Information and Advertising Services Agreement / Sopimus tieto- ja mainospalveluista

Information and Advertising Services Agreement Sopimus tieto- ja mainospalveluista
You, as the “Customer”, and Sinä, ”Asiakkaana”, ja
Yandex.Taxi B.V., hereinafter referred to as “Client”, registered under the laws of the Netherlands, represented by Alfred Alexander de Cuba, acting on the basis of Charter of the company, on the other hand, hereinafter collectively referred to as “Parties” and individually as “Party”, have concluded this Information and Advertising Services Agreement (“Agreement”) as follows: Yandex.Taxi B.V., jäljempänä ”Toimeksiantaja”, rekisteröity Alankomaan lakien mukaisesti, edustajanaan Alfred Alexander de Cuba toimien yhtiön perustamiskirjan perusteella, jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kukin yksin ”Osapuoli”, ovat allekirjoittaneet tämän Sopimuksen tieto- ja mainospalveluista (”Sopimus”) seuraavin ehdoin:
Terms and Definitions Käsitteet ja määritelmät
Service Development Actions – the actions taken by the Client and intended to increase the accessibility to and the quality of the Service, to promote and to increase the number of active Users of the Service in the territory of Finland. Palvelun kehittämistoimenpiteet – Asiakkaan tekemät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä pääsyä Palveluun ja Palvelun laatua sekä edistää ja lisätä aktiivisten Palvelun Käyttäjien määrää Suomessa.
Promo Code – a certain sequence of symbols which grants the Discount to the User subject to activation thereof and following other terms of use of the Promo Code. Tarjouskoodi – Tietty symbolisarja, joka antaa Käyttäjälle Alennuksen, sikäli kuin se on aktivoitu ja Tarjouskoodin käyttöä koskevia ehtoja on noudatettu.
Coupon – a document (including a paper card or another hand-out material; poster or another medium intended for public display; any other promo material) containing the Promo Code and the terms for the Discount to be granted. Kuponki – asiakirja (mukaan lukien paperikortti tai muu jaettava esite; juliste tai muu julkiseen esittämiseen tarkoitettu esite; mikä tahansa muu mainosmateriaali), joka sisältää Tarjouskoodin ja ehdot, joiden nojalla Alennus myönnetään.
Promo Code Activation – entry of the Promo Code into the order form posted on the Service. Tarjouskoodin Aktivointi – Tarjouskoodin syöttäminen tilauslomakkeeseen Palvelussa.
Discount – the discount for services in the amount established in the Coupon to be applied for a order through the Service (including all applicable, if any). The Discount may be granted in the amount not exceeding the cost of the trip ordering which the Promo Code was activated. Alennus – Kupongin osoittaman suuruinen alennus palveluista, joka kohdistuu Palvelun kautta tehtyihin tilauksiin (mukaan lukien kaikki mahdollisesti soveltuva). Alennus ei voi ylittää sen matkan hintaa, jolle Tarjouskoodi aktivoitiin.
Service – the hardware and software suite enabling the Users to post Requests for services of passenger and baggage transportation by a passenger vehicle using the Client’s web service located online on https://yango.yandex.com and the Yango mobile application. Palvelu – laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla Käyttäjät voivat tehdä kuljetuspalveluiden Tilauksia, jotka suoritetaan ajoneuvolla, joka käyttää osoitteessa https://yango.yandex.com sijaitsevaa Toimeksiantajan Yango-verkkopalvelua tai Yango-mobiilisovellusta.
Customer – a legal entity rendering services of passenger and baggage transportation under the applicable laws that concluded with the Client the Agreement on provision of access to the Service (“SaaS Agreement”). Asiakas – kuljetuspalveluita tarjoava oikeushenkilö, joka on solminut Toimeksiantajan kanssa palveluihin pääsyn tarjoamista koskevan Sopimuksen (”SaaS-Sopimus”).
General Terms of the Service, General Terms – the document posted online on https://lk.taximeter.yandex.ru and containing the terms for access to the Service and criteria for interaction between the Parties. Palvelun Yleiset Ehdot, Yleiset ehdot – asiakirja, joka on esitetty osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru ja joka sisältää Palveluun pääsyyn sekä Osapuolten väliseen yhteydenpitoon sovellettavat ehdot.
User – the individual using the Yango web service under the User Agreement posted online on: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse, or the Yango application for mobile devices under the License Agreement posted online on: https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.

Käyttäjä – henkilö, joka käyttää Yango-verkkopalvelua osoitteessa:

https://yandex.com/legal/yango_termsofuse olevan Käyttäjäsopimuksen mukaisesti tai Yango-mobiilisovellusta osoitteessa:

https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement olevan Lisenssisopimuksen mukaisesti.

Request – information on a potential demand for services involving the transportation of passengers and baggage in the territory of Finland. Tilaus – tieto mahdollisesta palvelupyynnöstä koskien kuljetuspalvelua Suomen alueella.
Driver – an individual who concluded an agreement with the Customer, has the relevant right to drive the vehicle and actually drives the Vehicle to be employed by transportation of passengers and baggage.

Kuljettaja – henkilö, joka on sopimussuhteessa Asiakkaan kanssa, jolla on oikeus kuljettaa ajoneuvoa, ja joka tosiasiassa kuljettaa sitä Ajoneuvoa, jota käytetään kuljetuspalveluihin.

Yandex.Taximeter Service means the service intended for computer-aided acceptance and delivery by the Customer of orders to transport passengers and baggage, which enables the Customer to remotely interact with the Drivers, this service exchanges data with the Service and provides the Customer with other functional capabilities, with their full description to be presented in the instruction for use of Yandex.Taximeter Service. Yandex.Kyytimittaripalvelu tarkoittaa palvelua, jonka tarkoituksena on se, että Asiakas tietokoneavusteisesti hyväksyy ja toimittaa kuljetuksia koskevia tilauksia, mikä mahdollistaa Asiakkaan vuorovaikutuksen Kuljettajien kanssa etäyhteydellä. Tämä palvelu vaihtaa tietoja Palvelun kanssa ja tarjoaa Asiakkaalle muita toiminnallisia ominaisuuksia, joiden täydellinen kuvaus on esitetty Yandex.Kyytimittarin käyttöohjeessa.
Service for Drivers means the service intended for computer-aided acceptance by the Drivers of orders to transport passengers and baggage, which provides other functional capabilities, with their full description to be presented in the instruction for use of the Service for Drivers. Kuljettajapalvelu tarkoittaa palvelua, jonka tarkoituksena on se, että Kuljettajat tietokoneavusteisesti hyväksyvät kuljetuksia koskevia tilauksia ja joka tarjoaa muita toiminnallisia ominaisuuksia, joiden täydellinen kuvaus on esitetty Kuljettajapalvelun käyttöohjeessa.
Partner Web Interface means the section of the Yango website containing information about the Customer, statistics data and other information with regard to the services to be rendered by the Customer to the Client hereunder, services related to provision of access to the Services to be rendered by the Client under the SaaS Agreement, and providing opportunity of remote interaction between the Parties under the said Agreements, which shall be accessible for the Customer after logging in on the Yango website using the login and password of the Customer. Kumppaniverkkopalvelu tarkoittaa Yango-internetsivuilla olevaa osiota, joka sisältää tietoja Asiakkaasta, tilastotietoja ja muita tietoja Asiakkaan Toimeksiantajalle suorittamista palveluista, palveluista liittyen Toimeksiantajan antamaan pääsyyn Palveluihin SaaS-Sopimuksen nojalla ja tarjoaa mahdollisuuden etäyhteyteen Osapuolten välillä kyseisten Sopimusten nojalla, ja joka tulee olla Asiakkaan saatavilla, kun Asiakas on kirjautunut Yango-internetsivuille käyttämällä Asiakkaan tunnusta ja salasanaa.
Reporting Period means the period of time following which the Parties shall calculate the cost of the Services under this Agreement; it is equal to the calendar month. At the same time the Reporting Period means the period of time from the date when this Agreement comes into force to expiration of the respective month period (unless the Report expressly provides for otherwise), while the last Reporting Period means the period of time from the date when the respective calendar period starts to the date of expiration of the validity period or termination hereof. Raportointikausi tarkoittaa kalenterikuukautta vastaavaa ajanjaksoa, jonka jälkeen Osapuolet laskevat tämän Sopimuksen mukaisten Asiakkaan Palveluiden kustannukset. Raportointikausi tarkoittaa myös ajanjaksoa, joka alkaa tämän Sopimuksen voimaantulopäivästä saman kuukauden päättymiseen asti (jollei Raportissa toisin mainita), kun taas viimeinen Raportointikausi tarkoittaa tämän Sopimuksen voimassaolon päättymispäivän ja kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän välistä ajanjaksoa.
The Agreement may contain the terms not defined in this Section of the Agreement. In this case such a term shall be interpreted in accordance with the text of this Agreement, the SaaS Agreement and the General Terms. If the said documents contain no unequivocal interpretation of the term, the Parties shall rely upon interpretation of this term defined in the laws of the Netherlands. Sopimuksessa saatetaan käyttää käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä Sopimuksen Kohdassa. Sellaisia käsitteitä tulkitaan tämän Sopimuksen, SaaS-Sopimuksen ja Yleisten ehtojen mukaisesti. Mikäli kyseiset asiakirjat eivät sisällä yksiselitteistä käsitteen tulkintaa, Osapuolet tukeutuvat siihen tulkintaan, joka on määritelty Alankomaiden lainsäädännössä.
Data Processing Agreement means the agreement entered into by and between the Customer and the Client in relations to personal data processing. Henkilötietojen käsittelysopimus tarkoittaa Asiakkaan ja Toimeksiantajan välistä henkilötietojen käsittelyä koskevaa sopimusta.
1. Subject Matter of the Agreement 1. Sopimuksen sisältö

1.1. To support the Service Development Actions, the Customer undertakes to render to the Client the following services intended to increase the quality of the Service and to promote it (“Services”):

1.1 Asiakas sitoutuu tarjoamaan Toimeksiantajalle Palvelun Kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi seuraavia palveluita, joiden tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua ja edistää sitä (” Asiakkaan Palvelut”):
1.1.1. Information services related to collection, generalization and provision of data on the Customer’s vehicles to be used with the Service, their location (GPS tracks), Drivers, trips, tariffs for services of passenger and baggage transportation according to the Requests: 1.1.1 Tietopalvelut, jotka liittyvät Palvelun kanssa käytettäviä Asiakkaan ajoneuvoja, ajoneuvojen sijaintia (GPS jäljet), Kuljettajia, matkoja sekä Tilauksiin perustuvien kuljetuspalveluiden hintoja koskevien tietojen keräämiseen, yleistämiseen ja toimittamiseen:
 • Unique ID Numbers (IDs assigned by the Service) matching the Request criteria,
 • Distance in kilometers by the shortest route
 • Estimated time, by the shortest route, to the pick-up place specified by the User in the Request in view of traffic jams, in minutes
 • Tariff category (economy, comfort, other) chosen by the User
 • pick-up place (coordinates and the relevant address)
 • pick-up time, within which a vehicle shall arrive
 • additional requirements to a vehicle, if any
 • comments, if the User added any.
 • Payment form (directly to the Customer or cashless payment as provided for by the Service)
 • vehicle location data (GPS tracks). Data on all employed vehicle are transferred continuously
 • Vehicle status data. Data on all employed vehicle are transferred continuously
 • Yksilölliset tunnusnumerot (Palvelun osoittama tunnus), joka vastaa Tilauksen edellytyksiä,
 • Etäisyys kilometreinä lyhintä reittiä käyttäen
 • Arvioitu aika minuutteina noutopaikkaan, jonka Käyttäjä on Tilauksessa yksilöinyt, lyhintä reittiä käyttäen ruuhkat huomioiden
 • Käyttäjän valitsema Hinnan kategoria (economy, comfort, muu)
 • noutopaikka (koordinaatit ja soveltuva osoite)
 • noutoaika, jossa ajoneuvo saapuu
 • mahdolliset lisävaatimukset ajoneuvolle
 • mahdolliset Käyttäjän kommentit
 • Maksutapa (suoraan Asiakkaalle tai Palvelun tarjoama muu maksutapa kuin käteinen)
 • ajoneuvon sijaintitiedot (GPS-sijaintitiedot). Kaikkien käytössä olevien ajoneuvojen tietoja siirretään jatkuvasti
 • Tieto Ajoneuvon statuksesta. Kaikkien käytössä olevien ajoneuvojen tietoja siirretään jatkuvasti
1.1.2. Advertising services on creation and/or distribution of the Coupons among Yango Service Users to generate and to maintain users’ interest in the Service, including ensuring the Discount under the Coupon when ordering vehicle under the Requests through the Service according to the procedure and on the terms agreed upon between the Parties herein; 1.1.2 Mainospalvelut, jotka koskevat Kuponkien luomista tai jakamista Yango Palvelun Käyttäjien kesken Käyttäjien mielenkiinnon herättämiseksi ja ylläpitämiseksi, mukaan lukien Kupongin Alennuksen varmistamisen, kun ajoneuvoja tilataan Tilauksien mukaisesti Palvelun kautta noudattaen Osapuolten tässä sopimaa menettelyä ja ehtoja;
1.2. The Client undertakes to pay for the Services to be rendered by the Customer according to the procedure and on the terms agreed upon between the Parties herein. 1.2 Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan suoritetuista Asiakkaan Palveluista noudattaen Osapuolten tässä sopimaa menettelyä ja ehtoja.
1.3. The Client is entitled to control performance by the Customer of its obligations hereunder. 1.3 Toimeksiantajalla on oikeus valvoa Asiakkaan tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamista.
1.4. The Customer is entitled to engage third parties to render the Services, while remaining liable for their actions as if they were its own. 1.4 Asiakkaalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Asiakkaan Palveluiden suorittamiseen. Asiakas vastaa käyttämiensä kolmansien osapuolien suorittamista palveluista kuin omistaan.
1.5. The Client is entitled to use the data received from the Customer under clause 1.1.1 of the Agreement, including vehicle location data (GPS tracks) in any the Client’s and its affiliates’ services and software applications in any ways without restriction. 1.5 Toimeksiantaja on oikeutettu käyttämään Asiakkaalta Sopimuksen kohdan 1.1.1 nojalla saamiaan tietoja, mukaan lukien ajoneuvon sijaintitietoja (GPS-sijaintitietoja), kaikissa Toimeksiantajan ja sen konserniyhtiöiden palveluissa ja sovelluksissa ilman rajoituksia.
2. Obligations of the Parties 2. Osapuolten velvollisuudet

2.1. The Client shall:

2.1 Toimeksiantajan tulee:
2.1.1. Transfer the Coupons and/or information about the generated Promo Codes to distribute the Coupons among the Service’s Users; 2.1.1 Siirtää Kupongit tai tiedot luoduista Alennuskoodeista Kuponkien jakamiseksi Palvelun Käyttäjille;
2.1.2. Inform the Customer that the User shall be granted the Discount for the services of the Customer related to transportation of passengers and baggage and inform about the amount of the Discount through delivery of the Request having the “coupon” status. 2.1.2 Tiedottaa Asiakkaalle, että Käyttäjä on oikeutettu Alennukseen Asiakkaan kuljetuspalveluista sekä tiedottaa Alennuksen määrästä tällaisen ”kuponki” aseman omaavien Tilausten toimittamisen yhteydessä.
2.1.3. Ensure access of the Customer through the Partner Web Interface to the statistics data under the Requests complied with using the Discount. 2.1.3 Varmistaa Asiakkaan pääsyn tilastotietoihin Kumppaniverkkopalvelun kautta niissä Tilauksissa, joihin on käytetty Alennusta.
2.1.4. Accept and pay for the Services of the Customer within the dates specified in clause 3.3. hereof. 2.1.4 Hyväksyy ja maksaa Asiakkaan Palveluista kohdassa 3.3 sovittujen ajankohtien mukaisesti.
2.1.5. Within three (3) days from the date of signing hereof forward to the Customer by e-mail information about the representatives (including telephone numbers and (or) other information) authorized to give to the Drivers recommendations with regard to rendering by the Customer of the Services specified in clause 1.1.1 of the Agreement. 2.1.5 Välittää Asiakkaalle kolmen (3) päivän kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta sähköpostitse tiedot niistä edustajista (mukaan lukien puhelinnumerot tai muut tiedot), jotka on valtuutettu antamaan Kuljettajille suosituksia kohdan 1.1.1 mukaisten Asiakkaan Palveluiden suorittamisesta.
2.1.6. Within three (3) days from the date of signing hereof forward by e-mail to the Customer information about the points towards which the Driver shall move and where the Driver may receive more Requests for the sake of proper provision of the Services and (or) territorial boundaries within which the Driver shall stay in case of no Requests made. 2.1.6 Välittää Asiakkaalle kolmen (3) päivän kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta sähköpostitse tietoja siitä, mihin suuntaan Kuljettajan tulee liikkua ja missä Kuljettaja voi vastaanottaa lisää Tilauksia Asiakkaan Palveluiden asianmukaiseksi tarjoamiseksi tai alueellisista rajoista, joiden sisällä Kuljettajan tulee pysyä silloin, kun Tilauksia ei tehdä.
2.2. The Customer shall: 2.2 Asiakkaan tulee:
2.2.1. Distribute the Coupons and ensure the Discount for the cost of the Customer’s Services related to transportation of passengers and baggage to the User who has activated the Promo Code when ordering a vehicle using the Service, without any additional charges, within the validity period hereof. 2.2.1 Jakaa Kupongit ja varmistaa Alennukset kuljetuksia koskeviin Asiakkaan Palveluihin niille Käyttäjille, jotka ovat aktivoineet Alennuskoodin tilattaessa ajoneuvoa Palvelun avulla, ilman lisäveloitusta, tässä sovitun voimassaoloajan kuluessa.
2.2.2. On or before the fifth (5th) day of the month following the Reporting Period, submit to the Client the Services Report. 2.2.2 Toimittaa Toimeksiantajalle Raportin Palveluista viimeistään Raportointikautta seuraavan kuukauden viidentenä (5) päivänä.
2.2.3. Under clause 1.1.1 of the Agreement, submit to the Client within the validity period of the Agreement any information (“Information”), including the Drivers’ personal data. The Customer guarantees that submission of information when rendering the Services specified in clause 1.1.1, content of such information and use of such information by the Client in accordance with the terms of the Agreement do not violate any third party rights or any norms of the applicable laws in force, including the personal data laws, are not encumbered with any third party rights and do not entail any obligations for the Client to pay any remunerations to third parties. 2.2.3 Toimittaa Toimeksiantajalle Sopimuksen voimassaoloaikana kaikki tiedot (”Tieto”) kohdan 1.1.1 mukaisesti, mukaan lukien Kuljettajien henkilötiedot. Asiakas takaa, että Tiedon toimittaminen silloin kun kohdan 1.1.1 mukaisia Asiakkaan Palveluita suoritetaan, Tiedon sisältö, ja Tiedon käyttäminen Toimeksiantajan toimesta Sopimuksen ehtojen mukaisesti ei vahingoita kolmansien osapuolten oikeuksia tai riko sovellettavan voimassaolevan lain normeja, mukaan lukien henkilötietolakeja, sitä eivät rasita minkään kolmannen osapuolen oikeudet, eikä se aiheuta Toimeksiantajalle velvollisuutta maksaa kolmansille osapuolille mitään korvauksia.
2.2.4. To maintain the quality level of the Service provided to the Users, guarantee the accuracy of the data about drivers and other documents and information in accordance with the General Terms. The documents and information specified in this clause shall be submitted to the Client within three (3) business days from the date when the respective request is sent to the Customer. 2.2.4 Takaa Kuljettajia koskevan tiedon ja muiden asiakirjojen ja tietojen paikkansapitävyyden Käyttäjille tarjottavan Palvelun laatutason ylläpitämiseksi Yleisten ehtojen mukaisesti. Tässä kohdassa yksilöidyt asiakirjat ja tiedot toimitetaan Toimeksiantajalle kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä päivästä, kun pyyntö on lähetetty Asiakkaalle.
2.2.5. Any dealings by the Parties with personal data of individuals shall comply with the provisions of the Data Processing Agreement. 2.2.5 Kaikkien Osapuolten toimien koskien yksityishenkilöiden henkilötietoja tulee noudattaa Henkilötietojen käsittelysopimuksen sopimusehtoja.
3. Cost of Services and Payment Procedure 3. AsiakkaanPalveluiden hinnat ja maksuja koskeva menettely
3.1. Cost of the Services shall be determined and paid in Euros. Cost of services shall be calculated as described in the document entitled “Cost of the Information and Advertising Services”, posted online on https://lk.taximeter.yandex.ru and constituting an integral part hereof. 3.1 Asiakkaan Palveluiden hinnat määritetään ja maksetaan euroissa. Asiakkaan Palveluiden hinnat lasketaan siten kuin asiakirjassa ”Tieto- ja mainospalveluiden hinnat” on yksilöity, esitetty osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru, ja joka on osa tätä Sopimusta.
3.2. The Parties have agreed that the document entitled “Cost of the Information and Advertising Services”, specified in clause 3.1 of the Agreement, may be amended by the Client by forwarding to the Customer of the respective notice at least three (3) calendar days prior to the date when amendments come into force. Notice of amendment of the said document may be sent by the Client by e-mail to the e-mail address of the Customer specified in the Partner Web Interface. If the Customer disagrees with the amendments introduced by the Client into the said document, it is entitled to unilaterally repudiate the Agreement by notifying the Client in writing about it within fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the notice specified in this clause of the Agreement. The Agreement shall be deemed terminated from the moment of receipt by the Client of the Customer’s notice. 3.2 Osapuolet ovat sopineet, että Toimeksiantaja voi tehdä muutoksia Sopimuksen kohdassa 3.1 yksilöityyn asiakirjaan ”Tieto- ja mainospalveluiden hinnat” ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kolme (3) kalenteripäivää ennen muutosten voimaantuloa. Muutosilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse Asiakkaalle siihen sähköpostiin, jonka se on ilmoittanut Kumppaniverkkopalvelussa. Mikäli Asiakas on eri mieltä Toimeksiantajan ehdottamista muutoksista, Asiakkaalla on oikeus yksipuolisesti päättää Sopimus ilmoittamalla siitä Toimeksiantajalle kirjallisesti viidentoista (15) päivän kuluessa tässä kohdassa yksilöidyn muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Sopimus katsotaan päättyneeksi, kun Toimeksiantaja on vastaanottanut Asiakkaan ilmoituksen.
3.2.1. Each Party to the Agreement shall be liable for calculation and payment of taxes in accordance with the applicable tax laws in force. Cost of the Services of the Customer shall include all the applicable taxes, charges, duties and/or other payments to be calculated in accordance with the tax laws of the country of registration of the Customer (if applicable). Cost of the Services shall be transferred by the Client without withholding of any taxes, charges, duties and/or other payments in accordance with the tax laws of the Client’s country of registration. 3.2.1 Kukin Osapuoli on vastuussa verojen laskemisesta ja maksamisesta kulloinkin voimassa olevien sovellettavien verolakien mukaisesti. Asiakkaan Palveluiden hinnat sisältävät kaikki sovellettavat verot, maksut ja muut velvollisuudet tai muut maksut, jotka lasketaan sen maan verolakien mukaisesti, jossa Asiakas on rekisteröity (soveltuvin osin). Toimeksiantaja siirtää maksut Asiakkaan Palveluista pidättämättä veroja, maksuja ja muita velvollisuuksia tai muita maksuja, sen maan verolakien mukaisesti, jossa Toimeksiantaja on rekisteröity.
3.3. The Client will make payments within the respective Reporting period, when the amount due to the Customer exceeds the threshold of one hundred (100) Euros. Within ten (10) business days from the date of the end of the Reporting period, the Client will forward the Customer an electronic report with respect to the Services provided during such a Reporting period. For the currency control and accounting purposes, the Customer may issue an invoice for the respective amount of payments. 3.3 Toimeksiantaja suorittaa maksuja sen Raportointikauden kuluessa, kun Asiakkaalle erääntyvien maksujen määrä ylittää sata (100) euroa. Toimeksiantaja toimittaa Asiakkaalle sähköisen raportin koskien Raportointikauden aikana suoritettuja Asiakkaan Palveluita kymmenen (10) työpäivän kuluessa Raportointikauden päättymispäivästä. Asiakas voi tehdä erillisen laskun maksujen määrälle valuutanvalvonta- ja kirjanpitotarkoituksessa.
3.4. The Parties acknowledge that to calculate the cost of the Services rendered by the Customer only the statistics data reflected in the Partner Web Interface shall be used. 3.4 Osapuolet ymmärtävät, että Asiakkaan Palveluiden hintojen laskemiseksi käytetään ainoastaan Kumppaniverkkopalvelussa ilmeneviä tilastotietoja.
3.5. The Client shall be deemed having performed its obligations to pay for the Services from the date when the respective monetary amount is debited from the Client’s settlement account. 3.5 Toimeksiantajan katsotaan täyttäneen velvollisuutensa Asiakkaan Palveluiden maksamiseksi sinä päivänä, kun kyseinen rahamäärä on veloitettu Toimeksiantajan tililtä.
3.6. If in the Reporting Period the Customer failed to comply with the Requests, including the Requests with the Discount, the Services shall be deemed not rendered and no Services Report shall be executed by the Parties. 3.6 Mikäli Asiakas ei ole Raportointikauden aikana toiminut Tilausten mukaisesti, mukaan lukien Tilaukset Alennusten kanssa, Asiakkaan Palveluita ei katsota suoritetun ja Osapuolet eivät tee Asiakkaan Palveluista Raporttia.

3.7. The Parties have agreed that when calculating the cost of the Services according to the procedure established in clause 3.1 of the Agreement no amount of the Discounts granted by the Customer when complying with the Requests which were generated in bad faith shall be taken into account, including the Requests generated independently by the driver complying with the Request and all the other Requests complied with by such driver in the Reporting Period.

The Request independently generated by the driver complying with such Request shall be marked in the Partner Web Interface as “bad”.

The driver independently generating a Request/Requests shall be marked in the Partner Web Interface as “fraud”.

The Client is entitled to determine at its own discretion, whether this or that Request is generated in bad faith, and not to disclose to the Customer the algorithm of how to detect the Requests generated in bad faith and to determine the drivers who independently generate the Requests.

3.7 Osapuolet ovat sopineet, että laskettaessa Asiakkaan Palveluiden hintoja Sopimuksen kohdan 3.1 mukaista menettelyä noudattaen, mitään Asiakkaan myöntämiä Alennuksia ei oteta huomioon silloin, kun suoritetaan sellaisia Tilauksia, jotka on tehty vilpillisessä mielessä, mukaan lukien Tilauksen suorittaneen kuljettajan itsenäisesti luomat ja kaikki muut kyseisen kuljettajan suorittamat Tilaukset Raportointikaudella.

Kuljettajan itsenäisesti luomat ja suorittamat Tilaukset merkitään Kumppaniverkkopalvelussa tunnuksella ”kelvoton”.

Kuljettaja, joka itsenäisesti luo Tilauksen tai Tilauksia merkitään Kumppaniverkkopalvelussa tunnuksella ”huijari”.

Toimeksiantaja on oikeutettu päättämään oman harkintansa mukaan, milloin Tilaus on luotu vilpillisessä mielessä eikä Toimeksiantaja ole velvollinen paljastamaan Asiakkaalle algoritmia, jonka perusteella se havaitsee Tilaukset, jotka on luotu vilpillisessä mielessä sekä kuljettajat, jotka itse luovat Tilauksia.

4. Liability of the Parties 4. Osapuolten vastuu
4.1. The Parties shall be liable for violation hereof under this Agreement and the applicable laws. 4.1 Osapuolet ovat vastuussa tämän Sopimuksen ja sovellettavan lainsäädännön rikkomisesta.
4.2. In case of improper performance by a Party of its obligations under the Agreement, the other Party is entitled to unilaterally repudiate this Agreement sending to the other Party the respective written notice. 4.2 Mikäli Osapuoli on rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, toisella Osapuolella on oikeus päättää tämä Sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle.
4.3. If the Customer violates clause 2.2.1. hereof, the Customer shall pay to the Client a penalty amounting to two hundred (200) Euros for each violation. 4.3 Mikäli Asiakas rikkoo kohtaa 2.2.1, Asiakas on velvollinen maksamaan Toimeksiantajalle kaksisataa (200) euroa sopimussakkona jokaista rikkomusta kohti.
4.4. If the Customer fails to perform the obligations specified in clauses 2.2.3 and 2.2.5 of the Agreement and if the Customer fails to comply with the guarantee provided for in clause 2.2.5 of the Agreement resulting in any third party claims, complaints and/or lawsuits filed against the Client, the Customer undertakes to settle the said claims, complaints and/or lawsuits by its own forces and at its own expense as well as to reimburse to the Client expenses for the losses sustained in connection therewith. 4.4 Mikäli Asiakas ei täytä Sopimuksen kohdissa 2.2.3 ja 2.2.5 yksilöityjä velvoitteitaan ja mikäli Asiakas ei noudata Sopimuksen kohdan 2.2.5 mukaista vakuutusta johtaen kolmannen osapuolen vaatimuksiin, valituksiin tai kanteisiin Toimeksiantajaa vastaan, Asiakas sitoutuu ratkaisemaan tällaiset vaatimukset, valitukset ja kanteet itse omalla kustannuksellaan sekä korvaamaan Toimeksiantajalle kaikki tästä aiheutuvat kustannukset.
4.5. The Parties shall be released from liability for partial or full non-performance of the obligations hereunder, if it is caused by force majeure. Force majeure occurrence shall be confirmed by the documents to be issued by the competent authorities. The Party prevented from performance of its obligations hereunder shall immediately notify the other Party about occurrence and termination of the above force majeure. 4.5 Osapuolet vapautuvat vastuusta tämän Sopimuksen velvollisuuksiensa osittaisesta tai täydellisestä noudattamatta jättämisestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este vahvistetaan toimivaltaisten viranomaisten antamien asiakirjojen perusteella. Osapuoli, joka on estynyt täyttämästä tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, ilmoittaa välittömästi toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä.
5. Validity Period of the Agreement 5. Sopimuksen voimassaolo
5.1. This Agreement shall come into force from the date of its signing and be valid for one (1) year since the date of its acceptance. 5.1 Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa yhden (1) vuoden voimaantulosta.
5.2. Unless either Party notifies the other Party about its intention to terminate cooperation at least thirty (30) calendar days prior to the date of expiration of the validity period of the Agreement, the validity period of the Agreement shall be automatically extended for the following year. The number of such extensions is not limited. 5.2 Ellei kumpikaan Osapuoli ilmoita toiselle Osapuolelle aikomuksestaan päättää yhteistyö vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä, Sopimuksen voimassaolo uudistuu automaattisesti seuraavan vuoden jaksolle. Tällaisten voimassaolon pidennysten määrää ei ole rajoitettu.
5.3. This Agreement may be unilaterally terminated by either Party subject to mandatory preliminary written notification of the other Party at least thirty (30) calendar days prior to the date of termination. 5.3 Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen yksipuolisesti kirjallisella ennakkoilmoituksella toiselle Osapuolelle vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen päättymispäivää.
6. Miscellaneous 6. Muut ehdot
6.1. The Agreement and its performance shall be governed by the laws of the Netherlands. 6.1 Sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon sovelletaan Alankomaiden lakia.
6.2. Any amendments hereto shall be valid, only if executed in writing and signed by both Parties. Invoices and Reports shall be forwarded by the Customer to the Client by e-mail in the form of scanned copies. 6.2 Tähän Sopimukseen tehtävät muutokset ovat päteviä ainoastaan kirjallisina ja molempien Osapuolten allekirjoittamina. Asiakas välittää laskut ja raportit Toimeksiantajalle sähköpostitse skannattuina kopioina.
6.2.1. The Client may make any changes to this Agreement, which changes shall be binding upon the Parties immediately after becoming available for viewing at yango.yandex.com, yandex.com/legal, or via the Partner Web Interface. The term ‘change’ includes any change, amendment, supplement, deletion, or replacement however effected. The Customer herewith consents to and agrees with such amended Agreement in advance. 6.2.1 Toimeksiantaja voi tehdä mitä tahansa muutoksia tähän Sopimukseen, jotka tulevat Osapuolia sitovaksi välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat tulleet saataville osoitteessa yango.yandex.com, yandex.com/legal, tai Kumppaniverkkopalvelussa. Käsite ”muutos” tarkoittaa mitä tahansa muutosta, korjausta, lisäystä, poistoa tai korvausta miten tahansa toteutettuna. Asiakas täten antaa suostumuksensa ja hyväksyy tällaisen muutetun Sopimuksen etukäteen.
6.3. Any notices hereunder shall be forwarded by the notifying Party to the address of the Party to be notified by e-mail, fax, courier or post with return receipt requested. At the same time copies of the documents delivered by e-mail or by fax shall be recognized by the Parties as binding, until their originals are exchanged; such exchange shall be done by the Parties as soon as possible (unless the Agreement expressly provides for otherwise). 6.3 Ilmoituksen antavan Osapuolen tulee toimittaa kaikki tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset toisen Osapuolen osoitteeseen sähköpostitse, faksilla, lähetillä tai postitse vastaanottokuittauksella varustettuna. Sähköpostitse tai faksilla toimitetut asiakirjojen kopiot ovat Osapuolia sitovia, kunnes alkuperäiset jäljennökset on vaihdettu; Osapuolten tulee vaihtaa asiakirjat alkuperäisiin niin pian kuin mahdollista (ellei Sopimuksessa nimenomaisesti muuta määrätä).
6.4. All the Reports, appendixes and exhibits to the Agreement shall be an integral part hereof. 6.4 Kaikki Raportit sekä tämän Sopimuksen liitteet muodostavat osan tätä Sopimusta.
6.5. In the event that one or more provisions of this Agreement are found to be invalid, such invalidity shall not affect the validity of any other provision of this Agreement and the Agreement as a whole. 6.5 Mikäli yksi tai useampi Sopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, tällainen pätemättömyys ei vaikuta koko Sopimuksen tai Sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen.

6.6. All disputes arising in connection with the present Agreement, or further agreements resulting therefrom, shall be settled in the court of international arbitration at the location of the Client in Netherlands (Netherlands Arbitration Institute) (“Arbitration”).

Unless otherwise agreed by both Parties: (i) the dispute shall be finally settled under the regulations of the Arbitration (“Rules”) (ii) the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with these Rules, and (iii) the arbitration shall be conducted in English language.

The Arbitration resolution shall be final and binding.

Notwithstanding any dispute hereunder, the Parties shall continue to perform their respective obligations under the Agreement unless the Parties otherwise agree.

6.6 Kaikki tästä Sopimuksesta tai muista tämän Sopimuksen seurauksena syntyneistä sopimuksista aiheutuvat riidat käsitellään Toimeksiantajan sijaintipaikan kansainvälisessä välimiesoikeudessa Alankomaissa (Alankomaiden Välimiesoikeus) (’’Välimiesmenettely’’).

Ellei muuta Osapuolten kesken ole sovittu: (i) riidat ratkaistaan lopullisesti Välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti (’’Säännöt’’) (ii) Sääntöjen mukaisesti nimetyt kolme välimiestä ratkaisevat riidan ja (iii) Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Välitystuomio on lopullinen ja sitova.

Riippumatta tästä Sopimuksesta seuraavasta riidasta, Osapuolten on edelleen täytettävä Sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ellei Osapuolten kesken ole toisin sovittu.

6.7. The information contained in the Agreement and the information about the fact that the Agreement was concluded shall be confidential. Except when expressly provided for in the Agreement or agreed upon between the Parties in writing in advance in the form of an additional agreement to the Agreement, neither Party is entitled to use in any way the full or abbreviated trade name, trademarks, brands and other means of individualization of the other Party without prior permission of the latter. 6.7 Sopimuksen sisältämät tiedot ja tieto Sopimuksen solmimisesta ovat luottamuksellisia. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä tai Osapuolten kesken ole toisin kirjallisesti etukäteen sovittu Sopimukseen tehtävällä lisäsopimuksella, kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta millään tavoin käyttää toisen Osapuolen toiminimeä, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä tai muita yksilöintikeinoja ilman toisen Osapuolen etukäteistä suostumusta.
6.8. This Agreement is made in English and in Finnish. In case of any discrepancies, the Englishversion of the Agreement shall prevail. 6.8 Tämä Sopimus on laadittu englannin ja suomen kielellä. Ristiriitatilanteessa Sopimuksen englanninkielinen versio on ratkaiseva.
7. Addresses, Details and Signatures of the Parties 7. Osapuolten osoitteet, tiedot ja allekirjoitukset
Client Toimeksiantaja

Yandex.Taxi B.V.

Legal form: Private Limited Liability Company

Place of business: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Nederlands

Registration number: 64591069

Tax file number NL: 8557.33.949

Date of incorporation: 19.11.2015

Date of registration (Commercial Register): 20.11.2015

Account № in EUR 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09

in ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Nederland)

SWIFT: INGBNL2A

Yandex.Taxi B.V.

Yhtiömuoto: Private Limited Liability Company

Toimipaikka: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Alankomaat

Rekisteröintinumero: 64591069

Veronumero: 8557.33.949

Perustamispäivä: 19.11.2015

Rekisteröintipäivä (kaupparekisteri): 20.11.2015

EUR-tilinumero 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09

pankissa ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Alankomaat)

SWIFT: INGBNL2A

Customer: Asiakas
Place of business: as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Toimipaikka: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
Postal address: as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Postiosoite: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
Bank details: as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Pankkitiedot: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
e-mail: as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement sähköposti: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus

_____________________________

Date of publication: 06.11.2018