THE E-SERVICE AGREEMENT / הסכם שירותים אלקטרוניים

THE E-SERVICE AGREEMENT

הסכם שירותים אלקטרוניים

Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, represented by Alfred Alexander de Cuba, acting on the basis of the Articles of Association of the company, and

Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, המיוצגת על ידי אלפרד אלכסנדר דה קובה, הפועל על בסיס תקנון ההתאגדות של החברה, וכן

You, as the Customer, as hereafter defined.

אתה, כלקוח, כמוגדר להלן .

have signed agreed as follows:

חתמו והסכימו כדלקמן:

1. DEFINITIONSAND INTERPRETATION

1. הגדרות ופרשנות

1.1. In this agreement the following capitalised words and expressions shall have the following meanings:

1.1. בהסכם זה תהיה למילים ולמונחים שלהלן המשמעות שלצידן:

1.1.1. ‘Affiliate’ shall mean in relation to any person, any other person directly or indirectly Controlled by, or Controlling of, or under common Control with, that person.

1.1.1. "ישות קשורה" – לגבי כל אדם, כל אדם אחר אשר במישרין או בעקיפין נשלט על ידו, שולט בו, או שנמצא תחת שליטה משותפת עימו.

1.1.2. ‘Agreement’ shall mean this agreement entered into by and between the Contractor and the Customer, including the documents that constitute part of the Agreement as specified in Clause ‎1.2.

1.1.2. "ההסכם" – הסכם זה, שנחתם בין הקבלן לבין הלקוח, לרבות המסמכים המהווים חלק מן ההסכם, כאמור בסעיף 1.2.

1.1.3. ‘Certificate’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎7.1.3.

1.1.3. "התעודה" – כמשמעה בסעיף ‏7.1.3.

1.1.4. ‘Code of Business Ethics and Conduct’ shall mean Yandex’s Code of Business Ethics and Conduct as available at https://ir.yandex/corporate-governance.

1.1.4. "נוהל האתיקה וההתנהגות העסקית" – נוהל האתיקה וההתנהגות העסקית של Yandex הזמין בכתובת https://ir.yandex/corporate-governance.

1.1.5. ‘Confidential Information’ shall mean without limitation organisational, technological, commercial, financial, and any other information and data associated with or related to the conclusion and performance of the Agreement by the Parties. For the avoidance of doubt: information contained in the Requests and the contents of the Agreement constitute the Confidential Information, and the fact of the existence of this Agreement does not constitute Confidential Information.

1.1.5. "מידע סודי" – לרבות אך לא רק מידע ונתונים ארגוניים, טכנולוגיים, מסחריים, פיננסיים, וכל מידע ונתונים אחרים הקשורים לחתימה על ההסכם וביצועו על ידי הצדדים; למען הסר ספק, מידע שנכלל בבקשות ותוכן ההסכם מהווים מידע סודי, ועובדת קיומו של ההסכם אינו מהווה מידע סודי.

1.1.6. ‘Consent’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎3.4.6(a)

1.1.6. "הסכמה" – כמשמעה בס' ‏3.4.6(א)

1.1.7. ‘Contractor’ shall mean Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, a legal entity organised and existing under the laws of the Netherlands, registration No. 64591069, having its principal place of business at Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands.

1.1.7. "הקבלן" – Yandex.Taxi Besloten Vennootschap, ישות משפטית המאוגדת וקיימת תחת חוקי הולנד, מספר רישוי 64591069, שכתובת עסקיה המרכזית היא Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

1.1.8. ‘Control’ shall mean with regard to a person the power or authority, whether exercised or not, to direct the business, management and policies of such person, directly or indirectly, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise; provided that such power or authority shall conclusively be presumed to exist upon possession of beneficial ownership or power to direct the voting of more than 50% of the votes entitled to be cast at a meeting of the members or shareholders of such person or power to control the composition of a majority of board of directors of such person. The terms ‘Controlled’ and ‘Controlling’ have meanings correlative to the foregoing.

1.1.8. "שליטה" – לגבי אדם, היכולת או הסמכות, בין אם הן מופעלות ובין אם לאו, לכוון את עסקו, ניהולו ומדיניותו של אותו אדם, במישרין או בעקיפין, בין באמצעות בעלות בניירות ערך בעלי זכויות הצבעה, מכוח חוזה או בדרך אחרת; ובלבד שתהיה זו חזקה חלוטה שהיכולת או הסמכות כאמור קיימות בבעלות במישרין או בעקיפין או ביכולות לכוון את ההצבעה של למעלה מ- 50% מן הקולות הזכאים להצביע באסיפה של החברים או של בעלי המניות של האדם כאמור, או ביכולת לשלוט בהרכבו של רוב הדירקטוריון של אותו אדם; למונחים "נשלט" ו"שולט" תהיה משמעות מתאימה לאמור.

1.1.9. ‘Country’ shall mean the State of Israel.

1.1.9. "המדינה" – מדינת ישראל.

1.1.10‘Country Currency’ shall mean Israeli Shekel (ILS), the official currency of the Country. A reference to a ‘unit’ of the Country Currency shall mean a reference to one (1) Israeli Shekel and a reference to ‘units’ of the Country Currency shall mean a relevant amount in Israeli Shekels.

1.1.10. "מטבע המדינה" – שקל ישראלי, המטבע הרשמי שלהמדינה. התחייסות ל"יחידה" של מטבע המדינה משמעה התייחסות לשקל ישראלי אחד, והתייחסות ל"יחידות" של מטבע המדינה תהיה התייחסות לסכום הרלוונטי בשקלים ישראלים.

1.1.11. ‘Country Language’ shall mean Hebrew, the official language of the Country.

1.1.11. "שפת המדינה" – עברית, השפה הרשמית במדינה.

1.1.12. ‘Country Law’ shall mean all laws, regulations, directives, statutes, subordinate legislation, common law and civil codes of any jurisdiction, all judgments, orders, notices, instructions, decisions and awards of any competent Governmental Authority and all codes of practice having force of law, statutory guidance and policy notes, in each case to the extent applicable to the Parties or any of them, or as the context requires existed at the relevant time in the Country.

1.1.12. "דין המדינה" – כל החוקים, התקנות, ההוראות, חיקוקים, חקיקת המשנה, הפסיקה" והקודקסים האזרחיים בכל תחום שיפוט, כל ההחלטות השיפוטיות, צווים, הודעות, הנחיות, החלטות וסעדים של כל רשות שלטונית מוסמכת, וכל נהלי ההתנהגות שלהם תוקף של דין, הנחיות סטטוטוריות והודעה על מדיניות, והכל במידה שבה הם חלים על הצדדים או על מי מהם, או כפי שמתחייב מן ההקשר, וכפי שיהיו קיימים באותה עת במדינה;

1.1.13. ‘Customer’ shall mean a company that has accepted the terms and conditions of the Contractual Framework Agreement as available at https://yango.yandex.com.

1.1.13."הלקוח" - חברה שהתאגדה וקיבלה את התנאים וההוראות של הסכם ה- Contractual Framework Agreement הזמין ב- https://yango.yandex.com.

1.1.14. ‘Deductions’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎7.1.6.

1.1.14. "ניכויים" – כמשמעם בסעיף ‏7.1.6;

1.1.15. ‘Dispute’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎12.2.1.

1.1.15. "מחלוקת" – כמשמעה בסעיף ‏12.2.1;

1.1.16. ‘Dispute Notice’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎12.2.3.

1.1.16. "הודעה על מחלוקת" – כמשמעה בסעיף ‏12.2.3;

1.1.17. ‘Driver’ shall mean an individual who (a) has signed or otherwise became a party to either an employment or other contract with the Customer or any third party, or the Contractor has grounds to believe that such contractual relations exist, and (b) has all licences and (or) permissions as required by the Country Law to drive the Vehicle and perform the Transfer, and (c) actually capable of driving the Vehicle at the relevant time.

1.1.17. "נהג" – יחיד אשר: (א) חתם או בצורה אחרת נהיה צד לחוזה העסקה או חוזה אחר עם הלקוח או כל צד שלישי, או שיש לקבלן יסוד להאמין שקיימים יחסים חוזיים כאמור, וכן (ב) יש לו את כל הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים על-פי דין המדינה לצורך נהיגה ברכב וביצוע ההעברה, וכן (ג) הוא מסוגל בפועל לנהוג ברכב במועד הרלוונטי.

1.1.18. ‘E-Service’ shall mean various informational services, which, without limitation, include services for collection, generalisation, and transfer of the data, that services enable and (or) assist the Customer with accessing the Service, receiving relevant information on the Requests, performing the Requests, and communicating with the Contractor and (or) Users.

1.1.18. "שירות אלקטרוני" – שירותי מידע שונים, לרבות אך לא רק, שירותים לאיסוף, הכללה והעברה של המידע, שמאפשרים ו/או מסייעים ללקוח לגשת לשירות, לקבל מידע רלוונטי על הבקשות, לבצע בקשות, ולתקשורת בינו לבין הקבלן ו/או המשתמשים.

1.1.19. ‘Effective Date’ shall mean the date stated on the first page of the Agreement.

1.1.19. "מועד התחילה" – המועד המצוין בעמוד הראשון להסכם.

1.1.20.‘Electronic Notice’ shall mean an electronic communication delivered as follows:

1.1.20. "הודעה אלקטרונית" – הודעה אלקטרונית שתימסר בדרכים אלה:

(a) via the Partner Web Interface,

(א) דרך ממשק האינטרנט של השותף,

(b) to a Party’s e-mail address specified in the Partner Web Interface,

(ב) לכתובת האימייל של צד, כפי שהיא מצויינת בממשק האינטרנט של השותף,

(c) to a Party’s e-mail address specified in this Agreement,

(ג) לכתובת האינטרנט של צד, כפי שצויינה בהסכם,

(d) when the communication with the Customer is concerned, by publication at https://yango.yandex.com or https://yandex.com/legal, or

(ד) כאשר מדובר בתקשורת עם הלקוח, על ידי פרסום ב https://yango.yandex.com או https://yandex.com/legal או

(e) when the communication with the Customer is concerned, to the Customer’s or the Customer’s duly authorised representative’s e-mail address which the Customer or its relevant representative has previously used for a communication with the Contractor.

(ה) כאשר מדובר בתקשורת עם הלקוח, לכתובת האימייל של הלקוח או לכתובת האימייל של הנציג של הלקוח שהוסמך כדין, שהלקוח או הנציג הרלוונטי שלו עשה בה שימוש קודם לכן לצורך תקשורת עם הקבלן;

1.1.21. ‘General Terms’ shall mean a document available online via the Partner Web Interface and containing additional terms of use of the Service, rights and duties of the Parties, including without limitation requirements to the Customer, Drivers, and Vehicles, calculation of the Service Fee, and other requirements, terms, and conditions. The General Terms are incorporated into the Agreement by reference and constitute an integral part of the Agreement.

1.1.21. "התנאים הכלליים" – מסמך שזמין באינטרנט דרך ממשק האינטרנט של השותף ושכולל תנאי שימוש נוספים לשירות, זכויות וחובות של הצדדים, לרבות אך לא רק דרישות מן הלקוח, הנהגים והרכבים, חישוב דמי השירות, ודרישות ותנאים נוספים. התנאים הכלליים כלולים בזאת על דרך ההפניה ומהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

1.1.22. ‘Governmental Authority’ shall mean any government or state and any ministry, department or political subdivision thereof, and any person exercising executive, judicial, regulatory or administrative functions of, or pertaining to, government (including any independent regulator) or any other governmental entity, instrumentality, agency, authority, corporation, committee or commission under the direct or indirect control of a government, and for the avoidance of doubt includes any court or competent authority or tribunal. The references to a competent Governmental Authority shall mean a Governmental Authority that has jurisdiction over a Party or matter concerned.

1.1.22. "רשות שלטונית" – כל ממשלה או מדינה וכל משרד ממשלתי, מחלקה או יחידת משנה מדינית שלהם, וכל אדם שמבצע תפקיד ביצועי, שיפוטי, רגולטורי או מינהלי של שלטון או הנוגע לשלטון (לרבות כל רגולטור עצמאי), או כל גוף שלטוני, סוכנות, רשות, תאגיד, ועדה, מועצה או ממונה שלטוניים, שבשליטתו של שלטון, במישרין או בעקיפין, ולמען הסר ספק לרבות כל בית משפט או רשות מוסמכת או טריבונל. כל התייחסות לרשות שלטונית מוסמכת משמעה הרשות השלטונית שיש לה סמכות לגבי צד או הענין הרלוונטיים.

1.1.23. ‘Invoice’ shall have the meaning attached to this term in Clause ‎7.1.4(c).

1.1.23. "חשבונית" – כמשמעה בסעיף ‏7.1.4(ג).

1.1.24. ‘Party’ shall mean either the Contractor or the Customer.

1.1.24. "צד" – הקבלן או הלקוח.

1.1.25. ‘Parties’ shall mean jointly the Contractor and the Customer.

1.1.25. "הצדדים" – הקבלן והלקוח ביחד.

1.1.26. ‘Partner Web Interface’ shall mean a part of the Service available to the Customer at https://lk.taximeter.yandex.ru after authorization using the Customer’s login and password, which part includes without limitation interaction with the Service and the Statistical Data.

1.1.26. "ממשק אינטרנט של שותף" – חלק מן השירות הזמין ללקוח ב - https://lk.taximeter.yandex.ru לאחר הרשאה, בשימוש בשם ובסיסמא של הלקוח, כשאותו חלק כולל ללא הגבלה אינטראקציה עם השירות והמידע הסטטיסטי.

1.1.27. ‘Personal Details’ shall mean the any of following details of an individual:

1.1.27. "פרטים אישיים" – כל אחד מן הפרטים האלה של יחיד:

(a) phone number;

(א) מספר טלפון;

(b) e-mail address;

(ב) כתובת אימייל;

(c) travel routes;

(ג) מסלולי נסיעה;

(d) personal data as stated in the General Terms; and

(ד) מידע אישי כאמור בתנאים הכלליים; וכן

(e) other personal data as defined by the Country Law.

(ה) מידע אישי אחר כהגדרתו בדין המדינה.

1.1.28. ‘PIM’ shall mean promotional and informational materials related to the Service placed on the outer surface and (or) inside a Vehicle.

1.1.28. "חומרי קידום" – חומרי קידום מכירות ומידע שיווקי בנוגע לשירותים, שיפורסמו בשטח החיצוני של רכב ו/או בתוכו.

1.1.29. ‘Registration’ shall mean provision of information and data by the Customer to the Contractor.

1.1.29. "רישום" – מתן מידע ונתונים לקבלן על ידי הלקוח.

1.1.30. ‘Reporting Period’ shall mean a period of time which starts on the first day and ends on the last day of the relevant calendar month. Provided that the first Reporting Period shall be the calendar month following the month when the Contractor has informed the Customer by an Electronic Notice that the testing period of the Service is over, and the last Reporting Period shall be a period of time from the first day of the relevant calendar month until the date of expiration, repudiation, or termination of this Agreement.

1.1.30. "תקופת דיווח" – פרק זמן שתחילתו ביום הראשון וסיומו ביום האחרון של החודש הקלנדרי הרלוונטי; ובלבד שתקופת הדיווח הראשונה תהיה החודש הקלנדרי שלאחר החודש שבו הקבלן הודיע ללקוח, בהודעה אלקטרונית, שתקופת הניסיון של השירות תמה, ותקופת הדיווח האחרונה תהיה פרק זמן שתחילתו ביום הראשון של החודש הקלנדרי הרלוונטי, וסיומו במועד פקיעתו, ביטולו או סיומו של ההסכם.

1.1.31. ‘Request’ shall mean the information on a potential demand for the Transfer that is submitted by the User via the Service.

1.1.31. "בקשה" – המידע על דרישה פוטנציאלית להעברה, הנמסר על ידי משתמש באמצעות השירות.

1.1.32. ‘Service’ shall mean various services provided via the Contractor’s technological platform which includes without limitation the Service for Drivers, Partner Web Interface and other related services, websites and interrelated support service systems, which the Contractor may update or modify at its own discretion from time to time. Any reference to the Service includes a reference to any and all parts of the Service.

1.1.32. "השירות" – שירותים שונים הניתנים באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של הקבלן, לרבות אך לא רק השירות לנהגים, ממשק האינטרנט של השותף, ושירותים קשורים אחרים, אתרי אינטרנט, ומערכות שירות תמיכה קשורות זו לזו, שהקבלן רשאי לעדכן או לשנות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, מעת לעת. כל התייחסות לשירות כוללת התייחסות לכל חלק ממנו.

1.1.33. ‘Service Fee’ shall mean a fee payable by the Customer to the Contractor for the provision of the E-Service pursuant to the terms of the Agreement.

1.1.33. "דמי השירות" – תשלום שישולם לקבלן על ידי הלקוח עבור מתן השירות האלקטרוני על פי תנאי ההסכם.

1.1.34. ‘Service for Drivers’ shall mean a part of the Service that (a) enables Drivers to receive the Requests in an automatic mode and (b) has various functional capabilities fully described in the Service for Drivers manual.

1.1.34. "השירות לנהגים" – חלק מן השירות אשר (א) מאפשר לנהגים לקבל את הבקשות בדרך אוטומטית, וכן (ב) יש לו יכולות פונקציונליות המפורטות באופן מלא במדריך השירות לנהגים.

1.1.35. ‘Statistical Data’ shall mean the Contractor’s automated systems data, which may contain without limitation data for the calculation of the cost of the Service Fee and any other data relating to the performance of the Agreement, is available at the Partner Web Interface.

1.1.35. "מידע סטטיסטי" – נתוני המערכות האוטומטיות של הקבלן, שעשויים לכלול, בין היתר, נתונים לחישוב עלות דמי השירות וכל מידע אחר בנוגע לביצוע ההסכם, כפי שיהיה זמין בממשק האינטרנט של השותף.

1.1.36. ‘Evaluation’ shall mean the Contractor’s activity which objective is to assess whether the Customer complies with the terms and conditions of the use of the Service established by the Agreement. The Evaluation may include various activities which may include without limitation the evaluation of the quality of Transfer services rendered to the Users.

1.1.36. "הערכה" – הפעילות של הקבלן שמטרתה להעריך אם הלקוח עומד בתנאי השימוש בשירות שנקבעו בהסכם. ההערכה יכולה לכלול פעילויות שונות, לרבות אך לא רק הערכת איכות שירותי ההעברה שינתנו למשתמשים;

1.1.37. ‘Transfer’ shall mean (i) transportation of passengers and (or) baggage and (ii) provision of services related to such transportation (if any).

1.1.37. "העברה" – (1) הסעת נוסעים ו/או הובלת כבודה; (2) מתן שירותים שקשורים להסעה כאמור (ככל שיהיו כאלה).

1.1.38. ‘Transfer Fee’ shall mean the price of the Transfer services rendered to the User as per his or her Request.

1.1.38. "דמי העברה" – מחיר שירותי ההעברה שיינתנו למשתמש לפי הבקשה שלו;

1.1.39. ‘User’ shall mean an individual who has unconditionally accepted the terms and conditions of either:

1.1.39. "משתמש" – יחיד שהסכים, באופן בלתי מותנה, לתנאים של אחד או יותר מאלה:

(a) the Terms of Use available at https://yandex.com/legal/yango_termsofuse, and (or)

(א) תנאי השימוש הזמינים בכתובת https://yandex.com/legal/yango_termsofuse

(b) the Licence Agreement for the Service application for mobile devices available at https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.

(ב) הסכם הרישיון לאפליקציה הסלולרית של השירות למכשיר נייד הזמין בכתובת https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.

1.1.40. ‘Vehicle’ shall mean a motor vehicle used by the Driver for the Transfer.

1.1.40. "רכב" – רכב מנועי שישמש את הנהג לצורך ההעברה;

1.1.41. ‘Written Notice’ shall mean a communication in writing including any modes of reproducing words in any legible form (but shall not include any electronic communication, including the modes of communication specified for the Electronic Notice) that is addressed to a relevant postal address of a Party specified in Section ‎13 and delivered by registered mail with delivery confirmation via a courier service.

1.1.41. "הודעה בכתב" – תקשורת בכתב, לרבות כל דרך של שכפול מילים בכל צורה קריאה (אך למעט כל הודעה אלקטרונית, לרבות דרכי התקשורת המפורטות ביחס להודעה אלקטרונית), הממוענת לכתובת הדואר הרלוונטית של צד המפורטת בסעיף 13 והנמסרת בדואר רשום עם אישור מסירה דרך שירות משלוחים.

1.2. The following principles shall be used for interpretation of the Agreement:

1.2. העקרונות שלהלן ישמשו בפרשנות ההסכם:

1.2.1. any reference to this Agreement includes:

1.2.1. כל התייחסות להסכם זה הינה לרבות כל אלה:

(a) the General Terms;

(א) התנאים הכלליים;

(b) Annex 1 to this Agreement; and

(ב) נספח 1 להסכם זה; וכן

(c) amendments, schedules, supplements, annexes duly executed by the Parties as provided for in this Agreement,

(ג) תיקונים, נספחים, תוספות, והשלמות שיחתמו כדין על ידי הצדדים, באופן הקבוע בהסכם זה,

which jointly form an integral part of this Agreement for all purposes;

כשכל אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לכל דבר וענין.

1.2.2. references to this Agreement shall be construed as references also to any separate or independent stipulation or agreement contained in it;

1.2.2. כל התייחסות להסכם זה תפורש כהתייחסות גם לכל הוראה או הסכמה נפרדות או עצמאיות הכלולות בו;

1.2.3. any headings and titles in this Agreement are for convenience only and shall not affect its interpretation;

1.2.3. כל הכותרות בהסכם זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ולא ישפיעו על פרשנותו;

1.2.4. references to any document (including this Agreement) or a provision of any document includes such document or provision thereof as amended or supplemented in accordance with its terms, and whether or not such other document or provisions thereof is or becomes ineffective for any reason;

1.2.4. כל התייחסות לכל מסמך (לרבות הסכם זה) או להוראה בכל מסמך, הינה לרבות המסמך או ההוראה בו כפי שתוקנו או הושלמו בהתאם לתנאיהם, וזאת ללא התחשבות בשאלה אם המסמך או ההוראה האחרים כאמור או הוראותיהם חסרי תוקף או הפכו לחסרי תוקף, מכל סיבה שהיא;

1.2.5. unless expressly provided for to the contrary herein, words in the singular shall include the plural and vice versa, and references to one gender include other genders;

1.2.5. למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, האמור בו בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע, וכן להפך;

1.2.6. a reference to a ‘person’ shall include a reference to any individual, firm, company or other body corporate, an individual's executors or administrators, Governmental Authority, unincorporated association, trust or partnership (whether or not having separate legal personality), and shall include a Party’s Affiliate but shall not include a reference to the Parties and their respective employees and officers;

1.2.6. כל התייחסות ל"אדם" הינה לרבות התייחסות לכל יחיד, פירמה, חברה או תאגיד אחר, מנהלי העיזבון או מנהלים מורשים של יחיד, רשות שלטונית, התאחדויות לא מאוגדות, נאמנות או שותפות (בין אם בעלות אישיות משפטית נפרדת ובין אם לאו), לרבות אדם קשור של צד, אך למעט התייחסות לצדדים ולעובדים ולנושאי המשרה בהם;

1.2.7. a reference to a particular ‘person’ shall include a reference to the person’s executors, administrators, successors, substitutes (including persons taking by novation);

1.2.7. התייחסות ל"אדם" מסויים, הינה לרבות התייחסות למנהלי העיזבון, מנהלים מורשים, יורשים וחליפים שלו (לרבות מכוח החלפת חיובים);

1.2.8. a reference to a Section, Clause, or paragraph shall be a reference to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of this Agreement and, unless otherwise expressly provided for herein, not to a section, clause, or paragraph (as the case may be) of the General Terms.

1.2.8. התייחסות לסעיף או פיסקה הינה התייחסות לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בהסכם זה, למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, לא לסעיף או פיסקה (לפי הענין) בתנאים הכלליים;

1.2.9. if a period is specified as from a given day, or from the day of an act or event, it shall be calculated exclusive of that day, unless otherwise specified;

1.2.9. ככל שנקבעת תקופה החל מיום מסויים, או מיום ביצוע פעולה או התרחשות אירוע, היא תחושב מבלי לקחת בחשבון את אותו היום במנין הימים, למעט אם נקבע אחרת במפורש;

1.2.10. references to ‘writing’, ‘written’ and similar expressions shall include any modes of reproducing words in any legible form on paper (for the avoidance of doubt: this shall not include any electronic communication, including e-mail, attachments to e-mail, fax, telefax, the modes of communication specified for the Electronic Notice);

1.2.10. כל התייחסות ל"כתב", "בכתב" ומונחים דומים הינה לרבות כל דרך של שכפול מילים בכל צורה קריאה על גבי נייר (למען הסר ספק, האמור הינו למעט כל הודעה אלקטרונית, לרבות אימייל, צרופות לאימייל, פקס, טלפקס, ודרכי התקשרות המפורטים לגבי הודעה אלקטרונית);

1.2.11. except where the context otherwise requires, a reference to time or the time of any day is to the Country’s time (at the location of its capital) on the relevant date and events stated or deemed to occur upon, or actions required to be performed by, any given date shall be deemed to occur at, or must be performed before, 11:59:59 pm;

1.2.11. למעט אם מתחייב אחרת מן ההקשר, התייחסות לשעה או לשעה בכל יום היא התייחסות לשעון המדינה (במיקום של עיר הבירה שלה) בתאריך הרלוונטי, ואירועים שמצויינים או שיראו ככאלה שיתרחשו בתאריך מסויים, או פעולות שביצוען נדרש עד לתאריך כאמור, יראו ככאלה שהתרחשו או שיש לבצען לפני השעה 23:59:59;

1.2.12. if a Party ‘may’ or has a ‘right’ to perform an action activity or refrain from performing an action or activity, then such Party has a full unrestricted discretion to perform or refrain from performing the relevant action or activity and it does not have a duty to seek for a consent of, or to inform, the other Party thereof.

1.2.12. ככל שצד כלשהו "רשאי" או שיש לו "זכות" לבצע פעולה או פעילות, או להימנע מלבצע פעולה או פעילות, אזי לצד כאמור יהיה שיקול הדעת המלא והבלתי מוגבל לבצע או להימנע מלבצע את הפעולה או הפעילות הרלוונטיות, ולא תחול עליו כל חובה לקבל את הסכמתו של הצד האחר לכך או להודיע לו על כך.

1.2.13. if any term or expression, whether capitalised or not, is not defined in the Agreement and its meaning cannot be ascertained from the generally accepted plain meaning of this term or expression in the English language, the following sources shall be used in the following order to ascertain its meaning:

1.2.13. ככל שכל מונח או ביטוי אינם מוגדרים בהסכם, ולא ניתן לקבוע את משמעותם מן המשמעות הרגילה והמקובלת שלהם בשפה האנגלית, יש לפנות למקורות שלהלן, בסדר בו הם מופיעים כדי לברר את משמעותם:

(a) the general context of the Agreement,

(א) ההקשר הכללי של ההסכם,

(a) the legislation and court practice of the Country.

(ב) החקיקה והפסיקה במדינה.

2. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

2. מהות ההסכם

2.1. The Contractor undertakes, in consideration for the Service Fee, (i) to render the E-Service to the benefit of the Customer and (ii) to be bound by other duties stipulated herein during the term of this Agreement.

2.1. הקבלן מתחייב, בתמורה לדמי השירות (1) לתת את השירות האלקטרוני לטובת הלקוח; וכן (2) להיות כפוף להתחייבויות האחרות המפורטות בהסכם זה במהלך תקופת ההסכם.

2.2. The Contractor may render services similar or identical to the E-Service to the benefit of other persons which will not be considered as a breach of this Agreement.

2.2. הקבלן יהיה רשאי לתת שירותים דומים או זהים לשירות האלקטרוני לטובת כל אדם אחר, והדבר לא יחשב כהפרה של הסכם זה.

2.3. The Customer accepts and acknowledges that the Contractor does not have any residence on the territory of the Country and that the E-Service is provided remotely from outside the territory of the Country.

2.3. הלקוח מקבל ומאשר שלקבלן אין כל מקום מושב בטריטוריה של המדינה, וכי השירות האלקטרוני ניתן מרחוק, מחוץ לטריטוריה של המדינה.

3. THE SERVICE

3. השירות

3.1. General Provisions

3.1. הוראות כלליות

3.1.1. The Customer’s rights to access and (or) use the Service and (or) any part thereof are always subject to its full compliance with:

3.1.1. זכותו של הלקוח לגשת לשירות ו/או לכל חלק ממנו ו/או לעשות שימוש בהם תהיה תמיד כפופה לעמידתו המלאה בכל אלה:

(a) the terms and conditions of this Agreement including without limitation a timely payment of the Service Fee; and

(א) תנאי ההסכם, לרבות אך לא רק תשלום דמי השירות במועדם; וכן

(b) the Country Law.

(ב) דין המדינה.

3.1.2. The Customer shall use the Service only within the limits and in the manner and spirit specified in this Agreement.

3.1.2 הלקוח יעשה שימוש בשירות רק במגבלות ובאופן כמפורט בהסכם זה, ולפי רוח ההסכם.

3.1.3. The Customer agrees and acknowledges that the Contractor does not and will not exercise and has no intention to exercise any degree of control over the Customer and (or) the Drivers, including without limitation over the Customer’s way of provision of the Transfer services to the Users, over the operation of the Customer’s business generally, acts or omissions of the Drivers, and (or) the operation and maintenance of any Vehicles.

3.1.3. הלקוח מסכים ומאשר שהקבלן לא מפעיל ולא יפעיל ואין לו כוונה להפעיל כל דרגה של שליטה על הלקוח ו/או הנהגים, לרבות אך לא רק על האופן שבו הלקוח נותן את שירותי ההעברה למשתמשים, על הפעלת עיסקו של הלקוח באופן כללי, כל מעשה או מחדל של הנהגים ו/או הפעלתם ותחזוקתם של כל רכבים.

3.1.4. The Customer agrees and acknowledges that the Service does not represent a billing system and any information related to payments that may be available in the Service is provided for informational purposes only.

3.1.4. הלקוח מסכים ומאשר שהשירות אינו מהווה מערכת חיוב, ושכל מידע בנוגע לתשלומים שיהיה זמין באמצעות השירות ניתן לצורך הידיעה בלבד.

3.1.5. The Contractor shall provide support services to the Customer which include without limitation advising the Customer on various aspects of the Service usage, inspection of Requests performed by the Customer’s Drivers.

3.1.5. הקבלן יתן ללקוח שירותי תמיכה, לרבות אך לא רק ייעוץ ללקוח על אספקטים שונים של השימוש בשירות, ובדיקת בקשות המבוצעות על ידי הנהגים של הלקוח.

3.2. The Registration and Access to the Service

3.2. רישום וגישה לשירות

3.2.1. The Customer who wishes to access the Service shall complete the Registration.

3.2.1. לקוח שיחפץ לגשת לשירות ישלים את הרישום.

3.2.2. Upon a successful completion of the Registration, the Customer will, within a reasonable period, be provided with a login and password to access the Service. The Contractor may reject the provision of the login and password for any reason.

3.2.2. עם ההשלמה המוצלחת של הרישום, בתוך פרק זמן סביר ימסרו ללקוח שם משתמש וסיסמא לגישה לשירות. הקבלן יהיה רשאי לסרב לתת שם משתמש וסיסמא, מכל סיבה שהיא.

3.2.3. The Customer shall not transfer the login and password to the Service to any person and shall be solely liable for the protection and confidentiality of the login and password.

3.2.3. הלקוח לא יעביר את שם המשתמש והסיסמא לשירות לכל אדם, והוא יהיה אחראי באופן בלעדי להגנה על שם המשתמש והסיסמא ולסודיותם.

3.2.4. Subject to Clause ‎3.3, the Customer will have access to the Service (including without limitation the Partner Web Interface) twenty-four (24) hours a day and seven (7) days a week.

3.2.4. בכפוף לסעיף ‏3.3, ללקוח תהיה גישה לשירות (לרבות אך לא רק לממשק האינטרנט של השותף), עשרים וארבע (24) שעות ביממה ושבעה (7) ימים בשבוע.

3.2.5. Everything done by the Customer via the Service using the Customer’s login and password shall be deemed to be performed by the Customer who shall be solely liable for it.

3.2.5. כל דבר שייעשה על ידי הלקוח באמצעות השירות, תוך שימוש בשם המשתמש ובסיסמא, תיראה ככזו שבוצעה על ידי הלקוח, שיהיה אחראי בגינה באופן בלעדי.

3.2.6. The Customer shall obtain and maintain, and shall ensure that its Drivers obtain and maintain, all technical means required for accessing and usage of the Service, and the Contractor shall never be required to provide such technical and other means or compensate for obtaining or maintaining any of them.

3.2.6. הלקוח יקבל ויקיים, ויוודא שהנהגים יקבלו ויקיימו, את כל האמצעים הטכניים הנדרשים לצורך הגישה לשירות והשימוש בו, והקבלן לעולם לא יידרש לספק אמצעים טכניים כאמור ואחרים או לפצות בשל קבלתם או קיומם.

3.3. The Operation, Update, and Maintenance of the Service

3.3. הפעלתו, עדכונו ותחזוקתו של השירות

3.3.1. Contractor shall ensure the operation of the Service on the Contractor’s equipment.

3.3.1 הקבלן יוודא את פעולתו של השירות בציוד של הקבלן.

3.3.2. The Contractor shall aim to correct errors identified in the course of Service operation within a reasonable time.

3.3.2. הקבלן יפעל לתקן שגיאות שיזוהו במהלך הפעלת השירות בתוך זמן סביר.

3.3.3. Service malfunctions or errors caused by or related to:

3.3.3. תקלות ושגיאות בשירות שיגרמו כתוצאה מאלה, או הקשורים לאחד מאלה:

(a) the Customer’s and (or) Driver’s, as the case may be,

(א) אחד מאלה, אצל הקבלן ו/או הנהג, לפי הענין:

i. equipment, hardware, or devices malfunction or technical inadequacy, or

i. תקלות או חוסר התאמה בציוד, בחומרה, בהתקנים או אי התאמה טכנולוגיים; או

ii. lack of skill or knowledge required to access or use the Service; and (or)

ii. היעדר כישורים או ידע הנדרשים לצורך הגישה לשירותים או השימוש בהם; ו/או

(b) any person’s mistake, omission, fault, wrongdoing, negligence etc. (including without limitation inadequate Internet services),

(ב) טעות, מחדל, אשם, עוולה, רשלנות וכיו"ב של כל אדם (לרבות אך לא רק שירותי אינטרנט שאינם מתאימים).

shall not be considered as the Contractor’s breach of this Agreement and shall not give rise to the Contractor’s duty to correct such malfunctions or errors.

לא יחשבו כהפרה של ההסכם על ידי הקבלן, ולא יקימו כל חובה של הקבלן לתקן את אותן תקלות או שגיאות כאמור.

3.3.4. The Contractor may at any time conduct preventive maintenance of the Contractor’s equipment, which is used for the operation of the Service at any time. The total time of unavailability of the Service associated with preventive maintenance shall not exceed twenty four (24) hours per month.

3.3.4. הקבלן יהיה רשאי לבצע בכל עת תחזוקה מונעת של הציוד של הקבלן, שבו נעשה שימוש להפעלת השירות. משך הזמן של אי זמינות השירות, שיהיה קשור לתחזוקה המונעת, לא יעלה על עשרים וארבע (24) שעות בחודש.

3.3.5. The Contractor shall aim to notify the Customer by an Electronic Notice of the preventive maintenance that will materially affect the operation of the Service.

3.3.5. הקבלן ינסה להודיע ללקוח בהודעה אלקטרונית על התחזוקה המונעת שתשפיע באופן מהותי על הפעלת השירות.

3.3.6. The Contractor may at its discretion update the Service from time to time without the Customer’s consent, which includes without limitation making changes to the content, functionality, and user interface of the Service, and the Service manuals.

3.3.6. הקבלן יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, לעדכן את השירות מעת לעת ללא הסכמת הלקוח, וזאת, לרבות אך לא רק עשיית שינויים בתוכנו של השירות, בפונקציונליות שלו, בממשק המשתמש של השירות, ובמדריכים למשתמש של השירות.

3.3.7. The Contractor does not guarantee and shall not be liable for a failure to ensure a stable and reliable operation and availability of the Service.

3.3.7. הקבלן אינו מתחייב לכך שפעולתו של השירות תהיה יציבה ואמינה, ואת זמינות השירות, והוא לא יחוב בגין אי ביצוע האמור.

3.3.8. The Contractor may suspend or restrict the access to or operation of the Service for any technical, technological, or other reasons for the time period required to eliminate such reasons.

3.3.8. הקבלן יהיה רשאי להשהות או להגביל את הגישה לשירות או את הפעלתו, מכל סיבה טכנית, טכנולוגית או סיבות אחרות, למשך פרק הזמן שיידרש על מנת להסיר סיבות כאמור.

3.4. Information, Statistical Data, Personal Details, and Other Information and Data

3.4. מידע, נתונים סטטיסטיים, פרטים אישיים, ומידע ונתונים אחרים

3.4.1. The Contractor shall make available to the Customer via the Partner Web Interface or otherwise the following information, which information, subject to Clause ‎3.3, will be available twenty-four (24) hours a day and seven (7) days a week:

3.4.1. הקבלן יעמיד לרשות הלקוח, באמצעות ממשק האינטרנט של השותף או בדרך אחרת, את המידע שלהלן, כשהמידע כאמור, בכפוף לסעיף ‏3.3, יעמוד לרשותו עשרים וארבע (24) שעות ביממה, שבעה (7) ימים בשבוע:

(a) information necessary to ensure the proper operation of the Service and timely correction of errors, failures, and malfunctions in the operation of the Service;

(א) המידע הנדרש על מנת לוודא את פעולתו התקינה של השירות ואת תיקונן, במשך פרק זמן סביר, של שגיאות, הפסקות שירות ותקלות, בהפעלתו של השירות;

(b) the Statistical Data.

(ב) את הנתונים הסטטיסטיים.

3.4.2. The Parties expressly agree and confirm that for all purposes of this Agreement, including without limitation the calculation of the Service Fee (Clause ‎7.1), they will use data that is the Statistical Data.

3.4.2. הצדדים מסכימים ומאשרים במפורש שלצורך כל ענין בהסכם זה, לרבות אך לא רק חישוב דמי השירות (סעיף ‎7.1), הם יעשו שימוש בנתונים שהם הנתונים הסטטיסטיים.

3.4.3. The Contractor shall delete or anonymize all information and data provided by the Customer to the Contractor via the Service after the date of repudiation, termination, or expiration of the Agreement, unless and to the extent that it has a legal obligation, a legitimate business or legal interest, or justification to keep it.

3.4.3. הקבלן ימחוק כל מידע ונתונים שימסרו על ידי הלקוח לקבלן באמצעות השירות, או יבצע בהם העלמת זהות, לאחר מועד ביטול, סיום או פקיעה של ההסכם, למעט ובמידה שבה תחול עליו חובה חוקית או יהיה לו אינטרס עסקי או משפטי לגיטימי או הצדקה לשמור עליהם.

3.4.4. The Customer and the Drivers shall not disclose the User’s Personal Details to any persons and shall not use the User’s Personal Details for purposes other than those required for performance of the Agreement, including without limitation the Customer shall not make phone calls and send text messages to a User, to which the User has not given consent or the content of which does not directly relate to Requests made by the User via the Service.

3.4.4. הלקוח והנהגים לא ימסרו את הפרטים האישיים של המשתמש לכל אדם, ולא יעשו שימוש בפרטים האישיים של המשתמש לכל מטרות שהן, למעט אלה הנדרשות לצורך ביצוע ההסכם, לרבות אך לא רק שהלקוח לא יבצע שיחות טלפון ולא ישלח הודעות טקסט למשתמש, שהמשתמש לא הסכים להן או שתוכנן אינו קשור במישרין לבקשות של המשתמש באמצעות השירות.

3.4.5. The Customer and the Drivers shall delete from their systems any User’s Personal Details and data that is not required for performing such User’s Request.

3.4.5. הלקוח והנהגים ימחקו מן המערכות שלהם כל פרט אישי ונתונים של המשתמש שלא יידרשו לצורך ביצוע הבקשה של המשתמש כאמור.

3.4.6. With regard to the Driver’s Personal Details, the Customer shall:

3.4.6. לגבי הפרטים האישיים של הנהגים, הלקוח:

(a) obtain or procure the obtaining of a written permission and (or) consent of each Driver (hereinafter referred to as the ‘Consent’) which will be legally valid for the period in which the Driver is affiliated with the Customer, and thereafter, if the Contractor has a legal obligation, a legitimate business or legal interest, or justification to keep the Driver’s Personal Details, and will permit the Customer and the Contractor and its Affiliates to collect, process, store, anonymise, transfer to any persons (including without limitation the Users), and otherwise deal with the Driver’s Personal Details in any manner without limitations, including without payments and restrictions with regard to the territory of the Country. The Consent shall include the following provisions:

(א) יקבל או ידאג לקבלתם של רשותו ו/או הסכמתו של כל נהג (להלן: "הסכמה") שיהיו תקפות כדין למשך התקופה שבה הנהג יהיה קשור ללקוח, ולאחר מכן, ככל שתחול על הקבלן חובה חוקית או יהיה לו אינטרס עסקי או משפטי לגיטימי או הצדקה לשמור על הפרטים האישיים של הphנהג, ושיתיר ללקוח ולקבלן וליישויות הקשורות לו לאסוף, לעבד, לאחסן, לבצע בהם העלמת זהות ולהעביר לכל אדם (לרבות אך לא רק למשתמשים) ולטפל באופן אחר בפרטים האישיים של הנהג בכל דרך אחרת ללא הגבלה, לרבות ללא תשלומים ומגבלות לגבי הטריטוריה של המדינה. ההסכמה תכלול את ההוראות שלהלן:

i. the Personal Details are requested in order to enable provision of the E-Service and ancillary actions;

i. הפרטים האישיים מתבקשים על מנת לאפשר את מתן השירות האלקטרוני ופעולות נלוות;

ii. the Driver is not under a legal obligation to provide the Personal Details, and agrees to provide his Personal Details of his own free will;

ii. הנהג אינו כפוף לחובה משפטית לספק את הפרטים האישיים והוא מסכים לספק את הפרטים האישיים מרצונו החופשי;

iii. access to the Personal Details will be limited to the Contractor’s employees, officers, advisors or those of the Contractor’s Affiliates, on a need to know basis;

iii. גישה לפרטים האישיים תוגבל לעובדי הקבלן, מנהליו, יועציו ואלה של הישויות הקשורות של הקבלן על בסיס צורך לדעת.

iv. the provision of Clause ‎3.4.3 above;

iv. הוראות סעיף ‏3.4.3 לעיל;

v. the Driver’s obligations as stated in Clause ‎3.4.4 and Clause ‎3.4.5 above;

v. התחייבויות הנהג כקבוע בסעיף ‏3.4.4 ובסעיף ‎3.4.5 לעיל;

vi. the Personal Details may be hosted, stored, processed, maintained and transferred to various countries outside of the Country (including in Europe or the USA), where the privacy laws may not be as protective as those in the Country. Driver consents to the use and (or) process and (or) hosting, storage and (or) transfer of the Personal Details to countries outside the Country.

vi. הפרטים האישיים עשויים להיות מוחזקים, שמורים, מעובדים ומועברים למדינות שונות מחוץ למדינה (לרבות באירופה או בארה"ב) שבהם חוקי הפרטיות עלולים להיות פחות מגוננים מאשר במדינה. הנהג מסכים לשימוש ו/או לעיבוד ו/או אירוח, אחסון ו/או העברה של הפרטים האישיים למדינות מחוץ למדינה.

(b) store the original Consent during the term of the Agreement;

(ב) ישמור את ההסכמה המקורית במהלך תקופת ההסכם;

(c) if requested by the Contractor, provide to the Contractor a copy of the Consent within three (3) calendar days from the date of the request;

(ג) לדרישת הקבלן, ימסור לקבלן עותק של ההסכמה, בתוך שלושה (3) ימים קלנדריים ממועד הדרישה;

(d) if the Customer receives the Driver’s written revocation of the Consent, notify the Contractor thereof within three (3) calendar days;

(ד) ככל שהלקוח יקבל מן הנהג ביטול בכתב של ההסכמה, הוא יודיע על כך לקבלן בתוך שלושה (3) ימים קלנדריים;

(e)validate and ensure that the Driver’s Personal Details are up to date and accurate in all material respects;

(ה) יאמת ויוודא שהפרטים האישיים של הנהג הם מעודכנים ומדויקים מכל בחינה מהותית;

(f) if requested by the Contractor, provide to the Contractor copies of the Driver’s Identity Card, driving licence, licence(s) required for Transfer, and any other documents within three (3) calendar days from the date of the request.

(ן) לדרישת הקבלן, ימסור לקבלן עותקים של תעודת הזהות ורישיון הנהיגה של הנהג, רישיונות הנדרשים לצורך ההעברה וכל מסמך אחר, בתוך שלושה (3) ימים קלנדריים ממועד הדרישה.

3.4.7. The Customer shall ensure a timely provision of relevant information and data, including without limitation the Drivers’ Personal Details and Vehicle-related information, to the Contractor in full compliance with this Agreement and the Country Law which among other things means that the Customer hereby represents and warrants that the information and data so provided (i) was obtained and can be used, stored and transferred as specified in this Agreement without violation of the rights of any person, (ii) shall be free from rights of any person, and (iii) shall not create for the Contractor a duty to make any payment to any person.

3.4.7. הלקוח יוודא שהמסירה לקבלן של המידע והנתונים הרלוונטיים, לרבות אך לא רק הפרטים האישיים של הנהג ומידע בקשר לרכב, תתבצע תוך זמן סביר, תוך עמידה מלאה בהסכם זה ובדין המדינה, ומשמעות הדבר, בין היתר, היא שהלקוח מציג מצג ומתחייב בזאת כי המידע והנתונים הנמסרים כאמור: (1) התקבלו וניתן לעשות בהם שימוש, לאחסן ולהעביר אותם כמפורט בהסכם זה ללא הפרה של זכויותיו של כל אדם, (2) יהיו נקיים מכל זכויות של כל אדם, וכן (3) הם לא יצרו לגבי הקבלן חובה לשלם כל תשלום לכל אדם.

4. THE CONTRACTOR’S EVALUATION

4. הערכה על ידי הקבלן

4.1. The Contractor may conduct Evaluation at any time and unlimited number of times without any particular reason and may choose any means and methods of Evaluation.

4.1. הקבלן יהיה רשאי לבצע הערכה בכל עת, ובמספר פעמים בלתי מוגבל, ללא סיבה מסויימת, והוא יהיה רשאי לבחור כל אמצעי ושיטות הערכה.

4.2. The information and data obtained through the Evaluation shall not constitute the exclusive source for assessing whether the Customer complies with the terms and conditions of the use of the Service established by the Agreement, and the Contractor may use any other information and data to make such assessment.

4.2. המידע והנתונים שיתקבלו באמצעות ההערכה לא יהוו מקור בלעדי להערכה של העמידה של הלקוח בתנאים לשימוש בשירות הקבועים בהסכם זה, והקבלן יהיה רשאי לעשות שימוש במידע ונתונים אחרים לצורך הערכה כאמור.

4.3. The Customer shall timely, actively, and diligently assist the Contractor with anything that may be necessary to conduct the Evaluation. The Customer’s failure to provide such assistance shall considered as a material breach of the Agreement.

4.3. הלקוח יסייע לקבלן בכל עניין שיידרש לצורך ביצוע ההערכה במהרה, בזמן, באופן פעיל ובקפידה. אי מתן סיוע כאמור על ידי הלקוח יחשב כהפרה מהותית של הסכם זה.

5. THE TRANSFER

5. ההעברה

5.1. The Customer shall ensure that at all times the quality of the Transfer services rendered to the Users satisfies their Requests, the Agreement, and the Country Law.

5.1. הלקוח יוודא שבכל עת איכות שירותי ההעברה שינתנו למשתמשים תמלא אחר הבקשות שלהם, ההסכם ודין המדינה.

5.2. If an individual ceases, for any reason and regardless the Customer’s fault, to satisfy the criteria of the Driver (including without limitation does not have a valid taxi driving licence or does not comply with the Country Law) but continues to render the Transfer services or use the Service, such individual shall for all purposes be deemed to be a Driver and the Customer shall be fully responsible for any consequences from the above described situation, including the faults, errors, omissions etc. of such individual.

5.2. ככל שיחיד יחדל, מכל סיבה שהיא וללא התחשבות באשם הלקוח, לעמוד בקריטריונים של הנהג (לרבות אך לא רק היעדר רישיון לנהיגה במונית או אי עמידה בדין במדינה) אך יוסיף לתת את שירותי ההעברה או לעשות שימוש בשירות, אותו יחיד יחשב, לכל דבר וענין, כנהג, והלקוח יהיה אחראי, באופן מלא, לכל התוצאות שתנבענה מהמצב המתואר לעיל, לרבות לכל אשם, שגיאה, מחדל וכיו"ב של היחיד.

5.3. The Customer and Drivers shall at all times present themselves to any person as a provider of the Transfer services and be responsible towards Users for the Transfer services rendered to them, which includes without limitation full responsibility for the rides, Users’ safety and security during rides etc.

5.3. הלקוח והנהגים יציגו את עצמם בכל עת בפני כל אדם כנותני שירותי ההעברה, והם יהיו אחראיים כלפי המשתמשים בגין שירותי ההעברה הניתנים להם, לרבות אך לא רק אחריות מלאה לנסיעות, לבטיחותם ובטחונם של המשתמשים, וכיו"ב.

6. THE PIM

6. חומרי הקידום

6.1. The Contractor may provide the Customer with PIM, and the Customer shall place such PIM. The particular details of the PIM’s placement (including without limitation number of Vehicles with PIM, places and time of PIM placement etc) will be communicated to the Customer by the Contractor by an Electronic Notice.

6.1. הקבלן יהיה רשאי למסור ללקוח חומרי קידום, והלקוח יפרסם את חומרי הקידום כאמור. פרטי המיקום הספציפיים של חומרי הקידום (לרבות אך לא רק מספר הרכבים שיפרסמו את חומרי הקידום, מקום ומועד הפרסום וכיו"ב) ימסרו ללקוח על ידי הקבלן בהודעה אלקטרונית.

6.2. With regard to PIM, the Customer shall:

6.2. לגבי חומרי הקידום, הלקוח:

6.2.1. obtain all necessary permits and (or) approvals required by the Country Law for placing the PIM;

6.2.1. יקבל את כל ההיתרים ו/או האישורים הנדרשים בדין המדינה לצורך פרסום חומרי הקידום;

6.2.2. ensure that the PIM are placed in full compliance with the Country Law including all technical regulations;

6.2.2. יוודא שחומרי הקידום מפורסמים תוך עמידה מלאה בדין המדינה, לרבות כל הכללים הטכניים;

6.2.3. ensure that the PIM placement does not create a threat to people and traffic safety, including without limitation the PIM do not limit the sight of and do not distract the Drivers and other road users;

6.2.3. יוודא שפרסום חומרי הקידום אינו מסכן בני אדם או את בטיחות התנועה, לרבות אך לא רק הגבלת ראות, וכי הם אינם מסיחים את דעתם של הנהגים ושל משתמשים אחרים בדרך;

6.2.4. provide weekly reports on the number of Vehicles carrying PIM by sending it to the Contractor as an Electronic Notice;

6.2.4. ימסור דוחות שבועיים על מספר הרכבים הנושאים חומרי קידום, במשלוח הודעה אלקטרונית לקבלן;

6.2.5. notify the Contractor if the PIM are unreadable and require restoration and (or) replacement;

6.2.5. יודיע לקבלן אם חומרי הקידום אינם קריאים ודורשים שחזור ו/או החלפה;

6.2.6. if the Customer has the required capabilities, restore the unreadable PIM;

6.2.6. אם ללקוח יש את היכולות הנדרשות, הוא ישחזר את חומרי הקידום שאינם קריאים;

6.2.7. if the spare PIM are available with the Customer, replace the unreadable PIM.

6.2.7. אם יש חומרי קידום רזרביים זמינים ללקוח, הוא יחליף את חומרי הקידום שאינם קריאים;

6.2.8. Upon receipt of the Contractor’s Electronic Notice, the Customer shall:

6.2.8. עם קבלת הודעה אלקטרונית מאת הקבלן, הלקוח:

6.2.9. within two (2) hours provide pictures of the PIM placed by sending them to the Contractor as an Electronic Notice;

6.2.9. בתוך שעתיים (2), ימסור תמונות של חומרי הקידום שפורסמו, במשלוח התמונות לקבלן בהודעה אלקטרונית;

6.2.10. within twenty-four (24) hours remove and (or) replace the PIM in full compliance with the request as contained in the Electronic Notice; or

6.2.10. בתוך עשרים וארבע (24) שעות הוא יסיר ו/או יחליף את חומרי הקידום תוך עמידה מלאה בבקשה שתפורט בהודעה האלקטרונית; או

6.2.11. within twelve (12) hours comply with other requirements as contained in the Contractor’s Electronic Notice.

6.2.11. בתוך שתים עשרה (12) שעות הוא ימלא אחר הדרישות האחרות כפי שיכללו בהודעה האלקטרונית מאת הקבלן.

7. PAYMENTS

7. תשלומים

7.1. The Service Fee

7.1. דמי השירות

7.1.1. The Customer shall pay the Service Fee to the Contractor as prescribed in this Clause ‎7.1.

7.1.1. הלקוח ישלם את דמי השירות לקבלן כמפורט בסעיף ‎7.1 זה.

7.1.2. The amount of the Service Fee is calculated pursuant to the General Terms.

7.1.2. סכום דמי השירות יחושב על פי התנאים הכלליים.

7.1.3. Subject to Clauses ‎7.1.8 and ‎7.1.9, the Contractor shall, by the end of the fifth (5th) business day of a Reporting Period, send an Electronic Notice containing an electronic certificate in regard to the E-Service rendered in the immediately preceding Reporting Period (hereinafter referred to as the ‘Certificate’). The deemed date of the Certificate receipt by the Customer shall be the business day following the day of the Certificate sending by the Contractor.

7.1.3. בכפוף לסעיפים ‏7.1.8 ו- ‏7.1.9, הקבלן, עד תום חמישה (5) ימי העסקים הראשונים בתקופת דיווח, ישלח הודעה אלקטרונית שתכלול תעודה אלקטרונית ביחס לשירות האלקטרוני שניתן בתקופת הדיווח הקודמת (להלן: "התעודה"). המועד שיראה כמועד קבלת התעודה על ידי הלקוח יהיה יום העסקים שלאחר היום שבו נשלחה התעודה על ידי הקבלן.

7.1.4. If, within thirteen (13) calendar days from the date of the Certificate, the Contractor has not, for any reason, received from the Customer a Written Notice with the Customer’s objections, relevant justifications, and explanations, then:

7.1.4. אם בתוך שלושה עשר (13) ימים קלנדריים ממועד התעודה, הקבלן לא קיבל מן הלקוח, מכל סיבה שהיא, הודעה בכתב בה יפורטו התנגדויות, נימוקים רלוונטיים והסברים של הלקוח, אזי:

(a) the Customer shall be deemed to have accepted and agreed with the content of the Certificate and to have confirmed that the E-Service rendered in the relevant Reporting Period in all respects satisfy the Agreement,

(א) הלקוח יראה כמי שקיבל והסכים לתוכן התעודה, וכמי שאישר שהשירות האלקטרוני שניתן בתקופת הדיווח הרלוונטית עמדה בהסכם מכל בחינה שהיא;

(b) the Customer shall have no right to raise any objections with regard to the E-Service rendered in the relevant Reporting Period, and

(ב) ללקוח לא תהיה כל זכות להעלות כל התנגדות לגבי השירות האלקטרוני שניתן בתקופת הדיווח הרלוונטית; וכן

(c) the Contractor may issue an electronic invoice for the E-Service listed in the Certificate (hereinafter referred to as the ‘Invoice’) and make the Invoice available to the Customer at the Partner Web Interface.

(ג) הקבלן רשאי להוציא חשבונית אלקטרונית בגין השירות האלקטרוני שפורט בתעודה (להלן: "החשבונית"), ולהעמיד את החשבונית לרשותו של הלקוח בממשק האינטרנט של השותף;

7.1.5. The Customer shall, within five (5) calendar days of the Invoice date, transfer to the Contractor the full amount of the Service Fee denominated in the Country Currency always without deduction of any taxes, charges, and (or) other payments (hereinafter jointly referred to as the ‘Deductions’).

7.1.5. בתוך חמישה (5) ימים קלנדריים ממועד החשבונית, הלקוח יעביר לקבלן את מלוא סכום דמי השירות במטבע המדינה ותמיד ללא ניכוי כל מיסים, חיובים ו/או תשלומים אחרים (להלן ביחד: "ניכויים").

7.1.6. If the Country Law requires the Customer to make any Deductions from the Service Fee amount, then:

7.1.6.ככל שדין המדינה דורש שהלקוח יבצע ניכויים כלשהם מסכום דמי השירות, אזי:

(a) the total amount of the Service Fee shall be automatically increased by the amount of such Deductions, so the Service Fee amount actually received by the Contractor after the relevant Deductions is equal to the amount calculated pursuant to this Agreement; and

(א) הסכום הכולל של דמי השירות יעלה מאליו בסכום הניכויים כאמור, כך שדמי השירות שיתקבלו בפועל על ידי הקבלן לאחר הניכויים הרלוונטיים יהיה שווה לסכום שחושב על פי הסכם זה;

(b) upon receipt of the Contractor’s request, the Customer shall provide to the Contractor:

(ב) עם קבלת דרישה מן הקבלן, הלקוח ימסור לקבלן את כל אלה:

i. documents confirming the payment of the Deductions outside the Netherlands, and

i. מסמכים המאשרים את תשלום הניכויים מחוץ להולנד, וכן

ii. a certificate of the Customer’s tax residency for the relevant calendar year.

ii. אישור בדבר תושבות המס של הלקוח לשנה הקלנדרית הרלוונטית.

7.1.7. The Customer shall be deemed to have discharged its obligation to pay the Service Fee from the date of receipt by the Contractor of a bank confirmation of crediting the entire amount of payment to the settlement account of the Contractor. Instead of the abovementioned bank confirmation the Contractor may, at its discretion, accept the following documents as a proper evidence of the Service Fee payment:

7.1.7. הלקוח יראה כמי שביצע את התחייבותו לשלם את דמי השירות, החל ממועד הקבלה על ידי הקבלן של אישור בנק בדבר זיכוי מלוא סכום התשלום בחשבון התשלומים של הקבלן. במקום אישור הבנק כאמור, הקבלן יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו, להסכים לקבל את המסמכים האלה, כראיה נאותה לתשלום דמי השירות:

(a) in case of a non-cash payment, a facsimile of the payment order with the bank’s payment stamp,

(א) במקרה של תשלום שאינו במזומן, עותק שנשלח בפקסימיליה של הוראת התשלום, הנושאת את חותמת התשלום של הבנק,

(b) a facsimile of the payment receipt with the stamp of the bank, with which bank the payment was made,

(ב) עותק נשלח בפקסימיליה של קבלה על תשלום הנושאת את חותמת הבנק שבו בוצע התשלום;

(c) in case of an electronic payment made with the Service, a verification by the Contractor of the payment made to the Contractor through payment systems, or

(ג) במקרה של תשלום אלקטרוני שבוצע באמצעות השירות, אימות התשלום ששולם לקבלן על ידי הקבלן באמצעות מערכות התשלום;

(d) any other evidence that the Contractor may accept.

(ד) כל ראיה אחרת שאותה הקבלן יסכים לקבל.

7.1.8. For the avoidance of doubt: until the first Reporting Period commences (that is during the testing period), the Service Fee shall not be charged and the Certificate and Invoice shall not be issued and delivered.

7.1.8.למען הסר ספק, עד לתחילת תקופת הדיווח הראשונה (קרי, במהלך תקופת הניסיון), לא יגבו דמי שירות והתעודה והחשבונית לא יוצאו ולא ימסרו.

7.1.9. Notwithstanding anything to the contrary in Clause ‎7.1, the Contractor may request from the Customer an advance payment of the Service Fee as may be provided for in the General Terms.

7.1.9.על אף כל הוראה סותרת בסעיף ‏7.1, הקבלן יהיה רשאי לדרוש מן הלקוח תשלום מראש של דמי השירות, כמפורט בתנאים הכלליים.

7.2. The Transfer Fee

7.2. דמי ההעברה

7.2.1. The amount of the Transfer Fee is calculated pursuant to the General Terms.

7.2.1. סכום דמי ההעברה יחושב בהתאם לתנאים הכלליים.

7.2.2. The Customer agrees and acknowledges that:

7.2.2. הלקוח מסכים ומאשר :

(a) availability of non-cash payments functionality is an optional feature of the Service which may or may not be available at the Effective Date and is enabled by the Contractor at its discretion;

(א) זמינותה של הפונקציה של תשלומים שאינם במזומן היא תכונה אופציונלית של השירות, שעשויה להיות או לא להיות זמינה במועד התחילה, והיא תופעל על ידי הקבלן על פי שיקול דעתו הבלעדית;

(b) the Customer’s instructions to the Contractor with respect to non-cash payments are set forth in Annex 1 to this Agreement;

(ב) הוראות הלקוח לקבלן ביחס לתשלומים שאינם במזומן מפורטים בנספח 1 להסכם זה;

(c) the Service is configured to process non-cash payments from the Users, which is an inherent feature of the Service that cannot be changed by the Customer, and if the Customer attempts to change or cancel this feature, the Contractor may unilaterally terminate the Agreement by giving the Customer an Electronic Notice; and

(ג) הקונפיגורציה של השירות היא כזו שמאפשרת לו לעבד תשלומים ממשתמשים שאינם במזומן, וזוהי תכונה מובנית של השירות שאין ביכולתו של הלקוח לשנות, וככל שהלקוח ינסה לשנות או לבטל תכונה זו, הקבלן יהיה רשאי לסיים את ההסכם באופן חד צדדי, במתן הודעה אלקטרונית על כך ללקוח; וכן

(d) the User’s obligation to pay the Transfer Fee (if paid with non-cash only) to the Customer shall be deemed fulfilled if the User has made to the Contractor in favor of the Customer a non-cash payment in the amount equal to the relevant Transfer Fee.

(ד) חובתו של המשתמש לשלם את דמי ההעברה (ככל שהם ישולמו שלא במזומן) ללקוח תיראה ככזו שקוימה ככל שהמשתמש ביצע תשלום שאינו במזומן לקבלן, לטובת הלקוח, בסכום השווה לסכום ההעברה הרלוונטי.

7.3. The currency

7.3. המטבע

The currency of payments between the Parties shall be the Country Currency. מטבע התשלומים בין הצדדים יהיה מטבע המדינה.

8. GUARANTEES AND WARRANTIES

8. התחייבויות ואחריות

8.1. Each Party guarantees and warrants to each other Party that each of the below listed guarantees and warranties are true, accurate, and not misleading in respect of itself at the Effective Date:

8.1. כל צד מתחייב כלפי הצד האחר שכל ההתחייבויות שלהלן הן נכונות, מדוייקות ולא מטעות, ביחס לעצמו במועד התחילה:

8.1.1. the Party is duly organised and validly existing under the laws of its jurisdiction and has full power to conduct its business as conducted at the date of this Agreement;

8.1.1. אותו צד מאוגד כדין על פי דיני איזור השיפוט שלו, ויש לו את מלוא הסמכות לנהל את עסקיו כפי שהם מנוהלים במועד הסכם זה;

8.1.2. the Party has, directly or indirectly, corporate power and authority to enter into and perform this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement and the provisions of this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement, constitute valid and binding obligations on it and are enforceable against it, in accordance with their respective terms; and

8.1.2. לאותו צד יש, במישרין או בעקיפין, את הסמכות וההרשאה התאגידיים להתקשר בהסכם זה ובכל הסכם שיכרת בהתאם לתנאי הסכם זה, ולבצע אותם, והוראות הסכם זה וכל הסכם שיכרת על פי תנאי הסכם זה מהוות התחייבויות המחייבות אותו ואכיפות נגדו, בהתאם לתנאיהן; וכן

8.1.3. the Party has duly authorised and accepted this Agreement and will, when required, have authorised, executed, accepted and delivered, as the case may be, any agreements to be entered into pursuant to the terms of this Agreement.

8.1.3. אותו צד אישר כנדרש הסכם זה וקיבל אותו , וכשהדבר נדרש, הוא אישר, חתם, קיבל ומסר, לפי העניין, כל הסכם שיכרת על פי תנאי הסכם זה.

8.2. The Customer also guarantees and warrants to the Contractor that each of the below listed guarantees and warranties are true, accurate, and not misleading in respect of itself at the Effective Date:

8.2. הלקוח מתחייב כלפי הקבלן גם שכל אחד מן ההתחייבויות שלהלן הן נכונות, מדוייקות ולא מטעות, ביחס לעצמו במועד התחילה:

8.2.1. the acceptance by the Customer of, and the performance by the Customer of its obligations under this Agreement will not:

8.2.1. קבלת הלקוח את ההסכם וביצוע התחייבויותיו על פי ההסכם לא:

(a) result in a breach of or conflict with any provision of its constitutional documents,

(א) יגרמו להפרה של הוראה מהוראות מסמכי ההתאגדות שלו, ולא יהיו בסתירה לה;

(b) result in a material breach of, or constitute a material default under, any instrument to which it is a party or by which it is bound, or

(ב) יביאו להפרה מהותית של כל מסמך שלו הוא צד או שמחייב אותו, או לכשל מהותי על פיו;

(c) result in a breach of the Country Law;

(ג) יביאו להפרה של דין המדינה.

8.2.2. all consents, permissions, authorisations, approvals and agreements of third parties and all authorisations, registrations, declarations, filings with any governmental department, commission, agency or other organisation having jurisdiction over the Customer which are necessary or desirable for it to obtain in order to enter into and perform this Agreement and any agreement entered into pursuant to the terms of this Agreement in accordance with its terms, have been unconditionally obtained in writing; and

8.2.2. כל ההסכמות, ההיתרים, ההרשאות, האישורים וההסכמים של צדדים שלישיים, וכל הרשאות, רישומים, הצהרות, הגשת בקשות ומסמכים לכל מחלקה שלטונית, ממונה, רשות או ארגון אחר שיש להם סמכות על הלקוח, שנדרש או רצוי לו לקבל על מנת להתקשר בהסכם זה או בכל הסכם שיכרת על פי תנאי הסכם זה בהתאם לתנאיו, ולבצע אותם, התקבלו באופן בלתי מותנה בכתב; וכן

8.2.3. no order has been made, petition presented or meeting convened for the winding up or bankruptcy of the Customer or any of its Affiliates, nor any other action taken in relation to the appointment of an administrator, liquidator, receiver, administrative receiver, compulsory manager or any provisional liquidator (or other process whereby the business is terminated and the assets of the individual or company concerned are distributed amongst the creditors or shareholders or any other contributors), and there are no proceedings under any applicable insolvency, reorganisation or similar laws in the Country, and no events have occurred which, under applicable law of a relevant jurisdiction, would justify any such proceedings.

8.2.3. לא ניתן אף צו, לא הוגשה אף בקשה ואף אסיפה לא התכנסה לצורך פירוק או חדלות פירעון של הלקוח או של מי מן הישויות הקשורות שלו, ולא בוצעה כל פעולה אחרת לגבי מינוי מנהל, מפרק, כונס נכסים, כונס נכסים מנהל, מנהל מיוחד בפירוק שלא מרצון, או כל מפרק זמני (או כל הליך אחר שבו העסק מסתיים ונכסי היחיד או החברה הנוגעים בדבר מחולקים בין הנושים או בעלי המניות, או משתתפים אחרים), ולא קיימים כל הליכים על פי כל דיני חדלות פירעון, הבראה או דינים אחרים במדינה, ולא התרחשו כל אירועים שעל פי הדין החל באזור השיפוט הרלוונטי, יצדיקו הליכים כאמור.

8.2.4. Save for the guarantees and warranties expressly stated in Clause ‎8.1, the Contractor provides no other express or implied guarantees and warranties and expressly disclaims any guarantee, warranty, or provision with regard to the correct, trouble-free, and error-free operation of the Service and compliance of the Service with the Customer’s specific goals and expectations.

8.2.4. למעט ההתחייבויות המפורטות במפורש בסעיף ‏8.1, הקבלן לא נותן כל התחייבות או אחריות מפורשות או משתמעות, וממאן בזאת במפורש כל התחייבות, אחריות או הוראה ביחס להפעלה הנכונה, ללא הפרעות ושגיאות של השירות, והעמידה של השירות במטרות ובציפיות הספציפיות של הלקוח.

9. ANNOUNCEMENTS AND CONFIDENTIALITY

9. הודעות לציבור וסודיות

9.1. Announcements

9.1. הודעות לציבור

9.1.1. Unless otherwise expressly provided for in Clause ‎9.1.2, neither Party shall (and each Party shall procure than none of its Affiliates shall):

9.1.1. למעט אם נקבע במפורש אחרת בפיסקת ‏9.1.2, אף צד

(a) make or send; or

(א) יעשה או ישלח; או

(b) permit another person to make or send on its behalf,

(ב) יתיר לאחר לעשות או לשלוח מטעמו,

a publication, public announcement, or circular regarding the existence or the subject matter of the Agreement, the details of relations of the Parties.

פרסום, הודעה לציבור או חוזר לגבי קיומו של ההסכם או נשוא ההסכם, או פרטי היחסים בין הצדדים.

9.1.2. Clause ‎9.1.1 does not apply to a publication, announcement, or circular:

9.1.2. סעיף ‏9.1.1 לא יחול לגבי פרסום, הודעה או חוזר שמתקיים לגביהם אחד מאלה:

(a) which is required by the Country Law, a court of competent jurisdiction or a competent judicial, governmental, supervisory or regulatory body;

(א) הם ידרשו על פי הדין במדינה או על ידי בית משפט מוסמך או גוף שיפוטי, שלטוני, מפקח או רגולטורי מוסמך;

(b) which is required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded; or.

(ב) הם ידרשו על פי כלל של הבורסה או של רשות ניירות ערך שבהן מניות או ניירות ערך אחרים של צד או של הישויות הקשורות לו רשומים או נסחרים;

(c) in regard to which a Party has obtained the other Party’s prior written permission.

(ג) אחד הצדדים קיבל לגביהם את הסכמתו, מראש ובכתב, של הצד האחר.

9.1.3. A Party that is required to make or send a publication, announcement, or circular in the circumstances contemplated by Clause ‎9.1.2(a) or Clause ‎9.1.2(b), must, before making or sending the publication, announcement, or circular, consult with the other Party and take into account the other Party’s requirements as to the timing, content and manner of making the publication, announcement, or circular to the extent it is permitted to do so by the Country Law and to the extent it is reasonably practicable to do so.

9.1.3. צד שידרש להוציא פרסום, הודעה או חוזר בנסיבות כאמור בסעיף ‏9.1.2(א) או ‏9.1.2(ב), יוועץ, לפני שיעשה כן, עם הצד האחר, ויקח בחשבון את הדרישות של הצד האחר ביחס למועד, תוכן ואופן הוצאת הפרסום, ההודעה או החוזר, במידה שבה הדבר יהיה מותר בדין במדינה וככל שיהיה זה מעשי באופן סביר לעשות כן.

9.2. Confidentiality

9.2. סודיות

9.2.1. Save as provided in Clause ‎9.2.2, no Party shall, without the written consent of the other Party, disclose to any person, or use or exploit commercially for its own purposes any Confidential Information.

9.2.1.למעט כאמור בסעיף ‏9.2.2, אף צד לא ימסור לכל אדם כל מידע סודי, ולא יעשה בו שימוש או ינצל אותו באופן מסחרי למטרותיו.

9.2.2. Subject to Clause ‎9.2.3, Clause ‎9.2.1 does not apply to a disclosure or use of the Confidential Information in the following circumstances:

9.2.2.בכפוף לסעיף ‏9.2.3, סעיף ‏9.2.1 לא יחול לגבי מסירת מידע סודי או שימוש בו בנסיבות שלהלן:

(a) the disclosure or use is required by the Country Law or required or requested by a competent Governmental Authority;

(א) מסירת המידע או השימוש בו ידרשו בדין במדינה או ידרש על ידי רשות שלטונית מוסמכת;

(b) the disclosure or use is required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded;

(ב) מסירת המידע או השימוש בו ידרשו על פי כלל של בורסה או רשות ניירות ערך שבהן המניות או ניירות הערך האחרים של צד או של ישות קשורה לו יהיו רשומים או נסחרים;

(c) to the extent that the relevant Confidential Information is in the public domain otherwise than by breach of this Agreement by any Party;

(ג) ככל שהמידע הסודי הרלוונטי יהיה בגדר נחלת הכלל שלא בשל הפרה של הסכם זה על ידי כל צד;

(d) the Confidential Information has been disclosed to such Party by a person who is not in breach of any undertaking or duty as to confidentiality whether express or implied;

(ד) המידע הסודי נמסר לאותו צד על ידי אדם שלא הפר כל התחייבות או חובת סודיות מפורשות או משתמעות;

(e) the disclosure or use is required for the purpose of legal proceedings arising out of or in connection with the Agreement;

(ה) מסירת המידע או השימוש בו יידרשו לצורך הליכים משפטיים שינבעו מן ההסכם או בקשר אליו;

(f) the disclosure is made to a professional adviser of the disclosing Party, in which case the disclosing Party is responsible for ensuring that the professional adviser complies with the terms of Section ‎9 as if it were a party to this Agreement;

(ו) מסירת המידע תתבצע ליועץ מקצועי של הצד המוסר, שאז הצד המוסר יהיה אחראי לוודא שהיועץ המקצועי ימלא אחר הוראות ס' 10 כאילו היה צד להסכם זה;

(g) the disclosure by means of references to the Customer as a user of the Service in the Contractor’s informational, promotional, or advertising materials;

(ז) מסירת המידע בדרך של התייחסות ללקוח כמשתמש של השירות בחומרי מידע שיווקי, קידום מכירות או פרסום של הקבלן;

(h) the disclosure to or use by the Contractor’s Affiliates (which includes without limitation the information and data provided by the Customer to the Contractor via or collected by the Contractor by means of the Service, such as the data on the Vehicles’ location (GPS tracking data));

(ח) מסירת המידע לישות קשורה של הקבלן או שימוש בו על ידו (לרבות אך לא רק המידע והנתונים הנמסרים על ידי הלקוח לקבלן או הנאספים על ידי הקבלן, באמצעות השירות, כגון הנתונים על המיקום של הרכבים (נתוני מעקב GPS));

(i) the disclosure by the Contractor is required to react to or otherwise deal with any person’s accusations, claims, publications, requests, and (or) statements including without limitation those related to the Parties and their relations;

(ט) מסירת המידע על ידי הקבלן נדרשת לצורך התגובה לכל האשמה, תביעה, טענה, פרסום, דרישה, בקשה ו/או אמירה של כל אדם, לרבות אך לא רק כאלה שקשורים לצדדים וליחסים ביניהם, או לצורך הטיפול באמור בדרך אחרת;

(j) the disclosure by the Contractor is required to ensure the operation of the Service in full compliance with the Contractor’s standards, rules, and internal regulations, including without limitation the communication and (or) performance of the Requests; or

(י) מסירת המידע על ידי הקבלן נדרשת על מנת לוודא כי הפעלת השירות עומדת באופן מלא בתקנים, בכללים ובתקנות הפנימיות של הקבלן, לרבות אך לא רק העברתן ו/או ביצוען של הבקשות;

(k) the disclosure by the Contractor is required to provide support to Users or Drivers, reply to Users’ or Drivers’ requests and questions, ensure the quality of the Service, and (or) ensure an efficient communication with Users or Drivers.

(יא) מסירת המידע על ידי הקבלן נדרשת לצורך מתן תמיכה למשתמשים או לנהגים, לתת מענה לבקשות ולשאלות שלהם, לוודא את איכות השירות ו/או לדאוג לתקשורת יעילה עם המשתמשים או הנהגים;

9.2.3. Before a Party makes a disclosure in the circumstances contemplated by Clauses ‎9.2.2(a)‎9.2.2(b), or ‎9.2.2(e) it shall, to the extent it is permitted to do so by the Country Law and to the extent it is reasonably practicable to do so, notify the other Party of such disclosure and consult with the other Party and take into account the other Party’s requirements as to the timing, content, and manner of making the disclosure (except for disclosure for legal or regulatory reasons where the disclosure is made to a regulatory body only in the ordinary course of its supervisory function).

9.2.3.לפני שכל צד ימסור מידע בנסיבות כאמור בסעיפי ‏9.2.2(א), ‏9.2.2(ב) או ‏9.2.2(ה), הוא יודיע לצד האחר, ככל שהדבר מותר בדין המדינה ומעשי באופן סביר, על מסירת המידע כאמור, וייוועץ עם הצד האחר, ויקח בחשבון את הדרישות של הצד האחר ביחס למועד, תוכן ואופן מסירת המידע (למעט מסירת המידע מסיבות משפטיות או רגולטוריות, כאשר המידע נמסר לגוף רגולטורי רק במהלך הרגיל של התפקיד המפקח שלה).

9.2.4. If a Party has, whether intentionally, unintentionally, or otherwise, disclosed the Confidential Information in the circumstances when it has not been permitted to do it pursuant to this Agreement, that Party shall pay to the other Party actual damages sustained by that other Party for each instance of such non-permitted disclosure within ten (10) calendar days upon the receipt of a Written Notice from the other Party.

9.2.4. ככל שצד מסר את המידע הסודי, במתכוון, שלא במתכוון, או בדרך אחרת, בנסיבות שבהן לא היה מותר לו לעשות כן על פי הסכם זה, אותו צד ישלם לצד האחר בגין הנזקים בפועל שנגרמו לצד האחר בשל כל מקרה של מסירת מידע שאינה מותרת, בתוך 10 ימים קלנדריים מקבל הודעה בכתב מן הצד האחר.

9.2.5. The obligations of the Parties under this Section ‎9 shall be in full force and effect during the term of this Agreement and continue for a period of three (3) years from the date of termination of the Agreement.

9.2.5. התחייבויות הצדדים על פי סעיף 10 זה יהיו בתוקפן במהלך הסכם זה, וישארו בתוקפן במשך תקופה בת 3 שנים ממועד סיום ההסכם

10. LIABILITY OF THE PARTIES

10. חבות ואחריות הצדדים

10.1. Unless expressly provided for to the contrary herein, the Contractor shall not be held liable to the Customer, its Affiliates, and (or) its clients (customers, partners, users, and other persons) for any indirect and (or) consequential loss or damage (whether for loss of profit, loss of business, loss of information, loss of production and (or) business, or otherwise), costs, expenses, or other claims for consequential compensation whatsoever (howsoever caused), regardless of whether or not that the Contractor could have foreseen the possibility of such loss or damage in a particular set of circumstances, and regardless whether or not the Contractor acted with intent, gross negligence, negligence, or innocently, which [loss, damage etc] arise out of, or in connection with, the Agreement.

10.1. למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, הקבלן לא יחוב כלפי הלקוח, הישויות הקשורות לו, ו/או הלקוחות שלו (לקוחות, שותפים, משתמשים וכל אדם אחר) בשל כל נזק, אובדן או פיצויים עקיפים ו/או תוצאתיים (בין בשל אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן מידע, אובדן ייצור או בדרך אחרת), עלויות, הוצאות או תביעות אחרות לפצויים תוצאתיים כלשהם (שנגרמו בכל דרך שהיא) וזאת ללא התחשבות בשאלה אם הקבלן יכול היה לצפות את האפשרות לאובדן או לנזק בנסיבות מסויימות, ובשאלה אם הקבלן פעל במתכוון, תוך רשלנות רבתי, רשלנות או ללא אשם, כשהאובדן או הנזק וכיו"ב נבעו מן ההסכם או בקשר אליו.

10.2. If the Customer fails to comply with any terms and conditions of this Agreement and (or) the Country Law, the Contractor may without incurring any liability to the Customer and (or) any person:

10.2. ככל שהלקוח לא יעמוד בכל תנאים בהסכם זה ו/או בדין המדינה, הקבלן יהיה רשאי, מבלי שישא בכל חבות כלפי הלקוח ו/או כל אדם אחר, לבצע כל אחד מאלה:

10.2.1. immediately, without notice, suspend or terminate the Customer’s access to the Service until the Customer has fully remedied any incompliance to the satisfaction of the Contractor; and (or)

10.2.1. להשהות או לבטל לאלתר, ללא מתן כל הודעה, את הגישה של הלקוח לשירות, עד אשר הלקוח יתקן כל אי עמידה בתנאים כאמור לשביעות רצונו של הקבלן;

10.2.2. terminate the Agreement upon a Written Notice by the Contractor with an immediate effect upon postage.

10.2.2. לסיים את ההסכם בהודעה בכתב מאת הקבלן, כשסיום ההסכם כאמור יכנס לתוקפו עם משלוח ההודעה.

10.3. The Customer agrees and acknowledges that the Contractor shall not be liable or otherwise responsible for any damage, losses, and expenses, which, directly or indirectly, resulted from, related to, or connected with (without limitation):

10.3. הלקוח מסכים ומאשר שהקבלן לא יחוב או יהיה אחראי בדרך אחרת בשל כל נזק, אובדן או הוצאה שנבעו, בין היתר, מאחד או יותר מאלה, או בקשר אליהם, במישרין או בעקיפין:

10.3.1. the use of and (or) inability to use the Service by the Customer, Drivers, Users, and (or) any person for whatever reason or cause;

10.3.1. השימוש ו/או אי היכולת לעשות שימוש בשירות על ידי הלקוח, נהגים, משתמשים ו/או כל אדם אחר, מכל סיבה או גורם שהם;

10.3.2. the Transfer services rendered by the Customer and (or) its Drivers to Users; and (or)

10.3.2. שירותי ההעברה הניתנים על ידי הלקוח ו/או הנהגים שלו למשתמשים;

10.3.3. the Customer’s intentional, negligent, or innocent non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement, or the Country Law.

10.3.3. אי הביצוע או הביצוע הבלתי נאות, על ידי הלקוח, במתכוון, ברשלנות או ללא אשם ובתום לב, של חובה מחובותיו על פי הסכם זה או על פי הדין במדינה.

10.4. Notwithstanding anything to the contrary herein (including without limitation Clause ‎10.1), the Customer shall indemnify and hold harmless the Contractor, its Affiliates, employees, directors, officers, and agents for any liability, damage, losses, and expenses, which, directly or indirectly, resulted from, related to, or connected with (without limitation):

10.4. על אף כל הוראה סותרת בהסכם זה (לרבות אך לא רק סעיף ‏10.1, הלקוח ישפה את הקבלן ואת כל ישות קשורה לו, העובדים, הדירקטורים, נושאי המשרה והשלוחים שלו, ויסיר את חבותם, בשל כל חבות, נזק, אובדן והוצאה כתוצאה מאחד מאלה או בקשר אליהם, במישרין או בעקיפין:

10.4.1. the use of and (or) inability to use the Service by the Customer, Drivers, Users, and (or) any person for whatever reason or cause;

10.4.1. השימוש ו/או אי היכולת לעשות שימוש בשירות על ידי הלקוח, נהגים, משתמשים ו/או כל אדם אחר, מכל סיבה או גורם שהם;

10.4.2. the Transfer services rendered by the Customer and (or) its Drivers to Users; and (or)

10.4.2. שירותי ההעברה הניתנים על ידי הלקוח ו/או הנהגים שלו למשתמשים;

10.4.3. the Customer’s non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement, or the Country Law. The Customer shall, among other things, at its own expense use all efforts to settle amicably any claims, complaints, and (or) actions that have been threatened to be submitted or have been submitted against the Contractor; however, this does not preclude the Contractor from settling of and (or) defending itself from any such claims, complaints, and (or) actions.

10.4.3. אי הביצוע או הביצוע הבלתי נאות, על ידי הלקוח של חובה מחובותיו על פי הסכם זה או על פי דין המדינה. הלקוח, בין היתר, ועל חשבונו, יעשה את כל המאמצים על מנת ליישב בדרכי ידידות כל תביעה, תלונה ו/או תובענה קיימות או צפויות נגד הקבלן; ואולם, האמור לא ימנע את הקבלן מליישב או להתפשר לגבי כל תביעה, תלונה או תובענה כאמור, ו/או להתגונן כנגדן.

10.5. The Customer shall, within ten (10) calendar days from the receipt of a Written Notice from the Contractor, reimburse to the Contractor any amounts of liability, damage, loss, and expenses, as listed in such Written Notice, that have been sustained by the Contractor in the circumstances described in Clause ‎10.4. The Customer expressly waives any right to (i) challenge, legally or otherwise, the content of the Written Notice and (ii) request any proof or evidence of the existence or the extent of liability, damage, loss, and expenses sustained by the Contractor and any other facts mentioned in the Written Notice. If the Customer has, whether intentionally, unintentionally, or otherwise, not complied with the provisions of this Clause ‎10.5 in any respects, then the Customer shall pay to the Contractor either (i) predetermined liquidated damages amounting to four thousand (4000) units of the Country Currency, or (ii) the Contractor's actual damage, at the Contractor's choice, for each instance of such non-compliance within ten (10) calendar days upon the receipt of a Written Notice from the Contractor.

10.5. בתוך עשרה (10) ימים קלנדריים מקבלת הודעה בכתב מן הקבלן, הלקוח יחזיר לקבלן כל סכום חבות, נזק, הפסד, והוצאות, כמפורט בהודעה בכתב כאמור, שנגרמו לקבלן בנסיבות כאמור בסעיף ‏10.4. הלקוח מוותר במפורש על כל זכות: (1) לתקוף, בדרך משפטית או בדרך אחרת, את תוכנה של ההודעה בכתב; וכן (2) לדרוש כל הוכחה או ראיה לקיומם או להיקפם של כל חבות, נזק, אובדן והוצאה שנגרמו לקבלן, ולכל עובדות המפורטות בהודעה בכתב. ככל שהלקוח, בין במתכוון, שלא במתכוון או בדרך אחרת, לא עמד בהוראות סעיף ‏10.5 זה מכל בחינה, אזי הלקוח ישלם לקבלן: (1) פיצויים מוסכמים שהוערכו מראש בסך ארבעת אלפים (4,000) יחידות של מטבע המדינה, או (2) הנזקים של הקבלן בפועל, לפי בחירת הקבלן, לכל מקרה של אי עמידה כאמור, בתוך עשרה (10) ימים קלנדריים מקבלת הודעה בכתב מן הקבלן.

10.6. Without prejudice to the provisions of Clause ‎10.1, in all circumstances the cumulative liability of the Contractor in a relevant calendar quarter for all instances of breaches or liability to the Customer shall at all times be limited to the total amount of the Service Fee actually received by the Contractor in a preceding calendar quarter.

10.6. מבלי לגרוע מהוראות סעיף ‏10.1, בכל נסיבות שהן, החבות המצטברת של הקבלן ברבעון קלנדרי רלוונטי בשל כל מקרים של הפרות או חבות כלפי הלקוח, תוגבל בכל עת לסכום הכולל של דמי השירות שהתקבלו בפועל על ידי הקבלן ברבעון הקלנדרי הקודם.

10.7. It is agreed and acknowledged by the Parties that any instance of intentional, negligent, or innocent non-performance or improper performance of any of its duties under this Agreement by the Customer, the Customer shall pay to the Contractor either (i) predetermined liquidated damages amounting to one thousand (1000) units of the Country Currency for any non-substantial breach, (ii) predetermined liquidated damages amounting to five thousand (5000) units of the Country Currency for any substantial breach, or (iii) the Contractor's actual damage, at the Contractor's choice.

10.7. הצדדים מסכימים ומאשרים שבכל מקרה של אי ביצוע או ביצוע בלתי נאות, על ידי הלקוח, במתכוון, ברשלנות או ללא אשם ובתום לב, של חובה מחובותיו על פי הסכם זה, הלקוח ישלם לקבלן: (1) פיצויים מוסכמים שהוערכו מראש בסך אלף (1,000) יחידות של מטבע המדינה לכל הפרה לא מהותית, (2) פיצויים מוסכמים שהוערכו מראש בסך חמשת אלפים (5,000) יחידות של מטבע המדינה לכל הפרה מהותית, או (3) הנזקים של הקבלן בפועל, לפי בחירת הקבלן.

10.8. The Parties shall be relieved of liabilities for full or partial non-performance or improper performance of their obligations under the Agreement if such non-performance or improper performance occurs after the Effective Date as a result of any flood, fire, earthquake and other acts of God, war, military hostilities, blockage, prohibitive actions of authorities and acts of the Governmental Authority, strikes, destruction of communications and electric power supply, explosions which occur during the term of the Agreement and could not be foreseen or prevented by the Parties (each, an ‘Event of Force Majeure’).

10.8. הצדדים יהיו פטורים מכל חבות בשל אי ביצוע או ביצוע לא נאות, באופן מלא או חלקי, של התחייבויותיהם על פי ההסכם, ככל שהם יתרחשו לאחר מועד התחילה כתוצאה מכל שיטפון, שריפה, רעידת אדמה או אירוע כוח עליון אחר, מלחמה, מעשי איבה צבאיים, סגר, הוראות של רשויות על פי חוק המטילות איסורים מסויימים, ופעולות של רשות שלטונית, שביתות, הרס של אספקת תקשורת וחשמל, והתפוצצויות, שיתרחשו במהלך תקופת ההסכם ולא היה בידי הצדדים לצפות או למנוע אותם (כל אחד מהם להלן: "אירוע כוח עליון").

10.9. The Party affected by an Event of Force Majeure shall notify the other Party about such Event of Force Majeure by an Electronic Notice within five (5) business days from the moment of the its occurrence. If possible, the notice shall specify the nature of the Event of Force Majeure and shall contain a correspondent reference to an official document issued by a competent authority confirming the existence of such Event of Force Majeure and, if applicable, give evaluation of its effects on the Party’s ability to perform its obligations under this Agreement. Such documents shall be sent by the correspondent Party within reasonable time periods specified for such documents.

10.9. הצד שהושפע מאירוע הכוח העליון יודיע לצד האחר על אירוע הכוח העליון בהודעה אלקטרונית בתוך 5 ימי עסקים מהתרחשותו. ככל האפשר, יצויין בהודעה מהותו של אירוע הכוח העליון, והיא תכלול הפניה רלוונטית למסמך רשמי שהוצא על ידי רשות מוסמכת, המאשר את קיומו של אירוע הכוח העליון כאמור, וככל שהדבר יהיה רלוונטי, הכולל הערכה של השפעותיו על יכולתו של אותו צד לבצע את התחייבויותיו על פי הסכם זה. המסמך כאמור ישלח על ידי הצד הרלוונטי בתוך פרקי זמן סבירים המצויינים במסמכים כאמור.

10.10. If the Party affected by an Event of Force Majeure fails to send the notice as specified in Clause ‎10.9, the Party shall have no right to refer to such Event of Force Majeure as an excuse for failure to perform its obligations and, upon a Written Notice of the other Party, shall reimburse to such Party any damage incurred due to the effect of the Event of Force Majeure.

10.10. ככל שהצד שהושפע מאירוע כוח עליון לא ישלח את ההודעה כאמור בסעיף ‏10.9, לאותו צד לא תהיה זכות לפטור מכוח אירוע הכוח העליון בקשר עם אי ביצוע התחייבויותיו, ועם מתן הודעה בכתב מן הצד האחר, הוא ישפה את הצד האחר בגין כל נזק שיגרם לו בשל השפעתו של אירוע הכוח העליון.

10.11. Upon occurrence of an Event of Force Majeure, the term for obligation performance under the Agreement by the affected Party shall be prolonged for the subsequent and equal period of time during which the Event of Force Majeure and consequences thereof continue as well as the reasonable terms required to redress such consequences.

10.11. עם התרחשותו של אירוע כוח עליון, פרק זמן לביצוע ההתחייבויות על פי הסכם זה על ידי הצד שהושפע ממנו יוארך למשך פרק זמן הזמן שלאחר מכן, שיהיה שווה לפרק הזמן בו ימשכו אירוע הכוח העליון ותוצאותיו, וכן למשך תקופות סבירות שידרשו לצורך הטיפול בתוצאות כאמור.

10.12. The affected Party shall, within five (5) business days), notify the other Party about the discontinuance of an Event of Force Majeure by an Electronic Notice. Such Electronic Notice shall specify the period of time within which the Party expects to perform its obligations under the Agreement delayed due to such Event of Force Majeure. If the affected Party fails to send such notice in due time, such Party shall have no right to refer to the Event of Force Majeure as an excuse for non-performance or improper performance of its obligations and, upon a written request of the other Party, shall reimburse the other Party the losses incurred by the other Party in connection with the absence of timely notification and of the Event of Force Majeure effect.

10.12. בתוך 5 ימי עסקים, הצד המושפע יודיע לצד האחר על היפסקותו של אירוע הכוח העליון, בהודעה אלקטרונית. בהודעה כאמור יפורטו פרק הזמן שבו אותו צד מצפה שהוא יבצע את התחייבויות על פי ההסכם, שהעכבו בשל אירוע הכוח העליון כאמור. ככל שהצד המושפע לא ישלח את ההודעה כאמור במועד, לא תהיה לו זכות לפטור מכוח אירוע הכוח העליון בקשר עם אי ביצוע או ביצוע לא נאות של התחייבויותיו, ועם מתן הודעה בכתב מן הצד האחר, הוא ישפה את הצד האחר בגין כל נזק שיגרם לצד האחר בקשר עם היעדר הודעה במועד, ובהשפעת אירוע מכוח עליון.

10.13. Should an Event of Force Majeure continue for more than one (1) calendar month, the Parties shall negotiate in good faith the future of the Agreement. If the Parties fail to reach an agreement (including by failure to commence negotiations) within thirty (30) calendar days from an Electronic Notice by one Party suggesting to commence negotiations, either Party may unilaterally terminate the Agreement by giving the other Party a Written Notice with the immediate effect upon its receipt by the other Party.

10.13. ככל שאירוע מכוח העליון ימשך למשך יותר מחודש קלנדרי אחד, הצדדים ינהלו מו"מ בתום לב על עתידו של ההסכם. ככל שלא יעלה בידם של הצדדים להגיע להסכמה, (לרבות באי פתיחה במו"מ) בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד הודעה אלקטרונית מאת אחד הצדדים שבה הוא יציע לפתוח במשא ומתן, כל צד יהיה רשאי לסיים את ההסכם באופן חד צדדי, במתן הודעה בכתב לצד האחר, כאשר סיום ההסכם כאמור יכנס לתוקפו בקבלת ההודעה על ידי הצד האחר.

11. VALIDITY AND TERMINATION OF THE AGREEMENT

11. תוקף ההסכם וסיומו

11.1. This Agreement shall be effective from the Effective Date.

11.1. הסכם זה יכנס לתוקפו במועד התחילה, והוא יחול באופן רטרואקטיבית על יחסי הצדדים החל מיום [תאריך].

11.2. The initial term of the Agreement shall be one (1) calendar year as of the Effective Date.

11.2. תקופת ההסכם הראשונית תהיה שנה אחת, החל ממועד התחילה.

11.3. Unless a Party notifies the other Party by a Written Notice that it objects to any extension of the term of the Agreement at least thirty (30) calendar prior to the expiration of the relevant term, the relevant term of the Agreement shall be automatically extended for a period of one (1) year. The term of the Agreement is extended annually on a recurrent basis and requires no execution of any supplement to the Agreement by the Parties.

11.3. למעט אם צד מן הצדדים יודיע לצד האחר, בהודעה בכתב, כי הוא מתנגד לכל הארכה של תקופת ההסכם, 30 ימים קלנדריים לפחות לפני תום התקופה הרלוונטית, התקופה הרלוונטית של ההסכם תוארך מאליה לתקופה בת שנה אחת. תקופת ההסכם תוארך בכל שנה על בסיס חוזר ונשנה, ולא תידרש לכך כל חתימה על מסמך משלים להסכם על ידי הצדדים.

11.4. The Agreement may be terminated in the following circumstances:

11.4. ניתן יהיה לסיים את ההסכם בכל הנסיבות שלהלן:

11.4.1. upon a mutual written agreement duly executed by the Parties;

11.4.1. בהסכם בכתב שיחתם על ידי הצדדים;

11.4.2. upon a Written Notice by a Party to the other Party delivered at least thirty (30) calendar days prior to the date of termination;

11.4.2. בהודעה בכתב מאת אחד הצדדים לצד האחר, שתימסר לפחות 30 ימים קלנדריים לפני מועד סיום ההסכם;

11.4.3. upon a Written Notice by the Customer to the Contractor delivered at least ten (10) calendar days prior to the date of termination if the Customer does not wish to be bound by an amended version of the Agreement provided that such Written Notice has been delivered within thirty (30) calendar days from the date when such amended version had become binding upon the Parties. The Agreement shall be deemed terminated from the later of: the termination date specified in the Customer’s Written Notice or the tenth (10th) calendar day from the date of receipt of the Customer’s Written Notice by the Contractor;

11.4.3. בהודעה מוקדמת של הלקוח לקבלן שתימסר לפחות עשרה (10) ימים קלנדרים לפני מועד הביטול אם הלקוח אינו מעוניין להיות קשור בתנאי ההסכם המתוקן של ההסכם ובתנאי שאותה הודעה בכתב נמסרה תוך שלושים (30) ימים קלנדרים מהמועד שבו אותו הסכם מתוקן החל לחייב את הצדדים. ההסכם יחשב כבטל החל מהמועד המאוחר מבין: מועד הביטול הקבוע בהודעת הלקוח בכתב או היום הקלנדרי העשירי (10) מיום קבלת הודעת הלקוח בכתב על ידי הקבלן.

11.4.4. in the circumstances specified in Clause ‎7.2.2(c);

11.4.4. בנסיבות כאמור בסעיף ‏7.2.2(ג);

11.4.5. in the circumstances specified in Clause ‎10.2;

11.4.5. בנסיבות כאמור בסעיף ‏10.2;

11.4.6. in the circumstances specified in Clause ‎10.13;

11.4.6. בנסיבות כאמור בסעיף ‏10.13;

11.4.7. upon a Written Notice by the Contractor to the Customer with immediate effect upon postage in the circumstances when continuing contractual relations with the Customer are inconsistent with the principles of business conduct set out in the Code of Business Ethics and Conduct (as referred to in Clause ‎12.8); and

11.4.7. בהודעה בכתב מאת הקבלן, כשסיום ההסכם יכנס לתוקפו במשלוח ההודעה, בנסיבות שבהן המשך היחסים החוזזים עם הלקוח לא יתאמו את עקרונות ההתנהגות העסקית המפורטים בנוהל האתיקה וההתנהגות העסקיות (כאמור בסעיף ‏12.8);

11.4.8. as provided for by this Agreement.

11.4.8. כקבוע בהסכם זה.

11.5. Notwithstanding anything to the contrary herein (including without limitation Clause ‎11.4), the following provisions of the Agreement shall survive its termination:

11.5. על אף כל הוראה סותרת בהסכם זה (לרבות אך לא רק סעיף ‏11.4), ההוראות שלהלן ישארו בתוקפן גם לאחר סיום ההסכם:

11.5.1. Section ‎1 (‘Definitions and Interpretation’),

11.5.1. סעיף ‎1 (הגדרות ופרשנות),

11.5.2. Section ‎8 (‘Guarantees and Warranties’),

11.5.2. סעיף ‏8 (התחייבויות ואחריות),

11.5.3. Section ‎9 (‘Announcements and Confidentiality’),

11.5.3. סעיף ‏9 (הודעות לציבור וסודיות),

11.5.4. Section ‎10 (‘Liability of the Parties’),

11.5.4. סעיף ‏10 (חבות ואחריות הצדדים),

11.5.5. Clause ‎11.5,

11.5.5. סעיף ‏11.5;

11.5.6. Clause ‎11.6,

11.5.6. סעיף ‏11.6;

11.5.7. Clause ‎11.9,

11.5.7. סעיף ‏11.9;

11.5.8. Section ‎12 (‘Miscellaneous’),

11.5.8. סעיף ‏12 (שונות),

11.5.9. Section ‎13 (‘Addresses and Details of the Parties’).

11.5.9. סעיף ‏13 (כתובות ופרטי הצדדים).

11.6. The provisions of the Agreement listed in Clause ‎11.5 may be terminated only upon a mutual written agreement duly executed by the Parties.

11.6. ניתן יהיה לסיים את הוראות סעיף ‏11.5 רק בהסכם בכתב שיחתם על ידי הצדדים.

11.7. When a Party terminates the Agreement, such terminating Party shall mention the reasons for the termination in the relevant termination notice.

11.7. כאשר צד מביא הסכם זה לכדי סיום אותו צד מבטל יזכיר את הסיבות לביטול בהודעת הביטול הרלוונטית.

11.8. Unless otherwise specifically provided for to the contrary in the Agreement, in the circumstances when (i) a Party has breached any provision of this Agreement, and (ii) such breach entitles the other Party to terminate the Agreement, then the other Party, before terminating the Agreement, shall allow the breaching Party an opportunity to cure such breach within a reasonable time as communicated by the other Party in a relevant Electronic Notice. If the breaching Party has fully cured the breach to the satisfaction of the other Party within the time specified in the Electronic Notice, then the other Party shall not be entitled to terminate the Agreement for the reasons of such breach. This provision does not apply to the circumstances (a) of breach by the Customer of the Country Law, (b) as provided for in Clause ‎11.4.7, (c) of breach by the Customer of Clause ‎12.9 and (or) Clause ‎12.10.

11.8. אלא אם צוין אחרת במפורש בהסכם, בנסיבות בהן (1) צד הפר הוראה כלשהי של ההסכם, וכן (2) אותה הפרה מזכה את הצד השני בזכות לבטל את ההסכם, אזי הצד השני, לפני ביטול ההסכם, יתן לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה תוך זמן סביר כפי שימסר על ידי הצד האחר בהודעה האלקטרונית הרלוונטית. אם הצד המפר תיקן את ההפרה במלואה לשביעות רצונו של הצד האחר תוך המועד שנקבע בהודעה האלקטרונית, אזי הצד האחר לא יהיה זכאי לבטל את ההסכם בשל אותה הפרה. הוראה זו אינה מתייחסת לנסיבות (א) של הפרה של דין המדינה על ידי הלקוח, (ב) כמפורט בסעיף ‏11.4.7, (ג) של הפרה על ידי הלקוח של סעיף ‏12.9 ו/או סעיף ‏12.10.

11.9. The termination of the Agreement for any reason shall not relieve the Parties from the liability for violations of the Agreement which have occurred before the termination.

11.9. סיום ההסכם, מכל סיבה שהיא, לא יפטור את הצדדים מחבות ואחריות בשל הפרות של ההסכם שהתרחשו לפני סיום ההסכם.

12. MISCELLANEOUS

12. שונות

12.1. Governing law. This Agreement and any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement shall be governed by and construed in accordance with law of the State of Israel, without regard to its conflict of law provisions.

12.1. הדין החל. על הסכם זה וכל התחייבויות לא חוזיות הנובעות ממנו או בקשר אליו יחולו דיני מדינת ישראל, והם יפורשו על פיהם, וזאת ללא התחשבות בכללי ברירת הדין.

12.2. Dispute Resolution

12.2. יישוב ובירור מחלוקות

12.2.1. The Parties agree that they will aim to resolve any claim, dispute, difference, or controversy of whatever nature arising under, out of, relating to or in connection with this Agreement (including a claim, dispute, difference or controversy regarding its existence, termination, validity, interpretation, performance, breach, the consequences of its nullity or any non-contractual obligations arising out of or in connection with this Agreement) (hereinafter referred to as the ‘Dispute’), by means of friendly negotiations.

12.2.1. הצדדים מסכימים שהם ישאפו ליישב כל תביעה, מחלוקת או אי הסכמה מכל סוג שינבעו מהסכם זה או בקשר אליו (לרבות תביעה, מחלוקת או אי הסכמה ביחס לקיומו, סיומו, תוקפו, פרשנותו, ביצועו, הפרתו, תוצאות בטלותו, או כל התחייבות לא חוזית שתנבע ממנו בקשר אליו) (להלן: "מחלוקת"), בדרך של משא ומתן ידידותי.

12.2.2. The existence of the Dispute does not relieve the Parties from performing their obligations under this Agreement.

12.2.2. קיומה של מחלוקת לא תפטור את הצדדים מביצוע התחייבויותיהם על פי הסכם זה.

12.2.3. If, within fourteen (14) calendar days from the date of the Dispute occurrence, such Dispute has not been resolved by means of the negotiations, any Party may send a Written Notice (hereinafter referred to as the ‘Dispute Notice’) to the other Party informing on the nature and substance of the Dispute, its demands, and suggesting steps and (or) measures that may lead to a resolution of such Dispute.

12.2.3. ככל שבתוך 14 ימים קלנדריים ממועד התרחשות המחלוקת, המחלוקת כאמור לא תיושב בדרך של מו"מ, כל צד יהיה רשאי לשלוח לצד האחר הודעה בכתב ("הודעה על מחלוקת"), שבה תפורט מהות המחלוקת, הדרישות של אותו צד ופעולות מוצעות ליישוב המחלוקת.

12.2.4. If the Parties cannot resolve their differences that gave rise to the Dispute within thirty (30) calendar days as of the date of delivery of the Dispute Notice to the other Party, any Party may refer the Dispute to arbitration under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (the ‘Rules’ and the ‘ICC’, respectively). The ICC shall have the exclusive jurisdiction to finally settle all Disputes between the Parties arising in connection with the Agreement, or further agreements resulting therefrom, in accordance with the Rules as at present in force and as modified by this Clause, which Rules shall be deemed incorporated into this Clause.

12.2.4. ככל שלא יעלה בידם של הצדדים ליישב את אי ההסכמה שהביאה למחלוקת בתוך 30 ימים קלנדריים ממועד מסירת ההודעה על המחלוקת לצד האחר, כל צד יהיה רשאי להפנות את המחלוקת לבוררות על פי כללי הבוררות של לשכת המסחר הבינלאומית (International Chamber of Commerce) ("הכללים" ו"לשכת המסחר", בהתאמה). ללשכת המסחר תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לבירור סופי של כל המחלוקות בין הצדדים שינבעו בקשר עם ההסכם, או בקשר עם הסכמים נוספים שינבעו ממנו, בהתאם לככלים כפי שהם בתוקפם כיום, וכפי שישונו בסעיף זה, והם יראו כנכללים בסעיף זה.

12.2.5. The number of arbitrators shall be three (3), one of whom shall be nominated by the Contractor, one by the Customer, and the third of whom, who shall act as the chair of the arbitral tribunal, shall be nominated by the two Party-nominated arbitrators, provided that if the third arbitrator has not been nominated within thirty-five (35) calendar days of second party-nominated arbitrator accepting its mandate such third arbitrator shall be appointed by the agreement of the Parties and, if the Parties fail to reach an agreement within thirty-five (35) calendar days, the third arbitrator shall be appointed in accordance with the Rules.

12.2.5. מספר הבוררים יהיה 3, כשאחד מהם ימונה על ידי הקבלן, אחד על ידי הלקוח, והשלישי, שיפעל כיו"ר המותב, ימונה על ידי שני הבוררים שמונו על ידי הצדדים, ובלבד שככל שהבורר השלישי לא מונה בתוך 35 ימים מן המועד שבו הבורר שמונה על ידי הצד השני הסכים לשמש כבורר, הבורר השלישי כאמור ימונה בהסכמת הצדדים, וככל שלא יעלה בידי הצדדים להגיע להסכמה בתוך 35 ימים קלנדריים, הבורר השלישי ימונה בהתאם לכללים.

12.2.6. The seat or legal place of arbitration shall be Tel-Aviv, Israel. Israeli law will apply to the arbitration.

12.2.6. מושב הבוררות יהיה תל אביב. הדין הישראלי יחול על הליך הבוררות.

12.2.7. The language used in the arbitral proceedings shall be English. All documents submitted in connection with the arbitral proceedings shall be in the English language or, if in another language, accompanied by an English translation.

12.2.7. השפה בהליך הבוררות תהיה השפה האנגלית. כל המסמכים שיוגשו בקשר עם הליך הבוררות יהיו בשפה האנגלית, וככל שהם יהיו בשפה אחרת, הם ילוו בתרגום לאנגלית.

12.2.8. Each Party agrees that any arbitration under this Clause ‎12.2 shall be confidential to the Parties and the arbitrators and each Party shall therefore keep confidential, without limitation, the fact that the arbitration has taken place or is taking place, all non-public documents produced by any other Party for the purposes of the arbitration, all awards in the arbitration and all other non-public information provided to it in relation to the arbitral proceedings, including hearings, save to the extent that disclosure may be requested by a regulatory authority or required by a rule of a stock exchange or listing authority on which the shares or other securities of a Party or its Affiliate are listed or traded, or required of it by legal duty, to protect or pursue a legal right or to enforce or challenge an award in bona fide legal proceedings before a state court or other judicial authority.

12.2.8. כל צד מסכים שכל בוררות על פי סעיף ‏12.2 זה תהיה סודית, ולכן, הבוררים וכל צד ישמרו, ללא הגבלה על סודיותם של העובדה שהבוררות התקיימה או מתקיימת, של כל מסמכים לא פומביים או ציבוריים שהוצגו על ידי הצד האחר לצורך הבוררות, כל פסקי בוררות במסגרת ההליך וכל מידע לא פומבי או ציבורי אחר שנמסר לו בקשר עם הליך הבוררות, לרבות דיונים, למעט ככל שמסירת המידע כאמור תידרש על ידי רשות רגולטורית, או בכלל של בורסה או רשות ניירות ערך שבהן מניות או ניירות ערך אחרים של צד או של ישות קשורה לו רשומים או נסחרים, או שהוא ידרש לבצעה בשל חובה משפטית, על מנת להגן על זכות משפטית או לנקוט צעדים משפטיים למימושה, או על מנת לאכוף או לתקוף פסק בוררות בהליך משפטי בתום לב בפני בית משפט או רשות שיפוטית אחרת.

12.2.9. This Clause constitutes an arbitration agreement under the Israeli Arbitration Law, 5728-1968.

12.2.9. סעיף זה מהווה הסכם בוררות על פי חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.

12.2.10. This Clause ‎12.2 agreement to arbitrate shall be binding upon the Parties and their successors.

12.2.10. סעיף ‏12.2 זה יחייב את הצדדים ואת מי שיבוא במקומם.

12.3. Set off and deductions. Unless otherwise expressly provided for in this Agreement, every payment payable by the Customer under this Agreement shall be made in full without any set off or counterclaim howsoever arising and shall be free and clear of, and without deduction of, or withholding for or on account of, any amount which is due and payable to the Contractor under this Agreement. The Contractor may set off or deduct any amount from any payment that is due and payable to the Customer pursuant to this Agreement without the agreement or permission of the Customer and without signing any document.

12.3. קיזוז וניכויים. למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, כל תשלום שעל הלקוח לשלמו על פי הסכם זה ישולם במלואו ללא כל קיזוז או תביעה שכנגד שינבעו מכל סיבה שהיא, והוא יהיה נקי מכל ניכוי של כל סכום שיש לשלמו לקבלן על פי הסכם זה, או על חשבון כל סכום כאמור. הקבלן יהיה רשאי לקזז או לנכות כל סכום מכל תשלום המגיע ללקוח על פי הסכם זה, ללא הסכמתו של הלקוח ומבלי לחתום על כל מסמך.

12.4. Relation between the Parties. The Parties fundamental intention is not to create an employment relationship between the Contractor and the Drivers. The Customer undertakes to pay all taxes and mandatory payments with respect to the Drivers. If, despite of the Parties’ intention, a Governmental Authority shall determine that the Drivers were the Contractor’s employees, the Customer will indemnify and hold the Contractor harmless for all the consequences of such determination and all of the Contractor’s damages.

12.4. היחסים בין הצדדים. הכוונה היסודית של הצדדים אינה ליצור יחסי עובד-מעביד בין הקבלן לבין הנהגים. הלקוח מתחייב לשלם את כל המיסים ותשלומי החובה בגין הנהגים. ככל שלמרות כוונת הצדדים רשות שלטונית תקבע שהנהגים היו עובדים של הקבלן, הלקוח ישפה ויסיר את נזקו של הקבלן בשל כל התוצאות של הקביעה כאמור ובשל כל הנזקים שיגרמו לקבלן.

12.5. Variation. The Contractor may make any changes to this Agreement (including without limitation the General Terms) which changes shall be binding upon the Parties immediately after they become available for viewing at https://yango.yandex.com, https://yandex.com/legal, or via the Partner Web Interface. The term ‘change’ includes any change, amendment, supplement, deletion, or replacement however effected. The Customer herewith consents to and agrees with such amended Agreement in advance.

12.5. שינויים. הקבלן רשאי לעשות שינויים כלשהם להסכם זה (לרבות אך לא רק לתנאים הכלליים) ושינויים אלה יחייבו את הצדדים מיד כשהם יהיו זמינים לצפיה ב https://yango.yandex.com, https://yandex.com/legal או דרך ממשק האינטרנט של השותף. המונח "שינוי" - כולל ללא הגבלה כל שינוי, תיקון, השלמה, מחיקה או החלפה, בכל דרך שהיא. הלקוח מסכים בזאת עם כל שינוי כאמור מראש.

12.6. Unenforceable provisions. If any provision or part of this Agreement is void or unenforceable due to the Country Law, it shall be deemed to be deleted and the remaining provisions of this Agreement shall continue in full force and effect. If any invalid, unenforceable, or illegal provision of this Agreement would be valid, enforceable, and legal if some part of it were deleted, the provision shall apply with the minimum deletion necessary to make it valid, legal, and enforceable. The deemed deletion of any provision shall not affect the remaining provisions of the Agreement which shall continue to have full force and effect.

12.6. הוראות בלתי אכיפות. ככל שכל הוראה בהסכם זה או חלק ממנו יהיו בטלים או לא אכיפים בשל דין המדינה, הם יראו ככאלה שנמחקו, ויתר הוראות הסכם זה ישארו בתוקפן המלא. ככל שכל הוראה לא תקפה, לא אכיפה או לא חוקית בהסכם זה היתה תקפה, אכיפה וחוקית לו חלק ממנה היה נמחק, ההוראה כאמור תחול עם המחיקה המינימלית הנדרשת על מנת שתהיה תקפה, חוקית ואכיפה.

12.7. Assignment. Unless otherwise expressly provided for in this Agreement, neither Party may at any time assign, transfer, charge, pledge, or deal in any other manner with this Agreement or any of its rights under it, nor purport to do so, without a prior written permission of the other Party. The Contractor may at any time assign this Agreement or any of its rights under it to any Affiliate. Any purported dealing in contravention of this Clause ‎12.7 shall be void.

12.7. המחאה. למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה, אף צד לא יהיה רשאי, בכל עת שהיא, להמחות, להעביר, לשעבד או למשכן הסכם זה או זכות מן הזכויות על פי, או לעשות כל פעולה אחרת בהם, והוא לא יחזה כעושה כן, ללא הסכמתו, מראש ובכתב, של הצד האחר. הקבלן יהיה רשאי, בכל עת, להמחות הסכם זה או זכות מזכויותיו על פיו, לכל ישות קשורה. כל פעולה נחזית תוך הפרה של סעיף ‏12.7 זו תהיה בטלה.

12.8. Business ethics. The Contractor adheres to the principles and conditions of work set out in the Code of Business Ethics and Conduct in all its activities. The contractors of the Contractor are expected to abide by the principles of business conduct set out in the Code of Business Ethics and Conduct.

12.8. אתיקה עסקית. הקבלן ממלא אחר העקרונות והתנאים לעבודה המפורטים בנוהל האתיקה וההתנהגות העסקיות, בכל הפעילות שלו. מן הקבלנים של הקבלן מצופה למלא אחר עקרונות ההתנהגות העיסקית המפורטים בנוהל האתיקה וההתנהגות העסקיות.

12.9. Anti-bribery. The Parties hereby acknowledge and confirm that they have adopted a policy of zero tolerance to bribery and corruption, envisaging a total ban of any corrupt practices and on any facilitation payments. During the performance of this Agreement the Parties, their Affiliates, employees, stakeholders and representatives (including agents, commission agents, customs brokers and other third parties directly or indirectly involved in the performance of this Agreement) shall not accept, pay, offer to pay and allow (authorise) the payment and (or) acceptance of any funds or transfer of any assets (including intangible assets), directly or indirectly, to and (or) from any persons for the purpose of influencing the actions or decisions with the intention to obtain any improper advantage, including bypassing the procedure established by the legislation, or pursuing other illegal purposes.

12.9. מניעת שוחד. הצדדים מאשרים בזאת כי הם אימצו מדיניות של אפס סובלנות לשוחד ולשחיתות, שבה קיים איסור מוחלט על כל נהגים מושחתים ועל כל "תשלומי זירוז". במהלך ביצוע הסכם זה, הצדדים, והישויות הקשורות להם, העובדים והנציגים שלהם, ובעלי הענין בהם (לרבות שלוחים, סוכנים, סוכנים עמילים, עמילי מכס וצדדים שלישיים אחרים המעורבים, במישרין או בעקיפין, בביצוע הסכם זה) לא יקבלו, ישלמו או יציעו לשלם כל כספים, או יקבלו, יבצעו או יציעו לבצע העברה של כל נכסים (לרבות נכסים לא מוחשיים), ולא יאפשרו (במתן הרשאה או אישור) את האמור, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או מכל אדם, לצורך השפעה על פעולות או החלטות, בכוונה לקבל כל יתרון לא ראוי, לרבות תוך עקיפת ההליך שנקבע בחקיקה, או השגת כל מטרה בלתי חוקית אחרת.

12.10. For the purpose of implementing provisions of this Agreement the Parties shall comply, use, and carry out their activity in accordance with the following legal acts:

12.10. לצורך ביצוע הוראות הסכם זה, הצדדים יתאימו את הפעילות שלהם ויבצעו אותה בהתאם להוראות כל אלה:

12.10.1. basic principles of the Organisation for Economic Co-operation and Development Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions;

12.10.1. העקרונות הבסיסיים של אמנת הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי למניעת שוחד של אישי ציבור זרים בעסקאות סחר בין לאומית;

12.10.2. the Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.); and

12.10.2. חוק למניעת שחיתות במדינות זרות (15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq.)) Foreign Corrupt Practices Act of 1977) האמריקאי;

12.10.3. other provisions of the Country Law on corruption and corrupt business practices.

12.10.3. הוראות אחרות בדין המדינה בדבר מניעת שחיתות ו/או עסקיים מושחתים

12.11. The Customer shall, within the term specified in the Contractor’s Electronic Notice, provide to the Contractor the original documents confirming the Customer’s place of registration and tax residency.

12.11. בתוך פרק הזמן שיצויין בהודעה האלקטרונית מאת הקבלן, הלקוח ימסור לקבלן את המסמכים המקוריים המאשרים את מקום הרישום ותושבות המס של הקלוח.

12.12. This Agreement is made in English and in the Country Language. In case of discrepancies the English version shall prevail.

12.12. הסכם זה נעשה באנגלית ובשפת המדינה. במקרה של אי התאמה הנוסח באנגלית יגבר.

13. ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES

13. כתובות ופרטי הצדדים

13.1. The Contractor:

13.1. הקבלן

13.1.1. Registered address: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

13.1.1. כתובת רשומה:

13.1.2. Place of business: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

13.1.2. מקום עסקים:

13.1.3. Postal address: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

13.1.3. כתובת למשלוח דואר:

13.1.4. Banking details:

13.1.4. פרטי חשבון בנק:

Account № (US Dollars) 0020160135

חשבון מס' (דולר ארה"ב) 0020160135

IBAN: NL58 INGB 0020 1601 35

IBAN: NL58 INGB 0020 1601 35

in ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Nederland)

ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Nederland)

SWIFT: INGBNL2A

SWIFT: INGBNL2A

13.2. The Customer:

13.2. הלקוח

13.2.1. Registered address: as provided by the Customer to the Contractor via https://yango.yandex.com

13.2.1. כתובת רשומה: כפי שנמסר על ידי הלקוח לקבלן דרך https://yango.yandex.com

13.2.2. Place of business: as provided by the Customer to the Contractor via https://yango.yandex.com

13.2.2. מקום עסקים: כפי שנמסר על ידי הלקוח לקבלן דרך https://yango.yandex.com

13.2.3. Postal address: as provided by the Customer to the Contractor via https://yango.yandex.com

13.2.3. כתובת למשלוח דואר: כפי שנמסר על ידי הלקוח לקבלן דרך https://yango.yandex.com

13.2.4. Banking details: as provided by the Customer to the Contractor via https://yango.yandex.com

13.2.4. פרטי חשבון בנק: כפי שנמסר על ידי הלקוח לקבלן דרך https://yango.yandex.com

13.2.5. E-mail: as provided by the Customer to the Contractor via https://yango.yandex.com

13.2.5. כתובת אימייל: כפי שנמסר על ידי הלקוח לקבלן דרך https://yango.yandex.com

13.2.6. A Party shall immediately notify the other Party by a Written Notice about any changes in the information contained in this Section ‎13.

13.2.6. כל צד יודיע לצד האחר באופן מיידי, בהודעה בכתב, על כל שינוי במידע המפורט בסעיף 13 זה.

14. FINAL PROVISIONS

14. הוראות אחרונות

14.1. By accepting the terms and conditions of this Agreement, the Parties:

14.1. בקבלתם את התנאים וההוראות של הסכם זה הצדדים:

14.1.1. acknowledge and confirm that they have received, read, and understood all provisions incorporated in the Agreement, including without limitation the General Terms, and the Code of Business Ethics and Conduct in their entirety; and

14.1.1. מצהירים ומאשרים שהם קיבלו, קראו והבינו את כל ההוראות הכלולות בהסכם לרבות אך לא רק את התנאים הכלליים ואת נוהל האתיקה וההתנהגות העסקית בשלמותם, וכן

14.1.2. acknowledge and agree to be bound by the provisions of this Agreement, including without limitation the General Terms, and the Code of Business Ethics and Conduct in their entirety.

14.1.2. מצהירים ומסכימים להיות כפופים להוראות ההסכם, לרבות אך לא רק התנאים הכלליים ונוהל האתיקה וההתנהגות העסקית בשלמותם.