Litsentsileping programmi „Yandex.Taxi” kasutamiseks mobiilseadmetel

Enne programmi kasutamist palun tutvuge alltoodud litsentsilepingu tingimustega.

Iga teiepoolne programmi kasutamine tähendab käesoleva litsentsilepingu tingimuste täielikku ja tingimusteta aktsepteerimist.

Kui te ei aktsepteeri täies mahus litsentsilepingu tingimusi, pole teil õigust seda programmi kasutada.

1. Üldsätted

1.1. Käesolev Litsentsileping (edaspidi Litsents) määrab programmi Yandex.Taxi kasutamise tingimused mobiilsideseadmete jaoks (edaspidi Programm) ja on sõlmitud suvalise isiku, kes kasutab Programmi, välja arvatud Vene Föderatsiooni, Valgevene ja Armeenia Vabariigi territooriumil (edaspidi Kasutaja) elavad isikud, ja Yandex.Taxi B.V. vahel, kes on volitatud andma õigust Programmi kasutamiseks (edaspidi - Õiguse omaja).

1.2. Kopeerides Programmi, paigaldades selle oma mobiilsideseadmesse või kasutades seda Programmi mingil muul moel, Kasutaja väljendab oma täielikku ja tingimusteta nõusolekut kõigi litsentsitingimustega.

1.3. Programmi kasutamine on lubatud ainult käesoleva Litsentsi tingimustel. Kui Kasutaja ei aktsepteeri Litsentsi tingimusi täismahus, pole Kasutajal õigust seda Programmi kasutada ükskõik millisel eesmärgil. Programmi kasutamine mis tahes litsentsitingimuse rikkumise (mittetäitmise) korral on keelatud.

1.4. Selle Pogrammi kasutamine käesoleva Litsentsi tingimuste alusel isiklikel mittetulunduslikel eesmärkidel on tasuta. Programmi kasutamine tingimustel ja viisidel, mis ei ole käesolevas Litsentsis ettenähtud, võib olla lubatud ainult Õiguse omaja erilepingu alusel.

1.5. Programmi kasutamisel nõustute sellega, et käesoleva programmilitsentsi lahutamatud osad on:

Nimetatud dokumente (sh kõiki nende osi) võib Õiguse omaja muuta ilma teavitamata, dokumentide uus redaktsioon jõustub nende avaldamise hetkest, kui redaktsioonis endas ei ole ette nähtud teisiti.

1.6. Õiguse omaja võib anda Kasutajale käesoleva Litsentsi tõlke inglise keelest teistesse keeltesse, kuid vasturääkivuste korral ingliskeelsete tingimuste ja nende tõlke vahel juriidilist jõudu omab üksnes ingliskeelne Litsentsi versioon.

2. Õigused programmile

2.1. Ainuõigus Programmile kuulub Õiguse omajale.

3. Litsents

3.1. Õiguse omaja annab Kasutajale tasuta edasiandmisõiguseta õiguse Programmi kasutamiseks lihtsa (mitteeksklisiivse) Litsentsi tingimustel kõikide maailma riikide territooriumil järgmistel viisidel:

3.1.1. Kasutada Programmi selle otsesel funktsionaalsel otstarbel, mille jaoks kopeerida ja installida (esitada) see Kasutaja mobiilsideseadme(tе)sse. Kasutajal on õigus installida Programmi piiramatu arvusse mobiilsideseadmetesse.

3.1.2. Esitada ja levitada Pogrammi mittetulunduslikul otstarbel (tasuta).

3.2. Programmi tuleb kasutada (sh levitada) nime all Yandex.Taxi. Kasutajal pole õigust muuta ega kustutada Programmi nime, autoriõiguse märki (Copy right notice) või muid viiteid Õiguse omajale.

4. Piirangud

4.1. Kasutajal ei ole õigust objektikoodi ja Programmi lähteteksti muuta, dekompileerida, disassembleerida, dešifreerida ning sooritada nende suhtes muid toiminguid, mille eesmärk on saada informatsiooni Programmis sisalduvate algoritmide realiseerimisest, luua Programmi abil tuletisinstrumente, ning kasutada (lubada kasutada) mõnel muul viisil Programmi, suvalisi Programmi komponente, Programmi abil Kasutaja mobiilseadmel hoitavaid kartograafilisi materjale, muid pilte või andmeid, ilma Õiguse omaja kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui otseselt käesolevas Litsentsis ettenähtud ulatuses ja viisidel.

4.2. Kasutajal ei ole õigust esitada ja levitada Programmi ärilistel eesmärkidel (sh tasu eest), sealhulgas programmide kogumike koosseisus, ilma Õiguse omaja kirjaliku nõusolekuta.

4.3 Kasutajal ei ole õigust levitada Programmi kujul, mis erineb sellest, milline see oli siis, kui ta selle sai, ilma Õiguse omaja kirjaliku nõusolekuta.

5. Eritingimused

5.1. Mõnede Programmi funktsioonide kasutamine võib olla võimalik ainult interneti kasutamise võimaluse korral. Kasutaja iseseisvalt hangib mainitud juurdepääsu ja maksab selle eest oma sideoperaatori või Interneti-võrguteenuse osutaja poolt kehtestatud tariifide järgi.

5.2. Programm pakub Kasutajale võimaluse panna üles teavet reisijate ja pagasiveo teenuste potentsiaalse nõudluse kohta ja samuti selles valdkonnas vastavaid teenuseid osutatavate organisatsioonide pakkumiste kohta ning otsida selliseid pakkumisi Kasutaja poolt antud otsinguparameetrite järgi.

5.3. Programmi raames Kasutajale kättesaadav teave (edaspidi Andmed) edastatakse Õiguse omaja partnerite poolt. Täpsema teabe saamiseks pakutavate teenuste kohta (sh teavet salongis Wi-Fi ühenduse, foto - ja videojälgimise olemasolu jm info), võib Kasutaja pöörduda Õiguse omaja partnerite poole või sisestada Programmi oma kontaktandmed, mille kaudu Õiguse omaja partnerid saavad ise Kasutajaga ühendust võtta ja anda talle teavet pakutavate teenuste kohta.

5.4. Õiguse omaja ei vastuta informatsiooni sisu ja/või aktuaalsuse eest, sh partnerite teabe eest nende poolt pakutavate teenuste hindade kohta, samuti nende kättesaadavuse kohta antud hetkel.

5.5. Kasutaja suhtleb teenuste saamise küsimustes partneritega iseseisvalt (ilma Õiguse omaja osaluseta) vastavalt partneritel kehtivatele teenuse osutamise reeglitele. Õiguse omaja ei vastuta Kasutaja ja partnerite rahaliste ja muude toimingute eest, samuti ka igasuguste tagajärgede eest, mis tekivad Kasutajal partneritelt teenuste saamise järel.

5.6. Kasutaja annab Õiguse omajale teadliku nõusoleku personaalsete andmete töötlemiseks (sh isikuandmed) ja üleandmiseks Õiguse omaja partneritele, samuti partneritele isikuandmete töötlemiseks teenuste osutamise eesmärgil Programmi raames. Kasutaja poolt Programmi kasutamisel edastatakse kasutaja isikuandmed OOO-le Yandex.Taxi (Lev Tolstoi 16, Moskva, 119021, Venemaa) ja OOO-le YANDEX, nende töötlemiseks provaatsuspoliitikas määratletud tingimustel ja eesmärkidel, mis on saadaval aadressil https://yandex.com/legal/confidential_et.

5.7. Käesolevaga on Kasutajat teavitatud, ta saab aru ja nõustub sellega, et Programm võib koguda isikustamata statistilisi andmeid Programmi kasutamise kohta ja anda neid automaatrežiimil üle Õiguse omajale.

5.8. Programmi registreerimine ja kasutamine toimub Kasutaja mobiilinumbri abil. Kasutaja poolt Programmi kustutamisel oma mobiilsideseadme mälust säilitatakse Kasutaja isikuandmed, mille Õiguse omaja on saanud autoriseerimise ajal Kasutajale mobiiltelefoni numbri ja Programmi kasutamise ajal, teenuse Yandex.Taxi raames 1 (ühe) aasta jooksul. Juhul, kui Programm installeeritakse seadmesse uuesti ja logitakse sisse kasutades isiku tuvastamiseks sama mobiilinumbrit, mida on kasutatud varem, siis Kasutaja isikuandmed, mis on esitatud antud mobiilinumbriga sisse logides, taastatakse täielikus mahus.

5.9. Kahtluste vältimiseks ei osuta Õiguse omaja reisijate- ja pagasiveo ja abiinfo- ja dispetšeriteenuseid.

6. Litsentsijärgne vastutus

6.1. Programm esitatakse tingimustel "nagu on" (as is). Õiguse omaja ei anna mingeid garantiisid Programmi ja/või selle komponentide ja/või funktsioonide veatu ja katkematu töö kohta, Programmi vastavust Kasutaja mõnele kindlale sihtotstarbele, ei garanteeri Andmete usaldusväärsust, täpsust, täiust ja õigeaegsust ning ei anna ka mingeid muid garantiisid, mis pole käesolevas Litsentsis otseselt välja toodud.

1 See tähendab, et tingimuseks on teadmine, et tema andmete kaitse ei ole tagatud Euroopa Liidu õigusega.

6.2. Õiguse omaja ei vastuta mitte mingite otseste või kaudsete tagajärgede eest Programmi (sh andmete) ükskõik millise kasutuse või siis kasutamise võimatuks osutumise korral ja/või kahju eest, mis on tekitatud Kasutajale ja/või kolmandatele osapooltele Programmi kasutamisest, kasutamata jätmisest või Programmi või selle üksikute komponentide (sh andmed) ja/või funktsioonide kasutamise võimatuks osutumisest, sealhulgas võimalike vigade või tõrgete tõttu nende töös, välja arvatud seaduses otseselt ettenähtud juhtudel.

6.3. Kõik küsimused ja pretensioonid, mis on seotud Programmi või andmete kasutamisega/võimatusega Programmi või andmeid kasutada, ning võimalikud rikkumised Programmi või seadusandluse ja/või kolmandate isikute suhtes, tuleb esitada tagasiside vormi kaudu aadressil support@taxi.yandex.com.

6.4. Käesolevat Litsentsi ja kõik Programmi kasutamisega seotud suhteid reguleerib Hollandi seadusandlus.

7. Värskendused/Programmi uued versioonid

7.1. Käesoleva Litsentsi kehtivus laieneb kõikidele järgnevatele Programmi värskendustele/uutele versioonidele. Nõustudes paigaldama Programmi värskendust/uuemat versiooni, võtab Kasutaja täitmiseks käesoleva Litsentsi tingimused vastavate värskenduste/uuemate versioonide jaoks, kui värskendus/Programmi uus versioon ei ole seotud uue omaette litsentsilepinguga.

8. Käesoleva Litsentsi tingimuste muutmine

8.1. Käesolevat Litsentsilepingut võib muuta Õiguse omaja ühepoolselt. Teade käesoleva Litsentsi tingimustesse sisseviidavate muudatuste kohta avaldatakse veebilehel: https://yandex.com/legal/taxi_mobile_agreement_et. Nimetatud muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast, kui vastavas teates ei ole sätestatud teisiti.

9. Õiguse omaja rekvisiidid

Yandex. Taxi B.V. (registreerinumber 64591069)

Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

tel.: +31(0)202066970 / +31(0)202066971 / +31(0)623505401

fax.: +31(0)204466372

e-mail: support@taxi.yandex.com

Avaldamise kuupäev: 28.04.2018