Licencinis susitarimas dėl mobiliųjų įrenginių „Yandex.Taxi“programėlės naudojimo

Prieš naudojantis programėle, prašome susipažinti su anksčiau nurodyto licencinio susitarimo sąlygomis.

Bet koks programėlės naudojimas rodo pilną ir besąlyginį sutikimą su šio licencinio susitarimo sąlygomis.

Jei nesutinkate su licencinio susitarimo sąlygomis visa apimtimi, neturite teisės naudotis programėle jokiais tikslais.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šis Licencinis susitarimas (toliau - „Licencija“) nustato „Yandex.Taxi“mobiliųjų įrenginių programėlės naudojimo sąlygas (toliau - „Programėlė“) ir sudaroma tarp bet kurio asmens, naudojančio Programėlę, išskyrus asmenis Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos ir Armėnijos Respublikos teritorijose (toliau - „Vartotojas“) ir „Yandex.Taxi B.V.“, laikomas asmeniu, įgaliotu suteikti programėlės naudojimo teises (toliau - „Teisių savininkas“).

1.2. Kopijuodami Programėlę, įdiegiant ją savo mobiliajame įrenginyje ar naudodamiesi Programėle bet kokiu būdu, Vartotojas išreiškia savo pilną ir besąlygišką sutikimą su visomis Licencijos sąlygomis.

1.3. Programėlę naudotis leidžiama šios Licencijos sąlygomis. Jei Vartotojas nesutinka su licencinio susitarimo sąlygomis visa apimtimi, Vartotojas neturi teisės naudotis Programėle jokiais tikslais. Draudžiama naudotis Programėle pažeidžiant (nevykdant) bet kurių Licencijos sąlygų.

1.4. Programėle Vartotojas naudojasi pagal šios Licencijos sąlygas asmeniniais, nekomerciniais tikslais neatlygintinai. Programėlės naudojimas sąlygomis ir būdais, nenumatytais šia Licencija, galima tik remiantis atskiru susitarimu su Teisių savininku.

1.5. Naudodamiesi Programėle, sutinkate, kad šios Programėlės licencijos neatsiejamomis dalimis laikomas šis dokumentas:

Nurodyti dokumentai (įskaitant bet kokias jų dalis) gali būti keičiami Teisių savininkui bet jokio specialaus pranešimo, nauja dokumentų redakcija įsigalioja nuo jų paskelbimo momento, jei kitaip nenumatyta pačioje redakcijoje.

1.6. Teisių savininkas gali pateikti Vartotojui šios Licencijos vertimą iš anglų kalbos į kitas kalbas, tačiau, tuo atveju, jei tarp Licencijos sąlygų anglų kalba ir jos vertimų yra neatitikimų, juridinė galia priskiriama išskirtinai Licencijos versijai anglų kalba.

2. Programėlės teisės

2.1. Išskirtinės Programėlės teisės priklauso Teisių savininkui.

3. Licencija

3.1. Teisių savininkui neatlygintinai paprastomis (neišskirtinėmis) licencijos sąlygomis, suteikia Vartotojui neperduodamą teisę naudotis programėle visų pasaulio šalių teritorijose šiuo būdu:

3.1.1. Taikyti Programėlę pagal tiesioginę funkcinę paskirtį, dėl kurios atliekamas jos kopijavimas ir įdiegimas (atkūrimas) Vartotojo mobiliajame (-iuose) įrenginyje (-iuose). Vartotojas turi teisę įdiegti Programėlę neribotame mobiliųjų įrenginių kiekyje.

3.1.2. Atkurti ir platinti Programėlę nekomerciniais tikslais (neatlygintinai).

3.2. Programėlė turi būti naudojama (įskaitant platinimą) pavadinimu: „Yandex.Taxi“. Vartotojas neturi teisės keisti ir (arba) šalinti Programėlės pavadinimą, autorinių teisių apsaugos (copyright notice) ir kitų Teisių savininko nurodytą žymą.

4. Apribojimai

4.1. Išskyrus naudojimą apimtimis ir būdais, kurie tiesiogiai numatyti šioje Licencijoje, Vartotojas neturi teisės keisti, dekompiliuoti, išmontuoti, dešifruoti ir atlikti kitus objektinio kodo ir pradinio Programėlės teksto veiksmus, siekiant gauti informacijos apie Programėlėje naudojamus realizavimo algoritmus, sukurti produktus, naudojantis Programėle, taip pat vykdyti (leisti vykdyti) kitokį Programėlės, bet kokių jos dalių, saugomų Vartotojo kartografinės medžiagos, kitų vaizdinių ir duomenų mobiliajame įrenginyje naudojimą be Teisių savininko sutikimo raštu.

4.2. Vartotojas neturi teisės atgaminti ir platinti programėlės komerciniais tikslais (įskaitant už mokestį), įskaitant programinių produktų rinkiniuose, be Teisių savininko sutikimo raštu.

4.3. Vartotojas neturi teisės platinti Programėlės kitu pavidalu, kuris skiriasi nuo gautojo, be Teisių savininko sutikimo raštu.

5. Specialiosios sąlygos

5.1. Kai kurios Programėlės funkcijos atliekamos tik esant Interneto tinklo prieigai. Vartotojas savarankiškai gauna ir apmoka už tokią prieigą savo ryšių operatoriaus ar Interneto tinklo tiekėjo taikomomis sąlygomis ir tarifais.

5.2. Programėlė suteikia Vartotojui galimybę patalpinti informaciją apie potencialią Vartotojui reikiamą keleivių ir bagažo pervežimo paslaugą, taip pat susipažinti su organizacijų pasiūlymais, teikiančių atitinkamas paslaugas, ir atlikti tokių paslaugų paiešką pagal Vartotojo nustatytus parametrus.

5.3. Informacija, prieinama vartotojui programėlės apimtimi (toliau - „Duomenys“), teikiami Teisės savininko partnerių. Norint gauti išsamios informacijos apie teikiamas paslaugas (įskaitant informaciją apie „wi-fi“prieigos salonus, apie Teisių savininkų nuotraukų / vaizdo fiksavimo salone vykdymą ir kitą informaciją), Vartotojas gali kreiptis į Teisių savininko partnerius arba, naudojantis programėlės funkcijomis, pateikti savo kontaktinius duomenis, kuriais Teisių savininko partneriai gali savarankiškai susisiekti su Vartotoju ir suteikti jam informacijos apie teikiamas paslaugas.

5.4. Teisių savininkas nėra atsakinga už informacijos turinį ir (arba) aktualumą, kurią teikia partneriai, įskaitant informaciją apie partnerio paslaugų kainą, taip pat jų buvimą minėtu momentu.

5.5. Vartotojo sąveika su partneriais paslaugų įsigijimo klausimais Vartotojas vykdo savarankiškai (nedalyvaujant Teisių savininkui) pagal priimtas partnerių paslaugų teikimo taisykles. Teisių savininkas nėra atsakingas už finansinius ir kitas operacijas, kurias vykdo Vartotojas ir partneriai, taip pat už jokias Vartotojo įsigytos paslaugos iš partnerių pasekmes.

5.6. Vartotojas sutinka, kad Teisių savininkas apdorotų Vartotojo asmeninę informaciją (įskaitant asmeninius duomenis), kad Teisių savininkas perduotų asmeninę Vartotojo informaciją Teisių savininko partneriams, taip pat Teisių savininko partneriai gali apdoroti perduotą asmeninę informaciją, kad Vartotojui būtų suteiktos paslaugos Programėlės apimtimi. Naudojantis Vartotojo programėle, asmeninė Vartotojo informacija perduodama OOO „Yandex.Taxi“(ul. Lva Tolskogo 16, Maskva, 119021, Rusija) ir OOO „YANDEX“apdoroti sąlygomis ir tikslais, apibrėžtais OOO „YANDEX“Konfidencialumo politikoje, prieinama susipažinti adresu: https://yandex.com/legal/confidential_lt.

5.7. Vartotojas pareiškia, kad supranta ir sutinka, kad Programėlė gali rinkti beasmenius statistinius duomenis apie Programėlės naudojimą ir automatiniu režimu perduoti jų teisių savininkui.

5.8. Programėlės registracija ir naudojimas atliekamas Vartotojo mobiliojo telefono numeriu. Vartotojui pašalinus Programėles iš mobiliojo įrenginio atminties, Vartotojo asmeninę informaciją, gautą Teisių savininko autorizavimo proceso ir programėlės naudojimo metu, naudojantis Vartotojo mobiliojo telefono numeriu programėlėje, „Yandex.Taxi“išsaugo 1 (vienerius) metus. Tuo atveju, jei Programėlė pakartotinai įdiegiama įrenginyje ir atliekama registracija, naudojantis to pačio mobiliojo telefono identifikatoriumi, Asmeninė Vartotojo informacija, kuri buvo pateikta naudojantis mobiliojo telefono numeriu, atkuriama visa apimtimi.

5.9. Siekiant išvengti abejonių, Teisių savininkas neteikia keleivių ir bagažo pervežimo paslaugų ir informacinių-dispečerinės tarnybos paslaugų.

6. Licencijos atsakomybė

6.1. Programėlė teikiama teikiama „kai yra“(„as is“) sąlygomis. Teisių savininkas neteikia jokių garantijų dėl neklaidingo ir nepertraukiamo Programėlės ar atskirų jos komponentų ir (arba) funkcijų veikimo, programėlės atitikimo konkretiems Vartotojo tikslams, negarantuoja Duomenų teisingumo, tikslumo, pilnumo ir savalaikiškumo, taip pat neteikiamos jokios garantijos, tiesiogiai nenurodytos šioje Licencijoje.

6.2. Teisių savininkas nebus atsakingas už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines bet kokio Programėlės (įskaitant duomenis) naudojimo ar negalėjimo naudotis pasekmės ir (arba) nuostolius, sukeltus Vartotojui ir (arba) trečiosioms šalims dėl programėlės (įskaitant duomenis) ar atskirų jų komponentų ir (arba) funkcijų naudojimo ar negalėjimo naudotis, įskaitant dėl galimų klaidų ar jų darbo sutrikimų, išskyrus atvejus, kurie tiesiogiai numatyti teisiniuose aktuose.

6.3. Visus klausimus ir pretenzijas, sietinas su Programėlės ar Duomenų naudojimo / negalėjimo naudotis, taip pat galimo Programėlės ar Duomenų teisės aktų ir (arba) trečiųjų šalių teisių pažeidimo, reikia siųsti nustatyta forma atgalinio ryšio adresu support@taxi.yandex.com.

6.4. Ši Licencija ir visi ryšiai, sietini su Programėlės naudojimu, reglamentuojami Nyderlandų teise.

7. Programėlės naujinimai / naujosios versijos

7.1. Šios Licencijos galiojimas taikomas visiems kitiems Programėlės naujinimams / naujosioms versijoms. Sutikdamas su Programėlės naujinio / naujosios versijos diegimu, Vartotojas sutinka su šios Licencijos Programėlių atitinkamų naujinių / naujųjų versijų sąlygomis, jei Programėlės naujiniai / naujosios versijos neteikiamos su kitais licenciniais susitarimais.

8. Šios licencijos sąlygų pataisos

8.1. Šis licencinis susitarimas gali būti keičiamas Teisių savininko vienašališkai. Pranešimai Vartotojui apie šios Licencijos sąlygų pataisas teikiamos tinklapyje: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_lt. Nurodyti licencinio susitarimo sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų išspausdinimo datos, jei kitaip nenurodyta atitinkamame leidinyje.

9. Teisių savininko rekvizitai

„Yandex.Taxi B.V.“, (registracijos numeris 64591069)

Privati ribotosios atsakomybės bendrovė

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

Faksas: +31(0)204466372

El. paštas: support@taxi.yandex.com

Leidimo data: 2018 m. kovo 2 d.