התנאים הכלליים / The General Terms

התנאים הכלליים The General Terms
1. הגדרות ופרשנות 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
1.1. בתנאים כלליים אלה, בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שבצידן: 1.1. In these General Terms the following capitalised words and expressions shall have the following meanings:
1.1.1. "ההסכם" – הסכם בו התקשרו הקבלן והלקוח ביחס לשירות האלקטרוני; 1.1.1. ‘Agreement’ shall mean an agreement entered into by and between the Contractor and the Customer with regard to the E-Service.
1.1.2. "השהיה" – עיכוב מתן השירות ביחס ללקוח, בנסיבות המפורטות בהסכם זה; 1.1.2. ‘Hold Off’ shall mean delaying the operation of the Service with regard to the Customer in the circumstances specified in the Agreement.
1.1.3. "קופסת תאורה" – מתקן פרסום המותקן על רכב וכל ציוד קשור. 1.1.3. “Lightbox” shall mean an advertising device installed on a Vehicle and any related equipment.
1.1.4. "תעריפים מרביים" – הערכים המרבים לחישוב דמי ההעברה, כשהערכים כאמור נקבעים בהסכם. 1.1.4. ‘MaximumTariffs’shall mean the maximum values for calculation of the Transfer Fee, which values are set by the Agreement.
1.2. למונחים ולביטויים שאינם מוגדרים בתנאים כלליים אלה תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם. 1.2. Capitalised words and expressions that are not defined in the General Terms shall have the meaning attached to them in the Agreement.
1.3. התייחסות לסעיף או פיסקה הינה התייחסות לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בתנאים כלליים אלה, ולמעט אם נקבע אחרת במפורש בתנאים כלליים אלה, לא לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בהסכם. 1.3. A reference to a Section, Clause, or paragraph shall be a reference to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of these General Terms and, unless otherwise expressly provided for herein, not to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of the Agreement.
2. התנאים הכלליים 2. THE GENERAL TERMS
2.1. תנאים כלליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, ולמעט אם נקבע במפורש אחרת בתנאים כלליים אלה, הם יקראו ויפורשו ביחד עם ההסכם. 2.1. These General Terms constitute an integral part of the Agreement and, unless otherwise expressly provided for herein, shall be read and interpreted in conjunction with the Agreement.
3. מסירת מידע 3. THE PROVISION OF INFORMATION
3.1. הצדדים מסכימים ומאשרים שלנהג, לרבות אך לא רק במתן שירותי ההעברה למשתמש, תהיה ההרשאה למסור את המידע שלהלן לקבלן מטעמו של הלקוח (כשמובן שהוראות סעיף משנה 3.4.6 להסכם יחול גם על מידע על פי תנאים כלליים אלה): 3.1. The Parties agree and acknowledge that the Driver, including without limitation when rendering the Transfer services to a User, shall have an authority to provide the following information to the Contractor on behalf of the Customer (it being understood that the provisions of Section 3.4.6 of the Agreement shall also apply to information under these General Terms):
3.1.1. נתוני המיקום הגיאוגרפי (מעקבי GPS) של הרכב של הנהג; 3.1.1. geographical location data (GPS tracks) of the Driver’s Vehicle;
3.1.2. נתונים על הסטטוס של הרכב (קרי, 'פנוי', 'בהמתנה', 'בנסיעה' ואותות אחרים כפי שהם קיימים בשירות); 3.1.2. a Vehicle’s status data (that is ‘available’, ‘waiting’, ‘driving’ and other signal as available in the Service);
3.1.3. פרטי הנהג: 3.1.3. a Driver’s details:
(א) שם מלא, (a) full name,
(ב) מספר זהות, (b) identification number,
(ג) תאריך לידה, (c) date of birth,
(ד) כתובת מגורים רשמית, (d) official residential address,
(ה) אם נדרשו על ידי הקבלן, עותקים סרוקים של תעודת זהות, בצירוף העמודים הכוללים את הפרטים האישיים המנויים בפיסקאות משנה 3.1.3(א)-(ד), (e) if requested by the Contractor, scanned copies of identity card with pages containing the personal details listed in Clauses 3.1.3(a)–(d),
(ו) פרטי רישיון הנהיגה: (f) driving licence details:
(1) שם פרטי ושם משפחה, i. forename and surname,
(2) תאריך הלידה, ii. date of birth,
(3) מועד פקיעת תוקף הרישיון, iii. expiry date,
(4) הגוף הרשמי שהנפיק את הרישיון, iv. official body that has issued the licence,
(5) מספר הרישיון, v. licence number,
(6) המקום בו הונפק הרישיון, vi. place where the licence has been issued,
(7) קטגוריית הרכב, אחת או יותר, לגביה ניתן הרישיון, וכן vii. car category or categories to which the licence extend, and
(8) אם נדרש על ידי הקבלן, עותק סרוק של רישיון הנהיגה (מכל צידיו); וכן viii. if requested by the Contractor, scanned copy of the driving licence (all sides), and
(ז) מספר הטלפון של הנהג; (g) Driver’s phone number;
3.1.4. פרטי רכב: 3.1.4. a Vehicle’s details:
(ח) מספר לוחית הרישוי, (a) licence plate number,
(ט) יצרן הרכב (כמצוין ברישיון הרכב), (b) vehicle producer (as stated in a Vehicle’s registration certificate),
(י) שנת הייצור כמצוין ברישיון הרכב), (c) manufacturing year (as stated in the Vehicle’s registration certificate),
(יא) צבע הרכב, (d) a Vehicle’s colour,
(יב) ביטוח הרכב, (e) the Vehicle’s insurance,
(יג) מועד פקיעת הרישיון השנתי, (f) the date of expiry of yearly registration,
(יד) הרישיון להפעלת המונית (מספר ירוק), (g) the license to operate a taxi (green number),
(טו) המונה של המונית, וכן (h) the taximeter, and
(טז) פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי הקבלן, (i) other details requested by the Contractor,
(יז) אם נדרשו על ידי הקבלן, עותק סרוק של רישיון הרכב של המונית (מכל צידיו), וכל מסמך אחר הקשור באמור לעיל, (j) if requested by the Contractor, scanned copy of the Vehicle’s registration certificate (all sides) and any other documents related to the above,
(יח) תמונות של פנים וחוץ הרכב. (k) pictures of the interior and exterior of the Vehicle.
3.2. ככל שהלקוח יקבל מהקבלן, בין בדרך של הודעה אלקטרונית, הודעה בכתב או בדרך אחרת, דרישה בנוגע לתאונה בה היה מעורב המשתמש ושהתרחשה במהלך מתן שירותי ההעברה (לרבות אך לא רק תאונת דרכים או כל תאונה אחרת שיש בה סיכון לחייו, בריאותו, רווחתו ו/או רכושו של המשתמש), הלקוח ימסור לקבלן, באופן מיידי, את המידע והמסמכים שפורטו בבקשה (לרבות אך לא רק מסמכים שהוצאו על ידי רשות ציבורית המפקחת על בטיחות בדרכים וכל רשות מוסמכת אחרת המעורבת בחקירת התאונה). ככל שדבר זה אינו אסור בדין המדינה, המידע והמסמכים כאמור ימסרו למשתמש. 3.2. If the Customer receives, either by a way of an Electronic Notice, a Written Notice, or otherwise, from the Contractor a request related to an accident involving the User and occurred during the rendering of the Transfer services (including without limitation a road traffic accident or any other accident involving a threat to life, health, well-being, and (or) property of the User), the Customer shall immediately provide to the Contractor the information and documents mentioned in the request (including without limitation documents issued by a public authority overseeing traffic safety and any other authorised body involved into the accident investigation). If it is not prohibited by the Country Law, such information and documents may be provided to the User.
4. שירות לנהגים 4. SERVICE FOR DRIVERS
4.1. השירות לנהגים היא הדרך היחידה לקבלת בקשות מן השירות. 4.1. The Service for Drivers is the only method for receiving Requests from the Service.
4.2. הלקוח והנהגים שלו יהיו רשאים לעשות שימוש בשירותים אחרים לצורך ביצוע שירותי ההעברה. הלקוח לא יפלה את השירות לנהגים במתן עדיפות או יתרון מסויימים לשירותים אחרים, ללא סיבה אובייקטיבית, הוגנת וסבירה. 4.2. The Customer and its Drivers may use other services for performing the Transfer services. The Customer shall not discriminate against the Service for Drivers by giving other services a particular preference or advantage without objective, fair, and reasonable cause.
5. דרישות ביחס ללקוח, הנהגים והרכבים שלו 5. REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE CUSTOMER, ITS DRIVERS AND VEHICLES
5.1. הלקוח מתחייב שבכל עת הוא יעמוד ויבטיח שנהגיו והרכבים שלו יעמדו, בדרישות המפורטות בהסכם, לרבות אך לא רק סעיף ‏5 זה. 5.1. The Customer undertakes that at all times it will comply and ensure that its Drivers and Vehicles will comply with the requirements listed in the Agreement including without limitation this Section 5.
5.2. אם הנהג ו/או הרכב של הלקוח לא יעמוד בדרישות כמפורט בסעיף משנה ‏5.5 ו/או ‏5.6, הלקוח מתחייב לוודא שרק אותם הנהגים ו/או הרכבים שעומדים בדרישות אלה יורשו לבצע בקשות. 5.2. If the Customer’s Driver and (or) Vehicle does not meet the requirements as listed in Clause 5.5 and (or) Clause 5.6, the Customer undertakes to ensure that only those Driver and (or) Vehicle that meets these requirements shall be permitted to perform Requests.
5.3. הלקוח יהיה רשאי לבקש ייעוץ מהלקוח בנוגע לבקשות, לשירות ולעניינים אחרים הקשורים לשירות. הקבלן יהיה רשאי, אך לא חייב, להשיב לבקשות הלקוח. 5.3. The Customer may seek the Contractor’s advice related to Requests, the Service, and other matters associated with Service. The Contractor may, but is not obliged to, reply to the Customer’s requests.
5.4. הלקוח יוודא כמפורט להלן: 5.4. The Customer shall ensure that:
5.4.1. נהג שאינו עומד בתנאים כמפורט בפיסקת משנה 5.5 לא יורשה לבצע את הבקשות; 5.4.1. a Driver who does not meet the conditions as listed in Clause 5.5 shall not be allowed to perform the Requests;
5.4.2. רכב שאינו עומד בתנאים כמפורט בפיסקת משנה ‏5.6 לא יעשה בו שימוש לצורך ביצוע הבקשות; 5.4.2. a Vehicle which does not meet the conditions as listed in Clause 5.6 shall not be used for performing the Requests.
5.4.3. נתוני המיקום הגיאוגרפי (מעקבי GPS) של רכב ומידע ונתונים אחרים כנדרש בהסכם, יועברו באופן רציף לשירות, בזמן אמת; 5.4.3. a Vehicle’s geographical location data (GPS tracks) and other information and data as required by the Agreement is continuously transferred to the Service in real-time;
5.4.4. המידע והנתונים שיועברו על פי ההסכם יהיו רלוונטיים ומדוייקים, לרבות אך לא רק אלה הנמסרים על ידי הנהג הפועל מטעמו של הלקוח; וכן 5.4.4. information and data that is transferred pursuant to the Agreement is relevant and accurate, including without limitation those provided by the Driver acting on behalf of the Customer; and
5.4.5. הוא יעמוד בדרישות דין המדינה, לרבות אך לא רק חקיקת הגנת הצרכן (לדוגמא, ככל שהדבר יהיה רלוונטי: הוא יודיע ללקוח את זהותו ואת מלוא פרטי ההיתר או הרישיון שמאפשרים לו לבצע את שירותי ההעברה באופן חוקי). 5.4.5. it complies with the Country Law including without limitation consumer protection legislation (for example, if applicable: it informs the consumer of its identity and full particulars of its permit or licence that makes it legal to provide the Transfer services).
5.5. הלקוח יוודא שלכל נהג: 5.5. The Customer shall ensure that every Driver has:
5.5.1. יש לפחות שלוש (3) שנות ניסיון בנהיגה; 5.5.1. at least three (3) years of driving experience;
5.5.2. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, עבר בדיקה רפואית מקיפה וקיבל אישור רלוונטי או ראיה אחרת המאשרים שהנהג כשיר מבחינה רפואית לתת את שירותי ההעברה; 5.5.2. as and when required by the Country Law, passed a thorough medical check-up and obtained a relevant certificate or other evidence confirming that the Driver is medically fit to render the Transfer services;
5.5.3. דירוג של לפחות ארבע (4) מתוך חמש (5) נקודות, כפי שיקבע על ידי השירות וכפי שיהיה זמין באמצעות ממשק הרשת של השותף, ואף נהג עם דירוג נמוך יותר לא יורשה לבצע את הבקשות; 5.5.3. a rating of at least four (4) out of five (5) points as determined by the Service and available via the Partner Web Interface, and no Driver with a lower rating is allowed to perform the Requests;
5.5.4. יש לו גישה לגירסא הרשמית של השירות לנהגים, והוא אינו עושה שימוש בכל גירסא של השירות לנהגים ששונתה; וכן 5.5.4. access to the official version of the Service for Drivers and does not use any modified version of the Service for Drivers; and
5.5.5. הוא עומד בכל הדרישות האחרות שבדין המדינה, במידה הנדרשת לצורך מתן שירותי ההעברה. 5.5.5. complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to render the Transfer services.
5.6. הלקוח יוודא שכל רכב: 5.6. The Customer shall ensure that every Vehicle:
5.6.1. מצויד בלפחות שתי (2) כריות אוויר; 5.6.1. is equipped with at least two (2) safety bags;
5.6.2. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, ניתן לגביו היתר, רישיון או מסמך אחר שמכוחם ניתן לעשות בו שימוש כדין לצורך שירותי ההעברה; וכן 5.6.2. as and when required by the Country Law, has been issued with a permit, licence, or another document that makes it lawful to use it for the Transfer services; and
5.6.3. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, הוא עבר הליך מקיף לפיקוח על מצבו הטכני, וקיים בקשר לכך אישור או ראיה אחרת מתאימים, המאשרים שהרכב בטוח וכשיר לשימוש בשירותי ההעברה; 5.6.3. as and when required by the Country Law, has passed a thorough procedure for control of the Vehicles’ technical condition and in regard to which a relevant certificate or other evidence confirming that the Vehicle is safe and fit for the usage in the Transfer services;
5.6.4. יהיה מבוטח בביטוח רכב מתאים נגד נזקי גוף ופגיעה אישית, ביטוח חבות רכוש המכסה כל נזק לצדדים שלישיים, וביטוח רכוש לרכב, שיכסה גם את הקבלן מפני דרישות, תביעות, נזקים, הליכים מנהליים ורגולטוריים, או סעד לא כספי אחר שינבע או קשור בביצוע ההסכם על ידי הלקוח או הנהג; הביטוח יכלול אישור על ויתור על כל זכות שיבוב נגד הקבלן ויציין במפורש שהוא קודם לכל ביטוח שיכול שיערך על ידי הקבלן. 5.6.4. will be ensured with adequate automobile insurance for bodily and personal injury, liability property insurance covering any loss to third parties, and property insurance for the automobile, which will also cover the Contractor for claims, lawsuits, damages, administrative and regulatory proceedings, or other non-monetary relief arising out of or relating to Customer's or Driver's performance under the Agreement; the insurance will include an endorsement that waives all subrogation rights against the Contractor and shall specify that it is primary to any insurances that may be purchased by the Contractor;
5.6.5. עמד בדרישות אחרות שבדין המדינה, במידה הנדרשת לצורך השימוש בו במתן שירותי ההעברה. 5.6.5. has complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to be used for rendering the Transfer services.
5.7. במידה וקופסת תאורה תותקן על רכב, התנאים הבאים יחולו בקשר לקופסת התאורה ולרכב: 5.7. If a Lightbox shall be installed on a Vehicle, the following provisions shall apply with respect to such Lightbox and Vehicle:
5.7.1. קופסת התאורה תשאר בכל זמן בבעלותו הבלעדית של הקבלן; 5.7.1. the Lightbox shall remain at all times in the sole ownership and title of the Contractor;
5.7.2. קבלת והתקנת קופסת התאורה על הרכב, יהוו אישור של הנהג והלקוח כי קופסת התאורה התקבלה במצב טוב, אלא אם במעמד קבלת קופסת התאורה, הלקוח מסר הודעה בכתב לקבלן עם תיאור מפורט של כל פגם ו/או תקלה בקופסת התאורה; 5.7.2. the receipt and installment of the Lightbox on the Vehicle shall constitute the Driver's and Customer's approval that the Lightbox was received in good condition, unless, upon receipt of the Lightbox, the Customer provided a Written Notice to the Contractor with a detailed description of any defect and (or) malfunction of the Lightbox;
5.7.3. הלקוח מתחייב כי קופסת התאורה תנוקה ותתוחזק על ידי הלקוח ו/או הנהג בכל זמן, בהתאם להוראות הקבלן; 5.7.3. the Customer undertakes that the Lightbox shall be cleaned and maintained by the Customer and (or) the Driver at all times, in accordance with the Contractor's instructions;
5.7.4. הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שיגרם לקופסת התאורה וישא בכל הוצאה אשר עשויה להיות בקשר לתיקון נזק שנגרם לקופסת התאורה. בנוסף, הלקוח ישיב לקבלן כל הוצאה שתגרם לו במקרה של גניבה, אובדן או נזק שלא תוקן. 5.7.4. the Customer shall be liable for any damage caused to the Lightbox, and shall bear any and all expenses which may be accrued in connection with the repair of damage to the Lightbox. In addition, the Customer shall fully reimburse the Contractor in any case of theft, loss or unrepaired damage to the Lightbox; and
5.7.5. במועד המוקדם מבין (א) סיום או פקיעת ההסכם, או (ב) שבעה (7) ימים קלנדרים לאחר הפקת הודעה אלקטרונית ללקוח עם בקשה להשבת קופסת התאורה, הלקוח יוודא כי הנהג ישיב את קופסת התאורה באותו המצב הפיזי בו סופקה על ידי הקבלן. 5.7.5. upon the earlier of (i) the termination or expiration of the Agreement, or (ii) seven (7) calendar days after the issuance of an Electronic Notice to the Customer requesting the return of the Lightbox, the Customer shall ensure that the Driver returns the Lightbox in the same physical condition as it was provided by Contractor.
6. דרישות לגבי בקשות ושירותי ההעברה 6. REQUIREMENTS WITH REGARD TO REQUESTSAND TRANSFER SERVICES
6.1. ככל שהלקוח אישר בקשה, הלקוח מתחייב שבכל עת: 6.1. If the Customer has accepted a Request, the Customer undertakes that at all times:
6.1.1. יימצא רכב זמין במיקום ובזמן שצויינו בבקשה; 6.1.1. a Vehicle is available at the location and time specified in the Request;
6.1.2. ככל שיצויין בתעריפים המרביים זמן המתנה חינם, זמן ההמתנה חינם (שיחושב החל ממשלוח אות 'ממתין' באמצעות השירות על ידי נהג) שווה לפחות לזמן ההמתנה בחינם שצויין בתעריפים המרביים; 6.1.2. if the Maximum Tariffs specify a free waiting time, the free waiting time (i.e., which is calculated from the moment when a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver) is at least equal to the free waiting time as specified by the Maximum Tariffs;
6.1.3. לא יתבצעו כל שיחות טלפון למשתמש שהפעיל את אופציית ה'אל תתקשרו אלי' באפליקציית הסלולר של השירות, למעט אם הדבר נדרש על מנת לקבוע את מיקום האיסוף או את מסלול הנסיעה למיקום האיסוף, ולא קיים שום אמצעי אחר לוודא מידע זה; 6.1.3. no phone calls are made to a User who has activated the ‘Don’t call me’ option in the Service mobile application unless it is necessary to ascertain the pick-up location or a driving route to the pick-up location and there is no other means to ascertain this information;
6.1.4. דמי ההעברה לעולם לא יעלו על אלה: (א) התעריפים המרביים; (ב) דמי ההעברה, שיחושבו בהתאם לסעיף ‏8; 6.1.4. the Transfer Fee never exceeds (a) the Maximum Tariffs and (b) the Transfer Fee, which is calculated in accordance with Section 8;
6.1.5. תלונות של משתמשים לגבי הבקשות שלהם ושירותי ההעברה הרלוונטיים יזכו לתשובה, וכל הצעדים הנדרשים ינקטו, בתוך עשרים וארבע (24) שעות מקבלת התלונה על ידי הלקוח, או מוקדם יותר ככל שמהות התלונה תחייב מענה מיידי יותר. 6.1.5. Users’ complaints with regard to their Requests and relevant Transfer services are replied and all required measures are taken within twenty-four (24) hours of the complaint receipt by the Customer or sooner if the nature of the complaint requires a more immediate response.
6.2. משתמש יהיה רשאי לבטל בקשה שאושרה על ידי הלקוח, וניתן יהיה לחייב את המשתמש בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות. 6.2. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a User, and a User may be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service.
6.3. נהג יהיה רשאי לבטל בקשה שאושרה על ידי הלקוח, וניתן יהיה לחייב משתמש בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות אם בעת ביטול הבקשה: 6.3. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a Driver, and a User may be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service, only if at the time of the Request cancellation:
6.3.1. הרכב נמצא שלוש מאות (300) מטר או פחות ממיקום האיסוף; 6.3.1. a Vehicle is three hundred (300) meters or less from the pick-up location;
6.3.2. נשלח אות 'ממתין' על ידי הנהג באמצעות השירות; וכן 6.3.2. a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver; and
6.3.3. חלפו עשר (10) דקות או יותר ממועד משלוח אות ה'ממתין' (סעיף משנה ‏6.3.2). 6.3.3. ten (10) minutes or more have passed from the time of the ‘waiting’ signal sending (Clause 6.3.2).
7. השעייה וביטול גישת הלקוח לשירות 7. SUSPENSION AND TERMINATION OF THE CUSTOMER’S ACCESS TO THE SERVICE
7.1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם (לרבות אך לא רק סעיף 3.3.8 וסעיף 11.2 להסכם), הקבלן יהיה רשאי להשעות או לבטל את הגישה של הלקוח או של נהג מסויים לשירות, ו/או להפעיל את ההשהיה, אם יוודע לקבלן, ללא התחשבות במקור הידיעה כאמור, שעשוי לכלול, בין היתר, כל אדם, או אמצעי תקשורת, על מקרה של אי עמידה של הלקוח ו/או הנהגים שלו בתנאי ההסכם. להלן דוגמאות לאי עמידה של הלקוח ו/או הנהגים שלו יכללו בין היתר: 7.1. Without prejudice to any other provisions of the Agreement (including without limitation Clause 3.3.8 and Clause 11.2 of the Agreement), the Contractor may suspend or terminate the Customer’s or a particular Driver’s access to the Service and (or) activate the Hold Off if the Contractor becomes aware, regardless of the source of such awareness which may include without limitation any person, or mass media, of an instance of the Customer’s and (or) its Drivers’ non-compliance with the terms of the Agreement. Examples of the Contractor’s and (or) its Drivers’ non-compliance include without limitation:
7.1.1. חיוב משתמשים בדמי העברה החורגים מהמגבלות המפורטות בהסכם; 7.1.1. charging Users the Transfer Fee that exceeds the limits specified in the Agreement;
7.1.2. מסירה לקבלן של נתונים ו/או מידע לא מעודכנים או כוזבים ו/או מידע על נהגים ורכבים, לרבות אך לא רק נתוני GPS; 7.1.2. provision to the Contractor out-of-date or false data and (or) information on Drivers and Vehicles, including without limitation GPS data;
7.1.3. הפגנת אפליה ביחס לשירות לנהגים או ביחס לבקשות, ללא סיבה אובייקטיבית, הוגנת וסבירה; 7.1.3. demonstrating discrimination in relation to the Service for Drivers or Requests without objective, fair, and reasonable cause;
7.1.4. מתן שירותי העברה באופן שאינו ממלא אחר הדרישות של הבקשות; 7.1.4. provision of Transfer services in way that does not comply with Requests requirements;
7.1.5. מסירת נתונים כוזבים לקבלן לגבי בקשות שבוטלו ומידע כוזב על הסיבות לביטולים כאמור; 7.1.5. provision to the Contractor false data on the cancelled Requests and false information on the reasons of such cancellations;
7.1.6. למעט אם נקבע אחרת בהסכם, מסירה של הפרטים האישיים של המשתמשים לכל אדם, משלוח הודעות שלא נתבקשו (בהודעת טקסט, באימייל או בדרך אחרת) או ביצוע שיחות טלפון שלא נתבקשו למשתמשים; 7.1.6. unless otherwise provided for in the Agreement, disclosure of Users’ Personal Details to any person, sending unsolicited messages (SMS, e-mail or otherwise) or making unsolicited phone calls to Users;
7.1.7. הפקה על ידי הנהג של בקשות כוזבות, ו/או ביצוע של בקשות כוזבות. בקשה תיחשב כ"כוזבת" אם היא לא הופקה על ידי משתמש שפעל בתום לב. הקבלן יהיה רשאי לקבוע אם בקשה מסויימת היא "כוזבת" או לא; 7.1.7. generation by the Driver of false Requests and (or) performance of false Requests. A Request is deemed to be ‘false’ if it has not been generated by a User acting conscionably. The Contractor may determine whether a particular Request is ‘false’ or not;
7.1.8. התנהגות לא נאותה של נהג כלפי השירות. הקבלן רשאי לקבוע אם מעשה או מחדל מסויימים מהווים התנהגות לא נאותה של הנהג; 7.1.8. unconscionable behaviour of a Driver towards the Service. The Contractor may determine whether a particular action or failure to act constitutes an unconscionable behaviour of a Driver;
7.1.9. התנהגות גסה או לא מנומסת, או התנהגות אחרת שאינה הולמת, של נהג כלפי משתמש ו/או נוסעים אחרים ברכב ו/או כלפי רכושם; 7.1.9. rude or impolite behaviour or other misconduct of a Driver towards the User and (or) other passengers of the Vehicle and (or) their property;
7.1.10. העמדת המשתמשים ו/או נוסעים אחרים ברכב בסיכון על ידי נהיגה מסוכנת, מצב לא תקין של הרכב, או אי עמידה בדרך אחרת בכללי הבטיחות בדרכים, לרבות אך לא רק שימוש במכשירים מרובים ברכב, כאשר המכשירים כאמור מפריעים לראיה של הדרך או מסיחים את תשומת ליבו של הנהג; 7.1.10. putting Users’ and (or) other passengers’ of the Vehicle safety in danger by dangerous driving, improper condition of the Vehicle, or otherwise failing to comply with the traffic safety rules, including without limitation using multiple devices in the Vehicle which devices obstruct the view of the road or distract the Driver’s attention; and
7.1.11. אי סיוע לקבלן בהערכה או מסירת מידע לא נכון או כוזב לקבלן במהלך ההערכה. 7.1.11. failure to assist the Contractor with the Evaluation or providing incorrect or false information to the Contractor in a course of the Evaluation.
7.2. מבלי לגרוע מזכויות הקבלן כאמור בסעיף 7.1, הלקוח יהיה רשאי להציג בפני הקבלן את עמדתו וטיעוניו בקשר לאי עמידה בתנאים. 7.2. Without derogating from the Contractor’s rights stated in section ‎7.1, the Customer will be entitled to present the Contractor its views and allegations regarding the alleged non-compliance.
8. התעריפים המרביים ודמי ההעברה 8. THE MAXIMUM TARIFFS AND TRANSFER FEE
8.1. התעריפים המרביים יהיו שווים לתעריפים המרביים כפי שיקבעו על ידי דין המדינה במועד הרלוונטי. התעריפים הלא מחייבים הזמינים לציבור בכתובת שם דומיין https://yango.yandex.com/tel_aviv/tariff מצורפים לשם הנוחות בלבד. 8.1. The Maximum Tariffs are deemed to be equal to the maximum tariffs asestablished by the Country Law at a relevant time. The non-binding tariffs that are publicly available at https://yango.yandex.com/tel_aviv/tariff are for convenience only.
8.2. על אף האמור בסעיף 8.1, התעריפים המרביים עבור נסיעות קבועות (כפי שמוגדר בתוספת Priority Serviceהסכם), יהיו תעריפי המקסימום הרלוונטיים הזמינים בחלק הרלוונטי בעמוד: https://yango.yandex.com/tel_aviv/tariff, באותה העת. סעיף 8.1 לא יחול לגבי נסיעות קבועות, tl התעריפים המרביים עבור נסיעות קבועות לא יהיו גבוהים יותר מהתעריפים המרביים כפי שיקבעו על ידי דין המדינה במועד הרלוונטי. 8.2. Notwithstanding the provision of section ‎8.1, the Maximum Tariffs for the Fixed Rides (as defined in the Priority Service Addendum to the Agreement) shall be the relevant maximum tariffs as available at the relevant section at https://yango.yandex.com/tel_aviv/tariff at the relevant time. Section ‎8.1 shall apply to such Fixed Rides but the Maximum Tariffsfor such Fixed Rides may not be higher than the the maximum tariffs as established by the Country Law.
8.3. דמי ההעברה יחושבו בהתאם לתעריפים המרביים. בכפוף לקיום דין המדינה, הקבלן יהיה רשאי לשנות את התעריפים המרביים ככל שהדבר יראה לו נדרש, ללא הסכמתו של הלקוח, והתעריפים המרביים ששונו כאמור יחייבו את הלקוח החל מהמועד שבו הם יהיו זמינים לצפיה בדף האינטרנט כאמור בסעיף ‏8.1. 8.3. The Transfer Fee shall be calculated pursuant to the Maximum Tariffs. Subject to compliance with the Country Law, the Contractor may change the Maximum Tariffs when it considers it necessary without the Customer’s consent and such changed Maximum Tariffs shall be binding on the Customer when they become available for viewing at the webpage specified in Clause 8.1.
8.4. הלקוח מסכים ומאשר כי הקבלן רשאית לארגן ולהשתתף במבצעים למשתמשים בין אם בעצמה ובין אם בשיתוף פעולה עם צדדים שלישיים לשם קידום ופרסום של שירותיו של הלקוח. במסגרת המבצעים המשתמשים זכאים לשלם דמי העברה מופחתים וללקוח מוותרת על כל טענה, תביעה, דרישה כנגד הקבלן בקשר לתשלום דמי העברה מופחתים אלה. 8.4. The Customer accepts and acknowledges that Contractor may organize and participate in promotion activities for Users whether on its own or in cooperation with third parties aimed to promote and advertise the Customer’s services. Within the promotion activities the Users are entitled to pay reduced Transfer Fee and the Customer waives any claim, action, demand against Contractor related to payment of this reduced Transfer Fee.
8.5. הלקוח יהיה רשאי לחייב בדמי העברה על פי התעריפים שלו, שיכולים להיות זהים לתעריפים המרביים שניתנו או נמוכים מהם, ובלבד שדמי ההעברה שחושבו על פי התעריפים של הלקוח לא יעלו על דמי ההעברה שחושבו על פי התעריפים המרביים. 8.5. The Customer may charge the Transfer Fee pursuant to its own tariffs that may be either equal to or less than the Maximum Tariffs provided always that the Transfer Fee calculated pursuant to the Customer’s tariffs never exceeds the Transfer Fee calculated pursuant to the Maximum Tariffs.
8.6. על אף האמור לעיל, במידה ותשלומים יבוצעו ללקוח תחת ההסכם, הלקוח יפיק חשבונית מס, קבלה ואת כל המסמכים הדרושים, הכל כפי שנדרש על פי דין המדינה בקשר לתשלומים אלה. ככל שהלקוח יפר התחייבות זו בכל דרך שהיא, הקבלן רשאי להשהות ולדחות כל תשלום המגיע ללקוח, תחת ההסכם, או כל הסכם אחר או באופן אחר, לרבות תשלומים אשר אינם קשורים למסמכים החסרים, אלא אם ועד אשר הלקוח יספק את כל המסמכים החסרים. הלקוח ישא בכל העלויות וההוצאות הקשורות להפרה כאמור. מובהר בזאת כי אף דבר בסעיף זה לא יגרע מכל זכות או סעד שעשויים להיות לקבלן כתוצאה מההפרה האמורה. 8.6. Notwithstanding anything to the contrary, if payments are made to the Customer under the Agreement, the Customer shall issue a tax invoice and receipt and all documentation, all as required by the Country Law in connection with such payments. If the Customer breaches the aforementioned obligation in any way, the Contractor may suspend and postpone any payments due to the Customer, under the Agreement any other agreement or otherwise, including payments unrelated to the missing documents, unless and until the Customer provides all the missing documents. The Customer will bear all costs and expenses related to the aforementioned breach. It is clarified that nothing in this section shall derogate from any right and (or) remedy which the Contractor may have as a result of the aforementioned breach.
9. דמי השירות האלקטרוני 9. THE E-SERVICE FEE
9.1. עד אשר (א) חשבונית תופק על ידי הקבלן ללקוח ותודיע על תחילת תשלומי דמי שירות האלקטרוני, או (ב) לתחילת תקופת הדיווח הראשונה (קרי, במהלך תקופת הבדיקה של השירות, כמפורט בהגדרת "תקופת דיווח"), לפי המאוחר, דמי השירות האלקטרוני לא יגבו. לאחר מכן, דמי השירות האלקטרוני בגין כל תקופת דיווח יחידה, יקבעו על ידי הקבלן. 9.1. Until (a) Invoice is provided by the Contractor to the Customer announcing the commencement of the E-Service Fee payments, or (b) the first Reporting Period commences (that is during the testing period as detailed in the definition of ‘Reporting Period’), whichever is later, the E-Service Fee shall not be charged. Thereafter, the E-Service Fee for any single Reporting Period shall be determined by the Contractor.
9.2. הקבלן יהיה רשאי לתת הנחה בדמי השירות האלקטרוני בכל תקופת דיווח. 9.2. The Contractor may provide a discount on the E-Service Fee in any Reporting Period.
9.3. דמי השירות האלקטרוני יסתכמו ב- שלושה (3) אחוזים מדמי ההעברה וישולמו על ידי הלקוח לקבלן עבור כל בקשה. למען הסר ספק: סכום דמי השירות האלקטרוני המפורט בסעיף 9.3 זה כולל את התשלום של השלוח בגין ביצוע השליחות. דמי השירות האלקטרוני כפופים למס ערך מוסף ישראלי, אשר יתווסף לסכום דמי השירות האלקטרוני המפורט לעיל. 9.3. The E-Service Fee amounts to three (3) per cent of the Transfer Fee and is payable by the Customer to the Contractor for every Request. For the avoidance of doubt: the amount of the E-service Fee specified in this Clause 9.3 includes the remuneration of the Agent for performance of the Assignment. The E-Service Fee is subject to Israeli VAT, which will be added on the top of the E-Service Fee amount specified herein.

_____________________________

Date of publication: 01.02.2021