Յանդեքս.Տաքսի սերվիսի օգտագործման պայմանները

1. Ընդհանուր դրույթները

1.1. Սույն Պայմանները (այսուհետևւ – Պայմաններ) իրենցից ներկայացնում են առաջարկություն Yandex.Taxi B.V. –ից (այսուհետևւ - «Յանդեքս.Տաքսի») Ինտերնետ համացանցի օգտատիրոջը (այսուհետևւ – Օգտատեր) օգտագործել Յանդեքս.Տաքսի սերվիսը (այսուհետևւ - «Սերվիս»):

1.2. Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսի օգտագործումը կարգավորվում է սույն Պայմաններով, ինչպես նաևւ ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ»-ի փաստաթղթերով (Լևւ Տոլստոյի փող. 16, Մոսկվա, 119021, Ռուսաստան).

(այսուհետևւ բոլորը միասին անվանվում են - «Կարգավորող փաստաթղթեր»):

1.3. Սկսելով Սերվիսի / նրա առանձին ֆունկցիաների օգտագործումը, համարվում է, որ Օգտատերը ամբողջովին ընդունել է սույն Պայմանները, ինչպես նաևւ Կարգավորող փաստաթղթերի պայմանները, առանց որևւէ վերապահությունների ևւ բացառությունների: Այն դեպքում, եթե Օգտատերը համաձայն չե Պայմանների ևւ/կամ Կարգավորող փաստաթղթերի որևւէ դրույթների հետ, ապա Օգտատերը չունի Սերվիսը օգտագործելու իրավունքը:

1.4. Յանդեքս.Տաքսին իրավունք ունի ցանկացած պահին, առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու, փոփոխել սույն Պայմանների դրույթները, իսկ ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍԸ» իրավունք ունի ցանկացած պահին առանց Օգտատիրոջը ծանուցելու փոփոխել Կարգավորող փաստաթղթերի պայմանները:

Սույն Պայմանների գործող խնբագրությունը տեղադրվում է հետևւյալ հասցեյով. https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse: Պայմանների ևւ Կարգավորող փաստաթղթերի նոր խնբագրության հետ չծանոթանալու հետ կապված ռիսկերը կրում է Օգտատերը, այն փաստը, որ Պայմանների ևւ Կարգավորող փաստաթղթերի փոփոխությունից հետո շարունակվում է Սերվիսից օգտվելը, համարվում է նրանց համաձանությունը նոր խնբագրության հետ:

1.5. Այն դեպքում, եթե Յանդեքս.Տաքսիի կողմից սույն Պայմանների 1.4. կ. նախատեսված կարգով սույն Պայմանների մեջ որևւէ փոփոխություններ են մտցվել, որոնց հետ Օգտատերը համաձայն չե, նա պարտավոր է դադարեցնել Սերվիսի օգտագործումը:

1.6. Սերվիսը առաջարկում է Օգտատերին ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրության համար Օգտատիրոջ պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը անվճար տեղադրելու հնարավորությունը, ինչպես նաևւ նշված բնագավառում ծառայություններ ցուցաբերող կազմակերպությունների առաջարկությունների մասին տեղեկատվության հետ ծանոթանալու հնարավորությունը, ևւ Օգտատիրոջ կողմից առաջադրված պարամետրերով իրականացնել նման առաջարկությունների որոնումը: Տվյալ պահին բոլոր գոյություն ունեցող Սերվիսի ֆունկցիաները, ինչպես նաևւ նրանց ցանկացած զարգացումը ևւ/կամ նորերը ավելացնելը հանդիսանում է սույն Պայմանների առարկան:

1.7. Նայած Օգտատիրոջ ռեգիոնը, Սերվիսի բոլոր կամ որոշ ֆունկցիաները կարող են լինել անհասանելի կամ սահմանափակված: Ֆունկցիաները համարվում են անհասանելի (սահմանափակված) որոշ ռեգիոնից Օգտատիրոջ համար, եթե նման Օգտատերը չի կարող նրանցից օգտվել բացահայտ ձևւով: Նման սահմանափակումները շրջանցելու վրա ուղղված ցանկացած տեխնիկական ևւ ծրագրային մեթոդների կիրառումը արգելված է: Սույն Պայմանների դրույթները, որոնք կարգավորում են Օգտատիրոջ համար անհասանելի (սահմանափակված) Սերվիսի ֆունկցիաները, չեն կիրառվում մինչևւ այն ժամանակ, մինչ որ նման ֆունկցիաները Օգտատիրոջ համար հասանելի կլինեն բացահայտ ձևւով: Սերվիսի ֆունկցիաների հասանելիության մասին տեղեկատվությունը որոշ ռեգիոնում Օգտատիրոջը տրամադրվում է ըստ նրա հարցումին, որը ուղղված է Յանդեքս.Տաքսիում:

1.8. Կասկածներից խուսափելու նպատակով, Յանդեքս.Տաքսին չի մատուցում ուղևւորներին ևւ ուղեբեռը փոխադրելու ևւ տեղեկատվական-դիսպետչերային սպասարկման ծառայությունները

2. Սերվիսի օգտագործումը: Սերվիսի առանձին ֆունկցիաները:

2.1. Սերվիսը տրամադրվում է Օգտատիրոջը անձնական ոչ առևւտրական օգտագործման համար:

2.2. Ուղեևորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը (այսուհետևւ – Տեղեկատվություն), ներկայացված է Սերվիսի պարտնյորների կողմից: Պարտնյորների ցուցակը մատչելի է https://taxi.yandex.com/#parkdetails հասցեյով: Առաջարկվող ծառայությունների մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը ստանալու համար Օգտատերը կարող է կամ դիմել Սերվիսի պարտնյորներին, կամ, օգտագործելով Սերվիսի ֆունկցիոնալը, տրամադրել իր կոնտակտային տվյալները, որոնցով Սերվիսի պարտնյորները կարող են ինքնուրույն կապնվել Օգտատիրոջ հետ ևւ տրամադրել նրան առաջարկվող ծառայությունների մասին տեղեկատվությունը:

2.3. Յանդեքս.Տաքսին պատասխանատվություն չի կրում Սերվիսի պարտնյորների կողմից տրամադրվող տեղեկատվության բովանդակության ևւ/կամ արդիականության համար, ներառելով պարտնյորների ծառայությունների արժեքի մասին տեղեկատվությունը, ինչպես նաևւ տվյալ պահին դրանց առկայության մասին տեղեկատվությունը: Ծառայությունների ձեռք բերման հարցերով Օգտատիրոջ փոխներգործողությունը պարտնյորների հետ իրականացվում է Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն կերպով (առանց Յանդեքս.Տաքսիի մասնակցությանը), համաձայն պարտնյորների մոտ ընդունված ծառայություններ մատակարարելու կանոններին: Յանդեքս.Տաքսին պատասխանատվություն չի կրում ֆինանսական ևւ ցանկացած այլ գործողությունների համար, որոնք կատարվում է Օգտատիրոջ ևւ պարտնյորների կողմից, ինչպես նաևւ Օգտատիրոջ կողմից պարտնյորների ծառայությունների ձեռք բերման ցանկացած հետևւանքների համար:

2.4. Օգտատիրոջը կարող են հասանելի լինեն Սերվիսի պարտնյորների ծառայությունների գնահատման ֆունկցիաները, ինչպես նաևւ Սերվիսի ևւ/կամ Սերվիսի պարտնյորների ծառայությունների մասին մեկնաբանությունների/կարծիքների տեղադրումը: Օգտատերերի գնահատականները ևւ կարծիքները տեղադրվում են Սերվիսի կայքի վրա, ինչպես նաևւ կարող են հասանելի լինել երրորդ անձանց կայքերի վրա: Նշված ֆունկցիաները օգտագործելու ընթացքում Օգտատերը պարտավորվում է պահպանել օգտատիրոջ կոնտենտին ուղղված պահանջները, որոնք նախատեսված են (https://yandex.ru/legal/rules_hy) հասցեյով տեղադրված ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ» սերվիսների Օգտատիրական համաձայնագրի 4, 5 բաժիններով: Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում մերժել ցանկացած գնահատականները/կարծիքները տեղադրելու մեջ, ինչպես նաևւ ցանկացած պահին իր հայեցողությամբ ևւ առանց պատճառները նշելու հեռացնել/ուղեկապել Օգտատիրոջ կողմից տեղադրված գնահատականը/կարծիքը:

2.5. Սույն Պայմանները բազմիցս անգամ խախտելու դեպքում, Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել Օգտատիրոջ հասանելիությունը Սերվիսին (կամ Սերվիսի որոշ ֆունկցիաներին, եթե դա տեխնոլոգիապես հնարավոր է) օգտագործելով նրա հաշվառման գրանցումը կամ լիովին ուղեկապել Օգտատիրոջ հաշվառման գրանցումը, կամ օրենսդրության պահանջները կամ երրորդ անձանց օրինական շահերը ևւ իրավունքները պահպանելու նպատակով Օգտատիրոջ վերաբերյալ կիրառել այլ միջոցները:

2.6. Տաքսիի ծառայությունների մեջ բարձր պահանջարկի առկայության ժամանակամիջոցում (այդ թվում նաևւ, նախատոնական օրերին, մասսայական միջոցառումները անցկացնելու օրերին ևւ այլ դեպքերում) Սերվիսի տարիֆները կարող են ավելանալ: Յանդեքս. Տաքսին տարիֆների ավելացման մասին հայտնում է https://taxi.yandex.com Սերվիսի կայքի վրա համապատասխան ծանուցումը տեղադրելու ճանապարհով, կամ այլ միջոցներով ըստ Յանդեքս. Տաքսիի հայեցողությանը, ներառելով Օգտատիրոջ բջիջային հեռախոսի վրա տեղեկատվական հաղորդագրություն ուղարկելը:

2.7. «Էկոնոմ», «Կոմֆորտ», «Բիզնես» տարիֆներով ևւ Սերվիսում ներկայացված այլ տարիֆներով ուղևւորներին ևւ ուղեբեռը փոխադրելու ծառայությունները իրականացվում է ավտոմեքենաների զանազան դասերով: Ավտոմեքենան այս կամ այլ դասերին վերագրելը իրականացվում է ավտոմատացված կերպով, Սերվիսի պարտնյորների կողմից ներկայացված ավտոմեքենայի բնութագրերի մասին տվյալների հիման վրա:

2.8. Յանդեքս. Տաքսիի Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը Յանդեքս. Տաքսիի Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվության մշակման համար (ներառելով անձնական տվյալները), Յանդեքս. Տաքսիից Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը Յանդեքս. Տաքսիի պարտնյորներին փոխանցելու համար, ինչպես նաևւ անձնական տեղեկատվությունը Յանդեքս. Տաքսիի պարտնյորների կողմից մշակելու համար, Սերվիսի շրջանակներում Օգտատիրոջը ծառայությունները տրամադրելու համար: Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսը օգտագործելու ընթացքում Օգտատիրոջ անձնական տեղեկատվությունը փոխանցվում է ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ», մշակման համար, ՍՊԸ «ՅԱՆԴԵՔՍ»-ի գաղտնիության Քաղաքականության մեջ սահմանված պայմանների ևւ նպատակների համար, որի հետ ծանոթանալը հասանելի է (https://yandex.ru/legal/confidential_hy) հասցեյով.

3. Ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունները անկանխիկ եղանակով վարձատրման ֆունկցիա

3.1. Օգտատիրոջ կողմից կարող է կատարվի Օգտատիրոջը ցուցաբերված ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրության ծառայության վարձատրությունը, որի պոտենցիալ պահանջարկի մասին տեղեկատվությունը նա տեղադրել էր, օգտագործելով Սերվիսի համապատասխան ծառայությունը:

3.1.1. Անմիջապես տաքսիի ծառայությանը (այդ թվում նաևւ կանխիկ կամ նշված տաքսիի ծառայության կողմից ներկայացված այլ եղանակներով, վերջիններիս առկայության դեպքում, այսուհետևւ ըստ սույն Պայմանների տեքստը ևւ Սերվիսի ինտերֆեյսում - «Կանխիկ»): Վարձատրության նման տեսակը իրականացվում է առանց Յանդեքս. Տաքսիի մասնակցությանը ևւ սույն Պայմաններով չի կարգավորվում:

3.1.2. Օգտատիրոջը կարող է հասանելի լինի անկանխիկ վարձատրության ֆունկցիան Կապված բանկային քարտից (սույն Պայմանների 3.2. կ.); տվյալ դեպքում Յանդեքս. Տաքսին գործում է տաքսիի համապատասխան ծառայության հանձնարարությամբ, կամ այլ հիմքերով, ներգրավելով վարձատրությունների ընդունման լիազորված օպերատորին կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորին ևւ հանդիսանում է վարձատրությունը ստացող որպես տաքսի ծառայության գործակալը, կամ այլ ձևւով (այսուհետևւ - «անկանխիկ վարձատրություն»): Անկանխիկ վարձատրության հնարավորությունը տրամադրելու վերաբերյալ Յանդեքս. Տաքսին չի երաշխավորում Սերվիսի աշխատանքի սխալների ևւ ընդհատումների բացակայությունը:

Նայած Օգտատիրոջ ռեգիոնը, անկանխիկ վարձատրությունը կարող է իրականացվել առանց Յանդեքս. Տաքսիի մասնակցությանը որպես վարձատրություն ստացողը, կամ ներգրավելով Յանդեքս. Տաքսին որպես հաշվարկների այլ մասնակից կամ տեղեկատվական փոխներգործության մասնակից:

Յանդեքս.Տաքսի նախընտրությամբ՝ անկանխիկ վարձատրության դեպքում հնարավոր է կատարել ուղևորների և ուղեբեռի փոխադրման ծառայության լրիվ արժեքի վճարում ինչպես մեկ գործարքով, այնպես էլ արժեքի մասերով վճարում մի քանի գործարքներով, ինչպես ուղևորության ընթացքում, այնպես էլ ուղևորության ավարտին:

Անկանխիկ վարձատրության դեպքում հնարավոր է անցկացնել ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայության լրիվ արժեքով ինչպես մեկ տրանզակցիան, այնպես էլ արժեքի մասերի մի քանի տրանզակցիաները, ինչպես ուղևւորության ընթացքում, այնպես էլ ուղևւորության ավարտին:

Անկանխիկ վարձատրության դեպքում ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայության վարձատրության հետ միասին Օգտատերը հնարավորություն ունի իր հայեցողությամբ կատարել նաևւ լրացուցիչ անկանխիկ վարձատրությունը տաքսիի ծառայության օգտին տոկոսային հարաբերությամբ վարձատրվող ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայության արժեքից (այսուհենևւ ըստ սույն Պայմանների տեքստով ևւ Սերվիսի ինտերֆեյսում - «Թեյադրամ»):

3.2. Կապված բանկային քարտը նշվում է Օգտատիրոջ կողմից Սերվիսի ինտերֆեյսում, ընդ որում Օգտատերը նշում է հետևւյալ տվյալները.

  • Բանկային քարտի համարը

  • Գործում է մինչևւ

  • Պաշտպանիչ կոդը

Եթե բանկային քարտի տվյալները ճիշտ են, վավեր են ևւ Սերվիսի շրջանակներում տվյալ քարտը տեխնիկապես հնարավոր է օգտագործել, նշված բանկային քարտը ձեռք է բերում Կապված քարտի կարգավիճակը ևւ կարող է օգտագործվել անկանխիկ վարձատրության համար (սույն Պայմանների 3.1.2. կ.): Բոլոր Կապված քարտերը պատկերվում են Սերվիսի ինտերֆեյսում; Կապված քարտի վերաբերյալ Օգտատիրոջ հարմարության համար պատկերվում են Կապված քարտի համարի վերջին 4 թվերը:

3.3. Կապված քարտը ավելացնելու դեպքում, ինչպես նաևւ Օգտատիրոջ կողմից կոնկրետ ուղեևւորության համար անկանխիկ վարձատրության ընտրության ֆունկցիան, իրականացվում է գումարի ելքագրումը 5 ռուսական ռուբլի գումարի սահմաններում (կամ Օգտատիրոջ ռեգիոնի արժույթով մի այլ գումարով), որը անհրաժեշտ է Կապված քարտի տվյալների ճշգրտությունը ևւ վավերությունը հաստատելու համար; տրանզակցիան հաջող կերպով կատարվելու դեպքում, նշված գումարը վերադարնում է Օգտատիրոջը: Նշված գումարի անհաջող փորձը նշանակում է այն, որ տվյալ Կապված քարտը հնարավոր չե ավելացնել ևւ/կամ համապատասխանաբար անկանխիկ վճարման ֆունկցիան անհասանելի է:

3.4. Կապված քարտը ավելացնելու դեպքում, ինչպես նաևւ այն ավելացնելուց հետո ցանկացած ժամանակ Օգտատերը հնարավորություն ունի Սերվիսի ինտերֆեյսի միջոցով սահմանել ևւ/կամ փոփոխել Թեյադրամի չափը ըստ կանխադրման; Կոնկրետ ուղևւորության համար Թեյադրամի չափը կարող է Օգտատիրոջ կողմից փոփոխվել Սերվիսի ինտերֆեյսում տվյալ ուղևւորության ավարտից հետո:

3.5. Թեյադրամը (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար Օգտատիրոջ կողմից հատուկ նշված չափով) ելքագրվելու են Կապված քարտից, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Սերվիսի ինտերֆեյսում նշել է ուղևւորության դրական գնահատականը (4-5 աստղներ) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, կամ չի նշել ուղևւորության ոչ դրական, ոչ էլ բացասական գնահատականը (չի նշել աստղերի քանակը) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին:

3.6. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում Սերվիսի ինտերֆեյսում նշել է ուղևւորության բացասական գնահատականը (1-3 աստղեր) ևւ սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, Կապված քարտից Թեյադրամը չի ելքագրվելու:

3.7. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը ուղևւորության ավարտից հետո 30 րոպեի ընթացքում չի սեղմել է «Պատրաստ է» կոճակին, Թեյադրամի գումարը (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար Օգտատիրոջ կողմից հատուկ նշված չափով) Կապված քարտի վրա արգելափակվելու է 24 ժամ ժամկետով, որի ընթացքում Օգտատերը հնարավորություն ունի տվյալ ուղևւորության համար փոփոխել Թեյադրամի չափը դեպի ավելի մեծ կամ ավելի փոքր կողմը: Նշված ժամանակի ավարտից հետո կատարվում է Թեյադրամի ելքագրումը Օգտատիրոջ կողմից նշված չափով (ըստ կանխադրման չափով կամ տվյալ ուղևւորության համար):

3.8. Անկանխիկ վարձատրությունը իրականացվում է Օգտատիրոջ կողմից վճարումների ընդունման լիազորված օպերատորի կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորի մասնակցությամբ ևւ կարգավորվում են միջազգային վճարային համակարգերի, բանկերի (այդ թվում նաևւ Կապված քարտի բանկ-էմիտենտի) ևւ հաշվարկների այլ մասնակիցների կանոններով:

3.9. Համաձայն սույն Պայմանների 3.2. կ., իր տվյալները նշելու դեպքում ևւ հետագայում Կապված քարտը օգտագործելու դեպքում, Օգտատերը հաստատում է ևւ երաշխավորում է նրա անունով տրված վավեր բանկային քարտի մասին նրա կողմից նշված տեղեկատվության արժանահավատությունը ևւ լիակատարությունը; նրա կողմից միջազգային վճարային համակարգերի կանոնների, Կապված քարտը թողարկած բանկ-էմիտենտի պահանջների պահպանումը, այդ թվում նաևւ անկանխիկ հաշվարկների անցկացման կարգի վերաբերյալ:

3.10. Օգտատերը հասկանում է ևւ համաձայնվում է, որ բոլոր գործողությունները, որոնք կատարվել են Սերվիսի շրջանակներում, օգտագործելով նրա կողմից հաստատված բջիջային հեռախոսի համարը, այդ թվում նաևւ անկանխիկ վճարով օգտագործելով Կապված բանկային քարտը, Օգտատիրոջ կողմից համարվում են կատարված:

3.11. Այն դեպքում, եթե Օգտատերը համաձայն չե անկանխիկ վճարման փաստի հետ ևւ/կամ անկանխիկ վճարման գումարի հետ ևւ Սերվիսի շրջանակներում Կապված քարտի օգտագործման հետ կապված այլ հարցերով Օգտատերը իրավունք ունի դիմել Յանդեքս.Տաքսիին Սերվիսի կողմից նշված հեռախոսներով ևւ/կամ աջակցության ծառայության (հետադարձ կապի) ինտերֆեյսի միջոցով 14 օրվա ընթացքում, սկսած անկանխիկ վճարումը կամ դիմելու պատճառը հանդիսացող այլ գործողությունները կամ իրադարձությունները կատարելու օրից:

Եթե նման դիմումով անցկացված ստուգման արդյունքներով Յանդեքս.Տաքսին որոշում է ընդունում լիովին կամ մասնակիորեն վերադարձնել անկանխիկ վճարված գումարը, նշված վերադարձը իրականացվում է բանկային քարտի հաշվի վրա, որից կատարվել էր անկանխիկ վճարումը: Դրամական միջոցների վերադարձի կարգը իրականացվում է վճարումների ընդունման լիազոր օպերատորի կամ էլեկտրոնային դրամական միջոցների օպերատորի մասնակցությամբ, ևւ կարգավորվում է միջազգային վճարային համակարգերի, բանկերի (այդ թվում նաևւ Կապված քարտի բանկ-էմիտենտի) ևւ հաշվարկների այլ մասնակիցների կանոններով: Այն դեպքերում, երբ Յանդեքս. Տաքսին չի հանդիսանում Կապված քարտով կատարվող հաշվարկների մասնակիցը, Յանդեքս. Տաքսին կարող է հանդիսանալ որպես այն անձը, որը հաղորդում է վերևւում նշված հարցերով Օգտատերերի դիմումները տաքսիի դիսպետչերական ծառայություններին կամ այլ անձին, որը հանդիսանում է վերևւում նշված գործարքներով վճարումը ստացողը:

3.12. Յանդեքս. Տաքսին իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին պահանջել Օգտատիրոջից հաստատել այն տվյալները, որոնք նա նշել է Սերվիսի շրջանակներում, այդ թվում նաևւ Կապված քարտի տվյալները, ևւ այդ կապակցությամբ պահանջել հաստատող փաստաթղթերը (մասնավորապես անձը հաստատող փաստաթղթերը), որոնց չներկայացնելը հավասար է անարժանահավատ տեղեկատվությունը ներկայացնելուն, ևւ կարող է առաջացնել սույն Պայմանների 2.5 կ. նշված հետևւանքները:

3.13. Սույն մասում նշված ուղևւորների ևւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների վարձատրության պայմանների ևւ կարգի մասին դրույթները չեն կիրառվում այն դեպքում, երբ նման ծառայության վարձատրությունը Օգտատիրոջ փոխարեն կատարվում է երրորդ անձի կողմից առանձին պայմանագրի պայմաններով, որը կնքվել է Յանդեքս. Տաքսիի կողմից նման երրորդ անձի հետ:

4. Յանդեքս. Տաքսիի վավերապայմանները

Yandex.Taxi B.V., (գրանցման համարը 64591069)

Private Limited Liablity Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com