The General Terms / התנאים הכלליים

The General Terms התנאים הכלליים

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. הגדרות ופרשנות

1.1. In these General Terms the following capitalised words and expressions shall have the following meanings:

1.1. בתנאים כלליים אלה, בהסכם זה תהיה למונחים שלהלן המשמעות שבצידן:

1.1.1. ‘Agreement’ shall mean an agreement entered into by and between the Contractor and the Customer with regard to the E-Service.

1.1.1. "ההסכם" – הסכם בו התקשרו הקבלן והלקוח ביחס לשירות האלקטרוני;

1.1.2. ‘Hold Off’ shall mean delaying the operation of the Service with regard to the Customer in the circumstances specified in the Agreement.

1.1.2. "השהיה" – עיכוב מתן השירות ביחס ללקוח, בנסיבות המפורטות בהסכם זה;

1.1.3. ‘Maximum Tariffs’shall mean the maximum values for calculation of the Transfer Fee, which values are set by the Agreement.

1.1.3. "תעריפים מרביים" – הערכים המרבים לחישוב דמי ההעברה, כשהערכים כאמור נקבעים בהסכם.

1.2. Capitalised words and expressions that are not defined in the General Terms shall have the meaning attached to them in the Agreement.

1.2. למונחים ולביטויים שאינם מוגדרים בתנאים כלליים אלה תהיה המשמעות הנתונה להם בהסכם.

1.3. A reference to a Section, Clause, or paragraph shall be a reference to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of these General Terms and, unless otherwise expressly provided for herein, not to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of the Agreement.

1.3. התייחסות לסעיף או פיסקה הינה התייחסות לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בתנאים כלליים אלה, ולמעט אם נקבע אחרת במפורש בתנאים כלליים אלה, לא לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בהסכם.

2. THE GENERAL TERMS

2. התנאים הכלליים

2.1. These General Terms constitute an integral part of the Agreement and, unless otherwise expressly provided for herein, shall be read and interpreted in conjunction with the Agreement.

2.1. תנאים כלליים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם, ולמעט אם נקבע במפורש אחרת בתנאים כלליים אלה, הם יקראו ויפורשו ביחד עם ההסכם.

3. THE PROVISION OF INFORMATION

מסירת מידע

3.1. The Parties agree and acknowledge that the Driver, including without limitation when rendering the Transfer services to a User, shall have an authority to provide the following information to the Contractor on behalf of the Customer (it being understood that the provisions of Section 3.4.6 of the Agreement shall also apply to information under these General Terms):

3.1. הצדדים מסכימים ומאשרים שלנהג, לרבות אך לא רק במתן שירותי ההעברה למשתמש, תהיה ההרשאה למסור את המידע שלהלן לקבלן מטעמו של הלקוח (כשמובן שהוראות סעיף משנה 3.4.6 להסכם יחול גם על מידע על פי תנאים כלליים אלה):

3.1.1. geographical location data (GPS tracks) of the Driver’s Vehicle;

3.1.1.נתוני המיקום הגיאוגרפי (מעקבי GPS) של הרכב של הנהג;

3.1.2. a Vehicle’s status data (that is ‘available’, ‘waiting’, ‘driving’ and other signal as available in the Service);

3.1.2. נתונים על הסטטוס של הרכב (קרי, 'פנוי', 'בהמתנה', 'בנסיעה' ואותות אחרים כפי שהם קיימים בשירות);

3.1.3. a Driver’s details:

3.1.3. פרטי הנהג:

(a) full name,

(א) שם מלא,

(b) identification number,

(ב) מספר זהות,

(c) date of birth,

(ג) תאריך לידה,

(d) official residential address,

(ד) כתובת מגורים רשמית,

(e) if requested by the Contractor, scanned copies of identity card with pages containing the personal details listed in Clauses 3.1.3(a)–(d),

(ה) אם נדרשו על ידי הקבלן, עותקים סרוקים של תעודת זהות, בצירוף העמודים הכוללים את הפרטים האישיים המנויים בפיסקאות משנה 3.1.3(א)-(ד),

(f) driving licence details:

(ו) פרטי רישיון הנהיגה:

i. forename and surname,

(1) שם פרטי ושם משפחה,

ii. date of birth,

(2) תאריך הלידה,

ii. date of birth,

(2) תאריך הלידה,

iii. expiry date,

(3) מועד פקיעת תוקף הרישיון,

iv. official body that has issued the licence,

(4) הגוף הרשמי שהנפיק את הרישיון,

v. licence number,

(5) מספר הרישיון,

vi. place where the licence has been issued,

(6) המקום בו הונפק הרישיון,

vii. car category or categories to which the licence extend, and

(7) קטגוריית הרכב, אחת או יותר, לגביה ניתן הרישיון, וכן

viii. if requested by the Contractor, scanned copy of the driving licence (all sides), and

(8) אם נדרש על ידי הקבלן, עותק סרוק של רישיון הנהיגה (מכל צידיו); וכן

(g) Driver’s phone number;

(ז) מספר הטלפון של הנהג;

3.1.4. a Vehicle’s details:

3.1.4. פרטי רכב:

(a) licence plate number,

(ח) מספר לוחית הרישוי,

(b) vehicle producer (as stated in a Vehicle’s registration certificate),

(ט) יצרן הרכב (כמצוין ברישיון הרכב),

(c) manufacturing year (as stated in the Vehicle’s registration certificate),

(י) שנת הייצור כמצוין ברישיון הרכב),

(d) a Vehicle’s colour,

(יא) צבע הרכב,

(e) the Vehicle’s insurance,

(יב) ביטוח הרכב,

(f) the date of expiry of yearly registration,

(יג) מועד פקיעת הרישיון השנתי,

(g) the license to operate a taxi (green number),

(יד) הרישיון להפעלת המונית (מספר ירוק),

(h) the taximeter, and

(טו) המונה של המונית, וכן

(i) other details requested by the Contractor,

(טז) פרטים אחרים כפי שידרשו על ידי הקבלן,

(j) if requested by the Contractor, scanned copy of the Vehicle’s registration certificate (all sides) and any other documents related to the above,

(יז) אם נדרשו על ידי הקבלן, עותק סרוק של רישיון הרכב של המונית (מכל צידיו), וכל מסמך אחר הקשור באמור לעיל,

(k) pictures of the interior and exterior of the Vehicle.

(יח) תמונות של פנים וחוץ הרכב.

3.2. If the Customer receives, either by a way of an Electronic Notice, a Written Notice, or otherwise, from the Contractor a request related to an accident involving the User and occurred during the rendering of the Transfer services (including without limitation a road traffic accident or any other accident involving a threat to life, health, well-being, and (or) property of the User), the Customer shall immediately provide to the Contractor the information and documents mentioned in the request (including without limitation documents issued by a public authority overseeing traffic safety and any other authorised body involved into the accident investigation). If it is not prohibited by the Country Law, such information and documents may be provided to the User.

3.2. ככל שהלקוח יקבל מהקבלן, בין בדרך של הודעה אלקטרונית, הודעה בכתב או בדרך אחרת, דרישה בנוגע לתאונה בה היה מעורב המשתמש ושהתרחשה במהלך מתן שירותי ההעברה (לרבות אך לא רק תאונת דרכים או כל תאונה אחרת שיש בה סיכון לחייו, בריאותו, רווחתו ו/או רכושו של המשתמש), הלקוח ימסור לקבלן, באופן מיידי, את המידע והמסמכים שפורטו בבקשה (לרבות אך לא רק מסמכים שהוצאו על ידי רשות ציבורית המפקחת על בטיחות בדרכים וכל רשות מוסמכת אחרת המעורבת בחקירת התאונה). ככל שדבר זה אינו אסור בדין המדינה, המידע והמסמכים כאמור ימסרו למשתמש.

4. SERVICE FOR DRIVERS

4. שירות לנהגים

4.1. The Service for Drivers is the only method for receiving Requests from the Service.

4.1. השירות לנהגים היא הדרך היחידה לקבלת בקשות מן השירות.

4.2. The Customer and its Drivers may use other services for performing the Transfer services. The Customer shall not discriminate against the Service for Drivers by giving other services a particular preference or advantage without objective, fair, and reasonable cause.

4.2. הלקוח והנהגים שלו יהיו רשאים לעשות שימוש בשירותים אחרים לצורך ביצוע שירותי ההעברה. הלקוח לא יפלה את השירות לנהגים במתן עדיפות או יתרון מסויימים לשירותים אחרים, ללא סיבה אובייקטיבית, הוגנת וסבירה.

5. REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE CUSTOMER, ITS DRIVERS AND VEHICLES

5. דרישות ביחס ללקוח, הנהגים והרכבים שלו

5.1. The Customer undertakes that at all times it will comply and ensure that its Drivers and Vehicles will comply with the requirements listed in the Agreement including without limitation this Section 5.

5.1. הלקוח מתחייב שבכל עת הוא יעמוד ויבטיח שנהגיו והרכבים שלו יעמדו, בדרישות המפורטות בהסכם, לרבות אך לא רק סעיף ‏5 זה.

5.2. If the Customer’s Driver and (or) Vehicle does not meet the requirements as listed in Clause 5.5 and (or) Clause 5.6, the Customer undertakes to ensure that only those Driver and (or) Vehicle that meets these requirements shall be permitted to perform Requests.

5.2. אם הנהג ו/או הרכב של הלקוח לא יעמוד בדרישות כמפורט בסעיף משנה ‏5.5 ו/או ‏5.6, הלקוח מתחייב לוודא שרק אותם הנהגים ו/או הרכבים שעומדים בדרישות אלה יורשו לבצע בקשות.

5.3. The Customer may seek the Contractor’s advice related to Requests, the Service, and other matters associated with Service. The Contractor may, but is not obliged to, reply to the Customer’s requests.

5.3. הלקוח יהיה רשאי לבקש ייעוץ מהלקוח בנוגע לבקשות, לשירות ולעניינים אחרים הקשורים לשירות. הקבלן יהיה רשאי, אך לא חייב, להשיב לבקשות הלקוח.

5.4. The Customer shall ensure that:

5.4. הלקוח יוודא כמפורט להלן:

5.4.1. a Driver who does not meet the conditions as listed in Clause 5.5 shall not be allowed to perform the Requests;

5.4.1. נהג שאינו עומד בתנאים כמפורט בפיסקת משנה 5.5 לא יורשה לבצע את הבקשות;

5.4.2. a Vehicle which does not meet the conditions as listed in Clause 5.6 shall not be used for performing the Requests.

5.4.2. רכב שאינו עומד בתנאים כמפורט בפיסקת משנה ‏5.6 לא יעשה בו שימוש לצורך ביצוע הבקשות;

5.4.3. a Vehicle’s geographical location data (GPS tracks) and other information and data as required by the Agreement is contentiously transferred to the Service in real-time;

5.4.3. נתוני המיקום הגיאוגרפי (מעקבי GPS) של רכב ומידע ונתונים אחרים כנדרש בהסכם, יועברו באופן רציף לשירות, בזמן אמת;

5.4.4. information and data that is transferred pursuant to the Agreement is relevant and accurate, including without limitation those provided by the Driver acting on behalf of the Customer; and

5.4.4. המידע והנתונים שיועברו על פי ההסכם יהיו רלוונטיים ומדוייקים, לרבות אך לא רק אלה הנמסרים על ידי הנהג הפועל מטעמו של הלקוח; וכן

5.4.5. it complies with the Country Law including without limitation consumer protection legislation (for example, if applicable: it informs the consumer of its identity and full particulars of its permit or licence that makes it legal to provide the Transfer services).

5.4.5. הוא יעמוד בדרישות דין המדינה, לרבות אך לא רק חקיקת הגנת הצרכן (לדוגמא, ככל שהדבר יהיה רלוונטי: הוא יודיע ללקוח את זהותו ואת מלוא פרטי ההיתר או הרישיון שמאפשרים לו לבצע את שירותי ההעברה באופן חוקי).

5.5. The Customer shall ensure that every Driver has:

5.5. הלקוח יוודא שלכל נהג:

5.5.1. at least three (3) years of driving experience;

5.5.1. יש לפחות שלוש (3) שנות ניסיון בנהיגה;

5.5.2. as and when required by the Country Law, passed a thorough medical check-up and obtained a relevant certificate or other evidence confirming that the Driver is medically fit to render the Transfer services;

5.5.2. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, עבר בדיקה רפואית מקיפה וקיבל אישור רלוונטי או ראיה אחרת המאשרים שהנהג כשיר מבחינה רפואית לתת את שירותי ההעברה;

5.5.3. a rating of at least four (4) out of five (5) points as determined by the Service and available via the Partner Web Interface, and no Driver with a lower rating is allowed to perform the Requests;

5.5.3. דירוג של לפחות ארבע (4) מתוך חמש (5) נקודות, כפי שיקבע על ידי השירות וכפי שיהיה זמין באמצעות ממשק הרשת של השותף, ואף נהג עם דירוג נמוך יותר לא יורשה לבצע את הבקשות;

5.5.4. access to the official version of the Service for Drivers and does not use any modified version of the Service for Drivers; and

5.5.4. יש לו גישה לגירסא הרשמית של השירות לנהגים, והוא אינו עושה שימוש בכל גירסא של השירות לנהגים ששונתה; וכן

5.5.5. complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to render the Transfer services.

5.5.5. הוא עומד בכל הדרישות האחרות שבדין המדינה, במידה הנדרשת לצורך מתן שירותי ההעברה.

5.6. The Customer shall ensure that every Vehicle:

5.6. הלקוח יוודא שכל רכב:

5.6.1. is equipped with at least two (2) safety bags;

5.6.1. מצויד בלפחות שתי (2) כריות אוויר;

5.6.2. as and when required by the Country Law, has been issued with a permit, licence, or another document that makes it lawful to use it for the Transfer services; and

5.6.2. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, ניתן לגביו היתר, רישיון או מסמך אחר שמכוחם ניתן לעשות בו שימוש כדין לצורך שירותי ההעברה; וכן

5.6.3. as and when required by the Country Law, has passed a thorough procedure for control of the Vehicles’ technical condition and in regard to which a relevant certificate or other evidence confirming that the Vehicle is safe and fit for the usage in the Transfer services;

5.6.3. באופן ובמועדים כנדרש בדין המדינה, הוא עבר הליך מקיף לפיקוח על מצבו הטכני, וקיים בקשר לכך אישור או ראיה אחרת מתאימים, המאשרים שהרכב בטוח וכשיר לשימוש בשירותי ההעברה;

5.6.4. will be ensured with adequate automobile insurance for bodily and personal injury, liability property insurance covering any loss to third parties, and property insurance for the automobile, which will also cover the Contractor for claims, lawsuits, damages, administrative and regulatory proceedings, or other non-monetary relief arising out of or relating to Customer's or Driver's performance under the Agreement; the insurance will include an endorsement that waives all subrogation rights against the Contractor and shall specify that it is primary to any insurances that may be purchased by the Contractor;

5.6.4. יהיה מבוטח בביטוח רכב מתאים נגד נזקי גוף ופגיעה אישית, ביטוח חבות רכוש המכסה כל נזק לצדדים שלישיים, וביטוח רכוש לרכב, שיכסה גם את הקבלן מפני דרישות, תביעות, נזקים, הליכים מנהליים ורגולטוריים, או סעד לא כספי אחר שינבע או קשור בביצוע ההסכם על ידי הלקוח או הנהג; הביטוח יכלול אישור על ויתור על כל זכות שיבוב נגד הקבלן ויציין במפורש שהוא קודם לכל ביטוח שיכול שיערך על ידי הקבלן.

5.6.5. has complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to be used for rendering the Transfer services.

5.6.5. עמד בדרישות אחרות שבדין המדינה, במידה הנדרשת לצורך השימוש בו במתן שירותי ההעברה.

6. REQUIREMENTS WITH REGARD TO REQUESTS AND TRANSFER SERVICES

6. דרישות לגבי בקשות ושירותי ההעברה

6.1. If the Customer has accepted a Request, the Customer undertakes that at all times:

6.1. ככל שהלקוח אישר בקשה, הלקוח מתחייב שבכל עת:

6.1.1. a Vehicle is available at the location and time specified in the Request;

6.1.1. יימצא רכב זמין במיקום ובזמן שצויינו בבקשה;

6.1.2. if the Maximum Tariffs specify a free waiting time, the free waiting time (i.e., which is calculated from the moment when a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver) is at least equal to the free waiting time as specified by the Maximum Tariffs;

6.1.2. ככל שיצויין בתעריפים המרביים זמן המתנה חינם, זמן ההמתנה חינם (שיחושב החל ממשלוח אות 'ממתין' באמצעות השירות על ידי נהג) שווה לפחות לזמן ההמתנה בחינם שצויין בתעריפים המרביים;

6.1.3. no phone calls are made to a User who has activated the ‘Don’t call me’ option in the Service mobile application unless it is necessary to ascertain the pick-up location or a driving route to the pick-up location and there is no other means to ascertain this information;

6.1.3. לא יתבצעו כל שיחות טלפון למשתמש שהפעיל את אופציית ה'אל תתקשרו אלי' באפליקציית הסלולר של השירות, למעט אם הדבר נדרש על מנת לקבוע את מיקום האיסוף או את מסלול הנסיעה למיקום האיסוף, ולא קיים שום אמצעי אחר לוודא מידע זה;

6.1.4. the Transfer Fee never exceeds (a) the Maximum Tariffs and (b) the Transfer Fee, which is calculated in accordance with Section 8;

6.1.4. דמי ההעברה לעולם לא יעלו על אלה: (א) התעריפים המרביים; (ב) דמי ההעברה, שיחושבו בהתאם לסעיף ‏8;

6.1.5. Users’ complaints with regard to their Requests and relevant Transfer services are replied and all required measures are taken within twenty-four (24) hours of the complaint receipt by the Customer or sooner if the nature of the complaint requires a more immediate response.

6.1.5. תלונות של משתמשים לגבי הבקשות שלהם ושירותי ההעברה הרלוונטיים יזכו לתשובה, וכל הצעדים הנדרשים ינקטו, בתוך עשרים וארבע (24) שעות מקבלת התלונה על ידי הלקוח, או מוקדם יותר ככל שמהות התלונה תחייב מענה מיידי יותר.

6.2. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a User, and a User may be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service.

6.2. משתמש יהיה רשאי לבטל בקשה שאושרה על ידי הלקוח, וניתן יהיה לחייב את המשתמש בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות.

6.3. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a Driver, and a User may be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service, if at the time of the Request cancellation:

6.3. נהג יהיה רשאי לבטל בקשה שאושרה על ידי הלקוח, וניתן יהיה לחייב משתמש בדמי העברה, כפי שיחושבו על ידי השירות אם בעת ביטול הבקשה:

6.3.1. a Vehicle is three hundred (300) meters or less from the pick-up location;

6.3.1. הרכב נמצא שלוש מאות (300) מטר או פחות ממיקום האיסוף;

6.3.2. a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver; and

6.3.2. נשלח אות 'ממתין' על ידי הנהג באמצעות השירות; וכן

6.3.3. ten (10) minutes or more have passed from the time of the ‘waiting’ signal sending (Clause 6.3.2).

6.3.3. חלפו עשר (10) דקות או יותר ממועד משלוח אות ה'ממתין' (סעיף משנה ‏6.3.2).

7. SUSPENSION AND TERMINATION OF THE CUSTOMER’S ACCESS TO THE SERVICE

7. השעייה וביטול גישת הלקוח לשירות

7.1. Without prejudice to any other provisions of the Agreement (including without limitation Clause 3.3.8 and Clause 11.2 of the Agreement), the Contractor may suspend or terminate the Customer’s or a particular Driver’s access to the Service and (or) activate the Hold Off if the Contractor becomes aware, regardless of the source of such awareness which may include without limitation any person, mass media, or a word of mouth, of an instance of the Customer’s and (or) its Drivers’ non-compliance with the terms of the Agreement. Examples of the Contractor’s and (or) its Drivers’ non-compliance include without limitation:

7.1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם (לרבות אך לא רק סעיף 3.3.8 וסעיף 11.2 להסכם), הקבלן יהיה רשאי להשעות או לבטל את הגישה של הלקוח או של נהג מסויים לשירות, ו/או להפעיל את ההשהיה, אם יוודע לקבלן, ללא התחשבות במקור הידיעה כאמור, שעשוי לכלול, בין היתר, כל אדם, אמצעי תקשורת, או אמירה מפה לאוזן, על מקרה של אי עמידה של הלקוח ו/או הנהגים שלו בתנאי ההסכם. להלן דוגמאות לאי עמידה של הלקוח ו/או הנהגים שלו יכללו בין היתר:

7.1.1. charging Users the Transfer Fee that exceeds the limits specified in the Agreement;

7.1.1. חיוב משתמשים בדמי העברה החורגים מהמגבלות המפורטות בהסכם;

7.1.2. provision to the Contractor out-of-date or false data and (or) information on Drivers and Vehicles, including without limitation GPS data;

7.1.2. מסירה לקבלן של נתונים ו/או מידע לא מעודכנים או כוזבים ו/או מידע על נהגים ורכבים, לרבות אך לא רק נתוני GPS;

7.1.3. demonstrating discrimination in relation to the Service for Drivers or Requests without objective, fair, and reasonable cause;

7.1.3. הפגנת אפליה ביחס לשירות לנהגים או ביחס לבקשות, ללא סיבה אובייקטיבית, הוגנת וסבירה;

7.1.4. provision of Transfer services in way that does not comply with Requests requirements;

7.1.4. מתן שירותי העברה באופן שאינו ממלא אחר הדרישות של הבקשות;

7.1.5. provision to the Contractor false data on the cancelled Requests and false information on the reasons of such cancellations;

7.1.5. מסירת נתונים כוזבים לקבלן לגבי בקשות שבוטלו ומידע כוזב על הסיבות לביטולים כאמור;

7.1.6. unless otherwise provided for in the Agreement, disclosure of Users’ Personal Details to any person, sending unsolicited messages (SMS, e-mail or otherwise) or making unsolicited phone calls to Users;

7.1.6. למעט אם נקבע אחרת בהסכם, מסירה של הפרטים האישיים של המשתמשים לכל אדם, משלוח הודעות שלא נתבקשו (בהודעת טקסט, באימייל או בדרך אחרת) או ביצוע שיחות טלפון שלא נתבקשו למשתמשים;

7.1.7. generation by the Driver of false Requests and (or) performance of false Requests. A Request is deemed to be ‘false’ if it has not been generated by a User acting conscionably. The Contractor may determine whether a particular Request is ‘false’ or not;

7.1.7. הפקה על ידי הנהג של בקשות כוזבות, ו/או ביצוע של בקשות כוזבות. בקשה תיחשב כ"כוזבת" אם היא לא הופקה על ידי משתמש שפעל בתום לב. הקבלן יהיה רשאי לקבוע אם בקשה מסויימת היא "כוזבת" או לא;

7.1.8. unconscionable behaviour of a Driver towards the Service. The Contractor may determine whether a particular action or failure to act constitutes an unconscionable behaviour of a Driver;

7.1.8. התנהגות לא נאותה של נהג כלפי השירות. הקבלן רשאי לקבוע אם מעשה או מחדל מסויימים מהווים התנהגות לא נאותה של הנהג;

7.1.9. rude or impolite behaviour or other misconduct of a Driver towards the User and (or) other passengers of the Vehicle and (or) their property;

7.1.9. התנהגות גסה או לא מנומסת, או התנהגות אחרת שאינה הולמת, של נהג כלפי משתמש ו/או נוסעים אחרים ברכב ו/או כלפי רכושם;

7.1.10. putting Users’ and (or) other passengers’ of the Vehicle safety in danger by dangerous driving, improper condition of the Vehicle, or otherwise failing to comply with the traffic safety rules, including without limitation using multiple devices in the Vehicle which devices obstruct the view of the road or distract the Driver’s attention; and

7.1.10. העמדת המשתמשים ו/או נוסעים אחרים ברכב בסיכון על ידי נהיגה מסוכנת, מצב לא תקין של הרכב, או אי עמידה בדרך אחרת בכללי הבטיחות בדרכים, לרבות אך לא רק שימוש במכשירים מרובים ברכב, כאשר המכשירים כאמור מפריעים לראיה של הדרך או מסיחים את תשומת ליבו של הנהג;

7.1.11. failure to assist the Contractor with the Evaluation or providing incorrect or false information to the Contractor in a course of the Evaluation.

7.1.11. אי סיוע לקבלן בהערכה או מסירת מידע לא נכון או כוזב לקבלן במהלך ההערכה.

8. THE MAXIMUM TARIFFS AND TRANSFER FEE

8. התעריפים המרביים ודמי ההעברה

8.1. The Maximum Tariffs are deemed to be equal to the maximum tariffs as established by the Country Law at a relevant time. The non-binding tariffs that are publicly available at https://yango.yandex.com/#mrt are for convenience only.

8.1. התעריפים המרביים יהיו שווים לתעריפים המרביים כפי שיקבעו על ידי דין המדינה במועד הרלוונטי. התעריפים הלא מחייבים הזמינים לציבור בכתובת שם דומייןhttps://yango.yandex.com/#mrt מצורפים לשם הנוחות בלבד.

8.2. Subject to compliance with the Country Law, the Contractor may change the Maximum Tariffs when considers necessary without the Customer’s consent and such changed Maximum Tariffs shall be binding on the Customer when they become available for viewing at the webpage specified in Clause 8.1 only if is it expressly provided for on this webpage that such changed Maximum Tariffs are binding on the Customer.

8.2. בכפוף לקיום דין המדינה, הקבלן יהיה רשאי לשנות את התעריפים המרביים ככל שהדבר יראה לו נדרש, ללא הסכמתו של הלקוח, והתעריפים המרביים ששונו כאמור יחייבו את הלקוח החל מהמועד שבו הם יהיו זמינים לצפיה בדף האינטרנט כאמור בסעיף ‏8.1 רק ככל שצוין במפורש בדף האינטרנט האמור שהתעריפים המרביים הנ"ל מחייבים את הלקוח.

8.3. The Transfer Fee shall be calculated pursuant to the Maximum Tariffs.

8.3. דמי ההעברה יחושבו בהתאם לתעריפים המרביים.

8.4. The Transfer Fee calculator that is publicly available athttps://yango.yandex.com provides non-binding estimates for convenience only.

8.4. מחשבון דמי ההעברה הזמין לציבור בכתובת: [שם דומייןhttps://yango.yandex.com מהווה הערכה לא מחייבת לצורכי נוחות בלבד.

8.5. The Customer may charge the Transfer Fee pursuant to its own tariffs that may be either equal to or less than the Maximum Tariffs provided always that the Transfer Fee calculated pursuant to the Customer’s tariffs never exceeds the Transfer Fee calculated pursuant to the Maximum Tariffs.

8.5. הלקוח יהיה רשאי לחייב בדמי העברה על פי התעריפים שלו, שיכולים להיות זהים לתעריפים המרביים שניתנו או נמוכים מהם, ובלבד שדמי ההעברה שחושבו על פי התעריפים של הלקוח לא יעלו על דמי ההעברה שחושבו על פי התעריפים המרביים.

9. THE SERVICE FEE AND AGENCY FEE

9. דמי השירות ועמלת השליחות

9.1. The Service Fee amounts to zero (0) units of the Country Currency for any single Reporting Period, including the first and the last Reporting Period.

9.1. דמי השירות יהיו בסך של אפס (0) יחידות של מטבע המדינה, בגין כל תקופת דיווח יחידה, לרבות תקופת הדיווח הראשונה והאחרונה.

9.2. The Contractor may provide a discount on the Service Fee in any Reporting Period.

9.2. הקבלן יהיה רשאי לתת הנחה בדמי השירות בכל תקופת דיווח.

9.3. The Agency Fee in each Reporting Period shall be the total of Agency Fees per non-cash payments relating to non-cash payments made in the Reporting Period.

9.3. עמלת השליחות בכל תקופת דיווח תהיה סך כל עמלות השליחות עבור תשלומים שאינם במזומן הקשורים לתשלומים שאינם במזומן ששולמו בתקופת הדיווח.

9.4. The Agency Fee per non-cash payment amounts to one hundredth (0,01) per cent of each non-cash payment made by a User and received by the Contractor but no less than one hundredth (0,01) unit of the Country Currency. For the avoidance of doubt: the fee specified in this Clause ‎9.4 is not the Service Fee and is payable in addition to the Service Fee.

9.4. עמלת השליחות עבור תשלום שאינם במזומן תהיה מאית (0.01) אחוז מכל תשלום שאינם במזומן שישולם על ידי משתמש ושיתקבל על ידי הקבלן, אך לא פחות ממאית יחידה של מטבע המדינה. למען הסר ספק: העמלה הקבועה בסעיף ‏9.4 זה אינה דמי השירות, והיא תשתלם בנוסף לדמי השירות.

_____________________________

Date of publication: 23.11.2018