«Яндекс.Такси» программасын уюлдук жабдуулар үчүн колдонууга лицензиялык макулдашуу

Программаны пайдалануунун алдында, өтүнүч, төмөндөгү лицензиялык макулдашуунун шарттары менен таанышыңыз.

Сиздин программаларды кандай гана болбосун колдонууңуз Сиздин ушул лицензиялык макулдашуунун шарттарын толук жана сөзсүз кабыл алгандыгыңызды билдирет.

Эгерде Сиз лицензиялык макулдашуунун шарттарын толук көлөмдө кабыл албасаңыз, Сиз программаны кайсы бир максаттарда пайдаланууга укугуңуз жок.

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Лицензиялык макулдашуу (мындан ары — Лицензия) уюлдук жабдуулар үчүн «Яндекс.Такси» программасын (мындан ары - Программа) колдонуу шарттарын белгилейт жана Россия Федерациясы, Беларусь Республикасы жана Армения Республикасынын (мындан ары — Колдонуучу) аймагындагы адамдардан тышкары кайсы гана болбосун адам менен жана Программаны колдонуу укуктарын берүүгө ыйгарым укуктуу адам (мындан ары –Укук ээси) болуп саналган Yandex.Taxi B.V. ортосунда түзүлгөн.

1.2. Программаны көчүрүп, аны өзүнүн уюлдук жабдуусуна орнотуу же Программаны кандай жол менен болбосун колдонуу аркылуу, Колдонуучу Лицензиянын бардык шарттарына өзүнүн толук жана сөзсүз макулдугун билдирет.

1.3. Программаны биздин Лицензиянын гана шарттарында колдонууга уруксат берилет. Эгерде Колдонуучу Лицензиянын шарттарын толук көлөмдө кабыл албаса, Программаны кандайдыр бир максаттарда пайдаланууга укугу жок. Программанын Лицензиянын кайсы бир шарттарын бузуу (аткарбастан) менен колдонууга тыюу салынат.

1.4. Колдонуучу тарабынан Программаны ушул Лицензиянын шарттарында коммерциялык эмес жеке максаттарда колдонуу кайтарымсыз ишке ашырылат. Программаны ушул Лицензияда каралбаган шарттарда жана ыкмаларда колдонууга Укук ээсинин өзүнчө макулдугунун негизинде гана мүмкүн болот.

1.5. Программаны колдонуу менен Сиз ушул Лицензиянын ажырагыс бөлүктөрү төмөндөгү документ болуп саналарына макул болосуз:

  • https://yandex.com/legal/taxi_termsofuse_ky дареги боюнча жайгаштырылган «Яндекс.Такси сервисин колдонуу шарттары»

    ошондой эле «ЯНДЕКС» ЖЧКсынын (Лев Толстой көч., 16, Москва, 119021, Россия) документтери, анын шарттары толугу менен Программаны колдонууга жайылтылат:

  • Интернет түйүнүнө https://yandex.ru/legal/rules дареги боюнча жайгашкан «Яндекс сервистеринин колдонуучулук макулдашуусу»;
  • Интернет түйүнүнө https://yandex.ru/legal/termsofuse дареги боюнча жайгашкан «Яндекс издөө системасын колдонууга лицензия”;
  • Интернет түйүнүнө https://yandex.ru/legal/confidential дареги боюнча жайгаштырылган “Купуялуулук саясаты”

Белгиленген документтер (анын ичинде ушул бөлүмдөрдүн) Укук ээси тарабынан кандайдыр бир атайы билдирүүсүз өзгөртүлүшү мүмкүн, документтердин жаңы редакциясы алар жарыяланган учурдан тарта эгерде редакциялоонун өзүндө башка нерсе каралбаган болсо күчүнө кирет.

1.6. Укук ээси Колдонуучуга ушул Лицензиянын англис тилинен башка тилдерге котормосун бере алат, бирок Лицензиянын шарттарынын жана анын англис тилдеги котормосунун ортосунда карама-каршылык болгон учурда, Лицензиянын англис тилиндеги гана версиясы юридикалык күчкө ээ.

2. Программага болгон укук

2.1. Программага болгон өзгөчө укук Укук ээсине таандык.

3. Лицензия

3.1. Укук ээси Колдонуучуга Программаны дүйнө жүзүнүн бардык өлкөлөрүнүн аймагында төмөндөгү ыкмалар менен өткөрүлүп берилбей турган укукту жөнөкөй (өзгөчө эмес) шарттарда кайтарымсыз берет:

3.1.1. Программаны түз функционалдык багыты боюнча колдонуу, ал максатта аны Колдонуучунун уюлдук жабдуусуна (-ларына) көчүрүү жана орнотуу (кайта өндүрүү). Колдонуучу Программаны уюлдук жабдуулардын чектелбеген санына орнотууга укуктуу.

3.1.2. Программаны коммерциялык максатында кайта өндүрүү жана жайылтуу (кайтарымсыз).

3.2. Программа «Яндекс.Такси» аталышы астында колдонулушу (анын ичинде жайылтылышы) керек. Колдонуучу Программанын аталышын, автордук укукту коргоо белгиси (copyright notice) же Укук ээсинин башка көрсөтмөлөрүн өзгөртүү/жана/же алып салууга укугу жок.

4. Чектөөлөр

4.1. Ушул лицензия тарабынан түз каралган көлөмдөрдө жана ыкмаларда колдонуудан тышкары, Колдонуучу Программада колдонулуучу алгоритмдерди ишке ашыруу жөнүндө маалыматтарды алуу максатына ээ болгон Программанын объектилик коду жана баштапкы тексти менен башка аракеттерди өзгөртүүгө, декомпилияциялоого, дизассемблирациялоого, дешифровкалоого, Программаны колдонуу менен алынган туундуларды түзүүгө, ошондой эле Программаны колдонуу менен, Программа тарабынан Колдонуучунун уюлдук жабдуусунда сакталган картографиялык материалдарга, башка сүрөттөргө жана маалыматтарга, Программанын кайсы гана болбосун компоненттерине Укук ээсинин жазуу жүзүндөгү макулдугусуз башка аракеттерди ишке ашырууга (ишке ашырууга уруксат берүүгө) укугу жок.

4.2. Колдонуучу Программаны коммерциялык максаттарда (анын ичинде акы алуу менен) кайта өндүрүүгө жана жайылтууга, анын ичинде программалык продуктулардын жыйнагынын курамында Укук ээсинин жазуу жүзүндөгү макулдугусуз укугу жок.

4.3 Колдонуучу Программаны аны алган түрүнөн айырмаланган түрдө Укук ээсинин жазуу жүзүндөгү макулдугусуз жайылтууга укугу жок.

5. Өзгөчө шарттар

5.1. Программанын айрым функцияларын Интернет түйүнү жеткиликтүү болгон учурда гана аткарууга мүмкүн болот. Колдонуучу мындай жетүү мүмкүнчүлүгүн өзүнүн байланыш операторунун же Интернет түйүнүнө кирүү провайдеринин шарттары жана тарифтери боюнча өз алдынча алат жана төлөйт.

5.2. Программа Колдонуучуга Колдонуучунун жүргүнчүлөрдү жана жүктү ташуу боюнча кызматтарына потенциалдуу суроо-талап тууралуу маалыматты жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле белгиленген тармакта кызмат көрсөтүп жаткан уюмдардын сунуштары тууралуу маалымат менен таанышат жана мындай сунуштарды Колдонуучу берген параметрлер боюнча издөөнү ишке ашырат.

5.3. Колдонуучуга Программанын алкактарында жеткиликтүү болгон маалымат (мындан ары -Маалыматтар), Укук ээсинин өнөктөштөрү тарабынан камсыздалат. Сунушталган кызматтар тууралуу толугураак маалымат алуу үчүн (анын ичинде салондо wi-fi кирүү түйүнүн болушу, Укук ээсинин өнөктөшү тарабынан салондо фото/видеокаттоону ишке ашыруу жана башка маалымат) Колдонуучу Укук ээсинин өнөктөштөрүнө кайрыла алат же программанын функционалын пайдалануу менен өзүнүн байланыш маалыматтарын берет, ал аркылуу Укук ээсинин өнөктөштөрү Колдонуучу менен өз алдынча байланышып жана ага сунушталган кызматтар тууралуу маалымат бере алышат.

5.4. Укук ээси өнөктөштөр тарабынан берилген маалыматтын мазмуну жана/же актуалдуулугу үчүн, анын ичинде өнөктөштөрдүн кызматтарынын баасы тууралуу маалымат, ошондой эле алардын ушул тапта бар экендигине жооптуу эмес.

5.5. Колдонуучунун өнөктөштөр менен кызматтарга ээ болуу маселелери боюнча өз ара аракеттенишүүлөрү Колдонуучу тарабынан өз алдынча (Укук ээсинин катышуусуз) өнөктөштөрдө кабыл алынган кызмат көрсөтүү эрежелерине ылайык ишке ашырылат. Укук ээси Колдонуучу жана өнөктөштөр тарабынан жасалуучу финансылык жана башка операциялар, ошондой эле Колдонуучунун өнөктөштөрдүн кызматтарын сатып алуунун кайсы гана болбосун кесепеттери үчүн жооптуу эмес.

5.6. Колдонуучу Укук ээсине Колдонуучунун жеке маалыматын (анын ичинде жеке маалыматтар) Укук колдонуучу тарабынан иштеп чыгууга, Укук ээсине Колдонуучунун жеке маалыматтарын Укук ээсинин өнөктөштөрүнө берүүгө, ошондой эле Укук ээсинин өнөктөштөрү тарабынан Колдонуучуга Программанын алкагында кызмат көрсөтүү максаттары үчүн жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугун берет. Колдонуучу Программаны колдонуп жаткан учурда Колдонуучунун жеке маалыматтары «Яндекс.Такси» ЖЧКсына (Лев Толстой көч., 16, Москва, 119021, Россия) жана «ЯНДЕКС» ЖЧКсына таанышуу үчүн https://yandex.com/legal/confidential дареги боюнча жеткиликтүү болгон «ЯНДЕКС» ЖЧКсынын Купуялуулук саясатында аныкталган шарттарда жана максаттар үчүн иштеп чыгууга берилет.

5.7. Колдонуучу ушуну менен Программа, Программаны пайдалануу тууралуу аты-жөнү жазылбаган статистикалык маалыматтарды чогултушу жана аларды Укук ээсине автоматтык түрдө берүүсү мүмкүн экендиги тууралуу маалымат алат, түшүнөт жана макул болот.

5.8. Программаны каттоо жана пайдалануу Колдонуучунун уюлдук телефонунун номерин пайдалануу аркылуу жүргүзүлөт. Колдонуучу Укук ээси тарабынан Колдонуучунун уюлдук телефонун пайдалануу менен авторизациялоо процессинде алынган жеке маалыматтарын Программаны Колдонуучунун уюлдук жабдуусунун эс-тутумунан алып салган учурда, маалыматтар Яндекс.Такси сервисинин алкагында 1 (бир) жыл ичинде сакталып турат. Эгерде Программа жабдууга кайрадан орнотула турган болсо жана идентификатор катары ошол эле уюлдук номерди пайдаланса, Колдонуучунун уюлдук жабдуунун белгиленген номерин пайдалануу менен берилген жеке маалыматтары толук көлөмдө калыбына келтирилет.

5.9. Шектенүүнү жаратпас үчүн Укук ээси жүргүнчүлөрдү жана жүк ташуу, маалыматтык-диспетчердик кызматтын кызматтары боюнча кызматтарды көрсөтпөйт.

6. Лицензия боюнча жоопкерчилик

6.1. Программа "кандай болсо" (as is) шарттарында берилет. Укук ээси Программанын же анын айрым компоненттери жана/же функцияларынын катасыз жана тынымсыз иштешине, Программанын Колдонуучунун конкреттүү максаттарына дал келишине эч кандай кепилдик бербейт, Маалыматтардын аныктыгына, тактыгына, толук болушуна жана өз учурунда берилишине кепилдик бербейт, ошондой эле ушул Лицензияда түз көрсөтүлбөгөн эч кандай башка кепилдиктерди бербейт.

6.2. Укук ээси Программаны (анын ичинде Маалыматтарды) кандайдыр бир түз же кыйыр кандайдыр бир пайдалануу же аны пайдалануунун мүмкүн эместигинен улам келип чыккан кесепеттер үчүн, Колдонуучуга жана/же үчүнчү жактарга Программаны кандайдыр бир пайдалануу, пайдаланбоо же аны колдонуу мүмкүн эмес болгон учурда (анын ичинде Маалыматтарды) же анын өз алдынча компоненттерин жана/же функцияларын, анын ичинде иштеп жаткан учурдагы, мыйзамда түз каралган учурлардан тышкары мүмкүн болгон каталар же бузулуулар үчүн Колдонуучуга жана/же үчүнчү жактарга келтирилген чыгашалар үчүн жооптуу эмес.

6.3. Программаны же Маалыматтарды колдонуу/колдонуунун мүмкүн эместиги, ошондой эле Программа же Маалыматтардын мыйзамдарды жана/же үчүнчү жактардын укуктарды мүмкүн болгон бузуусу менен байланышкан бардык суроолор жана дооматтар кайтарым байланыш формасы аркылуу support@taxi.yandex.com дареги боюнча жөнөтүлүшү керек.

6.4. Ушул Лицензия жана Программаны колдонуу менен байланышкан бардык мамилелер Нидерландылардын мыйзамы тарабынан жөнгө салынат.

7. Жаңылоолор/ Программанын жаңы версиялары

7.1. Ушул Лицензиянын аракети Программанын кийинки бардык жаңылануулары/жаңы версияларына жайылтылат. Программанын жаңылоо/жаңы версиясын орнотууга макул болуу менен Колдонуучу ушул Лицензиянын Программанын тиешелүү жаңылоолору/жаңы версиялары үчүн шарттарын, эгерде Программаны жыңылоо/жаңы версияны орнотуу башка лицензиялык макулдашуу менен коштолбосо кабыл алат.

8. Ушул Лицензиянын шарттарын өзгөртүү

8.1. Ушул лицензиялык макулдашуу Укук ээси тарабынан бир тараптуу тартипте өзгөрүшү мүмкүн. Колдонуучунун ушул Лицензиянын шарттарына киргизилген өзгөрүүлөрү тууралуу билдирүү: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_ky. Лицензиялык макулдашуунун шарттарындагы белгиленген өзгөрүүлөр, эгерде тиешелүү жарыяда башка нерсе айтылбаган болсо аларды жарыялаган күндөн тарта күчүнө кирет.

9. Укук ээсинин реквизиттери

Yandex.Taxi B.V., (катталуу номери 64591069)

Private Limited Liability Company

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

Жарыяланган күнү: 02.03.2018