„Yandex.Taxi“ aptarnavimo paslaugos naudojimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios sąlygos (toliau - „Sąlygos“) laikomos „Yandex.Taxi B.V.“(toliau - „Yandex.Taxi“) pasiūlymu interneto vartotojui (toliau - „Vartotojas“) naudotis „Yandex.Taxi“aptarnavimo paslauga (toliau - „Aptarnavimo paslauga“).

1.2. Vartotojo Aptarnavimo paslaugos naudojimas reglamentuojamas šiomis sąlygomis, taip pat dokumentais:

taip pat OOO „YANDEX“(ul. Lva Tolskogo 16. Maskva, 119021, Rusija) dokumentais:

(toliau vadinama - „Reglamentuojantys dokumentai).

1.3. Pradėję naudotis aptarnavimo paslauga / jos atskiromis funkcijomis, laikoma, kad Vartotojas sutiko su šiomis sąlygomis, taip pat reglamentuojančių dokumentų sąlygomis visa apimtimi be jokių išlygų ir išimčių. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su bet kokiomis Sąlygų ir (arba) reglamentuojančių dokumentų nuostatomis, jis neturi teisės naudotis aptarnavimo paslauga.

1.4. „Yandex.Taxi“turi teisę bet kuriuo metu, nepranešdamas vartotojui keisti šių sąlygų nuostatas, o OOO „YANDEX“turi teisę bet kuriuo metu, nepranešdama Vartotojui, keisti Reglamentuojančių dokumentų sąlygas. Galiojanti šių Sąlygų redakcija patalpinta adresu: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lt. Rizika nesusipažinti su nauja Sąlygų ir reglamentuojančių dokumentų redakcija tenka Vartotojui. Jei Vartotojas toliau naudojasi Aptarnavimo paslauga pasikeitus Sąlygoms ar reglamentuojantiems dokumentams, tai laikoma, kad Vartotojas sutiko su nauja jų redakcija.

1.5. Tuo atveju, jei „Yandex.Taxi“į šias Sąlygas įtraukė bet kokius pakeitimus šių Sąlygų 1.4 skirsnyje nurodyta tvarka, su kuriais Vartotojas nesutinka, jis privalo nebesinaudoti Aptarnavimo paslauga.

1.6. Aptarnavimo paslauga suteikia Vartotojui nemokamą galimybę patalpinti informaciją apie potencialią Vartotojui reikiamą keleivių ir bagažo pervežimo paslaugą, taip pat galimybę susipažinti su organizacijų pasiūlymais, teikiančių atitinkamas paslaugas, ir atlikti tokių paslaugų paiešką pagal Vartotojo nustatytus parametrus. Visos šiuo metu esančios Aptarnavimo paslaugos funkcijos, taip pat bet kokia jų plėtra ir (arba) papildymas naujomis laikomas šių Sąlygų objektu.

1.7. Priklausomai nuo regiono, Vartotojui gali būti neprieinamos ar apribotos visos ar dalis Aptarnavimo paslaugos funkcijų. Funkcija laikoma neprieinama (apribota) konkretaus regiono Vartotojui, jei toks vartotojas negali jomis pasinaudoti tiesiogiai. Draudžiama taikyti bet kokius techninius ir programinius metodus, kad būtų apeiti šie apribojimai. Šių Sąlygų nuostatos, reguliuojančios Vartotojui neprieinamas (apribotas) Aptarnavimo paslaugos funkcijas, netaikomos, kol Vartotojui tokios funkcijos taps prieinamos tiesiogiai. Informacija apie Aptarnavimo paslaugos prieinamumą konkrečiame regione teikiama Vartotojui pagal jo užklausą, siunčiamą „Yandex.Taxi“.

1.8. Siekiant išvengti abejonių, „Yandex.Taxi“neteikia keleivių ir bagažo pervežimo paslaugų ir informacinių-dispečerinės tarnybos paslaugų.

1.9 Visi Vartotojo pokalbiai su pagalbos tarnybos specialistais, taip pat vairuotojo partneriais bus įrašyti, siekiant kontroliuoti kokybę ir gerinti aptarnavimą.

1.10. Naudojantis Aptarnavimo paslauga, Vartotojas sutinka gauti reklaminio pobūdžio pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti reklaminio pobūdžio pranešimų, naudojantis atitinkamomis Aptarnavimo paslaugos funkcijomis arba vadovaujantis instrukcijomis, nurodytomis gautame reklaminio pobūdžio pranešime.

2. Aptarnavimo paslaugos naudojimas. Atskiros aptarnavimo paslaugos funkcijos

2.1. Aptarnavimo paslauga teikiama Vartotojui asmeniniam, nekomerciniam naudojimui.

2.2. Informaciją apie keleivių ir bagažo pervežimo paslaugas (toliau informacija) teikia Aptarnavimo partneriai. Partnerių sąrašas teikiamas adresu http://taxi.yandex.com/partners. Norint gauti išsamios informacijos apie teikiamas paslaugas (įskaitant informaciją apie „wi-fi“prieigos salonus, apie Teisių savininkų nuotraukų / vaizdo fiksavimo salone vykdymą ir kitą informaciją), Vartotojas gali kreiptis į Aptarnavimo paslaugos partnerį arba, naudojantis Aptarnavimo paslaugos funkcijomis, pateikti savo kontaktinius duomenis, kuriais Aptarnavimo paslaugos partneriai gali savarankiškai susisiekti su Vartotoju ir suteikti jam informacijos apie teikiamas paslaugas.

2.3. „Yandex.Taxi“nėra atsakinga už informacijos turinį ir (arba) aktualumą, kurią teikia Aptarnavimo paslaugos partneriai, įskaitant informaciją apie partnerio paslaugų kainą, taip pat jų buvimą minėtu momentu. Vartotojo sąveika su partneriais paslaugų įsigijimo klausimais Vartotojas vykdo savarankiškai (nedalyvaujant „Yandex.Taxi“) pagal priimtas partnerių paslaugų teikimo taisykles. „Yandex.Taxi“nėra atsakinga už finansinius ir kitas operacijas, kurias vykdo Vartotojas ir partneriai, taip pat už jokias Vartotojo įsigytos paslaugos iš partnerių pasekmes.

2.4. Vartotojui gali būti prieinamos partnerių Aptarnavimo paslaugų įvertinimo funkcijos, taip pat teikti komentarus / atsiliepimus apie Aptarnavimo paslaugą ir (arba) partnerių Aptarnavimo paslaugas. Vartotojų įvertinimai ir atsiliepimai teikiami Aptarnavimo paslaugos tinklapyje, taip pat gali būti prieinami trečiųjų šalių tinklapiuose. Naudojantis nurodyta funkcija, Vartotojas įsipareigoja laikytis vartotojo turiniui taikomų reikalavimų, kaip numatyta OOO „YANDEX“Aptarnavimo paslaugų Vartotojo sutartyje, patalpintoje adresu: (https://yandex.com/legal/rules_lt). „Yandex.Taxi“pasilieka teisę atsisakyti patalpinti bet kokius atsiliepimus, taip pat bet kuriuo metu pašalinti / blokuoti Vartotojo įvertinimą / atsiliepimą savo nuožiūra, nenurodydama priežasčių.

2.5. „Yandex.Taxi“pasilieka teisę savo nuožiūra riboti prieigą vartotojui prie Aptarnavimo paslaugos (ar atitinkamų Aptarnavimo funkcijų, jei tai įmanoma technologiškai), naudojantis jo paskyra ar visiškai blokuoti Vartotojo paskyrą, jei jis nuolat pažeidžia šias Sąlygas, arba taikyti Vartotojui kitas priemones, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų ir teisėtų trečiųjų šalių interesų.

2.6. Taksi paslaugų padidintos paklausos laikotarpiais (įskaitant prieššventines dienas, masinių renginių dienomis ar kitais atvejais) Aptarnavimo paslaugos įkainiai gali būti padidinti. Apie padidintus įkainius „Yandex.Taxi“pateikia atitinkamą pranešimą Aptarnavimo paslaugos tinklapyje http://taxi.yandex.com ar kitais būdais „Yandex.Taxi“nuožiūra, įskaitant informacinio pranešimo siuntimą Vartotojui mobiliojo telefono numeriu.

2.7. Keleivių ir bagažo pervežimo paslaugos „Ekonom“, „Komfort“, „Business“įkainiais ir kitais Aptarnavimo paslaugos įkainiais vykdomos skirtingomis automobilių klasėmis. Automobilio priskyrimas vienam ar kitai klasei atliekamas automatiškai, remiantis automobilio duomenimis ir charakteristikomis, teikiamomis Aptarnavimo paslaugos partnerių.

2.8. Taksi įmonė ima mokestį už Vartotojo kelionės atsisakymą, jei buvo paslaugos buvo atsisakyta, kai automobilis atvyko į paskirties vietą. Tokios įmokos dydis apskaičiuojamas analogiškai kelionės kainai pagal įkainį už laikotarpį nuo automobilio atvykimo momento ar pateikimo momento, nurodyto taksi įmonės Vartotojui informaciniame pranešime dėl vartotojo užsakytos pervežimo paslaugos (priklausomai nuo to, kuris pranešimas buvo pateiktas vėliau) iki Vartotojo pervežimo atsisakymo momento. Vartotojas atsisako nuo kelionės nusiųsdamas taksi įmonei atitinkamą pranešimą Aptarnavimo paslaugos priemonėmis. Laikoma, kad vartotojas, neįsėdęs į taksi įmonės atvykusį automobilį per 10 (dešimt minučių), atsižvelgiant į nemokamą laukimo laiką, nurodytą atitinkamu įkainiu, atsisakė kelionės, jei kitaip nenumatyta atitinkamos taksi įmonės taisyklėse arba susitarimuose tarp Vartotojo ir taksi įmonės atstovo (vairuotojo). Apmokėjimas už Vartotojo kelionės atsisakymą iš oro uosto apskaitomas anksčiau nurodytu būdu, taikant papildomą įmoką už automobilio pateikimą už miesto pagal įkainį.

2.9. Vartotojas sutinka, kad „Yandex.Taxi“ apdorotų „Yandex.Taxi“ vartotojo asmeninius duomenis (įskaitant asmeninę informaciją), arba asmens, kurio duomenis Vartotojas nurodė pagal šių sąlygų 4-ąjį skirsnį, sietiną su Vartotojo asmens duomenų ar kito asmens, nurodyto pagal šių sąlygų skirsnį, perdavimą "Yandex.Taksi" partneriams (įskaitant draudimo bendroves, taip pat asmeninių duomenų apdorojimą, atliekamą „Yandex.Taksi“ partnerių, kad Vartotojui būtų suteiktos paslaugos pagal šią paslaugų sutartį. Kai Vartotojas naudojasi Aptarnavimo paslauga, asmeninė Vartotojo informacija perduodama OOO „YANDEX“bendrovei, kad ji būtų apdorojama sąlygomis ir tikslais, kaip nurodyta OOO „YANDEX“konfidencialumo politikoje, prieinama susipažinti adresu: (https://yandex.com/legal/confidential_lt).

Vartotojas supranta ir sutinka, kad tuo atveju, kai Vartotojas yra bendrosios paskyros dalyvis pagal šių sąlygų 4 skirsnį ir pasinaudoja taksi vežimo paslauga pateikus informaciją apie potencialią paklausą naudojantis „Yandex.Taksi“ mobiliems įrenginiams skirta programėle, tai informacija apie naudojimąsi taksi vežimo paslaugomis, tampa prieinama asmeniui, sukūrusiam tokią bendrąją paskyrą.

3. Apsiskaitymo ne grynais funkcija už keleivių r bagažo pervežimo paslaugas

3.1. Apmokėjimas už keleivių ir bagažo pervežimą, suteiktą Vartotojui pagal jo pateiktą informaciją apie potencialią atitinkamos paslaugos paklausą, naudojantis Aptarnavimo paslauga, gali būti atliekamas Vartotojo:

3.1.1. Tiesiogiai taksi įmonei (įskaitant grynais ar kitais būdais teikiamais nurodytos taksi įmonės, jei jie taikomi, toliau pagal šių sąlygų redakciją ir Aptarnavimo sąsaja „Grynieji“). Nurodytas mokėjimo būdas taikomas nedalyvaujant „Yandex.Taxi“ir nereguliuojant šių Sąlygų.

3.1.2. Vartotojui gali būti prieinama apmokėjimo ne grynais funkcija Susieta banko kortele (šių Sąlygų 3.2 skirsnis); tokiu atveju, „Yandex.Taxi“veikia pagal atitinkamos taksi įmonės įgaliojimą arba kitu pagrindu, pritraukiant įgaliotą mokėjimų priėmimo operatorių, elektroninių piniginių priemonių operatorių ar kitą atsiskaitymo atstovą ir laikomas mokėjimo gavėju kaip taksi įmonės agentas arba kitu atstovu (toliau - „apmokėjimas ne grynais“). „Yandex.Taxi“negarantuoja, kad apmokėjimas negrynais bus vykdomas be klaidų ir be techninių neskladumų.

Priklausomai nuo Vartotojo regiono atsiskaitymas ne grynais gali būti atliekamas, nedalyvaujant „Yandex.Taxi“kaip mokėjimo gavėjas arba įtraukiant „Yandex.Taxi“kaip kitą atsiskaitymo ar informacinės sąveikos dalyvį.

Atitinkamą atsiskaitymo formą Vartotojas pasirenka Aptarnavimo paslaugos sąsajoje. Be to, negalima atlikti atsiskaitymo ne grynais dėl bet kokių priežasčių (įskaitant, bet neapsiribojant, laikinasis techninis šios funkcijos sutrikimas, laikinasis ar nuolatinis negalėjimas atsiskaityti naudojantis Susieta kortele, susietoje kortelėje nepakanka lėšų), Vartotojas įsipareigoja atlikti mokėjimą Grynaisiais.

Atsiskaitant ne grynais, galima atlikti vieną sandorį, apmokant visą keleivių ir bagažo pervežimo sumą, taip pat keletas sandorių už atskiras paslaugų vertes. Be to, apmokėjimą ne grynais galima atlikti bet kuriuo iš nurodytų būdų kelionės metu ar jai apsibaigus.

Apmokėjimo ne grynais atveju, kartu su keleivių ir bagažo pervežimo paslaugos apmokėjimu, Vartotojas turi galimybę savo nuožiūra atlikti taip pat papildomą apmokėjimą ne grynais taksi įmonei procentine išraiška nuo keleivių ir bagažo pervežimo sumokėtos kainos (toliau šiame Sąlygų tekste ir Aptarnavimo sąsajoje - „Arbatpinigiai“).

3.2. Susieta banko kortelę vartotojas nurodo Aptarnavimo paslaugos sąsajoje, taip pat nurodydamas šiuos duomenis:

  • Banko kortelės numeris
  • Galioja iki
  • Apsaugos kodas

Jei šie banko kortelės duomenys teisingi, galiojantys ir šios kortelės naudojimas galimas dėl Aptarnavimo paslaugos techninių galimybių, nurodytai banko kortelei suteikiamas Susieta būsena ir ją galima naudoti atsiskaitymui ne grynais (šių Sąlygų 3.1.2. skirsnis). Visos Susietos kortelės nurodytos Aptarnavimo paslaugos sąsajoje; Siekiant, kad Vartotojui būtų patogiau, rodomi 4 paskutiniai Susietos kortelės skaičiai.

3.3. Pridedant Susietą kortelę, taip pat Vartotojui pasirinkus apmokėjimo ne grynais funkciją už konkrečią kelionę, jis atliekamas nurašant sumą 5 Rusijos rublių apimtimi (ar kitą suma Vartotojo regiono valiuta), būtina patvirtinti Susietos kortelės duomenų tikslumą ir galiojimą; tuo atveju, jei sandoris atliekamas sėkmingai, nurodyta suma grąžinama Vartotojui. Nesėkmingas bandymas nurašyti nurodytą sumą rodo, kad negalima pridėti nurodytos Susietos kortelės ir (arba) atitinkamai nepasiekiama atsiskaitymo ne grynais funkcija.

3.4. Pridėję Susietą kortelę, taip pat bet kuriuo metu po pridėjimo Vartotojas turi galimybę Aptarnavimo paslaugos sąsaja nustatyti ir (arba) keisti Arbatpinigių dydį numatytąja apimtimi; Arbatpinigių dydis konkrečiai kelionei gali būti keičiamas Vartotojo Aptarnavimo paslaugos sąsaja, pasibaigus šiais kelionei.

3.5. Arbatpinigiai (numatytosios sumos apimtimi, specialiai Vartotojo nurodyti konkrečiai kelionei) bus nurašyti nuo Susietos kortelės, jei Vartotojas, per 30 min. pasibaigus kelionei, Aptarnavimo paslaugos sąsajoje nurodė teigiamą pervežimo įvertinimą (4-5 žvaigždutės) ir paspaudė „Baigta“mygtuką arba nenurodė nei teigiamo, nei neigiamo kelionės įvertinimo (nenurodė žvaigždučių kiekio) ir paspaudė „Baigta“mygtukas.

3.6. Tuo atveju, jei Vartotojas, per 30 min. pasibaigus kelionei, Aptarnavimo paslaugos sąsajoje pateikė neigiamą kelionės įvertinimą (1-3 žvaigždutės) ir paspaudė „Baigta“mygtuką, Arbatpinigiai nebus nurašomi nuo Susietos kortelės.

3.7. Tuo atveju, jei Vartotojas, per 30 min. pasibaigus kelionei, nepaspaudė „Baigta“mygtuko, Arbatpinigių suma (numatytosios sumos apimtimi ar dydžiu, kuris specialiai nurodytas vartotojo konkrečiai kelionei) bus blokuota Susietai kortelei 24 val., per kurias Vartotojas turi galimybę keisti Arbatpinigių dydį šiai kelionei didesnei ar mažesne suma. Pasibaigus nurodytam laikui, Arbatpinigiai nurašomi Vartotojo (pagal numatytąja sumą konkrečiai kelionei) nurodyta apimtimi.

3.8. Apmokėjimą ne grynais atlieka Vartotojas, dalyvaujant įgaliotam operatoriui, priimančiam mokėjimus arba elektroninių piniginių lėšų operatoriui, ir jis reglamentuojamas tarptautinėmis mokėjimų sistemų taisyklėmis, bankų (įskaitant Susietos kortelės banko emitentą) ir kitų atsiskaitymų dalyvių.

3.9. Nurodydamas savo duomenis pagal šių Sąlygų 3.2 skirsnį ir toliau naudojantis Susieta kortele, Vartotojas patvirtina ir garantuoja nurodydamas patikimą ir visą informaciją apie jo vardu išduotos banko kortelės galiojimą; kad jis laikosi tarptautinių mokėjimų sistemų taisyklių ir susietą kortelę išdavusio banko-emitento reikalavimų, įskaitant atsiskaitymų negrynais tvarkos laikymąsi.

3.10. Vartotojas supranta ir sutinka, kad visi veiksmai, atliekami pagal Aptarnavimo paslaugą, naudojant jo patvirtintą mobiliojo telefono numerį, įskaitant apmokėjimui negrynais Susietos banko kortelės naudojimą, laikomi atlikti Vartotojo.

3.11. Tuo atveju, jei Vartotojas nesutinka su faktu ir (arba) apmokėjimo negrynais suma ar kitais klausimais, naudojant Susietą kortelę pagal Aptarnavimo paslaugą, Vartotojas turi teisę kreiptis į „Yandex.Taxi“nurodytais Aptarnavimo paslaugos telefonais ir (arba) palaikymo tarnybos sąsaja (atgalinis ryšys) per 14 dienų nuo apmokėjimo negrynais atlikimo dienos ar dėl kitų veiksmų ar įvykių, dėl kurių buvo kreiptasi.

Jei, atlikęs tokio kreipimosi patikros rezultatus, „Yandex.Taxi“priima sprendimą dėl apmokėjimo negrynais sumos viso ar dalinio grąžinimo, nurodytas grąžinimas atliekamas į banko kortelės sąskaitą, kuria buvo atliktas mokėjimas negrynais. Piniginių lėšų grąžinimo tvarką vykdo įgaliotas operatorius, priimantis mokėjimus arba elektroninių piniginių lėšų operatorius, ir jie reglamentuojami tarptautinėmis mokėjimų sistemų taisyklėmis, bankų (įskaitant Susietos kortelės banko emitentą) ir kitų atsiskaitymų dalyvių. Tuo atveju, kai „Yandex.Taxi“nelaikomas atsiskaitymų dalyviu Susieta kortele, „Yandex.Taxi“veikia kaip asmuo, kuris perduoda Vartotojų kreipimąsi anksčiau nurodytais klausimais taksi įmonėms, dispečerinėms ar kitiems asmenims, kurie yra anksčiau nurodytų operacijų Susieta kortele mokėjimo gavėjais.

3.12. „Yandex.Taxi“pasilieka teisę bet kuriuo metu reikalauti iš Vartotojo patvirtinti duomenis, nurodytus juos Aptarnavimo paslaugos apimtimi, įskaitant Susietos kortelės duomenis, ir paprašyti pateikti su tuo susijusius patvirtinimo duomenis (ypač asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus), kurių nepateikus, „Yandex.Taxi“nuožiūra, gali būti laikoma nepatikima informacija ir sukelti šių Sąlygų 2.5 skirsnyje numatytas pasekmes.

3.13. Šiame skirsnyje nurodytos nuostatos dėl keleivių ir bagažo pervežimo paslaugos apmokėjimo sąlygų ir tvarkos netaikomos tai atvejais, kai tokios paslaugos apmokėjimą už Vartotoją atlieka tretieji asmenys atskiros sutarties sąlygomis, sudarytomis „Yandex.Taxi“su tokiais trečiaisiais asmenimis.

4. „Bendrosios paskyros“ funkcija

4.1 Vartotojui gali būti prieinama bendrosios paskyros sukūrimo funkcija „Yandex.Taksi“ mobiliųjų įrenginių programėle, t. y. galimybė naudotis Paslauga keliems Vartotojams viena sukurta paskyra, taip pat atlikti mokėjimus už bendrosios paskyros keleivių ir bagažo pervežimą atsiskaitant ne grynais pridėta prie bendrosios paskyros Vartotojo banko kortele, kuris sukūrė paskyrą.

4.2 Norint sukurti bendrąją Vartotojo paskyrą, būtina nurodyti šią informaciją:

  • Vartotojo telefono numerį;
  • Ele. pašto adresą;
  • Trečiųjų asmenų telefono numerius, kurie bus bendrosios paskyros dalyviai;
  • Pridėtos banko kortelės duomenys pagal šių sąlygų 3.2 skirsnyje nurodytą sąrašą.

Vartotojas gali nurodyti kitus duomenis, jei reikia.

4.3 Remiantis „Bendrosios paskyros“ funkcijomis, Vartotojui suteikiama galimybė sukurti šias bendrųjų paskyrų rūšis:

4.3.1 šeimos paskyrą;

4.3.2 verslo paskyrą.

4.4. Remiantis šeimos paskyra, dalyvių skaičius negali viršyti 4 (keturių) Vartotojų.

4.5 Remiantis verslo paskyra, dalyvių skaičius negali viršyti 20 (dvidešimt) Vartotojų. Vartotojui gali būti pasiūlytos papildomos funkcijos ir paslaugos už papildomą mokestį.

4.6 Norint paskyros dalyviams naudotis „Bendroji paskyra“ funkcijomis, mobiliųjų telefonų numeriais, kuriuos Vartotojas nurodė šių Sąlygų 4.2 skirsnyje nurodyta tvarka, būtina įdiegti „Yandex.Taksi“ mobiliems įrenginiams skirtą programėlę.

4.7 Bendrosios paskyros dalyviams pateikiant informaciją apie potencialią paklausą naudotis keleivių ir bagažo pervežimo paslaugomis, dalyviui reikia nurodyti Paslaugos sąsajoje, kad naudojimasis paslaugomis bus vykdomas „Bendrosios paskyros“ funkcija.

4.8 Vartotojas įsipareigoja supažindinti bendrosios paskyros dalyvius su „Bendrosios paskyros“ funkcijos naudojimo sąlygomis, gauti dalyvių sutikimą gauti techninius ir kito pobūdžio pranešimus, būtinus naudotis „Bendrosios paskyros“ funkcija.

5. Rekvizitai

„Yandex.Taxi B.V.“, (registracijos numeris 64591069)

Privati ribotosios atsakomybės bendrovė

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

Faksas: +31(0)204466372

El. paštas: support@taxi.yandex.com

Leidimo data: 08.07.2019

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lt/06062019

Previous version: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_lt/02032018