The General Terms / Yleiset Ehdot

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION

1. MÄÄRITELMÄT

1.1. In these General Terms the following capitalised words and expressions shall have the following meanings:

1.1. Näissä Yleisissä Ehdoissa seuraavat isolla alkukirjaimella esitetyt käsitteet ja ilmaisut tarkoittavat seuraavaa:

1.1.1. ‘Additional Services’ shall mean services related to transportation of passengers and (or) baggage.

1.1.1. ”Lisäpalvelut” tarkoittavat matkustajien tai matkatavaroiden kuljettamiseen liittyviä palveluita.

1.1.2. ‘Agreement’ shall mean an agreement entered into by and between the Contractor and the Customer with regard to the Service.

1.1.2. “Sopimus”tarkoittaa Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välistä Palvelua koskevaa sopimusta.

1.1.3. ‘Peak Hours Coefficient’ shall mean a multiplier or a fixed amount that increases the Maximum Tariffs (but does not increase the price of the Additional Services) by multiplication with every value of the Maximum Tariffs as provided for in Section 8.

1.1.3. “Ruuhka-aikakerroin” tarkoittaa kerrointa tai kiinteää lisää, joka korottaa Enimmäishintoja (mutta ei korota Lisäpalveluiden hintoja), kertomalla jokaisen Enimmäishinnan Kohdassa 8 esitetyllä tavalla.

1.1.4. ‘Hold Off’ shall mean delaying the operation of the Service with regard to the Customer in the circumstances specified in the Agreement.

1.1.4. “Keskeyttäminen” tarkoittaa Palvelun toteuttamisen keskeyttämistä Asiakkaalle, Sopimuksessa yksilöidyissä olosuhteissa.

1.1.5. ‘Maximum Tariffs’ shall mean the maximum values for calculation of the Transfer Fee, including the Additional Services, which values are set in the Agreement.

1.1.5. “Enimmäishinnat” tarkoittavat enimmäisarvoja Kuljetusmaksun laskemiseksi, mukaan lukien Lisäpalveluiden laskemiseksi, jotka on esitetty Sopimuksessa.

1.2. Capitalised words and expressions that are not defined in the General Terms shall have the meaning attached to them in the Agreement.

1.2. Näissä Yleisissä Ehdoissa isolla alkukirjaimella esitettyihin käsitteisiin ja ilmaisuihin, joita ei ole määritelty näissä Yleisissä Ehdoissa, sovelletaan Sopimuksessa yksilöityjä määritelmiä.

1.3. A reference to a Section, Clause, or paragraph shall be a reference to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of these General Terms and, unless otherwise expressly provided for herein, not to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of the Agreement.

1.3. Viittauksella Kohtaan tarkoitetaan näiden Yleisten Ehtojen kohtaa, eikä, ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, Sopimuksen kohtaa.

2. GENERAL TERMS

2. YLEISET EHDOT

2.1. These General Terms constitute an integral part of the Agreement and, unless otherwise expressly provided for herein, shall be read and interpreted in conjunction with the Agreement.

2.1. Nämä Yleiset Ehdot ovat erottamaton osa Sopimusta. Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, näitä Yleisiä Ehtoja tulee tulkita yhdessä Sopimuksen kanssa.

3. PROVISION OF INFORMATION

3. TIETOJEN TOIMITTAMINEN

3.1. The Parties agree and acknowledge that the Driver, including without limitation when rendering the Transfer services to a User, shall have an authority to provide the following information to the Contractor on behalf of the Customer:

3.1. Osapuolet sopivat ja ymmärtävät, että Kuljettajalla on, ainakin silloin kun Kuljettaja toteuttaa Kuljetusta koskevia palveluja Käyttäjälle, oikeus toimittaa seuraavat tiedot Palveluntarjoajalle Asiakkaan puolesta:

3.1.1. geographical location data (GPS tracks) of the Driver’s Vehicle;

3.1.1. Kuljettajan Ajoneuvon maantieteellinen sijainti (GPS-tiedot);

3.1.2. a Vehicle’s status data (that is ‘available’, ‘waiting’, ‘driving’ and other signal as available in the Service);

3.1.2. Ajoneuvon tila (“vapaa”, “odottaa”, “ajossa” sekä muut Palvelussa käytössä olevat tilat);

3.1.3. a Driver’s Personal Details and a Driver’s driving licence details: as set forth in the Data Processing Agreement;

3.1.3. Kuljettajan Henkilötiedot ja Kuljettajan ajokortin tiedot: kuten esitetty Henkilötietojen Käsittelysopimuksessa;

3.1.4. a Vehicle’s details:

3.1.4. Ajoneuvon tiedot:

(a) licence plate number,

(a) rekisterinumero,

(b) vehicle producer (as stated in a Vehicle’s registration certificate),

(b) valmistaja (kuten ilmoitettu Ajoneuvon rekisteriotteessa),

(c) manufacturing year (as stated in the Vehicle’s registration certificate),

(c) valmistusvuosi (kuten ilmoitettu Ajoneuvon rekisteriotteessa),

(d) a Vehicle’s colour

(d) Ajoneuvon väri,

(e) if requested by the Contractor, scanned copy of the Vehicle’s registration certificate (all sides),

(e) Palveluntarjoajan pyynnöstä, skannattu kopio ajoneuvon rekisteriotteesta (kaikilta sivuilta),

(f) pictures of the interior and exterior of the Vehicle.

(f) kuvat ajoneuvon ulkopuolelta ja sisäpuolelta.

3.2. If the Customer receives, either by a way of an Electronic Notice, a Written Notice, or otherwise, from the Contractor a request related to an accident involving the User and occurred during the rendering the Transfer services (including without limitation a road traffic accident or any other accident involving a threat to life, health, well-being, and (or) property of the User), the Customer shall immediately provide to the Contractor the information and documents mentioned in the request (including without limitation documents issued by a public authority overseeing traffic safety and any other authorised body involved into the accident investigation). If it is not prohibited by the Country Law, such information and documents may be provided to the User.

3.2. Mikäli Asiakas vastaanottaa Palveluntarjoajalta Käyttäjää koskevan pyynnön joko Sähköisen tai Kirjallisen ilmoituksen muodossa tai muussa muodossa koskien vahinkotapahtumaa, joka tapahtui toteutettaessa Kuljetusta koskevia palveluja Asiakkaalle (mukaan lukien ainakin tieliikenneonnettomuus tai muu onnettomuus, josta on aiheutunut vaaraa Käyttäjän hengelle, terveydelle, hyvinvoinnille tai omaisuudelle), Asiakas on velvollinen viipymättä toimittamaan Palveluntarjoajalle pyydetyt tiedot ja asiakirjat (mukaan lukien ainakin asiakirjat, jotka on antanut tieliikenneturvallisuutta valvova viranomainen tai muu onnettomuustutkintaan osallistuva viranomainen). Mikäli se ei ole Valtion lain mukaan kiellettyä, kyseiset tiedot ja asiakirjat voidaan toimittaa Asiakkaalle.

4. SERVICE FOR DRIVERS

4. KULJETTAJAPALVELU

4.1. The Service for Drivers is the only method for receiving Requests from the Service.

4.1. Kuljettajapalvelu on ainoa tapa vastaanottaa Tilauksia Palvelusta.

4.2. The Customer and its Drivers may use other services for performing the Transfer services. The Customer shall not discriminate against the Service for Drivers by giving other services a particular preference or advantage without objective, fair, and reasonable cause.

4.2. Asiakas ja sen Kuljettajat voivat käyttää muita palveluita Kuljetukseen liittyvien palveluiden toteuttamiseksi. Asiakas sitoutuu olemaan syrjimättä Kuljettajapalvelua suosimalla muita palveluja ilman objektiivista, reilua ja perusteltua syytä.

4.3. The following electronic signals are used by the Service to indicate the status of a Driver:

4.3. Seuraavia elektronisia signaaleja käytetään Palvelussa Kuljettajan tilan osoittamiseksi:

4.3.1. ‘busy’ signal means that a Driver is unwilling to accept Requests;

4.3.1.“varattu”-tila tarkoittaa, että Kuljettaja ei halua hyväksyä Tilauksia;

4.3.2. ‘driving’ signal means that a Driver is on a way to the pick-up location as specified in a Request;

4.3.2. “ajossa”-tila tarkoittaa, että Kuljettaja on matkalla Tilauksessa yksilöidylle noutopisteelle;

4.3.3. ‘free’ signal means that a Driver is willing to accept Requests;

4.3.3. “vapaa”-tila tarkoittaa, että Kuljettaja haluaa hyväksyä Tilauksia;

4.3.4. ‘transporting’ signal means that a Driver is performing the Transfer services as specified in a Request;

4.3.4. “kuljettaa”-tila tarkoittaa, että Kuljettaja suorittaa Kuljetusta kuten yksilöity Tilauksessa;

4.3.5. ‘waiting’ signal means that a Driver has arrived to the pick-up location as specified in a Request and expecting a User to board a Vehicle.

4.3.5. “odottaa”-tila tarkoittaa, että Kuljettaja on saapunut noutopisteelle Tilauksessa yksilöidyllä tavalla ja odottaa Käyttäjän nousemista Ajoneuvoon.

5. REQUIREMENTS WITH REGARD TO THE CUSTOMER, ITS DRIVERS AND VEHICLES

5. ASIAKASTA, SEN KULJETTAJIA SEKÄ AJONEUVOJA KOSKEVAT VAATIMUKSET

5.1. The Customer undertakes that at all times it will comply and ensure that its Drivers and Vehicles will comply with the requirements listed in the Agreement including without limitation this Section 5.

5.1. Asiakas sitoutuu siihen, että Kuljettajat ja Ajoneuvot täyttävät aina Sopimuksessa ja ainakin tässä Kohdassa 5 listatut edellytykset.

5.2. If the Customer’s Driver and (or) Vehicle does not meet the requirements as listed in Clause 5.5 and (or) Clause 5.6, the Customer undertakes to ensure that only such Driver and (or) Vehicle that meets these requirements shall be permitted to perform Requests.

5.2. Mikäli Asiakkaan Kuljettaja tai Ajoneuvo ei täytä sille Kohdassa 5.5 tai 5.6 lueteltuja edellytyksiä, Asiakas on velvollinen varmistamaan, että vain sellainen Kuljettaja ja Ajoneuvo, joka täyttää kyseiset edellytykset on sallittu toteuttamaan Tilauksia.

5.3. The Customer may seek the Contractor’s advice related to Requests, the Service, and other matters associated with Service. The Contractor may, but is not obliged to, reply to the Customer’s requests.

5.3. Asiakas voi pyytää Palveluntarjoajan neuvoa koskien Tilauksia, Palvelua sekä muita Palvelua koskevia asioita. Palveluntarjoaja voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta, vastata Asiakkaan pyyntöihin.

5.4. The Customer shall ensure that:

5.4. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

5.4.1. a Driver who does not meet the conditions as listed in Clause 5.5 shall not be allowed to perform the Requests;

5.4.1. Kuljettaja, joka ei täytä Kohdassa 5.5 lueteltuja edellytyksiä, ei saa suorittaa Tilauksia;

5.4.2. a Vehicle which does not meet the conditions as listed in Clause 5.6 shall not be used for performing the Requests.

5.4.2. Ajoneuvoa, joka ei täytä kohdassa 5.6 lueteltuja edellytyksiä, ei saa käyttää Tilausten suorittamiseen;

5.4.3. a Vehicle’s geographical location data (GPS tracks) and other information and data as required by the Agreement is continuously transferred to the Service in real-time;

5.4.3. Ajoneuvon maantieteellinen sijaintitieto (GPS-jäljet) ja muut Sopimuksen mukaiset tiedot lähetetään jatkuvasti ja reaaliaikaisesti Palveluun;

5.4.4. information and data that is transferred pursuant to the Agreement is relevant and accurate, including without limitation those provided by the Driver acting on behalf of the Customer; and

5.4.4. tiedot, jotka siirretään Sopimuksen perusteella, ovat oikeita ja täsmällisiä, mukaan lukien ainakin Kuljettajan Asiakkaan puolesta toimittamat tiedot; ja

5.4.5. it complies with the Country Law including without limitation consumer protection legislation (for example, if applicable: it informs the consumer of its identity and full particulars of its permit or licence that makes it legal to provide the Transfer services).

5.4.5. se noudattaa Valtion lakeja mukaan lukien ainakin kuluttajansuojalainsäädäntö (esimerkiksi, tarvittaessa: tunnistautuu kuluttajalle ja esittää Kuljetusta koskevien palveluiden edellyttämän lupansa tai lisenssinsä kokonaisuudessaan).

5.5. The Customer shall ensure that every Driver has:

5.5. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että:

5.5.1. access to the official version of the Service for Drivers and does not use any modified version of the Service for Drivers; and

5.5.1. jokaisella Kuljettajalla on pääsy viralliseen Kuljettajapalvelun versioon, eikä Kuljettaja käytä mitään muunneltua versiota Kuljettajapalvelusta; ja

5.5.2. complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to render the Transfer services.

5.5.2. jokainen Kuljettaja noudattaa muita Valtion lain mukaisia velvoitteita Kuljetukseen liittyvien palveluiden suorittamiseksi.

5.6. The Customer shall ensure that every Vehicle:

5.6. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että jokainen Ajoneuvo:

5.6.1. as and when required by the Country Law, has been issued with a permit, licence, or another document that makes it lawful to use it for the Transfer services; and

5.6.1. kuten Valtion laki edellyttää, varustettu Kuljetukseen liittyvien palveluiden suorittamisen edellyttämällä luvalla, lisenssillä tai on muulla tavalla hyväksytty Kuljetukseen liittyvien palveluiden suorittamiseen; ja

5.6.2. as and when required by the Country Law, has passed a procedure for control of the Vehicles’ technical condition and in regard to which a relevant certificate or other evidence confirming that the Vehicle is safe and fit for the usage in the Transfer services;

5.6.2. kuten Valtion laki edellyttää, läpäissyt Ajoneuvon teknistä kuntoa koskevan tarkastuksen, johon liittyen on myönnetty asianmukainen todistus tai muu asiakirja, joka osoittaa, että Ajoneuvo on turvallinen ja sopiva käytettäväksi Kuljetukseen liittyvien palveluiden suorittamiseen;

5.6.3. has complied with other requirements of the Country Law to the extent necessary to be used for rendering the Transfer services.

5.6.3. täyttää muut Valtion lain asettamat edellytykset siinä laajuudessa kuin on tarpeen Kuljetukseen liittyvien palveluiden suorittamiseksi.

6. REQUIREMENTS WITH REGARD TO REQUESTS AND TRANSFER SERVICES

6. TILAUKSIA JA KULJETUKSEEN LIITTYVIÄ PALVELUITA KOSKEVAT EDELLYTYKSET

6.1. If the Customer has accepted a Request, the Customer undertakes that at all times:

6.1. Jos Asiakas on hyväksynyt Tilauksen, Asiakas vastaa aina siitä, että:

6.1.1. a Vehicle is available at the location and time specified in the Request;

6.1.1. Ajoneuvo on saatavilla Tilauksessa yksilöityyn aikaan Tilauksessa yksilöidyssä paikassa;

6.1.2. the free waiting time (i.e., which is calculated from the moment when a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver) is at least equal to the free waiting time as specified by the Maximum Tariffs;

6.1.2. ilmainen odotusaika (joka lasketaan siitä hetkestä, kun Kuljettaja on lähettänyt “odottaa” tilan Palvelussa) on aina vähintään sama kuin Enimmäishintojen mukainen ilmainen odotusaika;

6.1.3. no phone calls are made to a User who has activated the ‘Don’t call me’ option in the Service mobile application unless it is necessary to ascertain the pick-up location or a driving route to the pick-up location and there is no other means to ascertain this information;

6.1.3. Käyttäjälle, joka on asettanut “ei puheluita” tilan Palvelun mobiilisovelluksessa, ei soiteta, ellei se ole tarpeen noutopaikan varmistamiseksi tai ajoreitin varmistamiseksi noutopaikalle eikä muuta vaihtoa tiedon varmistamiseksi ole;

6.1.4. the Transfer Fee never exceeds (a) the Maximum Tariffs and (b) the Transfer Fee, which is calculated in accordance with Section 8;

6.1.4. Kuljetusmaksu ei koskaan ylitä (a) Enimmäishintoja ja (b) Kuljetusmaksua, joka on laskettu Kohdan 8 mukaisesti;

6.1.5. Users’ complaints with regard to their Requests and relevant Transfer services are replied and all required measures are taken within twenty-four (24) hours of the complaint receipt by the Customer or sooner if the nature of the complaint requires a more immediate response.

6.1.5. Käyttäjien Tilauksia ja näihin liittyviä Kuljetukseen liittyviä palveluita koskeviin valituksiin vastataan ja tarpeellisiin toimiin ryhdytään kahdenkymmenenneljän (24) tunnin sisällä siitä hetkestä, kun Asiakas on vastaanottanut valituksen, tai tätä nopeammin, mikäli valituksen luonne edellyttää nopeampaa vastausta.

6.2. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a User, and a User will be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service, if at the time of the Request cancellation:

6.2. Käyttäjä voi peruttaa Asiakkaan hyväksymän Tilauksen, jolloin Käyttäjältä laskutetaan Palvelun laskema Kuljetusmaksu, mikäli Tilauksen peruutusajankohtana:

6.2.1. a Vehicle is three hundred (300) meters or less from the pick-up location; and

6.2.1. Ajoneuvo on kolmesataa (300) metriä tai sitä lähempinä noutopaikasta; ja

6.2.2. a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver.

6.2.2. Kuljettaja on lähettänyt “odottaa” tilan Palvelussa.

6.3. A Request that has been accepted by the Customer may be cancelled by a Driver, and a User will be charged the Transfer Fee, as calculated by the Service, if at the time of the Request cancellation:

6.3. Kuljettaja voi peruttaa Asiakkaan hyväksymän Tilauksen ja Käyttäjältä laskutetaan Palvelun laskema Kuljetusmaksu, mikäli Tilauksen peruutusjanakohtana:

6.3.1. a Vehicle is three hundred (300) meters or less from the pick-up location;

6.3.1. Ajoneuvo on kolmesataa (300) metriä tai sitä lähempänä noutopaikasta;

6.3.2. a ‘waiting’ signal has been sent via Service by a Driver; and

6.3.2. Kuljettaja on lähettänyt ”odottaa” tilan Palvelussa; ja

6.3.3. ten (10) minutes or more have passed from the time of the ‘waiting’ signal sending (Clause 6.3.2).

6.3.3. kymmenen (10) minuuttia tai sitä pidempi aika on kulunut “odottaa” tilan lähettämisestä (Kohta 6.3.2.).

6.4. The Transfer Fee that is charged for the Request cancellation shall not exceed the Transfer Fee for a ten (10) minutes ride as calculated by the Service per the Maximum Tariffs applicable to the Request, which Transfer Fee shall include, if applicable, without limitation: free waiting time and the “Peak Hours” Coefficient as determined pursuant to the Agreement, but shall exclude the Additional Services.

6.4. Tilauksen peruuttamisesta veloitettava Kuljetusmaksu ei ylitä Palvelun Enimmäishintojen perusteella laskettua Tilaukseen soveltuvaa kymmenen (10) minuutin kuljetuksen Kuljetusmaksua, joka sisältää ainakin mahdollisen: vapaan odotusajan ja Ruuhka-aikakertoimen Sopimuksessa esitetyllä tavalla, mutta ei sisällä Lisäpalveluita.

7. SUSPENSION AND TERMINATION OF THE CUSTOMER’S ACCESS TO THE SERVICE

7. ASIAKKAAN PALVELUUN PÄÄSYN KESKEYTTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

7.1. Without prejudice to any other provisions of the Agreement (including without limitation Clause 3.3.7 and Clause 11.2 of the Agreement), the Contractor may suspend or terminate the Customer’s or a particular Driver’s access to the Service and (or) activate the Hold Off if the Contractor becomes aware, regardless of the source of such awareness which may include without limitation any person, mass media, or a word of mouth, of an instance of the Customer’s and (or) its Drivers’ non-compliance with the terms of the Agreement. Examples of the Customer’s and (or) its Drivers’ non-compliance include without limitation:

7.1. Rajoittamatta Sopimuksen muiden ehtojen soveltamista (mukaan lukien ainakin tämän Sopimuksen Kohdat 3.3.7. ja 11.2.), Palveluntarjoaja voi keskeyttää tai päättää Asiakkaan tai tietyn Kuljettajan pääsyn Palveluun tai aktivoida Keskeyttämisen, mikäli Palveluntarjoaja tulee tietoiseksi siitä, että Asiakas tai Kuljettaja ei ole noudattanut Sopimusta, riippumatta siitä, mistä Palveluntarjoaja on saanut tämän tiedon, mukaan lukien ainakin keneltä tahansa henkilöltä, joukkotiedotusvälineistä tai suullisesti saatu tieto. Esimerkiksi ainakin seuraavia tilanteita tai toimia pidetään Sopimuksen noudattamatta jättämisenä Asiakkaan tai sen Kuljettajien toimesta:

7.1.1. charging Users the Transfer Fee that exceeds the limits specified in the Agreement;

7.1.1. Sopimuksessa yksilöityjen rajojen ylittävän Kuljetusmaksun laskuttaminen Käyttäjiltä;

7.1.2. provision to the Contractor out-of-date or false data and (or) information on Drivers and Vehicles, including without limitation GPS data;

7.1.2. vanhentuneen tai väärän tiedon, kuten ainakin Kuljettajia, Ajoneuvoja tai GPS-tietoja koskevan vanhentuneen tai väärän tiedon toimittaminen Palveluntarjoajalle;

7.1.3. demonstrating discrimination in relation to the Service for Drivers or Requests without objective, fair, and reasonable cause;

7.1.3. Kuljettajapalveluun tai Tilauksiin kohdistuva syrjintä ilman objektiivista, reilua ja perusteltua syytä;

7.1.4. provision of Transfer services in way that does not comply with Requests;

7.1.4. Kuljetusta koskevien palveluiden toteuttaminen tavalla, joka ei täytä Tilauksen vaatimuksia;

7.1.5. provision to the Contractor false data on the cancelled Requests and false information on the reasons of such cancellations;

7.1.5. peruutettuja Tilauksia ja peruutusten syitä koskevan väärän tiedon toimittaminen Palveluntarjoajalle;

7.1.6. non-compliance with the Data Processing Agreement;

7.1.6. poikkeaminen Henkilötietojen Käsittelysopimuksesta;

7.1.7. generation by the Driver of false Requests and (or) performance of false Requests. A Request is deemed to be ‘false’ if it has not been generated by a User acting conscionably. The Contractor may determine whether a particular Request is ‘false’ or not;

7.1.7. väärien Tilausten luominen tai suorittaminen Kuljettajan toimesta. Tilauksen katsotaan olevan ”väärä”, mikäli Käyttäjä ei ole tietoisesti luonut sitä. Palveluntarjoaja voi määrittää sen, katsotaanko tietty Tilaus ”vääräksi”;

7.1.8. unconscionable behaviour of a Driver towards the Service. The Contractor may determine whether a particular action or failure to act constitutes an unconscionable behaviour of a Driver;

7.1.8. Kuljettajan sopimaton käyttäytyminen Palvelua kohtaan. Palveluntarjoaja voi määrittää, katsotaanko tietty toimi tai toimimatta jättäminen sopimattomaksi käytökseksi Kuljettajan toimesta;

7.1.9. rude or impolite behaviour or other misconduct of a Driver towards the User and (or) other passengers of the Vehicle and (or) their property;

7.1.9. tyly tai epäkohtelias käytös tai muu rikkomus Käyttäjää tai Ajoneuvon muita matkustajia tai heidän omaisuutta kohtaan Kuljettajan toimesta;

7.1.10. putting Users’ and (or) other passengers’ of the Vehicle safety in danger by dangerous driving, improper condition of the Vehicle, or otherwise failing to comply with the traffic safety rules, including without limitation using multiple devices in the Vehicle which devices obstruct the view of the road or distract the Driver’s attention; and

7.1.10. Käyttäjien tai Ajoneuvon muiden matkustajien turvallisuuden vaarantaminen ajamalla vaarallisesti, käyttämällä huonossa kunnossa olevaa Ajoneuvoa tai muutoin laiminlyömällä noudattaa liikennesääntöjä, mukaan lukien ainakin käyttämällä useita laitteita ajoneuvossa siten, että laitteet rajoittavat näkyvyyttä tielle tai häiritsevät Kuljettajan keskittymistä; ja

7.1.11. failure to assist the Contractor with the Supervision or providing incorrect or false information to the Contractor in a course of the Supervision.

7.1.11. Palveluntarjoajan Valvonnassa avustamisen laiminlyönti tai väärien tietojen antaminen Palveluntarjoajalle sen toteuttaessa Valvontaa.

7.2. The Customer and a Driver are entitled to give reasons justifying the Customer’s or Driver’s non-compliance with the terms of the Agreement. The Contractor may consider these reasons but, following such consideration, is not obliged to restore the access to the Service.

7.2. Asiakkaalla ja Kuljettajalla on oikeus esittää perusteita Asiakkaan tai Kuljettajan poikkeamiselle Sopimuksen ehdoista. Palveluntarjoaja voi ottaa arvioida tällaisia perusteita, mutta ei ole arvioinnin jälkeen velvollinen

8. THE MAXIMUM TARIFFS AND TRANSFER FEE

8. ENIMMÄISHINNAT JA KULJETUSMAKSU

8.1. The Parties agree and acknowledge that the purposes of the Maximum Tariffs and the Transfer Fee are:

8.1. Osapuolet sopivat ja ymmärtävät, että Enimmäishintojen ja Kuljetusmaksujen tarkoituksena on:

8.1.1. to improve the Users’ experience of using the Service by providing to them advance information on the Transfer Fee;

8.1.1. parantaa Käyttäjien kokemusta Palvelun käyttämisestä antamalla heille tieto Kuljetusmaksusta ennakkoon;

8.1.2. to retain the existing Users and attract new Users by availability of attractive Maximum Tariffs and transparency of the Maximum Tariffs calculation;

8.1.2. pitää nykyiset Käyttäjät ja houkutella uusia Käyttäjiä saatavuudella, houkuttelevilla Enimmäishinnoilla ja Enimmäishintojen laskemisen läpinäkyvyydellä;

8.1.3. to ensure transparency and predictable financial outcomes of performance of the Agreement for the Parties; and

8.1.3. varmistaa Osapuolille tämän Sopimuksen toteuttamisen läpinäkyvyys ja taloudellisen lopputuloksen ennakoitavuus; ja

8.1.4. to increase the number of Requests by providing competitive financial terms of the Transfer services; and

8.1.4. lisätä Tilausten määrää asettamalla kilpailukykyiset taloudelliset Kuljetuksia koskevien palveluiden ehdot; ja

8.1.5. to reflect that the Transfer Fee may depend on a Vehicle class, weekday, time of day, and other parameters.

8.1.5. kuvastaa sitä, että Kuljetusmaksu voi riippua Ajoneuvon luokasta, viikonpäivästä, kellonajasta ja muista parametreistä.

8.2. The Maximum Tariffs are publicly available at https://yango.yandex.com/#mrt and are deemed to be incorporated into the Agreement by reference.

8.2. Enimmäishinnat ovat julkisesti saatavilla osoitteessa https://yango.yandex.com/#mrt ja ne on otettu Sopimuksen osaksi viittauksella.

8.3. The Contractor may change the Maximum Tariffs when considers necessary and such changed Maximum Tariffs shall be binding on the Customer when they become available for viewing at the webpage specified in Clause 8.2. The Customer herewith consents to and agrees with such changes in advance.

8.3. Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan muuttaa Enimmäishintoja ja muutetut Enimmäishinnat sitovat Asiakasta, kun ne tulevat saataville Kohdassa 8.2 yksilöidyssä internetosoitteessa. Asiakas täten antaa suostumuksensa ja hyväksyy tällaiset muutokset etukäteen.

8.4. The Transfer Fee calculator is publicly available at https://yango.yandex.com.

8.4. Kuljetusmaksun laskuri on julkisesti saatavilla osoitteessa https://yango.yandex.com.

8.5. The Transfer Fee is calculated automatically by the Service algorithms at the time when the pick-up and destination locations for a Request have been specified, and may be based on, without limitation, the Maximum Tariffs, an estimate of the Transfer duration and distance from the pick-up to destination locations (taking into account traffic and other applicable details of the route). Subject to Clause 8.8, the Transfer Fee, as calculated by the Service, represents the maximum price that the Customer may charge for the Transfer services rendered to the User as per his or her Request.

8.5. Palvelun algoritmit laskevat Kuljetusmaksun automaattisesti, kun Tilauksen noutopaikka ja kohde ovat määritetty ja se voi perustua ainakin, Enimmäishintoihin, arvioon Kuljetuksen kestosta ja noutopaikan ja kohteen välisestä etäisyydestä (ottaen huomioon liikenteen ja muut soveltuvat reitin seikat). Jollei Kohdasta 8.8. johdu muuta, Palvelun laskema Kuljetusmaksu esittää enimmäishinnan, jonka Asiakas voi laskuttaa Käyttäjältä Tilauksen perusteella suoriteuista Kuljetusta koskevista palveluista.

8.6. The Transfer Fee calculated by the Service may be automatically adjusted, including without limitation, in the circumstances when the Request parameters are altered by a User (a destination location is changed, paid waiting time or the Additional Services are added or removed etc), or when a certain period of time has passed since the time when the pick-up and destination locations have been specified.

8.6. Palvelun laskemaa Kuljetusmaksua voidaan automaattisesti muuttaa ainakin silloin, kun Käyttäjä muuttaa Tilauksen parametrejä (kohdetta muutetaan, maksullista odotusaikaa tai Lisäpalveluita lisätään tai poistetaan jne.), tai kun tietty aika on kulunut noutopaikan ja kohteen määrittämisestä.

8.7. The Parties agree and acknowledge that the Maximum Tariffs and the Transfer Fee shall only apply to Requests and shall not apply to any services rendered by the Customer without engaging with the Service.

8.7. Osapuolet sopivat ja tiedostavat, että Enimmäishintoja ja Kuljetusmaksua sovelletaan vain Tilauksiin eikä niitä sovelleta mihinkään sellaisiin Asiakkaan tarjoamiin palveluihin, jotka eivät perustu Palvelun käyttöön.

8.8. The Customer may charge the Transfer Fee pursuant to its own tariffs that may be either equal to or less than the Maximum Tariffs provided always that the Transfer Fee calculated pursuant to the Customer’s tariffs never exceeds the Transfer Fee calculated pursuant to the Maximum Tariffs.

8.8. Asiakas voi periä Kuljetusmaksun omien hintojen mukaisena, jotka voivat olla joko samansuuruisia tai pienempiä kuin Enimmäishinnat, edellyttäen aina, että Asiakkaan hintojen mukaan laskettu Kuljetusmaksu ei koskaan ylitä Enimmäishintojen mukaan laskettua Kuljetusmaksua.

8.9. The Peak Hours Coefficient shall apply to the Maximum Tariffs during the periods determined by the Contractor (which may include without limitation days before public holidays, days of mass events, poor weather conditions, etc.) to ensure high-quality service to Users and facilitate the performance of the maximum possible number of Requests, when the demand for the Transfer services is higher than average.

8.9. Ruuhka-aikakerrointa sovelletaan Enimmäishintoihin Palveluntarjoajan määrittäminä aikoina (jotka voivat sisältää ainakin kansallisia vapaapäiviä edeltäviä päiviä, joukkotapahtumien päiviä, huonoja sääolosuhteita jne.) varmistaakseen korkeatasoisen palvelun Käyttäjille ja mahdollisimman monen Tilauksen toteuttamisen järjestämisen, kun Kuljettamista koskevien palveluiden kysyntä on keskimääräistä korkeampi.

8.10. The Parties agreed that the value and applicability of the Peak Hours Coefficient shall be unilaterally defined by the Contractor based on, without limitation, available technical data of the Service, Statistical Data on the demand for transfer services, and availability of Vehicles. If the Peak Hours Coefficient has been activated and the User chooses to place a Request to which the Peak Hours Coefficient applies, the relevant values of the Maximum Tariffs (except for the Additional Services) shall be increased as appropriate in accordance with such Peak Hours Coefficient.

8.10. Osapuolet sopivat ja tiedostavat, että Ruuhka-aikakerrointen arvo ja sovellettavuus ovat täysin Palveluntarjoajan päätettävissä perustuen ainakin Palvelusta saatavilla olevaan tekniseen tietoon, Tilastotietoihin Kuljetukseen liittyvien palveluiden kysynnästä ja Ajoneuvojen saatavuuteen. Mikäli Ruuhka-aikakerroin on aktivoitu ja Käyttäjä päättää tehdä Tilauksen, johon sovelletaan Ruuhka-aikakerrointa, Enimmäishintojen soveltuvia arvoja (pois lukien Lisäpalveluita koskevia arvoja) korotetaan Ruuhka-aikakertoimella.

9. THE SERVICE FEE

9. PALVELUMAKSU

9.1. The Service Fee amounts to five (5) per cent of the Transfer Fee and is payable by the Customer to the Contractor for every Request. For the avoidance of doubt: the amount of the Service Fee specified in this Clause 9.1 includes the remuneration of the Contractor for the collection of the Transfer Fee from Users and its transfer to the Customer.

9.1. Palvelumaksu, joka Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajalle kustakin Tilauksesta, on viisi (5) prosenttia Kuljetusmaksusta. Selvyyden vuoksi: tässä Kohdassa 9.1 määritelty Palvelumaksu sisältää Palveluntarjoajan palkkion Kuljetusmaksun perimisestä Käyttäjiltä ja sen tilittämisen Asiakkaalle.

9.2. The Contractor may provide a discount on the Service Fee in any Reporting Period.

9.2. Palveluntarjoaja voi myöntää alennuksen Palvelumaksuista miltä tahansa Raportointikaudelta.

_____________________________

Date of publication: 29.11.2019