Yandex teenuste osutamise tingimused

Kehtivad alates: 29.veebruar 2020

Käesolev versioon on saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/termsofservice.

Palume teil tähelepanelikult tutvuda käesolevate Teenuste osutamise tingimustega (edaspidi "Tingimused"), mida kohaldatakse nende Tingimuste punktis 2.1 määratletud võrguteenuste (edaspidi "Teenused") kasutamisel, mida osutab Šveitsi ettevõte Yandex Europe AG asukohaga: Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Šveits (edaspidi "Yandex"), veebisaidil: http://www.yandex.com ja selle vastavad alamdomeenid, millele on viidatud allpool käesoleva lepingu punktis 2.1 (edaspidi "Sait"). Käesolevad Tingimused ja muud põhimõtted ja reeglid, mis on käesoleval Saidil kättesaadavad käesolevate Tingimuste kaudu või mis neile viitavad, moodustavad (koos täienduste, muudatuste, lisade või uute sõnastustega) kohustusliku lepingu teie ja Yandexi vahel, mis on kohandatud Saidi ja Teenuste kasutamisega (edaspidi "Leping").

Igasuguste kahtluste vältimiseks ei kohaldata käesolevat Lepingut nende veebiteenuste suhtes, mida osutatakse igal muul veebisaidil, välja arvatud Teenused, mida pakutakse Saidil.

1. Tingimustega nõustumine

1.1. Käesolev Leping jõustub hetkel, millal esimest korda sisenete Saidile või alustate mõnda Teenuse kasutamist. Veebilehele ja/või mõnele teenusele juurdepääsu, sirvimise või kasutamise kaudu nõustute tingimusteta käesolevate Tingimustega ja täidate neid ning kinnitate oma nõusolekut järgida käesolevat Lepingut ilma piirangute ja eranditeta, nagu ka kõik ja mis tahes käesoleva Lepingu sätted omavad teie suhtes juriidilist jõudu täies mahus. Saidile ligipääsu või mõnda Teenust ettevõtte kaudu (registreeritud või registreerimiseta tegutsev) kasutades, nõustub see ettevõte käesoleva Lepingu tingimustega. See vabastab ja kaitseb Yandexi, Kompaniid, nende ametiisikuid, agente, töötajaid ja Partnereid vastutuse eest pretensioonide, nõuete või toimingute ees, mis tulenevad või on seotud Saidi ja Teenuste kasutamisega või Lepingute rikkumisega, sealhulgas kohustuste või kulude osas, mis tulenevad pretensioonidest, kahjudest, nõuetest, kohtuotsustest, kohtukuludedest ja advokaaditasudest.

1.2. Mõne käesoleva lepingu sättega mittenõustumisel ja soovimatusel järgida käesoleva Lepingu tingimusi tuleb viivitamatult lõpetada Saidi või Teenuste kasutamine.

2. Teenuste kirjeldus ning Täiendavad põhimõtted ja reeglid

2.1. Yandexi poolt käesoleva Lepingu alusel osutatavad Teenused hõlmavad ainult järgmisi Teenuseid: (i) Interneti-otsinguteenus, saadaval aadressil: http://www.yandex.com; (ii) pildiotsinguteenus, saadaval aadressil: http://images.yandex.com; ja (iii) videootsinguteenus,saadaval aadressil: http://www.yandex.com/video или http://video.yandex.com. Kõiki muid Saidil või selle alamdomeenides pakutavaid tooteid, utiliite ja pakkumisi pakub piiratud vastutusega äriühing YANDEX, mis asub aadressil: Lev Tolstoi 16, Moskva, 119021, Venemaa (edaspidi "Ühing") või sõltuvalt asjaoludest Yandexi tütarettevõte, millele kehtivad teatud teenusetingimused, reeglid ja põhimõtted.

2.2. Mõnel juhul võidakse teatud Teenuste suhtes kohaldada täiendavaid reegleid ja põhimõtteid, tingimusi või nõudeid (edaspidi "Täiendavad reeglid ja põhimõtted"). Täiendavate reeglite ja põhimõtete ning käesolevate Tingimuste lahknevuse korral kohaldatakse Täiendavaid reegleid ja põhimõtteid.

2.3. Yandex võib oma äranägemise järgi välja töötada täiendavaid tooteid, utiliite ja pakkumisi või Saidi funktsionaalseid võimalusi või lõpetada Saidi hooldamise ja/või mis tahes Teenuste osutamise. Juhul, kui Yandex lisab Saidi kaudu uusi tooteid, utiliite ja pakkumisi või pakub täiendavaid funktsioone, käesolev Leping ja vajaduse korral ka Täiendavad reeglid ja põhimõtted peavad olema täielikult kohaldatud nende uute toodete, utiliitide ja pakkumiste või Saidi täiendavate funktsionaalsete võimalustega, kui vastavates Täiendavates reeglites ja põhimõtetes ei ole sätestatud teisiti.

2.4. Sellele Saidile juurdepääsu saamiseks ja Teenuste kasutamiseks peab olema täisealine vastavalt teie elukohariigi seadustele või muudele kehtivatele juriidilistele nõuetele. Kui nõutavat vanust ei ole, on vajalik Teenuste kasutamiseks ja Saidile juurdepääsu saamiseks vanemate / hooldajate nõusolek. Teatavate Teenuste / Saitide suhtes võivad kehtida teatud vanusepiirangud. Tingimused kehtivad vanematele / seadusjärgsetele hooldajatele nende nõusolekul ja loal Teenuste kasutamiseks ning Saidile juurdepääsu saamiseks kohaldatud alaealiste kasutajate jaoks.

3. Saidi ja Teenuste kasutamine

3.1. Nõustute järgima ja täitma käesoleva Lepingu sätteid, Täiendavaid reegleid ja põhimõtteid, samuti kõiki riiklikke ja kohalikke seadusi ja määrusi, mis on rakendatud teie Saidi ja Teenuste kasutamisele.

3.2. Nõustute kasutama Saiti ja/või Teenuseid vastavalt nende eesmärgile ja funktsioonidele Yandexi pakutava kasutajaliidese raames. Teil ei ole õigust Saiti ja/või Teenuseid ebaseaduslikult kasutada selleks, et kasutajatele, kolmandatele isikutele, Yandexile, Kompaniile ja nende tütarettevõtetele, partneritele, klientidele, tarnijatele ja reklaamijatele (edaspidi koos "Partnerid“), sealhulgas Saiti ja/või Teenuste osutamise protsessile kahju, kahju tekitada või neid häirida. Sealhulgas ei ole mingil juhul lubatud Saiti või Teenuseid kasutada:

3.2.1. mis tahes piltide, fotode, teksti, video, andmete, tarkvara, audio, heli, muusika, andmebaaside, linkide või muu teabe (edaspidi "Sisu”), mis on ebaseaduslikud, kahjulikud, solvavad, ebaeetilised, laimavad, ahistavad, ähvardavad või rikuvad intellektuaalomandi õigusi kolmandate osapoolte, Yandexi, Kompanii ja/või Partnerite omandiõigusi, avalikustamine, õhutades vihkamist, fanaatiat, rassilist, etnilist, seksuaalset, usulist või sotsiaalset diskrimineerimist või isikute, rühmade ja/või organisatsioonide solvamist;

3.2.2. selleks, et ligi pääseda Saidile või Teenustele muul moel, kui Yandexi pakutud liidese ja juhiste kaudu;

3.2.3. selleks, et ennast esitama mingisuguse füüsilise isikuna, juriidilise isikuna ja/või organisatsiooni esindaja loata, sealhulgas Yandexi töötajate, Kompanii ja/või Partnerite, foorumi moderaatorite, veebisaitide omanike jäljendamiseks ja mis tahes teabe allika moonutamiseks;

3.2.4. alaealistele mis tahes moel kahju tekitamiseks, ärakasutamiseks või isikuandmete kogumiseks;

3.2.5. selleks, et levitada soovimatut reklaamiteavet, rämpsposti, püramiidskeeme, mitmetasandilist turundust (MLM), Interneti-rahasüsteeme ja ettevõtete e-posti aadresse, ahelkirju, samuti kasutada Saiti või Teenuseid ükskõik millises eelnimetatud toimingus osalemiseks;

3.2.6. selleks, et levitada mis tahes materjale, mis sisaldavad viirusi, trooja programme, usse, roboteid või muid koode, faile või programme, mis on loodud arvuti, telekommunikatsiooniseadmete või tarkvara töösse sekkumiseks, töö takistamiseks või häirimiseks;

3.2.7. selleks, et levitada mis tahes sisu, mis on vale, eksitav ja/või õhutab ebaseaduslikku tegevust;

3.2.8. selleks, et koguda ja säilitada isikuandmeid ja isiklikku teavet omaniku selgesõnalise nõusolekuta ja loata;

3.2.9. selleks, et levitada Sisu, rikkudes käesoleva dokumendi muid sätteid või kohaldatavaid seadusi ja määrusi;

3.2.10. samuti on keelatud abistada kedagi punktides 3.2.1–3.2.9. nimetatud toimingute tegemisel.

4. Kasutajakonto

4.1. Kompanii võimaldab luua konto, et parandada teie kogemust Saidil ja Teenuste kasutamisel, samuti ligipääsu saamiseks Yandexi või Kompanii poolt pakutavatele teatud täiendavatele toodetele, utiilidele ja pakkumistele.

4.2. Kasutajakonto saamiseks on vajalik registreerimisprotsessi lõpule viimine. Käesolevaga kinnitate ja garanteerite, et kogu teave, mida Kompaniile registreerimise ajal edastatakse, on täpne ja usaldusväärne. Nõustute oma registreerimisandmeid pidevalt uuendama. Yandex teavitab privaatsuspoliitikas (saadaval aadressil https://yandex.com/legal/confidential) selle kohta, millist teavet kogutakse, mis eesmärkidel seda kasutatakse ja kuidas seda muuta, eksportida või kustutada.

4.3. Peale registreerimisprotsessi lõpetamist saate parooli ja konto nime. Teie vastutate oma parooli saladuses hoidmise eest ning tunnistate ja nõustute sellega, et vastutate kõigi teie kontol tehtud toimingute eest, välja arvatud juhul, kui olete viivitamatult teavitanud Kompaniid oma parooli ja/või konto loata kasutamisest. Peate iga kord pärast seanssi välja logima ja Yandex, Kompanii ja/või Partnerid ei vastuta kahju eest, mis tuleneb käesoleva Punkti 4.3 nõuete mittetäitmisest.

4.4. Te tunnistate ja nõustute, et Kompaniil on õigus teie konto kehtivus enda äranägemise järgi peatada ilma ette teatamata juhul, kui rikute käesolevat Lepingut, Täiendavaid reegleid ja põhimõtteid või põhjuseta. Mõistate, et teie konto kehtivuse lõpetamine võib viia teie kontoga seotud allalaaditud, edastatud, saadetud ja kättesaadavaks tehtud sisule, teabele ja failidele, samuti juurdepääsu teatud toodetele, utiliitidele ja Yandexi, Kompanii või Partnerite pakkumistele (sõltuvalt olukorrast) juurdepääsu blokeerimise, kustutamise ja piiramiseni.

4.5. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et vastavalt käesolevale 4. Jaole teie poolt esitatud konto on Ühingu poolt teile võimaldatud eraldi teenusetingimuste alusel, mis peavad olema vastu võetud registreerimisprotsessi käigus. Kui käesoleva Jaotise 4 sätted ja Ühingu mis tahes teenusetingimused on vastuolulised, lähtutakse viimasest.

5. Intellektuaalomandi õigused

5.1. Käesolevaga tunnistate ja nõustute selgesõnaliselt ja tingimusteta, et juurdepääs Saidile ja Teenuste kasutamine ei anna teile mingeid õigusi, omandiõigusi ega huve seoses intellektuaalse omandi ja muude õigustega Sisule, mis on saadaval Saidil või Teenuste abil, mis on Yandexi, Kompanii, Partnerite või kolmandate isikute omandis või nende poolt litsentsitud. Nõustute mitte kasutama, müüma, levitama, edasi müüma, dekompileerima, proovima tuvastada lähtekoodi, pöördprojekteerima, muutma, reprodutseerima, demonstreerima, avalikult demonstreerima ega levitama, mitte rentima, mitte looma turvaõigusi, mitte pantima, mitte koormama, mitte litsentseerima, mitte tuletatama töid Saidil saadaolevast Sisust või Yandexi, Kompanii, Partnerite või kolmanda osapoole omandis või litsentseeritud Teenuste kaudu. Yandexi sisu, Kompanii, Partnerite või muude kolmandate isikute, Saidi ja/või Teenuste mis tahes osa suhtes ei anta mingeid otseseid, kaudseid või muid õigusi, välja arvatud juhul, kui käesoleva Lepingu punktis 5.2 või Täiendavates reeglites ja põhimõtetes on sõnaselgelt määratletud teisiti.

5.2. Saidi ja Teenuste kasutamiseks pakutakse teile isiklikku lihtlitsentsi, mis kehtib kõigi maailma riikide territooriumil, mis on piiratud, edasimüümise ja loovutamise võimaluseta, tasuta, tühistatavat litsents juurdepääsu saamiseks, vahemällu salvestamiseks, printimiseks, levitamiseks ja säilitamiseks Yandexi või Kompanii omandis olevatest Saitidest või Teenustest ainult Saidi või Teenuste liidese funktsionaalsuse raames tavalise kasutaja veebibrauseri kaudu, tingimusel, et dokumendis olevaid piiranguid rangelt järgitakse. Sisu, Saidi või Teenuste kasutamine ärilistel eesmärkidel pole lubatud, välja arvatud juhul, kui Yandex või Kompanii on selleks otseselt luba andnud.

5.3. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Yandex, Kompanii, Partnerid ja nende kasutajad saavad kohaldatava seaduse ulatuses kõigi maailma riikide territooriumil kehtiva ainuõiguseta, mitte üleantava, tagasivõtmatu, tasuta litsentsi Sisu ja informatsiooni kasutamiseks, mis on Saidil või Teenuste abil esitatud Saidi, Teenuste või muude toodete, utiliitide ja Yandexi, Kompanii või Partnerite pakkumiste funktsioneerimise eesmärgiga, sealhulgas otsinguväljale saadetud päringud Saidil või Teenuste kaudu, tingimusel, et olete isik, kellel on sellise sisu ja teabe intellektuaalomandi õigused.

6. Otsimootor, kolmandate osapoolte veebisaidid ja autoriõiguse rikkumised

6.1. Sait ja Teenused võivad sisaldada linke veebisaitidele ja kolmandate osapoolte Sisule, mis on avalikult kättesaadavad Internetis. Kuna Yandex ei kontrolli kolmandate osapoolte saite ja ressursse, tunnistate ja nõustute, et Yandex ei vastuta teabe, Sisu, reklaammaterjalide, kommertspakkumiste, toodete, teenuste ja materjalide kättesaadavuse, turvalisuse, täpsuse, olemasolu, seaduslikkuse või täielikkuse eest. Yandex ei jälgi, ei tunnista, ei vaatle ega kontrolli käesolevas Artiklis 6.1 nimetatud teavet ja/või Sisu ega vastuta otsese ega kaudse kahju või kaotuse eest, mis tulenevad teie kasutamisest, ligipääsust, usaldusest, ostust, alla laadimisest või tööst muude sarnaste saitide ja ressurssidega.

6.2. Yandexi poliitika seisneb selles, et vastata väidetavate autoriõiguse rikkumise teadetele, mis saadetakse vastavalt kehtivatele seaduslikele nõuetele. Yandexi toodete ja teenuste puhul võib Yandex omal äranägemisel ja vastavatel asjaoludel, sealhulgas teie poolt Yandexi põhimõtete mittejärgimisel või seoses ebaseadusliku tegevusega vastavalt kehtivale seadusele lõpetada korduvate rikkujate kontode kehtivus.

Kui soovite teatada väidetavast autoriõiguse rikkumisest, täitke veebivorm ja järgige juhiseid aadressil https://yandex.com/support/copyright-complaint.

Soovitame tungivalt esitada teated väidetava autoriõiguse rikkumise, vastuteatiste ja taastamistaotluste kohta ülalnimetatud veebivormide kaudu. Nende vormide kasutamine tagab kiirema vastuse teie käesolevatele teatistele, vastuteatistele ja taastamistaotlustele. Sellegipoolest aktsepteerib Yandex endiselt muul viisil esitatud teatisi, vastuteateid ja taastamistaotlusi. Selliste teadete, vastuteadete ja taastetaotluste saatmisel mis tahes muude sidevahendite (nt e-posti, faksi või tavaposti) abil tunnistate ja nõustute, et Yandexi töötlemise protsess võib olla oluliselt aeglasem ja vähem tõhus ning edasi nõustute vastuväideteta sellise aeglase töötlemiskiiruse ja vähendatud tõhususega.

Kui eelistate siiski kasutada muid sidevahendeid, saatke palun kõik kirjalikud teated määratud Yandexi esindajale alloleval aadressil (e-posti manusteta, palun). Turvakaalutlustest tulenevalt ei saa Yandex garanteerida manusega e-kirjade vastuvõttu. Seetõttu manuseid sisaldavat e-kirja tõenäoliselt ei töödelda.

Yandex Europe AG

Tähelepanu: Autoriõiguste agent

Werftestrasse 4, CH 6005, Luzern, Šveits

copyright-complaint@yandex-team.com

Telefon: +41-41-248-08-60

Faks: +41-41-248-08-63

Kui saadate teatise väidetava autoriõiguse rikkumise kohta, kasutades muid sidevahendeid (nt e-posti, faksi või tavapostiga), edastage vajalik teave veebivormis, mis asub aadressil https://yandex.com/support/copyright-complaint, järgides esitlusjärjekorda. Sealhulgas peate esitama vähemalt järgmise teabe:

(1) Teie eesnimi ja perekonnanimi;

(2) Teie aadress (kaasa arvatud elukohariik/asukoht) ja telefoninumber;

(3) Teie e-posti aadress (olemasolul);

(4) Teie esindatava autoriõiguse omaniku nimi / ametinimetus, aadress ja kontaktandmed või viide sellele, et tegutsete enda nimel;

(5) Autoriõigustega kaitstud töö, mille suhtes rikkumist väidetakse tüüp, identifitseerimine ja kirjeldus;

(6) Töö volitatud koopia täpne asukoht (URL) (näiteks kui volitatud koopia on saadaval autoriõiguse omaniku veebisaidil) või osutage, et teos pole veebirežiimis saadaval;

(7) Väidetavalt seadust rikkuva materjali ja olemuse määratlus;

(8) Väidetavalt õigusi rikkuva materjali täpne asukoht (URL);

(9) Järgmised väited:

a) "Saates teatise ja allkirjastades enda allkirjaga kinnitan, et olen kohusetundlikult veendunud, et materjali kasutamine kaebuse esitatud viisil ei ole autoriõiguse omaniku, tema esindaja ega seaduse alusel lubatud";

b) "Kinnitan, et selles teatises sisalduv teave on õige ja olles teadliku valeandmete esitamise eest kriminaalvastutusest hoiatatud, kinnitan, et olen volitatud tegutsema väidetavalt rikutud ainuõiguse omaniku nimel";

(10) Teie allkiri ja teatise kuupäev.

Palun pange tähele, et valeandmete või valeinformatsiooni esitamine võib kaasa tuua juriidilise vastutuse.

7. Privaatsuspoliitika

7.1. Käesolevaga kinnitate, et Saidi ja Teenuste ning ka muude toodete, teenuste ja pakkumiste nõuetekohase funktsioneerimise tagamiseks on Yandexil, Kompaniil ja Partneritel õigus koguda, säilitada, töödelda ja edastada teatud teavet, mis on seotud teie Saidi ja Teenuste kasutamisega. Palun pange tähele, et meie Privaatsuspoliitika on rakendatav selliste küsimuste puhul. Privaatsuspoliitika asukoht: https://yandex.com/legal/confidential.

7.2. Käesolevaga kinnitate, et Saidi või Teenuste kasutamisel võib Yandex koguda ja kasutada teavet vastavalt käesoleva Lepingu Punktile 7.1, sisaldades sealhulgas teabe avalikustamist: (I) vastavate asutuste seadusliku päringu puhul vastavalt kehtivale õigusele; (II) Yandexi, Kompanii, Partnerite, ainuõiguste omanike ja kasutajate õiguste, huvide ja vara kaitsmiseks; (III) Saidi või Teenuste müügi, Yandexi või Kompanii omandamise korral kolmanda osapoole poolt või muudel sarnastel juhtudel; (IV) muudel Privaatsuspoliitikas ette nähtud juhtudel.

8. Garantii puudumine ja vastutuse piiramine

8.1. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et hoolimata asjaolust, et Yandex teeb äriliselt õigustatud jõupingutusi kasutajatele parima teenuse pakkumiseks, pakutakse teile Sisu, Saiti ja teenuseid "algsel kujul" tingimustel, "kättesaadavuse tingimustel" ja "koos kõigi puudustega" ja kasutate Sisu, Saiti ja Teenuseid ainult omal vastutusel ja ilma Yandexi, Kompanii ja/või Partnerite otseste või kaudsete avalduste ja/või garantiideta, sisaldades sealhulgas: I) konkreetseks otstarbeks sobivuse tagatised, omandiõiguste ja äritingimuste rikkumata jätmine; (II) kinnitused ja garantiid, et Sisu, Sait või Teenused vastavad teie nõudmistele ning on veatud, täpsed, pakuvad katkematut, ohutut, usaldusväärset, kasulikku, taskukohast teenust, vastavad teatud kvaliteedistandarditele või teie vajadustele või et ilmnevad vead Sisus, Saidil või Teenustes parandatakse.

8.2. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Sisu, Sait ja Teenused on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil ja Yandex ei vastuta selle eest, mis on seotud teie usalduse või mis tahes teabe kasutamise tagajärgedega, sealhulgas professionaalse nõustamise, juriidilise, rahalise, meditsiinilise või muu teabe kasutamisega. Saidilt või Teenuste kaudu saadud Sisu või muid materjale kasutatakse ainult teie äranägemisel ja omal vastutusel ning ainuisikuliselt vastutate sellise Sisu või muu materjali kasutamisega seotud arvutisüsteemidele, seadmetele või andmetele tekitatud kahju või kahjustuste eest.

8.3. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Yandexi, Kompanii ja Partnerite vastutus on käesoleva Lepingu alusel piiratud ja kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei kanna Yandex, Kompanii, Partnerid ja nende levitajad, ametnikud, töötajad, esindajad, partnerid ja litsentsiandjad vastutust otseste, kaudsete, juhuslikkude, spetsiaalsete, kaudsete karistuste või kahjude, kasumite, sissetulekute või andmete kaotamise, ärimaine kaotamise, mis tahes teooriale tuginevate asendusteenuste kulude eest (I) Saidi või Teenuste kasutamise tulemusel; (II) usaldus Sisu või mis tahes Teabe vastu, mis on Saidil või t´Teenuste kaudu kättesaadav; (III) teie konto alt sooritatud toimingud, sealhulgas volitamata juurdepääs teie kontole, andmetele või sisule; (IV) mis tahes muud Sisu, Saidi või Teenustega seotud küsimused. Kõigil juhtudel ei vastuta Yandex, Kompanii ja Partnerid kahjude eest, mida ei ole võimalik ette näha.

8.4. Juhul, kui Yandexi, Kompanii ja Partnerite ning nende levitajate, ametnike, töötajate, esindajate, partnerite ja litsentsiandjate vastutuse piiramiseks või välistamiseks vastavalt käesolevale Paragrahvile 8 kohaldatakse konkreetse jurisdiktsiooni seadusi, ei lubata garantiide või vastutuse välistamist selles ulatuses, mis kohaldatava seadusega lubatud on, on Yandexi, ettevõtte, partnerite ja nende levitajate, ametnike, töötajate, esindajate, partnerite ja litsentsiandjate täielik vastutus mis tahes põhjusel piiratud teie poolt makstava summaga Sisu, Saidile juurdepääsu või Teenuste kasutamise eest või Yandexi, Vene Kompanii ja/või Partnerite äranägemisel on ainsaks õigusabiks teile korduva Teenuse osutamise pakkumine.

9. Saidi ja Teenuste pakkumise muutmine, piiramine ja lõpetamine

9.1. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Yandexil on õigus lisada, muuta, peatada, lõpetada teenindust, uuendada ja parandada vigu mis tahes Saidi ja/või Teenuste funktsionaalsuse suhtes, muu hulgas Saidi või mõne Teenuse lõpetamist ilma ette teatamata.

9.2. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et Yandexil on oma äranägemise järgi õigus kehtestada piiranguid Saidi ja/või Teenuste kasutamisele. Piirangud võidakse kehtestada teatud kategooria kasutajatele, sealhulgas piirangud vastavalt asukohale, keelele, vanusele, Sisu õiguste olemasolule, juriidilistele nõudetele või muudele põhjustele. Need võivad hõlmata konkreetsete funktsionaalsete võimaluste või üldise ligipääsu puudumist Sisu, Saidi ja/või Teenusele, Sisu säilitamise piirangutele teie kontol või muul viisil.

9.3. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et lisaks Kompanii õigustele vastavalt käesoleva Lepingu punktile 4.4 on Yandexil õigus peatada ja lõpetada teie juurdepääs Saidile või Teenustele oma äranägemise järgi ilma eelneva teavituseta.

10. Muud sätted

10.1. Käesolev leping, sealhulgas vajaduse korral Täiendavad reeglid ja põhimõtted, moodustab teie ja Yandexi vahelise lepingu ning asendab kõiki Lepingu eelnevaid versioone, tingimusi, samuti asendab eelnevaid lepinguid, kirjavahetust, liikmeksoleku tingimusi ja muid sarnaseid tingimusi. Leping kehtib ainult teie ja Yandexi vahel ega loo kolmandate osapoolte õigusi.

10.2. Yandexil on õigus käesolevat Lepingut, tingimusi ning mis tahes Täiendavaid reegleid ja põhimõtteid oma äranägemise järgi ilma eelneva teavituseta muuta ja täiendada. Need muudatused ja täiendused võivad tuleneda muudatustest Saidil, Teenustes või seadusest tulenevate nõuete täitmise tagamiseks või muudel põhjustel. Muudatused ja täiendused jõustuvad sellel lehel avaldamise hetkest, kui tekstis pole otseselt vastupidine kirjutatud. Igasuguste muudatuste juhuks olete kohustatud Lepinguga tutvuma. Teave tehtud muudatuste ja Lepingu praeguse versiooni kohta on saadaval aadressil:https://yandex.com/legal/termsofservice. Kui te sisse toodud muudatustega ei nõustu, peaksite hoiduma Teenuste kasutamisest.

10.3. Käesolevast Lepingust tulenevalt ei loeta Lepingust tulenevate õiguste mittekasutamist nendest loobumiseks. Juhul, kui pädev kohus või riigiasutus tunnistab mõne Lepingu sätte kehtetuks või jõustamatuks, tunnistavad ja kinnitavad pooled, et muud Lepingu sätted jäävad täies jõus jõusse. Lepinguosalised kohustuvad tegema kõik endast oleneva, et selline kehtetu ja jõustamatu säte asendada kehtiva ja jõustatava sättega, mis kajastaks maksimaalselt lepinguosaliste kavatsusi.

10.4. Yandexil on õigus igal ajal omal äranägemisel ilma ette teatamata täielikult või osaliselt loovutada, pantida või muul viisil võõrandada oma Lepingust tulenevaid õiguseid. Käesolevaga tunnistate ja nõustute, et teil ei ole õigust üle anda käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi, sealhulgas piirata kõiki teie kontoga seotud õigusi, mis on seotud Sisu, Saidi või Teenustega.

10.5. Teie ja Yandex tunnistate ja nõustute, et käesolevat Lepingut tõlgendatakse ja reguleeritakse vastavalt Šveitsi olulistele seadustele, arvestamata selle koalitsiooninorme. Mis tahes nõuded, lahkarvamused ja vaidlused, mis tulenevad käesolevast Lepingust või Täiendavatest reeglitest ja -põhimõtetest või on nendega seotud, tuleb edastada üksnes Šveitsi riigikohtutele. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses nõustute käesolevaga sõnaselgelt ja pöördumatult Šveitsi riigikohtute jurisdiktsioonile alluma kõigi nõuete, lahkarvamuste või vaidluste suhtes, mis tulenevad käesolevast Lepingust või on sellega seotud.

Dokumendi eelmine versioon: https://yandex.com/legal/termsofservice/18092012.