Advertising Services Agreement

Advertising Services Agreement Mainospalvelusopimus
You, as the “Customer”, and Sinä, ”Asiakkaana”, ja
Yandex.Taxi B.V., hereinafter referred to as “Client”, registered under the laws of the Netherlands, represented by Alfred Alexander de Cuba, acting on the basis of Charter of the company, on the other hand, hereinafter collectively referred to as the “Parties” and individually as ““Party”, have concluded this Advertising Services Agreement (“Agreement”) as follows: Yandex.Taxi B.V., jäljempänä ”Toimeksiantaja”, rekisteröity Alankomaan lakien mukaisesti, edustajanaan Alfred Alexander de Cuba toimien yhtiön perustamiskirjan perusteella, jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kukin yksin ”Osapuoli”, ovat allekirjoittaneet tämän Mainospalvelusopimuksen (”Sopimus”) seuraavin ehdoin:
Terms and Definitions Käsitteet ja määritelmät
Service Development Actions — the actions taken by the Client and intended to increase the accessibility to and the quality of the Service, to promote and to increase the number of active Users of the Service in the territory of Finland. Palvelun kehittämistoimenpiteet — Toimeksiantajan tekemät toimenpiteet, joiden tarkoituksena on lisätä pääsyä Palveluun ja Palvelun laatua sekä edistää ja lisätä aktiivisten Palvelun Käyttäjien määrää Suomessa.
Service — the hardware and software suite enabling the Users to post Requests for services of passenger and baggage transportation or delivery services using the Yango web service located online on https://yango.yandex.com and Yango mobile application. Palvelu — laitteisto- ja ohjelmistokokonaisuus, jonka avulla Käyttäjät voivat tehdä Tilauksia kuljetuspalveluista tai toimituspalveluista, jotka käyttävät osoitteessa https://yango.yandex.com sijaitsevaa Yango-verkkopalvelua tai Yango-mobiilisovellusta.
Customer — a legal entity rendering services of passenger and baggage transportation or delivery services under the applicable laws that concluded with the Client the Agreement on provision of the access to the services (“SaaS Agreement”). Asiakas — kuljetuspalveluita tai toimituspalveluita tarjoava oikeushenkilö, joka on solminut Toimeksiantajan kanssa palveluihin pääsyn tarjoamista koskevan Sopimuksen (”SaaS-Sopimus”).
General Terms of the Service, General Terms — the document posted online on https://lk.taximeter.yandex.ru and containing the terms for access to the Service and criteria for interaction between the Parties. Palvelun Yleiset Ehdot, Yleiset ehdot — asiakirja, joka on esitetty osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru ja joka sisältää Palveluun pääsyyn sekä Osapuolten väliseen yhteydenpitoon sovellettavat ehdot.
User — the individual using the Yango web service under the User Agreement posted online on: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse, or the Yango application for mobile devices under the License Agreement posted online on: https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement.

Käyttäjä — henkilö, joka käyttää Yango-verkkopalvelua osoitteessa:

https://yandex.com/legal/yango_termsofuse olevan Käyttäjäsopimuksen mukaisesti tai Yango-mobiilisovellusta osoitteessa:

https://yandex.com/legal/yango_mobile_agreement olevan Lisenssisopimuksen mukaisesti.

Request — information on a potential demand for services involving the transportation of passengers and baggage or for delivery services in the territory of Finland. Tilaus — tieto mahdollisesta palvelupyynnöstä koskien kuljetuspalvelua tai toimituspalvelua Suomen alueella.
Driver — an individual who concluded an agreement with the Customer, has the relevant right to drive the vehicle and actually drives the Vehicle to be employed by transportation of passengers and baggage or rendering delivery services. Kuljettaja — henkilö, joka on sopimussuhteessa Asiakkaan kanssa, jolla on oikeus kuljettaa ajoneuvoa, ja joka tosiasiassa kuljettaa sitä Ajoneuvoa, jota käytetään kuljetuspalveluihin tai suoritetaan toimituspalveluihin.
Advertisements — the text and (or) graphic materials, including text, photos and other illustrations, intended to draw attention, to generate or to maintain interest to Yango and (or) Yango services. Mainokset — teksti tai graafinen materiaali, mukaan lukien teksti, kuvat tai muu kuvitus, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota, herättää tai ylläpitää mielenkiintoa Yangoon tai Yango-palveluihin.
Customer’s Vehicles — the vehicles, the list whereof shall be agreed upon between the Parties by e-mail on a routine basis, where the Client’s Advertisements owned or otherwise held by the Customer are displayed, as well as the vehicles on which the Customer is authorized by their owner to place advertisements under this Agreement. Class of a Customer’s Vehicle shall be determined in accordance with the classifier available to the Customer online on https://lk.taximeter.yandex.ru. Asiakkaan Ajoneuvot –Ajoneuvot,joidenluettelosta tulee sopia säännöllisesti Osapuolten kesken sähköpostitse, joissa näytetään Asiakkaan omistamia tai sen muutoin hallussa olevia ToimeksiantajanMainoksia, kuten myös ajoneuvot, joihin Asiakkaalla on omistajan valtuutukseen perustuva lupasijoittaa Mainoksia tämän Sopimuksen mukaisesti.Asiakkaan Ajoneuvon luokka tulee määritellä luokituksen avulla, joka on Asiakkaan saatavilla verkossa osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru.
Vehicle on the Line means the Customer’s Vehicle which moves in the territory of Finland with a purpose of rendering services of passenger and baggage transportation or delivery services at least 72 hours per calendar week (from midnight on Mondays to 11:59 p.m. on Sundays). Linjalla oleva Ajoneuvo — tarkoittaa Asiakkaan Ajoneuvoa, joka liikkuu Suomen alueella kuljetuspalveluiden tai toimituspalveluiden toteuttamisen tarkoituksessa vähintään 72 tuntia kalenteriviikossa (maanantai keskiyöstä sunnuntaihin klo 23.59 asti).
Yandex.Taximeter Service means the service intended for computer-aided acceptance and delivery by the Customer of orders to transport passengers and baggage or to render delivery services, which enables the Customer to remotely interact with the Drivers, this service exchanges data with the Service and provides the Customer with other functional capabilities, with their full description to be presented in the instruction for use of Yandex.Taximeter Service. Yandex.Kyytimittaripalvelu tarkoittaa palvelua, jonka tarkoituksena on se, että Asiakas tietokoneavusteisesti hyväksyy ja toimittaa kuljetuksia tai suorittaa toimituksia koskevia tilauksia, mikä mahdollistaa Asiakkaan vuorovaikutuksen Kuljettajien kanssa etäyhteydellä. Tämä palvelu vaihtaa tietoja Palvelun kanssa ja tarjoaa Asiakkaalle muita toiminnallisia ominaisuuksia, joiden täydellinen kuvaus on esitetty Yandex.Kyytimittarin käyttöohjeessa.
Service for Drivers means the service intended for computer-aided acceptance by the Drivers of orders to transport passengers and baggage or to render delivery services, which provides other functional capabilities, with their full description to be presented in the instruction for use of the Service for Drivers. Kuljettajapalvelu tarkoittaa palvelua, jonka tarkoituksena on se, että Kuljettajat tietokoneavusteisesti hyväksyvät kuljetuksia tai toimituksia koskevia tilauksia ja joka tarjoaa muita toiminnallisia ominaisuuksia, joiden täydellinen kuvaus on esitetty Kuljettajapalvelun käyttöohjeessa.
Partner Web Interface means the section of the Yango website containing information about the Customer, statistics data and other information with regard to the services to be rendered by the Customer to the Client hereunder, services related to provision of access to the Services to be rendered by the Client under the SaaS Agreement, and providing opportunity of remote interaction between the Parties under the said Agreements, which shall be accessible for the Customer after logging in on the Yango website using the login and password of the Customer. Kumppaniverkkopalvelu tarkoittaa Yango-internetsivuilla olevaa osiota, joka sisältää tietoja Asiakkaasta, tilastotietoja ja muita tietoja Asiakkaan Toimeksiantajalle suorittamista palveluista, palveluista liittyen Toimeksiantajan antamaan pääsyyn Palveluihin SaaS-Sopimuksen nojalla ja tarjoaa mahdollisuuden etäyhteyteen Osapuolten välillä kyseisten Sopimusten nojalla, ja joka tulee olla Asiakkaan saatavilla, kun Asiakas on kirjautunut Yango-internetsivuille käyttämällä Asiakkaan tunnusta ja salasanaa.

Reporting Period means the period of time following which the Parties shall calculate the cost of the Services under this Agreement; it is equal to the calendar quarter. At the same time the Reporting Period means the period of time from the date when this Agreement comes into force to expiration of the respective quarter period (unless the Report expressly provides for otherwise), while the last Reporting Period means the period of time from the date when the respective calendar period starts to the date of expiration of the validity period or termination hereof.

The Agreement may contain the terms not defined in this Section of the Agreement. In this case such a term shall be interpreted in accordance with the text of this Agreement, the SaaS Agreement and the General Terms. If the said documents contain no unequivocal interpretation of the term, the Parties shall rely upon interpretation of this term defined in the laws of the Netherlands.

Raportointikausi tarkoittaa kalenterikuukautta vastaavaa ajanjaksoa, jonka jälkeen Osapuolten tulee laskea tämän Sopimuksen mukaisten Asiakkaan Palveluiden kustannukset. Raportointikausi tarkoittaa myös ajanjaksoa, joka alkaa tämän Sopimuksen voimaantulopäivästä saman kuukauden päättymiseen asti (jollei Raportissa toisin mainita), kun taas viimeinen Raportointikausi tarkoittaa tämän Sopimuksen voimassaolon päättymispäivän ja kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän välistä ajanjaksoa.

Sopimuksessa saatetaan käyttää käsitteitä, joita ei ole määritelty tässä Sopimuksen Kohdassa. Sellaisia käsitteitä tulee tulkita tämän Sopimuksen, SaaS-Sopimuksen ja Yleisten ehtojen mukaisesti. Mikäli kyseiset asiakirjat eivät sisällä yksiselitteistä käsitteen tulkintaa, Osapuolten tulee tukeutua siihen tulkintaan, joka on määritelty Alankomaiden lainsäädännössä.

1. Subject Matter of the Agreement 1. Sopimuksen sisältö
1.1. To support the Service Development Actions, the Customer undertakes to render to the Client the following services intended to increase the quality of the Service and to promote it (“Services”): 1.1. Asiakas sitoutuu tarjoamaan Toimeksiantajalle Palvelun Kehittämistoimenpiteiden tukemiseksi seuraavia palveluita, joiden tarkoituksena on parantaa Palvelun laatua ja edistää sitä (”Asiakkaan Palvelut”):
1.1.1. Advertising services to display the Advertisements on the Customer’s Vehicles to generate and to maintain users’ interest in the Service. The Advertisements shall be displayed on all the advertising places with which the Customer’s Vehicle is equipped and at least on the light box of the Customer’s Vehicle. Such services shall be rendered by the Customer using only the Vehicles on the Line agreed upon as provided for in clause 1.6 of the Agreement; 1.1.1. Mainospalvelut Mainosten esittämiseksi Asiakkaan Ajoneuvoissa Käyttäjien kiinnostuksen herättämiseksi ja ylläpitämiseksi Palveluun. Mainoksia tulee näyttää kaikissa niissä mainospaikoissa, joilla Asiakkaan Ajoneuvo on varustettu ja vähintään Asiakkaan Ajoneuvon valolaatikossa. Asiakkaan tulee toteuttaa nämä palvelut käyttäen ainoastaan Linjalla olevia Ajoneuvoja, joista on sovittu sopimuksen kohdan 1.6. mukaisesti;

1.1.2. Advertising services on promoting the Yango brand, the Service and the Service for Drivers among potential Drivers to increase the number of Drivers and, subsequently, the number of accepted and completed Requests via Service, including but not limited to:

  • placement of advertising materials in offices,
  • placement of advertising in Internet, on radio,
  • outdoor advertising, etc.

1.1.2. Mainospalvelut Yango-brändin, Palvelun ja Kuljettajapalvelun mainostamiseksi potentiaalisille Kuljettajille Kuljettajien, ja sitä kautta Palvelun kautta tehtyjen hyväksyttyjen ja suoritettujen Tilausten määrän lisäämiseksi, mukaan lukien ainakin:

  • mainosmateriaalin sijoittaminen toimistoihin,
  • mainonta internetissä, radiossa
  • ulkomainonta jne.
1.2 The Client undertakes to pay for the Services to be rendered by the Customer according to the procedure and on the terms agreed upon between the Parties herein 1.2 Toimeksiantaja sitoutuu maksamaan Asiakkaan Palveluista Osapuolten tässä sopimien menettelytapojen ja ehtojen mukaisesti.
1.3 Unless the Agreement and/or the Report provides for otherwise, the Customer, for the purposes of rendering the Services specified in clause 1.1.1, guarantees that the number of the Vehicles on the Line at any time within the Reporting Period equals to at least 95% of all the vehicles owned or held by the Customer and/or the vehicles on which the Customer is authorized to display the Advertisements. 1.3 Ellei Sopimuksessa tai Raportissa ole muuta sovittu, Asiakas takaa kohdassa 1.1.1 määriteltyjen Asiakkaan Palveluiden suorittamiseksi, että mihin aikaan tahansa Raportointikauden aikana Linjalla olevien Ajoneuvojen määrä vastaa vähintään 95 % kaikista Asiakkaan omistamista tai sen hallussa olevista ajoneuvoista tai niistä ajoneuvoista, joissa Asiakas on valtuutettu näyttämään Mainoksia.

1.4. The Customer undertakes to ensure proper technical and visual condition of the Vehicles on the Line, including:

No damage to the car’s body (including damage to paint coating and film, if any);

No damage to glass elements and headlights of the car;

No damage to or soiling of passenger seats.

1.4. Asiakas sitoutuu varmistamaan Linjalla olevien Ajoneuvojen asianmukaisen teknisen ja visuaalisen kunnon, mukaan lukien:

- Ajoneuvon rungossa ei ole vaurioita (mukaan lukien mahdollisia maalipinnoitteen ja kalvon vaurioita);

- Auton lasipinnoissa tai ajovaloissa ei ole vaurioita;

- Auton istuimissa ei ole vaurioita eivätkä istuimet ole likaantuneet.

1.5 The Client is entitled to control performance by the Customer of its obligations hereunder. 1.5 Toimeksiantajalla on oikeus valvoa Asiakkaan tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamista.
1.6. Within two (2) business days from the date of signing of this Agreement the Parties shall by exchanging e-mail messages agree upon the list of the vehicles which can be used by the Customer as the Vehicles on the Line. 1.6. Osapuolten tulee kahden (2) työpäivän sisällä tämän Sopimuksen allekirjoituksesta sopia sähköpostitse niistä ajoneuvoista, joita Asiakas voi käyttää Linjalla olevina Ajoneuvoina.
1.7. The Customer is entitled to engage third parties to render the Services, while remaining liable for their actions as if they were its own. 1.7. Asiakkaalla on oikeus käyttää kolmansia osapuolia Asiakkaan Palveluiden suorittamiseen. Asiakas vastaa käyttämiensä kolmansien osapuolien suorittamista palveluista kuin omistaan.
2. Obligations of the Parties 2. Osapuolten velvollisuudet
2.1. The Client shall: 2.1. Toimeksiantajan tulee:
2.1.1. Accept and pay for the Services of the Customer within the dates specified in clause 3.3. hereof. 2.1.1. Hyväksyä ja maksaa Asiakkaan Palveluista kohdassa 3.3. sovittujen aikojen mukaisesti.

2.1.2 Provide the Customer with the Advertisements in the format acceptable for being displayed on the Customer’s Vehicles and not violating the applicable laws.

2.1.2 Toimittaa Asiakkaalle Mainokset sellaisessa muodossa, että ne on mahdollista asettaa esille Asiakkaan Ajoneuvoissa eivätkä ne ole sovellettavien lakien vastaisia.
2.1.4. Within three (3) days from the date of signing hereof forward to the Customer by e-mail information about the representatives (including telephone numbers and (or) other information) authorized to give to the Drivers recommendations with regard to rendering by the Customer of the Services specified in clause 1.1.1 of the Agreement. 2.1.4. Välittää Asiakkaalle kolmen (3) päivän kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta sähköpostitse tiedot niistä edustajista (mukaan lukien puhelinnumerot tai muut tiedot), jotka on valtuutettu antamaan Kuljettajille suosituksia Sopimuksen kohdan 1.1.1 mukaisten Asiakkaan Palveluiden suorittamisesta.

2.1.4. Within three (3) days from the date of signing hereof forward by e-mail to the Customer information about the points towards which the Driver shall move and where the Driver may receive more Requests for the sake of proper provision of the Services and (or) territorial boundaries within which the Driver shall stay in case of no Requests made.

2.1.4. Välittää Asiakkaalle kolmen (3) päivän kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta sähköpostitse tietoja siitä, mihin suuntaan Kuljettajan tulee liikkua ja missä Kuljettaja voi vastaanottaa lisää Tilauksia Asiakkaan Palveluiden asianmukaiseksi tarjoamiseksi tai alueellisista rajoista, joiden sisällä Kuljettajan tulee pysyä silloin, kun Tilauksia ei tehdä.

2.2. The Customer shall:

2.2. Asiakkaan tulee:

2.2.1. On or before the fifth (5th) day of the month following the Reporting Period, submit to the Client the Services Report.

2.2.1. Toimittaa Toimeksiantajalle Raportin Asiakkaan Palveluista viimeistään Raportointikautta seuraavan kuukauden viidentenä (5) päivänä.
2.2.2. By its own forces display the Advertisements on the Customer’s Vehicles within ten (10) days from the date of signing of the Agreement. Period of display of the Advertisements on the Customer’s Vehicles under this Agreement shall amount to two (2) months from the date of covering the last of the Customer’s Vehicles as provided for in clause 1.3 hereof; the said period of display may be amended/extended by the Parties on a routine basis by e-mail. The said date shall be confirmed by the reply to be forwarded by the Client by e-mail to the notice sent to the Client by the Customer by e-mail as specified online at https://lk.taximeter.yandex.ru. 2.2.2. Omin avuin asettaa Mainokset esille Asiakkaan Ajoneuvoissa kymmenen (10) päivän kuluessa Sopimuksen allekirjoituksesta. Tämän Sopimuksen perusteella Mainosten esilläoloajan Asiakkaan Ajoneuvoissa tulee olla kaksi (2) kuukautta siitä päivästä, kun viimeinen kohdassa 1.3. määritelty Asiakkaan Ajoneuvo on varustettu Mainoksilla; kyseistä esilläoloaikaa voidaan säännöllisesti muuttaa tai pidentää Osapuolten toimesta sähköpostitse. Kyseinen päivä tulee vahvistaa, kun Toimeksiantaja antaa vastauksen Asiakkaan sähköpostitse osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru määritetyllä tavalla lähettämään ilmoitukseen.
2.2.3 Notify the Client about the necessity to restore (to replace) the illegible Advertisements in case of such necessity and by its own forces restore them, if the Advertisements are owned by the Client; immediately remove and/or replace the Advertisements in accordance with instructions from the Client. 2.2.3 Ilmoittaa Toimeksiantajalle, mikäli ilmenee tarve kunnostaa (korvata) lukukelvottomat Mainokset ja huolehtii niiden kunnostamisestam jos Toimeksiantaja omistaa Mainokset; välittömästi poistaa tai korvata Mainokset Toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti.
2.2.4. Within the period of display of the Client’s Advertisements (clause 1.1.1 of the Agreement), refrain from displaying on the Customer’s Vehicles (including the light box, body, cabin) of other promotional, information, promotional and information materials, except for the materials of the Customer itself. 2.2.4. Pidättäytyä Toimeksiantajan Mainosten (Sopimuksen kohta 1.1.1) esilläoloaikana esittämästä Asiakkaan Ajoneuvoissa (mukaan lukien valolaatikko, auton runko ja matkustamo) muita mainoksia ja -tietoja, pois lukien Asiakkaan oma markkinointiaineisto.
2.2.5. Ensure display of the Advertisements in accordance with the applicable laws and technical regulations and in such a way that no threat to traffic safety is created, including that the view of the persons driving the car and other road users is not limited. 2.2.5. Varmistaa Mainosten esittämisen sovellettavien lakien ja teknisten vaatimusten mukaisesti sekä niin, ettei liikenneturvallisuutta vaaranneta eikä autoa ajavan henkilön tai muiden tienkäyttäjien näkyvyyttä rajoiteta.
2.2.6 Weekly, at the Client’s request, inform by e-mail about the number of the Customer’s Vehicles where the Client’s Advertisements are displayed. 2.2.6 Viikoittain, Toimeksiantajan pyynnöstä, ilmoittaa sähköpostitse niiden Asiakkaan Ajoneuvojen määrän, joissa esitetään Toimeksiantajan Mainoksia.

2.2.7. To maintain the quality level of the Service provided to the Users, guarantee the accuracy of the data about drivers, including copies of passports, driver’s licenses, licenses for passenger transportation, other documents and information in accordance with the General Terms. The documents and information specified in this clause shall be submitted to the Client within three (3) business days from the date when the respective request is sent to the Customer.

2.2.7. Käyttäjille tarjottavan Palvelun laatutason ylläpitämiseksi, takaa kuljettajia koskevan tiedon paikkansapitävyyden, mukaan lukien kopiot passeista, kuljettajan luvista sekä kopiot taksiluvasta, muut asiakirjat ja tiedot Yleisten ehtojen mukaisesti. Tässä kohdassa yksilöidyt asiakirjat ja tiedot tulee toimittaa Toimeksiantajalle kolmen (3) työpäivän kuluessa siitä päivästä, kun sitä koskeva pyyntö on lähetetty Asiakkaalle.
2.2.8 Receive from drivers written permits (consents) to have their personal data collected and transferred to the Client and its affiliates, as well as have the drivers’ personal data collected, processed and stored by both the Customer and the Client and its affiliates in any ways provided for in the applicable laws in force, including laws on Personal Data Protection, for at least five (5) years, as well as keep the said consents for the validity period of the Agreement and submit them to the Client at its request within three days. If the Driver withdraws in writing his/her consent to have his/her personal data collected, processed, stored and transferred, inform the Client about it within three business days. 2.2.8 Vastaanottaa kuljettajilta kirjalliset luvat (suostumukset) heidän henkilötietojensa keräämiseksi ja niiden siirtämiseksi Toimeksiantajalle ja sen konserniyhtiöille sekä suostumuksen kuljettajien henkilötietojen keräämiseksi, käsittelemiseksi ja säilyttämiseksi Asiakkaan ja Toimeksiantajan ja sen konserniyhtiöiden toimesta millä tahansa voimassa olevien lakien mukaisella tavalla, mukaan lukien henkilötietojen suojaamiseksi säädetyt lait. Suostumuksen tulee olla voimassa vähintään viisi (5) vuotta ja Asiakas säilyttää suostumukset Sopimuksen voimassaolon ajan ja toimittaa ne Toimeksiantajalle sen pyynnöstä kolmen (3) päivän kuluessa. Mikäli Kuljettaja peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen keräämiseen, käsittelyyn, säilyttämiseen ja siirtoon kirjallisesti, Asiakas tiedottaa Toimeksiantajaa suostumuksen peruuttamisesta kolmen (3) työpäivän kuluessa.

3. Cost of Services and Payment Procedure

3. Asiakkaan Palveluiden hinnat ja maksuja koskeva menettely
3.1 Cost of the Services shall be determined and paid in euros and specified in the Services Report. Cost of services shall be calculated as described in the document entitled “Cost of the Advertising Services”, posted online on https://lk.taximeter.yandex.ru and constituting an integral part hereof. 3.1 Asiakkaan Palveluiden hinnat määritetään ja maksetaan euroissa sekä esitetään Asiakkaan Palveluiden Raportissa. Asiakkaan Palveluiden hinnat lasketaan siten kuin asiakirjassa ”Mainospalveluiden hinnat” on yksilöity, julkaistu osoitteessa https://lk.taximeter.yandex.ru, ja joka on osa tätä Sopimusta.
3.2 The Parties agree that the document entitled “Cost of the Advertising Services”, specified in clause 3.1 of the Agreement, may be amended by the Client by forwarding to the Customer of the respective notice at least three (3) calendar days prior to the date when amendments come into force. Notice of amendment of the said document may be sent by the Client by e-mail to the e-mail address of the Customer specified in the Partner Web Interface. If the Customer disagrees with the amendments introduced by the Client into the said document, it is entitled to unilaterally repudiate the Agreement by notifying the Client in writing about it within fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the notice specified in this clause of the Agreement. The Agreement shall be deemed terminated from the moment of receipt by the Client of the Customer’s notice. 3.2 Osapuolet sopivat, että Toimeksiantaja voi tehdä muutoksia Sopimuksen kohdassa 3.1 yksilöityyn asiakirjaan ”Mainospalveluiden hinnat” ilmoittamalla siitä Asiakkaalle kolme (3) kalenteripäivää ennen muutosten voimaantuloa. Muutosilmoitus voidaan lähettää sähköpostitse Asiakkaalle siihen sähköpostiin, jonka se on ilmoittanut Kumppaniverkkopalvelussa. Mikäli Asiakas on eri mieltä Toimeksiantajan ehdottamista muutoksista, Asiakkaalla on oikeus yksipuolisesti päättää Sopimus ilmoittamalla siitä Toimeksiantajalle kirjallisesti viidentoista (15) päivän kuluessa tässä kohdassa yksilöidyn muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Sopimus katsotaan päättyneeksi, kun Toimeksiantaja on vastaanottanut Asiakkaan ilmoituksen.
3.2.1 Each Party to the Agreement shall be liable for calculation and payment of taxes in accordance with the applicable tax laws in force. Cost of the Services of the Customer shall include all the applicable taxes, charges, duties and/or other payments to be calculated in accordance with the tax laws of the country of registration of the Customer (if applicable). Cost of the Services shall be transferred by the Client without withholding of any taxes, charges, duties and/or other payments in accordance with the tax laws of the Client’s country of registration. 3.2.1 Kukin Osapuoli on vastuussa verojen laskemisesta ja maksamisesta kulloinkin voimassa olevien sovellettavien verolakien mukaisesti. Asiakkaan Palveluiden maksujen tulee sisältää kaikki sovellettavat verot, maksut ja muut velvollisuudet tai muut maksut, jotka lasketaan sen valtion verolakien mukaisesti, jossa Asiakas on rekisteröity (soveltuvin osin). Toimeksiantajan tulee siirtää maksut Asiakkaan Palveluista pidättämättä veroja, maksuja ja muita velvollisuuksia tai muita maksuja, sen valtion verolakien mukaisesti, jossa Toimeksiantaja on rekisteröity.
3.3. Within five (5) calendar days from the date of completion of the Reporting Period the Customer shall submit to the Client the Services Report on the form agreed upon between the Parties in Appendix No. 1 hereto (“Report”). The Report shall be submitted by e-mail as a scanned copy of the document bearing the Customer’s signature. 3.3. Asiakkaan tulee toimittaa Toimeksiantajalle Raportti Palveluista Osapuolten Liitteessä 1 sopimassa muodossa (”Raportti”) viiden (5) kalenteripäivän kuluessa Raportointikauden päättymispäivästä. Raportti, jossa on Asiakkaan allekirjoitus, tulee toimittaa sähköpostitse skannattuna kopiona.
3.4. Within ten (10) business days from the date of receipt from the Customer of the scanned copy of the Report the Client shall review the Report. If the Client disagrees with the data presented in the Report, it shall within the same period forward to the Customer a written reasoned refusal to approve the Report. In case of no written complaint with regard to the Report, the services shall be deemed rendered in full and considered as being of proper quality. 3.4. Toimeksiantajan tulee tarkastaa Asiakkaan toimittama skannattu Raportin kopio kymmenen (10) työpäivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Mikäli Toimeksiantaja on erimielinen Raportissa esitetyistä tiedoista, sen tulee toimittaa Asiakkaalle saman ajan kuluessa kirjallinen perusteltu ilmoitus Raportin hyväksymisestä kieltäytymisestä. Mikäli kirjallista vastalausetta Raportista ei tehdä, palveluiden katsotaan tulleen kokonaisuudessaan asianmukaisesti suoritetuiksi.
3.5 According to the procedure and within the dates specified in clause 3.4 of the Agreement the Customer shall forward to the Client an invoice on the form agreed upon between the Parties in Appendix No. 2 hereto (“Invoice”). 3.5 Asiakkaan tulee toimittaa Toimeksiantajalle lasku Osapuolten Liitteessä 2 sopimassa muodossa (”Lasku”) Sopimuksen kohdassa 3.4. määritellyllä tavalla ja ajankohtina.
3.6. The Parties acknowledge that the scanned copies of the Report and the Invoice sent to the Client by e-mail will be used by the Client and the Customer in the course of acceptance of the Services. 3.6. Osapuolet tiedostavat, että Toimeksiantajalle sähköpostitse toimitettuja skannattuja kopioita Raportista ja Laskua tullaan käyttämään Toimeksiantajan ja Asiakkaan toimesta Asiakkaan Palvelujen hyväksymismenettelyssä.
3.7 the Client shall pay for the Services rendered within the Reporting Period in Euros as follows: 3.7 Toimeksiantajan tulee maksaa Raportointikaudella suoritetuista Asiakkaan Palveluista euroissa seuraavasti:
3.7.1 As an advance payment for the Services within fifteen (15) business days from the date of receipt of the scanned copy of the respective Invoice from the Customer; 3.7.1 Asiakkaan Palveluiden ennakkomaksuna viidentoista (15) työpäivän kuluessa Asiakkaan toimittaman Laskun skannatun kopion vastaanottamisesta;
3.8. Upon running out of the advance payment specified in clause 3.7.1 of the Agreement — within fifteen (15) business days from the date of receipt of the scanned copy of the Report and the Invoice, subject to receipt of the Reports for the previous Reporting Periods. The Parties acknowledge that to calculate the cost of the Services rendered by the Customer only the statistics data reflected in the Partner Web Interface shall be used. 3.8. Sopimuksen kohdan 3.7.1 mukaisen ennakkomaksun loppuessa — viidentoista (15) työpäivän kuluessa Raportin skannatun kopion ja Laskun vastaanottamisesta, edellyttäen, että edellisten Raportointikausien Raportit on vastaanotettu. Osapuolet tiedostavat, että Asiakkaan suorittamien Asiakkaan Palveluiden hintojen laskemiseksi tulee käyttää ainoastaan Kumppaniverkkopalvelussa ilmeneviä tilastotietoja.
3.9. The Client shall be deemed having performed its obligations to pay for the Services from the date when the respective monetary amount is debited from the Client settlement account. 3.9. Toimeksiantajan katsotaan täyttäneen velvollisuutensa Asiakkaan Palveluiden maksuun sinä päivänä, kun kyseinen rahamäärä on maksettu Toimeksiantajan tililtä.
3.10. If in the Reporting Period the Customer failed to comply with the Requests the Services shall be deemed not rendered and no Services Report shall be executed by the Parties. 3.10. Mikäli Asiakas ei ole Raportointikauden aikana toiminut Tilausten mukaisesti, mukaan lukien Tilaukset Alennusten kanssa, Asiakkaan Palveluita ei katsota suoritetun ja Osapuolet eivät tee Raporttia Palveluista.

3.11. The Parties agree that when calculating the cost of the Services according to the procedure established in clause 3.1 of the Agreement no Requests which were generated in bad faith shall be taken into account, including the Requests generated independently by the driver complying with the Request and all the other Requests complied with by such driver in the Reporting Period.

The Request independently generated by the driver complying with such Request shall be marked in the Partner Web Interface as “bad”.

The driver independently generating a Request/Requests shall be marked in the Partner Web Interface as “fraud”.

The Client is entitled to determine at its own discretion, whether this or that Request is generated in bad faith, and not to disclose to the Customer the algorithm of how to detect the Requests generated in bad faith and to determine the drivers who independently generate the Requests.

3.11. Osapuolet sopivat, että laskettaessa Asiakkaan Palveluiden hintoja Sopimuksen kohdan 3.1 mukaisen menettelyn mukaisesti, vilpillisessä mielessä tehtyjä Tilauksia ei oteta huomioon, mukaan lukien Tilauksen suorittaneen kuljettajan itsenäisesti luomat Tilaukset ja kaikki muut kyseisen kuljettajan suorittamat Tilaukset Raportointikaudella.

Tilauksen suorittaneen kuljettajan itsenäisesti luomat Tilaukset merkitään Kumppaniverkkopalvelussa tunnuksella ”kelvoton”.

Kuljettaja, joka itsenäisesti luo Tilauksen tai Tilauksia merkitään Kumppaniverkkopalvelussa tunnuksella ”huijari”.

Toimeksiantaja on oikeutettu päättämään oman harkintansa mukaan, milloin mikäkin Tilaus on luotu vilpillisessä mielessä eikä Toimeksiantaja ole velvollinen paljastamaan Asiakkaalle algoritmia, jonka perusteella se havaitsee Tilaukset, jotka on luotu vilpillisessä mielessä sekä kuljettajat, jotka itse luovat Tilauksia.

4. Liability of the Parties 4. Osapuolten vastuu
4.1. The Parties shall be liable for violation hereof under this Agreement and the applicable laws. 4.1. Osapuolet ovat vastuussa tämän Sopimuksen ja sovellettavan lainsäädännön rikkomisesta.
4.2. In case of improper performance by a Party of its obligations under the Agreement, the other Party is entitled to unilaterally repudiate this Agreement sending to the other Party the respective written notice. 4.2. Mikäli Osapuoli on rikkonut tämän Sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan, toisella Osapuolella on oikeus päättää tämä Sopimus kirjallisella ilmoituksella toiselle Osapuolelle.
4.3. The Parties have agreed that in case of non-performance (improper performance) by the Customer of its obligations provided for in clauses 1.3 and 1.4 hereof the Client is entitled to terminate this Agreement sending to the Customer the respective notice two (2) calendar days prior to the date of termination of the Agreement. 4.3. Mikäli Asiakas ei täytä tämän Sopimuksen kohdissa 1.3. ja 1.4. yksilöityjä velvoitteitaan (virheellinen suoritus), Toimeksiantaja on oikeutettu päättämään tämän Sopimuksen toimittamalla Asiakkaalle ilmoituksen kaksi (2) kalenteripäivää ennen Sopimuksen päättymispäivää.
4.4. If the Customer fails to perform the obligations specified in clause 2.2.8 of the Agreement and if the Customer fails to comply with the guarantee provided for in clause 2.2.8 of the Agreement resulting in any third party claims, complaints and/or lawsuits filed against the Client, the Customer undertakes to settle the said claims, complaints and/or lawsuits by its own forces and at its own expense as well as to reimburse to the Client expenses for the losses sustained in connection therewith. 4.4. Mikäli Asiakas ei täytä tämän Sopimuksen kohdassa 2.2.8 yksilöityjä velvoitteitaan ja mikäli Asiakas ei noudata tämän Sopimuksen kohdan 2.2.8 mukaista vakuutusta johtaen kolmannen osapuolen vaatimuksiin, valituksiin tai kanteisiin Toimeksiantajaa vastaan, Asiakas sitoutuu ratkaisemaan tällaiset vaatimukset, valitukset ja kanteet itse omalla kustannuksellaan sekä korvaamaan Toimeksiantajalle kaikki tästä aiheutuvat kustannukset.
4.5 The Parties shall be released from liability for partial or full non-performance of the obligations hereunder, if it is caused by force majeure. Force majeure occurrence shall be confirmed by the documents to be issued by the competent authorities. The Party prevented from performance of its obligations hereunder shall immediately notify the other Party about occurrence and termination of the above force majeure. 4.5 Osapuolet vapautuvat vastuusta tämän Sopimuksen velvollisuuksiensa osittaisesta tai täydellisestä noudattamatta jättämisestä, mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este tulee vahvistaa toimivaltaisten viranomaisten antamien asiakirjojen perusteella. Osapuoli, joka on estynyt täyttämästä tämän Sopimuksen mukaisia velvoitteitaan, tulee ilmoittaa välittömästi toiselle Osapuolelle ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä.

5. Validity Period of the Agreement

5. Sopimuksen voimassaolo
5.1 This Agreement shall come into force from the date of its signing and be valid for one (1) year since the date of its acceptance. 5.1 Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa yhden (1) vuoden voimaantulosta.
5.2 Unless either Party notifies the other Party about its intention to terminate cooperation at least thirty (30) calendar days prior to the date of expiration of the validity period of the Agreement, the validity period of the Agreement shall be automatically extended for the following year. The number of such extensions is not limited. 5.2 Ellei kumpikaan Osapuoli ilmoita toiselle Osapuolelle aikomuksestaan päättää yhteistyö vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen Sopimuksen voimassaolon päättymistä, Sopimuksen voimassaolo jatkuu automaattisesti seuraavan vuoden jaksolle. Tällaisten voimassaolon pidennysten määrää ei ole rajoitettu.
mandatory preliminary written notification of the other Party at least thirty (30) calendar days prior to the date of termination. 5.3. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen yksipuolisesti kirjallisella ennakkoilmoituksella toiselle Osapuolelle vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen päättymispäivää.

6. Miscellaneous

.6 Muut ehdot

6.1 The Agreement and its performance shall be governed by the laws of the Netherlands.

6.1 Sopimukseen ja sen täytäntöönpanoon sovelletaan Alankomaiden lakia.

6.2 Any amendments hereto shall be valid, only if executed in writing and signed by both Parties. Invoices and Reports shall be forwarded by the Customer to the Client by e-mail in the form of scanned copies.

6.2 Tähän Sopimukseen tehtävät muutokset ovat päteviä ainoastaan kirjallisina ja molempien Osapuolten allekirjoittamina. Asiakkaan tulee välittää Laskut ja Raportit Toimeksiantajalle sähköpostitse skannattuina kopioina.

6.2.1. The Client may make any changes to this Agreement, which changes shall be binding upon the Parties immediately after becoming available for viewing at yango.yandex.com, yandex.com/legal, or via the Partner Web Interface. The term ‘change’ includes any change, amendment, supplement, deletion, or replacement however effected. The Customer herewith consents to and agrees with such amended Agreement in advance.

6.2.1. Toimeksiantaja voi tehdä mitä tahansa muutoksia tähän Sopimukseen, jotka tulevat Osapuolia sitovaksi välittömästi sen jälkeen, kun ne ovat tulleet saataville osoitteessa yango.yandex.com, yandex.com/legal, tai Kumppaniverkkopalvelussa. Käsite ”muutos” tarkoittaa mitä tahansa muutosta, korjausta, lisäystä, poistoa tai korvausta miten tahansa toteutettuna. Asiakas täten antaa suostumuksensa ja hyväksyy tällaisen muutetun Sopimuksen etukäteen.

6.3 Any notices hereunder shall be forwarded by the notifying Party to the address of the Party to be notified by e-mail, fax, courier or post with return receipt requested. At the same time copies of the documents delivered by e-mail or by fax shall be recognized by the Parties as binding, until their originals are exchanged; such exchange shall be done by the Parties as soon as possible (unless the Agreement expressly provides for otherwise).

6.3 Ilmoituksen antavan Osapuolen tulee toimittaa kaikki tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset toisen Osapuolen osoitteeseen sähköpostitse, faksilla, lähetillä tai postitse vastaanottokuittauksella varustettuna. Sähköpostitse tai faksilla toimitettuja asiakirjojen kopioita tulee pitää Osapuolia sitovina, kunnes alkuperäiset jäljennökset on vaihdettu; Osapuolten tulee vaihtaa asiakirjat alkuperäisiin niin pian kuin mahdollista (ellei Sopimuksessa nimenomaisesti muuta määrätä).

6.4 All the Reports, appendixes and exhibits to the Agreement shall be an integral part hereof.

6.4 Kaikki Raportit sekä tämän Sopimuksen liitteet tai otteet muodostavat osan tätä Sopimusta.

6.5. In the event that one or more provisions of this Agreement are found to be invalid, such invalidity shall not affect the validity of any other provision of this Agreement and the Agreement as a whole.

6.5. Mikäli yksi tai useampi tämän Sopimuksen ehdoista katsotaan pätemättömäksi, tällainen pätemättömyys ei vaikuta koko Sopimuksen tai Sopimuksen muiden ehtojen pätevyyteen.

6.6 All disputes arising in connection with the present Agreement, or further agreements resulting therefrom, shall be settled in the court of international arbitration at the location of the Client in Netherlands (Netherlands Arbitration Institute) (“Arbitration”).

Unless otherwise agreed by both Parties: (i) the dispute shall be finally settled under the regulations of the Arbitration (“Rules”) (ii) the dispute shall be settled by three arbitrators appointed in accordance with these Rules, and (iii) the arbitration shall be conducted in English language.

The Arbitration resolution shall be final and binding.

Notwithstanding any dispute hereunder, the Parties shall continue to perform their respective obligations under the Agreement unless the Parties otherwise agree.

6.6 Kaikki tästä Sopimuksesta tai muista tämän Sopimuksen seurauksena syntyneistä sopimuksista aiheutuvat riidat tulee käsitellä Toimeksiantajan sijaintipaikan kansainvälisessä välimiesoikeudessa Alankomaissa (Alankomaiden Välimiesoikeus) (’’Välimiesmenettely’’).

Ellei muuta Osapuolten kesken ole sovittu: (i) tulee riidat ratkaista lopullisesti Välimiesmenettelyn sääntöjen mukaisesti (’’Säännöt’’) (ii) Sääntöjen mukaisesti nimetyt kolme välimiestä ratkaisevat riidan ja (iii) Välimiesmenettelyn kieli on englanti.

Välitystuomio on lopullinen ja sitova.

Riippumatta tästä Sopimuksesta seuraavasta riidasta, Osapuolten tulee edelleen täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa, ellei Osapuolten kesken ole toisin sovittu.

6.7. The information contained in the Agreement and the information about the fact that the Agreement was concluded shall be confidential. Except when expressly provided for in the Agreement or agreed upon between the Parties in writing in advance in the form of an additional agreement to the Agreement, neither Party is entitled to use in any way the full or abbreviated trade name, trademarks, brands and other means of individualization of the other Party without prior permission of the latter.

6.7. Sopimuksen sisältämät tiedot ja tieto Sopimuksen solmimisesta tulee olla luottamuksellisia. Ellei Sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä tai Osapuolten kesken ole toisin kirjallisesti etukäteen sovittu Sopimukseen tehtävällä lisäsopimuksella, kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta millään tavoin käyttää toisen Osapuolen toiminimeä, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä tai muita yksilöintikeinoja ilman toisen Osapuolen etukäteistä suostumusta.

6.8. This Agreement is made in English and in Finnish. In case of any discrepancies, the English version of the Agreement shall prevail.

6.8. Tämä Sopimus on laadittu englannin ja suomen kielellä. Ristiriitatilanteessa Sopimuksen englanninkielinen versio on ratkaiseva.

7. Addresses, Details and Signatures of the Parties

7. Osapuolten osoitteet, tiedot ja allekirjoitukset

Client Toimeksiantaja

Yandex.Taxi B.V.

Legal form: Private Limited Liability Company

Place of business: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Registration number: 64591069

Tax file number NL: 8557.33.949

Date of incorporation: 19.11.2015

Date of registration (Commercial Register): 20.11.2015

Account № in EUR 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09

in ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Nederland)

SWIFT: INGBNL2A

Yandex.Taxi B.V.

Yhtiömuoto: Private Limited Liability Company

Toimipaikka: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Alankomaat

Rekisteröintinumero: 64591069

Veronumero: 8557.33.949

Perustamispäivä: 19.11.2015

Rekisteröintipäivä (Kaupparekisteri): 20.11.2015

EUR-tilinumero 0007189609

IBAN: NL19 INGB 0007 1896 09,

pankissa ING Bank NV (Amstelveenseweg 500 1081 KL, Amsterdam, Alankomaat)

SWIFT: INGBNL2A

Customer: Asiakas
Place of business:as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Toimipaikka: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
Postal address:as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Postiosoite: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
Bank details:as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement Pankkitiedot: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus
e-mail: as provided by the Customer to the Client at https://yango.yandex.com when accepting the terms and conditions of the E-Service Agreement sähköposti: kuten Asiakas on ilmoittanut Toimeksiantajalle osoitteessa https://yango.yandex.com kun ehdot on hyväksytty E-palvelusopimus

Appendix No. 1

to Agreement No. ____ dated ____

Liite No. 1

Sopimukseen No. ____ päivätty ____

__________ ________ _____, 201_

__________ ________ _____, 201_
SERVICES REPORT FORM RAPORTTI PALVELUISTA –MALLI

Company name: ________________

Place of business ________________

Phone ________________

VAT: ________________

Director ________________

E-mail: ________________

Yhtiön nimi: ________________

Toimipaikka ________________

Puhelin ________________

ALV: ________________

Edustaja ________________

Sähköposti: ________________

REPORT

RAPORTTI

Services rendered to: Report No.: ______ Palvelut suoritettu: Raportti No.: ______

Yandex.Taxi B.V.

Place of business: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Registration number: 64591069

Tax file number NL 8557.33.949

Yandex.Taxi B.V.

Toimipaikka: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Alankomaat

Rekisteröintinumero: 64591069

Veronumero NL 8557.33.949

Description of services rendered and reporting period Suoritettujen palveluiden kuvaus ja raportointikausi
Amount Hinta

Remuneration for services rendered under the Advertising services agreement for the reporting period _______, 201_

_______.

Palkkio suoritetuista palveluista Mainossopimuksen alla raportointikaudella _______, 201_

_______.

TOTAL (EUR):

YHTEENSÄ (EUROA):

Director

NAME/ Place for signature

Edustaja

NIMI/ Paikka allekirjoitukselle

Customer

________________ /____________/

Asiakas

________________ /____________/

Client

________________ /____________/

Toimeksiantaja

________________ /____________/

Appendix No. 2

to Agreement No. _______ dated ______

Liite No. 2

Sopimukseen No. _______ päivätty ______

___________ ________ _____, 201_

_____, 201_
INVOICE FORM LASKU-MALLI

Company name: ________________

Place of business ________________

Phone ________________

VAT: ________________

Director ________________

E-mail: ________________

Yhtiön nimi: ________________

Toimipaikka ________________

Puhelin ________________

ALV: ________________

Edustaja ________________

Sähköposti: ________________

Invoice Lasku
Bill to: Lasku osoitettu:
Invoice No.: ___________ Lasku No:__________

Yandex.Taxi B.V.

Place of business: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, the Netherlands

Registration number: 64591069

Tax file number NL 8557.33.949

Yandex.Taxi B.V.

Toimipaikka: Schiphol Boulevard 165, 1118 BG Schiphol, Alankomaat

Rekisteröintinumero: 64591069

Veronumero NL 8557.33.949

Description Kuvaus
Amount Hinta

Advance payment for services under the Advertising services agreement # _______ of _______

OR

Payment for services rendered under the Advertising services agreement # _______ of _______ for the reporting period _______, 201_.

Ennakkomaksu Mainospalvelusopimuksen mukaisista palveluista # _______ päivätty _______

TAI

Maksu suoritetuista Mainospalvelusopimuksen mukaisista palveluista # _______ päivätty _______ Raportointikaudella _______, 201_.

TOTAL (EUR): YHTEENSÄ (EUR):

Director

NAME/ Place for signature

Edustaja

NIMI/ Paikka allekirjoitukselle

Wiring instructions for EUR:

Company name: ________________

Place of business: ________________

Registration number: ________________

Date of registration in Trade register: ________________

Tax file number (VAT): ______________

Ohjeet EUR-valuutan siirtämiseksi:

Yhtiön nimi: ________________

Toimipaikka: ________________

Rekisteröintinumero: ________________

Rekisteröintipäivä kaupparekisteriin: ________________

ALV-numero: ______________

Beneficiary bank: ________________

Address: ________________

Account № in EUR: ________________

IBAN: ________________

Address: ________________

SWIFT: ________________

Pankki: ________________

Osoite: ________________

EUR-tilinumero: ________________

IBAN: ________________

Osoite: ________________

SWIFT: ________________

Customer

________________ /____________/

Asiakas

________________ /____________/

Client

________________ /____________/

Toimeksiantaja

________________ /____________/

_____________________________

Date of publication: 30.03.2020

Previous version of the document: https://yandex.com/legal/taxi_adv_finland/06112018