„Yandex“paslaugų teikimo sąlygos

Įsigaliojimo data: 2020 m. vasario 29 d.

Einamoji versija prieinama adresu: https://yandex.com/legal/termsofservice. Prašome jūsų atidžiai susipažinti su šios paslaugų teikimo Sąlygomis (toliau „Sąlygos“), kurios taikomos naudojantis internetinėmis paslaugomis, kaip numatyta šių Sąlygų 2.1 punkte, kurias teikia Šveicarijos „Yandex Europe AG“bendrovė, kurios buveinė įkurta: Werftestrasse 4, 6005 Lucernas, Šveicarija (toliau „Yandex“), tinklapyje: http://www.yandex.com ir jo atitinkamuose pagalbiniuose domenuose, nurodytuose šio Susitarimo 2.1 punkte (toliau „Tinklapis“). Šios sąlygos ir bet kokie kiti principai ir taisyklės, prieinamos minėtame Tinklapyje pagal nuorodą remiantis Sąlygų duomenimis arba sietinais su jais, kartu sudaro (su papildymais, pakeitimais, priedais ar naujomis redakcijomis, jei būtina) privalomą Susitarimą tarp jūsų ir „Yandex“, taikomą Tinklapio ir Paslaugų naudojimui (toliau „Susitarimas“). Siekiant išvengti bet kokių abejonių, šis Susitarimas netaikomas interneto paslaugoms, kurios teikiamas bet kuriame tinklapyje, išskyrus Tinklapio teikiamas Paslaugas.

1. Sutikimas su Sąlygomis

1.1. Šis susitarimas įsigalioja nuo jūsų pirmosios prieigos prie Tinklapio arba bet kurių Paslaugų naudojimo pradžios. Gavę prieigą, peržiūrėdami ar naudodamiesi Tinklapiu ar (arba) bet kuria Paslauga, besąlygiškai ir neabejotinai sutinkate ir laikotės šių Sąlygų ir patvirtinate savo sutikimą laikytis šio Susitarimo be jokių apribojimų ir išimčių, taip pat ir visos šios Susitarimo nuostatos turės juridinę galią visa apimtimi. Prisijungę prie Tinklapio ar naudodamiesi bet kuria Paslauga įmonės vardu (įsiregistravus ar dirbant be registracijos), tokia bendrovė tuo pačiu sutinka su šio Susitarimo sąlygomis. Tai atleis ir apribos „Yandex“, Bendrovę, jos darbuotojus, agentus, bendradarbius ir Partnerius nuo atsakomybės dėl pretenzijų, ieškinių ar veiksmų, išplaukiančių ar susijusių su Tinklapio ir Paslaugų naudojimu, ar Susitarimo pažeidimo, įskaitant įsipareigojimus ar išlaidas, kylančias dėl pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, teismo sprendimų, teisminių išlaidų ir honorarų advokatams.

1.2. Tuo atveju, jei nesutinkate su bet kokiomis šio Susitarimo nuostatomis ir nenorite laikytis šio Susitarimo sąlygų, būtina nedelsiant nutraukti naudojimąsi Tinklapiu ir Paslaugomis.

2. Paslaugų aprašymas ir Papildomi principai ir taisyklės

2.1. „Yandex“bendrovės pagal šį Susitarimą teikiamoms paslaugoms išskirtinai priskiriamos šios paslaugos: (i) paieškos internete tarnyba, prieinama adresu: http://www.yandex.com; (ii) vaizdų paieškos tarnyba, prieinama adresu: http://images.yandex.com; ir (iii) vaizdo įrašų paieškos tarnyba, prieinama adresu: http://www.yandex.com/video arba http://video.yandex.com. Bet kokie kiti Tinklapyje ar bet kuriame jo pagalbiniame domene ribotosios atsakomybės bendrovės „YANDEX“siūlomi produktai, priemonės ir pasiūlymai, patalpinti adresu: 119021, Rusija, Maskva, ul. Lva Tolskogo, 16 (toliau „Bendrovė“) ir arba, priklausomai nuo aplinkybių, „Yandex“filialas, kuriam taikomos atskiros paslaugų teikimo sąlygos, taisyklės ir principai.

2.2. Kai kuriais atvejais, atskiros Paslaugos gali būti reguliuojamos papildomomis taisyklėmis, principais, sąlygomis ar reikalavimais (toliau „Papildomos taisyklės ir principai). Esant prieštaravimams tarp Papildomų sąlygų ir principų bei šių Taisyklių, pirmenybė taikoma Papildomoms taisyklėms ir principams.

2.3. „Yandex“gali savo nuožiūra sukurti papildomų produktų, priemonių ir pasiūlymų ar funkcijų Tinklapyje ar nutraukti Tinklapio priežiūrą ir (arba) bet kokių paslaugų teikimą. Tuo atveju, jei „Yandex“prideda naujus produktus, priemones ir pasiūlymus ir teikia papildomas funkcijas Tinklapiu, šis Susitarimas ir, priklausomai nuo aplinkybių, Papildomos taisyklės ir principai turi būti taikomi visa apimtimi naujiems produktams, priemonėms ir pasiūlymams arba papildomoms funkcijoms Tinklapyje, jei atitinkamomis Papildomomis taisyklėmis ir principais nenumatyta kitaip.

2.4. Norint gauti prieigą prie šio tinklapio ir naudotis Paslaugomis, pagal įstatymus privalote būti pilnametis, remiantis jūsų gyvenamosios šalies įstatymų ar kitų teisinių aktų reikalavimais. Tuo atveju, jei nesate reikiamo amžiaus, būtina gauti tėvų / globėjų sutikimą naudotis Paslaugomis ir Tinklapio prieiga. Kai kurioms Paslaugoms / Tinklapiams gali būti taikomi tam tikri amžiaus apribojimai. Sąlygos taikomos tėvams / teisėtiems globėjams jiems sutikus ir leidus naudotis Paslaugomis ir Tinklapio prieiga vartotojams, kurie nėra sulaukę pilnametystės, kaip numatyta teisiniais aktais.

3. Tinklapio ir paslaugų naudojimas

3.1. Įsipareigojate laikytis ir vykdyti šio Susitarimo nuostatas, Papildomas taisykles ir principus, taip pat bet kokių teisės ir vietinių įstatymų ir teisės aktų, taikomų šio Tinklapio ir Paslaugų naudojimui.

3.2. Įsipareigojate naudoti Tinklapį ir (arba) Paslaugas pagal jų paskirtį ir funkcijas remiantis „Yandex“teikiama vartotojo sąsaja. Vartotojo sąsaja. Neturite teisės neteisėtai naudotis Tinklapiu ir (arba) Paslaugomis, sukeliant žalą, nuostolius ar trukdžius vartotojams, tretiems asmenims, „Yandex“, bendrovei ir jos filialams, partneriams, užsakovams, tiekėjams ir reklamos užsakovams (toliau kartu „Partneriai“), taip pat Tinklapio darbui ir (arba) Paslaugų teikimo procedūrai. Būtent, jokiomis aplinkybėmis neleidžiama naudoti Tinklapio ar Paslaugų:

3.2.1. įkelti, skenuoti, patalpinti, perduoti, išsiųsti, platinti, siųsti el. paštu, patalpinti nuorodų ar teikti kitais būdais (toliau „Platinimas“) jokių vaizdų, nuotraukų, teksto, vaizdo įrašų, programinės įrangos, garso, muzikos, duomenų bazių, nuorodų ar kitos informacijos (toliau „Turinys“), kuri laikoma neteisėta, kenksminga, įžeidžianti, neetiška, šmeižianti, sukelianti neramumus, persekiojanti, grasinanti ar pažeidžianti intelektualinės nuosavybės teises, asmeninio gyvenimo neliečiamumo teises ar trečiųjų šalių, „Yandex“, Bendrovės ir (arba) Partnerių viešumą, kelianti neapykantą, fanatizmą, rasinę, etninę, seksualinė, religinę ar socialinę diskriminaciją ar įžeidžia bet kokius asmenis, grupes ir (arba) organizacijas;

3.2.2. siekiant gauti prieigą prie Tinklapio ar Paslaugų kitaip, nei sąsaja ir „Yandex“pateiktomis instrukcijomis;

3.2.3. siekiat pristatyti save bet kokiu fiziniu asmeniu, juridinio asmens ir (arba) organizacijos atstovu be leidimo, įskaitant „Yandex“, Bendrovės ir (arba) Partnerių, forumų vedėjų, tinklapių savininkų bendradarbiais, ir iškreipti bet kokios informacijos šaltinius;

3.2.4. sukeliant žalą ar nepilnamečių išnaudojimą bet kokiu būdu ar renkant jų asmeninę informaciją;

3.2.5. siekiant platinti nepageidaujamą reklamos informaciją, nepageidaujamus pašto pranešimus, piramidines schemas, daugialypią rinkodarą (MLM), interneto uždarbio sistemas ir korporacinius el. pašto adresus, laiškus grandines, taip pat naudoti Tinklapį ar Paslaugas anksčiau nurodytų veiksmų vykdymui;

3.2.6. siekiant platinti bet kokią medžiagą, kurioje yra virusų, Trojos arklių, virusų-kirminų, botų ar kitų kodų, rinkmenų ar programų, skirtų įsibrauti, trukdyti ar bloginti bet kokio kompiuterio, telekomunikacinės įrangos ar programinės įrangos darbą;

3.2.7. siekiant platinti bet kokį turinį, kuris yra melagingas, klaidinantis ir (arba) propaguoja neteisėtą veiklą;

3.2.8. siekiant renkti ir saugoti asmeninius duomenis, privačią ir asmeninę informaciją be aiškaus sutikimo ir savininko leidimo;

3.2.9. siekiant platinti Turinį, kai pažeidžiamos bet kokios šio dokumento ar taikomų įstatymų ir potvarkių nuostatos;

3.2.10. taip pat draudžiama padėti bet kokiam asmeniui atlikti bet kokį veiksmą, apie kuriuos kalbama 3.2.1–3.2.9 punktuose.

4. Vartotojo paskyra

4.1. Bendrovė gali suteikti jums paskyrą, kad būtų pagerinta Tinklapio ir Paslaugų naudojimo patirtis, taip pat suteikta prieiga prie atitinkamų „Yandex“ar Bendrovės teikiamų papildomų produktų, priemonių ir pasiūlymų.

4.2. Norint gauti vartotojo paskyrą, būtina atlikti registracijos procedūrą. Šiuo dokumentu pareiškiate ir garantuojate, kad registracijos metu Bendrovei pateikta informacija yra tiksli ir patikima. Įsipareigojate nuolat naujinti registracinius duomenis. „Yandex“nurodo Konfidencialumo politikoje (prieinama adresu: https://yandex.com/legal/confidential) apie tai, kokia informacija renkama, kokiems tikslams ji naudojama ir kaip ją galima keisti, eksportuoti ar pašalinti.

4.3. Užbaigę registracijos procedūrą, jums pateikiamas slaptažodis ir paskyros pavadinimas. Esate atsakingas už jūsų slaptažodžio saugojimą paslaptyje ir pripažįstate bei sutinkate su tuo, kad esate atsakingas už bet kokį veiksmą, atliktą jūsų paskyra, jei tik nedelsiant nepranešite Bendrovei apie bet kokį nesankcionuotą jūsų slaptažodžio ir (arba) paskyros naudojimą. Privalote išeiti iš sistemos kiekvieną kartą baigę seansą, ir „Yandex“, Bendrovė ir (arba) Partneriai nebus atsakingi už jokią žalą ar nuostolius, kilusius dėl 4.3 punkto reikalavimų nepaisymą.

4.4. Pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad Bendrovė turi teisę nutraukti ar pristabdyti jūsų paskyros veikimą savo nuožiūra be jokio pranešimo tuo atveju, jei pažeidėte šį Susitarimą, Papildomas taisykles ir principus be jokios priežasties. Suprantate, kad neveikiant jūsų paskyrai, gali būti blokuota, pašalinta ir apribota jūsų prieiga prie Turinio, informacijos ir rinkmenų, įkeltų, perduotų, išsiųstų ir prieinamų dėl jūsų paskyros, taip pat prieiga prie kai kurių „Yandex“, Bendrovės ar Partnerių produktų, priemonių ir pasiūlymų (priklausomai nuo aplinkybių).

4.5. Šiuo susitarimu pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad remiantis 4 punkto nuostatomis paskyrą jums teikia Bendrovė pagal atskiras aptarnavimo sąlygas, kurias privalote priimti atskirai, kad būtų užbaigta registracijos procedūra. Tuo atveju, jei tarp 4 skirsnio nuostatų ir kitų Bendrovės aptarnavimo sąlygų kyla prieštaravimų, pastarosioms teikiama teisinė pirmenybė.

5. Intelektualinės nuosavybės teisės

5.1. Šiuo susitarimu tiesiogiai ir besąlygiškai pripažįstate ir sutinkate, kad Tinklapio prieiga ir Paslaugų naudojimas nesuteikia jums jokių teisių, intelektualiosios nuosavybės teisių ar interesų kitų Turinio teisių, kuris prieinamas Tinklapiu ar Paslaugomis, priklausančiomis ar licencijuotomis „Yandex“, Bendrovės, Partnerių ar kitų trečiųjų asmenų. Įsipareigojate nesinaudoti, neparduoti, neplatinti, neperduoti, nedekompiliuoti, neišrinkti, nebandyti patikti pradinį kodą, neatlikti atgalinio projektavimo, nemodifikuoti, neperdirbti, neatgaminti, nedemonstruoti, nedemonstruoti viešai, netransliuoti, neišnuomoti, nesukurti užstato teisių, neįkeisti, neapsunkinti, nelicencijuoti, neatlikti gamybinių Turinio darbų, kuris prieinamas Tinklapiu ar Paslaugomis, priklausančiomis ar licencijuotomis „Yandex“, Bendrovės, partnerių ar trečiosios šalies. Jokios nuosavybės teisės ar leidimai, ar aiškiai išreikšti, numanomi ar kitaip, nesuteikiami „Yandex“, Bendrovės ar trečiosios šalies Turinio, bet kokios Tinklapio ir (arba) Paslaugų dalies atžvilgiu, išskyrus atvejus, kurie aiškiai nurodyti šio Susitarimo 5.2 skirsnyje ar Papildomose taisyklėse ir principuose.

5.2 Norint naudotis Tinklapiu ir Paslaugomis, jums suteikiama asmeninė, neišskirtinė, galiojanti visuose pasaulio šalyse, apribota, neperduodama, neperleidžiama, negrąžintina, atšaukiama Tinklapio ar Paslaugų teikiama Turinio prieigos, peržiūros, atgaminimo, spausdinimo, platinimo ir saugojimo licencija, priklausanti „Yandex“ar Bendrovei tik Tinklapio ar Paslaugų funkcijų sąsają įprastine naršykle, griežtai laikantis šiame dokumente pateiktų apribojimų. Išskyrus atveju, kai tiesiogiai leidžiama „Yandex“ar bendrovės, neleidžiama naudoti Turinio, Tinklapio ar Paslaugų komerciniais tikslais.

5.3. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“, Bendrovė, Partneriai ir bet kuris iš vartotojų, teisės aktų leidžiama apimtimi, gauna neišskirtinę, neperduodamą, neatšaukiamą, negrąžinamą, galiojančią visose pasaulio šalyse licenciją naudoti Turinį ir informaciją, teikiamą jums Tinklapiu ar Paslaugomis, kad Tinklapis funkcionuotų, būtų teikiamos „Yandex“, Bendrovės ar Partnerių Paslaugos ar kiti produktai, priemonės ir pasiūlymai, įskaitant užklausas, įkeltas į paieškos sistemos paieškos laukelius, prieinamos Tinklapiu ar Paslaugų teikimu, esant sąlygai, kad esate asmuo, turintis intelektualinės nuosavybės teises tokia Turiniui ir informacijai.

6. Paieškos sistema, trečiųjų šalių tinklapiai ir autorinių teisių pažeidimas

6.1. Tinklapyje ir Paslaugose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklapius ir Turinį, kurie viešai prieinami internete. Kadangi „Yandex“nevykdo trečiųjų šalių tinklapių ir išteklių kontrolės, pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“nebus atsakinga už informacijos, Turinio, reklaminės medžiagos, komercinių pasiūlymų, produktų, paslaugų ir medžiagos trečiųjų šalių tinklapiuose ir ištekliuose prieinamumą, saugumą, tikslumą, buvimą, teisėtumą ar išsamumą. „Yandex“neseka, netvirtina, neperžiūri ir netikrina 6.1 skirsnyje nurodytos informacijos ir (arba) Turinio ir nebus atsakinga už jokią žalą ir nuostolius, tiesioginius ar netiesioginius, kilusius dėl bet kokių, šalutinių tinklapių ir išteklių naudojimą, prieigą, pasitikėjimą, įsigijimą, atsisiuntimą ar veikimą.

6.2. „Yandex“politika pasižymi tuo, kad atsakoma į pranešimus apie numanomą autorinių teisių pažeidimą, siunčiamus pagal taikomus teisinius reikalavimus. „Yandex“produktams ir paslaugoms, kuriems numatyta paskyra, „Yandex“gali, savo nuožiūra ir esant atitinkamoms aplinkybėms, įskaitant, be visa ko, jums nesilaikant „Yandex“principų ar dėl neteisėtos veiklos pagal galiojančius teisės aktus, nutraukti ne kartą pažeidusių asmenų paskyrų veikimą.

Jei norite išsiųsti pranešimo apie numanomą autorinių teisių pažeidimą, prašome užpildyti internetinę formą ir vadovaukitės instrukcijomis, prieinamomis adresu: https://yandex.com/support/copyright-complaint.

Primygtinai rekomenduojame jus išsiųsti pranešimą apie numanomą autorinių teisių pažeidimą, priešpriešinį pranešimą ir užklausas dėl atkūrimo anksčiau nurodyta interneto forma. Naudodami šias formas, gausite operatyvesnį atsakymą į savo galiojančius ir išsamius pranešimas, priešpriešinius pranešimus ir užklausas dėl atkūrimo. Vis dėlto, „Yandex“taip pat priima pranešimus, priešpriešinius pranešimus ir prašymus dėl atkūrimo darbe, pateikiamus kitais būdais. Siųsdami bet kokius pranešimus, priešpriešinius pranešimus ir užklausas dėl atkūrimo bet kokiomis kitomis ryšių priemonėmis (tokiomis kaip elektroninis paštas, faksas ar įprastinis paštas), tuo pačiu pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“apdorojimo procedūra gali žymiai sulėtėti ir būti mažiau efektyvi, o jūs ir toliau sutinkate be jokių prieštaravimų dėl tokio apdorojimo greičio sulėtėjimo ir efektyvumo sumažėjimo.

Jei jūs, vis dėlto, pageidaujate naudoti kitas ryšio priemones, prašome išsiųsti bet kokį pranešimą raštu paskirtam „Yandex“agentui toliau nurodytu adresu (neįkeliant į el. paštą). „Yandex“negali garantuoti, kad elektroniniai laiškai su priedais bus gauti laikantis saugumo. Todėl jūsų elektroninio pašto pranešimas su priedais, greičiausiai, nebus apdorotas.

„Yandex Europe AG“

Dėmesio: Autorinių teisių agentui

Werftestrasse 4, CH 6005 Liucernas, Šveicarija

copyright-complaint@yandex-team.com

Telefonas: +41-41-248-08-60

Faksas: +41-41-248-08-63

Jei siunčiate pranešimą apie numanomą autorinių teisių pažeidimą naudodamiesi kitomis ryšių priemonėmis (tokiomis kaip el. paštas, faksas ar įprastinis paštas), prašome pateikite būtiną informaciją interneto forma, prieinamą adresu: https://yandex.com/support/copyright-complaint, laikydamiesi teikimo tvarkos. Būtent, privalote pateikti bent jau šią informaciją:

(1) Jūsų vardas ir pavardė;

(2) Jūsų adresas (įskaitant gyvenamąją / buvimo šalį) ir telefono numerį;

(3) Jūsų el. pašto adresas (jei yra);

(4) Teisių turėtojo vardą / pavadinimą, adresą ir kontaktinius duomenis, kurį atstovaujate arba nurodydami, kad veikiate jo vardu;

(5) Autorinėmis teisėmis ginama darbo rūšis, identifikavimas ir aprašymas, dėl kurio buvo pranešta apie pažeidimą;

(6) Tiksli leidžiamos darbo kopijos patalpinimo vieta (URL) (pvz.: jei leidžiama kopija prieinama teisių turėtojo tinklapyje) arba nurodykite, kad darbas neprieinamas internetiniu režimu;

(7) Medžiagos apibrėžimas, kuri, kaip tvirtinama, pažeidžia įstatymą ir pažeidimo pobūdis;

(8) Tiksli medžiagos patalpinimo vieta (URL), kuri, kaip tvirtinama, pažeidžia teises;

(9) Šie tvirtinimai:

a) „Siųsdamas pranešimą ir pasirašęs savo ranka, patvirtinu, kad sąžiningai manau, kad medžiagos naudojimas būdu, dėl kurio pateiktas skundas, nesankcionuotas autorinių teisių savininko, jo agento ar įstatymo“bei

b) „Patvirtinu, kad šiame pranešime pateikta informacija yra tiksli ir, įspėtas apie baudžiamąją atsakomybę už aiškiai melagingos informacijos teikimą, esu įgaliotas veikti išskirtinių teisių savininko vardu, kurios neva buvo pažeistos“;

(10) Jūsų parašas ir pranešimo data.

Prašome atkreipti dėmesį, kad teikdami melagingas pretenzijas ar melagingą informaciją, galite būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

7. Konfidencialumo politika

7.1. Šiuo Susitarimu pripažįstate, kad užtikrinant reikiamą Tinklapio funkcionalumą ir Paslaugų, taip pat kitų produktų, servisų ir pasiūlymų teikimą, „Yandex“Bendrovė ir Partneriai turi teisę rinkti, saugoti, apdoroti ir perduoti atitinkamą informaciją, sietiną su Tinklapio ir Paslaugų naudojimu. Prašome atkreipti dėmesį, kad mūsų Konfidencialumo politika taikoma tokiems klausimams. Konfidencialumo politikos patalpinimo vieta: https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. Šiuo Susitarimu pripažįstate, kad naudodamiesi Tinklapiu ar Paslaugomis, „Yandex“gali rinkti ir naudoti informaciją pagal šio Susitarimo 7.1 skirsnio nuostatas, įskaitant informacijos atskleidimą: (I) esant atitinkamų valdžios institucijų teisinėms užklausoms pagal galiojančius teisinius aktus; (II) ginant „Yandex“, Bendrovės, Partnerių, išskirtinių teisių savininkų ir vartotojų teises, interesus ir nuosavybę; (III) Tinklapio ar Paslaugų pardavimo atveju, įsigyjant „Yandex“ar Bendrovę trečioms šalims ar kitais panašiais atvejais; (IV) kitais atvejais, kaip numatyta Konfidencialumo politikoje.

8. Garantijų nebuvimas ir atsakomybės apribojimas

8.1. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad, nepaisant to, jog „Yandex“deda komercines pateisinamas pastangas užtikrinti jums geriausią vartotojų aptarnavimą, Turinio, Tinklapio ir Paslaugų teikimą „esamomis“, „turimomis“ir „su visais trūkumais“sąlygomis, o jūs naudojate Turinį, Tinklapį ir Paslaugas išskirtinai savo baime ir rizika be jokių aiškių ar numanomų pareiškimų ir (arba) bet kokių „Yandex“, Bendrovės ir (arba) partnerių garantijų, įskaitant, be kita ko, toliau nurodytas: (I) tinkamumo garantijas konkretiems tikslams, nepažeidžiant nuosavybės teisių ir prekinės būsenos; (II) patikimas ir garantijos, kad Turinys, Tinklapis ar Paslaugos atitiks jūsų reikalavimus ir bus neklaidingomis, tiksliomis, užtikrins nepertraukiamą aptarnavimą, saugiu, patikimu, naudingu, prieinamu, atitinkančiu atitinkamus kokybės standartus būdu arba atitiks jūsų reikmės arba kad bet kurios klaidos, atsiradusios Turinyje, Tinklapyje ar Paslaugose, bus ištaisytos.

8.2. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad Turinys, Tinklapis ir Paslaugos teikiamos išskirtinai informaciniais tikslais ir „Yandex“neprisiims jokios atsakomybės, sietinos su jūsų pasitikėjimu ar vėlesniu bet kokios informacijos naudojimu, įskaitant profesionaliąją, juridinę, finansinę, medicininę ar kitą konsultaciją. Bet koks Turinys ar kitos medžiagos, gautos iš Tinklapio ar Paslaugomis, naudojamos išskirtinai pagal jūsų nuožiūrą ir jūsų rizika, o jūs būsite vienasmeniškai atsakingas už bet kokius nuostolius, pažeidimus ar žalą, sukeltą kompiuterinių sistemų, įrangos ar duomenų naudojantis tokiu Turinius ar kitomis medžiagomis.

8.3. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“, Bendrovės ir Partnerių atsakomybė pagal šį Susitarimą apribota galiojančių teisės aktų apimtimi, „Yandex“, Bendrovė, Partneriai ir jų platintojai, pareigūnai,m darbuotojai, agentai, partneriai ir licencijų teikėjai nebus atsakingi už jokius, tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, specialius nuostolius ar baudas, bet kokio pelno, pajamų ar duomenų netektį, dalykinės reputacijos praradimą, pakaitinių paslaugų vertę remiantis bet kokia atsakomybės teorija dėl (i) jums naudojantis Tinklapiu ar Paslaugomis; (II) Turinio ar bet kokios informacijos pasitikėjimu, prieinamos Tinklapyje ar Paslaugomis; (III) veiksmų, kurių buvo imtasi jūsų paskyra, įskaitant nesankcionuotos prieigos prie jūsų paskyros, duomenų ar Turinio atvejais; (IV) bet kokių kitų klausimų, sietinų su Turiniu, Tinklapiu ar Paslaugomis. Visais atvejais „Yandex“, Bendrovė ir Partneriai nebus atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kurie nelaikomi pagrįstai nuspėjami.

8.4. Tuo atveju, jei konkrečios jurisdikcijos įstatymas, taikomas „Yandex“, Bendrovės ir Partnerių, jų platintojų, pareigūnų, bendradarbių, agentų, partnerių ir licencijų teikėjų atsakomybės apribojimui ar atsisakymui, remiantis 8 skirsniu, nenumato atitinkamų garantijų ar atsakomybės atmetimo rūšių, ta apimtimi, kokia taikoma pagal teisės aktus, visa „Yandex“, Bendrovės ir Partnerių, jų platintojų, pareigūnų, bendradarbių, agentų, partnerių ir licencijų teikėjų atsakomybė bet kokias pagrindais apribojama sumomis, sumokėtomis už Turinį, prieigą prie Tinklapio ar Paslaugų naudojimą, arba „Yandex“, Rusijos Bendrovės ar (arba) Partnerių nuožiūra, jūsų išskirtiniu teisinės gynybos būdu bus pakartotinis Paslaugų jums teikimas.

9. Tinklapio darbo ir Paslaugų teikimo keitimas, apribojimas ir nutraukimas

9.1. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“turi teisę pridėti, keisti, taip pat pristabdyti, sustabdyti, nutraukti aptarnavimą, atnaujinti ir taisyti Tinklapio ir (arba) Paslaugų funkcionalumo klaidas, įskaitant, Tinklapio darbo ir bet kurių Paslaugų teikimo nutraukimą be išankstinio pranešimo.

9.2. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad „Yandex“, savo nuožiūra, turi teisę apriboti jūsų naudojimąsi Tinklapiu ir (arba) Paslaugomis. Apribojimas gali būti nustatytas tam tikrai vartotojų kategorijai, įskaitant, apribojimą priklausomai nuo buvimo vietos, kalbos, amžiaus, Turinio teisių buvimo, juridinių reikalavimų ar dėl kitų priežasčių, ir jį gali lemti konkrečių funkcijų ar bendrosios prieigos prie Turinio, Tinklapio ir (arba) Paslaugų nebuvimas, apribojimas saugoti Turinį jūsų paskyroje ir kitais būdais.

9.3. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad Bendrovės teisių papildymo pagal šio Susitarimo 4.4 skirsnį atveju, „Yandex“turės teisę pristabdyti ir nutraukti jūsų prieigą prie Tinklapio ar Paslaugų savo nuožiūra be išankstinio pranešimo.

10. Kitos nuostatos

10.1. Šis Susitarimas, įskaitant Papildomas taisykles ir principus, priklausomai nuo aplinkybių, sudaro pilną Susitarimą tarp jūsų ir „Yandex“ir pakeičia ankstesnes Susitarimo redakcijas, Sąlygas, taip pat pakeičia ankstesnius susitarimus, susirašinėjimą, narystės sąlygas ir bet kokias kitas analogines sąlygas ir nuostatas. Šis Susitarimas taikomas išskirtinai tarp jūsų ir "Yandex" ir nesukuria trečiųjų šalių-gavėjų teisių.

10.2. „Yandex“turi teisė keisti ir papildyti šį Susitarimą, Sąlygas ir bet kokias Papildomas sąlygas ir principus savo nuožiūra be išankstinio pranešimo. Šie pakeitimai ir papildomai gali būti susiję su pakeitimais Tinklapyje, Paslaugose ar siekiant užtikrinti atitinkamus teisės aktų reikalavimus ar dėl bet kokių kitų priežasčių. Pakeitimai ir papildymai įsigali nuo jų paskelbimo tam puslapyje momento, jei tekste tiesiogiai nenurodyta kitaip. Privalote susipažinti su bet kokiais Susitarimo pakeitimais. Privalote susipažinti su bet kokiais Susitarimo pakeitimais. Informacija apie įkeltus pakeitimus, taip pat einamoji Susitarimo versija prieinama adresu: https://yandex.com/legal/termsofservice. Jei nesutinkate su įkeltais pakeitimais, privalote nesinaudoti Paslaugomis.

10.3. „Yandex“nesinaudojant ar netaikant bet kokių savo teisių pagal šį Susitarimą, tai nelaikoma tokių teisių atsisakymu. Tuo atveju, jei bet kokia Susitarimo nuostata bus laikoma negaliojanti ar neturės ieškininės galios kompetentingame teisme ar valstybinėje institucijoje, šalys šiuo Susitarimu pripažįsta ir sutinka, kad kitos Susitarimo nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Šalys įsipareigoja dėti visas būtinas pastangas, kad tokia negaliojanti ir neturinti ieškininės galios nuostata būtų pakeista galiojančia ir turinčia ieškininę galią, maksimaliai atspindinti Šalių galimus ketinimus.

10.4 „Yandex“turi teisę perleisti, perduoti, įkeisti ar kitais būdais apsunkinti savo teises pagal šį Susitarimą, visiškai ar dalinai bet kuriuo metu savo nuožiūra be jokio išankstinio pranešimo. Šiuo Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad neturite teisės perduoti bet kokios teisės ar įsipareigojimo pagal šią Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias teises, sietinas su jūsų paskyra, priskiriama Turiniui, Tinklapiui ar Paslaugoms.

10.5. Jūs ir „Yandex" šiuos Susitarimu pripažįstate ir sutinkate, kad šis Susitarimas bus interpretuojamas ir reguliuojamas pagal Šveicarijos pagrindinius įstatymus, neatsižvelgiant į kolizines normas. Bet kokios pretenzijos, nesutarimai ar ginčai, kilę ar susiję su šiuo Susitarimu ar Papildomomis sąlygomis ir principais, bus perduodami išskirtinai Šveicarijos valstybinių teismų sprendimui. Ta apimtimi, kuria leidžiama taikomais teisiniais aktais, šiuo Susitarimu tiesiogiai ir neatšaukiamai sutinkate paklusti Šveicarijos valstybinių teismų jurisdikcijai dėl bet kokių pretenzijų, nesutarimų ar ginčų, išplaukiančių ar susijusius su šiuo Susitarimu.

Ankstesnioji dokumento redakcija: https://yandex.com/legal/termsofservice/18092012