Յանդեքս.Տաքսի սերվիսի օգտագործման պայմանները

1. Ընդհանուր դրույթները

1.1. Սույն Պայմանները (այսուհետև՝ Պայմաններ) հանդիսանում են «Յանդեքս.Տաքսի ԷյԷմ» (այսուհետև՝ «Յանդեքս.Տաքսի») սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից առաջարկություն համացանցի օգտատիրոջը (այսուհետև՝ Օգտատեր) օգտագործելու Յանդեքս.Տաքսի ծառայությունը (այսուհետև՝ Ծառայություն):

1.2. Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսի օգտագործումը կարգավորվում է սույն Պայմաններով, ինչպես նաևւ ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ»-ի փաստաթղթերով (Լևւ Տոլստոյի փող. 16, Մոսկվա, 119021, Ռուսաստան).

(այսուհետևւ բոլորը միասին անվանվում են - «Կարգավորող փաստաթղթեր»):

1.3. Սկսելով Սերվիսի / նրա առանձին ֆունկցիաների օգտագործումը, համարվում է, որ Օգտատերը ամբողջովին ընդունել է սույն Պայմանները, ինչպես նաևւ Կարգավորող փաստաթղթերի պայմանները, առանց որևւէ վերապահությունների ևւ բացառությունների: Այն դեպքում, եթե Օգտատերը համաձայն չե Պայմանների ևւ/կամ Կարգավորող փաստաթղթերի որևւէ դրույթների հետ, ապա Օգտատերը չունի Սերվիսը օգտագործելու իրավունքը:

1.4. Յանդեքս.Տաքսին իրավունք ունի ցանկացած պահին, առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու, փոփոխել սույն Պայմանների դրույթները, իսկ ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍԸ» իրավունք ունի ցանկացած պահին առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու փոփոխել Կարգավորող փաստաթղթերի պայմանները:

Սույն Պայմանների գործող խնբագրությունը տեղադրվում է հետևւյալ հասցեյով. https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse: Պայմանների ևւ Կարգավորող փաստաթղթերի նոր խնբագրության հետ չծանոթանալու հետ կապված ռիսկերը կրում է Օգտատերը, այն փաստը, որ Պայմանների ևւ Կարգավորող փաստաթղթերի փոփոխությունից հետո շարունակվում է Սերվիսից օգտվելը, համարվում է նրանց համաձանությունը նոր խնբագրության հետ:

1.5. Այն դեպքում, եթե Յանդեքս.Տաքսիի կողմից սույն Պայմանների 1.4. կ. նախատեսված կարգով սույն Պայմանների մեջ որևւէ փոփոխություններ են մտցվել, որոնց հետ Օգտատերը համաձայն չե, նա պարտավոր է դադարեցնել Սերվիսի օգտագործումը:

1.6. Սերվիսը առաջարկում է Օգտատերին ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրության համար Օգտատիրոջ պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը անվճար տեղադրելու հնարավորությունը, ինչպես նաևւ նշված բնագավառում ծառայություններ ցուցաբերող կազմակերպությունների առաջարկությունների մասին տեղեկատվության հետ ծանոթանալու հնարավորությունը, ևւ Օգտատիրոջ կողմից առաջադրված պարամետրերով իրականացնել նման առաջարկությունների որոնումը: Տվյալ պահին բոլոր գոյություն ունեցող Սերվիսի ֆունկցիաները, ինչպես նաևւ նրանց ցանկացած զարգացումը ևւ/կամ նորերը ավելացնելը հանդիսանում է սույն Պայմանների առարկան:

1.7. Նայած Օգտատիրոջ ռեգիոնը, Սերվիսի բոլոր կամ որոշ ֆունկցիաները կարող են լինել անհասանելի կամ սահմանափակված: Ֆունկցիաները համարվում են անհասանելի (սահմանափակված) որոշ ռեգիոնից Օգտատիրոջ համար, եթե նման Օգտատերը չի կարող նրանցից օգտվել բացահայտ ձևւով: Նման սահմանափակումները շրջանցելու վրա ուղղված ցանկացած տեխնիկական ևւ ծրագրային մեթոդների կիրառումը արգելված է: Սույն Պայմանների դրույթները, որոնք կարգավորում են Օգտատիրոջ համար անհասանելի (սահմանափակված) Սերվիսի ֆունկցիաները, չեն կիրառվում մինչևւ այն ժամանակ, մինչ որ նման ֆունկցիաները Օգտատիրոջ համար հասանելի կլինեն բացահայտ ձևւով: Սերվիսի ֆունկցիաների հասանելիության մասին տեղեկատվությունը որոշ ռեգիոնում Օգտատիրոջը տրամադրվում է ըստ նրա հարցումին, որը ուղղված է Յանդեքս.Տաքսիում:

1.8. Կասկածներից խուսափելու նպատակով, Յանդեքս.Տաքսին չի մատուցում ուղևւորներին ևւ ուղեբեռը փոխադրելու ևւ տեղեկատվական-դիսպետչերային սպասարկման ծառայությունները

1.9. Օգտագործողի բոլոր խոսակցությունները սպասարկման ծառայության աշխատակիցների հետ կարող են ձայնագրվել որակի վերահսկողության և սպասարկման կատարելագործման նպատակով։

1.10. Օգտագործելով Ծառայությունը՝ Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը ստանալու գովազդային բնույթի հաղորդագրություններ: Օգտատերը իրավունք ունի հրաժարվել գովազդային բնույթի հաղորդագրություններ ստանալուց Ծառայության համապատասխան ֆունկցիոնալը օգտագործելու միջոցով կամ ստացած գովազդային բնույթի հաղորդագրության մեջ նշված հրահանգներին հետևելով:

2. Սերվիսի օգտագործումը: Սերվիսի առանձին ֆունկցիաները:

2.1. Սերվիսը տրամադրվում է Օգտատիրոջը անձնական ոչ առևւտրական օգտագործման համար:

2.2. Ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը (այսուհետև՝ Տեղեկատվություն) տրամադրված է Ծառայության գործընկերների կողմից: Գործընկերների ցանկը հասանելի է հետևյալ հասցեով՝ https://taxi.yandex.com/#parkdetails: Առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար (այդ թվում՝ սրահում wi-fi մուտքի կետի առկայության, Իրավատիրոջ գործընկերոջ կողմից սրահում ֆոտո/վիդեոնկարահանման իրականացման մասին տեղեկատվություն և այլ տեղեկատվություն): Օգտատերը կարող է կամ դիմել Ծառայության գործընկերներին կամ էլ, օգտագործելով Ծառայության ֆունկցիոնալությունը, տրամադրել իր կոնտակտային տվյալները, որոնց միջոցով Ծառայության գործընկերները կկարողանան ինքնուրույն կապնվել Օգտատիրոջ հետ և տրամադրել իրեն առաջարկվող ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

2.3. Յանդեքս.Տաքսին պատասխանատվություն չի կրում Սերվիսի պարտնյորների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության բովանդակության ևւ/կամ արդիականության համար, ներառելով պարտնյորների ծառայությունների արժեքի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաևւ տվյալ պահին դրանց առկայության մասին տեղեկատվությունը: Ծառայությունների ձեռք բերման հարցերով Օգտատիրոջ փոխներգործողությունը պարտնյորների հետ իրականացվում է Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն կերպով (առանց Յանդեքս.Տաքսիի մասնակցությանը), համաձայն պարտնյորների մոտ ընդունված ծառայություններ մատակարարելու կանոններին: Յանդեքս.Տաքսին պատասխանատվություն չի կրում ֆինանսական ևւ ցանկացած այլ գործողությունների համար, որոնք կատարվում է Օգտատիրոջ ևւ պարտնյորների կողմից, ինչպես նաևւ Օգտատիրոջ կողմից պարտնյորների ծառայությունների ձեռք բերման ցանկացած հետևւանքների համար:

2.4. Օգտատիրոջը կարող են հասանելի լինեն Սերվիսի պարտնյորների ծառայությունների գնահատման ֆունկցիաները, ինչպես նաևւ Սերվիսի ևւ/կամ Սերվիսի պարտնյորների ծառայությունների մասին մեկնաբանությունների/կարծիքների տեղադրումը: Օգտատերերի գնահատականները ևւ կարծիքները տեղադրվում են Սերվիսի կայքի վրա, ինչպես նաևւ կարող են հասանելի լինել երրորդ անձանց կայքերի վրա: Նշված ֆունկցիաները օգտագործելու ընթացքում Օգտատերը պարտավորվում է պահպանել օգտատիրոջ կոնտենտին ուղղված պահանջները, որոնք նախատեսված են (https://yandex.ru/legal/rules_hy) հասցեյով տեղադրված ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ» սերվիսների Օգտատիրական համաձայնագրի 4, 5 բաժիններով: Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում մերժել ցանկացած գնահատականները/կարծիքները տեղադրելու մեջ, ինչպես նաևւ ցանկացած պահին իր հայեցողությամբ ևւ առանց պատճառները նշելու հեռացնել/ուղեկապել Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված գնահատականը/կարծիքը:

2.5. Սույն Պայմանները բազմիցս անգամ խախտելու դեպքում, Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել Օգտատիրոջ հասանելիությունը Սերվիսին (կամ Սերվիսի որոշ ֆունկցիաներին, եթե դա տեխնոլոգիապես հնարավոր է) օգտագործելով նրա հաշվառման գրանցումը կամ լիովին ուղեկապել Օգտատիրոջ հաշվառման գրանցումը, կամ օրենսդրության պահանջները կամ երրորդ անձանց օրինական շահերը ևւ իրավունքները պահպանելու նպատակով Օգտատիրոջ վերաբերյալ կիրառել այլ միջոցները:

2.6. Տաքսի ծառայությունների բարձր պահանջարկի ժամանակահատվածներում (այդ թվում՝ տոների նախօրեին, զանգվածային միջոցառումների օրերին և այլ դեպքերում) Ծառայության գործընկերների սակագները կարող են բարձրացվել: Սակագների բարձրացման մասին Յանդեքս.Տաքսին տեղեկացնում է Ծառայության կայքէջւոմ համապատասխան հաղորդագրություն տեղադրելու միջոցով կամ այլ եղանակով՝ Յանդեքս.Տաքսիի հայեցողությամբ, ներառյալ՝ Օգտատիրոջ բջջային հեռախոսահամարին տեղեկատվական հաղորդագրություն ուղարկելով:

2.7. «Էկոնոմ», «Կոմֆորտ», «Բիզնես» տարիֆներով ևւ Սերվիսում ներկայացված այլ տարիֆներով ուղևւորներին ևւ ուղեբեռը փոխադրելու ծառայությունները իրականացվում է ավտոմեքենաների զանազան դասերով: Ավտոմեքենան այս կամ այլ դասերին վերագրելը իրականացվում է ավտոմատացված կերպով, Սերվիսի պարտնյորների կողմից ներկայացված ավտոմեքենայի բնութագրերի մասին տվյալների հիման վրա:

2.8. Տաքսի ծառայությունը գանձում է վճար Օգտատիրոջ կողմից ուղևորությունից հրաժարվելու համար, եթե նա հրաժարվում է Օգտատիրոջ նշանակված վայր մեքենայի ժամանելուց հետո: Այդ վճարի չափը հաշվարկվում է մեքենայի նշանակված վայր փաստացի ժամանելու պահից սկսած կամ ժամանելու պահից, որը նշված է տաքսի ծառայության կողմից Օգտատիրոջը տրամադրված տեղեկատվության մեջ Օգտատիրոջ կողմից պատվիրված փոխադրման ծառայության նկատմամբ (կախված նրանից, թե ինչն է տեղի ունեցել ավելի ուշ) մինչև Օգտատիրոջ հրաժարվելը ուղևորությունից ժամանկահատվածի համար ուղևորության արժեքի սակագնով:

Օգտատերը հրաժարվում է ուղևորությունից՝ Ծառայության միջոցով տաքսի ծառայությանը համապատասխան հաղորդագրություն ուղարկելով: Օգտատերը, որը չի նստել տաքսի ծառայության կողմից ուղարկված մեքենան 10 (տաս) րոպեների ընթացքում՝ հաշվի առնելով առանց սպասելավարձի ժամանակահատվածը, որը նշված է համապատասխան սակագնի մեջ, համարվում է ուղևորությունից հրաժարված, եթե այլ բան նախատեսված չէ տաքսի ծառայության համապատասխան կանոններով կամ Օգտատիրոջ և տաքսի ծառայության ներկայացուցչի (վարորդի) միջև պայմանավորվածություններով: Օգտատիրոջ կողմից օդանավակայանից ուղևորությունից հրաժարվելու վճարը հաշվարկվում է վերոնշված եղանակով՝ գանձելով լրացուցիչ վճար մեքենայի քաղաքից դուրս ժամանելու համար, սակագնին համապատասխան:

2.9. Օգտատերը տալիս է Յանդեքս.տաքսիին իր համաձայնությունը. Օգտատիրոջ, կամ այն անձի, որի մասին տեղեկատվությունն Օգտատերը նշել է սույն Պայմանների 5-րդ բաժնին համապատասխան՝ անհատական տեղեկատվության (ներառյալ՝ անհատական տվյալները) մշակման, Յանդեքս.տաքսիի կողմից Օգտատիրոջ, կամ այն անձի, որի մասին տեղեկատվությունն Օգտատերը նշել է սույն Պայմանների 5-րդ բաժնին համապատասխան՝ անհատական տեղեկատվությունը Յանդեքս.տաքսիի գործընկերներին (այդ թվում՝ ապահովագրական ընկերություններին) փոխանցման, ինչպես նաև Յանդեքս.տաքսիի գործընկերների կողմից անհատական տեղեկատվության՝ Սերվիսի շրջանակներում Օգտատիրոջը ծառայությունների մատուցման նպատակներով մշակման համար։ Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսից օգտվելու ժամանակ, Օգտատիրոջ անհատական տեղեկատվությունը փոխանցվում է «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ՝ այն պայմաններով և նպատակներով մշակման համար, որոնք սահմանված են «ՅԱՆԴԵՔՍ» ՍՊԸ-ի ստորև ներկայացված հասցեով հասանելի Գաղտնիության քաղաքականության մեջ. (https://yandex.ru/legal/confidential_hy

Օգտատերը գիտակցում և համաձայնում է, որ այն դեպքում, երբ Օգտատերը, սույն Պայմանների 4-րդ բաժնին համապատասխան հանդիսանում է համատեղ անձնական էջի մասնակից և կատարում է ուղևորություն՝ իր պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը Սերվիսի միջոցով բջջային սարքերի համար «Յանդեքս.Տաքսի» ծրագրի օգնությամբ տեղադրելու արդյունքում, ապա այդ ուղևորության մասին տեղեկատվությունը հայտնի է դառնում նաև այն անձին, որը ստեղծել է այդ համատեղ անձնական էջը։

3. Ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունները անկանխիկ եղանակով վարձատրման ֆունկցիա

3.1. Օգտատիրոջ կողմից կարող է կատարվի Օգտատիրոջը ցուցաբերված ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրության ծառայության վարձատրությունը, որի պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը նա տեղադրել էր, օգտագործելով Սերվիսի համապատասխան ծառայությունը:

3.1.1. Անմիջապես տաքսիի ծառայությանը (այդ թվում նաևւ կանխիկ կամ նշված տաքսիի ծառայության կողմից ներկայացված այլ եղանակներով, վերջիններիս առկայության դեպքում, այսուհետևւ ըստ սույն Պայմանների տեքստը ևւ Սերվիսի ինտերֆեյսում - «Կանխիկ»): Վարձատրության նման տեսակը իրականացվում է առանց Յանդեքս. Տաքսիի մասնակցությանը ևւ սույն Պայմաններով չի կարգավորվում:

3.1.2. Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինի անկանխիկ վարձատրության ֆունկցիան Կապված բանկային քարտից (սույն Պայմանների 3.2. կ.); տվյալ դեպքում Յանդեքս. Տաքսին գործում է տաքսիի համապատասխան ծառայության հանձնարարությամբ, կամ այլ հիմքերով, ներգրավելով վարձատրությունների ընդունման լիազորված օպերատորին կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորին ևւ հանդիսանում է վարձատրությունը ստացող որպես տաքսի ծառայության գործակալը, կամ այլ ձևւով (այսուհետևւ - «անկանխիկ վարձատրություն»): Անկանխիկ վարձատրության հնարավորությունը տրամադրելու վերաբերյալ Յանդեքս. Տաքսին չի երաշխավորում Սերվիսի աշխատանքի սխալների ևւ ընդհատումների բացակայությունը:

Նայած Օգտատիրոջ ռեգիոնը, անկանխիկ վարձատրությունը կարող է իրականացվել առանց Յանդեքս. Տաքսիի մասնակցությանը որպես վարձատրություն ստացողը, կամ ներգրավելով Յանդեքս. Տաքսին որպես հաշվարկների այլ մասնակից կամ տեղեկատվական փոխներգործության մասնակից:

Յանդեքս.Տաքսի նախընտրությամբ՝ անկանխիկ վարձատրության դեպքում հնարավոր է կատարել ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման ծառայության լրիվ արժեքի վճարում ինչպես մեկ գործարքով, այնպես էլ արժեքի մասերով վճարում մի քանի գործարքներով, ինչպես ուղևորության ընթացքում, այնպես էլ ուղևորության ավարտին:

Ոչ կանխիկ վճարումների ժամանակ հնարավոր է կատարել ինչպես մեկ գործարք ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման ծառայության լրիվ արժեքի փոխանցումով, այնպես էլ մի քանի գործարքներ ծառայության արժեքի առանձին մասերի համար: Այս դեպքում ոչ կանխիկ վճարումը կարող է կատարվել նշված ցանկացած եղանակով ուղևորության ժամանակ կամ դրա ավարտին:

Անկանխիկ վարձատրության դեպքում ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայության վարձատրության հետ միասին Օգտատերը հնարավորություն ունի իր հայեցողությամբ կատարել նաևւ լրացուցիչ անկանխիկ վարձատրությունը տաքսիի ծառայության օգտին տոկոսային հարաբերությամբ վարձատրվող ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայության արժեքից (այսուհենևւ ըստ սույն Պայմանների տեքստով ևւ Սերվիսի ինտերֆեյսում - «Թեյադրամ»):

3.2. Կապված բանկային քարտը նշվում է Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսի ինտերֆեյսում, ընդ որում Օգտատերը նշում է հետևւյալ տվյալները.

  • Բանկային քարտի համարը

  • Գործում է մինչևւ

  • Պաշտպանիչ կոդը

Եթե բանկային քարտի տվյալները ճիշտ են, վավեր են ևւ Սերվիսի շրջանակներում տվյալ քարտը տեխնիկապես հնարավոր է օգտագործել, նշված բանկային քարտը ձեռք է բերում Կապված քարտի կարգավիճակը ևւ կարող է օգտագործվել անկանխիկ վարձատրության համար (սույն Պայմանների 3.1.2. կ.): Բոլոր Կապված քարտերը պատկերվում են Սերվիսի ինտերֆեյսում; Կապված քարտի վերաբերյալ Օգտատիրոջ հարմարության համար պատկերվում են Կապված քարտի համարի վերջին 4 թվերը:

3.3. Կապված քարտը ավելացնելու դեպքում, ինչպես նաևւ Օգտատիրոջ կողմից կոնկրետ ուղեևւորության համար անկանխիկ վարձատրության ընտրության ֆունկցիան, իրականացվում է գումարի ելքագրումը 5 ռուսական ռուբլի գումարի սահմաններում (կամ Օգտատիրոջ ռեգիոնի արժույթով մի այլ գումարով), որը անհրաժեշտ է Կապված քարտի տվյալների ճշգրտությունը ևւ վավերությունը հաստատելու համար; տրանզակցիան հաջող կերպով կատարվելու դեպքում, նշված գումարը վերադարնում է Օգտատիրոջը: Նշված գումարի անհաջող փորձը նշանակում է այն, որ տվյալ Կապված քարտը հնարավոր չե ավելացնել ևւ/կամ համապատասխանաբար անկանխիկ վճարման ֆունկցիան անհասանելի է:

3.4. Կապված քարտը ավելացնելու դեպքում, ինչպես նաևւ այն ավելացնելուց հետո ցանկացած ժամանակ Օգտատերը հնարավորություն ունի Սերվիսի ինտերֆեյսի միջոցով սահմանել ևւ/կամ փոփոխել Թեյադրամի չափը ըստ կանխադրման; Կոնկրետ ուղևւորության համար Թեյադրամի չափը կարող է Օգտատիրոջ կողմից փոփոխվել Սերվիսի ինտերֆեյսում տվյալ ուղևւորության ավարտից հետո:

3.5. Թեյադրամը (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար Օգտատիրոջ կողմից հատուկ նշված չափով) ելքագրվելու են Կապված քարտից, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Սերվիսի ինտերֆեյսում նշել է ուղևւորության դրական գնահատականը (4-5 աստղներ) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, կամ չի նշել ուղևւորության ոչ դրական, ոչ էլ բացասական գնահատականը (չի նշել աստղերի քանակը) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին:

3.6. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Սերվիսի ինտերֆեյսում նշել է ուղևւորության բացասական գնահատականը (1-3 աստղեր) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, Կապված քարտից Թեյադրամը չի ելքագրվելու:

3.7. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում չի սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, Թեյադրամի գումարը (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար Օգտատիրոջ կողմից հատուկ նշված չափով) Կապված քարտի վրա արգելափակվելու է 24 ժամ ժամկետով, որի ընթացքում Օգտատերը հնարավորություն ունի տվյալ ուղևւորության համար փոփոխել Թեյադրամի չափը դեպի ավելի մեծ կամ ավելի փոքր կողմը: Նշված ժամանակի ավարտից հետո կատարվում է Թեյադրամի ելքագրումը Օգտատիրոջ կողմից նշված չափով (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար):

3.8. Անկանխիկ վարձատրությունը իրականացվում է Օգտատիրոջ կողմից վճարումների ընդունման լիազորված օպերատորի կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորի մասնակցությամբ ևւ կարգավորվում են միջազգային վճարային համակարգերի, բանկերի (այդ թվում նաևւ Կապված քարտի բանկ-էմիտենտի) ևւ հաշվարկների այլ մասնակիցների կանոններով:

3.9. Համաձայն սույն Պայմանների 3.2. կ., իր տվյալները նշելու դեպքում ևւ հետագայում Կապված քարտը օգտագործելու դեպքում, Օգտատերը հաստատում է ևւ երաշխավորում է նրա անունով տրված վավեր բանկային քարտի մասին նրա կողմից նշված տեղեկատվության արժանահավատությունը ևւ լիակատարությունը; նրա կողմից միջազգային վճարային համակարգերի կանոնների, Կապված քարտը թողարկած բանկ-էմիտենտի պահանջների պահպանումը, այդ թվում նաևւ անկանխիկ հաշվարկների անցկացման կարգի վերաբերյալ:

3.10. Օգտատերը հասկանում է ևւ համաձայնվում է, որ բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են Սերվիսի շրջանակներում, օգտագործելով նրա կողմից հաստատված բջիջային հեռախոսի համարը, այդ թվում նաևւ անկանխիկ վճարով օգտագործելով Կապված բանկային քարտը, Օգտատիրոջ կողմից համարվում են կատարված:

3.11. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը համաձայն չե անկանխիկ վճարման փաստի հետ ևւ/կամ անկանխիկ վճարման գումարի հետ ևւ Սերվիսի շրջանակներում Կապված քարտի օգտագործման հետ կապված այլ հարցերով Օգտատերը իրավունք ունի դիմել Յանդեքս.Տաքսիին Սերվիսի կողմից նշված հեռախոսներով ևւ/կամ աջակցության ծառայության (հետադարձ կապի) ինտերֆեյսի միջոցով 14 օրվա ընթացքում, սկսած անկանխիկ վճարումը կամ դիմելու պատճառը հանդիսացող այլ գործողությունները կամ իրադարձությունները կատարելու օրից:

Եթե նման դիմումով անցկացված ստուգման արդյունքներով Յանդեքս.Տաքսին որոշում է ընդունում լիովին կամ մասնակիորեն վերադարձնել անկանխիկ վճարված գումարը, նշված վերադարձը իրականացվում է բանկային քարտի հաշվի վրա, որից կատարվել էր անկանխիկ վճարումը: Դրամական միջոցների վերադարձի կարգը իրականացվում է վճարումների ընդունման լիազոր օպերատորի կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորի մասնակցությամբ, ևւ կարգավորվում է միջազգային վճարային համակարգերի, բանկերի (այդ թվում նաևւ Կապված քարտի բանկ-էմիտենտի) ևւ հաշվարկների այլ մասնակիցների կանոններով: Այն դեպքերում, երբ Յանդեքս. Տաքսին չի հանդիսանում Կապված քարտով կատարվող հաշվարկների մասնակիցը, Յանդեքս. Տաքսին կարող է հանդիսանալ որպես այն անձը, որը հաղորդում է վերևւում նշված հարցերով Օգտատերերի դիմումները տաքսիի դիսպետչերական ծառայություններին կամ այլ անձին, որը հանդիսանում է վերևւում նշված գործարքներով վճարումը ստացողը:

3.12. Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին պահանջել Օգտատիրոջից հաստատել այն տվյալները, որոնք նա նշել է Սերվիսի շրջանակներում, այդ թվում նաևւ Կապված քարտի տվյալները, ևւ այդ կապակցությամբ պահանջել հաստատող փաստաթղթերը (մասնավորապես անձը հաստատող փաստաթղթերը), որոնց չներկայացնելը հավասար է անարժանահավատ տեղեկատվությունը ներկայացնելուն, ևւ կարող է առաջացնել սույն Պայմանների 2.5 կ. նշված հետևւանքները:

3.13. Սույն մասում նշված ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների վարձատրության պայմանների ևւ կարգի մասին դրույթները չեն կիրառվում այն դեպքում, երբ նման ծառայության վարձատրությունը Օգտատիրոջ փոխարեն կատարվում է երրորդ անձի կողմից առանձին պայմանագրի պայմաններով, որը կնքվել է Յանդեքս. Տաքսիի կողմից նման երրորդ անձի հետ:

4. «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթ

4.1. Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինել բջջային սարքերի համար «Յանդեքս.Տաքսի» ծրագրում համատեղ անձնական էջի ստեղծման գործառույթը, այսինքն՝ ստեղծված մեկ անձնական էջի շրջանակներում Սերվիսից մի քանի Օգտատիրոջ օգտվելու, ինչպես նաև համատեղ էջի մասնակիցների կողմից ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների դիմաց՝ համատեղ էջը ստեղծած Օգտատիրոջ՝ համատեղ անձնական էջին կապակցված բանկային քարտի միջոցով անկանխիկ վճարման հնարավորություն։

4.2. Համատեղ անձնական էջի ստեղծման համար Օգտատերը պետք է նշի հետևյալ տեղեկատվությունը.

  • Օգտատիրոջ հեռախոսի համարը;
  • Էլեկտրոնային փոստի հասցեն;
  • Համատեղ անձնական էջի մասնակից հանդիսացող երրորդ անձանց հեռախոսների համարները;
  • Կապակցված բանկային քարտի տվյալները՝ սույն Պայմանների 3.2-րդ կետում նշված ցանկին համապատասխան։

Անհրաժեշտության դեպքում, Օգտատերը կարող է նշել այլ տվյալներ։

4.3. «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթի շրջանակներում, Օգտատիրոջը հնարավորություն է տրվում ստեղծել հետևյալ տեսակի համատեղ անձնական էջ.

4.3.1. ընտանեկան անձնական էջ։

4.4. Ընտանեկան անձնական էջի շրջանակներում, մասնակիցների քանակը չի կարող գերազանցել 4 (չորս) Օգտատերը։

4.5. «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթից օգտվելու համար, համատեղ անձնական էջի մասնակիցները, որոնց հեռախոսահամարներն Օգտատերը նշել է սույն Պայմանների 4.2-րդ կետին համապատասխան, պետք է տեղադրեն «Յանդեքս.Տաքսի» ծրագիրն իրենց բջջային սարքերի վրա։

4.6. Համատեղ անձնական էջի մասնակցի կողմից ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման վերաբերյալ պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը տեղադրվելու ժամանակ, մասնակիցը Սերվիսի ինտերֆեյսում պետք է նշի, որ Սերվիսն օգտագործվում է «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթի գործածմամբ։

4.7. Օգտատերը պարտավորվում է համատեղ անձնական էջի մասնակիցներին ծանոթացնել «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթի օգտագործման պայմաններին, ստանալ մասնակիցների համաձայնությունը «Համատեղ անձնական էջ» գործառույթի օգտագործման համար անհրաժեշտ՝ տեխնիկական և այլ բնույթի հաղորդագրությունների ստացման վերաբերյալ։

5. Յանդեքս. Տաքսիի վավերապայմանները

«Յանդեքս.Տաքսի ԷյՅմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն,

ՀՎՀՀ 00472648

e-mail: support@taxi.yandex.com

Հրապարակման ամսաթիվը: 06.06.2019

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse/16052017

Փաստաթղթի նախորդ տարբերակը: https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse/01072016