The E-Service Agreement

AGREEMENT SOPIMUS
Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, represented by Philipp Sergeyevich Lebedev, acting on the basis of the Articles of Association of the company, and Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, edustajanaan Philipp Sergeyevich Lebedev yhtiön Yhtiöjärjestyksen nojalla, ja
You, as the Customer, Sinä, Asiakkaana,
have agreed as follows: ovat sopineet seuraavaa:
1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION 1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA
1.1. In this agreement the following capitalised words and expressions shall have the following meanings: 1.1. Tässä sopimuksessa seuraavat isolla alkukirjaimella esitetyt käsitteet ja ilmaisut tarkoittavat seuraavaa:
1.1.1. ‘Affiliate’ shall mean in relation to any person, any other person directly or indirectly Controlled by, or Controlling of, or under common Control with, that person. 1.1.1. ‘Konserniyhtiö’ tarkoittaa henkilöä, jolla on suoraan tai välillisesti Määräysvalta toiseen henkilöön, joka on suoraan tai välillisesti saman henkilön Määräysvallan alainen tai joka on suoraan tai välillisesti toisen henkilön Määräysvallan alainen.
1.1.3. ‘Certificate’ shall have the meaning attached to this term in Clause 7.1.3. 1.1.3. ‘Todistus’ on määritelty Kohdassa 7.1.3.
1.1.4. ‘Code of Business Ethics and Conduct’ shall mean Yandex’s Code of Business Ethics and Conduct as available at https://ir.yandex/corporate-governance. 1.1.4. ‘Liiketoiminnan Eettiset Menettelyohjeet’ tarkoittavat Yandexin liiketoiminnan eettisiä menettelyohjeita, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://ir.yandex/corporate-governance.
1.1.5. ‘Confidential Information’ shall mean without limitation organisational, technological, commercial, financial, and any other information and data associated with or related to the conclusion and performance of the Agreement by the Parties. For the avoidance of doubt: information contained in the Requests and the contents of the Agreement constitute the Confidential Information, and the fact of the existence of this Agreement does not constitute the Confidential Information. 1.1.5. ‘Salassapidettävä tieto’ tarkoittaa ainakin yhtiöitä koskevaa, teknistä, kaupallista, taloudellista ja muuta tietoa, joka liittyy tai koskee tämän Sopimuksen toteuttamista Osapuolten toimesta. Selvyyden vuoksi: tietoa, joka sisältyy Tilauksiin ja Sopimuksiin, pidetään Salassapidettävänä tietona ja tämän Sopimuksen olemassaoloa ei pidetä Salassapidettävänä tietona.
1.1.6. ‘Contractor’ shall mean Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, a legal entity organised and existing under the laws of the Netherlands, registration No. 64591069, having its principal place of business at Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands. 1.1.6. ‘Palveluntarjoaja’ tarkoittaa seuraavaa oikeushenkilöä: Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, rekisteröity Hollannin lain mukaisesti, rekisterinumero 64591069, pääasiallisen toimipaikan osoite Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Alankomaat.
1.1.7. ‘Control’ shall mean with regard to a person the power or authority, whether exercised or not, to direct the business, management and policies of such person, directly or indirectly, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; provided that such power or authority shall conclusively be presumed to exist upon possession of beneficial ownership or power to direct the voting of more than 50% of the votes entitled to be cast at a meeting of the members or shareholders of such person or power to control the composition of a majority of board of directors of such person. The terms ‘Controlled’ and ‘Controlling’ have meanings correlative to the foregoing. 1.1.7. ‘Määräysvalta’ tarkoittaa, koskien määräysvaltaa henkilöllä, riippumatta siitä toteutetaanko määräysvaltaa tosiasiallisesti, valtaa määrätä yhtiön liiketoiminnasta, johdosta ja toimintatavoista, suoraan tai välillisesti, yhteisön osakkeiden tai vastaavien osuuksien omistuksen, sopimuksen tai muun seikan perusteella; edellyttäen, että tämä valta on todistettavissa ja perustuu yhteisön osakkeiden tai vastaavien osuuksien joko yhtiökokouksessa hallituksen kokouksessa tuottaman äänimäärän enemmistön (yli 50%) hallintaan tai näiden osakkeiden tai osuuksien omistukseen taikka valtaan nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.
1.1.8. ‘Country’ shall mean the Republic of Finland. 1.1.8. ‘Valtio’ tarkoittaa Suomen tasavaltaa.
1.1.9. ‘Country Currency’ shall mean Euro, the official currency of the Country. A reference to a ‘unit’ of the Country Currency shall mean a reference to one (1) Euro and a reference to ‘units’ of the Country Currency shall mean a relevant amount in Euro. 1.1.9. ‘Valtion valuutta’ tarkoittaa euroa, Valtion virallista valuuttaa. Viittauksella Valtion valuutan ‘yksikköön’ tarkoitetaan yhtä (1) euroa ja viittauksella Valtion valuutan ‘yksikköihin’ tarkoitetaan soveltuvaa euromäärää.
1.1.10. ‘Country Language’ shall mean Finish, the official language of the Country. 1.1.10. ‘Valtion kieli’ tarkoittaa suomen kieltä, Valtion virallista kieltä.
1.1.11. ‘Country Law’ shall mean all laws, regulations, directives, statutes, subordinate legislation, all judgments, orders, notices, instructions, decisions and awards of any competent Governmental Authority and all codes of practice having force of law, statutory guidance and policy notes, in each case to the extent applicable to the Parties or any of them, or as the context requires existed at the relevant time in the Country 1.1.11. ‘Valtion laki’ tarkoittaa kaikkia lakeja, sääntelyä, direktiivejä, asetuksia, alemman asteista lainsäädäntöä, minkä tahansa toimivaltaisen Valtion viranomaisen kaikkia tuomioita, määräyksiä, ilmoituksia, ohjeita, päätöksiä ja tuomioita ja kaikkia lain tasoisia menettelytapaohjeita, lakisääteisiä ohjeistuksia ja tapaohjeita, kuten ja siltä osin kuin ne koskevat Osapuolia ja jotka ovat kulloinkin olleet voimassa Valtiossa.
1.1.12. ‘Customer’ shall mean a company or individual who has accepted the terms and conditions of the Contractual Framework Agreement as available on https://yango.yandex.com/partnership. 1.1.12. ‘Asiakas’ tarkoittaa yhtiötä tai henkilöä joka on hyväksynyt Puitesopimuksen ehdot, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://yango.yandex.com/partnership.
1.1.13. ‘Data Processing Agreement’ shall mean the agreement as available at https://yandex.com/legal/yandextaxi_dpa that is deemed to be incorporated into this Agreement by reference. 1.1.13. ‘Henkilötietojen käsittelysopimus’ tarkoittaa sopimusta, joka on saatavilla osoitteessa https://yandex.com/legal/yandextaxi_dpa ja jonka katsotaan olevan osa tätä Sopimusta.
1.1.14. ‘Deductions’ shall have the meaning attached to this term in Clause 7.1.5. 1.1.14. ‘Vähennykset’ on määritelty Kohdassa 7.1.5.
1.1.15. ‘Dispute’ shall have the meaning attached to this term in Clause 12.2.1. 1.1.15. ‘Riita’ on määritelty Kohdassa 12.2.1.
1.1.16. ‘Dispute Notice’ shall have the meaning attached to this term in Clause 12.2.3. 1.1.16. ‘Riitailmoitus’ on määritelty Kohdassa 12.2.3.
1.1.17. ‘Driver’ shall mean either of: 1.1.17. ‘Kuljettaja’ tarkoittaa kumpaa tahansa seuraavista:
(a) the Customer if the Customer is an individual who (i) has an entrepreneur, sole trade or an equivalent legal status, and (ii) has all licences and (or) permissions as required by the Country Law to drive the Vehicle and perform the Transfer or render delivery services, and (iii) actually capable of driving the Vehicle at the relevant time, or (a) Asiakas, jos (i) Asiakas on yrittäjä, toiminimen tai muun yhtiömuodon perusteella, ja (ii) Asiakkaalla on kaikki Valtion lain edellyttämät lisenssit tai luvat Ajoneuvon kuljettamiseen ja Kuljetusten toteuttamiseen tai toimitusten suoritettamiseen, ja (iii) tosiasiallisesti kykenevä Ajoneuvon kuljettamiseen, tai
(b) an individual who (i) has signed or otherwise became a party to either an employment or other contract with the Customer or any third party, or the Contractor has grounds to believe that such contractual relations exist, and (ii) has all licences and (or) permissions as required by the Country Law to drive the Vehicle and perform the Transfer or render delivery services, and (iii) actually capable of driving the Vehicle at the relevant time. (b) henkilö, joka (i) on allekirjoittanut tai muuten tullut osapuoleksi työ- tai muuhun sopimukseen Asiakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa, tai Palveluntarjoaja voi perustellusti pitää tällaista sopimussuhdetta olemassa olevana, ja (ii) jolla on lisenssit, ja (tai) luvat, joita edellytetään Valtion lain mukaan Ajoneuvon ajamiseksi ja Kuljetuksen toteuttamiseksi tai toimituksen suoritettamiseksi, ja (iii) kulloinkin tosiasiallisesti kykenevä Ajoneuvon kuljettamiseen.
1.1.18. ‘E-Service’ shall mean various informational services, which, without limitation, include services for collection, generalisation, and transfer of the data, that [services] enable and (or) assist the Customer with accessing the Service, receiving relevant information on the Requests, performing the Requests, and communicating with the Contractor and (or) Users. 1.1.18. “E-Palvelu” tarkoittaa erilaisia tietopalveluja, jotka pitävät sisällään ainakin palvelut tietojen keräämiseksi, yleistämiseksi ja siirtämiseksi, ja jotka [palvelut] mahdollistavat tai avustavat Asiakasta Palvelun käyttämisessä, olennaisen tiedon saamisessa Tilauksista, Tilausten suorittamisessa ja yhteydenpidossa Palveluntarjoajan tai Käyttäjien kanssa.
1.1.19. ‘Effective Date’ shall mean the date stated on the first page of the Agreement. 1.1.19. ‘Voimaantulopäivä’ tarkoittaa tämän Sopimuksen ensimmäisellä sivulla olevaa päivämäärää.
1.1.20. ‘Electronic Notice’ shall mean an electronic communication delivered as follows: 1.1.20. ‘Sähköinen ilmoitus’ tarkoittaa ilmoitusta, joka on toimitettu seuraavasti:
(a) via the Partner Web Interface, (a) Kumppaniverkkopalvelussa,
(b) to a Party’s e-mail address specified in the Partner Web Interface, (b) Osapuolen sähköpostiosoitteeseen, joka on yksilöity Kumppaniverkkopalvelussa,
(c) to a Party’s e-mail address specified in this Agreement, (c) Osapuolen sähköpostiosoitteeseen, joka on yksilöity tässä Sopimuksessa,
(d) when the communication with the Customer is concerned, by publication at yango.yandex.com or yandex.com/legal/, or (d) kun kyseessä on yhteydenpito Asiakkaan kanssa, osoitteessa yango.yandex.com or yandex.com/legal/, tai
(e) when the communication with the Customer is concerned, to the Customer’s or the Customer’s duly authorised representative’s e-mail address which the Customer or its relevant representative has previously used for a communication with the Contractor. (e) kun kyseessä on yhteydenpito Asiakkaan kanssa, Asiakkaan tai sen valtuuttaman edustajan sähköpostiosoitteeseen, jota Asiakas tai sen valtuuttama edustaja on aikaisemmin käyttänyt yhteydenpitoon Palveluntarjoajan kanssa.
1.1.21. ‘General Terms’ shall mean a document available online via the Partner Web Interface and containing additional terms of use of the Service, rights and duties of the Parties, including without limitation requirements to the Customer, Drivers, and Vehicles, calculation of the Service Fee, and other requirements, terms, and conditions. The General Terms are incorporated into the Agreement by reference and constitute an integral part of the Agreement. 1.1.21. ‘Yleiset ehdot’ tarkoittaa asiakirjaa, joka on saatavilla Kumppaniverkkopalvelussa ja joka sisältää Palvelun käyttöä koskevia lisäehtoja sekä Osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, mikä tarkoittaa ainakin Asiakasta, Kuljettajia, Ajoneuvoja ja Palvelumaksun laskemista koskevia edellytyksiä sekä muita vaatimuksia, edellytyksiä ja ehtoja. Yleiset ehdot muodostavat erottamattoman osan tätä Sopimusta.
1.1.22. ‘Governmental Authority’ shall mean any government or state and any ministry, department or political subdivision thereof, and any person exercising executive, judicial, regulatory or administrative functions of, or pertaining to, government (including any independent regulator) or any other governmental entity, instrumentality, agency, authority, corporation, committee or commission under the direct or indirect control of a government, and for the avoidance of doubt includes any court or competent authority or tribunal. The references to a competent Governmental Authority shall mean a Governmental Authority that has jurisdiction over a Party or matter concerned. 1.1.22. ‘Valtion viranomainen’ tarkoittaa mitä tahansa hallintoa tai valtiota ja sen ministeriötä, hallintoaluetta tai hallintoyksikköä, ja ketä tahansa henkilöä, joka käyttää valtion täytäntöönpanovaltaa, tuomiovaltaa, lainsäädäntövaltaa tai hallintovaltaa, mukaan lukien mikä tahansa itsenäinen lainsäädäntöelin tai mikä tahansa muu valtion suoran tai välillisen määräysvallan alainen yksikkö, virasto, viranomainen, yhteisö, toimikunta tai komitea, ja selvyyden vuoksi mukaan lukien tuomioistuin, viranomainen tai erityistuomioistuin. Viittaukset toimivaltaiseen Valtion viranomaiseen tarkoittavat Valtion viranomaista, jonka toimivallan tai tuomiovallan alainen Osapuoli tai käsiteltävä asia on.
1.1.23. ‘Invoice’ shall have the meaning attached to this term in Clause 7.1.4(c). 1.1.23. ‘Lasku’ on määritelty Kohdassa 7.1.4(c).
1.1.24. ‘Law’ shall mean all laws, regulations, directives, statutes, subordinate legislation, common law and civil codes of any jurisdiction, all judgments, orders, notices, instructions, decisions and awards of any competent Governmental Authority and all codes of practice having force of law, statutory guidance and policy notes, in each case to the extent applicable to the Parties or any of them, as the context requires, existed at the relevant time in the Netherlands. 1.1.24. ‘Laki’ tarkoittaa kaikkia lakeja, sääntelyä, direktiivejä, asetuksia, alemman asteista lainsäädäntöä, tapaoikeutta ja siviililakeja, minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen kaikkia tuomioita, määräyksiä, ilmoituksia, ohjeita, päätöksiä ja kaikkia lain tasoisia menettelytapaohjeita, lakisääteisiä ohjeistuksia ja tapaohjeita, kuten ja siltä osin kuin ne koskevat Osapuolia ja jotka ovat kulloinkin olleet voimassa Alankomaissa.
1.1.25. ‘Party’ shall mean either the Contractor or the Customer. 1.1.25. ‘Osapuoli’ tarkoittaa joko Palveluntarjoajaa tai Asiakasta.
1.1.26. ‘Parties’ shall mean jointly the Contractor and the Customer. 1.1.26. ‘Osapuolet’ tarkoittavat Palveluntarjoajaa ja Asiakasta yhdessä.
1.1.27. ‘Partner Web Interface’ shall mean a part of the Service available to the Customer at https://lk.taximeter.yandex.ru after authorization using the Customer’s login and password, which [part] includes without limitation interaction with the Service and the Statistical Data. 1.1.27. ‘Kumppaniverkkopalvelu’ tarkoittaa Palvelun osaa, joka on Asiakkaan saatavilla osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru sen jälkeen, kun Asiakas on tunnistautunut omalla tunnuksellaan ja salasanallaan ja joka mahdollistaa ainakin vuorovaikutuksen Palvelun ja Tilastotietojen kanssa.
1.1.28. ‘Personal Details’ shall mean any of following details of an individual: 1.1.28. ‘Henkilötiedot’ tarkoittavat mitä tahansa seuraavista henkilötiedoista:
(a) phone number; (a) puhelinnumero;
(b) e-mail address; (b) sähköpostiosoite;
(c) travel routes; and (c) matkareitit; ja
(d) other personal data as defined by the Data Processing Agreement and (or) the Country Law. (d) muut Henkilötietojen Käsittelysopimuksessa tai Valtion laissa määritellyt henkilötiedot.
1.1.29. ‘PIM’ shall mean promotional and informational materials related to the Service placed on the outer surface and (or) inside a Vehicle. 1.1.29. ‘MTA’ tarkoittaa Palvelua koskevaa markkinointi- ja tiedotusaineistoa, joka sijoitetaan Ajoneuvon ulkopinnalle tai sisälle.
1.1.30. ‘Registration’ shall mean a provision of information and data by the Customer to the Contractor. 1.1.30. ‘Rekisteröinti’ tarkoittaa Asiakkaan toteuttamaa tietojen ja datan toimittamista Palveluntarjoajalle.
1.1.31. ‘Reporting Period’ shall mean a period of time which starts on the first day and ends on the last day of the relevant calendar month. Provided that the first Reporting Period shall be a period of time from the Effective Date until the last day of a relevant calendar month, and the last Reporting Period shall be a period of time from the first day of the relevant calendar month until the date of expiration, repudiation, or termination of this Agreement. 1.1.31. ‘Raportointikausi’ tarkoittaa kunkin kalenterikuukauden ensimmäisen ja viimeisen päivän välistä ajanjaksoa. Ensimmäinen Raportointikausi kuitenkin tarkoittaa Voimaantulopäivän ja saman kalenterikuukauden viimeisen päivän välistä ajanjaksoa, ja viimeinen Raportointikausi tarkoittaa sen kalenterikuukauden ensimmäisen päivän ja tämän Sopimuksen voimassaolon päättymispäivän välistä ajanjaksoa, jonka aikana tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy.
1.1.32. ‘Request’ shall mean the information on a potential demand for the Transfer or delivery services that is submitted by the User via the Service. 1.1.32. ‘Tilaus’ tarkoittaa tietoa mahdollisesta Käyttäjän Palvelussa tekemästä Kuljetusta tai toimitusta koskevasta vaatimuksesta.
1.1.33. ‘Service’ shall mean various services provided via the Contractor’s technological platform which include without limitation the Service for Drivers, Partner Web Interface and other related services, websites and interrelated support service systems, which the Contractor may update or modify at its own discretion from time to time. Any reference to the Service includes a reference to any and all parts of the Service. 1.1.33. ‘Palvelu’ tarkoittaa erilaisiapalveluita, jotka tarjotaan Palveluntarjoajan teknologisen alustan avulla, ja jotka sisältävät ainakin Kuljettajapalvelun, Kumppaniverkkopalvelun ja muut näihin liittyvät palvelut, sivustot ja toisiinsa liittyvät tukipalvelujärjestelmät, joita Palveluntarjoaja voi päivittää tai muokata kulloinkin oman harkintansa mukaan. Viittaus Palveluun sisältää viittauksen mihin tahansa Palvelun osaan.
1.1.34. ‘Service Fee’ shall mean a fee payable by the Customer to the Contractor for the provision of the E-Service pursuant to the terms of the Agreement 1.1.34. ‘Palvelumaksu’ tarkoittaa maksua, jonka Asiakas suorittaa Palveluntarjoajalle E-Palvelun tarjoamisesta tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
1.1.35. ‘Service for Drivers’ shall mean a part of the Service that (a) enables Drivers to receive the Requests in an automatic mode and (b) has various functional capabilities fully described in the Service for Drivers manual. 1.1.35. ‘Kuljettajapalvelu’ tarkoittaa Palvelun osaa, (a) joka mahdollistaa automatisoidun Tilausten vastaanottamisen Kuljettajien toimesta ja (b) jonka erilaiset toimintamahdollisuudet on kuvattu kokonaisuudessaan Kuljettajapalvelun käyttöohjeissa.
1.1.36. ‘Statistical Data’ shall mean the Contractor’s automated systems data, which may contain without limitation data for the calculation of the cost of the Service Fee and any other data relating to the performance of the Agreement, is available at the Partner Web Interface. 1.1.36. ‘Tilastotieto’ tarkoittaa Palveluntarjoajan automatisoitujen järjestelmien tietoa, joka voi sisältää ainakin Palvelumaksun laskemista koskevaa tietoa ja mitä tahansa muuta Sopimuksen toteuttamista koskevaa tietoa ja joka on saatavilla Kumppaniverkkopalvelussa.
1.1.37. ‘Supervision’ shall mean the Contractor’s activity which objective is to evaluate whether the Customer complies with the terms and conditions of the use of the Service established by the Agreement. The Supervision may include various activities which may include without limitation the evaluation of the quality of Transfer services rendered to the Users. 1.1.37. ‘Valvonta’ tarkoittaa Palveluntarjoajan toimintaa, jonka tarkoituksena on arvioida sitä, noudattaako Asiakas tällä Sopimuksella asetettuja Palvelun käyttöä koskevia ehtoja. Valvonta voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat sisältää ainakin Asiakkaille toteutettujen Kuljetusten laadun valvontaa.
1.1.38. ‘Transfer’ shall mean (i) transportation of passengers and (or) baggage and (ii) provision of services related to such transportation (if any). 1.1.38. ‘Kuljetus’ tarkoittaa (i) henkilö- tai tavarankuljetusta ja (ii) mahdollisia tällaiseen kuljetukseen liittyvä toteutettavia palveluja.
1.1.39. ‘Transfer Fee’ shall mean the price of the Transfer or delivery services rendered to the User as per his or her Request. 1.1.39. ‘Kuljetusmaksu’ tarkoittaa maksua Käyttäjän tekemään Tilaukseen perustuvan Kuljetuksen toteuttamisesta tai toimituksen suoritettamisesta.
1.1.40. ‘User’ shall mean an individual who has unconditionally accepted the terms and conditions of either: 1.1.40. ‘Käyttäjä’ tarkoittaa henkilöä, joka on rajoituksetta hyväksynyt jotkin seuraavista ehdoista:
(a) the Terms of Use available at https://yandex.com/legal/yango_termsofuse, and (or) (a) Käyttöehdot, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://yandex.com/legal/yango_termsofuse, tai
(b) the Licence Agreement for the Service application for mobile devices available at https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement. (b) Palvelun sovellusta mobiililaitteille koskevan Lisenssisopimuksen, joka on saatavilla osoitteessa https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.
Vehicle’ shall mean a motor vehicle used by the Driver for the Transfer. Ajoneuvo’ tarkoittaa Kuljettajan Kuljetuksiin käyttämää moottoriajoneuvoa.
Written Notice’ shall mean a communication in writing that include any modes of reproducing words in any legible form (but shall not include any electronic communication, including the modes of communication specified for the Electronic Notice) that is addressed to a relevant postal address of a Party specified in Section 13 and delivered by registered mail with delivery confirmation via a courier service. Kirjallinen ilmoitus’ tarkoittaa kirjallista tiedonantoa, joka käsittää kaikki luettavan tekstin tuottotavat (mutta lukuun ottamatta sähköistä tiedonantoa, käsittäen kaikki Sähköistä ilmoitusta koskevat tekstin tuottotavat), joka on osoitettu Kohdassa 13 osoitettuun Osapuolen postiosoitteeseen ja toimitettu kirjattuna kirjeenä ja johon kuriiripalvelu on saanut vastaanottokuittauksen.
The following principles shall be used for interpretation of the Agreement: Tätä Sopimusta tulkittaessa sovelletaan seuraavia periaatteita:
any reference to this Agreement includes: Viittaus tähän Sopimukseen pitää sisällään viittauksen:
(a) the General Terms; (a) Yleiset ehdot;
(b) the Data Processing Agreement; and (b) Henkilötietojen käsittelysopimus; ja
(c) amendments, schedules, supplements, annexes duly executed by the Parties as provided for in this Agreement, (c) Osapuolten tässä Sopimuksessa esitetyllä tavalla toimeenpanemiin muutoksiin, liitteisiin ja täydennyksiin,
which jointly form an integral part of this Agreement; jotka yhdessä muodostavat erottamattoman osan tätä Sopimusta kaikkiin tarkoituksiin;
1.2.2. references to this Agreement shall be construed as references also to any separate or independent stipulation or agreement contained therein; 1.2.2. Viittauksia tähän Sopimukseen pidetään viittauksina myös sen mihin tahansa erilliseen tai itsenäiseen sopimuskohtaan tai sen sisältämään sopimukseen;
1.2.3. any headings and titles in this Agreement are for convenience only and shall not affect its interpretation; 1.2.3. tämän Sopimuksen otsikot ovat ainoastaan luettavuuden parantamiseksi, eivätkä ne vaikuta tämän Sopimuksen tulkintaan;
1.2.4. references to any document (including this Agreement) or a provision of any document includes such document or provision thereof as amended or supplemented in accordance with its terms, and whether or not such other document or provisions thereof is or becomes ineffective for any reason; 1.2.4. viittaukset mihin tahansa asiakirjaan (mukaan lukien tähän Sopimukseen) tai minkä tahansa asiakirjan ehtoon pitää sisällään viittauksen kyseiseen asiakirjaan tai sen ehtoon kuten kulloinkin muutettu tai täydennetty sen ehtojen mukaisesti, riippumatta siitä voivatko asiakirja tai sen ehdot tulla pätemättömiksi mistä tahansa syystä;
1.2.5. unless expressly provided for to the contrary in herein, words in the singular shall include the plural and vice versa, and references to one gender include other genders; 1.2.5. ellei toisin ole nimenomaisesti esitetty, yksikkömuodossa esitetyt käsitteet pitävät sisällään monikkomuodon sekä päinvastoin ja viittaukset yhteen sukupuoleen pitävät sisällään viittauksen muihin sukupuoliin;
1.2.6 a reference to a ‘person’ shall include a reference to any individual, firm, company or other body corporate, an individual's executors or administrators, Governmental Authority, unincorporated association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality), and shall include a Party’s Affiliate but shall not include a reference to the Parties and their respective employees and officers; 1.2.6 viittaus henkilöön pitää sisällään viittauksen yksityishenkilöön, yhtiöön ja yhteisöön, Valtion viranomaiseen, rekisteröimättömään järjestöön, säätiöön tai henkilöyhtiöön (riippumatta oikeushenkilön asemasta), ja se pitää sisällään Osapuolen Konserniyhtiöt, mutta ei pidä sisällään viittausta Osapuoliin ja niiden työntekijöihin tai toimihenkilöihin;
1.2.7. a reference to a particular ‘person’ shall include a reference to the person’s executors, administrators, successors, substitutes (including persons taking by novation); 1.2.7. viittaus tiettyyn henkilöön pitää sisällään viittauksen kyseisen henkilön perillisiin ja muihin sijaan tuleviin henkilöihin, mahdolliseen pesänjakajaan, edunvalvojaan, ja kaikkiin muihin vastaaviin tahoihin;
1.2.8. a reference to a Section, Clause, or paragraph shall be a reference to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of this Agreement and, unless otherwise expressly provided for herein, not to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of the General Terms. 1.2.8. viittaus Kohtaan tarkoittaa tämän Sopimuksen kohtaa ja, ellei toisin ole nimenomaisesti esitetty, se ei tarkoita Yleisten ehtojen kohtaa.
1.2.9. if a period is specified as from a given day, or from the day of an act or event, it shall be calculated exclusive of that day, unless otherwise specified; 1.2.9. mikäli tietyn ajanjakson on esitetty alkavan tietystä päivästä, tai tietystä toimenpiteestä tai tapahtumasta, kyseiseen ajanjaksoon ei sisälly sen aloituspäivää, ellei toisin ole määrätty;
1.2.10. references to any Dutch legal term for any action, remedy, method of judicial proceeding, legal document, legal status, court, official or any legal concept or thing shall in respect of any jurisdiction other than the Netherlands be deemed to include what most nearly approximates the Dutch legal term in that jurisdiction and references to Dutch statute or enactment shall be deemed to include any equivalent or analogous laws or rules in any other jurisdiction; 1.2.10. viittauksilla Alankomaiden lainsäädännön käsitteeseen, joka koskee jotakin toimintaa, oikeuskeinoa, oikeudenkäyntimenettelyä, oikeudellista asiakirjaa, oikeudellista asemaa, tuomioistuinta, virallista tai muuta oikeudellista käsitettä tai asiaa, tarkoitetaan viittausta muun valtion tätä tarkoitukseltaan lähimpänä olevaan lainsäädännön käsitteeseen ja viittausten Alankomaalaiseen lainsäännökseen katsotaan sisältävän viittauksen vastaavaan tai samankaltaiseen säännökseen muun valtion lainsäädännössä.
1.2.11. references to ‘writing’, ‘written’ and similar expressions shall include any modes of reproducing words in any legible form on paper (for the avoidance of doubt: this shall not include any electronic communication, including e-mail, attachments to e-mail, fax, telefax, the modes of communication specified for the Electronic Notice); 1.2.11. viittauksilla “kirjalliseen” ja vastaavilla ilmaisuilla tarkoitetaan mitä tahansa tekstintuottotapaa paperille (selvyyden vuoksi: tämä ei sisällä sähköistä viestintää, kuten sähköpostia, sähköpostin liitteitä, faksia tai Sähköisen ilmoituksen määritelmään sisältyviä tapoja);
1.2.12. except where the context otherwise requires, a reference to time or the time of any day is to the Country’s time (at the location of its capital) on the relevant date and events stated or deemed to occur upon, or actions required to be performed by, any given date shall be deemed to occur at, or must be performed before, 11:59:59 pm; 1.2.12. ellei kulloinenkin asiayhteys toisin edellytä, viittaus aikaan tai kellonaikaan tarkoittaa Valtion aikaa kyseessä olevana päivänä ja mikäli jonkin tapahtuman tulee tapahtua tai jokin toimenpide tulee suorittaa tiettyyn päivään mennessä, sen tulee tapahtua tai se täytyy suorittaa kyseisenä päivänä ennen kello 23:59.59;
1.2.13. if a Party ‘may’ or has a ‘right’ to perform an action activity or refrain from performing an action or activity, then such Party has a full unrestricted discretion to perform or refrain from performing the relevant action or activity and it does not have a duty to seek for a consent of, or to inform, the other Party thereof. 1.2.13. jos Osapuoli “voi” tai sillä on “oikeus” jonkin toimenpiteen tekemiseen tai pidättäytymiseen jonkun toimenpiteen tekemisestä, kyseisellä Osapuolella on rajoittamaton päätösvalta tällaisen toimenpiteen tekemiseen tai siitä pidättäytymiseen, eikä Osapuolta edellytetä hankkimaan toisen Osapuolen suostumusta tai ilmoittavan asiasta toiselle Osapuolelle.
1.2.14. if any term or expression, whether capitalised or not, is not defined in the Agreement and its meaning cannot be ascertained from the generally accepted plain meaning of this term or expression in the English language, the following sources shall be used in the following order to ascertain its meaning: 1.2.14. Jos jokin käsite tai ilmaisu, esitetty pienellä tai isolla alkukirjaimella, ei ole määritelty Sopimuksessa ja sen tarkoitusta ei voi määrittää sen Englannin kielisen yleiskielisen tarkoituksen perusteella, seuraavia lähteitä käytetään seuraavassa järjestyksessä tarkoituksen määrittämiseksi:
(a) the general context of the Agreement, (a) yleinen Sopimuksen konteksti,
(b) the legislation and court practice of the Netherlands. (b) Alankomaiden lainsäädäntö ja tuomioistuinkäytäntö.
2. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT 2. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
2.1. The Contractor undertakes, in consideration for the Service Fee, (i) to render the E-Service to the benefit of the Customer and (ii) to be bound by other duties stipulated herein during the term of this Agreement. 2.1. Palveluntarjoaja sitoutuu Palvelumaksua vastaan (i) tarjota E-Palvelua Asiakkaan hyväksi ja (ii) olemaan sidottu muihin tässä Sopimuksessa asetettuihin velvollisuuksiin tämän Sopimuksen voimassaoloaikana.
2.2. The Contractor may render services similar or identical to the E-Service to the benefit of other persons which will not be considered as a breach of this Agreement. 2.2. Palveluntarjoaja voi tarjota E-palvelua vastaavia palveluja muiden henkilöiden hyväksi eikä sitä pidetä tämän Sopimuksen rikkomisena.
2.3. The Customer accepts and acknowledges that the Contractor does not have any residence on the territory of the Country and that the E-Service is provided remotely from outside the territory of the Country. 2.3. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla ei ole kotipaikkaa Valtion alueella ja että E-Palvelua tarjotaan etänä Valtion alueen ulkopuolelta.
3. THE SERVICE 3. PALVELU
3.1. General Provisions 3.1. Yleiset ehdot
3.1.1. The Customer’s rights to access and (or) use the Service and (or) any part thereof are always subject to its full compliance with: 3.1.1. Asiakkaan pääsy tai oikeus käyttää Palvelua tai sen osaa on aina ehdollinen seuraavien noudattamiselle:
(a) the terms and conditions of this Agreement including without limitation a timely payment of the Service Fee; and (a) tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien ainakin Palvelumaksun suorittaminen; ja
(b) the Country Law. (b) Valtion laki.
3.1.2. The Customer shall use the Service only within the limits and in the manner and spirit specified in this Agreement. 3.1.2. Asiakkaan tulee käyttää Palvelua vain tässä Sopimuksessa esitetyissä rajoissa, tavalla ja tarkoituksella.
3.1.3. The Customer agrees and acknowledges that the Contractor does not and will not exercise and has no intention to exercise any degree of control over the Customer and (or) the Drivers, including without limitation over the Customer’s way of provision of the Transfer services to the Users, over the operation of the Customer’s business generally, acts or omissions of the Drivers, and (or) the operation and maintenance of any Vehicles. 3.1.3. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja ei toteuta, eikä tule toteuttamaan ja että sillä ei ole aikomusta toteuttaa minkään asteista määräysvaltaa Asiakkaaseen tai Kuljettajiin, mukaan lukien ainakin Kuljetusten toteuttamistapaan Käyttäjille, Asiakkaan yleiseen liiketoimintaan, Kuljettajien toimiin tai laiminlyönteihin tai Ajoneuvojen toimintaan tai ylläpitoon.
3.1.4. The Customer agrees and acknowledges that the Service does not represent a billing system and any information related to payments that may be available in the Service is provided for informational purposes only. 3.1.4. Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Palvelu ei merkitse laskutusjärjestelmää ja maksuja koskevat tiedot, jota saattaa olla esillä Palvelussa, annetaan ainoastaan tiedoksi.
3.1.5. The Contractor shall provide support services to the Customer which includes without limitation advising the Customer on various aspects of the Service usage, inspection of Requests performed by the Customer’s Drivers. 3.1.5. Palveluntarjoajan tulee tarjota tukipalveluita Asiakkaalle, jotka sisältävät ainakin Asiakkaan neuvonnan eri seikoissa Palvelun käyttöä koskien tai Asiakkaan Kuljettajien toteuttamia Tilauksia.
3.2. The Registration and Access to the Service 3.2. Rekisteröinti ja pääsy Palveluun
3.2.1. The Customer who wishes to access the Service shall complete the Registration. 3.2.1. Asiakkaan, jonka tarkoituksena on saada pääsy Palveluun, on suoritettava Rekisteröinti.
3.2.2. Upon a successful completion of the Registration, the Customer will, within a reasonable period, be provided with a login and password to access the Service. 3.2.2. Hyväksytyn Rekisteröinnin jälkeen Asiakas saa, kohtuullisessa ajassa, tunnuksen ja salasanan Palveluun.
3.2.3. The Customer shall not transfer the login and password to the Service to any person and shall be solely liable for the protection and confidentiality of the login and password. 3.2.3. Asiakkaan ei tule luovuttaa tunnusta tai salasanaa Palveluun kenellekään ja Asiakas on yksin vastuussa tunnuksensa ja salasanansa suojauksesta ja salassapidosta.
3.2.4. Subject to Clause 3.3, the Customer will have access to the Service (including without limitation the Partner Web Interface) twenty-four (24) hours a day and seven (7) days a week. 3.2.4. Kohdan 3.3 mukaisesti, Asiakas saa pääsyn Palveluun (mukaan lukien ainakin Kumppaniverkkopalveluun) kahtenakymmenenäneljänä (24) tuntina päivässä ja seitsemänä (7) päivänä viikossa.
3.2.5. Everything done by the Customer via the Service using the Customer’s login and password shall be deemed to be performed by the Customer who shall be solely liable for it. 3.2.5. Kaikkia Asiakkaan suorittamia toimia Palvelussa, käyttäen Asiakkaan tunnusta ja salasanaa, on pidettävä Asiakkaan tekeminä toimina ja Asiakas on niistä yksin vastuussa.
3.2.6. The Customer shall obtain and maintain, and shall ensure that its Drivers obtain and maintain, all technical means (which includes without limitation smartphones and tablets with power supply, access to the Internet by any means etc) required for accessing and usage of the Service, and the Contractor shall never be required to provide such technical and other means or compensate for obtaining or maintaining any of them. 3.2.6. Asiakkaan tulee hankkia ja ylläpitää, ja sen tulee katsoa, että sen Kuljettajat hankkivat ja ylläpitävät, kaikkia teknisiä välineitä (mukaan lukien ainakin älypuhelimia ja tabletteja virtalähteineen, pääsy internettiin kaikin välinen jne.), joita edellytetään Palveluun pääsemiseksi ja sen käyttämiseksi, ja Palveluntarjoaja ei ole koskaan velvoitettu tarjoamaan tällaisia teknisiä tai muita välineistä tai korvaamaan niiden hankinnasta tai ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
3.3. The Operation, Update, and Maintenance of the Service 3.3. Palvelun käyttäminen, päivittäminen ja ylläpito
3.3.1. The Contractor shall ensure the proper operation and reasonable availability of the Service on the Contractor’s equipment. 3.3.1. Palveluntarjoajan tulee taata Palvelun asianmukainen toiminta ja kohtuullinen saatavuus Palveluntarjoajan välineillä.
3.3.2. The Contractor shall aim to correct errors identified in a course of Service operation within a reasonable time. 3.3.2. Palveluntarjoajan tulee pyrkiä Palvelun toiminnassa tunnistettujen virheiden korjaamiseen kohtuullisessa ajassa.
3.3.3. Service malfunctions or errors caused by or related to: 3.3.3. Toimintahäiriöitä tai vikoja Palvelussa, jotka on aiheutettu tai liittyvät:
(a) the Customer’s and (or) Driver’s, as the case may be, (a) Asiakkaaseen tai sen Kuljettajiin,
i. equipment, hardware, or devices malfunction or technical inadequacy, or i. välineiden, laitteiston tai laitteiden toimintahäiriöihin tai teknisiin puutteisiin, tai
ii. lack of skill or knowledge required to access or use the Service; and (or) ii. Palveluun pääsyn tai sen käyttämisen edellyttämän tiedon puutteeseen; tai
(b) any person’s mistake, omission, fault, wrongdoing, negligence etc (including without limitation inadequate Internet services), (b) kenen tahansa henkilön virheeseen, laiminlyöntiin, vikaan, rikkomukseen, huolimattomuuteen jne. (mukaan lukien ainakin puutteelliset internet palvelut),
shall not be considered as the Contractor’s breach of this Agreement and shall not give rise to the Contractor’s duty to correct such malfunctions or errors. ei pidetä Palveluntarjoajasta johtuvina tämän Sopimuksen rikkomuksina, eikä Palveluntarjoajalle johdu niistä velvollisuutta korjata tällaisia vikoja tai toimintahäiriöitä.
3.3.4. The Contractor may at any time conduct preventive maintenance of the Contractor’s equipment, which is used for the operation of the Service. The total time of unavailability of the Service associated with preventive maintenance shall not exceed twenty-four (24) hours per month. 3.3.4. Palveluntarjoaja voi minä tahansa aikana suorittaa ennaltaehkäisevää sellaisen Palveluntarjoajan laitteiston huoltoa, jota käytetään Palvelun toimintaan. Kokonaisaika, jona Palvelu voi olla poissa käytöstä ennaltaehkäisevän huollon vuoksi ei voi ylittää kaksikymmentäneljä (24) tuntia kuukauden aikana.
3.3.5. The Contractor shall aim to notify the Customer by an Electronic Notice of the preventive maintenance that will materially affect the operation of the Service. 3.3.5. Palveluntarjoajan tulee pyrkiä ilmoittamaan Asiakkaalle Sähköisellä ilmoituksella ennaltaehkäisevistä huoltotoimenpiteistä, jotka vaikuttavat olennaisesti Palvelun toimintaan.
3.3.6. The Contractor may at its discretion update the Service from time to time without the Customer’s consent, which includes without limitation making changes to the content, functionality, and user interface of the Service, and the Service manuals. 3.3.6. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan päivittää Palvelua kulloinkin ilman Asiakkaan suostumusta, mikä käsittää ainakin Palvelun sisällön, toiminnallisuuden ja käyttöliittymän sekä Palvelun käyttöohjeiden päivittämisen.
3.3.7. The Contractor may suspend or restrict the access to or operation of the Service for any technical, technological, or other reasons for the time period required to eliminate such reasons. 3.3.7. Palveluntarjoaja voi keskeyttää tai rajoittaa Palvelun toimintaa tai pääsyä siihen mistä tahansa teknisestä, teknologisesta tai muusta syystä tarpeelliseksi ajaksi tällaisten syiden poistamiseksi.
3.4. Information, Statistical Data, Personal Details, and Other Information and Data 3.4. Tiedot, Tilastotiedot, Henkilötiedot ja muu tieto
3.4.1. The Contractor shall make available to the Customer via the Partner Web Interface or otherwise the following information, which information, subject to Clause 3.3, will be available twenty-four (24) hours a day and seven (7) days a week: 3.4.1. Palveluntarjoajan tulee asettaa Asiakkaan saataville Kumppaniverkkopalvelussa tai muutoin seuraavat tiedot, joiden Kohdan 3.3 mukaisesti, tulee olla saatavilla kahtenakymmenenäneljänä (24) tuntina päivässä ja seitsemänä (7) päivänä viikossa:
(a) information necessary to ensure the proper operation of the Service and timely correction of errors, failures, and malfunctions in the operation of the Service; (a) tiedot, joita Palvelun kunnollinen toimivuus ja Palvelun käytössä olevien vikojen, häiriöiden ja toimintahäiriöiden oikea-aikainen korjaaminen edellyttää;
(b) the Statistical Data. (b) Tilastotiedot.
3.4.2. The Parties expressly agreed and confirm that for all purposes of this Agreement, including without limitation the calculation of the Service Fee (Clause 7.1), they will use data that is the Statistical Data. 3.4.2. Osapuolet nimenomaisesti sopivat ja hyväksyvät, että tämän Sopimuksen toteuttamista varten, mukaan lukien ainakin Palvelumaksun laskemiseksi (Kohta 7.1), he käyttävät Tilastotietoja.
3.4.3. The Contractor may delete all information and data provided by the Customer to the Contractor via the Service within fifteen (15) calendar days after the date of repudiation, termination, or expiration of the Agreement. 3.4.3. Palveluntarjoaja voi poistaa kaikki Asiakkaan Palveluntarjoajalle Palvelun avulla toimittamat tiedot viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa tämän Sopimuksen voimassaolon päättymisestä.
3.4.4. All rights and duties of the Parties with regard to Personal Details, including without limitation Personal Details of Users and Drivers, are set forth in the Data Processing Agreement. The Parties undertake to comply with the provisions of the Data Processing Agreement at all times. 3.4.4. Kaikki Henkilötietoja koskevat Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, mukaan lukien ainakin Käyttäjien ja Kuljettajien Henkilötiedot, on määrätty Henkilötietojen käsittelysopimuksessa. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan Henkilötietojen käsittelysopimusta kaikkina aikoina.
3.4.5. The Customer shall ensure a timely provision of relevant information and data, including without limitation the Drivers’ Personal Details and Vehicle-related information, to the Contractor in full compliance with this Agreement, the Data Processing Agreement, and the Country Law which among other things means that the information and data so provided (i) shall not violate rights of any person, (ii) shall be free from rights of any person, and (iii) shall not create for the Contractor a duty to make any payment to any person. 3.4.5. Asiakkaan tulee varmistaa oikea-aikainen olennaisten tietojen, mukaan lukien ainakin Kuljettajien Henkilötietojen ja Ajoneuvoon liittyvien tietojen, toimittaminen Palveluntarjoajalle tämän Sopimuksen, Henkilötietojen käsittelysopimuksen ja Valtion lain edellyttämällä tavalla, mikä tarkoittaa ainakin sitä, että toimitetut tiedot: (i) eivät loukkaa kenenkään oikeuksia, (ii) ovat vapaita kenenkään henkilön oikeuksista, ja (iii) eivät luo Palveluntarjoajalle velvollisuutta suorittaa maksuja kenellekään.
4. THE CONTRACTOR’S SUPERVISION 4. PALVELUNTARJOAJAN HARJOITTAMA VALVONTA
4.1. The Contractor may conduct Supervision at any time and unlimited number of times without any particular reason and may choose any means and methods of the Supervision. 4.1. Palveluntarjoaja voi harjoittaa Valvontaa koska tahansa ja rajoituksetta ilman erityistä syytä ja valitsemillaan tavoilla ja keinoilla.
4.2. The information and data obtained through the Supervision shall not constitute the exclusive source for evaluation whether the Customer complies with the terms and conditions of the use of the Service established by the Agreement, and the Contractor may use any other information and data to make such evaluation. 4.2. Valvonnan kautta saatuja tietoja ei tule pitää yksinomaisena lähteenä sen arviointiin, onko Asiakas noudattanut tällä Sopimuksella asetettuja ehtoja Palvelun käyttämiselle ja Palveluntarjoaja voi käyttää sen arviointiin myös muuta tietoa.
4.3. The Customer shall timely, actively, and diligently assist the Contractor with anything that may be necessary to conduct the Supervision. The Customer’s failure to provide such assistance shall considered as a material breach of the Agreement. 4.3. Asiakkaan tulee ajoissa, oma-aloitteisesti ja huolellisesti avustaa Palveluntarjoajaa kaikessa, jota voidaan edellyttää Valvonnan toteuttamiseksi. Tämän vaatimuksen noudattamatta jättämistä pidetään tämän Sopimuksen olennaisena sopimusrikkomuksena Asiakkaan toimesta.
5. THE TRANSFER AND DELIVERY SERVICES 5. KULJETUS JA TOIMITUS
5.1. The Customer shall ensure that at all times the quality of the Transfer and delivery services rendered to the Users is reasonable and satisfies their Requests, the Agreement, and the Country Law. 5.1. Asiakkaan tulee varmistaa, että Käyttäjille toteutetut Kuljetusta ja toimitusta koskevat palvelut ovat aina tarkoituksenmukaisia sekä Tilausten, tämän Sopimuksen ja Valtion lain mukaisia.
5.2. If an individual ceases, for any reason and regardless the Customer’s fault, to satisfy the criteria of the Driver (including without limitation does not have a valid driving licence or does not comply with the Country Law) but continues to render the Transfer and delivery services or use the Service, such individual shall for all purposes be deemed to be the Driver and the Customer shall be fully responsible for any faults, errors, omissions etc of such individual. This Clause 5.2 applies without limitation to the situation when the Driver is the Customer. 5.2. Mikäli henkilö lakkaa, mistä tahansa syystä ja huolimatta Asiakkaan virheestä, täyttämästä Kuljettajalle asetettuja edellytyksiä (mukaan lukien ainakin tilanteet, joissa henkilöllä ei ole voimassaolevaa ajokorttia tai henkilö ei noudata Valtion lakeja) mutta kyseinen henkilö jatkaa Kuljetusta ja toimitusta koskevien palveluiden toteuttamista tai Palvelun käyttämistä, kyseistä henkilöä on pidettävä Kuljettajana ja Asiakas on vastuussa tällaisen henkilön virheistä, laiminlyönneistä ja muista vastaavista. Tätä Kohtaa 5.2 sovelletaan rajoituksetta tilanteessa, jossa Kuljettaja on Asiakas.
5.3. The Customer shall at all times present itself to any person as a provider of the Transfer and delivery services and be responsible towards Users for the Transfer and delivery services rendered to them, which includes without limitation full responsibility for the rides/delivery services, Users’ and Users’ property safety and security during rides/rendering services etc. 5.3. Asiakas on velvollinen aina esittämään itsensä kenelle tahansa henkilölle Kuljetusta ja toimitusta koskevien palveluiden toteuttajana ja Asiakas on aina vastuussa Käyttäjille toteuttamistaan Kuljetusta ja toimitusta koskevista palveluista, mukaan lukien ainakin täysi vastuu kuljetuksista/toimituksista ja Käyttäjien/ja Käyttäjien omaisuudesta ja turvallisuudesta.
6. THE PIM 6. MTA
6.1. The Contractor may provide the Customer with PIM, and the Customer shall place such PIM. The particular details of the PIM’s placement (including without limitation number of Vehicles with PIM, places and time of PIM placement, commercial terms etc) are communicated to the Customer by the Contractor by an Electronic Notice. 6.1. Palveluntarjoaja voi tarjota Asiakkaalle MTA:n ja Asiakas on velvollinen sijoittamaan MTA:t. Kyseisen MTA:n asettamisen yksityiskohdat (mukaan lukien ainakin Ajoneuvojen lukumäärän, joihin MTA on asetettu, MTA:n asettamisen aika ja paikka, kaupalliset ehdot jne.) kerrotaan Asiakkaalle Palveluntarjoajan toimesta Sähköisellä Ilmoituksella.
6.2. With regard to PIM, the Customer shall: 6.2. MTA:han liittyen Asiakas on velvollinen:
6.2.1. obtain all necessary permits and (or) approvals required by the Country Law for placing the PIM; 6.2.1. hankkimaan kaikki tarpeelliset luvat ja (tai) hyväksynnät, joita Valtion Lait edellyttävät MTA:n asettamiseksi;
6.2.2. ensure that the PIM are placed in full compliance with the Country Law including all technical regulations; 6.2.2. varmistamaan, että MTA:t on asetettu, kuten on edellytetty Valtion Laissa, mukaan lukien kaikki tekninen sääntely;
6.2.3. ensure that the PIM placement does not create a threat to people and traffic safety, including without limitation the PIM do not limit the sight of and do not distract the Drivers and other road users; 6.2.3. varmistamaan, että MTA-asettelu ei luo vaaraa ihmisten tai liikenteen turvallisuudelle, mukaan lukien ainakin, ettei MTA rajoita näkyvyyttä eikä häiritse Kuljettajia tai muita tienkäyttäjiä;
6.2.4. provide monthly reports on the number of Vehicles carrying PIM by sending it to the Contractor as an Electronic Notice; 6.2.4. toimittamaan kuukausittaiset raportit MTA:ää käyttävistä Ajoneuvoista lähettämällä ne Palveluntarjoajalle Sähköisenä ilmoituksena;
6.2.5. notify the Contractor if the PIM are unreadable and require restoration and (or) replacement; 6.2.5. ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, mikäli MTA:t ovat lukukelvottomia ja (tai) tarvitsevat kunnostusta tai vaihtamista;
6.2.6. if the Customer has the required capabilities, to restore the unreadable PIM; 6.2.6. mikäli Asiakkaalla on siihen mahdollisuus, korjaamaan lukukelvoton MTA;
6.2.7. if the spare PIM are available with the Customer, to replace the unreadable PIM. 6.2.7. mikäli vara- MTA on Asiakkaan saatavilla, korvaamaan sillä lukukelvoton MTA.
6.3. Upon receipt of the Contractor’s Electronic Notice, the Customer shall: 6.3. Vastaanotettuaan Palveluntarjoajan Sähköisen Ilmoituksen Asiakkaan tulee:
6.3.1. within two (2) calendar days provide pictures of the PIM placed by sending them to the Contractor as an Electronic Notice; 6.3.1. kahden (2) kalenteripäivän kuluessa toimittaa kuvat MTA:n asettelusta lähettämällä ne Palveluntarjoajalle Sähköisenä ilmoituksena;
6.3.2. within (2) calendar days remove and (or) replace the PIM in full compliance with the request as contained in the Electronic Notice; or 6.3.2. kahden (2) kalenteripäivän kuluessa poistaa ja (tai) vaihtaa MTA noudattaen Elektronisessa Ilmoituksessa esitettyä pyyntöä; tai
6.3.3. within (2) calendar days comply with other requirements as contained in the Contractor’s Electronic Notice. 6.3.3. kahden (2) kalenteripäivän sisällä noudattaa muita Palveluntarjoajan Sähköisen Ilmoituksen mukaisia vaatimuksia.
7. PAYMENTS 7. MAKSUT
7.1. The Service Fee 7.1. Palvelumaksu
7.1.1. The Customer shall pay the Service Fee to the Contractor as prescribed in this Clause 7.1. 7.1.1. Asiakkaan tulee maksaa Palvelumaksun Palveluntarjoajalle Kohdan 8.1 mukaisesti.
7.1.2. The amount of the Service Fee is calculated pursuant to the General Terms. 7.1.2. Palvelumaksun määrä lasketaan Yleisten Ehtojen määrittämällä tavalla.
7.1.3. Subject to Clause 7.1.8, the Contractor shall, by the end of the fifth (5th) business day of a Reporting Period, send an Electronic Notice containing an electronic certificate in regard to the E-Service rendered in the immediately preceding Reporting Period (hereinafter referred to as the ‘Certificate’). The deemed date of the Certificate receipt by the Customer shall be the business day following the day of the Certificate sending by the Contractor. 7.1.3. Kohdassa 7.1.8 huomioiden, Palveluntarjoaja lähettää Raportointikauden viidennen työpäivän loppuun mennessä Sähköisen Ilmoituksen, joka sisältää sähköisen todistuksen toimitetuista E-Palveluista välittömästi edeltävältä Raportointikaudelta (jäljempänä ”Todistus”). Asiakkaan katsotaan ottaneen Todistuksen vastaan seuraavan päivänä siitä, kun Palveluntarjoaja on lähettänyt Todistuksen.
7.1.4. If, within thirteen (13) calendar days from the date of the Certificate, the Contractor has not, for any reason, received from the Customer a Written Notice with the Customer’s objections, relevant justifications, and explanations, then: 7.1.4. Mikäli Palveluntarjoaja ei ole kolmentoista (13) kalenteripäivän kuluessa Todistuksen päiväyksestä mistä tahansa syystä vastaanottanut Asiakkaalta Kirjallista Ilmoitusta Asiakkaan vastalauseista asianmukaisine perusteluineen ja selvityksineen, niin tästä seuraa:
(a) the Customer shall be deemed to have accepted and agreed with the content of the Certificate and to have confirmed that the E-Service rendered in the relevant Reporting Period in all respects satisfy the Agreement, (a) Asiakaan katsotaan hyväksyneen ja olleen samaa mieltä Todistuksen sisällöstä ja Asiakkaan katsotaan vahvistaneen, että E-Palvelut, jotka on suoritettu kyseisen Raportointikauden aikana noudattavat kaikin tavoin Sopimusta,
(b) the Customer shall have no right to raise any objections with regard to the E-Service rendered in the relevant Reporting Period, and (b) Asiakkaalla ei ole oikeutta nostaa E-Palveluihin liittyviä vastaväitteitä, jotka on toteutettu kyseisellä Raportointikaudella, ja
(c) the Contractor may issue an electronic invoice for the E-Service listed in the Certificate (hereinafter referred to as the ‘Invoice’) and make the Invoice available to the Customer at the Partner Web Interface. (c) Palveluntarjoaja voi lähettää sähköisen laskun E-Palveluista, jotka on lueteltu Todistuksessa (jäljempänä ”Lasku”) ja asettaa Laskun Asiakkaan saataville Kumppaniverkkopalveluun.
7.1.5. The Customer shall, within five (5) calendar days of the Invoice date, transfer to the Contractor the full amount of the Service Fee denominated in the Country Currency always without deduction of any taxes, charges, and (or) other payments (hereinafter jointly referred to as the ‘Deductions’). 7.1.5. Asiakkaan tulee viiden (5) kalenteripäivän kuluessa Laskun päiväyksestä maksaa Palveluntarjoajalle Palvelumaksu kokonaisuudessaan Valtion valuutassa vähentämättä veroja, maksuja ja (tai) muita maksuja (jäljempänä yhdessä ”Vähennykset”).
7.1.6. If the Law requires the Customer to make any Deductions from the Service Fee amount, then: 7.1.6. Mikäli Laki edellyttää Asiakkaan tekevän mitään Vähennyksiä Palvelumaksusta, niin tästä seuraa:
(a) the total amount of the Service Fee shall be automatically increased by the amount of such Deductions, so the Service Fee amount actually received by the Contractor after the relevant Deductions is equal to the amount calculated pursuant to this Agreement; and (a) Palvelumaksun kokonaismäärää korotetaan automaattisesti kyseisen Vähennyksen määrällä, jolloin Palveluntarjoajan tosiasiassa vastaanottama Palvelumaksu kyseisten Vähennysten jälkeen vastaa tämän Sopimuksen mukaisesti laskettua määrää; ja
(b) upon receipt of the Contractor’s request, the Customer shall provide to the Contractor: (b) Palveluntarjoajan pyynnön vastaanotettuaan Asiakas on velvollinen tarjoamaan Palveluntarjoajalle:
i. documents confirming the payment of the Deductions outside the Netherlands, and i. asiakirjat, joista ilmenee ja jotka todistavat Alankomaiden ulkopuolisten Vähennysten maksamisen; ja
ii. a certificate of the Customer’s tax residency for the relevant calendar year. ii. todistus, josta ilmenee se paikka, jossa Asiakas on verovelvollinen kyseisenä kalenterivuotena.
7.1.7. The Customer shall be deemed to have discharged its obligation to pay the Service Fee from the date of receipt by the Contractor of a bank confirmation of crediting the entire amount of payment to the settlement account of the Contractor. Instead of the abovementioned bank confirmation the Contractor may, at its discretion, accept the following documents as a proper evidence of the Service Fee payment: 7.1.7. Asiakkaan katsotaan vapautuneen Palvelumaksun maksuvelvollisuudesta siitä päivästä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut pankin vahvistuksen koko määrän kirjauksesta Palveluntarjoajan selvitystilille. Edellä mainitun pankkivahvistuksen sijaan Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan hyväksyä riittävänä todistuksena Palvelumaksun suorittamisesta:
(a) in case of a non-cash payment, a facsimile of the payment order from the Customer’s bank, (a) mikäli kyseessä ei ole käteismaksu, kopio maksumääräyksestä Asiakkaan pankista,
(b) a facsimile of the payment receipt from the Customer’s bank, (b) kopio maksukuitista Asiakkaan pankista,
(c) in case of an electronic payment made with the Service, a verification by the Contractor of the payment made to the Contractor through payment systems, or (c) mikäli kyseessä on Palvelun kautta tehty sähköinen maksu, Palveluntarjoajan vahvistus maksujärjestelmän kautta Palveluntarjoajalle tehdystä maksusta,
(d) any other evidence that the Contractor may accept. (d) mikä tahansa muu todiste, jonka Palveluntarjoaja voi hyväksyä.
7.1.8. Notwithstanding anything to the contrary in Clause 7.1, the Contractor may request from the Customer an advance payment of the Service Fee as provided for in the General Terms. 7.1.8. Huolimatta Kohdassa 7.1 sovitusta, Palveluntarjoaja voi pyytää Asiakkaalta etumaksua Palvelumaksusta, kuten Yleisissä ehdoissa on määrätty.
7.1.9. A Party that transfers any payment to the other Party shall bear all banking charges related to such transfer that are payable in its [the first Party’s] country, and the other Party shall bear all banking charges related to such transfer that are payable in the other Party’s country. 7.1.9. Osapuoli joka siirtää minkä tahansa maksun toiselle Osapuolelle vastaa kaikista siirrosta aiheutuvista pankkimaksuista, jotka tulevat maksettavaksi siirtävän Osapuolen valtiossa, ja vastaanottava Osapuoli vastaa kaikista siirrosta aiheutuvista pankkimaksuista, jotka tulevat maksettavaksi vastaanottavan Osapuolen valtiossa.
7.2. The Transfer Fee 7.2. Kuljetusmaksu
7.2.1. The amount of the Transfer Fee is calculated pursuant to the General Terms. 7.2.1. Kuljetusmaksun määrä lasketaan Yleisten Ehtojen mukaisesti
7.2.2. The Customer agrees and acknowledges that: 7.2.2. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että:
(a) availability of non-cash payments functionality is an optional feature of the Service which may or may not be available at the Effective Date and is enabled by the Contractor at its discretion; (a) muiden kuin käteismaksujen mahdollisuus on Palvelun valinnainen ominaisuus, joka voi tai voi olla olematta käytettävissä Voimaantulopäivänä ja Palveluntarjoaja mahdollistaa sen oman harkintansa mukaan;
(b) the Transfer Fee (if paid with non-cash only) due from the User to the Customer shall be transferred from the User directly to the Contractor; (b) Erääntynyt Kuljetusmaksu (mikäli maksettu muutoin kuin käteisenä) Käyttäjältä Asiakkaalle siirretään Käyttäjältä suoraan Palveluntarjoajalle;
(c) the Service is configured to process non-cash payments from the Users as described in Clause 7.2.2(b), which is an inherent feature of the Service intended to guarantee the interests of the Contractor that [feature] cannot be changed by the Customer; and (c) Palvelu on määritetty käsittelemään ei-käteismaksut Käyttäjiltä, kuten Kohdassa 7.2.2(b) on määrätty, mikä on Palvelun luontainen ominaisuus ja minkä tarkoitus on varmistaa Palveluntarjoajan intressien toteutuminen ja ettei Asiakas voi muuttaa kyseistä ominaisuutta; ja
(d) the User’s obligation to pay the Transfer Fee (if paid with non-cash only) to the Customer shall be deemed fulfilled if the User has made to the Contractor a non-cash payment in the amount equal to the relevant Transfer Fee. (d) Käyttäjän velvollisuus maksaa Kuljetusmaksu (mikäli maksettu muutoin kuin käteisellä) Asiakkaalle katsotaan täytetyksi, mikäli Käyttäjä on tehnyt Palvelutarjoajalle muutoin kuin käteisellä maksun, joka vastaa määrältään Kuljetusmaksua.
7.2.3. The Contractor shall remit the Transfer Fee (less the Service Fee, the fee specified in Clause 7.2.4, and, if applicable, any amounts related to set off or deduction) to the Customer within fifteen (15) calendar days from the day when the Transfer Fee (less the Service Fee) as accumulated by the Contractor is equal to or exceeds an equivalent of one hundred (100) units of the Country Currency. 7.2.3. Palveluntarjoaja maksaa Kuljetusmaksun (vähennettynä Palvelumaksulla, Kohdassa 8.2.4 sovitulla maksulla ja soveltuvin osin muulla kuitattavalla tai vähennettävällä summalla) Asiakkaalle viidentoista (15) kalenteripäivän kuluessa siitä päivästä, jolloin Palveluntarjoajan keräämä Kuljetusmaksu (vähennettynä Palvelumaksulla) on yhtä suuri tai ylittää sata (100) yksikköä Valtion valuuttaa.
7.2.4. The fee of the Contractor for the collection of the Transfer Fee from Users and its transfer to the Customer is paid by the Customer pursuant to the General Terms. 7.2.4. Asiakas maksaa Palveluntarjoajan palkkion Kuljetusmaksun keräämisestä Käyttäjiltä ja sen siirtämisestä Asiakkaalle, kuten on sovittu Yleisissä ehdoissa.
7.3. The Currency 7.3. Valuutta
7.3.1. The currency of payments between the Parties shall be the Country Currency. 7.3.1. Osapuolten välisten maksujen valuutta tulee olla Valtion valuutta.
8. GUARANTEES AND WARRANTIES 8. VAKUUTUKSET
8.1. Each Party guarantees and warrants to each other Party that each of the below listed guarantees and warranties are true, accurate, and not misleading in respect of itself at the Effective Date: 8.1. Kumpikin Osapuoli vakuuttaa ja vastaa toiselle Osapuolelle, että jokainen alla lueteltu vakuutus on totta, oikea eikä harhaanjohtava itseään koskevilta osin Voimaantulopäivänä:
8.1.1. a Party is duly organised and validly existing under the laws of its jurisdiction and has full power to conduct its business as conducted at the date of this Agreement; 8.1.1. Osapuoli on laillisesti perustettu ja olemassa oleva sitä koskevien lakien mukaisesti ja sillä on täysi kelpoisuus ja toimivalta tehdä liiketoimia, joista on sovittu Sopimuksen päivämäärällä;
8.1.2. a Party has, directly or indirectly, corporate power and authority to enter into and perform this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement and the provisions of this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement, constitute valid and binding obligations on it and are enforceable against it, in accordance with their respective terms; and 8.1.2. Osapuolella on suora tai välillinen yhtiöoikeudellinen toimivalta ja kelpoisuus sitoutua ja noudattaa tätä Sopimusta ja muita mahdollisia tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten perusteella laadittuja sopimuksia, ja kaikki tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti tehdyt sopimukset muodostavat sen kannalta päteviä ja sitovia velvoitteita, ja ne ovat täytäntöönpanokelpoisia sitä kohtaan niiden ehtojen mukaisesti; ja
8.1.3. a Party has duly authorised and accepted this Agreement and will, when required, have authorised, executed, accepted and delivered, as the case may be, any agreements to be entered into pursuant to the terms of this Agreement. 8.1.3. Osapuoli on asianmukaisesti hyväksynyt tämän Sopimuksen, ja se on tarvittaessa hyväksynyt, tehnyt ja allekirjoittanut, tapauksesta riippuen, muut tarvittavat sopimukset, jotka tulee tehdä tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
8.2. The Customer also guarantees and warrants to the Contractor that each of the below listed guarantees and warranties are true, accurate, and not misleading in respect of itself at the Effective Date: 8.2. Asiakas lisäksi vakuuttaa ja vastaa Palveluntarjoajalle, että jokainen alla lueteltu vakuutus on totta, oikea ja eikä harhaanjohtava itseään koskevilta osin Voimaantulopäivänä:
8.2.1. the acceptance by the Customer of, and the performance by the Customer of its obligations under this Agreement will not: 8.2.1. tämän Sopimuksen hyväksyminen ja sen mukaisten velvoitteiden täyttäminen eivät:
(a) if the Customer is not an individual, result in a breach of or conflict with any provision of its constitutional documents, (a) mikäli Asiakas ei ole luonnollinen henkilö, johda sen perustamisasiakirjojen rikkomiseen tai ole ristiriidassa minkään niiden ehtojen kanssa,
(b) result in a material breach of, or constitute a material default under, any instrument to which it is a party or by which it is bound, or (b) johda minkään sellaisen sitoumuksen, jossa se on osapuoli tai johon se on sidottu, olennaiseen rikkomiseen tai muodosta sellaisen sitoumuksen olennaista laiminlyöntiä tai
(c) result in a breach of the Country Law; (c) johda Valtion lain rikkomiseen;
8.2.2. all consents, permissions, authorisations, approvals and agreements of third parties and all authorisations, registrations, declarations, filings with any governmental department, commission, agency or other organisation having jurisdiction over the Customer which are necessary or desirable for it to obtain in order to enter into and perform this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement in accordance with its terms, have been unconditionally obtained in writing; and 8.2.2. kaikki kolmannen osapuolen suostumukset, luvat, valtuutukset, hyväksynnät ja sopimukset sekä valtuutukset, rekisteröinnit, julistukset ja ilmoitukset mille tahansa valtiolliselle elimelle, komissiolle, virastolle tai muulle organisaatiolle, jonka toimivallan alainen Asiakas on ja jotka ovat tarpeen tai olisivat perusteltuja tämän Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi tai minkä tahansa muun tähän Sopimukseen liittyvän sopimuksen täyttämiseksi, on oltava ehdottomasti hankittuna kirjallisessa muodossa; ja
8.2.3. no order has been made, petition presented or meeting convened for the winding up of the Customer or any of its Affiliates, nor any other action taken in relation to the appointment of an administrator, liquidator, receiver, administrative receiver, compulsory manager or any provisional liquidator (or equivalent in the Country) (or other process whereby the business is terminated and the assets of the company concerned are distributed amongst the creditors or shareholders or any other contributors), and there are no proceedings under any applicable insolvency, reorganisation or similar laws in the Country, and no events have occurred which, under applicable law of a relevant jurisdiction, would justify any such proceedings. 8.2.3. ei ole annettu määräystä, tehty hakemusta tai kutsuttu koolle kokousta Asiakkaan tai minkään sen Konserniyhtiön purkamisesta, eikä liioin suoritettu mitään muita toimenpiteitä selvitysmiehen, pesänhoitajan, pesänjakajan, hallinnollisen virkamiehen, pakollisen johtajan tai muun omaisuuden realisoijan määräämiseksi (tai vastaavan tahon kyseisessä Valtiossa) (tai muuta prosessissa, jossa yritys lopetetaan ja kyseisen yrityksen varat jaetaan velkojien tai osakkeenomistajien tai muiden rahoittajien kesken), eikä ole käynnissä Valtion maksukyvyttömyyttä, uudelleenjärjestelyä tai vastaavaa koskevan lainsäädännön mukaista menettelyä, eikä sellaisia tapahtumia ole ilmennyt, joista seuraisi sovellettavan lainsäädännön nojalla tällaisia menettelyjä.
8.3. Save for the guarantees and warranties expressly stated in Clause 8.1, the Contractor provides no other express or implied guarantees and warranties and expressly disclaims any guarantee, warranty, or provision with regard to the correct, trouble-free, and error-free operation of the Service and compliance of the Service with the Customer’s specific goals and expectations. 8.3. Pois lukien erikseen Kohdassa 8.1 esitetyt vakuutukset ja takaukset, Palveluntarjoaja ei anna mitään muuta vakuutusta, takuuta tai ehtoa liittyen oikeaan, ongelmattomaan tai virheettömään Palvelun toimintaan taikka siitä täyttääkö Palvelu Asiakkaan tietyt tavoitteet tai odotukset.
8.4. Save for the guarantees and warranties expressly stated in Clauses 8.1 and 8.2, the Customer provides no other express or implied guarantees and warranties. 8.4. Lukuun ottamatta Kohdissa 8.1 ja 8.2 yksilöityjä vakuutuksia, Asiakas ei anna muita nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia.
9. ANNOUNCEMENTS ANDCONFIDENTIALITY 9. ILMOITUKSET JA LUOTTAMUKSELLISUUS
9.1. Announcements 9.1. Ilmoitukset
9.1.1. Unless otherwise expressly provided for in Clause 9.1.2, neither Party shall (and each Party shall procure than none of its Affiliates shall): 9.1.1. Ellei erityisesti ole toisin sovittu Kohdassa 9.1.2, kumpikaan Osapuoli (ja kumpikin Osapuoli varmistaa, ettei yksikään sen Konserniyhtiöistä):
(a) make or send; or (a) tee tai lähetä; tai
(b) permit another person to make or send on its behalf, (b) salli toisen henkilön tehdä tai lähettää sen puolesta,
a publication, public announcement, or circular regarding the existence or the subject matter of the Agreement, the details of relations of the Parties. julkaisua, julkista ilmoitusta tai tiedotetta Sopimuksen olemassaolosta tai sisällöstä taikka Osapuolten väliseen suhteeseen liittyvistä tiedoista.
9.1.2. Clause 9.1.1 does not apply to a publication, announcement, or circular: 9.1.2. Kohtaa 9.1.1 ei sovelleta julkaisuun, ilmoitukseen tai tiedotteeseen:
(a) which is required by the Law or the Country Law, a court of competent jurisdiction or a competent judicial, governmental, supervisory or regulatory body; (a) jota edellyttää joko Valtion laki, toimivaltainen tuomioistuin tai toimivaltainen oikeus-, hallinto-, valvonta- tai sääntelyelin;
(b) which is required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded; or. (b) jota sellainen osakkeiden vaihdantaan tai listautumiseen liittyvä elin, jossa Osapuolen tai sen Konserniyhtiön osakkeet tai muut arvopaperit ovat listattu tai kaupankäynnin kohteena, edellyttää; tai
(c) in regard to which a Party has obtained the other Party’s prior written permission. (c) niiltä osin kuin Osapuoli on hankkinut toisen Osapuolen etukäteisen kirjallisen suostumuksen.
9.1.3. A Party that is required to make or send a publication, announcement, or circular in the circumstances contemplated by Clause 9.1.2(a) or Clause 9.1.2(b), must, before making or sending the publication, announcement, or circular, consult with the other Party and take into account the other Party’s requirements as to the timing, content and manner of making the publication, announcement, or circular to the extent it is permitted to do so by the Law or the Country Law and to the extent it is reasonably practicable to do so. 9.1.3. Osapuoli, joka on velvollinen tekemään, lähettämään tai julkaisemisen ilmoituksen tai tiedotteen Kohdassa 9.1.2(a) tai Kohdassa 9.1.2(b) tarkoitetuissa olosuhteissa on ennen julkaisun, ilmoituksen tai tiedotteen tekemistä tai lähettämistä neuvoteltava toisen Osapuolen kanssa ja otettava huomioon toisen Osapuolen vaatimukset julkaisun, ilmoituksen tai tiedotteen ajankohdasta, sisällöstä ja tavasta siltä osin kuin se on sallittua Laissa tai Valtion laissa ja siltä osin ja siinä laajuudessa kuin on perusteltua.
9.2. Confidentiality 9.2. Salassapito
9.2.1. Save as provided in Clause 9.2.2, no Party shall, without the written consent of the other Party, disclose to any person, or use or exploit commercially for its own purposes any Confidential Information. 9.2.1. Kuten Kohdassa 9.2.2 määrätään, Osapuoli ei saa ilman toisen Osapuolen kirjallista suostumusta luovuttaa kenellekään tai käyttää tai hyödyntää kaupallisesti omia tarkoituksiaan varten mitään hänelle annettua Salassapidettävää tietoa.
9.2.2. Subject to Clause 9.2.3, Clause 9.2.1 does not apply to a disclosure or use of the Confidential Information in the following circumstances: 9.2.2. Ellei Kohdan 9.2.3 määräyksistä muuta johdu, Kohtaa 9.2.1 ei sovelleta Salassapidettävän tiedon luovuttamiseen tai käyttöön seuraavissa tapauksissa:
(a) the disclosure or use is required by the Law or the Country Law or required or requested by a competent Governmental Authority; (a) Laki tai Valtion laki edellyttää tietojen luovuttamista tai käyttämistä tai toimivaltainen Viranomainen edellyttää tai pyytää tietoja;
(b) the disclosure or use is required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded; (b) listautumisviranomaisen tai arvopaperipörssin, jossa Osapuolten tai sen Konserniyhtiön osakkeet tai muut arvopaperit ovat listattuina tai jossa niillä käydään kauppaa, sääntö edellyttää tietojen luovuttamista tai käyttämistä;
(c) to the extent that the relevant Confidential Information is in the public domain otherwise than by breach of this Agreement by any Party; (c) siltä osin kuin kyseinen Salassapidettävä tieto on yleisessä tiedossa muutoin kuin siitä syystä, että kuka tahansa Osapuoli on rikkonut tätä Sopimusta;
(d) the Confidential Information has been disclosed to such Party by a person who is not in breach of any undertaking or duty as to confidentiality whether express or implied; (d) Salassapidettävän tiedon on luovuttanut kyseiselle Osapuolelle henkilö, joka ei ole rikkonut minkäänlaista salassapitositoumusta tai -velvollisuutta nimenomaisesti tai välillisesti;
(e) the disclosure or use is required for the purpose of legal proceedings arising out of or in connection with the Agreement; (e) Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät oikeudenkäynnit edellyttävät Salassapidettävän tiedon luovuttamista tai käyttämistä tähän tarkoitukseen;
(f) the disclosure is made to a professional adviser of the disclosing Party, in which case the disclosing Party is responsible for ensuring that the professional adviser complies with the terms of Section 9 as if it were a party to this Agreement; (f) tietoja luovutetaan tietoja luovuttavan Osapuolen ammattimaiselle neuvonantajalle, jolloin tietoja luovuttava Osapuoli on vastuussa sen varmistamisesta, että ammattimainen neuvonantaja noudattaa Kohdan 9 mukaisia ehtoja kuten hän olisi tämän Sopimuksen osapuoli;
(g) the disclosure by means of references to the Customer as a user of the Service in the Contractor’s informational, promotional, or advertising materials; (g) tietojen luovuttaminen Palvelua käyttävästä Asiakkaasta referensseinä Palveluntarjoajan tiedotus-, mainos- tai markkinointimateriaaleissa;
(h) the disclosure to or use by the Contractor’s Affiliates (which includes without limitation the information and data provided by the Customer to the Contractor via or collected by the Contractor by means of the Service, such as the data on the Vehicles’ location (GPS tracking data)); (h) tietojen luovuttaminen Palveluntarjoajan Konserniyhtiöille tai Palveluntarjoajan Konserniyhtiöiden tietojen käyttö (sisältää rajoituksetta Asiakkaan Palveluntarjoajalle antamat tiedot, kuten tiedot Ajoneuvon sijainnista (GPS-paikannustiedot), jotka Palveluntarjoaja on kerännyt tai saanut Palvelun kautta;
(i) the disclosure by the Contractor is required to react to or otherwise deal with any person’s accusations, claims, publications, requests, and (or) statements including without limitation those related to the Parties and their relations; (i) Palveluntarjoajan on luovutettava tietoja reagoidakseen tai käsitelläkseen muulla tavoin syytöksiä, väitteitä, julkaisuja, pyyntöjä tai lausuntoja, mikä sisältää myös kaikki sellaiset syytökset, väitteet, julkaisut, pyynnöt tai lausunnot, jotka liittyvät Osapuoliin tai heidän välisiin suhteisiinsa;
(j) the disclosure by the Contractor is required to ensure the operation of the Service in full compliance with the Contractor’s standards, rules, and internal regulations, including without limitation the communication and (or) performance of the Requests; or (j) Palveluntarjoajan on luovutettava tietoja taatakseen Palvelun täysimääräinen toiminta Palveluntarjoajan standardien, sääntöjen ja sisäisten määräysten mukaisesti, mukaan lukien viestinnän ja Tilausten suorittamisen; tai
(k) the disclosure by the Contractor is required to provide support to Users or Drivers, reply to Users’ or Drivers’ requests and questions, ensure the quality of the Service, and (or) ensure an efficient communication with Users or Drivers. (k) Palveluntarjoajan on luovutettava tietoja tarjotakseen tukea Käyttäjille ja Kuljettajille, vastatakseen Käyttäjien ja Kuljettajien pyyntöihin ja kysymyksiin, taatakseen Palvelun laadun tai taatakseen tehokkaan viestinnän Käyttäjien ja Kuljettajien kanssa.
9.2.3. Before a Party makes a disclosure in the circumstances contemplated by Clauses 9.2.2(a),9.2.2(b), or 9.2.2(e) it shall, to the extent it is permitted to do so by Law or the Country Law and to the extent it is reasonably practicable to do so, notify the other Party of such disclosure and consult with the other Party and take into account the other Party’s requirements as to the timing, content, and manner of making the disclosure (except for disclosure for legal or regulatory reasons where the disclosure is made to a regulatory body only in the ordinary course of its supervisory function). 9.2.3. Ennen kuin Osapuoli luovuttaa tietoja Kohtien 9.2.2(a), 9.2.2(b) tai 9.2.2(e) tarkoittamissa tilanteissa, tulee Osapuolen, siinä laajuudessa kuin Lain tai Valtion lain nojalla on sallittua ja siinä laajuudessa kuin kohtuudella on mahdollista, ilmoittaa toiselle Osapuolelle tietojen luovuttamisesta, neuvotella toisen Osapuolen kanssa ja ottaa huomioon toisen Osapuolen vaatimukset, jotka koskevat tietojen luovuttamisen ajoitusta, sisältöä ja tapaa (pois lukien tietojen luovuttaminen lakiin tai säännöksiin perustuvista syistä, jolloin tietoja luovutetaan ainoastaan valvonta- tai muulle vastaavalle elimelle, joka hoitaa valvontatehtäväänsä).
9.2.4. If a Party has, whether intentionally, unintentionally, or otherwise, disclosed the Confidential Information in the circumstances when it has not been permitted to do it pursuant to this Agreement, that Party shall pay to the other Party actual damages sustained by that other Party for each instance of such non-permitted disclosure within ten (10) calendar days upon the receipt of a Written Notice from the other Party. 9.2.4. Jos Osapuoli on tahallisesti, huolimattomuuttaan tai millään muulla tavalla luovuttanut Salassapidettävää tietoa olosuhteissa, joissa luovuttaminen on tämän Sopimuksen mukaisesti kiellettyä, maksaa tietoja luovuttanut Osapuoli toiselle Osapuolelle tämän kärsimät todelliset vahingot jokaisen tällaisen luvattoman tietojen luovuttamisen tapahtuessa kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Osapuoli on vastaanottanut toisen Osapuolen asiaa koskevan Kirjallisen ilmoituksen,
9.3. The obligations of the Parties under this Section 9 shall be in full force and effect during the term of this Agreement and continue for a period of three (3) years from the date of termination of the Agreement. 9.3. Tämän Kohdan 10 mukaiset Osapuolten velvollisuudet ovat voimassa tämän sopimuksen voimassaoloaikana ja jatkuvat kolmen (3) vuoden ajan Sopimuksen päättymispäivästä.
10. LIABILITY OF THE PARTIES 10. OSAPUOLTEN VASTUU
10.1. Unless expressly provided for to the contrary in herein, the Contractor shall not be liable to the Customer, its Affiliates, and (or) its clients (customers, partners, users, and other persons) for any indirect and (or) consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, loss of information, loss of production and (or) business, or otherwise), costs, expenses, or other claims for consequential compensation whatsoever (howsoever caused), regardless of whether or not that the Contractor could have foreseen the possibility of such loss or damage in a particular set of circumstances, which [loss, damage etc] arise out of, or in connection with, the Agreement. 10.1. Ellei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaalle, sen Konserniyhtiöille tai sen toimeksiantajille (asiakkaat, yhteistyökumppanit, käyttäjät ja muut henkilöt) aiheutuneesta epäsuorasta tai välillisestä tappiosta tai vahingosta (riippumatta siitä, onko kyse tulonmenetyksestä, liiketoimintaan aiheutuneesta haitasta, tietojen menetyksestä, tuotantohäiriöistä tai muusta seikasta), maksuista, kuluista tai muista vaatimuksista välilliseen korvaukseen (miten tahansa aiheutuneeseen), joka [tappio, vahinko jne] johtuu tai liittyy tähän Sopimukseen, riippumatta siitä onko Palveluntarjoaja voinut ennakoida tällaisen tappion tai vahingon mahdollisuuden tietyssä tilanteessa.
10.2. If the Customer fails to comply with any terms and conditions of this Agreement and (or) the Country Law, the Contractor may without incurring any liability to the Customer and (or) any person: 10.2. Jos Asiakas ei noudata kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja tai Valtion lakia, Palveluntarjoaja voi, ilman että olisi vastuussa Asiakkaalle tai kenellekään muulle:
10.2.1. immediately, without notice, suspend or terminate the Customer’s access to the Service until the Customer has fully remedied any incompliance to the satisfaction of the Contractor; and (or) 10.2.1. välittömästi ilman ilmoitusta lakkauttaa tai irtisanoa Asiakkaan pääsyn Palveluun, kunnes Asiakas on korjannut puutteet Palveluntarjoajaa tyydyttävällä tavalla; tai
10.2.2. terminate the Agreement upon a Written Notice by the Contractor with an immediate effect upon postage. 10.2.2. irtisanoa Sopimuksen Palveluntarjoajan Kirjallisella ilmoituksella välittömästi Kirjallisen ilmoituksen lähettämisen jälkeen.
10.3. The Customer agrees and acknowledges that the Contractor shall not be liable or otherwise responsible for any damage, losses, and expenses, which, directly or indirectly, resulted from, related to, or connected with (without limitation): 10.3. Asiakas hyväksyy ja tiedostaa, ettei Palveluntarjoaja ole vastuussa vahingoista, tappiosta tai kuluista, jotka suorasti tai epäsuorasti, johtuvat, liittyvät tai ovat yhteydessä (rajoituksetta):
10.3.1. the use of and (or) inability to use the Service by the Customer, Drivers, Users, and (or) any person for whatever reason or cause; 10.3.1. Asiakkaan, Kuljettajien, Käyttäjien tai muiden henkilöiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua mistä tahansa syystä;
10.3.2. the Transfer or delivery services rendered by the Customer and (or) its Drivers to Users; and (or) 10.3.2. Asiakkaan ja sen Kuljettajien tarjoamat Kuljetuspalvelut tai toimituspalvelut Käyttäjille; tai
10.3.3. the Customer’s intentional, negligent, or innocent non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement, the Law, and (or) the Country Law. 10.3.3. Asiakkaan tahallinen, tuottamuksellinen tai vilpitön laiminlyönti tai virheellinen tämän Sopimuksen, Lain tai Valtion lain mukaisen velvollisuuden täyttäminen.
10.4. Notwithstanding anything to the contrary herein (including without limitation Clause 10.1), the Customer shall indemnify and hold harmless the Contractor, its Affiliates, employees, directors, officers, and agents for any liability, damage, losses, and expenses, which, directly or indirectly, resulted from, related to, or connected with (without limitation): 10.4. Tämän Sopimuksen muiden kohtien estämättä (mukaan lukien Kohta 10.1), Asiakkaan on korvattava Palveluntarjoajalle, mukaan lukien sen Konserniyhtiöt, työntekijät, johtajat, toimihenkilöt ja asiamiehet kaikki aktualisoituneet vastuut, tulonmenetykset, tappiot ja kulut, jotka suorasti tai epäsuorasti johtuvat, liittyvät tai ovat yhteydessä (seuraaviin rajoittumatta):
10.4.1.the use of and (or) inability to use the Service by the Customer, Drivers, Users, and (or) any person for whatever reason or cause; 10.4.1. Asiakkaan, Kuljettajien, Käyttäjien tai muiden henkilöiden käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää Palvelua mistä tahansa syystä;
10.4.2. the Transfer or delivery services rendered by the Customer and (or) its Drivers to Users; and (or) 10.4.2. Asiakkaan ja sen Kuljettajien tarjoamat Kuljetuspalvelut tai toimituspalvelut Käyttäjille; tai
10.4.3. the Customer’s intentional, negligent, or innocent non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement, the Law, and (or) the Country Law. This includes without limitation non-performance or improper performance of Clause 3.4.4. The Customer shall, among other things, at its own expense use all efforts to settle amicably any claims, complaints, and (or) actions that have been threatened to be submitted or have been submitted against the Contractor; however, this does not preclude the Contractor from settling of and (or) defending itself from any such claims, complaints, and (or) actions. 10.4.3. Asiakkaan tahallinen, tuottamuksellinen tai vilpitön laiminlyönti tai virheellinen tämän Sopimuksen, Lain tai Valtion lain mukaisen velvollisuuden täyttäminen. Tämä sisältää esimerkiksi Kohdan 3.4.4 mukaisen velvollisuuden laiminlyönnin tai virheellisen suorittamisen. Asiakkaan on muun muassa kaikin tavoin pyrittävä omalla kustannuksellaan ratkaisemaan sovinnollisesti vaatimukset, valitukset tai uhatut Palveluntarjoajaa vastaan kohdistettavat tai kohdistetut toimenpiteet, mikä ei kuitenkaan estä Palveluntarjoajaa sopimasta tai puolustamasta itseään tällaisilta vaatimuksilta, valituksilta tai toimenpiteiltä.
10.5. The Customer shall, within ten (10) calendar days from the receipt of a Written Notice from the Contractor, reimburse to the Contractor any amounts of liability, damage, loss, and expenses, as listed in such Written Notice, that have been sustained by the Contractor in the circumstances described in Clause 10.4. The Customer expressly waives any right to (i) challenge, legally or otherwise, the content of the Written Notice and (ii) request any proof or evidence of the existence or the extent of liability, damage, loss, and expenses sustained by the Contractor and any other facts mentioned in the Written Notice. If the Customer has, whether intentionally, unintentionally, or otherwise, not complied with the provisions of this Clause 10.5 in any respects, then the Customer shall pay to the Contractor a penalty amounting to ten thousand (10000) units of the Country Currency for each instance of such non-compliance within ten (10) calendar days upon the receipt of a Written Notice from the Contractor. 10.5. Asiakas korvaa Palveluntarjoajalle kymmenen (10) kalenteripäivän kuluessa Palveluntarjoajan Kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta kaikki siinä luetellut vastuut, vahingot, tappiot ja kulut, jotka Palveluntarjoajalle ovat aiheutuneet Kohdassa 10.4 tarkoitetuissa olosuhteissa. Asiakas nimenomaisesti luopuu oikeudestaan (i) kiistää, oikeudellisesti tai muutoin, Kirjallisen ilmoituksen sisällön ja (ii) pyytää todisteita vastuun olemassaolosta tai laajuudesta, Palveluntarjoajan kärsimästä vahingosta, tappiosta, kuluista tai muista Kirjallisessa ilmoituksessa mainituista seikoista. Jos Asiakas on tahallaan, tahattomasti tai muutoin jättänyt noudattamatta tämän Kohdan 10.5 mukaisia määräyksiä missään suhteessa, Asiakas maksaa jokaista tällaista tapausta kohden Palveluntarjoajalle sopimussakkona kymmenen tuhatta (10000) yksikköä Valtion valuuttaa kymmenen (10) kalenteripäivän kuluessa Palveluntarjoajan Kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta.
10.6. Without prejudice to the provisions of Clause 10.1, in all circumstances the cumulative liability of the Contractor in a relevant calendar quarter for all instances of breaches or liability to the Customer shall at all times be limited to the total amount of the Service Fee actually received by the Contractor in a preceding calendar quarter. 10.6. Rajoittamatta Kohdan 10.1 ehtoja, Palveluntarjoajan kumulatiivinen vastuu Asiakkaalle kyseessä olevana kolmen (3) kuukauden ajanjaksona kaikissa rikkomis- tai vastuutilanteissa on kaikissa olosuhteissa rajoitettu Palveluntarjoajan edellisen kolmen (3) kuukauden ajanjakson aikana todellisuudessa saamaan Palvelumaksun kokonaismäärään.
10.7. It is agreed and acknowledged by the Parties that for any instance of the Customer’s intentional, negligent, or innocent non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement the Customer will forfeit a penalty to the Contractor amounting to two hundred (200) units of the Country Currency. 10.7. Osapuolet ovat sopineet ja ymmärtävät, että kukin Asiakkaan Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien tahallinen, huolimaton tai vilpittömässä mielessä tapahtunut laiminlyönti tai puutteellinen suoritus Asiakkaan toimesta velvoittaa Asiakkaan suorittamaan Palveluntarjoajalle sakkona kaksisataa (200) yksikköä Valtion valuuttaa.
10.8. The Parties shall be relieved of liabilities for full or partial non-performance or improper performance of their obligations under the Agreement if such non-performance or improper performance occurs after the Effective Date as a result of any flood, fire, earthquake and other acts of God, war, military hostilities, blockage, prohibitive actions of authorities and acts of the Governmental Authority, strikes, disturbance of communications or electric power supply, explosions which occur during the term of the Agreement and could not reasonably be foreseen or prevented by the Parties (each, an ‘Event of Force Majeure’). 10.8. Osapuolet ovat vapautettuja Sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täydellisestä tai osittaisesta laiminlyönnistä tai puutteellisesta suorituksesta aiheutuvasta vastuustaan, mikäli tällainen laiminlyönti tai puutteellinen suoritus tapahtuu Voimaantulopäivän jälkeen ollen seurausta tulvasta, tulipalosta, maanjäristyksestä tai muusta luonnonilmiöstä, sodasta, sotilaallisesta konfliktista, toimituskatkoksesta tai sulusta, viranomaisten kielloista, valtion viranomaisten teoista, lakosta, viestinnän tai sähkön jakelun häiriöstä tai räjähdyksestä, joka tapahtuu Sopimuksen voimassaolon aikana eikä ole ollut kohtuudella ennalta arvattavissa tai Osapuolten estettävissä (kukin, ”Ylivoimainen Este”).
10.9. The Party affected by an Event of Force Majeure shall notify the other Party about such Event of Force Majeure by an Electronic Notice within five (5) business days from the moment of the its occurrence. If possible, the notice shall specify the nature of the Event of Force Majeure and shall contain a correspondent reference to an official document issued by a competent authority confirming the existence of such Event of Force Majeure and, if applicable, give evaluation of its effects on the Party’s ability to perform its obligations under this Agreement. Such documents shall be sent by the correspondent Party within reasonable time periods specified for such documents. 10.9. Ylivoimaisen Esteen kohdanneen Osapuolen on ilmoitettava toiselle Osapuolelle Ylivoimaisen Esteestä Sähköisellä ilmoituksella viiden (5) työpäivän kuluessa tapahtumishetkestä. Mikäli mahdollista, ilmoituksessa tulee määritellä Ylivoimaisen Esteen luonne sekä sisältää asianmukainen viittaus toimivaltaisen viranomaisen antamaan viralliseen asiakirjaan, jossa vahvistetaan Ylivoimaisen Esteen olemassaolo ja, soveltuvin osin, antaa arvio tämän vaikutuksista Osapuolen kykyyn täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kyseisen Osapuolen tulee lähettää kyseiset asiakirjat niille määritellyn kohtuullisen ajan kuluessa.
10.10. If the Party affected by an Event of Force Majeure fails to send the notice as specified in Clause 10.9, the Party shall have no right to refer to such Event of Force Majeure as an excuse for failure to perform its obligations and, upon a Written Notice of the other Party, shall reimburse to such Party any damage incurred due to the effect of the Event of Force Majeure. 10.10. Mikäli Ylivoimaisen Esteen kohdannut Osapuoli ei toimita ilmoitusta Kohdassa 10.9 tarkoitetulla tavalla, kyseisellä Osapuolella ei ole oikeutta vedota sanottuun Ylivoimaiseen Esteeseen velvoitteidensa laiminlyönnin perusteena, ja tämän tulee toisen Osapuolen Kirjallisesta Ilmoituksesta korvata tälle Osapuolelle Ylivoimaisen Esteen johdosta aiheutuneet vahingot.
10.11. Upon occurrence of an Event of Force Majeure, the term for obligation performance under the Agreement by the affected Party shall be prolonged for the subsequent and equal period of time during which the Event of Force Majeure and consequences thereof continue as well as the reasonable terms required to redress such consequences. 10.11. Ylivoimaisen Esteen aikana Sopimuksen mukaista määräaikaa velvoitteiden täyttämiseksi tapahtuman kohdanneen Osapuolen osalta pidennetään yhtä pitkäksi ajaksi kuin Ylivoimainen Este ja sen seuraukset jatkuvat varaten kyseiselle Osapuolelle lisäksi kohtuullinen aika korjata nämä seuraukset.
10.12. The affected Party shall, within five (5) business days), notify the other Party about the discontinuance of an Event of Force Majeure by an Electronic Notice. Such Electronic Notice shall specify the period of time within which the Party expects to perform its obligations under the Agreement delayed due to such Event of Force Majeure. If the affected Party fails to send such notice in due time, such Party shall have no right to refer to the Event of Force Majeure as an excuse for non-performance or improper performance of its obligations and, upon a written request of the other Party, shall reimburse the other Party the losses incurred by the other Party in connection with the absence of timely notification and of the Event of Force Majeure effect. 10.12. Tapahtuman kohdanneen Osapuolen tulee viiden (5) työpäivän kuluessa ilmoittaa Sähköisellä ilmoituksella toiselle Osapuolelle Ylivoimaisen Esteen loppumisesta. Kyseisessä Ilmoituksessa tulee määritellä se aika, jonka kuluessa Osapuoli katsoo täyttävänsä Sopimuksen mukaiset velvoitteensa, jotka ovat viivästyneet Ylivoimaisen Esteen vuoksi. Mikäli tapahtuman kohdannut Osapuoli ei lähetä kyseistä ilmoitusta ajallaan, kyseisellä Osapuolella ei ole oikeutta vedota kyseiseen Ylivoimaisen Esteen velvoitteidensa laiminlyönnin tai puutteellisen täyttämisen perusteena, jolloin tämän tulee toisen Osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta korvata toiselle Osapuolelle ajankohtaisen ilmoituksen puuttumisesta ja Ylivoimaisen Esteen johdosta aiheutuneet tappiot.
10.13. Should an Event of Force Majeure continue for more than thirty (30) calendar days, the Parties shall negotiate in good faith the future of the Agreement. If the Parties fail to reach an agreement (including by failure to commence negotiations) within thirty (30) calendar days from an Electronic Notice by one Party suggesting to commence negotiations, either Party may unilaterally terminate the Agreement by giving the other Party a Written Notice with the immediate effect upon its receipt by the other Party. 10.13. Ylivoimaisen Esteen jatkuessa yli kolmekymmentä (30) kalenteripäivää, Osapuolet neuvottelevat vilpittömässä mielessä Sopimuksen tulevaisuudesta. Mikäli Osapuolet eivät pääse sopimukseen (mukaan lukien epäonnistuminen neuvottelujen aloittamisessa) kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän aikana toisen Osapuolen Sähköisestä Ilmoituksesta, jossa ehdotetaan neuvotteluiden aloittamista, kumpikin Osapuoli voi yksipuolisesti purkaa Sopimuksen välittömin vaikutuksin antamalla toiselle Osapuolelle Kirjallisen Ilmoituksen siten, että Sopimus katsotaan purkaantuneeksi toisen Osapuolen vastaanottaessa ilmoituksen.
11. VALIDITY AND TERMINATION OF THE AGREEMENT 11. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTÄMINEN
11.1. This Agreement shall be effective from the Effective Date. 11.1. Tämä Sopimus tulee voimaan Voimaantulopäivänä.
11.2. The initial term of the Agreement shall be one (1) calendar year as of the Effective Date. 11.2. Sopimus on aluksi voimassa yhden (1) kalenterivuoden Voimaantulopäivästä.
11.3. Unless a Party notifies the other Party by a Written Notice that it objects any extension of the term of the Agreement at least thirty (30) calendar prior to the expiration of the relevant term, the relevant term of the Agreement shall be automatically extended for a period of one (1) year. The term of the Agreement is extended annually on a recurrent basis and requires no execution of any supplement to the Agreement by the Parties. 11.3. Ellei Osapuoli ilmoita toiselle Osapuolelle Kirjallisella Ilmoituksella vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä, että se vastustaa Sopimuksen voimassaolon jatkamista, Sopimusta jatketaan automaattisesti yhden (1) vuoden pituisella ajanjaksolla. Sopimuksen voimassaoloaikaa pidennetään vuosittain toistuvasti eikä se edellytä, että Osapuolet toimeenpanevat tai tekevät mitään liitteitä Sopimukseen.
11.4. The Agreement may be terminated in the following circumstances: 11.4. Sopimus voidaan päättää seuraavissa tilanteissa:
11.4.1. upon a mutual written agreement duly executed by the Parties; 11.4.1. Osapuolten asianmukaisesti täytäntöön panemalla keskinäisellä kirjallisella sopimuksella;
11.4.2. upon a Written Notice by a Party to the other Party delivered at least thirty (30) calendar days prior to the date of termination; 11.4.2. Toisen Osapuolen Kirjallisella ilmoituksella, joka on toimitettu toiselle Osapuolelle vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen päättymispäivää;
11.4.3. upon a Written Notice by the Customer to the Contractor delivered at least ten (10) calendar days prior to the date of termination if the Customer does not wish to be bound by an amended version of the Agreement provided that such Written Notice has been delivered within thirty (30) calendar days from the date when such amended version had become binding upon the Parties. The Agreement shall be deemed terminated from the later of: the termination date specified in the Customer’s Written Notice or the tenth (10th) calendar day from the date of receipt of the Customer’s Written Notice by the Contractor; 11.4.3. Asiakkaan Kirjallisella ilmoituksella, joka on toimitettu Palveluntarjoajalle vähintään kymmenen (10) kalenteripäivää ennen päättymispäivää, jos Asiakas ei hyväksy muutettua Sopimuksen versiota edellyttäen, että tällainen Kirjallinen Ilmoitus oli toimitettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tällaisen muutetun Sopimuksen sitovaksi tulemisesta. Sopimus katsotaan päättyneeksi myöhemmästä seuraavista: Asiakkaan Kirjallisessa ilmoituksessa esitetty päättymispäivä tai kymmenes (10.) kalenteripäivä Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta Palveluntarjoajan toimesta.
11.4.4. in the circumstances specified in Clause 10.2; 11.4.4. Kohdan 10.2 mukaisissa tilanteissa;
11.4.5. in the circumstances specified in Clause 10.13; 11.4.5. Kohdan 10.13 mukaisissa tilanteissa;
11.4.6. upon a Written Notice by the Contractor to the Customer with immediate effect upon postage in the circumstances when continuing contractual relations with the Customer are inconsistent with the principles of business conduct set out in Yandex’s Code of Business Ethics and Conduct (as referred to in Clause 12.7); and 11.4.6. Palveluntarjoajan postitse toimittamalla Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle tilanteessa, jossa sopimussuhteen jatkaminen Asiakkaan kanssa on ristiriidassa Yandexin liiketoimintaa koskevien periaatteiden kanssa, jotka on yksilöity Yandexin liiketoiminnan eettisissä- ja käytännesäännöissä (kuten Kohdassa 12.7 on esitetty) ja jolloin Sopimus päättyy välittömästi;
11.4.7. as provided for by this Agreement. 11.4.7. Kuten tässä Sopimuksessa on määrätty.
11.5. Notwithstanding anything to the contrary herein (including without limitation Clause 11.4), the following provisions of the Agreement shall survive its termination: 11.5. Sen estämättä mitä tässä Sopimuksessa muutoin määrätään (mukaan lukien Kohta 11.4), seuraavat Sopimuksen ehdot jäävät voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta:
11.5.1. Section 1 (‘Definitions and Interpretation’), 11.5.1. Kohta 1 (‘Määritelmät ja tulkinta’),
11.5.2. Section 8 (‘Guarantees and Warranties’), 11.5.2. Kohta 8 (‘Vakuutukset’),
11.5.3. Section 9 (‘Announcementsand Confidentiality’), 11.5.3. Kohta 9 (‘Ilmoitukset ja luottamuksellisuus’),
11.5.4. Section 10 (‘Liability of the Parties’), 11.5.4. Kohta 10 (‘Osapuolten vastuut’),
11.5.5. Clause 11.5, 11.5.5. Kohta 11.5
11.5.6. Clause 11.6, 11.5.6. Kohta 11.6
11.5.7. Clause 11.7, 11.5.7. Kohta 11.7
11.5.8. Section 12 (‘Miscellaneous’), and 11.5.8. Kohta 12 (‘Muut Ehdot’),
11.5.9. Section 13 (‘Addresses and Details of the Parties’). 11.5.9. Kohta 13 (‘Osapuolten osoitteet ja Lisätiedot’),
11.6. The provisions of the Agreement listed in Clause 11.5 may be terminated only upon a mutual written agreement duly executed by the Parties. 11.6. Kohdassa 11.5 luetellut tämän Sopimuksen ehdot voidaan päättää ainoastaan ​​Osapuolien asianmukaisesti allekirjoittaman keskinäisen kirjallisen sopimuksen perusteella.
11.7. The termination of the Agreement for any reason shall not relieve the Parties from the liability for violations of the Agreement which have occurred before the termination. 11.7. Sopimuksen päättyminen mistä tahansa syystä ei poista Osapuolien vastuuta Sopimuksen rikkomisista, jotka ovat tapahtuneet ennen päättymistä.
11.8. The Customer explicitly waives its rights under Articles 6:265 and following of the Dutch Civil Code to rescind (in Dutch: ‘ontbinden’) the Agreement. 11.8. Asiakas nimenomaisesti luopuu Alankomaiden Siviililakikoodeksin Artiklaan 6:265 ja sitä seuraaviin säännöksiin perustuvasta oikeudestaan purkaa (hollanniksi: ‘ontbinden’) Sopimus.
12. MISCELLANEOUS 12. MUUT EHDOT
12.1. Governing law. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be governed by and construed in accordance with law of the Netherlands, without regard to its conflict of law provisions. 12.1. Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen ja kaikkiin tästä Sopimuksesta aiheutuviin ja siihen liittyviin sopimuksen ulkopuolisiin velvollisuuksiin sovelletaan Alankomaiden lakia sen lainvalintasäännökset pois lukien.
12.2. Dispute Resolution 12.2. Riidanratkaisu
12.2.1. The Parties agree that they will aim to resolve any claim, dispute, difference, or controversy of whatever nature arising under, out of, relating to or in connection with this Agreement (including a claim, dispute, difference or controversy regarding its existence, termination, validity, interpretation, performance, breach, the consequences of its nullity or any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement) (hereinafter referred to as the ‘Dispute’), by means of friendly negotiations. 12.2.1. Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan kaikki tästä Sopimuksesta aiheutuvat, johtuvat ja siihen liittyvät minkä tahansa luontoiset vaatimukset, riidat, erimielisyydet tai riitaisuudet (mukaan lukien vaatimukset, riidat, erimielisyydet tai riitaisuudet, jotka liittyvät sen olemassaoloon, päättymiseen, voimassaoloon, tulkintaan, täyttämiseen, rikkomiseen, pätemättömyydestä aiheutuviin seuraamuksiin tai mihin tahansa sopimuksen ulkoiseen velvollisuuteen) tästä Sopimuksesta johtuen tai siihen liittyen (jäljempänä ”Riita”) neuvotteluteitse.
12.2.2. The existence of the Dispute does not relieve the Parties from performing their obligations under this Agreement. 12.2.2. Riidan olemassaolo ei vapauta Osapuolia täyttämästä tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.
12.2.3. If, within fourteen (14) calendar days from the date of the Dispute occurrence, such Dispute has not been resolved by means of the negotiations, any Party may send a Written Notice (hereinafter referred to as the ‘DisputeNotice’) to the other Party informing on the nature and substance of the Dispute, its demands, and suggesting steps and (or) measures that may lead to a resolution ofsuch Dispute. 12.2.3. Mikäli Riitaa ei ole ratkaistu neuvotteluteitse neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa, siitä kun Riita on ilmennyt, kukin Osapuoli voi lähettää Kirjallisen ilmoituksen (jäljempänä "Riitailmoitus") toiselle Osapuolelle riidan luonteesta ja sisällöstä, vaatimuksistaan, ehdotuksista ja (tai) toimenpiteistä, jotka voisivat johtaa kyseisen Riidan ratkaisemiseen.
12.2.4. If the Parties cannot resolve their differences that gave rise to the Dispute within thirty (30) calendar days as of the date of delivery of the Dispute Notice to the other Party, any Party may refer the Dispute to the Netherlands Arbitration Institute (hereinafter referred to as the ‘NAI’). The NAI shall have the exclusive jurisdiction to finally settle all Disputes between the Parties arising in connection with the Agreement, or further agreements resulting therefrom, in accordance with the Arbitration Rules of the NAI (hereinafter referred to as the ‘Rules’) as at present in force and as modified by this Clause, which Rules shall be deemed incorporated into this Clause. 12.2.4. Mikäli Osapuolet eivät pysty ratkaisemaan riitaisuuksiaan, jotka johtivat Riitaan, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun Riitailmoitus on toimitettu toiselle Osapuolelle, kukin Osapuoli voi saattaa Riidan Alankomaiden Välimieslautakunnalle (jäljempänä ”NAI”) ratkaistavaksi. NAI:lla on yksinomainen toimivalta ratkaista lopullisesti kaikki Osapuolten väliset tästä Sopimuksesta tai sitä seuraavista sopimuksista aiheutuvat Riidat NAI:n välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti (jäljempänä ”Säännöt”), siten kuin ne ovat voimassa tällä hetkellä ja kuten niitä muutettu tällä Kohdalla, ja jotka katsotaan sisällytetyksi tähän Kohtaan.
(a) The number of arbitrators shall be three (3), one of whom shall be nominated by the Contractor, one by the Customer, and the third of whom, who shall act as the chair of the arbitral tribunal, shall be nominated by the two Party-nominated arbitrators, provided that if the third arbitrator has not been nominated within thirty-five (35) calendar days of second party-nominated arbitrator accepting its mandate such third arbitrator shall be appointed by the agreement of the Parties and, if the Parties fail to reach an agreement within thirty-five (35) calendar days, the third arbitrator shall be appointed in accordance with the Rules. (a) Välimiesten lukumäärä on kolme (3), joista yhden nimeää Palveluntarjoaja ja yhden Asiakas, ja kolmannen, joka toimii välimiesoikeuden puheenjohtajana, nimeävät Osapuolten nimeämät välimiehet yhdessä, mutta kuitenkin niin, että mikäli kolmatta välimiestä ei ole nimetty kolmenkymmenenviiden (35) kalenteripäivän kuluessa toisen nimetyn välimiehen hyväksyttyä tehtävänsä, kolmas välimies nimetään Osapuolten sopimuksen mukaan, ja mikäli Osapuolet eivät pääse sopimukseen kolmenkymmenenviiden (35) kalenteripäivän kuluessa, kolmas välimies nimetään Sääntöjen mukaisesti.
(b) The seat or legal place of arbitration shall be Amsterdam, the Netherlands. (b) Välimiesmenettelyn paikka on Amsterdam, Alankomaat.
(c) The language used in the arbitral proceedings shall be English. All documents submitted in connection with the arbitral proceedings shall be in the English language or, if in another language, accompanied by an English translation. (c) Välimiesmenettelyn kieli on englanti. Kaikki välimiesmenettelyyn liittyvät asiakirjat tulee olla englannin kielellä, ja mikäli ne on laadittu toisella kielellä, niistä on toimitettava englanninkieliset käännökset.
(d) Each Party agrees that any arbitration under this Clause 12.2 shall be confidential to the Parties and the arbitrators and that each Party shall therefore keep confidential, without limitation, the fact that the arbitration has taken place or is taking place, all non-public documents produced by any other Party for the purposes of the arbitration, all awards in the arbitration and all other non-public information provided to it in relation to the arbitral proceedings, including hearings, save to the extent that disclosure may be requested by a regulatory authority or required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded, or required of it by legal duty, to protect or pursue a legal right or to enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings before a state court or other judicial authority. (d) Osapuolet sopivat, että minkä tahansa välimiesmenettelyn tämän Kohdan 12.2 mukaisesti tulee olla luottamuksellinen Osapuolille ja välimiehille, ja kumpikin Osapuoli pitää näin ollen salassa, mukaan lukien sen, että välimiesmenettelyä käydään tai tullaan käymään, kaikki Osapuolten välimiesmenettelyä varten laatimat muut kuin julkiset asiakirjat, kaikki välimiesmenettelyssä tehdyt päätökset, ja kaikki muut välimiesmenettelyn yhteydessä annetut ei-julkiset tiedot, mukaan lukien kuulemiset, ellei tiedon julkistamista vaadi lakisääteinen valvonta- tai muu viranomainen tai sellaisen pörssin tai listautumisinstituution säännöt, jossa Osapuolen tai sen Konserniyhtiön osakkeet tai muut arvopaperit on listattu tai jossa niillä käydään kauppaa, taikka jollei sitä vaadi lakisääteinen velvollisuus, jonka tarkoitus on suojata tai muutoin tavoitella oikeutettua etua tai vilpittömässä mielessä panna täytäntöön tai kumota päätös valtiollisessa tuomioistuimessa tai muussa oikeudellisessa viranomaisessa.
(e) This Clause 12.2 and any non-contractual provisions arising out of or in connection with this Clause 12.2 are governed by law of the Netherlands. (e) Tähän Kohtaan 12.2 ja kaikkeen tästä Kohdasta tai sen yhteydessä syntyviin sopimuksen ulkoisiin määräyksiin sovelletaan Alankomaiden lakia.
(f) This Clause 12.2 agreement to arbitrate shall be binding upon the Parties and their successors. (f) Tämän Kohdan 12.2 välityslauseke sitoo Osapuolia sekä niiden sijaantulijoita.
12.3. Set off and deductions. Unless otherwise expressly provided for in this Agreement, every payment payable by the Customer under this Agreement shall be made in full without any set off or counterclaim howsoever arising and shall be free and clear of, and without deduction of, or withholding for or on account of, any amount which is due and payable to the Contractor under this Agreement. The Contractor may set off or deduct any amount from any payment that is due and payable to the Customer pursuant to this Agreement without any notice to or agreement or permission of the Customer and without signing any document. 12.3. Kuittaus ja vähennykset. Ellei tässä Sopimuksessa toisin määrätä, kaikki tämän Sopimuksen mukaiset Asiakkaan maksettavat maksut suoritetaan täysimääräisesti ilman mitään mistä tahansa syystä johtuvia kuittauksia tai vastavaatimuksia eikä niistä tehdä mitään vähennyksiä tai pidätyksiä taikka oteta huomioon mitään määriä, jotka ovat erääntyneet ja maksettava Palveluntarjoajalle tämän Sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja voi kuitata tai vähentää minkä tahansa summan mistä tahansa maksusta, joka on erääntynyt ja maksettava Asiakkaalle tämän Sopimuksen mukaisesti ilman ilmoitusta Asiakkaalle tai sopimusta tai lupaa Asiakkaalta ja allekirjoittamatta mitään asiakirjaa.
12.4. Changes. The Contractor may make any changes to this Agreement (including without limitation the General Terms) which changes shall be binding upon the Parties immediately after they become available for viewing at yango.yandex.com, yandex.com/legal, or via the Partner Web Interface. The term ‘change’ includes any change, amendment, supplement, deletion, or replacement however effected. The Customer herewith consents to and agrees with such amended Agreement in advance. 12.4. Muutokset. Palveluntarjoaja voi tehdä mitä tahansa muutoksia tähän Sopimukseen (mukaan lukien ainakin Yleiset ehdot), jotka tulevat Osapuolia sitovaksi välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat tulleet saataville osoitteessa yango.yandex.com, yandex.com/legal, tai Kumppaniverkkopalvelussa. Käsite ”muutos” tarkoittaa mitä tahansa muutosta, korjausta, lisäystä, poistoa tai korvausta miten tahansa toteutettuna. Asiakas täten antaa suostumuksensa ja hyväksyy tällaisen muutetun Sopimuksen etukäteen.
12.5. Unenforceable provisions. If any provision or part of this Agreement is void or unenforceable due to the Law or the Country Law, it shall be deemed to be deleted and the remaining provisions of this Agreement shall continue in full force and effect. If any invalid, unenforceable, or illegal provision of this Agreement would be valid, enforceable, and legal if some part of it were deleted, the provision shall apply with the minimum deletion necessary to make it valid, legal, and enforceable. The deemed deletion of any provision shall not affect the remaining provisions of the Agreement which shall continue to have full force and effect. 12.5. Sopimuksen osittainen pätemättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto tai Sopimuksen osa on pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton Lain tai Valtion lain nojalla, se katsotaan poistetuksi ja Sopimus pysyy voimassa muilta osin. Mikäli jokin tämän Sopimuksen pätemätön, täytäntöönpanokelvoton tai lainvastainen ehto olisi pätevä, täytäntöönpanokelpoinen ja laillinen, jos osa siitä poistetaan, ehtoa on sovellettava mahdollisimman vähäisin poistoin, jotta se olisi pätevä, laillinen ja täytäntöönpanokelpoinen. Minkä tahansa ehdon poistetuksi tulkitseminen ei vaikuta Sopimuksen jäljelle jääviin ehtoihin, jotka pysyvät voimassa.
12.6. Assignment. Unless otherwise expressly provided for in this Agreement, neither Party may at any time assign, transfer, charge, pledge, or deal in any other manner with this Agreement or any of its rights under it, nor purport to do so, without a prior written permission of the other Party. The Contractor may at any time assign this Agreement or any of its rights under it to any Affiliate. Any purported dealing in contravention of this Clause 12.6 shall be void. 12.6. Siirto. Ellei tässä Sopimuksessa toisin määrätä, kumpikaan Osapuoli ei voi milloinkaan siirtää, pantata tai luovuttaa tätä Sopimusta tai mitään sen nojalla saatuja oikeuksia tai pyrkiä tekemään niin ilman etukäteistä kirjallista lupaa toiselta Osapuolelta. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa siirtää tämän Sopimuksen tai mitkä tahansa sen nojalla saadut oikeudet mille tahansa Konserniyhtiölleen. Kaikki aiotut toimenpiteet, jotka ovat tämän Kohdan 12.6 vastaisia, ovat pätemättömiä.
12.7. Business ethics. The Contractor, being a company of the Yandex group, adheres to the principles and conditions of work set out in the Code of Business Ethics and Conduct in all its activities. The contractors of the companies of the Yandex group are expected to abide by the principles of business conduct as set out in this Code of Business Ethics and Conduct. 12.7. Liiketoiminnan etiikka. Palveluntarjoaja, joka kuuluu Yandex-konserniin, sitoutuu kaikessa toiminnassaan Liiketoiminnan Eettisissä Menettelyohjeissa esitettyihin periaatteisiin ja työskentelyehtoihin. Yandex-konsernin yhtiöiden alihankkijoiden oletetaan noudattavan liiketoiminnan periaatteita, jotka on esitetty Liiketoiminnan eettisissä ja käytännesäännöissä.
12.8. Penalties. The Parties explicitly exclude applicability of Article 6:92 of the Dutch Civil Code with respect to any penalties due by the Customer to the Contractor under this Agreement. 12.8. Rangaistukset. Osapuolet nimenomaisesti sulkevat pois Alankomaiden Siviililakikoodeksin Artiklan 6:265 soveltumisen koskien mitä tahansa Asiakkaan Palveluntarjoajalle tämän Sopimuksen mukaisesti suoritettavaksi tulevia rangaistuksia.
12.9. Anti-bribery. The Parties hereby acknowledge and confirm that they have adopted a policy of zero tolerance to bribery and corruption, envisaging a total ban of any corrupt practices and on any facilitation payments. During the performance of this Agreement the Parties, their Affiliates, employees, stakeholders and representatives (including agents, commission agents, customs brokers and other third parties directly or indirectly involved in the performance of this Agreement) shall not accept, pay, offer to pay and allow (authorise) the payment and (or) acceptance of any funds or transfer of any assets (including intangible assets), directly or indirectly, to and (or) from any persons for the purpose of influencing the actions or decisions with the intention to obtain any improper advantage, including bypassing the procedure established by the legislation, or pursuing other illegal purposes. 12.9. Lahjonnan ehkäiseminen. Osapuolet soveltavat nollatoleranssia lahjonnalle ja korruptiolle, kieltämällä kaikki korruptiokäytännöt ja lahjusmaksut. Tämän Sopimuksen voimassaoloaikana Osapuolet, niiden Konserniyhtiöt, työntekijät, sidosryhmät ja edustajat (mukaan lukien asiamiehet, agentit, välittäjät ja muut kolmannet osapuolet, jotka suoraan tai välillisesti liittyvät tämän Sopimuksen täyttämiseen) eivät saa hyväksyä, maksaa, tarjota maksamaan tai sallia (valtuuttaa) maksua tai hyväksyä mitään varojen tai omaisuuden siirtämistä (mukaan lukien aineettomat hyödykkeet) suoraan tai välillisesti keneltäkään tai kenellekään tarkoituksenaan vaikuttaa toimenpiteisiin tai päätöksiin aikomuksenaan saada sopimatonta etua, mukaan lukien lakisääteisen menettelyn kiertäminen tai muiden laittomien tarkoitusten tavoittelu.
12.10. For the purpose of implementing provisions of this Agreement the Parties shall comply, use, and carry out their activity in accordance with the following legal acts: 12.10. Tämän Sopimuksen ehtojen toimeenpanemiseksi Osapuolet noudattavat, käyttävät ja suorittavat toimiaan seuraavien säädösten mukaisesti:
12.10.1. basic principles of the Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions; 12.10.1. perusperiaatteet OECD:n lahjonnan ehkäisysopimuksesta;
12.10.2. the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.); and 12.10.2. Laki ulkomaalaisista korruptiokäytännöistä 1977 (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.); ja
12.10.3. other provisions of the Law on corruption and corrupt business practices. 12.10.3. muut Lain säädökset korruptiosta ja korruptoituneista liiketoimintakäytännöistä.
12.11. The Customer shall, within the term specified in the Contractor’s Electronic Notice, provide to the Contractor the original documents confirming the Customer’s place of registration and tax residency. 12.11. Asiakkaan on, Palveluntarjoajan Sähköisessä Ilmoituksessa ilmoitetun määräajan kuluessa, toimitettava Palveluntarjoajalle alkuperäiset asiakirjat, joista ilmenee paikka, johon Asiakas on rekisteröity ja jossa se on verovelvollinen.
12.12. This Agreement is made in English and in the Country Language. In case of discrepancies the English version shall prevail. 12.12. Tämä Sopimus on tehty englanninkielisenä ja Valtion kielellä. Ristiriitatilanteessa noudatetaan englanninkielistä versiota.
13. ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES 13. OSAPUOLTEN OSOITTEET JA TIEDOT
13.1. The Contractor: 13.1. Palveluntarjoaja
13.1.1. Registered address: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, the Netherlands 13.1.1.Rekisteröity osoite: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, Alankomaat
13.1.2. Place of business: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, the Netherlands 13.1.2. Toimipaikka: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, Alankomaat
13.1.3. Postal address: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, the Netherlands 13.1.3. Postiosoite: Schiphol Boulevard 291, 1118 BH Schiphol, Alankomaat

13.1.4. Banking details (Euro):

Account № 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09 in ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, the Netherlands)

SWIFT: INGBNL2A

13.1.4. Pankkitiedot (euro-tili):

Tili № 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09 vuonna ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Alankomaat)

SWIFT: INGBNL2A

13.2. The Customer: 13.2. Asiakas:
13.2.1. Registered address: as provided by the Customer to the Contractor at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement 13.2.1. Rekisteröity osoite: kuten Asiakas on ilmoittanut Palveluntarjoajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
13.2.2. Place of business: as provided by the Customer to the Contractor at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement 13.2.2. Toimipaikka: kuten Asiakas on ilmoittanut Palveluntarjoajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
13.2.3. Postal address: as provided by the Customer to the Contractor at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement 13.2.3. Postiosoite: kuten Asiakas on ilmoittanut Palveluntarjoajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
13.2.4. Banking details: as provided by the Customer to the Contractor at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement 13.2.4. Pankkitiedot: kuten Asiakas on ilmoittanut Palveluntarjoajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
13.2.5. E-mail: as provided by the Customer to the Contractor at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement 13.2.5. Sähköposti: kuten Asiakas on ilmoittanut Palveluntarjoajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
13.3. A Party shall immediately notify the other Party by an Electronic Notice about any changes in the information contained in this Section 13. 13.3. Osapuoli ilmoittaa välittömästi Sähköisellä Ilmoituksella toiselle Osapuolelle tässä Kohdassa 13 yksilöityjen tietojen muutoksista.
14. FINAL PROVISIONS 14. OSAPUOLTEN ALLEKIRJOITUKSET
14.1. By accepting the terms and conditions of this Agreement, the Parties: 14.1. Hyväksymällä tämän Sopimuksen ehdot, Osapuolet:
14.2. acknowledge and confirm that they have received, read, and understood all provisions incorporated in the Agreement, including without limitation the General Terms and the Data Processing Agreement, and the Code of Business Ethics and Conduct in their entirety; and 14.2. vakuuttavat ja vahvistavat vastaanottaneensa, lukeneensa, ja ymmärtäneensä kaikki tämän Sopimuksen ehdot, mukaan lukien Yleiset ehdot, Henkilötietojen Käsittelysopimus ja Liiketoiminnan Eettiset Menettelyohjeet kokonaisuudessaan; ja
14.3. acknowledge and agree to be bound by the provisions of this Agreement, including without limitation the General Terms and the Data Processing Agreement, and the Code of Business Ethics and Conduct in their entirety. 14.3. sitoutuvat tämän Sopimuksen ehtoihin, mukaan lukien Yleiset ehdot, Henkilötietojen Käsittelysopimus ja Liiketoiminnan Eettiset Menettelyohjeet kokonaisuudessaan.

____________________________

Date of publication: 24.11.2020

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/taxi_saas_finland/30032020

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/taxi_saas_finland/06112018