Uslovi korišćenja servisa Yandex.Taxi

1. Оpšte odredbe

1.1. Ovi Uslovi (daljе – Uslovi) predstavljaju ponudu od Yandex.Taxi B.V. (dalje — „Yandex.Taxi“) korisniku mreže Internet (dalje — Korisnik) za korišćenje servisa Yandex.Taxi (dalje — „Servis“).

1.2. Korišćenje Servisa od strane Korisnika uređuje se ovim Uslovima, kao i dokumentima DOO „Yandex“(ul. Lava Tolstoja, 16, 119021 Moskva, Rusija):

(dalje skupa — „Regulacioni dokumenti“).

1.3. Sa početkom korišćenja Servisa/njegovih pojedinih funkcija, smatra se da je Korisnik prihvatio ove Uslove, kao i uslove Regulacionih dokumenata, u celosti, bez ikakvih klauzula i isključenja. U slučaju da se Korisnik ne slaže sa nekom odredbom Uslova i/ili Regulacionih dokumenata, Korisnik nema pravo da koristi Servis.

1.4. Yandex.Taxi može u svako doba da, bez obaveštavanja Korisnika, izmeni odredbe ovih Uslova, a DOO „YANDEX“može u svako doba da, bez obaveštavanja Korisnika, izmeni uslove Regulacionih dokumenata. Važeći redigovani takst ovih Uslova stavlja se na adresu: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_rs Rizik od neupoznavanja sa važećim tekstom Uslova i Regulacionih dokumenata snosi Korisnik. Nastavak korišćenja Servisa nakon izmene Uslova ili Regulacionih dokumenata smatra se kao saglasnost sa novim tekstom.

1.5. U slučaju ako su od strane Yandex.Taxi bile unete nekakve izmene u ove Uslove, na način predviđen t. 1.4. ovih Uskova, sa kojima Korisnik nije saglasan, on je obavezan da prekine sa korišćenjem Servisa.

1.6. Servis nudi Korisniku besplatnu mogućnost stavljanja informacije o potencijalnoj potražnji Korisnika u vezi sa uslugama prevoza putnika i prtljaga, kao i mogućnost upoznavanja sa informacijom o ponudama organizacija koje pružaju usluge u navedenoj oblasti i da ostvari pretragu takvih ponuda po parametrima zadatim od strane Korisnika. Sve, u ovom momentu postojeće funkcije Servisa, kao i njihove nove verzije i/ili dodate nove, predstavljaju predmet ovih Uslova.

1.7. U zavisnosti od regiona Korisnika, sve ili neke funkcije Servisa mogu da budu nedostupne ili ograničene. Smatra se da su funkcije nedostupne (оgraničene) za Korisnika iz odgovarajućeg regiona, ako takav Korisnik ne može njima da se služi u javnom obliku. Primena bilo kakvih tehničkih i programskih metoda za zaobilaženje ovih organičenja nije dozvoljena. Odredbe ovih Uslova koje uređuju za Korisnika nedostupne (ograničene) funkcije Servisa, ne primenjuju se sve dotle dok te funkcije ne postanu dostupne Korisniku u javnom obliku. Informacija o dostupnosti funkcija Servisa u određenom regionu dostavlja se Korisniku na njegov zahtev koji Korisnik dostavlja u Yandex.Taxi.

1.8. Da bi se izbegle nedoumice, Yandex.Taxi ne pruža usluge prevoza putnika i prtljaga i usluge informaciono-dispečerskog karaktera.

1.9. Sva komunikacija Korisnika sa agentima službe za korisnike, kao i s voditeljima partnerima servisa se mogu arhivirati s ciljem poboljšanja kontrole kvalitete i poboljšanja usluge.

1.10. Korišćenjem Servisa, Korisnik daje svoju saglasnost na dobijanje poruka reklamnog karaktera. Korisnik može da odustane od dobijanja poruka reklamnog karaktera putem korišćenja odgovarajuće funkcije Servisa ili praćenjem uputstava koja su navedena u primljenoj poruci reklamnog karaktera.

2. Korišćenje Servisa. Pojedine funkcije Servisa

2.1. Servis se stavlja na raspolaganje Korisniku za ličnu nekomercijalnu upotrebu.

2.2. Informacija o uslugama u prevozu putnika i prtljaga (dalje — Informacija), daje se na raspolaganje partnerima Servisa. Spisak partnera dostupan je na adresi http://taxi.yandex.com/partners. Za dobijanje detaljnije informacije o uslugama koje se nude (uključujući i informaciju o tačkama dostupa na wi-fi mreže, о mućnosti priključenja od strane partnera Nosioca prava na tačku dostupa i druge informacije) Korisnik može ili da se obrati partnerima Servisa, ili, koristeći funkcije Servisa, da dostavi svoje kontaktne podatke preko kojih se partneri Servisa mogu samostalno povezati sa Korisnikom i dati mu informacije o uslugama koje se nude.

2.3. Yandex.Taxi ne snosi odgovornost za sadržaj i/ili aktuelnost informacija koje se dostavljaju partnerima Servisa, uključujući i informacije o ceni usluga partnera, kao i o njihovoj aktuelnosti u datom momentu. Međusobnu saranju između Korisnika i partnera po pitanjima korišćenja usluga obavlja Korisnik samostalno (bez učešća Yandex.Taxi) u skladu sa pravilima pružanja usluga koje je Korisnik prihvatio. Yandex.Taxi ne snosi odgovornost za finansijske i druge operacije koje obavljaju Korisnik i partneri, kao i za bilo kakve posledice kod korišćenja usluga partnera od strane Korisnika.

2.4. Korisniku mogu da budu dostupne funkcije ocenjivanja usluga partnera Servisа, kao i razmeštanje komentara/odaziva o Servisu i/ili uslugama partnera Servisa. Ocene i komentari korisnika razmeštaju se na sajtu Servisa, a isto tako mogu da budu dostupni na sajtovima trećih lica. Prilikom korišćenja navedenih funkcija Korisnik se obavezuje da će poštovati zahteve u pogledu kontenta korisnika predviđene razdelima 4 i 5 Korisničkog ugovora servisa DOO „YANDEX“ koji su postavljeni na adresi: (https://yandex.com/legal/rules_rs) Yandex.Taxi zadržava pravo da odbije postavljanje bilo kakvih ocena/komentara, kao i da u svakom momentu, po svojem nahođenju bez navođenja razloga, ukloni/blokira ocenu/komentar koju je Korisnik postavio.

2.5. Yandex.Taxi zadržava pravo da, po svojem nahođenju, ograniči dostup Korisnika Servisu (ili određenim funkcijama Servisa, ako je to tehnološki izvodljivo) sa korišćenjem njegovog naloga ili da u potpunosti blokira nalog Korisnika kod višestrukog kršenja ovih Uslova, ili da prema Korisniku primeni druge mere u cilju poštovanja zahteva zakonskih propisa ili prava i zakonskih interesa trećih lica.

2.6. U vremenskom periodu povećane tražnje usluga taksija (uključujući dane pred praznike, u dane održavanja masovnih manifestacija i u drugim slučajevima) tarife partnera Servisa mogu da budu povećane. О povećanju tarifa Yandex.Taxi obaveštava korisnike putem postavljanja odgovarajućeg obaveštenja na sajtu Servisа http://taxi.yandex.com ili na neki drugi način, po nahođenju Yandex.Taxi, uključujući i slanje Korisniku poruke na njegov mobilni telefon.

2.7. Usluge prevoza putnika i prtljaga po tarifi „Ekonom“, „Коmfor“, „Biznis“i drugim tarifama navedenim na Servisu, obavljaju se različitim klasama automobila. Svrstavanje automobila u ovu ili onu klasu obavlja se automatski na osnovu podataka o karakteristikama automobila koje dostavljaju partneri Servisa.

2.8. Taksi služba naplaćuje svoju uslugu u slučaju odustajanja Korisnika od putovanja, ako je to odustajanje usledilo nakon dolaska automobila na mesto koje je Korisnik zatražio. Iznos plaćanja obračunava se analogno vrednosti putovanja po tarifi za vremenski period od momenta faktičkog stavljanja na raspolaganje automobila iz mesta odlaska ili od momenta stavljanja na raspolaganje automobila, na bazi informacije od taksi službe dostavljene Korisniku na osnovu usluge prevoza naručene od strane Korisnika (u zavisnosti šta je nastupilo kasnije), pa do momenta odustajanja Korisnika od putovanja. Korisnik o svojem odustajanju od putovanja obaveštava taksi službu slanjem odgovarajuće informacije taksi službi preko Servisa. Smatra se da je Korisnik, koji nije seo u automobil poslat od strane taksi službe u roku od 10 (deset) minuta, uzimajući u obzir vreme besplatnog čekanja navedenog u odgovarajućoj tarifi, odustao od putovanja, ako drugačije nije predviđeno pravilima odgovarajuće taksi službe, ili dogovorom između Korisnika i predstavnika (vozača) taksi službe. Visina naplate kod odustajanja Korisnika od putovanja od aerodroma obračunava se na gore navedeni način, uz računanje dodatne naplate za stavljanje automobila na raspolaganje izvan grada saglasno tarifi.

2.9. Korisnik daje saglasnost servisu Yandex.Taxi za obradu ličnih informacija (uklјučujući lične podatke) Korisnika Yandex.Taxi ili lica, čije je informacije Korisnik naveo u skladu sa članom 4. ovih Uslova, za prenos ličnih podataka Korisnika servisu Yandex.Taxi, ili lica čije je informacije Korisnik naveo u skladu sa članom 4. ovih Uslova, partnerima Yandex.Taxi (uklјučujući i osiguravajuća društva), kao i na obradu ličnih podataka od strane partnera Yandex.Taxi za svrhe pružanja usluga u okviru Korisničkog servisa. Prilikom korišćenja Servisa od strane Korisnika, lične informacije Korisnika ustupaju se u DОО „YANDEX“, u cilju njihove obrade pod uslovima i za potrebe utvrđene Politikom poverljivosti kompanije DОО „YANDEX“, koja je dostupna na uvid na adresi: (https://yandex.com/legal/confidential_rs).

U slučaju kada Korisnik, član zajedničkog računa u skladu sa članom 4. ovih Uslova, koristi uslugu vožnje kao rezultat objavljivanja informacije o njegovoj potencijalnoj potražnji putem Korisničkog servisa sa korišćenjem programa "Yandex. Taxi" za mobilne uređaje, tada on razume i prihvata činjenicu da informacija za takvu vožnju postaje dostupna i osobi koja je napravila takav zajednički račun.

3. Funkcija bezgotovinskog plaćanja usluge prevoza putnika i prtljaga

3.1. Plaćanje usluge prevoza putnika i prtljaga, koja je pružena Korisniku u skladu sa informacijom o potencijalnom upitu za odgovarajuću uslugu, koji je Korisnik poslao korišćenjem Servisa, može da se obavi od strane Korisnika na sledeće načine:

3.1.1. Neposredno taksi službi (uključujući gotovinsko ili drugi način plaćanja koje koristi navedena taksi služba, ako takvi načini postoje, dalje u tekstu ovih Uslova i u interfejsu Servisa – „Gotovina“). Navedeni oblik plćanja obavlja se bez učešća Yandex.Taxi i ne uređuje se ovim Uslovima.

3.1.2. Korisniku može biti dostupna funkcija bezgotovinskog plaćanja sa Povezanom bankovnom karticom (t. 3.2 ovih Uslova); u tom slučaju Yandex.Taxi istupa po nalogu odgovarajuće taksi službe, ili po drugoj osnovi, uz angažovanje ovlašćenog operatera za prijem uplata, operatera elektronskih novčanih sredstava ili drugog učesnika u obračunu, i predstavlja primaoca uplate u svojstvu agenta taksi službe, ili u nekom drugom svojstvu (dalje –„bezgotovinsko plaćamje“). Yandex.Taxi ne garantuje da neće biti grešaka i prekida u funkcionisanju Servisa u vezi sa pruženom mogućnosti za bezgotovinsko plaćanje.

U zavisnosti od regiona Korisnika, bezgotovinsko plaćanje može se obaviti bez učešća Yandex.Taxija u svojstvu primaoca uplate, ili uz angažovanje Yandex.Taxija u svojstvu drugog učesnika obračuna ili učesnika informacionog međusobnog delovanja.

Izbor odgovarajuće forme plaćanja obavlja se od strane Korisnika u interfejsu Servisa. Pri tome, kod nemogućnosti iz bilo kojih razloga da se izvrši bezgotovinsko plaćanje (uključujući, ali ne ograničavajući se, privremena nedostupnost dotične funkcije iz tehničkih razloga, privremena ili stalna nemogućnost bezgotovinskog plaćanja uz korišćenje Povezane kartice, nedovoljan iznos sredstava na Povezanoj kartici), Korisnik se obavezuje da će izvrđiti Gotovinsko plaćanje.

Kod bezgotovinskog plaćanja moguće je obavljanje kako jedne transakcije u punom iznosu plaćanja usluge prevoza putnika i prtljaga, tako i u nekoliko transakcija za pojedine delove vrednosti usluge. Pri tome bezgotovinsko polaćanje može da se obavi na bilo koji od navedenih načina, tokom same vožnje ili po njenom završetku.

Kod bezgotovinskog plaćanja, uporedo sa plaćanjem usluge prevoza putnika i prtljaga, Korisnik može da koristi mogućnost da po svojem nahođenju obavi takođe dodatno bezgotovinsko plaćanje u korist taksi službe u procentualnom iznosu u odnosu na vrednost usluge koju plaća za prevoz putnika i prtljaga (dalje u tekstu ovih Uslova i u interfejsu Servisa – „Napojnica“).

3.2. Povezanu bankovnu karticu Korisnik navodi u interfejsu Servisa, pri čemu Korisnik navodi sledeće podatke:

  • Broj bankovne kartice
  • Rak važnosti do

  • Zaštitni kod

Ako su podaci bankovne kartice tačni i korišćenje ove kartice je u okviru Servisa tehnički moguće, navedena bankovna kartica dobija status Povezane i može biti iskorišćena za bezgotovinsko plaćanje (t. 3.1.2 ovih Uslova). Sve Povezane kartice se prikazuju u interfejsu Servisа; za udobno korišćenje od strane Korisnika Povezane kartice prikazuju se 4 poslednje cifre broja Povezane kartice.

3.3. Kod dodavanja Povezane kartice, kao i u slučaju kada Korisnik odabere funkciju bezgotovinskog plaćanja konretnog putovanja, obavlja se skidanje novca u iznosu od 5 ruskih rubalja (ili drugog iznosa u valuti regiona Korisnika), koje je potrebno za potvrđivanje tačnosti i validnosti podataka Povezane kartice; u slučaju uspešnog obavljanja transakcije navedena suma se vraća Korisniku. Bezuspešan pokušaj skidanja navedene sume označava nemogućnost dodavanja dotične Povezane kartice, odnosno nedostupnost funkcije bezgotovinskog plaćanja.

3.4 Kod dodavanja Povezane kartice, kao i u bilo koje vreme nakon njenog dodavanja, Korisnik ima mogućnost da preko interfejsa Servisa učita i/ili podrazumevano izmeni iznos Napojnice; iznos Napojnice za konkretno putovanje Korisnik može da izmeni u interfejsu Servisa nakon završetka dotičnog putovanja.

3.5. Iznos Napojnice (podrazumevani iznos ili iznos koji je Korisnik posebno naveo za konkretno putovanje) biće skinut sa Povezane kartice ako Korisnik u roku od 30 minuta posle završenog putovanja navede u interfejsu Servisa pozitivnu ocenu obavljenog putovanja (4-5 zvezdica) i pritisne na taster „Gotovo“, ili ako nije naveo ni pozitivnu ni negativnu ocenu putovanja (nije naveo broj zvezdica) i pritisnuo je na taster „Gotovo“.

3.6. U slučaju ako je Korisnik u roku od 30 minuta posle završene vožnje, u interfejsu Servisa naveo negativnu ocenu putovanja (1-3 zvezdice) i pritisnuo na taster „Gotovo“, Napojnica neće biti skinuta sa Povezane kartice.

3.7. U slučaju ako Korisnik u roku od 30 minuta posle završene vožnje ne pritisne na taster „Gotovo“, iznos Napojnice (podrazumevani iznos ili iznos koji je Korisnik posebno naveo za konkretno putovanje) biće blokiran na Povezanoj kartici tokom 24 sata, tokom kojih Korisnik ima mogućnost da izmeni iznos Napojnice za konkretno putovanje, odn. može da je poveća ili smanji. Nakon isteka navedenog vremena obavlja se skidanje Napojnice u iznosu koji je Korisnik naveo (podrazumevani iznos ili iznos za konkretno putovanje).

3.8. Bezgotovinsko plaćanje Korisnik obavlja uz učešće opunomoćenog operatera za prijem uplata ili operatera elektronskih novčanih sredstava i reguliše se propisima međunarodnih platnih sistema, banaka (uključujući i banku-emitenta Povezane kartice) i drugih učesnika u obračunima.

3.9. Kod davanja svojih podataka saglasno t. 3.2 ovih Uslova i kod daljeg korišćenja Povezane kartice, Korisnik potvrđuje i garantuje da je naveo verodostoje i potpune informacije o validnoj bankovnoj kartici izdatoj na njegovo ime; da će poštovati propise međunarodnih platnih sistema i zahteva banke-emitenta koja je izdala Povezanu karticu, uključujući i u pogledu načina obavljanja bezgotoviskih obračuna.

3.10. Korisnik razume i saglasan je da se radnje obavljene u sklopu Servisa uz korišćenje broja mobilnog telefona koji je on potvrdio, uključujući i bezgotovinsko plaćanje uz korišćenje Povezane kartice, smatraju kao radnje koje je obavio Korisnik.

3.11. U slučaju neslaganja Korisnika sa činjenicom i/ili iznosom bezgotovinskog plaćanja, kao i po drugim pitanjima u vezi sa Povezaom karticom u sklopu Servisa, Korisnik može da se obrati u Yandex.Taxi na telefone koje je naveo Servis i/ili preko interfejs službe za podršku (povratna veza) u roku od 14 dana od dana obavljenog bezgotovinskog plaćanja ili drugih radnji ili događaja koji su poslužili kao razlog za obraćanje.

Ako u rezultatu provere po takvom obraćanju Yandex.Taxi donese odluku o vraćanju sume bezgotovinskog plaćanja u celosti ili delimičnо, navedeno vraćanje se obavlja uplatom na bankovni račun bankovne kartice sa koje je bila izvršena bezgotovinska uplata. Postupak vraćanja novčanih sredstava odvija se uz učešće opunomoćenog operatera za prijem uplata ili operatera za elektronska novčana sredstva i uređuje se propisima međunarodnih platnih sistema, banaka (uključujući i banku-emitenta Povezane kartice) i drugih učesnika u obračunima. U slučaju kada Yandex.Taxi nije učesnik u obračunima sa Povezanom karticom, Yandex.Taxi može da istupa u svojstvu lica koje ustupa obraćanja Korisnika po gore navedenim pitanjima taksi službama, dispečerskom ili drugom licu koje je primalac uplate po gore navedenim operacijama sa Povezanom karticom.

3.12. Yandex.Taxi zadržava pravo da u svakom momentu zatraži od Korisnika potvrđivanje podataka koje je isti dao u sklopu Servisa, uključujući i podatke Povezane kartice i da, s tim u vezi, zatražiti potvrdne dokumente (posebno dokumente za potvrdu identiteta), čije nedostavljanje, po nahođenju servisa Yandex.Taxi, može da se smatra kao davanje netačnih informacija i koje povlači posledice predviđene u t. 2.5 ovih Uslova.

3.13. Odredbe o uslovima i načinu plaćanja usluge prevoza putnika i prtljaga, navedene u ovom razdelu, ne primenjuju se u slučaju kada plaćanje takve usluge obavlja treće lice u ime Korisnika na bazi posebnog ugovora koji je Yandex.Taxi zaključio sa takvim trećim licem.

4. Funkcija "Zajednički račun"

4.1. Korisnik može imati pristup funkciji stvaranja zajedničkog računa u programu “Yandex.Taxi” za mobilne uređaje, tj. mogućnost korišćenja Korisničkog servisa od strane nekoliko Korisnika u okviru jednog zajednički stvorenog računa, a takođe i plaćanje usluga za prevoz putnika i prtlјaga od strane učesnika zajedničkog računa bezgotovinskim plaćanjem sa bankovne kartice koja povezana sa zajedničkim računom Korisnika, koji je stvorio ovaj zajednički račun.

4.2. Za stvaranje zajedničkog računa Korisnik mora navesti sledeće informacije:

  • Broj telefona Korisnika;
  • E-mail adresa;
  • Brojevi telefona trećih lica koja će biti članovi zajedničkog računa;
  • Podaci bankovne kartice koja je povezana sa zajedničkim računom Korisnika prema popisu navedenom u st. 3.2 ovih Uslova.

Korisnik može ukazati i druge podatke ako je potrebno.

4.3. U okviru funkcije „Zajednički račun”, Korisniku se daje mogućnost da stvara sledeće vrste zajedničkih računa:

4.3.1. porodični račun;

4.3.2. poslovni račun.

4.4. U okviru porodičnog računa, broj učesnika ne može biti veći od 4 (četiri) Korisnika.

4.5. U okviru poslovnog računa, broj učesnika ne može biti veći od 20 (dvadeset) Korisnika. Korisniku se mogu ponuditi dodatne funkcije i usluge uz posebnu naknadu.

4.6. Članovi računa, čiji je broj mobilnog telefona naveden u skladu sa st. 4.2 ovih Uslova, za korišćenje funkcije „Zajednički račun" moraju instalirati program „Yandex.Taxi" na svom mobilnom uređaju.

4.7 Član zajedničkog računa mora na interfejsu Korisničkog servisa navesti da se usluga koristi pomoću funkcije „Zajednički račun” kada postavlja informaciju o potencijalnoj potražnji usluga prevoza putnika i prtlјaga.

4.8 Korisnik se obavezuje da će članovi zajedničkog računa biti upoznati sa uslovima korišćenja funkcije „Zajednički račun" i dobiti saglasnost učesnika za primanje poruka tehničkog i drugog karaktera, potrebnih za korišćenje funkcije „Zajednički račun".

5. Podaci Yandex.Taxi

Yandex.Taxi B.V., (registracioni broj 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

 

06.06.2019

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_rs/06042018