„იანდექს. ტაქსი“-ს სერვისის გამოყენების პირობები

1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე პირობები (შემდგომში - პირობები) წარმოადგენს შემოთავაზებას Yandex.Taxi B.V.-საგან (შემდგომში - „იანდექს. ტაქსი“) ინტერნეტის ქსელის მომხმარებლისადმი (შემდგომში - მომხმარებელი) იანდექს.ტაქსის სერვისის (შემდგომში - სერვისი) გამოყენებაზე.

1.2. მომხმარებლის მიერ სერვისის გამოყენება რეგულირდება წინამდებარე პირობებით, აგრეთვე შპს „იანდექსის“ დოკუმენტებით (ლ. ტოლსტოის ქ. #16, მოსკოვი, 119021, რუსეთი):

(შემდგომში ერთად წოდებული „მარეგულირებელ დოკუმენტებად“).

1.3. სერვისის/მისი ცალკეული ფუნქციების გამოყენების დაწყებისას მომხმარებელი ითვლება წინამდებარე პირობების, აგრეთვე მარეგულირებელი დოკუმენტების პირობების მიმღებად სრული მოცულობით, ყოველგვარი დათქმებისა თუ გამონაკლისების გარეშე. პირობების და/ან მარეგულირებელი დოკუმენტების რომელიმე დებულებებთან მომხმარებლის უთანხმოების შემთხვევაში მომხმარებელს არა აქვს სერვისის გამოყენების უფლება.

1.4. იანდექს.ტაქსი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მომხმარებლისათვის შეტყობინების გარეშე შეცვალოს წინამდებარე პირობების დებულებები, ხოლო შპს „იანდექსი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მომხმარებლისათვის შეტყობინების გარეშე შეცვალოს მარეგულირებელი დოკუმენტების პირობები. წინამდებარე პირობების მოქმედი რედაქცია განთავსებულია მისამართზე: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ka. პირობებისა და მარეგულირებელი დოკუმენტების ახალ რედაქციასთან არგაცნობის რისკი ეკისრება მომხმარებელს, სერვისით სარგებლობის გაგრძელება პირობებისა თუ მარეგულირებელი დოკუმენტების შეცვლის შემდეგ ითვლება თანხმობად მათ ახალ რედაქციაზე.

1.5. იმ შემთხვევაში, თუ იანდექს.ტაქსის მიერ წინამდებარე პირობებში შეტანილი იქნა რაიმე ცვლილებები, წინამდებარე პირობების 1.4-ე პუნქტით გათვალისწინებული წესით, რომლებსაც მომხმარებელი არ ეთანხმება, ის ვალდებულია შეწყვიტოს სერვისის გამოყენება.

1.6. სერვისი მომხმარებელს სთავაზობს უფასო შესაძლებლობას, განათავსოს ინფორმაცია მომხმარებლის პოტენციურ მოთხოვნაზე მგზავრთა გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის მომსახურებაზე, აგრეთვე შესაძლებლობას, გაეცნოს ინფორმაციას იმ ორგანიზაციათა შემოთავაზებების შესახებ, რომლებიც ეწევიან მომსახურებას აღნიშნულ სფეროში, და განახორციელოს ამგვარი შემოთავაზებების მოძიება მომხმარებლის მიერ დასახული პარამეტრების მიხედვით. სერვისის ყველა ამჟამად არსებული ფუნქცია, აგრეთვე მათი ნებისმიერი განვითარება და/ან ახლის დამატება წარმოადგენს წინამდებარე პირობების საგანს.

1.7. მომხმარებლის რეგიონის მიხედვით, სერვისის ყველა ან ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს მიუწვდომელი ან შეზღუდული. ფუნქციები ითვლება მიუწვდომლად (შეზღუდულად) განსაზღვრული რეგიონის მომხმარებლისათვის, თუ ასეთ მომხმარებელს არ შეუძლია მათით სარგებლობა აშკარა სახით. ამ შეზღუდვებისათვის გვერდის ავლის ნებისმიერი ტექნიკური და პროგრამული მეთოდების გამოყენება აკრძალულია. წინამდებარე პირობების დებულებები, რომლებიც არეგულირებს სერვისის მომხმარებლისათვის მიუწვდომელ (შეზღუდულ) ფუნქციებს, არ გამოიყენება მანამდე, სანამ ეს ფუნქციები მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი არ გახდება აშკარა სახით. ინფორმაცია განსაზღვრულ რეგიონში სერვისის ფუნქციების მისაწვდომობის შესახებ მომხმარებელს მიეწოდება მისი მოთხოვნით, რომელიც იგზავნება იანდექს. ტაქსი-ში.

1.8. ეჭვების თავიდან ასაცილებლად, იანდექს.ტაქსი არ ეწევა მგზავრების გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის მომსახურებასა და საინფორმაციო-დისპეტჩერულ მომსახურებას.

2. სერვისის გამოყენება. სერვისის ცალკეული ფუნქციები

2.1. სერვისი გაეწევა მომხმარებელს პირადი არაკომერციული გამოყენებისათვის.

2.2. ინფორმაცია მგზავრთა გადაყვანისა და ბარგის გადაზიდვის მომსახურების შესახებ (შემდგომში - ინფორმაცია) წარმოდგენილია სერვისის პარტნიორთა მიერ. პარტნიორთა ნუსხა ხელმისაწვდომია მისამართზე http://taxi.yandex.com/partners. შემოთავაზებული მომსახურების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებელს შეუძლია ან მიმართოს სერვისის პარტნიორებს, ანდა, სერვისის ფუნქციონალის გამოყენებით, წარუდგინოს საკუთარი საკონტაქტო მონაცემები, რითაც სერვისის პარტნიორებს შეეძლებათ დამოუკიდებლად დაუკავშირდნენ მომხმარებელს და წარუდგინონ ინფორმაცია შემოთავაზებული მომსახურების შესახებ.

2.3. იანდექს.ტაქსის არ ეკისრება პასუხისმგებლობა სერვისის პარტნიორთა მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის შინაარსზე და/ან აქტუალობაზე, პარტნიორთა მომსახურების ღირებულების, აგრეთვე მოცემულ მომენტში მისი არსებობის შესახებ ინფორმაციის ჩათვლით. მომხმარებლის ურთიერთქმედება პარტნიორებთან მომსახურების შეძენის საკითხებზე ხორციელდება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად (იანდექს.ტაქსის მონაწილეობის გარეშე) პარტნიორებში მიღებული მომსახურების გაწევის წესების შესაბამისად. იანდექს.ტაქსის არ ეკისრება პასუხისმგებლობა მომხმარებლისა და პარტნიორთა მიერ განხორციელებულ ფინანსურ და ნებისმიერ სხვა ოპერაციებზე, აგრეთვე მომხმარებლის მიერ პარტნიორთა მომსახურების შეძენის ნებისმიერ შედეგებზე.

2.4. მომხმარებლისათვის შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს სერვისის პარტნიორთა მომსახურების შეფასების ფუნქციები, აგრეთვე სერვისის და/ან სერვისის პარტნიორთა მომსახურების შესახებ კომენტარების/გამოხმაურებების განთავსება. მომხმარებელთა შეფასებები და გამოხმაურებები განთავსდება სერვისის საიტზე, აგრეთვე მისაწვდომი შეიძლება იყოს მესამე პირთა საიტებზე. აღნიშნული ფუნქციების გამოყენებისას მომხმარებელი ვალდებულებას იღებს, დაიცვას მოთხოვნები მომხმარებლის კონტენტისადმი, რაც გათვალისწინებულია შპს „იანდექსის“ სერვისთა სამომხმარებლო შეთანხმების მე-4 და მე-5 თავებით, განთავსებული მისამართზე: (https://yandex.ru/legal/rules_ka). იანდექს.ტაქსი უფლებას იტოვებს, უარი თქვას ნებისმიერი შეფასების/გამოხმაურების განთავსებაზე, აგრეთვე ნებისმიერ მომენტში ამოიღოს/დაბლოკოს მომხმარებლის მიერ განთავსებული შეფასება/გამოხმაურება საკუთარი შეხედულებისამებრ და მიზეზების მითითების გარეშე.

2.5. იანდექს.ტაქსი უფლებას იტოვებს, საკუთარი შეხედულებისამებრ შეზღუდოს მომხმარებლის წვდომა სერვისთან (ანდა სერვისის განსაზღვრულ ფუნქციებთან, თუ ეს ტექნოლოგიურად შესაძლებელია) მისი სააღრიცხვო ჩანაწერის გამოყენებით, ანდა სრულად დაბლოკოს მომხმარებლის სააღრიცხვო ჩანაწერი წინამდებარე პირობების არაერთხელ დარღვევის გამო, ანდა მომხმარებლის მიმართ გამოიყენოს სხვა ზომები კანონმდებლობის მოთხოვნათა თუ მესამე პირთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით.

2.6. ტაქსის მომსახურებაზე მოთხოვნილების ზრდის პერიოდებში (მათ შორის, წინასადღესასწაულო დღეებში, მასობრივი ღონისძიებების ჩატარების დროს და სხვა შემთხვევებში) სერვისის ტარიფები შეიძლება გაიზარდოს. ტარიფების მომატებაზე იანდექს.ტაქსი მომხმარებელს ატყობინებს შესაბამისი უწყების სერვისის საიტზე http://taxi.yandex.com განთავსებით ან სხვა გზით იანდექს.ტაქსის შეხედულებისამებრ, მომხმარებლისათვის მობილურ ტელეფონზე საინფორმაციო შეტყობინების გაგზავნის ჩათვლით.

2.7. მგზავრთა გადაყვანაზე და ბარგის გადაზიდვაზე „ეკონომ“, „ბიზნეს“ და სერვისზე წარმოდგენილი სხვა ტარიფებით მომსახურება ხორციელდება სხვადასხვა კლასის ავტომობილებით. ავტომობილების მიკუთვნება ამათუიმ კლასთან ხორციელდება ავტომატურად, სერვისის პარტნიორების მიერ წარმოდგენილი ავტომობილის მახასიათებლების მონაცემებზე დაყრდნობით.

2.8. მომხმარებელი იანდექს.ტაქსის აძლევს თანხმობას იანდექს.ტაქსის მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე (პერსონალური მონაცემების ჩათვლთ), იანდექს.ტაქსის მიერ ამ ინფორმაციის პარტნიორებისათვის გადაცემაზე, ასევე პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე პარტნიორების მიერ მომხმარებლისათვის სერვისის ფარგლებში მომსახურების გაწევის მიზნით. მომხმარებლის მიერ სერვისის გამოყენებისას მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაცია გადაეცემა შპს „იანდექსს“ დასამუშავებლად იმ პირობითა და მიზნებისათვის, რომელიც გათვალისწინებულია შპს „იანდექსის“ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში და რომელიც ხელმისაწვდომია გასაცნობად (https://yandex.ru/legal/confidential_ka) მისამართზე.

3. მგზავრთა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის მომსახურების უნაღდო ანგარიშსწორების ფუნქცია

3.1. ანგარიშსწორება მგზავრთა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის მომსახურებაზე, რომელიც მომხმარებელს გაეწია შესაბამისი სერვისის გამოყენებასთან დაკავშირებული მის მიერ განთავსებული ინფორმაციის შესაბამისად, შეიძლება მოხდეს:

3.1.1. უშუალოდ ტაქსის სამსახურისათვის (მათ შორის, ნაღდი ან სხვა ანგარიშსწორებით, რაც მითითებულია აღნიშნული ტაქსის სამსახურის მიერ ასეთის არსებობისას, შემდგომში წინამდებარე პირობების ტექსტში და სერვისის ინტერფეისში - „ნაღდი ფული“). ანგარიშსწორების მითითებული სახე ხორციელდება იანდექს.ტაქსის მონაწილეობის გარეშე და არ რეგულირდება წინამდებარე პირობებით.

3.1.2. მომხმარებლისათვის შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს საბანკო ბარათით უნაღდო ანგარიშსწორების ფუნქცია (წინამდებარე პირობების 3.2. პუნქტი); ამ შემთხვევაში იანდექს.ტაქსი მოქმედებს შესაბამისი ტაქსის სამსხურის დავალებით, ან რაიმე სხვა საფუძვლით, გადახდების მიღების უფლებამოსილი ოპერატორის ან ელექტრონული ფულადი საშუალებების ოპერატორის დახმარებით და წარმოადგენს ანგარიშსწორების მიმღებს ტაქსის სამსახურის აგენტის სახით ან სხვა სახით (შემდგომში უნაღდო ანაზღაურება). იანდექს.ტაქსი გარანტიას არ იძლევა სერვისში უნაღდო ანგარიშსწორების შესაძლებლობის მიცემის მხრივ შეცდომებისა და შეფერხებების არარსებობაზე.

მომხმარებლის რეგიონის მიხედვით უნაღდო ანგარიშსწორება შეიძლება მოხდეს იანდექს.ტაქსის როგორც ანგარიშსწორების მიმღების გარეშე ან იანდექს.ტაქსის მოწვევით ანგარიშგების სხვა მონაწილის ან ინფორმაციული ზემოქმედების მონაწილის სახით.

უნაღდო ანგარიშსწორებისას იანდექს.ტაქსის გადაწყვეტილების თანახმად შესაძლებელია როგორც ერთი ტრანზაქციის ჩატარება მგზავრების და ტვირთის გადაზიდვის მომსახურების მთლიან თანხაზე, ასევე რამდენიმე ტრანზაქციისა მომსახურების თანხის ცალკეულ ნაწილების ღირებულებაზე. ამასთანავე უნაღდო ანგარიშსწორება შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერ მითითებულ ხერხით როგორც მგზავრობისას, ასევე მგზავრობის დამთავრების შემდეგ.

უნაღდო ანგარიშსწორებისას შესაძლებელია როგორც ერთი ტრანზაქციის ჩატარება მთლიან თანხაზე, ასევე რამდენიმე ტრანზაქციისა თანხის ნაწილ-ნაწილ გადასახდელად, როგორც მგზავრობისას, ასევე მგზავრობის დამთავრების შემდეგ.

უნაღდო ანგარიშსწორებისას მგზავრთა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის მომსახურებაზე გადახდის გარდა მომხმარებელს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეუძლია მოახდინოს დამატებითი უნაღდო გადახდა ტაქსის სამსახურისათვის ანაზღაურებადი მომსახურების ფასის პროცენტული ნაწილისა (შემდგომში „წვრილმანი გასამრჯელო“).

3.2. არსებული საბანკო ბარათი მიეთითება მომხმარებლის მიერ სერვისის ინტერფეისში, ამასთან მომხმარებელი უთითებს შემდეგ მონაცემებს:

  • საბანკო ბარათის ნომერს
  • მოქმედების ვადას
  • დამცავ კოდს

თუ საბანკო ბარათის მონაცემები სწორია, მოქმედია და ამ ბარათის გამოყენება სერვისის ფარგლებში ტექნიკურად შესაძლებელია, მაშინ მითითებული ბარათი იძენს მიბმული ბარათის სტატუსს და შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას უნაღდო ანგარიშსწორებისათვის (წინამდებარე პირობების 3.1.2.პუნქტი). ყველა მიბმული ბარათი აისახება სერვისის ინტერფეისში; მომხმარებლისათვის მოსახერხებელი რომ იყოს მიბმული ბარათის ნომრის მხოლოდ ბოლო ოთხი ციფრი აისახება.

3.3. მიბმული ბარათის დამატებისას, ასევე მომხმარებლის მიერ კონკრეტული მგზვრობისათვის უნაღდო ანგარიშსწორების არჩევისას ხდება თანხის ჩამოწერა 5 რუბლის ფარგლებში ( ან სხვა თანხის ადგილობრივ ვალუტაში), რომელიც აუცილებელია მიბმული ბარათის მონაცემების სიზუსტისა და ნამდვილობის დასადასტურებლად; ტრანზაქციის წარმატებით გავლის შემდეგ ეს თანხა უბრუნდება მომხმარებელს. მითითებული თანხის ჩამოჭრის წარუმატებელი ცდა მიუთითებს, რომ შეუძლებელია ამ მიბმული ბარათის დამატება და/ან შესაბამისად მიუწვდომლია უნაღდო ანგარიშწორების ფუნქცია.

3.4 მიბმული ბარათის დამატებისას, ასევე მისი დამატების შემდეგ ნებისმიერ დროს მომხმარებელს შეუძლია სერვისის ინტერფეისის საშუალებით დააწესოს და/ან შეცვალოს წვრილმანი გასამრჯელოს ოდენობა; მომხმარებელმა კონკრეტული მგზავრობისათვის წვრილმანი გასამრჯელოს ოდენობა სერვისის ინტერფეისში შეიძლება შეცვალოს ამ მგზავრობის დამთავრების შემდეგ.

3.5. წვრილმანი გასამრჯელო (არსებული ოდენობით ან კონკრეტული მგზავრობისათვის სპეციალურად მითითებული ოდენობით) მიმაგრებული ბარათიდან ჩამოიჭრება, თუ მომხმარებელი მგზავრობის დამთავრების შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში სერვისის ინტერფეისში მიუთითებს მგზავრობის დადებით შეფასებას (4-5 ვარსკვლავი) და დააჭერს ღილაკს „მზადაა“ ან არ მიუთითებს მგზავრობის არც დადებით და არც უარყოფით შეფასებას (არ მიუთითებს ვარსკვლავების რაოდენობას) და დააჭერს ღილაკს „მზადაა“.

3.6. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი მგზავრობის დამთავრების შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში სერვისის ინტერფეისში მიუთითებს მგზავრობის უარყოფით შეფასებას (1-3 ვარსკვლავი) და დააჭერს ღილაკს „მზადაა“, მაშინ წვრილმანი გასამრჯელო არ ჩამოიჭრება მიმაგრებული ბარათიდან.

3.7. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი მგზავრობის დამთავრების შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში არ დააჭერს ღილაკს „მზადაა“, მაშინ წვრილმანი გასამრჯელოს თანხა (არსებული ოდენობით ან კონკრეტული მგზავრობისათვის სპეციალურად მითითებული ოდენობით) დაიბლოკება მიბმულ ბარათზე 24 საათის განმავლობაში, რომლის დროსაც მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაზარდოს ან შეამციროს წვრილმანი გასამრჯელო ამ კონკრეტული მგზავრობისათვის. მითითებული დროის გასვლის შემდეგ ხდება წვრილმანი გასამრჯელოს ჩამოჭრა მომხმარებლის მიერ მითითებული ოდენობით (არსებულით ან კონკრეტული მგზავრობისათვის).

3.8. მომხმარებლის მიერ უნაღდო ანგარიშსწორება ხდება გადახდების მიღების უფლებამოსილი ოპერატორის ან ელექტრონული ფულადი საშუალებების ოპერატორის მონაწილეობით და რეგულირდება საერთაშორის საგადასახადო სისტემების, ბანკების (მათ შორის მიბმული ბარათის ემიტენტ-ბანკის) და ანგარიშსწორების სხვა მონაწილეების წესებით.

3.9. თავისი მონაცემების მითითებისას წინამდებარე პირობების 3.2-ე პუნქტის შესაბამისად და მიბმული ბარათის შემდგომში გამოყენებისას მომხმარებელი ამტკიცებს და იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ მითითებული ინფორმაცია მის სახელზე გაცემულ მოქმედ საბანკო ბარათზე იქნება სარწმუნო და სრული; მის მიერ საერთაშორისო საგადასახადო სისტემების წესებისა და მიბმული ბარათის გამომშვები ემიტენტ-ბანკის მოთხოვნების დაცვა, მათ შორის უნაღდო ანგარიშსწორების ჩატარების წესებისა.

3.10. მომხმარებელს ესმის და თანხმდება, რომ ყველა ქმედება სერვისის ფარგლებში მის მიერ დამოწმებული მობილური ტელეფონის ნომრის გამოყენებით, მათ შორის უნაღდო ანგარიშსწორებისათვის მიბმული საბანკო ბარათის გამოყენებით, ითვლება მომხმარებლის მიერ ჩატარებულად.

3.11. თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება უნაღდო ანგარიშსწორების ფაქტს და/ან თანხას და სხვა სერვისის ფარგლებში მიბმული ბარათის გამოყენებასთან დაკავშირებულ საკითხებს , იგი უფლებამოსილია მიმართოს იანდექს.ტაქსის სერვისში მითითებულ ტელეფონებზე და/ან მხარდამჭერი სამსახურის (უკუკავშირის) ინტერფეისის საშუალებით 14 დღის განმვლობაში უნაღდო ანგარიშსწორების ან სხვა ქმედებებისა თუ მოვლენების დღიდან, რომლებიც გახდა მიმართვის მიზეზი.

თუ ამ მიმართვის მიხედვით შემოწმების შედეგად იანდექს.ტაქსი იღებს გადაწყვეტილებას უნაღდო ანგარიშსწორების თანხის მთლიანად ან ნაწილობრივ დაბრუნებაზე, მაშინ აღნიშნული დაბრუნება ხორციელდება იმ საბანკო ბარათის საბანკო ანგარიშზე, რომლიდანაც მოხდა უნაღდო ანგარიშსწორება. ფულადი სახსრების დაბრუნება ხდება გადახდების მიღების უფლებამოსილი ოპერატორის ან ელექტრონული ფულადი საშუალებების ოპერატორის მონაწილეობით და რეგულირდება საერთაშორის საგადასახადო სისტემების, ბანკების (მათ შორის მიბმული ბარათის ემიტენტ-ბანკის) და ანგარიშსწორების სხვა მონაწილეების წესებით. იმ შემთხვევებში, როდესაც იანდექს.ტაქსი არ არის მიბმული ბარათით ანგარიშსწორების მონაწილე, მას შეუძლია გამოვიდეს იმ პირის სახით, რომელიც გადასცემს მომხმარებლების მიმართვას ზემოაღნიშნულ საკითხებზე ტაქსის სამსახურს, სადისპეტჩეროებს და სხვა პირს, რომელიც არის გადახდის მიმღები ზემოთ მითითებული მიბმული ბარათით ოპერაციებისას.

3.12.იანდექს.ტაქსი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს მოითხოვის მომხმარებლისაგან სერვისის ფარგლებში მისგან მითითებული მონაცემების, მათ შორის მიბმული ბარათის მონაცემების დადასტურება და გამოითხოვოს ამასთან დაკავშირებით დამადასტურებელი დოკუმენტები (კერძოდ, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები), რომელთა არწარდგენა იანდექს.ტაქსის თვალსაზრისით შეიძლება გათანაბრებული იქნას არასარწმუნო ინფორმაციის მიწოდებასთან და გამოიწვიოს შედეგები, რომლებიც განსაზღვრულია წინამდებარე პირობების 2.5-ე პუნქტით.

3.13. წინამდებარე თავში მითითებული დებულებები მგზავრთა და ბარგის გადაყვანა-გადაზიდვის მომსახურებაზე ანგარიშსწორების პირობებსა და წესებზე არ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი მომსახურების ანგარიშსწორება ხდება მომხმარებლის მაგიერ მესამე პირის მიერ ცალკე არსებული შეთანხმების მიხედვით, რომელიც დადებულია იანდექს. ტაქსისა და ასეთ მესამე პირს შორის.

4. იანდექს.ტაქსის რეკვიზიტები

Yandex.Taxi B.V., (სარეგისტრაციო ნომერი 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

 

Original text: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_bv