Yandex pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 2020. gada 29. februāris

Spēkā esošā versija pieejama adresē: https://yandex.com/legal/termsofservice. Lūdzam jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem pakalpojumu sniegšanas Noteikumiem (turpmāk — "Noteikumi"), kuri pielietojami, ja jūs izmantojat tiešsaistes pakalpojumus, kuri noteikti zemāk šo Noteikumu 2.1. p. (turpmāk — "Pakalpojumi"), kurus sniedz Šveices kompānija "Yandex Europe AG" ar atrašanās vietu: Verfteštrasse 4 (Werftestrasse 4), 6005 Lucerna, Šveice (turpmāk — "Yandex"), web-vietnē: http://www.yandex.com un tās attiecīgajos apakšdomēnos, kas norādīti zemāk šo Noteikumu 2.1. punktā (turpmāk — "Vietne"). Šie Noteikumi un jebkuri citi principi un noteikumi, kas pieejami šajā Vietnē ar saiti uz šiem Noteikumiem vai kas atsaucas uz tiem, kopā (ar papildinājumiem, izmaiņām, pielikumiem vai ar jauniem formulējumiem nepieciešamības gadījumā) sastāda obligātu vienošanos starp jums un Yandex, kuru jūs izmantojat lietojot Vietni un Pakalpojumus (turpmāk- "Vienošanās"). Lai izvairītos no jebkādām šaubām, šo Vienošanos nevar izmantot tiešsaistes pakalpojumiem, kurus piedāvā jebkurā vietnē, izņemot Pakalpojumus, kurus piedāvā Vietnē.

1. Noteikumu pieņemšana

1.1. Šī Vienošanās stājas spēkā no brīža, kad jūs pirmo reizi ieguvāt piekļuvi Vietnei un sākāt izmantot jebkuru no Pakalpojumiem. Iegūstot pieeju, aplūkojot vai izmantojot Vietni un/vai jebkuru no Pakalpojumiem, jūs bez iebildumiem un neapšaubāmi pieņemat un ievērojat šos Noteikumus un apstiprināt jūsu piekrišanu ievērot šo Vienošanos bez jebkādiem ierobežojumiem un izņēmumiem, tāpat kā visi un jebkuri šīs Vienošanās nosacījumi izpaudīs attiecībā uz jums juridisko spēku maksimāli pilnā apmērā. Vietnes vai jebkura no Pakalpojumiem izmantošanas gadījumā kompānijas vārdā (kura reģistrēta vai strādā bez reģistrācijas), tāda kompānija līdz ar to pieņem šīs Vienošanās nosacījumus. Tas atbrīvos un pasargās Yandex, Kompāniju, to amatpersonas, aģentus, darbiniekus un Partnerus no atbildības saistībā ar pretenzijām, prasībām vai darbībām, kuras izriet vai ir saistītas ar Vietnes un Pakalpojumu izmantošanu, vai Vienošanās pārkāpšanu, kas rodas sakarā ar pretenzijām, zaudējumiem, zudumiem, prasībām, tiesas lēmumiem, tiesas izdevumiem un advokāta honorāriem.

1.2. Gadījumā, ja nepiekrītat kādam no šīs Vienošanās nosacījumam un nav vēlēšanās ievērot šīs Vienošanās nosacījumus, nepieciešams nekavējoties pārtraukt Vietnes vai pakalpojumu izmantošanu.

2. Pakalpojumu apraksts un Papildus principi un noteikumi

2.1. Pie Pakalpojumiem, kurus sniedz Yandex saskaņā ar šo Vienošanos, attiecas tikai Pakalpojumi: (i) meklēšanas dienests Internetā, pieejams adresē: http://www.yandex.com; (ii) attēlu meklēšanas dienests, pieejams: http://images.yandex.com; и (iii) video meklēšanas dienests, pieejams: http://www.yandex.com/video vai http://video.yandex.com. Jebkurus citus produktus, utilītas un piedāvājumus, kuri izvietoti Vietnē vai jebkurā no tās apakšdomēniem, sniedz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YANDEX", kura atrodas adresē: 119021, Krievija, Maskava, Ļeva Tolstoja iela, 16 (turpmāk- "Sabiedrība") vai, atkarībā no apstākļiem, ar Yandex saistītā persona, uz kuru izplatās atsevišķi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, noteikumi un principi.

2.2. Dažos gadījumos noteikti Pakalpojumi var tikt regulēti ar papildus noteikumiem un principiem, nosacījumiem vai prasībām (turpmāk- "Papildus nosacījumi un principi"). Gadījumā, ja rodas jebkādas atšķirības starp Papildus noteikumiem un principiem un šiem Noteikumiem, Papildus noteikumiem un principiem ir priekšrocība.

2.3. Yandex var pēc saviem ieskatiem izstrādāt Vietnes papildus produktus, utilītas un piedāvājumus vai funkcionālās iespējas vai pārtraukt Vietnes apkalpošanu un/vai jebkuru Pakalpojumu sniegšanu. Gadījumā, ja Yandex pievieno jaunus produktus, utilītas un piedāvājumus vai sniedz papildus funkcionālās iespējas caur Vietni, šo Vienošanos un, atkarībā no apstākļiem, Papildus noteikumi un principi ir pilnībā jāpiemēro attiecībā uz tādiem jauniem Vietnes produktiem, utilītām un piedāvājumiem vai papildus funkcionālajām iespējām, ja cits nav paredzēts attiecīgajos Papildus noteikumos un principos.

2.4. Lai iegūtu piekļuvi šai Vietnei un izmantotu Pakalpojumus, nepieciešams sasniegt pilngadību, ko nosaka likums atbilstoši jūsu dzīvesvietas valsts likumiem vai jebkurām citām pielietojamām tiesību normām. Gadījumā, ja nepieciešamais vecums nav sasniegts, nepieciešams saņemt vecāku/ aizbildņu piekrišanu Pakalpojumu un Vietnes izmantošanai. Attiecībā uz dažiem Pakalpojumiem/ Vietnēm var būt piemēroti noteikti vecuma ierobežojumi. Nosacījumi piemērojami attiecībā uz vecākiem/ likumīgiem aizbildņiem viņu piekrišanas un atļaujas izmantot Pakalpojumus un pieeju Vietnei gadījumā lietotājiem, kuri nav sasnieguši pilngadību, kura noteikta ar pielietojamo likumdošanu.

3. Vietnes un pakalpojumu izmantošana

3.1. Jūs apņematies ievērot un izpildīt šīs Vienošanās nosacījumus, Papildus noteikumus un principus, kā arī jebkurus nacionālos un vietējos likumus un normatīvos aktus, kuri pielietojami, kad jūs izmantojat Vietni un Pakalpojumus.

3.2. Jūs apņematies izmantot Vietni un/vai pakalpojumus atbilstoši to mērķiem un funkcionalitātei lietotāju interfeisa ietvaros, ko piedāvā Yandex. Jums nav tiesību prettiesiski izmantot Vietni un/vai Pakalpojumus, lai nodarītu kaitējumu, zaudējumus, zudumus vai traucējumus lietotājiem, trešajām personām, Yandex, Kompānijai un ar tiem saistītām personām, partneriem, pasūtītājiem, piegādātājiem un reklāmdevējiem (turpmāk kopā- "Partneri"), kā arī Vietnes darbam un/vai Pakalpojumu sniegšanas procedūrai. Jo īpaši nekādā gadījumā nav pieļaujama Vietnes vai Pakalpojumu izmantošana:

3.2.1. jebkuru attēlu, fotogrāfiju, tekstu, video, datu, programmnodrošinājuma, audio, skaņas, mūzikas, datu bāžu, atsauču vai citas informācijas (turpmāk — "Saturs") ielādēšanai, lejupielādei, izvietošanai, nodošanai, nosūtīšanai, izplatīšanai, sūtīšanai pa e-pastu, atsauču izvietošanai vai sniegšanai citādā veidā (turpmāk — "Izplatīšana"), kuri ir nelikumīgi, kaitīgi, apvainojoši, neētiski, melīgi, rada uztraukumu, vajāšanu, apdraud vai pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, privātās dzīves neaizskaramības tiesības vai trešo personu, Yandex, Kompānijas un/vai partneru publicitāti, izraisa naidu, fanātismu, rases, etnisko, seksuālo, reliģijas vai sociālo diskrimināciju vai apvaino jebkuras personas, grupas un/vai organizācijas;

3.2.2. lai mēģinātu iegūt pieeju Vietnei vai pakalpojumiem citādi, nekā caur interfeisu un instrukcijām, ko sniedz Yandex;

3.2.3. lai izliktos par kādu fizisku personu, juridiskās personas un/vai organizācijas pārstāvi bez atļaujas, ieskaitot Yandex, Kompānijas un/vai partneru darbiniekus, forumu moderatorus, vietņu īpašniekus, un izkropļotu jebkuras informācijas avotu;

3.2.4. kaitējuma nodarīšanai vai nepilngadīgo ekspluatēšanai jebkādā veidā vai viņu personīgās informācijas ievākšanai;

3.2.5. nevēlamās reklāmas informācijas, surogātpasta, mēstuļu, piramīdu shēmu, daudzlīmeņu mārketinga (MLM), interneta peļņas sistēmu un elektroniskā pasta korporatīvo adrešu, vēstuļu- ķēdīšu izplatīšanai, kā arī izmantot Vietni vai Pakalpojumus dalībai jebkurā no augstāk minētajām darbībām;

3.2.6. jebkādu materiālu izplatīšanai, kuri satur vīrusus, trojas programmas, tārpu vīrusus, botus vai citu kodu, datnes vai programmas, kas paredzētas iejaukšanās, traucēšanas nolūkam vai jebkura datora, telekomunikācijas iekārtu vai programmnodrošinājuma darba pasliktināšanai;

3.2.7. jebkāda satura izplatīšanai, kurš ir nepatiess, maldinošs un/vai propagandē prettiesisku darbību;

3.2.8. personas datu, privātās un personīgās informācijas ievākšanai un uzglabāšanai bez īpašnieka konkrētas piekrišanas un atļaujas;

3.2.9. Satura izplatīšanai, pārkāpjot jebkurus citus šī dokumenta nosacījumus vai pielietojamos likumus vai lēmumus;

3.2.10. kā arī aizliegts palīdzēt jebkurai personai veikt jebkādas darbības, uz kurām ir atsauce 3.2.1 3.2.9. p.

4. Lietotāja konts

4.1. Kompānija var piedāvāt jums izveidot kontu ar mērķi uzlabot jūsu darba pieredzi Vietnē un izmantot Pakalpojumus, kā arī saņemt pieeju noteiktiem papildus produktiem, utilītām un piedāvājumiem, ko sniedz Yandex vai Kompānija.

4.2. Lai izveidotu lietotāja kontu, nepieciešams pabeigt reģistrācijas procesu. Ar šo mēs paziņojam un garantējam, ka jebkura informācija, kas iesniegta Kompānijai reģistrācijas laikā, ir precīza un patiesa. Jūs apņematies pastāvīgi atjaunot reģistrācijas datus. Yandex Konfidencialitātes Politikā (pieejama adresē: https://yandex.com/legal/confidential paziņo par to, kāda informācija savācama, kādiem mērķiem izmantojama un kā to var izmainīt, eksportēt vai dzēst.

4.3. Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas jūs saņemsiet konta paroli un lietotājvārdu. Jūs esat atbildīgs par jūsu paroles saglabāšanu noslēpumā, un jūs atzīstat un piekrītat tam, ka jūs esat atbildīgs par jebkurām darbībām, kuras veiktas no jūsu konta, ja tikai jūs nekavējoties nepaziņojāt Kompānijai par jebkādu nesankcionētu jūsu paroles un/vai konta izmantošanu. Jums jāiziet no sistēmas katru reizi pēc sesijas pabeigšanas, un Yandex, Kompānija un/vai Partneri neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu kaitējumu, zaudējumiem vai zudumiem, kas radās, ja jūs neievērojāt šī Punkta 4.3. prasības.

4.4. Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Kompānijai ir tiesības pārtraukt vai apturēt darbības jūsu kontā pēc sava ieskata bez jebkāda veida paziņošanas gadījumā, ja jūs pārkāpjat šo Vienošanos, papildus noteikumus un principus, vai bez jebkāda iemesla. Jūs saprotat, ka jūsu konta darbības pārtraukšana var novest pie jūsu pieejas iespējas Saturam, informācijai un datnēm, kas lejupielādētas, nodotas, nosūtītas un kļuvušas pieejamas sakarā ar jūsu kontu, kā arī pieejas pie dažiem Yandex, Kompānijas vai Partneru produktiem, utilītām un piedāvājumiem (atkarībā no apstākļiem) bloķēšanas, dzēšanas vai ierobežošanas.

4.5. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka kontu, kas jums piedāvāts saskaņā ar šo 4. Sadaļu, jums nodrošina sabiedrība ar atsevišķiem apkalpošanas nosacījumiem, kuri jums atsevišķi jāapstiprina, lai pabeigtu reģistrācijas procesu. Gadījumā, ja rodas kaut kādas domstarpības starp šīs 4. Sadaļas nosacījumiem un jebkādiem tādiem Sabiedrības apkalpošanas nosacījumiem, pēdējiem ir priekšrocība.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Ar šo jūs tieši un neapstrīdami atzīstat un piekrītat tam, ka pieeja Vietnei un Pakalpojumu izmantošana nepiešķir jums nekādas tiesības, īpašuma tiesības vai intereses attiecībā uz intelektuālo īpašumu un citām tiesībām uz Saturu, kas pieejams Vietnē vai ar Pakalpojumu palīdzību, kas pieder un licencēti uz Yandex, Kompānijas, Partneru vai jebkuru trešo personu vārda. Jūs apņematies neizmantot, nepārdot, neizplatīt, atkārtoti nepārdot, nedekompilēt, neizjaukt, nemēģināt uzzināt pirmkodu, neveikt atgriezenisko projektēšanu, nemodificēt, publiski nedemonstrēt, netranslēt, neiznomāt, neveidot ķīlas tiesības, neieķīlāt, neapgrūtināt, nelicencēt, neveikt atvasinātus darbus no Satura, kas pieejams Vietnē vai caur Pakalpojumiem, kas pieder vai licencēti uz Yandex, Kompānijas, Partneru vai jebkuru trešās puses vārda. Nekādas īpašuma tiesības vai atļaujas, vai nu tās ir konkrēti izteiktas, paredzētas vai jebkuras citas, netiek sniegtas attiecība uz Yandex, Kompānijas, Partneru vai jebkuras trešās personas Kontentu, jebkuru Vietnes un/vai Pakalpojuma daļu, izņemot gadījumus, kas tieši atrunāti šīs Vienošanās 5.2. punktā vai Papildus noteikumos vai principos.

5.2. Vietnes un pakalpojumu izmantošanai jums tiek piedāvāta personīga, neizslēdzama, spēkā esoša visu pasaules valstu teritorijā, ierobežota, neparedzēta atvēlēšanai, bezmaksas, atsaucamā licence Satura pieejai, apskatei, reproducēšanai, ievietošanai kešatmiņā, drukāšanai, izplatīšanai un uzglabāšanai, kurš saņemts no Vietnes vai pakalpojumiem, kas pieder Yandex vai Kompānijai, tikai Vietnes vai Pakalpojumu interfeisa funkcionalitātes ietvaros caur parasto lietotāju tīmekļa pārlūkprogrammu, ar nosacījumu, ka tiek stingri ievēroti ierobežojumi, kurus satur šis dokuments. Nav pieļaujama jebkāda Satura, Vietnes vai Pakalpojumu izmantošana komercnolūkiem, izņemot gadījumus, kad to tieši atļauj Yandex vai Kompānija.

5.3. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Yandex, Kompānija, Partneri un jebkurš no viņu lietotājiem, piemērojamās likumdošanas atļautajos ietvaros, saņem neārkārtīgu, neparedzētu nodošanai, bez atsauces, bezmaksas, spēkā esošu visās pasaules valstīs licenci Satura un informācijas izmantošanai, ko jūs sniedzāt Vietnē vai ar Pakalpojumu palīdzību, lai funkcionētu Vietne, Pakalpojumi vai citi produkti, utilītas un Yandex, Kompānijas vai Partneru piedāvājumi, ieskaitot pieprasījumus, kas nosūtīti uz meklēšanas sistēmas meklēšanas lauku, kas pieejams Vietnē vai ar pakalpojumu starpniecību, ar nosacījumu, ka Jūs esat persona, kurai piešķirtas intelektuālā īpašuma tiesības uz tādu Saturu un informāciju.

6. Meklēšanas sistēma, trešo personu tīmekļa vietnes un autortiesību pārkāpumi

6.1. Vietne un Pakalpojumi var saturēt atsauces uz tīmekļa vietnēm un trešo personu Saturu, kas ir visiem pieejams Internetā. Tā kā Yandex neveic trešo personu vietņu un resursu kontroli, jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Yandex neuzņemas atbildību par informācijas, Satura, reklāmas materiālu, komercpiedāvājumu, produktu, pakalpojumu un materiālu pieejamību, drošību, precizitāti, esamību, likumību vai pilnīgumu trešo personu vietnēs un resursos. Yandex neseko līdzi, neakceptē, neizskata un nepārbauda informāciju un/vai Saturu, kas norādīts šajā 6.1. pantā, un neuzņemas atbildību par jebkura veida zaudējumiem un zudumiem, tiešajiem vai netiešajiem, kas rodas jūsu izmantošanas, pieejas, uzticēšanās, pirkšanas, lejupielādes vai darba rezultātā ar jebkurām šāda veida blakus vietnēm un resursiem.

6.2. Yandex politikas pamatā ir tas, lai atbildētu uz paziņojumiem par iespējamajiem autortiesību pārkāpumiem, kas nosūtāmi saskaņā ar piemērojamām tiesiskajām prasībām. Yandex produktiem un pakalpojumiem, kuriem ir konti, Yandex var pēc saviem ieskatiem un attiecīgajos apstākļos, ieskaitot, tostarp ieskaitot Yandex principu neievērošanu no jūsu puses vai saistībā ar nelikumīgām darbībām saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, pārtraukt vairākkārtēju pārkāpēju kontu darbību.

Ja jūs vēlaties nosūtīt paziņojumu par iespējamo autortiesību pārkāpumu, lūdzu, aizpildiet tiešsaistes formu un sekojiet instrukcijai, kas pieejama adresē https://yandex.com/support/copyright-complaint.

Mēs īpaši iesakām jums nosūtīt paziņojumus par iespējamo autortiesību pārkāpumu, atbildes paziņojumus un atjaunošanas pieprasījumus ar augstāk minēto tiešsaistes formu palīdzību. Šo formu izmantošana nodrošinās operatīvāku atbildi uz jūsu spēkā esošajiem un pilnīgiem paziņojumiem, atbildes paziņojumiem un atjaunošanas pieprasījumiem. Tomēr Yandex līdz šim brīdim pieņem paziņojumus, atbildes paziņojumus un darba atjaunošanas lūgumus, kas tiek iesniegti citādā veidā. Nosūtot jebkādus tāda veida paziņojumus, atbildes paziņojumus un atjaunošanas pieprasījumus ar jebkuru citu sakaru līdzekļu palīdzību (tādu kā e-pasts, fakss vai parastais pasts), mēs līdz ar to atzīstam un piekrītam, ka Yandex apstrādes process var būt būtiski palēnināts un mazāk efektīvs, un jūs turpmāk piekrītat bez jebkādiem iebildumiem tādam pašam palēninātam apstrādes ātrumam un efektivitātes pazemināšanai.

Ja jūs tomēr izvēlaties izmantot citus sakaru līdzekļus, lūdzu, nosūtiet jebkādu rakstisku paziņojumu Yandex nozīmētajam aģentam adresē, kas norādīta zemāk (bez ievietošanas e-pastā, lūdzam). Yandex nevar garantēt, ka elektroniskās vēstules ar pielikumiem būs saņemtas drošības apsvērumu dēļ. Tāpēc jūsu e-pasts, kas satur pielikumus, visdrīzāk, netiks atlasīts.

Yandex Europe AG

Uzmanībai: Autortiesību aģents

Verfteštrasse 4, (Werftestrasse 4), CH 6005 Lucerna, Šveice

copyright-complaint@yandex-team.com

Tālrunis: +41-41-248-08-60

Fakss: +41-41-248-08-63

Ja jūs nosūtat paziņojumu par iespējamo autortiesību pārkāpumu ar citu sakaru līdzekļu palīdzību (tādu kā e-pasts, fakss vai parastais pasts), lūdzu, iesniedziet nepieciešamo informāciju tiešsaistes formā, kas izvietota adresē https://yandex.com/support/copyright-complaint, ievērojot iesniegšanas kārtību. Konkrēti jums jāiesniedz vismaz šāda informācija:

(1) Jūsu vārds un uzvārds;

(2) Jūsu adrese (ieskaitot dzīvesvietas/ atrašanās vietas valsti) un tālruņa numurs;

(3) Jūsu e-pasta adrese (ja tāda ir);

(4) Tiesību turētāja vārds/ nosaukums, adrese un kontaktinformācija, kuru jūs pārstāvat, vai norādījums uz to, ka jūs darbojaties savā vārdā;

(5) Ar autortiesībām aizsargāta darba veids, identifikācija un apraksts, attiecībā uz kuru tika paziņots par pārkāpumu;

(6) Atļautās darba kopijas precīza atrašanās vieta (URL) (piemēram, ja atļautā kopija pieejama tiesību turētāja vietnē) vai norādīt, ka darbs nav pieejams tiešsaistes režīmā;

(7) Materiāla noteikšana, kurš, kā tiek apgalvots, pārkāpj likumu, un pārkāpuma raksturs;

(8) Precīza materiāla izvietošanas vieta (URL), kurš, kā tiek apgalvots, pārkāpj tiesības;

(9) Nākamie apgalvojumi:

a) "Nosūtot paziņojumu un parakstot to ar savu parakstu, es apstiprinu, ka es apzinīgi domāju, ka materiāla izmantošana tādā veidā, uz kuru iesniegta sūdzība, nav autortiesību īpašnieka, viņa aģenta vai likuma sankcionēta;" un

b) "Es apstiprinu, ka informācija, kuru satur šis paziņojums, ir precīza un, esmu brīdināts par kriminālatbildību par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu, es apstiprinu, ka esmu pilnvarots rīkoties ekskluzīvo tiesību, kuras it kā ir pārkāptas, īpašnieka vārdā;"

(10) Jūsu paraksts un paziņojuma datums.

Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka nepatieso pretenziju vai nepatiesas informācijas sniegšana var izraisīt tiesisko atbildību.

7. Konfidencialitātes politika

7.1. Ar šo jūs atzīstat, ka Vietnes un Pakalpojumu sniegšanas, kā arī citu produktu, servisu un piedāvājumu pienācīgas funkcionalitātes nolūkā, Yandex, Kompānijai un Partneriem ir tiesības ievākt, uzglabāt, apstrādāt un nodot noteikto informāciju, kas saistīta ar Vietnes un Pakalpojumu izmantošanu no jūsu puses. Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka mūsu Konfidencialitātes politika ir pielietojama attiecībā uz tādiem jautājumiem. Konfidencialitātes politikas atrašanās vieta: https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. Ar šo jūs atzīstat, ka izmantojot Vietni vai Pakalpojumus, Yandex var ievākt un izmantot informāciju saskaņā ar šīs Vienošanās 7.1. punktu, ieskaitot informācijas atklāšanu: (I) pēc legāliem attiecīgo valsts institūciju pieprasījumiem saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu; (II) Yandex, Kompānijas, Partneru, ekskluzīvo tiesību turētāju un lietotāju tiesību, interešu un īpašuma aizsardzībai; (III) Vietnes vai Pakalpojumu pārdošanas gadījumā, ja trešā puse iegādājas Yandex vai Kompāniju vai citos līdzīgos gadījumos; (IV) citos gadījumos, kas paredzēti Konfidencialitātes politikā.

8. Garantijas neesamība un atbildības ierobežojumi

8.1. Ar šo jūs atzīstat un piekrītat tam, ka, neskatoties uz to, ka labākas lietotāju apkalpošanas nodrošināšanai Yandex veic noteiktas komerciāli attaisnotas darbības, Saturs, Vietne un Pakalpojumi jums tiek sniegti ar nosacījumu "sākotnējā formā", "ar esamības nosacījumiem" un "ar visiem trūkumiem", un jūs izmantojat Saturu, Vietni un Pakalpojumus tikai balstoties uz savu risku bez kaut kādiem izteiktiem vai paredzētiem iesniegumiem un/vai jebkāda veida garantijas no Yandex, Kompānijas un/vai Partneru puses, citā starpā iekļaujot sekojošo: (I) konkrēta mērķa derīguma garantijas, īpašuma tiesību un tirgus stāvokļa nepārkāpšana; (II) tā apliecinājums un garantijas, ka Saturs, Vietne vai Pakalpojumi atbildīs jūsu prasībām un būs bez kļūdām, precīzi, nodrošinās nepārtrauktu apkalpošanu, droši, lietderīgi, pieejami, atbilstoši noteiktajiem kvalitātes standartiem vai jūsu prasībām, vai ka jebkuras kļūdas, kas radās Saturā, Vietnē vai Pakalpojumos, būs izlabotas.

8.2. Ar šo jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Saturs, Vietne un Pakalpojumi sniedzami tikai informatīvajos nolūkos, un Yandex neuzņemas nekādu atbildību, kas saistīta ar jūsu uzticēšanos vai jebkuras informācijas izmantošanas no jūsu puses sekām, ieskaitot profesionālo, juridisko, finansiālo, medicīnas vai citu konsultāciju. Jebkurš Saturs vai citi materiāli, kas saņemti no Vietnes vai ar Pakalpojumu starpniecību, izmantojami tikai pēc jūsu ieskatiem un ar jūsu risku, un jūs uzņematies vienpersonisku atbildību par jebkuriem zaudējumiem, bojājumiem vai kaitējumu, kas nodarīts datorsistēmai, iekārtām vai datiem šāda Satura vai citu materiālu izmantošanas rezultātā.

8.3. Ar šo jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Yandex, Kompānijas un Partneru atbildība saskaņā ar šo Vienošanos ir ierobežota, un spēkā esošās likumdošanas atļautajos ietvaros Yandex, Kompānija, Partneri un viņu izplatītāji, amatpersonas, darbinieki, aģenti, partneri un licenciāri neuzņemas nekādu atbildību par tiešajiem, netiešajiem, nejaušajiem, speciālajiem, netiešajiem vai tiešajiem soda zaudējumiem, jebkuriem peļņas, ienākumu vai informācijas zaudējumiem, lietišķākās reputācijas zaudēšanu, aizvietojamo pakalpojumu vērtību, kas balstās uz jebkuru atbildības teoriju, (I) Vietnes vai Pakalpojumu izmantošanas rezultātā no jūsu puses; (II) uzticēšanas rezultātā Saturam vai jebkurai informācijai, kas pieejama Vietnē vai ar Pakalpojumu starpniecību; (III) darbību rezultātā, kas veiktas no jūsu konta, tajā skaitā ieskaitot, ja ir nesankcionēta piekļuve jūsu kontam, informācijai vai Saturam; (IV) jebkuru citu jautājumu rezultātā, kas saistīti ar Saturu, Vietni vai Pakalpojumiem. Visos gadījumos Yandex, Kompānija un Partneri neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem vai zudumiem, kuri nav pamatoti paredzami.

8.4. Gadījumā, ja konkrētas jurisdikcijas likums, kurš piemērots Yandex, Kompānijas un Partneru, viņu izplatītāju, amatpersonu, darbinieku, aģentu, partneru un licenciāru atbildības ierobežošanai vai izslēgšanai saskaņā ar šo 8. nodaļu, nepieļauj noteiktus garantijas vai atbildības izslēgšanas veidus tik lielā apmērā, kā to pieļauj pielietojamā likumdošana, Yandex, Kompānijas, Partneru, viņu izplatītāju, amatpersonu, darbinieku, aģentu, partneru un licenciāru pilnā atbildība jebkurā gadījumā ierobežota ar summām, kas jums izmaksātas par Saturu, pieeju vietnei vai Pakalpojumu izmantošanu, vai, pēc Yandex, Krievijas Kompānijas un/vai Partneru ieskata, par jūsu tiesiskās aizsardzības vienīgo līdzekli būs atkārtota Pakalpojumu sniegšana jums.

9. Vietnes darbības un Pakalpojumu sniegšanas izmainīšana, ierobežošana un pārtraukšana

9.1. Ar šo jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Yandex ir tiesības papildināt, izmainīt, kā arī apturēt, apstādināt, pārtraukt apkalpošanu, atjaunināt un labot kļūdas attiecībā uz jebkuru Vietnes un/vai pakalpojumu funkcionalitāti, tajā skaitā ieskaitot Vietnes darbības vai jebkura Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu bez iepriekšējas informēšanas.

9.2. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka Yandex pēc saviem ieskatiem ir tiesības uzlikt ierobežojumus jūsu Vietnes un/vai Pakalpojumu lietošanai. Ierobežojumi var būt piemēroti noteiktajām lietotāju kategorijām, tajā skaitā ieskaitot ierobežojumus atkarībā no atrašanās vietas, valodas, vecuma, tiesību esamības uz Saturu, juridiskajām prasībām vai citu iemeslu dēļ, un var iekļaut sevī konkrētu funkcionālu iespēju vai vispārējās pieejas neesamību pie Satura, Vietnes un/vai Pakalpojuma, Satura uzglabāšanas ierobežojumus ar jūsu konta starpniecību un citā viedā.

9.3. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka papildus Kompānijas noteikumiem saskaņā ar šīs Vienošanās 4.4. punktu Yandex ir tiesības apturēt un pārtraukt jūsu pieejas iespēju Vietnei vai Pakalpojumiem pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējas informēšanas.

10. Pārējie noteikumi

10.1. Šī Vienošanās, ieskaitot Papildus noteikumus un principus, atkarībā no apstākļiem, ir pilnīga vienošanās starp jums un Yandex un izmaina visas iepriekšējās Vienošanās, Nosacījumu versijas, kā arī maina iepriekšējās vienošanās, dalības nosacījumus un jebkurus citus analoģiskus nosacījumus un noteikumus. Šī Vienošanās piemērojama tikai uz attiecībām starp jums un Yandex un nerada trešo personu- patieso labuma guvēju tiesības.

10.2. Yandex ir tiesības izmainīt un papildināt šo Vienošanos, Noteikumus un jebkurus Papildus noteikumus un principus pēc saviem ieskatiem bez iepriekšējas informēšanas. Šīs izmaiņas un papildinājumi var būt izraisīti saistībā ar izmaiņām Vietnē, pakalpojumos vai ar mērķi nodrošināt atbilstības likumdošanas prasībām vai jebkādu citu iemeslu dēļ. Izmaiņas un papildinājumi stājas spēkā pēc to publicēšanas brīža šajā lappusē, ja cits tiešā veidā nenorādīts tekstā. Jums ir pienākums iepazīties ar Vienošanos saistībā ar jebkāda veida izmaiņām. Informācija par izdarītajam izmaiņām, kā arī par Vienošanās esošo versiju pieejama adresē: https://yandex.com/legal/termsofservice. Ja jūs nepiekrītat izdarītajām izmaiņām, jums ir pienākums atturēties no Pakalpojumu izmantošanas.

10.3. Ja Yandex neizmanto vai nepielieto kaut kādas no savām tiesībām saskaņā ar šo Vienošanos, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šīm tiesībām. Gadījumā, ja kaut kādi Vienošanās nosacījumi tiks atzīti par spēkā neesošiem vai tiem nebūs prasības izteikšanas spēka kompetentām tiesām vai valsts institūcijām, puses ar šo atzīst un piekrīt tam, ka citi Vienošanās nosacījumi paliek pilnā spēkā un darbojas. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nomainītu tādu spēkā neesošu un nesaturošu prasības izteikšanas iespēju nosacījumu uz spēkā esošu un saturošu prasības izteikšanas iespēju nosacījumu, kas maksimāli iespējamā pakāpē ataino Pušu nodomus.

10.4. Yandex ir tiesības nodot, atkārtoti nodot, ieķīlāt vai citādā veidā atsavināt savas tiesības saskaņā ar šo Vienošanos, pilnībā vai daļēji, jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem bez jebkādas informēšanas. Ar šo Jūs atzīstat un piekrītat tam, ka jums nav tiesību nodot jebkādas tiesības vai saistības saskaņā ar šo Vienošanos, ieskaitot, bet neierobežojoties, ar jebkādiem noteikumiem, kas saistīti ar jūsu kontu, kas attiecas uz Saturu, Vietni vai Pakalpojumiem.

10.5. Jūs un Yandex ar šo atzīst un piekrīt tam, ka šī Vienošanās būs izskaidrojama un regulējama saskaņā ar Šveices būtisko likumdošanu, neņemot vērā tās kolīzijas normas. Jebkāda veida pretenzijas vai strīdi, kas radās no vai sakarā ar šo Vienošanos vai Papildus noteikumiem un principiem, jānodod atrisināšanai tikai Šveices valsts tiesās. Tajā pakāpē, kādā tas atļauts pielietojamajā likumdošanā, jūs ar šo tiešā veidā un bez atsaukšanās iespējas piekrītat pakļauties Šveices valsts tiesu jurisdikcijai attiecībā uz jebkādam pretenzijām, domstarpībām vai strīdiem, kas izriet no šīs Vienošanās vai sakarā ar šo Vienošanos.

Dokumenta iepriekšējā versija: https://yandex.com/legal/termsofservice/18092012