Ugovor o licenci za korišćenje programa “Yandex.Taxi” za mobilne uređaje

Molimo Vas da se pre korišćenja programa upoznate sa uslovima sledećeg ugovora o licenci.

Svako korišćenje programa sa Vaše strane znači da ste bezuslovno prihvatili uslove ovog ugovora o licenci.

Ako ne prihvatate uslove ugovora o licenci u celini, nemate pravo da koristite program ni u kakve svrhe.

1. Оpšte odredbe

1.1. Ovaj Ugovor o licenci (dalje — Licenca) uređuje uslove korišćenja programa „Yandex.Taxi“za mobilne uređaje (dalje — Program) i zaključen je izmeđi svakog lica koje koristi Program, izuzev lica na teritoriji Ruske Federacije, Republike Belorusije i Republike Jermenije (dalje — Korisnik), i Yandex.Taxija B.V., koji predstavlja lice opunomoćeno za ustupanje prava korišćenja Programa (dalje — Nosilac prava).

1.2. Коpiranjem Programa, njegovim instalisanjem na svojem mobilnom uređaju ili korišćenjem Programa na bilo koji drugi način, Korisnik izražava svoju potpunu bezuslovnu saglasnost sa svim uslovima Licence.

1.3. Korišćenje Programa dozvoljava se samo pod uslovima ove Licence. Ako Korisnik ne prihvata uslove Licence u celini, isti nema pravo da koristi Program u bilo koje svrhe. Korišćenje Programa uz kršenje (neispunjavane) bilo kojeg uslova Licence nije dozvoljeno.

1.4. Korišćenje Programa od strane Korisnika pod uslovima ove Licence za lične nekomercijalne svrhe obavlja se bez naknade. Korišćenje Programa pod uslovima i na načine koji nisu predviđeni ovom Licencom, moguće je isključivo na osnovu zasebnog ugovora sa Nosiocem prava.

1.5. Korišćenjem Programa Vi se slažete sa tim da su neodvojivi delovi ove Licence sledeći dokumenti:

kao i dokumenti DОО „YANDEX“(ul. Lava Tolstoja 16, 119021 Москва, Rusija), čiji se uslovi u punoj meri odnose na korišćenje Programa:

Navedeni dokumenti (uključujući i bilo koje njihove delove) mogu da budu izmenjeni od strane Nosioca prava bez posebnog obaveštavanja o tome, novi redigovani tekst dokumenata stupa na snagu od momenta njihovog javnog publikovanja, ako drugačije nije predviđeno u samom redigovanom tekstu.

1.6. Nosilac prava može da stavi na raspolaganje Korisniku prevod ove Licence sa engleskog na druge jezike, međutim, u slučaju razmimoilaženja između uslova Licence na engleskom jeziku i njegovim prevodom, pravnu snagu ima isključivo verzija Licence na engleskom jeziku.

2. Pravo na Program

2.1. Isključivo pravo na Program pripada Nosiocu prava.

3. Licenca

3.1. Nosilac prava bez naknade, pod uslovima proste (neisključive) Licence, ustupa Korisniku neprenosivo pravo korišćenja Programa na teritoriji svih zemalja sveta na sledeći način:

3.1.1. Korišćenje Programa prema neposrednoj funkcionalnoj nameni, za šta on može da izvrši kopiranje i instalisanje (reprodukovanjе) na mobilni(e) uređaj(e) Korisnika. Korisnik ima pravo da instalira Program na neograničeni broj mobilnih uređaja.

3.1.2. Reprodukovanje i rasprostiranje Programa u nekomercijalne svrhe (besplatno).

3.2. Program se mora koristiti (uključujući i njeno rasprostiranje) pod nazivom: „Yandex.Taxi“. Korisnik nema pravo da menja i/ili ukloni naziv Programa, zaštitni znak autorskog prava (copyright notice) ili druga upućivanja na Nosioca prava.

4. Оgraničenja

4.1. Izuzev korišćenja u obimima i na načine koji su direktno predviđeni ovom Licencom, Korisnik nema pravo da menja, dekompilira, disasemblira, dešifruje i da obavlja druge radnje sa objektnim kodom i izvornim tekstom Programa koji ima za cilj dobijanje informacija o realizaciji algoritama korišćenih u Programu, da stvara izvode iz autorskih dela uz korišćenje Programa, niti da obavlja (da dozvoli obavljanje) drugo korišćenje Programa, bilo kakvih komponenti Programa koju Program čuva na mobilnom uređaju Korisnika kartografskih materijala, drugih prikaza i ostalih podataka, bez pismene saglasnosti Nosioca prava.

4.2. Korisnik nema pravo da reprodukuje ili rasprostranjuje Program za komercijalne potrebe (uključujući i plaćene), uključujući i one koji se nalaze u priručnicima, bez pismene saglasnosti Nosioca prava.

4.3. Korisnik nema pravo da rasprostranjuje Program u obliku koji se razlikuje od onoga u kojem ga je on dobio, bez pismene saglasnosti Nosioca prava.

5. Posebni uslovi

5.1. Ispunjenje nekih funkcija Programa je moguća samo kada postoji dostupnost u mrežu Interneta. Korisnik samostalno dobija i plaća takav dostup pod uslovima i po tarifama svojeg operatera veze ili provajdera za dostup mreži Internet.

5.2. Program pruža Korisniku mogućnost da postavi informaciju o potencijalnim potrebama Korisnika u pogledu prevoza putnika i prtljaga, kao i da se upozna sa informacijama o ponudama organizacija koje pružaju usluge u navedenoj oblasti, kao i da obavi pretragu takvih ponuda po parametrima zadatim od strane Korisnika.

5.3. Informacije koje su dostupne Korisniku u sklopu Programa (dalje - Podaci), partnerima stavlja na raspolaganje Nosilac prava. Za dobijanje detaljnijih informacija o nuđenim uslugama (uključujući i informaciju gde postoji wi-fi dustup, o postavljenoj foto/video fiksaciji u wi-fi tački I druge informacije) Korisnik može da se obrati partnerima Nosioca prava ili, korišćenjem funkcija Programa, da stavi na raspolaganje svoje kontaktnе podatke, putem kojih se partneri Nosioca prava mogu samostalno povezati sa Korisnikom i dostaviti mu informaciju o nuđenim uslugama.

5.4. Nosilac prava ne snosi odgovornost za sadržaj i/ili aktuelnost informacija koje dostavljaju partneri, uključujući i informacije o ceni usluga partnera, kao i o njihovoj prisutnosti u datom momentu.

5.5. Povezivanje Korisnika sa partnerima po pitanjima pružanja usluga obavlja Korisnik samostalno (bez učešća Nosioca prava) u skladu sa pravilima za pružanje usluga od strane partnera. Nosilac prava ne snosi odgovornost za finansijske i bilo koje druge operacije koje obavlja Korisnik, kao ni za bilo kakve posledice za korišćenje usluga partnera od strane Korisnika.

5.6. Korisnik daje Nosiocu prava saglasnost za obradu ličnih informacija (uključujući i lične podatkе) Korisnika od strane Nosioca prava, za ustupanje od strane Nosioca prava ličnih podataka Korisnika partnerima Nosioca prava, kao i na obradu ličnih informacija o partnerima Nosioca prava u cilju pružanja usluga Korisniku u okviru Programa. Prilikom korišćenja Programa od strane Korisnika lične informacije o Korisniku ustupaju se u DОО „Yandex.Таksi“(ul. Lava Tolstoja 16, 119021 Моskva, Rusija) i u DОО „YANDEX“, radi obrade pod uslovima i u svrhe utvrđene u Politici poverljivosti DOO „YANDEX“koje su dostupne za upoznavanje na adresi: https://yandex.ru/legal/confidential_rs.

5.7. Korisnik je ovim obavešten, razume i saglasan je sa tim da Program može da prikuplja statističke podatke o korišćenju Programa i u automatskom režimu da ih prenosi Nosiocu prava u režimu u kojem niko nije odgovoran.

5.8. Registracija i korišćenje Programa obavlja se uz korišćenje broja mobilnog telefona Korisnika. Kada Korisnik ukloni Program iz memorije mobilnog uređaja Korisnika, lične informacije o Korisniku koje je Nosilac prava dobio u procesu automatizacije uz korišćenje broja mobilnog telefona Korisnika u Programu i korišćenjem Programa, se čuvaju u sklopu servisа Yandex.Таksi u roku od 1 (jedne) godine. U slučaju ako se Program ponovo instalira na uređaj i obavlja se registracija uz korišćenje, u svojstvu registratora, istog onog broja mobilnog telefona, lične informacije o Korisniku, koje su bile dostavljene uz korišćenje navedenog broja mobilnog telefona, se obnavljaju u punom obimu.

5.9. Da bi se izbegle nedoumice, napominjemo da Nosilac prava ne pruža usluge u prevozu putnika i prtljaga i usluge informaciono-dispečerske službe.

6. Оdgovornost u pogledu Licence

6.1. Program se stavlja na raspolaganje „u viđenom stanju“(as is). Nosilac prava ne daje nikakve garancije u vezi sa funkcionisanjem programa bez grešaka i prekida u radu Programa u celini ili njegovih pojedinih komponenti i/ili funkcija, saobraznosti Programa konkretnim svrhama Korisnika, ne garantuje verodostojnost, tačnost, potpunost i blagovremenost Podataka, niti daje ikakve druge garancije koje nisu direktno navedene u ovoj Licenci.

6.2. Nosilac prava ne snosi odgovornost za bilo kakve direktne ili indirektne posledice za bilo kakvo korišćenje ili za nemogućnost korišćenja Programa (uključujući i Podatkе) i/ili gubitke nanesene Korisniku i/ili trećim stranama kao rezultat bilo kakvog korišćenja, nekorišćenja ili nemogućnosti korišćenja Programa (uključujući i Podatkе) ili pojedinih njegovih komponenti i/ili funkcija, uključujući i one nastale zbog eventualnih grešaka ili prekida u radu, izuzev slučajeva koji su direktno predviđeni zakonskim propisima.

6.3. Sva pitanja i primedbe u vezi sa korišćenjem/nemogućnošću korišćenja Programa ili Podataka, kao i u vezi sa eventualnim kršenjem zakona i/ili prava trećih lica od strane Programa ili Podataka, moraju se slati preko forme povratne veze na adresu support@taxi.yandex.com

6.4. Ova Licenca i svi odnosi vezani za korišćenje Programa uređuju se zakonskom regulativom Holandije.

7. Оbnavljanja/nove verzije Programa

7.1. Važnost ove Licence odnosi se na sve naknadne obnove/nove verzije Programa. Dajući svoju saglasnost sa instaliranjem obnovljene/nove verzije Programa, Korisnik prihvata uslove ove Licence za odgovarajuća obnavljanja/nove verzije Programa, ukoliko obnavljanje/instalisanje nove verzije Programa nije praćeno drugim ugovorom o licenci.

8. Promene uslova ove Licence

8.1. Ovaj ugovor o licenci može da bude promenjen jednostrano od strane Nosioca prava. Obaveštavanje Korisnika o unesenim promenama u uslove ove Licence objavljuje se na stranici https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_rs. Navedene promene u uslovima ugovora o licenci stupaju na snagu od dana njihovog objavljivanja, ako drugačije nije utvrđeno u odgovarajućoj publikaciji.

9. Рodaci Nosioca prava

Yandex.Taxi B.V., (registracioni broj 64591069))

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com