Yandex.Taxi kasutamistingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad Tingimused (edaspidi „Tingimused“) on Yandex.Taxi B.V. (edaspidi „Yandex.Taxi“) pakkumine interneti kasutajale (edaspidi „Kasutaja“) Yandex.Taxi (edaspidi „Teenus“) kasutamiseks.

1.2. Kasutaja tööd Teenusega reguleerivad käesolevad tingimused ja ettevõtte YANDEX LLC (16, Leo Tolstoy St., Moskva, 119021, Venemaa) dokumendid:

(edaspidi ühiselt „Reguleerivad Dokumendid“).

1.3. Teenuse või selle konkreetsete funktsioonide kasutamisega nõustub Kasutaja käesolevate Tingimustega ja Reguleerivate Dokumentide sätetega täielikult, ilma kõrvalekallete või eranditeta. Kui Kasutaja Tingimuste ja/või Reguleerivate Dokumentide mõne sättega ei nõustu, ei tohi Kasutaja Teenust kasutada.

1.4. Yandex.Taxi võib, ilma Kasutajat teavitamata ja igal hetkel, käesolevaid Tingimusi muuta ning YANDEX LLC võib, igal hetkel ja Kasutajat teavitamata, muuta Reguleerivaid Dokumente. Tingimuste kehtiv versioon on saadaval aadressil: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_et. Reguleerivate Dokumentide värskeima versiooni lugemise eest vastutab Kasutaja, kes kannab nende lugemata jätmisel ka vastava riski. Teenuse jätkuv kasutamine pärast Tingimuste või Reguleerivate Dokumentide muutmist tähendab nõusolekut uuendatud versiooniga.

1.5. Kui Kasutaja ei nõustu Yandexi poolt Tingimustes tehtud muudatustega, peab Kasutaja Teenuse kasutamise lõpetama vastavalt punktile 1.4.

1.6. Teenus võimaldab Kasutajal avaldada tasuta teavet Kasutaja võimaliku reisijate ja pagasi transpordi potentsiaalsete teenuste nõudluse kohta, vaadata sarnaseid teenuseid pakkuvate organisatsioonide pakkumisi ja otsida selliseid pakkumisi vastavalt Kasutaja määratud parameetritele. Kõik hetkel saadaval Teenuse funktsioonid ja tulevased arendused ja/või hiljuti lisatud funktsioonid on reguleeritud käesolevate Tingimustega.

1.7. Sõltuvalt Kasutaja piirkonnast ei pruugi kõik või mõned Teenuse funktsioonid olla saadaval või võivad olla saadaval piiratuna. Kui Kasutaja funktsioone ei näe, on need Kasutaja jaoks teatud piirkonnas kättesaamatud (piiratud). Kasutajal on keelatud kasutada piirangutest mööda hiilimiseks mistahes tehnilisi või tarkvaralisi meetodeid. Käesolevate Tingimuste sätted, mis puudutavad Kasutaja jaoks kättesaamatuid (piiratud) funktsioone, ei ole rakendatavad enne, kui vastavad funktsioonid Kasutajale kättesaadavaks muutuvad. Teavet Teenuse funktsioonide kättesaadavuse kohta erinevates piirkondades saab Kasutaja vastava päringu esitamisel Yandex.Taxi kaudu.

1.8. Arusaamatuste vältimiseks kinnitame, et Yandex.Taxi ei paku reisijate ega pagasi transpordi ega abitelefoni teenuseid.

1.9. Teenust kasutades nõustub Kasutaja reklaamteadete vastuvõtmisega. Kasutaja võib reklaamteadetest loobuda läbi Teenuse vastava funktsiooni või järgides konkreetses vastuvõetud reklaamteates sisalduvaid juhiseid.

2. Teenuse kasutamine. Teenuse teatud funktsioonid

2.1. Teenust pakutakse Kasutajale isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks.

2.2. Reisijate ja pagasi transporti puudutavat teavet (edaspidi „Teave“) pakuvad Teenuse partnerid. Partnerite loend on avaldatud veebisaidil http://taxi.yandex.com/partners. Pakutavate teenuste kohta lisateabe saamiseks (sealhulgas WiFi kättesaadavus taksos, õiguste valdaja pildistamine/salvestamine taksos ja muu teave) võib Kasutaja avada Teenuse partneri lehekülje või kasutada Teenuse funktsiooni ning jätta enda kontaktandmed, misjärel saavad Teenuse partnerid Kasutajaga iseseisvalt ühendust võtta ja anda teavet saadaval olevate teenuste kohta.

2.3. Yandex.Taxi ei vastuta Teenuse partnerite poolt pakutava sisu ja/või selle asjakohasuse eest, sealhulgas teave partneri teenuste hindade ja saadavuse kohta. Kasutaja arutab teenuste hankimist partneritega iseseisvalt (ilma Yandex.Taxi osalemiseta) ning vastavalt partneri teenuse osutamise reeglitele. Yandex.Taxi ei vastuta Kasutaja ja partnerite vaheliste finantstehingute või muude tehingute eest ega tagajärgede eest, mis võivad kaasneda Kasutaja poolt partneri teenuste hankimisega.

2.4. Kasutaja juurdepääs funktsioonidele, mis võimaldavad Teenuse partnerite hindamist, kommenteerimist / tagasiside jätmist Teenuse ja/või Teenuse partnerite kohta. Kasutajate hinnangud ja tagasiside postitatakse Teenuse veebisaidile ja on leitav kolmandate poolte veebisaitide kaudu. Nimetatud funktsioonide kasutamisel nõustub Kasutaja YANDEX LLC Teenuste kasutajalepingu jaotistes 4 ja 5 toodud Kasutaja sisuga seotud tingimustega. Kasutajaleping on saadaval aadressil: (https://yandex.com/legal/rules_et) Yandex.Taxi jätab endale õiguse keelduda hinnangute/tagasiside postitamisest või Kasutaja hinnangute/tagasiside eemaldamiseks/blokeerimiseks ning teeb seda enda kaalutlusõigusel ja põhjendusi andmata.

2.5. Yandex.Taxi jätab endale kaalutlusõiguse Kasutaja juurdepääsu piiramiseks Teenusele (või Teenuse teatud funktsioonidele, kui see on tehniliselt teostatav), konto kasutamisele või Kasutaja konto blokeerimiseks, kui kasutaja on käesolevaid Tingimusi korduvalt rikkunud. Samuti võidakse Kasutaja suhtes astuda õiguslikke samme Yandex.Taxi või kolmandate poolte õiguste ja õigustatud huvide kaitseks.

2.6. Kui taksoteenuste nõudlus on suurem (sealhulgas pühadele eelnevad päevad, massiürituste päevad jne), võivad Teenuse hinnad olla suuremad. Yandex.Taxi teavitab hindade tõstmisest vastava teatega Teenuse veebisaidil http://taxi.yandex.com või muul viisil, kui Yandex.Taxi sedasi otsustab, inter alia, teavitussõnumiga Kasutaja mobiiltelefoni numbrile.

2.7. Reisijate ja pagasi vedu Economy, Comfort, Business klassi hindade ja muude Teenuses esindatud hindadega pakutakse erinevat tüüpi sõidukitega. Sõidukite klass määratakse automaatselt, vastavalt Teenuse partnerite poolt esitatud andmetele sõiduki kohta.

2.8. Taksoteenusega kaasneb tühistamistasu, mis rakendatakse kui Kasutaja keeldub transporditeenustest pärast auto saabumist Kasutaja määratud pealekorje asukohta. See tasu arvutatakse sarnaselt transporditeenuste tasule perioodi eest, alates reaalse auto saabumisest pealekorje asukohta või Kasutajale auto pealekorje asukohta jõudmisel taksoteenuse poolt saadetud teavitussõnumi saatmisest (sõltuvalt sellest, kumb oleks hilisem) kuni hetkeni, millal Kasutaja transporditeenusest keeldus. Transporditeenusest loobumiseks saadab Kasutaja taksoteenusele Teenuse kaudu vastava teavitussõnumi. Kui vastava taksoteenuse või Kasutaja ja taksoteenuse esindaja (juht) vahel ei ole lepitud kokku teisiti, loetakse Kasutaja transporditeenusest loobunuks, kui Kasutaja ei istu pealekorje asukohta saabunud autosse 10 (kümne) minuti jooksul, arvestades ka vastava transporditeenuse hinna ooteaja piirangutega. Lennujaamast osutatavate transporditeenuste tühistamistasu arvutatakse koos lisatasuga auto väljaspool linna asuvasse pealekorje asukohta saabumise eest ja vastavalt rakendatavale transporditeenuse hinnale.

2.9. Teenust kasutades nõustub Kasutaja teadlikult enda andmete töötlemisega Yandex.Taxi poolt (sealhulgas isikuandmed), isikuandmete edastamisega Yandex.Taxi partneritele ja Kasutaja isikuandmete töötlemisega Yandex.Taxi partnerite poolt Kasutajale Teenuses pakutavate teenuste osutamiseks. Teenuse kasutamisel edastatakse Kasutaja isikuandmed töötlemiseks ettevõttele YANDEX LLC vastavalt YANDEX LLC Privaatsuspoliitika tingimustele ja eesmärkidele, mis on saadaval aadressil: (https://yandex.com/legal/confidential_et).

3. Reisijate ja pagasi transpordi teenuste osutamisel kasutatav sularahata makseteenuse funktsioon

3.1. Kasutaja saab reisijate ja pagasi transpordi teenuste eest maksta, kui Kasutaja nõustub Teenuses vastava teenuse jaoks nõutud tingimustele:

3.1.1. Otse taksoteenusele (inter alia, sularahas või muul taksoteenuse poolt nimetatud viisil, kui neid on, edaspidi käesolevates Tingimustes ja Teenuse liideses nimetatud Sularaha). Vastav makse teostatakse ilma Yandex.Taxi osalemiseta ning sellele ei laiene käesolevad Tingimused;

3.1.2. Kasutaja saab sularahata makseteenusele ligipääsu seotud pangakaardiga (punkt 3.2). Sellisel juhul tegutseb Yandex.Taxi vastava taksoteenuse volitusel või muul viisil autoriseeritud maksete töötleja, e-raha töötleja või muu poole kaasamisel maksete teostamiseks või kommunikatsiooniks ning võtab maksed vastu taksoteenuse esindajana (majandusagendina) või muul alusel (edaspidi „sularahata maksed“). Yandex.Taxi ei garanteeri, et Teenuse sularahata maksete funktsionaalsus on vea- ja rikkevaba.

Sõltuvalt Kasutaja piirkonnast on võimalik, et sularahata maksed teostatakse ilma Yandex.Taxi osalemiseta maksete vastuvõtjana või Yandex.Taxi osalemisega kolmanda poolena maksete lahendamisel või kommunikatsioonis.

Kasutaja saab asjakohase makseviisi valida Teenuse liidest kasutades. Kui sularahata maksed ei ole mistahes põhjusel saadaval (sealhulgas, kuid mitte ainult, funktsiooni tehniline kättesaamatus, ajutine või püsiv sularahata maksete kättesaamatus seotud kaardiga, seotud kaardi ebapiisavad vahendid), kohustub Kasutaja teenuste eest maksma Sularahas.

Sularahata makse puhul on võimalik tasuda kõigi reisijate ja pagasi transpordi teenuste eest ühe maksena või mitme osamaksena nii reisi ajal kui ka pärast reisi lõppu.

Sularahata makse puhul on Kasutajal võimalik lisaks reisijate ja pagasi transpordi teenuste eest tasumisele teha omal soovil taksoteenusele ka täiendav sularahata makse, mis on valitud protsent tasutud reisijate ja pagasi teenustest (edaspidi käesolevates Tingimustes ja Teenuse liideses nimetatud „Jootraha“).

3.2. Kasutaja lisab Teenuse liidese kaudu seotud pangakaardi koos järgmiste andmetega:

  • kaardi number,
  • kehtivusaeg,

  • turvakood.

Kui pangakaardi andmed on õiged, kehtivad ja kaardi Teenuses kasutamine on tehniliselt võimalik, saab lisatud kaardist seotud pangakaart ja seda saab edaspidi kasutada sularahata maksete teostamiseks (punkt 3.1.2). Kõik seotud kaardid kuvatakse Teenuse liideses. Kasutaja mugavuse huvides kuvatakse liideses seotud kaardi neli viimast numbrit.

3.2.1. Kasutaja saab seotud kaardi määrata ka kolmanda poole teenuste liideses, kui need toetavad Teenuse ühendamist ning Kasutaja maksete lahendamise ja autoriseerimise poolte juures, kes ei edasta seotud kaardi andmeid Yandex.Taxile. Sellisel juhul ei kohaldata punkte 3.2 ja 3.3.

Kolmanda poolte teenuste kasutamist reguleerivad vastava kolmanda poole reeglid. Yandex.Taxi ei vastuta Kasutaja poolt kasutatavate kolmanda poolte teenuste eest ega garanteeri selliste kolmanda poole teenuste õiget ja turvalist tööd.

3.3. Kui Kasutaja lisab seotud kaardi ja valib reisi jaoks sularahata makse, võetakse kasutaja kaardilt minimaalne 5 rublane makse (või muu summa Kasutaja piirkonna valuutas), et kinnitada seotud kaardi andmete täpsust ja kehtivust. Kui tehing on edukas, tagastatakse see summa Kasutajale. Kui summa kontolt võtmine ebaõnnestub tähendab see seotud kaardi lisamise ebaõnnestumist ja/või vastavalt sularahata maksete kättesaadavuse puudumist.

3.4. Seotud kaardi lisamisel või hiljem, saab Kasutaja Teenuse liideses määrata ja/või muuta vaikimisi Jootraha summa. Teenuse liideses saab Kasutaja Jootraha summat muuta ka iga reisi lõpus.

3.5. Jootraha (kas vaikimisi summa või Kasutaja poolt kindla reisi jaoks määratud summa) võetakse seotud pangakaardilt, kui Kasutaja, 30 minuti jooksul pärast reisi lõppu, hindab reisi Teenuse liideses kõrgelt (4–5 tärni) ja klõpsab „Done“ (Valmis), jätab reisi hindamata ega ei hinda seda madalalt (jätab tärnid andmata) ja klõpsab „Done“ (Valmis).

3.6. Kui Kasutaja, 30 minuti jooksul pärast reisi lõppu, hindab reisi Teenuse liideses madalalt (1–3 tärni) ja klõpsab „Done“ (Valmis), ei võeta seotud kaardilt Jootraha.

3.7. Kui Kasutaja, 30 minuti jooksul pärast reisi lõppu, liideses „Done“ (Valmis) ei klõpsa, broneeritakse Jootraha summa (kas vaikimisi summa või Kasutaja poolt kindla reisi jaoks määratud summa) seotud kaardil 24 tunniks, mille jooksul on Kasutajal võimalik Jootraha summat vähendada või suurendada. Nimetatud perioodi lõpus võetakse Jootraha seotud kaardilt Kasutaja määratud summas (kas vaikimisi summa või kindla reisi jaoks määratud summa).

3.8. Sularahata maksete teostamiseks kasutab Kasutaja autoriseeritud maksete töötlejat või e-raha töötlejat ning maksetele kehtivad rahvusvaheliste maksesüsteemide, pankade (sealhulgas seotud kaardi väljastanud pank) ja teiste tehingus osalevate poolte reeglid.

3.9. Punktis 3.1 nimetatud andmete esitamisega ja seotud pangakaardi kasutamisega kinnitab ja garanteerib Kasutaja, et on esitanud usaldusväärsed ja täielikud andmed enda nimele väljastatud pangakaardi kohta, et pangakaart vastab rahvusvaheliste maksesüsteemide ja seotud kaardi väljastanud panga nõuetele, inter alia, sularahata maksete osas.

3.10. Kasutaja saab aru ja nõustub, et kõik Teenuses Kasutaja poolt kinnitatud mobiiltelefoni numbriga teostatud toimingud, inter alia, seotud pangakaardiga teostatud sularahata maksed loetakse Kasutaja poolt teostatud toiminguteks.

3.11. Kui Kasutaja ei nõustu sularahata makse teostamisega ja/või summaga või tekib Kasutajal teisi küsimusi seotud pangakaardi kasutamise kohta Teenuses, võib Kasutaja, 14 päeva jooksul sularahata makse teostamisest või muudest päringu aluseks olevatest toimingutest/sündmustest arvates, Yandex.Taxiga ühendust võtta Teenuses näidatud telefoninumbritel ja/või kasutajatoe (tagasiside) liidese kaudu.

Kui Yandex.Taxi otsustab pärast päringu ülevaatamist sularahata makse summa Kliendile täielikult või osaliselt tagasi maksta, tagastatakse vastav summa sularahata makse teostamiseks kasutatud pangakaardiga seotud pangakontole. Tagasimakse teostamiseks kasutatakse autoriseeritud maksete töötlejat või e-raha töötlejat ning maksetele kehtivad rahvusvaheliste maksesüsteemide, pankade (sealhulgas seotud kaardi väljastanud pank) ja teiste tehingus osalevate poolte reeglid. Kui Yandex.Taxi seotud kaardiga teostatud makses ei osalenud, saab Yandex.Taxi seotud pangakaardiga teostatud tehingute puhul vahendada Kasutaja vastava päringu taksoteenusele, dispetšerteenusele või muule makse vastuvõtjale.

3.12. Yandex.Taxi jätab endale õiguse nõuda Kasutajalt Teenuses määratud, sealhulgas seotud pangakaardi andmete, kinnitamist ning võib igal hetkel küsida andmeid toetavaid dokumente (näiteks isikut tõendavad dokumendid). Selliste dokumentide esitamata jätmisel võib Yandex.Taxi enda kaalutlusõigusel lugeda esitatud andmed ebausaldusväärseteks ning kaasneda võivad punktis 2.5 nimetatud tagajärjed.

3.13. Selles jaotises määratud reisijate ja pagasi transporti puudutavate teenuste eest tasumise tingimused ei kehti, kui teenuste eest maksab Kasutaja asemel kolmas pool vastavalt Yandex.Taxi ja kolmanda poole vahel sõlmitud lepingule.

4. Yandex.Taxi andmed

Yandex.Taxi B.V., (registreerimisnumber 64591069)

Piiratud vastutusega osaühing

Tel: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

Faks: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

 

28.04.2018