aptarnavimo paslauga teikiama adresu: https://www.yandex.ru/(toliau – „Paslauga“).

1.2. Šios Sąlygos laikomos „Yandex“aptarnavimo paslaugų vartotojų susitarimo priedu dėl Aptarnavimo paslaugos naudojimosi tvarkos. Visa, kas nenumatyta šia sutartimi, santykiai tarp „Yandex“ir Vartotojo dėl aptarnavimo paslaugos naudojimo reglamentuojami „Yandex“aptarnavimo paslaugos vartotojo sutartimi(https://yandex.com/legal/rules_lt), taip pat Konfidencialumo politika (https://yandex.com/legal/confidential_lt).

1.3. Pradėję naudotis aptarnavimo paslauga / jos atskiromis funkcijomis, laikoma, kad Vartotojas sutiko su šiomis sąlygomis, taip pat visomis anksčiau nurodytų dokumentų sąlygomis visa apimtimi be jokių išlygų ir išimčių. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su bet kokiomis anksčiau nurodytų dokumentų nuostatomis, jis neturi teisės naudotis aptarnavimo paslauga.

1.4. „Yandex“be jokio specialaus pranešimo gali keisti šias Sąlygas, nauja Sąlygų redakcija įsigalioja nuo patalpinimo Interneto tinkle momento šame skirsnyje nurodytu adresu, jei kitaip nenumatyta naujoje Sąlygų redakcijoje. Galiojanti Sąlygų redakcija visada patalpinta puslapyje šiuo adresu: https://yandex.com/legal/termsofuse/?lang=lt.

1.5. Tuo atveju, jei „Yandex“į šias Sąlygas buvo įtraukti bet kokie pakeitimai tvarka, nurodyta šių Sąlygų 1.4 skirsnyje, su kuriomis Vartotojas nesutinka, jis privalo nebesinaudoti Aptarnavimo paslauga.

1.6. Visos šiuo metu esančios Aptarnavimo paslaugos funkcijos, taip pat bet kokia jų plėtra ir (arba) papildymas naujomis laikomas šių Sąlygų objektu.

2. Aptarnavimo paslaugos naudojimas. Atskiros aptarnavimo paslaugos funkcijos

2.1. Aptarnavimo paslauga teikiama Vartotojui nemokamai ir skirta išskirtinai asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, išskyrus atvejus, numatytus šioje Licencijoje, dokumentuose, nurodytuose šios Licencijos 1.2 skirsnyje, arba atskirų „Yandex“aptarnavimo paslaugų naudojimo Sąlygose. Naudojantis aptarnavimo paslauga kitais būdais ir kitais tikslais, vartotojas privalo gauti išankstinį „Yandex“leidimą naudotis paslauga raštu. Papildoma informacija vartotojui gali būti teikiama kreipiantis adresu: support@xml.yandex.ru.

2.2. Tuo atveju, jei Aptarnavimo paslauga naudojama komerciniais tikslais, teikiant ieškos ir (arba) Interneto tinklo naršymo paslaugas, Vartotojas privalo pranešti apie tai savo klientui ir nurodyti „Yandex“aptarnavimo paslaugos nuorodą (http://www.yandex.ru). Vartotojas turi teisę savo asmeniniame ar įmonės tinklapyje patalpinti ieškos formą, kad ieškos užklausos būtų perduodamos „Yandex“tinklapiui privalomai laikantis „Yandex.Ieškos“tinklapio aptarnavimo paslaugos sąlygomis (https://yandex.ru/legal/site_termsofuse).

2.3. Vartotojas neturi teisės teikti automatinių užklausų dėl Aptarnavimo paslaugos teikimo tik laikantis reikalavimų, kaip išdėstyta „Yandex.XML“aptarnavimo paslaugos sąlygose (https://yandex.ru/legal/xml).

2.4. „Yandex“pasilieka teisę neapdoroti bet kokių vartotojų, tinklapių ir programų užklausų, jei pažeidžiamos šios Licencijos paslaugos.

2.5. Perspėjimo apie potencialiai pavojingus tinklapius funkcijos naudojimo sąlygos.

2.5.1. Vartotojo perspėjimo apie tinklapius funkcija, kurie susideda iš puslapių ir kuriuose lankantis gali būti potencialiai pavojinga Vartotojui (toliau - „Potencialiai pavojingi tinklapiai“), pvz.: tinklapiai, kuriuose gali būti žalingas kodas (toliau „Funkcija“), teikiamos „Yandex“sąlygomis „kaip yra“. Potencialiai pavojingiems tinklapiams taip pat gali būti suteikiamas mažesnis teikimo prioritetas arba jie gali būti pašalinti iš Aptarnavimo paslaugos bazės. Informacija apie potencialiai pavojingą vieną ar kitą tinklapį, taip pat galimą pavojingumo laipsnį ir jo pobūdį (toliau „Informacija“) teikiama „Yandex“partnerių arba nustatomas „Yandex“nuosavais būdais. „Yandex“neteikia paaiškinimų dėl tinklapio priskyrimo prie potencialiai pavojingų. „Yandex“negarantuoja, kad Funkcija atitiks Vartotojo tikslus ir lūkesčius, kad ji veiks nepertraukiamai ir be klaidų, taip pat negarantuoja Informacijos tikslumo (būtent, negarantuoja, kad tinklapiai pažymėti kaip potencialiai pavojingi iš tiesų neturi jokio žalingo kodo ir atvirkščiai). Vartotojas turi savaraniškai įvertinti riziką ir savarankiškai atsakingas už savo veiksmus, sietinus su Informacijos naudojimu. „Yandex“neatsakingas ir nekompensuoja jokių nuostolių, tiesioginių ar netiesioginių, kurie buvo sukelti tinklapio savininkui, Vartotojui ar tretiems asmenims dėl Funkcijos naudojimo ir negalėjimo naudotis, taip pat naudojantis ar negalint naudotis Informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, sukeltus pateikta netikslia informacija.

2.5.2. Visas pastabas ir (arba) pretenzijas, sietinas su Funkcijos veikimu, siųskite atgalinio ryšio forma: https://yandex.ru/support/search/troubleshooting/feedback.html.

2.5.3. „Yandex“turi teisę be jokio pranešimo, savo nuožiūra, nutraukti ar sustabdyti Informacijos teikimą, neaiškindama priežasčių.

2.6. Kai kurios tinklapių nuorodos, pateiktos ieškos rezultatuose, gali būti pažymėtos specialiąja žyma, suteikianti papildomą informaciją apie tinklapį. Ši žyma taip pat teikia paaiškinimus apie tokios informacijos šaltinį. Žymos ir informacijos apie tinklapį talpinamos ir teikiamos Vartotojui „kaip yra“sąlygomis. „Yandex“nėra atsakinga už papildomos informacijos apie tinklapį teisingumą ir patikimumą, taip pat už sprendimus, kuriuos priima Vartotojas remiantis tokiomis žymomis. Žyma tinklapyje neturi įtakos jo vietai ieškos rezultatuose.

2.7. Prie kai kurių paieškos rezultatuose atvaizduotų nuorodų į interneto svetaines ir interaktyvius paieškos elementus gali būti pateiktas ryšio formos aktyvavimo mygtukas, kurio pagalba Vartotojas gali susisiekti su Yandex‘o partneriais dėl jų paslaugų, informacijos, kitų veiksmų, susijusių su svetainėje pagal nuorodą pateiktais produktais/paslaugomis, tiekimo/atlikimo Vartotojo nurodymu. Yandex nėra santykių tarp Vartotojo ir Yandex‘o partnerio šalis ir todėl neprisiima jokios atsakomybės už Yandex‘o partnerio veiksmus, susijusius su Vartotojo pateiktos informacijos tvarkymu, bei negarantuoja Yandex‘o partnerio veiksmų kokybės, tikslumo, teisingumo, teisėtumo.

Ryšio formos aktyvavimo mygtuko patalpinimas šalia interneto svetaines neturi įtakos jos pozicijai paieškos rezultatuose.

2.8. „Yandex“pasilieka teisę savo nuožiūra riboti prieigą vartotojui prie Aptarnavimo paslaugos (ar atitinkamų Aptarnavimo funkcijų, jei tai įmanoma technologiškai), naudojantis jo paskyra ar visiškai blokuoti Vartotojo paskyrą, jei jis nuolat pažeidžia šias Sąlygas (tuo atveju, jei Vartotojas suteikia prieigą prie Aptarnavimo paslaugos savo paskyra), arba taikyti Vartotojui kitas priemones, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir teisėtų trečiųjų šalių interesų.

3. Tinklapių indeksavimas

3.1. „Yandex“indeksuoja tinklapius, kuriuos sukūrė tretieji asmenys. „Yandex“neatsako už tokių tinklapių kokybę ir turinį. Indeksavimą atlieka „Yandex“ieškos modulio robotas automatiniu režimu, remiantis nustatytais algoritmais, kuriais iš anksto ar vėliau būtų įvertintas tinklapio turinys (moderavimas), kaip jis atitinka teisės aktų, etikos ar moralės normas, taip pat kitus cenzūros reikalavimus. „Yandex“taip pat neatsako už bet kokias teikiamų paslaugų, įsigytų prekių ir t. t. turinį ir kokybę, kurios gali būti prieinamos Vartotojui trečiųjų šalių tinklapyje, kuriuos indeksavo „Yandex“, taip pat bet kokius nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas, naudojantis šiais pasiūlymais.

3.2. Tinklapių pakeitimus seka „Yandex“robotas automatiniu režimu (vykdomas pakartotinis indeksavimas), siekiant aktualizuoti ieškos rezultatus. Tačiau bet koks trečiųjų šalių informacija ir medžiaga, teikiama tinklapiuose, gali būti keičiama vieno ar kito tinklapio savininko bet kuriuo metu. „Yandex“neseka tokių pakeitimų kiekviename tinklapyje ir neatsako už juos.

3.3. „Yandex“negarantuoja Vartotojui, kad atsakymas ieškos puslapyje bus galutinis ir Vartotojas gaus visą Interneto tinkle esamą informaciją jį dominančia tema, taip pat nėra atsakingas už absoliutų tinklapio nuorodų tikslumą / aktualumą, kurios teikiamos Aptarnavimo paslaugos ieškos rezultatuose pagal atitinkamą Vartotojo užklausą.

3.4. „Yandex“įtraukia į Aptarnavimo paslaugos bazę visus rusiškus ir Rusijai skirtus tinklapius. Be to, „Yandex“turi teisę savarankiškai spręsti, koks tinklapis turi būti įtrauktas į Aptarnavimo paslaugos bazę.

3.5. Rezultatų išdėstymas, kaip indeksavimo ir ieškos proceso dalis, vykdomas visiškai automatiškai pagal nustatytus aktualumo kriterijus, kurie gali kisti dėl ieškos kokybės didinimo „Yandex“nuožiūra. „Yandex“supranta aktualumą, kaip geriausią ieškos rezultatų pagal konkrečią vartotojus dominančią užklausą, ieškančių informacijos, atitikimą, kuris gali neatitikti tinklapių savininkų ar atskirų Vartotojų interesų.

3.6. „Yandex“nemanipuliuoja tinklapių padėtimi ieškos rezultatuose teikiant Aptarnavimo paslaugą jokiomis vartotojo užklausomis (raktiniais žodžiais), niekada ir niekam neteikia tokių padėčių ir negarantuoja, kad jos nesikeis vieno ar kito tinklapio ieškos rezultatuose pagal konkrečią Vartotojo užklausą.

3.7. „Ieškos šiukšlės“- Aptarnavimo paslaugos ieškos sistemos bandymai apgauti ir manipuliuoti rezultatais, siekiant keisti vieno art kito tinklapio padėtį ieškos rezultatuose. Tinklapiai, naudojantys „ieškos šiukšles“, skirstant gali būti pateikti vėliau arba pašalinti iš Aptarnavimo paslaugos bazės, nes jų nebūtų galima pateikti korektiškai.

3.8. „Yandex“nekomentuoja tinklapių šalinimo ir Aptarnavimo paslaugos bazės ir (arba) po padėties keitimo, neinformuoja apie tokius veiksmus ir neteikia jokių garantijų ir terminų, kad jie pakartotinai bus įtraukti į Aptarnavimo paslaugos bazę / keičiama jų padėtis.

3.9. „Yandex“taip pat turi teisę neteikti išsamaus „ieškos šiukšlių“metodų sąrašo, dėl kurio tinklapis gali būti atmetamas iš aptarnavimo paslaugos bazės ir (arba) keičiama jo padėtis. Išsamesnę informaciją galima rasti šiame dokumente: „Kuo skiriasi kokybiškas tinklapis nuo nekokybiško „Yandex“požiūriu?“(https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.html)

4. Informacijos konfidencialumas ir privatumas

4.1. Vartotojo ir „Yandex“tarpusavio santykiai dėl visos teikiamos informacijos, kurią „Yandex“gali gauti iš Vartotojo, kai jis naudojasi Aptarnavimo paslauga, reglamentuojama Konfidencialumo politika (https://yandex.com/legal/confidential_lt).

4.2. „Yandex“indeksuoja atviros Interneto tinklo prieigos tinklapius - tai puslapiai, kurie prieinami nuoroda be prisijungimo vardo ir slaptažodžio, ir indeksavimas, kurio nedraudžia atitinkamo tinklapio robots.txt (išsamią informaciją galima rasti šiame dokumente: https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml). Pretenzijos dėl Aptarnavimo paslaugos tinklapius bazėje, kurie yra atviros prieigos, nepriimami.

5. Interaktyvūs ieškos elementai

5.1. „Yandex“gali talpinti tinklapyje, kuriame pateikti ieškos rezultatai, interaktyvūs ieškos elementai viena iš toliau aprašytų formų ar kelių formų vienu metu:

5.1.1. Nebegalioja.

5.1.2. Informaciniai blokai, kuriuose pateikiami duomenys, su kuriais „Yandex“siūlo susipažinti Vartotojui, nepriklausomai nuo susipažinimo su rezultatų turiniu. Šie informacijos blokai gali būti pateikti kaip pasiūlymas (greitasis atsakymas į Vartotojo ieškos užklausą ieškos užklausos įvedimo eilutėje) arba kaip blokas bet kurioje puslapio vietoje, kuris neužimtas ieškos rezultatų, arba kitu būdu, atsižvelgiant į taisykles, nustatytas šiuo punktu. Tokie blokai sudaromi ir patalpinami „Yandex“ir jie nelaikomi ieškos rezultatais. Tokių blokų išdėstymas puslapyje, kuriame pateikiami rezultatai, atliekami atskiriant tokius blokus nuo rezultatų: išskiriant tokio bloko ir rezultatų dizainą ir (arba) pateikiant bloką atskirai nuo rezultatų, arba kitomis priemonėmis.

5.2. Interaktyvūs ieškos elementai neturi įtakos automatizuotų ieškos algoritmų darbui nedalyvaujant žmogui ir jie nelaikomi bet kokių trečiųjų asmenų tinklapių prioritetų ar pranašumų išskyrimo instrumentu, išdėstant ieškos rezultatus.

Spausdinimo data: 04.09.2018

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.ru/legal/termsofuse/04072017

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.ru/legal/termsofuse/22032017

Ankstesnioji dokumento versija: https://yandex.ru/legal/termsofuse/20012016

Ankstesnioji dokumento versija:https://yandex.ru/legal/termsofuse/22102013