הסכם רישיון עבור Taximeter עבור התקנים ניידים

לפני השימוש בתוכנה, קרא את התנאים וההגבלות של הסכם הרישיון שלהלן.

כל שימוש בתוכנה פירושו שאתה מקבל באופן מלא וללא תנאי את התנאים וההגבלות של הסכם רישיון זה.

אם אינך מקבל את הסכם הרישיון במלואו, אינך רשאי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא.

1. הוראות כלליות

1.1. הסכם רישיון זה (להלן: «הרישיון») קובע תנאי שימוש עבור Taximeter עבור התקנים ניידים (להלן: «התוכנה») והוא נעשה בין כל אדם המשתמש בתוכנה (להלן: «המשתמש») ו- Yandex.Taxi BV, Schiphol Boulevard 165 , 1118 BG Schiphol, הולנד, הוא גוף המוסמך להעניק את זכויות השימוש בתוכנה (להלן: «בעל הזכויות»).

1.2. על ידי העתקת התוכנה, התקנתה בהתקן הנייד או שימוש בתוכנה בכל דרך שהיא, המשתמש מביע את הסכמתו המלאה והבלתי מותנית לכל התנאים וההגבלות של רישיון זה.

1.3. התוכנה מותרת לשימוש בתנאים ובהגבלות של רישיון זה בלבד. אם המשתמש אינו מקבל את התנאים וההגבלות של הרישיון במלואו, המשתמש אינו רשאי להשתמש בתוכנה לכל מטרה שהיא. אין להשתמש בתוכנה תוך הפרה (אי מילוי) של כל תנאי והגבלה של הרישיון.

1.4. המשתמש רשאי להשתמש בתוכנה על פי תנאי רישיון זה למטרות אישיות לא מסחריות ללא תמורה. ניתן להשתמש בתוכנה בתנאים ובדרכים שאינן מכוסות ברישיון זה רק על בסיס הסכם נפרד עם בעל הזכויות.

1.5. בעת השימוש בתוכנה, המשתמש מסכים שהמסמכים הבאים, אשר התנאים שלהם חלים באופן מלא על השימוש בתוכנה, מהווים חלק בלתי נפרד מרישיון זה:

והמסמכים של YANDEX LLC (OGRN: 1027700229193), אשר מלוא תנאיהם חלים על השימוש בתוכנה:

בעל הזכות רשאי לתקן את המסמכים האמורים באופן חד צדדי (בין היתר, כל חלק מהם) ללא הודעה מיוחדת על כך. הגרסאות חדשות של המסמכים ייכנסו לתוקף לאחר פרסומן, אלא אם כן נקבע אחרת.

1.6. בעל הזכויות והמשתמש מסכימים בזאת, כי כל עוד הדבר נוגע בתוכנה שניהם יחתמו על המסמכים האלקטרוניים חתומים בחתימה אלקטרונית בסיסית זהה למסמכי נייר חתומים בחתימת יד..

1.6.1. התוכנה מהווה, בין היתר, מערכת מידע שמופעלת על ידי בעל הזכויות..

1.6.2. כדי לחתום על מסמך אלקטרוני עם חתימה אלקטרונית, באופן ובזמן שיקבע על ידי פונקציות מסוימות של התוכנה, המשתמש ישתמש בקודים מספריים, אלפבתיים, סמליים או משולבים, שאותם יצר בעל הזכויות, והמשתמש קיבל באמצעות הודעה למספר הטלפון שלושאותו הוא ציין בתוכנה. קודים אלו מהווים את מפתח החתימה האלקטרונית.

1.6.3. על המשתמש לכבד את סודיות הקודים (מפתחות החתימה האלקטרוניים) שהוא או היא קיבל/ה.

1.6.4. המשתמש יזין את הקוד המתאים בטופס המיועד לכך בתוכנה. הצדדים מכירים בכך שכל המסמכים האלקטרוניים שהמשתמש ינפיק, ישתמש ויישלח לבעל הזכויות באמצעות פונקציות התוכנה במשך זמן הפעילות (התקופה בה הקוד המתאים הוא תק) ייחתמו בצורה כזאת עם חתימתו האלקטרונית של המשתמש.

1.6.5. המשתמש מתחייב לכך כי הנתונים האישיים שלו/שלה המפורטים בתוכנה הינם אמינים. בהתבסס על הנתונים האלו, המשתמש יקבע אם מסמך אלקטרוני שנחתם באמצעות חתימה אלקטרונית, כמפורט לעיל, אכן חתום על ידי המשתמש עצמו.

1.7. כאשר המשתמש הוא נציגו של שותף בעל הזכויות, ההוראות בסעיפים 1.6.1 — 1.6.5 ברישיון זה יחולו, במידה ואינם סותרים את האמור בהסכמים ובחוזים שנעשו בין בעל הזכויות לבין אותו שותף של בעל הזכויות.

1.8. המשתמש יאשר לבעל הזכויות להשתמש במידע שהוא סיפק בתוכנה, על ידי הכללת מידע זה במאגר הנתונים של בעל הזכויות ושימוש נוסף בו במאגר נתונים זה בכל דרך שהיא.

1.9. רישיון זה וכל היחסים הקשורים לשימוש בתוכנה יהיו כפופים למשפט ההולנדי, וכל תביעה או פעולה הנובעת מ- או קשורה לרישיון זה או בשימוש בתוכנה תוגש ל- ותיבחן על ידי בתי המשפט במיקומו של בעל הזכויות.

1.10. בעל הזכויות עשוי לשלוח הודעות מידע למשתמשים. בעת השימוש בתוכנה, המשתמש מסכים לקבל הודעות פרסומיות ואינפורמטיביות. המשתמש רשאי לבטל את ההרשמה להודעות פרסום אלו על ידי פנייה לדלפק התמיכה או להנחיות המפורטות בהודעת הפרסום שהתקבלה.

1.11. בהתאם לאזור המשתמש, חלק או כל הפונקציות של התוכנה עשויות לא להיות מוגבלות או לא זמינות. הפונקציות נחשבות כלא זמינות (מוגבלות) למשתמש מאזור מסוים, אם משתמש כזה אינו יכול להשתמש בהן במפורש. אין להשתמש בשיטות טכניות ושיטות מבוססות תוכנה כדי לעקוף מגבלות אלו. ההוראות של תנאים אלו והמסמכים המפורטים בסעיף 1.5 מסדירות פונקציות לא זמינות (מוגבלות) של התוכנה לא יחולו עד שהפונקציות יהיו זמינות למשתמש באופן מפורש. מידע לגבי זמינות פונקציות תוכנה באזור מסוים יסופק למשתמש על פי בקשתו שתשלח לבעל הזכויות.

2. זכויות לתוכנה

2.1. הזכות הבלעדית לתוכנה מוקנית לבעל הזכויות.

3. רישיון

3.1. בעל הזכויות יעניק למשתמש, ללא צורך בתשלום וברישיון רגיל (לא בלעדי), את הזכות הבלתי ניתנת להעברה לשימוש בתוכנה בכל מדינות העולם בדרכים הבאות:

3.1.1. להשתמש בתוכנה למטרות להן היא תוכננה, ולשם כך להעתיק ולהתקין (לשכפל) אותו במכשיר(ים) הנייד(ים) של המשתמש. המשתמש רשאי להתקין את התוכנה על מספר בלתי מוגבל של מכשירים ניידים. בעת התקנתה על התקנים ניידים, כל עותק התוכנה מוקצה מספר אישי שמדווח אוטומטית לבעל הזכויות.

3.1.2. לשכפל ולהפיץ את התוכנה למטרות לא מסחריות (ללא תשלום).

4. מגבלות

4.1. למעט כאשר נעשה שימוש בתוכנה בהיקף ובדרכים המפורטות במפורש ברישיון זה או בחוקים החלים עליו, המשתמש אינו רשאי לשנות, לבצע דקומפילציה, לפרק, לפענח ולבצע פעולות אחרות עם קוד האובייקט של התוכנה שמטרתן לקבל מידע על יישום האלגוריתמים של התוכנה, ליצור עבודות מעתק באמצעות התוכנה, וכן להשתמש (לאפשר להשתמש) בתוכנה, ללא הסכמתו של בעל הזכויות בכתב.

4.2. המשתמש אינו רשאי לשכפל ולהפיץ את התוכנה למטרות מסחריות (בין היתר, בתשלום), בין היתר, כחלק מאוסף מוצרי תוכנה, ללא הסכמתו של בעל הזכויות בכתב.

4.3. המשתמש אינו רשאי להפיץ את התוכנה בכל צורה שהיא מלבד הצורה בה היא התקבלה, ללא הסכמתו של בעל הזכויות בכתב.

4.4. התוכנה תשמש (בין היתר, תופץ) תחת השם: Taximeter המשתמש אינו רשאי לשנות את שם התוכנה, לשנות ו / או למחוק את הצהרת זכויות היוצרים או הפניות אחרות לבעל הזכויות..

5. תנאי השימוש בפונקציות מסוימות של התוכנה

5.1. פונקציות מסוימות של התוכנהיהיו זמינות עם גישה לאינטרנט בלבד. על המשתמש לקבל ולשלם באופן עצמאי עבור גישה כזו תחת התנאים ועל פי התעריפים של הטלקום או ספק האינטרנט שלו/שלה.

5.2. פונקציות מסוימות של התוכנה יהיו זמינות רק עבור המשתמש שביצע הסכם נפרד עם בעל הזכויות או גוף המספק גישה לפונקציות של התוכנה.

5.3. כאשר נעשה שימוש בתוכנה, בין היתר, בפונקציות המסוימות שלה, המתוארות והנשלטות בהתאם לתנאי השימוש של יוצר כרטיס הנהג (https://yandex.com/legal/drivers_termsofuse_bv ), המשתמש יאפשר לבעל הזכויות לעבד את הפרטים האישיים שלו כפי שתנאי זה מוגדר במדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential), בכדי לוודא שפונקציות התוכנה יהיו זמינות, בכדי להעביר את המידע האישי של המשתמש לשותפי בעל הזכויות לצורך עיבוד נוסף של מידע זה, ולוודא שפונקציות התוכנה יהיו זמינות, וכן למטרות המפורטות בתנאי השימוש של יוצר כרטיס הנהג, וכן כדי לקבל את המידע האישי של המשתמש מצדדים שלישיים לאותן המטרות..

בעל הזכויות יעביר ו / או יקבל את המידע האישי של המשתמש, הנדרש למטרות האמורות. בעל הזכויות יעבד את הפרטים האישיים של המשתמש והמידע הנוסף שהמשתמש יוריד ויספק באמצעות התוכנה בהתאם למדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential).

הוראות סעיף זה, הנוגעות לעיבוד הפרטים והמידע האישי של המשתמש על ידי בעל הזכויות, יחולו על החומרים והמידע שהמשתמש קיבל באמצעות השירות והפונקציות שלו.

ההיתר הנזכר בסעיף זה יחול על מידע שיצוין על ידי המשתמש בתוכנה ומידע שבעל הזכויות יקבל מצדדים שלישיים, בין היתר, שם המשפחה, השם הפרטי, הכתובת; מספר תעודת הזהות ורישיון הנהיגה; אגרת רישום הרכב,מידע בנוגע ללתאריך ההנפקתו (כולל תאריך פקיעתו) ולגוף שעל ידו המסמכים הונפקו; מידע הנדרש למניעת מרמה ביחס לבעל הזכויות, וכן ביחס לאופן השימוש בתוכנה, כולל תמונות, מידע על הזכות לנהוג ברכב להובלת נוסעים ומטען במונית נוסעים, מידע על עבירות הקשורות לתנועה והפרות חוק אחרות (לרבות פיגורים / הליכי אכיפה הזמינים ברשומות ציבוריות). בעל הזכויות רשאי לעבד מידע אישי זה עם או בלי השימוש בכלי אוטומציה, ובאמצעים כלשהם אחרים, בין היתר, על ידי איסוף, הקלטה, יצירת מערכת, אגירה, אחסון, הבהרה (עדכון, שינוי), חילוץ, שימוש, העברה (הספקה, גישה) ביטול מאפיינים אישיים, חסימה, מחיקה והרסה.

כאשר יחולו החוקים המתאימים, ייחשב היתר המשתמש הנזכר בסעיף זה כהיתר המותנה בכתב, חתום באמצעות החתימה האלקטרונית של המשתמש לפי הסעיפים 1.6 — 1.6.5 של רישיון זה, לפי הפרטים הנדרשים שסופקו על ידי המשתמש כאמור בצורת היתר זה. היתר זה יהיה תקף כל עוד יהיה צורך לספק למשתמש את פונקציות התוכנה ובמהלך 3 (שלוש) שנים לאחר מכן, אלא אם כן תקבע תקופה אחרת (קצרה או ארוכה יותר) כלשהיא בהתאם לחוקים המתאימים.

5.4. המשתמש מצהיר, מבין ומסכים בזאת כי כאשר הוא משתמש בתוכנה, בעל הזכויות יקבל באופן אוטומטי את המידע הבא, בכדי לספק למשתמש את פונקציות התוכנה: מערכת ההפעלה של המשתמש, גרסת הדפדפן והמזהה, נתונים סטטיסטיים של פונקציות התוכנה, נתוני מיקום המכשיר וכל מידע טכני אחר.

6. אחריות על פי הרישיון

6.1. התוכנה מסופקת כפי שהיא. בעל הזכויות אינו מבטיח פעולה נטולת שגיאות ובעיות של התוכנה או מרכיביה ו / או תפקודיה, את התאמה התוכנה למטרות ולציפיות המסוימות של המשתמש, ואינו מבטיח שום דבר אחר, שאינו מצויין במפורש ברישיון זה.

6.2. בעל הזכויות לא יישא באחריות על כל תוצאה ישירה או עקיפה של שימוש כלשהו או אי היכולת להשתמש בתוכנה ו / או כל נזק שייגרם למשתמש ו / או לצדדים שלישיים כתוצאה משימוש, כישלון או אי יכולת להשתמש בתוכנה או רכיביה ו / או בפונקציות במסוימות שלה, בין היתר, על טעויות או כשלים אפשריים בהפעלת התוכנה, למעט מה שנקבע במפורש על ידי החוקים.

6.3. יש להעביר את כל השאלות והתביעות הקשורות לשימוש / אי האפשרות להשתמש בתוכנה וכמו כן להתעלמות אפשרית מהחוקים ו / או הזכויות של צד שלישי על ידי התוכנה, באמצעות טופס המשוב בכתובת.

7. עדכונים / גרסאות חדשות של התוכנה

7.1. רישיון זה מכסה את כל העדכונים העתידיים / הגרסאות החדשות של התוכנה. עם הסכמתו של המשתמש להתקין עדכון / גרסה חדשה של התוכנה, המשתמש מקבל את התנאים וההגבלות של רישיון זה בעדכונים המתאימים / גרסאות חדשות של התוכנה, אלא אם יש הסכם רישיון אחר עבור העדכון / הגרסה החדשה של התוכנה.

8. תיקונים ברישיון זה

8.1. הסכם רישיון זה עשוי להיות מתוקן באופן חד צדדי על ידי בעל הזכויות. הודעות למשתמש בנוגע לתיקונים שנעשו ברישיון זה יפורסמו בכתובת: https://yandex.com/legal/taximeter_mobile_agreement_bv/. התיקונים האמורים לתנאי הרישיון ייכנסו לתוקף לאחר פרסומם, אלא אם כן צוין אחרת בפרסום הרלוונטי.

9. פרטי בעל הזכויות

Yandex.Taxi B.V., (מספר רישום 64591069)

חברה פרטית בערבון מוגבל

הולנד Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol,