Warunki korzystania z usługi Yandex

Data wejścia w życie: 29 lutego 2020

 

Aktualna wersja jest dostępna pod adresem: https://yandex.com/legal/termsofservice.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania z usługi ("Warunki") mającymi zastosowanie przy korzystaniu z usług online określonych poniżej w punkcie 2.1 niniejszych warunków ("Usługi") świadczonych przez szwajcarską firmę Yandex Europe AG z siedzibą: Werftestrasse 4, 6005 Lucerna, Szwajcaria (dalej "Yandex"), na stronie internetowej: http://www.yandex.com i odpowiednich subdomen, o których mowa poniżej w punkcie 2.1 niniejszej umowy ("strona internetowa"). Niniejsze Warunki i wszelkie inne prawidła i zasady dostępne na tej stronie internetowej na podstawie niniejszych Warunków lub odnoszących się do nich stanowią (wraz z dodatkami, zmianami, załącznikami lub nowymi sformułowaniami w razie potrzeby) tworzą wiążącą umowę między Użytkownikiem a Yandex, będącą podstawą do korzystania z witryny i usług ("Umowa").

Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, niniejsza Umowa nie ma zastosowania do usług online świadczonych na dowolnej stronie internetowej, z wyjątkiem usług świadczonych na danej stronie.

1. Akceptacja Warunków

1.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z chwilą pierwszego dostępu do witryny lub rozpoczęcia korzystania z którejkolwiek z usług. Uzyskując dostęp, przeglądając lub korzystając z witryny i/lub którejkolwiek z usług, bez zastrzeżeń i bezwarunkowo akceptujesz i przestrzegasz niniejszych Warunków i potwierdzasz zgodę na przestrzeganie niniejszej Umowy bez żadnych ograniczeń i wyjątków, tak jak wszystkie i dowolne postanowienia niniejszej Umowy będą w pełni obowiązywać w odniesieniu do ciebie. W przypadku dostępu do witryny lub korzystania z którejkolwiek z usług w imieniu firmy (zarejestrowanej lub działającej bez rejestracji), taka firma akceptuje warunki niniejszej umowy. Zwolni to i uchroni Yandex, firmy, ich kierownictwo, agentów, pracowników i partnerów od odpowiedzialności za tytułu odszkodowań, roszczeń lub działań wynikających z lub związanych z korzystaniem z witryny i usług, lub naruszenia umów, w tym zobowiązań lub wydatków wynikających z roszczeń, strat, szkód, pozwów, orzeczeń sądowych, kosztów sądowych i honorariów adwokatów.

1.2. W przypadku braku zgody z którym kolwiek z postanowień niniejszej umowy i odmowy przestrzegania warunków niniejszej Umowy, należy natychmiast zaprzestać korzystania z witryny lub usług.

2. Opis usług oraz dodatkowe zasady i prawidła

2.1. Usługi świadczone przez Yandex w ramach niniejszej umowy obejmują wyłącznie Usługi: (i) usługa wyszukiwania w Internecie dostępna pod adresem: http://www.yandex.com; (ii) usługa wyszukiwania ilustracji dostępna pod adresem: http://images.yandex.com; и (iii) usługa wyszukiwania wideo dostępna pod adresem: http://www.yandex.com/video или http://video.yandex.com. Wszelkie inne produkty, narzędzia i oferty prezentowane na stronie lub na dowolnej z jej subdomen są dostarczane przez spółkę Yandex spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, znajdującą się pod adresem: 119021 Rosja, Moskwa, ul., Lwa Tołstoja 16 (dalej "Spółka") lub, w zależności od okoliczności, podmiotem stowarzyszonym z Yandex, który podlega odrębnym warunkom świadczenia usług, zasadom i prawidłom.

2.2. W niektórych przypadkach niektóre usługi mogą podlegać dodatkowym zasadom i prawidłom, Warunkom lub wymogom ("dodatkowe zasady i prawidła"). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między dodatkowymi zasadami i prawidłami oraz niniejszymi Warunkami, dodatkowe zasady i prawidła mają pierwszeństwo.

2.3. Yandex może, według własnego uznania, opracować dodatkowe produkty, narzędzia i oferty lub funkcje witryny lub zakończyć obsługiwanie witryny i/lub świadczenie jakichkolwiek innych usług. W przypadku, gdy Yandex dodaje nowe produkty, narzędzia i oferty lub udostępnia dodatkowe funkcje za pośrednictwem witryny, niniejsza Umowa i, w zależności od przypadku, dodatkowe zasady i prawidła muszą być w pełni stosowane do takich nowych produktów, narzędzi i ofert lub dodatkowych funkcji witryny, o ile odpowiednie dodatkowe zasady i prawidła nie stanowią inaczej.

2.4. Aby uzyskać dostęp do tej witryny i korzystać z usług, konieczne jest osiągnięcie pełnoletności zgodnie z prawem obowiązującym w kraju zamieszkania użytkownika lub innymi obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku nieosiągnięcia wymaganego wieku konieczne jest uzyskanie zgody rodziców/ opiekunów na korzystanie z usług i mieć dostęp do witryny. W przypadku niektórych usług/ Witryn mogą obowiązywać pewne ograniczenia wiekowe. Warunki mają zastosowanie w stosunku do rodziców/ opiekunów prawnych - chodzi o ich zgodę i zezwolenie na korzystanie z usług i dostęp do witryny przez użytkowników, którzy nie osiągnęli pełnoletności określonej przez obowiązujące prawo.

3. Korzystanie z witryny i usług

3.1. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i wykonywać postanowienia niniejszej umowy, dodatkowych zasad i prawideł oraz wszelkich krajowych i lokalnych przepisów i prawideł mających zastosowanie w korzystaniu z witryny i usług.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z witryny i/lub usług zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcjonalnością w ramach interfejsu użytkownika dostarczonego przez Yandex. Użytkownik nie może korzystać z witryny i/lub usług w niewłaściwy sposób w celu wyrządzenia szkody, uszczerbku, straty lub przeszkadzania innym użytkownikom, trzecim stronom, Yandexowi, firmie i jej podmiotom stowarzyszonym, partnerom, klientom, dostawcom i reklamodawcom (zwanym łącznie "partnerami") ani działaniu witryny i/lub procedurze świadczenia usług. W szczególności korzystanie z witryny lub Usług nie jest dozwolone w żadnym następującym przypadku:

3.2.1. w celu załadowania, pobrania, umieszczenia, transferu, wysłania, przekazania, dystrybucji, wysłania pocztą elektroniczną, umieszczenia linków lub w inny sposób ("Dystrybucja") wszelkich obrazów, zdjęć, tekstu, wideo, danych, oprogramowania, dźwięku, muzyki, baz danych, linków lub innych informacji (dalej — "Treści"), które są niezgodne z prawem, szkodliwe, obraźliwe, nieetyczne, zniesławiające, nękające, drażniące, zagrażające lub naruszające prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub reklamy osób trzecich, Yandex, firmy i/lub partnerów, nienawidzących, bigoterii, dyskryminacji rasowej, etnicznej, seksualnej, religijnej lub społecznej lub obraźliwe dla jakichkolwiek osób, grup i/lub organizacji;

3.2.2. aby próbować uzyskać dostęp do witryny lub usług w inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu i instrukcji dostarczonych przez Yandex;

3.2.3. w celu podszycia się pod jakąkolwiek osobę fizyczną, przedstawiciela podmiotu prawnego i/lub organizacji bez zezwolenia, w tym pracowników Yandex, firmy i/lub partnerów, moderatorów forów, właścicieli witryn i zniekształcania źródła dowolnej informacji;

3.2.4. w celu wyrządzenia szkody lub wyzysku nieletnich w jakikolwiek sposób lub w celu zebrania ich danych osobowych;

3.2.5. do rozpowszechniania niechcianych informacji reklamowych, spamu, fejkowych wiadomości-śmieci, piramid, marketingu wielopoziomowego (MLM), systemów zarabiania online i korporacyjnych adresów e-mail, e-maili łańcuchowych, a także do korzystania z witryny lub Usług, aby wziąć udział w którejkolwiek z powyższych czynności;

3.2.6. do dystrybucji jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, trojany, wirusy, robaki, boty lub inny kod, pliki lub programy mające na celu wmieszanie się, przeszkadzanie lub pogorszenia pracy dowolnego komputera, urządzeń telekomunikacyjnych, urządzeń lub oprogramowania;

3.2.7. w celu rozpowszechniania jakichkolwiek treści, które są fałszywe, wprowadzające w błąd i/lub promują nielegalne działania;

3.2.8. do gromadzenia i przechowywania danych osobowych, prywatnych i danych osobowych bez wyraźnej zgody i zezwolenia właściciela;

3.2.9. do rozpowszechniania treści z naruszeniem jakichkolwiek innych postanowień niniejszego dokumentu lub obowiązujących przepisów prawa i postanowień;

3.2.10. a także zabrania się pomagania dowolnej osobie w podejmowaniu jakichkolwiek działań, których linki są podane w pkt.. 3.2.1–3.2.9.

4. Konto użytkownika

4.1. Firma może udzielić ci konta w celu poprawy Twojego doświadczenia na witrynie i korzystania z usług, a także uzyskania dostępu do niektórych dodatkowych produktów, narzędzi i ofert dostarczanych przez Yandex lub firmę.

4.2. Aby uzyskać konto użytkownika, należy zakończyć proces rejestracji. Niniejszym oświadczasz i gwarantujesz, że wszelkie informacje przekazane firmie w trakcie rejestracji są dokładne i wiarygodne. Użytkownik zobowiązuje się stale aktualizować dane rejestracyjne. Yandex informuje w Polityce prywatności (dostępne pod adresem:https://yandex.com/legal/confidential) informacje o tym, jakie informacje są gromadzone, do jakich celów są używane i jak można je modyfikować, eksportować lub usuwać.

4.3. Po zakończeniu procesu rejestracji, otrzymasz hasło i nazwę konta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie swojego hasła w tajemnicy, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jest odpowiedzialny za wszelkie działania dokonane na jego koncie, chyba że niezwłocznie powiadomi firmę o jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciu hasła i/lub konta. Użytkownik musi wylogować się za każdym razem po zakończeniu sesji, a Yandex, Firma i/lub partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego punktu 4.3.

4.4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spółka ma prawo do likwidacji lub zawieszenia konta użytkownika według własnego uznania bez powiadomienia w przypadku naruszenia niniejszej umowy, dodatkowych zasad i prawideł lub bez podania przyczyny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zamknięcie konta może spowodować zablokowanie, usunięcie i ograniczenie dostępu użytkownika do treści, informacji i plików pobranych, przekazanych,, przesłanych i udostępnionych w związku z kontem użytkownika oraz dostępu do niektórych produktów, narzędzi i ofert Yandex, firmy lub partnerów (w zależności od przypadku).

4.5. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że konto udostępnione Użytkownikowi zgodnie z niniejszym rozdziałem 4 jest udostępniane Użytkownikowi przez Spółkę na oddzielnych Warunkach świadczenia usług, które muszą zostać osobno zaakceptowane przez użytkownika w celu zakończenia procesu rejestracji. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między postanowieniami niniejszego rozdziału 4 i dowolnymi podobnymi warunkami świadczenia usług przez Spółkę, te ostatnie mają pierwszeństwo.

5. Prawa własności intelektualnej

5.1. Niniejszym wyraźnie i bezwarunkowo Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że dostęp do witryny i korzystanie z Usług nie daje mu żadnych praw, praw własności ani interesów w zakresie własności intelektualnej i innych praw do treści dostępnych na witrynie lub za pośrednictwem Usług posiadanych lub licencjonowanych przez Yandex, firmę, partnerów lub osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się nie używać, sprzedawać, rozpowszechniać, odsprzedawać, nie dekompilować, nie dezasemblować, nie próbować odkryć kod źródłowy, nie dokonywać inżynierii wstecznej, nie modyfikować, zmieniać, powielać, prezentować, nie pokazywać publicznie, nie przesyłać, nie wynajmować, nie tworzyć pod zastaw praw, nie zastawiać, nie obciążać, nie licencjonować, nie robić pochodnych opracowań na podstawie treści dostępnych na stronie internetowej lub za pośrednictwem Usług, które są własnością lub licencjonowane przez Yandex, Firmy, Partnerów lub osoby trzecie. Żadne prawa własności ani pozwolenia, wyraźni sformułowane, bądź mniemane lub jakiekolwiek inne, nie są przyznawane w odniesieniu do treści Yandex, firmy, partnerów lub jakiejkolwiek osoby trzeciej, jakiejkolwiek części witryny i/lub usług, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w punkcie 5.2 niniejszej Umowy lub w dodatkowych zasadach i prawidłach.

5.2. Do korzystania z witryny i Usług Użytkownik otrzymuje osobistą, niewyłączną, ważną na terenie wszystkich krajów świata, ograniczoną, niezbywalną, niezbywalną, nieodpłatną, odwołalną licencję na dostęp, przeglądanie, powielanie, buforowanie, drukowanie, dystrybucję i przechowywanie treści pochodzących z witryny lub usług należących do Yandex lub firmy, tylko w ramach funkcjonalności interfejsu witryny lub usług za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej użytkownika, pod warunkiem ścisłego przestrzegania ograniczeń zawartych w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez Yandex lub firmę, żadne wykorzystanie treści, witryny lub usług w celach komercyjnych nie jest dozwolone.

5.3. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex, firma, partnerzy i każdy z ich użytkowników, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, otrzymują niewyłączną, niezbywalną, nieodwołalną, nieodpłatną, ważną na całym świecie licencję na korzystanie z Treści i informacji dostarczonych przez Ciebie na stronie lub za pośrednictwem Usług, w celach funkcjonowania witryny, usługi lub innych produktów, narzędzi i ofert Yandex, firmy lub partnerów, w tym, dostępnej na stronie lub za pośrednictwem Usług, pod warunkiem, że jesteś osobą posiadającą prawa własności intelektualnej do takich treści i informacji.

6. Wyszukiwarka, strony internetowe osób trzecich i naruszenie praw autorskich

6.1. Witryna i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych i treści osób trzecich, które są publicznie dostępne w Internecie. Ponieważ Yandex nie sprawuje kontroli nad witrynami i zasobami osób trzecich, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, bezpieczeństwo, dokładność, dostępność, legalność lub kompletność informacji, treści, materiałów promocyjnych, ofert handlowych, produktów, usług i materiałów na stronach i zasobach osób trzecich. Yandex nie śledzi, nie zatwierdza, nie przegląda ani nie weryfikuje informacji i/lub treści określonych w niniejszym artykule 6.1 i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, ubytki lub straty, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania, dostępu, zaufania, zakupu, pobierania lub pracy z podobnymi witrynami i zasobami stron trzecich.

6.2. Polityka Yandex polega na odpowiadaniu na powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich wysyłane zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. W przypadku produktów i usług Yandex, które posiadają konta, Yandex może, według własnego uznania i w odpowiednich okolicznościach, w tym, w tym, bez ograniczeń, nieprzestrzegania przez użytkownika zasad Yandex lub w związku z nielegalną działalnością, zgodnie z obowiązującym prawem, zlikwidować konta powtarzających się naruszycieli.

Jeśli chcesz wysłać powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich, wypełnij formularz online i postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem https://yandex.com/support/copyright-complaint.

Zdecydowanie zalecamy wysyłanie powiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich, zwrotne powiadomienia i prośby o odzyskanie za pośrednictwem wymienionych powyżej formularzy online. Korzystanie z tych formularzy zapewni szybszą odpowiedź na Twoje rzeczywiste i pełne powiadomienia, powiadomienia zwrotne i prośby o odzyskanie zawieszonych funkcji. Tym nie mniej Yandex nadal przyjmuje powiadomienia, powiadomienia zwrotne i prośby o przywrócenie zawieszonych funkcji, złożone w inny sposób. Wysyłając takie powiadomienia, powiadomienia zwrotne i prośby o odzyskanie za pomocą innych środków komunikacji(takich jak poczta e-mail, faks lub zwykła poczta), niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że proces przetwarzania Yandex może być znacznie spowolniony i mniej skuteczny, a następnie zgadzasz się bez żadnych zastrzeżeń z taką powolną szybkością przetwarzania i zmniejszoną wydajnością.

Jeśli jednak wolisz korzystać z innych środków komunikacji, wyślij pisemną wiadomość do wyznaczonego agenta Yandex na adres podany poniżej (prosimy bez załączników do wiadomości e-mail). Yandex nie może zagwarantować, że e-maile z załącznikami będą odbierane ze względów bezpieczeństwa. Dlatego twój e-mail zawierający załączniki prawdopodobnie nie zostanie przeczytany.

Yandex Europa AG

Uwadze: Agenta ds. praw autorskich

Werftestrasse 4, (Werftestrasse 4), CH 6005 Lucerna, Szwajcaria

copyright-complaint@yandex-team.com

Telefon: +41-41-248-08-60

Fax +41-41-248-08-63

Jeśli wysyłasz powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw autorskich za pomocą innych środków komunikacji(takich jak poczta e-mail, faks lub zwykła poczta), podaj wymagane informacje w formularzu online pod adresem https://yandex.com/support/copyright-complaint. przestrzegając kolejności prezentacji. W szczególności należy podać co najmniej następujące informacje:

(1) Swoje imię i nazwisko;

(2) Swój adres (w tym kraj zamieszkania / lokalizacja) i numer telefonu;

(3) Swój adres poczty elektronicznej (jeśli jest);

(4) Imię/ nazwisko, adres i dane kontaktowe właściciela praw autorskich, którego reprezentujesz, lub wskazanie, że działasz we własnym imieniu;

(5) Rodzaj, identyfikacja i opis opracowania chronionego prawem autorskim, w odniesieniu do którego zgłoszono naruszenie;

(6) Dokładne miejsce lokalizacji (URL) dozwolonej kopii pracy (na przykład, jeśli dozwolona kopia jest dostępna na stronie właściciela praw autorskich) lub określić, że praca nie jest dostępna online;

(7) Określenie materiału, który możliwe, narusza prawo i charakter naruszenia;

(8) Dokładne miejsce lokalizacji materiału (URL), który możliwe, narusza prawa;

(9) Następujące stwierdzenia:

a) "wysyłając powiadomienie i podpisując je swoim podpisem, potwierdzam, że w dobrej wierze uważam, że wykorzystanie materiału w sposób, na który złożono skargę, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo"; oraz

b) "potwierdzam, po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za dostarczenie świadomie fałszywych informacji, że informacje zawarte w niniejszym zawiadomieniu są dokładne i, że jestem upoważniony do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które, możliwe, zostało naruszone";

(10) twój podpis i data powiadomienia.

Należy pamiętać, że składanie fałszywych roszczeń lub podawanie fałszywych informacji może pociągać za sobą odpowiedzialność prawną.

7. Polityka poufności

7.1. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że w celu zapewnienia właściwej funkcjonalności witryny i świadczenia usług oraz innych produktów, usług i ofert, Yandex, Firma i partnerzy mają prawo do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i przekazywania określonych informacji związanych z korzystaniem z witryny i usług. Należy pamiętać, że nasza Polityka poufności ma zastosowanie w takich kwestiach. Rozmieszczenie polityki poufności https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że korzystając z witryny lub usług, Yandex może gromadzić i wykorzystywać informacje zgodnie z punktem 7.1 niniejszej Umowy, w tym ujawniania informacji: (I) na wniosek prawny odpowiednich władz zgodnie z obowiązującym prawem; (II) w celu ochrony praw, interesów i własności Yandex, firmy, partnerów, posiadaczy wyłącznych praw i użytkowników; (III) w przypadku sprzedaży witryny lub usług, nabycia Yandex lub firmy przez stronę trzecią lub w innych podobnych przypadkach; (IV) w innych przypadkach określonych w Polityce prywatności.

8. Brak gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że pomimo tego, że Yandex podejmuje komercyjnie uzasadnione wysiłki w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi użytkowników, treści, witryny i usługi są dostarczane użytkownikowi na warunkach "pierwotnych", "na warunkach dostępności" i "z wszelkimi wadami", a użytkownik korzysta z Treści, Witryny i Usług wyłącznie na własne ryzyko, bez wyraźnych lub domniemanych oświadczeń i/lub gwarancji jakiegokolwiek rodzaju przez Yandex: (I) gwarancji przydatności do określonego celu, nienaruszania praw własności i stanu handlowego; (II) zapewnień i gwarancji, że treść, witryna lub usługi spełnią Twoje wymagania i będą bezbłędne, dokładne, zapewniające nieprzerwaną obsługę, bezpieczne, niezawodne, użyteczne, dostępne, spełniające określone standardy jakości lub twoje potrzeby, lub że wszelkie błędy wynikające z Treści, Witryny lub usług zostaną poprawione.

8.2. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Treści, Witryny i usługi są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych, A Yandex nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z zaufaniem Użytkownika lub konsekwencjami korzystania przez niego z jakichkolwiek informacji, w tym fachowej porady, prawnej, finansowej, medycznej lub innej. Wszelkie treści lub inne materiały uzyskane z witryny lub za pośrednictwem usług są wykorzystywane wyłącznie według własnego uznania i na własne ryzyko, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty, uszkodzenia lub szkody wyrządzone systemom komputerowym, sprzętowi lub danym w wyniku korzystania z takich treści lub innych materiałów.

8.3. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że odpowiedzialność Yandex, firmy i partnerów wynikająca z niniejszej umowy jest ograniczona i, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Yandex, firma, partnerzy i ich dystrybutorzy, urzędnicy, pracownicy, agenci, partnerzy i licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, pośrednie szkody karne lub moralne, utratę zysków, dochodów lub danych, utratę reputacji biznesowej, kosztów usług zastępczych, w wyniku (I) korzystania z witryny lub usług; (II) zaufania do treści lub jakichkolwiek informacji dostępnych na stronie lub za pośrednictwem Usług; (III) działań podjętych pod twoim kontem, w tym w przypadku nieautoryzowanego dostępu do Twojego konta, danych lub treści; (IV) wszelkich innych problemów związanych z treścią, witryną lub usługami. We wszystkich przypadkach Yandex, Firma i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nie są zasadnie przewidywalne.

8.4. W przypadku, gdy prawo określonej jurysdykcji mające zastosowanie do ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Yandex, firmy i partnerów oraz ich dystrybutorów, urzędników, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców zgodnie z niniejszym rozdziałem 8 nie zezwala na pewne rodzaje wyłączenia gwarancji lub odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, całkowita odpowiedzialność Yandex, firmy, partnerów i ich dystrybutorów, urzędników, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców z jakiejkolwiek przyczyny jest ograniczona w zakresie dostępu do witryny lub korzystanie z usług lub, według uznania Yandex, rosyjskiej firmy i/lub partnerów, wyłącznym środkiem ochrony prawnej będzie ponowne świadczenie usług Użytkownikowi.

9. Zmiana, ograniczenie i zakończenie działania witryny i świadczenie usług

9.1. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex ma prawo dodawać, modyfikować, zawieszać, zatrzymywać, kończyć usługę, aktualizować i poprawiać błędy w odniesieniu do dowolnej funkcjonalności witryny i/lub usług, w tym, w tym, w zakresie zaprzestania działania witryny lub którejkolwiek z usług bez uprzedniego powiadomienia.

9.2. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Yandex, według własnego uznania, ma prawo nakładać ograniczenia na korzystanie z witryny i/lub usług. Ograniczenia mogą być nakładane na określone kategorie użytkowników, w tym między innymi ograniczenia w zależności od lokalizacji, języka, wieku, praw do treści, roszczeń prawnych lub z innych powodów, i mogą obejmować brak określonej funkcjonalności lub udostępniania treści, witryny i/lub usługi, ograniczenia przechowywania treści na koncie Użytkownika i w inny sposób.

9.3. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że oprócz praw Spółki zgodnie z punktem 4.4 niniejszej umowy, Yandex ma prawo do zawieszenia i zakończenia dostępu do witryny lub usług według własnego uznania bez uprzedniego powiadomienia.

10. Inne postanowienia

10.1. Niniejsza Umowa, w tym dodatkowe zasady i prawidła, w zależności od przypadku, stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Yandex i zastępuje wszystkie poprzednie wersje Umowy, Warunków, a także zastępuje wcześniejsze umowy, korespondencję, warunki członkostwa i inne podobne postanowienia. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do stosunków między Użytkownikiem a Yandex i nie tworzy praw beneficjentów stron trzecich.

10.2. Yandex ma prawo do zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, warunków i wszelkich dodatkowych zasad i prawideł według własnego uznania bez uprzedzenia. Te zmiany i dodatki mogą być spowodowane zmianami w witrynie, Usługach lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub z innych powodów. Zmiany i Dodatki wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej w tekście. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z umową dotyczącą jakichkolwiek zmian. Informacje o zmianach i aktualnej wersji Umowy są dostępne pod adresem:https://yandex.com/legal/termsofservice. Jeśli nie zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami, musisz powstrzymać się od korzystania z usług.

10.3. Niewykorzystanie lub niestosowanie przez Yandex jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy nie jest traktowane jako zrzeczenie się takich praw. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez właściwy sąd lub organ państwowy, strony niniejszym uznają i zgadzają się, że inne postanowienia Umowy pozostają w pełnej mocy. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zastąpienia takiego nieważnego i niewykonalnego postanowienia na ważne i wykonalne postanowienie, które w jak największym stopniu odzwierciedla intencje Stron.

10.4. Yandex ma prawo do cesji, przeniesienia, zastawienia lub w inny sposób zbycia swoich praw wynikających z niniejszej Umowy, w całości lub w części, w dowolnym czasie, według własnego uznania, bez powiadomienia. Niniejszym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że on nie ma prawa do przeniesienia jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek praw związanych z jego kontem, i z treścią, witryną lub usługami.

10.5. Użytkownik i Yandex niniejszym potwierdzają i zgadzają się, że niniejsza Umowa będzie interpretowana i regulowana zgodnie z zasadniczymi przepisami prawa Szwajcarii, bez uwzględnienia jej norm kolizyjnych. Wszelkie roszczenia, niedorozumienia lub spory wynikające z lub w związku z niniejszą Umową lub dodatkowymi zasadami i prawidłami muszą być przekazywane wyłącznie w celu rozstrzygnięcia przez szwajcarski państwowy sąd. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Użytkownik niniejszym wyraźnie i nieodwołalnie zgadza się podlegać jurysdykcji szwajcarskich sądów państwowych w odniesieniu do wszelkich roszczeń, sporów lub nieporozumień wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią.

Poprzednia wersja dokumentu: https://yandex.com/legal/termsofservice/18092012.