Korisnički ugovor servisa Yandex

1. Opšte odredbe

1.1. DOO "YANDEX" (dalje - "Yandex") nudi korisniku Internet mreže (dalje - Korisnik) korišćenje svojih usluga pod uslovima izloženim u ovom Korisničkom ugovoru (dalje - "Ugovor", "KU"). Ugovor stupa na snagu od momenta kada Korisnik da saglasnost na njegove uslove na način predviđen t. 1.4 Ugovora.

1.2. Yandex nudi Korisniku pristup širokom spektru servisa, uključujući sredstva navigacije, komunikacije, pretrage, razmeštanja i čuvanja različitih informacija i materijala (kontenta), personalizacije kontenta, obavljanja kupovine i t.d. Svi servisi koji postoje u ovom momentu, kao i svi razvijeni i/ili dodati novi predstavljaju predmet ovog Ugovora.

1.3. Korišćenje servisa Yandexa uređeno je ovin Ugovorom, Licencom za korišćenje sistema pretrage Yandexa (https://yandex.com/legal/termsofuse), Politikom poverljivosti (https://yandex.com/legal/confidential_rs), kao i uslovima korišćenja pojedinih servisa. Ugovor se može izmeniti od strane Yandexa bez nekakvog specijalnog obaveštavanja, novi tekst Ugovora stupa na snagu od momenta njegovog postavljanja na Internet mreži na adresi navedenoj u ovoj alineji, ako drugačije nije predviđeno novim tekstom Ugovora. Važeći tekst KU uvek se nalazi na stranici na adresi https://yandex.com/legal/rules_rs manzili bo‘yicha sahifada mavjud.

1.4. Sa početkom korišćenja nekog servisa/njegovih pojedinih funkcija, ili nakon završene procedure registracije, smatra se da je Korisnik prihvatio uslove Ugovora u celosti, bez ikakvih dopuna i isključenja. U slučaju da se Korisnik ne slaže sa nekim odredbama Ugovora, on ne može da koristi servise Yandexa. U slučaju ako je Yandex uneo nekakve izmene u Ugovoru, na način predviđen tačkom 1.3 Ugovora, a sa kojima Korisnik nije saglasan, on je obavezan da prekine sa korišćenjem servisa Yandexa.

2. Registracija Korisnika Nalog Korisnika

2.1. Da bi mogao da koristi pojedine servise Yandexa ili neke zasebne funkcije servisa, Korisnik mora da prođe proceduru registracije, na bazi koje će za Korisnika biti kreiran unikatni nalog.

2.2. Za potrebe registracije Korisnik je dužan da dostavi verodostojne i potpune informacije o sebi, odgovarajući na pitanja koja se daju u obrascu za registraciju, uz održavanje dotičnih infoirmacija u aktuelnom stanju. Ako Korisnik dostavi netačnu informaciju ili ako se kod Yandexa postoji osnov da smatra da je Korisnik dao nepotpunu ili netačnu informaciju, Yandex ima pravo da po svojem nahođenju blokira ili udalji nalog Korisnika i da obustavi Korisniku korišćenje svojih servisa (ili njihovih pojedinih funkcija).

Kod registracije Korisnik može učitati prikaz za svoj nalog (avatar). Prikaz naloga mogu pratiti materijali objavljeni od strane Korisnika u okviru korištenja servisa Yandexa. Prikaz naloga mora odgovarati zahtjevima razdjela 4 ovoga Sporazuma.

U slučaju kada se kao nalog koristi prikaz Korisnika, Korisnik je svjestan i saglasan da Yandex ima pravo obavljati javno prikazivanje i daljnje korištenje prikaza Korisnika za upotrebu u servisima Yandexa, u reklamnim proizvodima, korporativnim blogovima i nalozima Yandexa na stranim resursima.

2.3. Yandex zadržava pravo da u svakom momentu zahteva od Korisnika da potvrdi podatke navedene u registraciji, i da zatraži s tim u vezi potvrđujuće dokumente (konkretno-dokumente kojima se potvrđuje identitet korisnika). Njihovo nedostavljanje, po nahođenju Yandexa, može da se tretira kao lažno dostavljanje informacija, a što povlači posledice predviđene t. 2.2. ovog Ugovora. U slučaju ako se podaci Korisnika koji se nalaze u dostavljenim dokumentima ne slažu sa podacima navedenim prilikom registracije, kao i u slučaju kada podaci, navedeni prilikom registracije, ne omogućavaju identifikovanje korisnika, Yandex ima pravo da ne doizvoli pristup Korisnika u njegov nalog i korišćenje servisa Yandexa.

2.4. Lične informacije Korisnika koje se nalaze u nalogu Korisnika, čuvaju se i obrađuju od strane Yandexa u skladu sa uslovima Politike poverljivosti (https://yandex.com/legal/confidential_rs).

2.5. Sredstva za pristupanje nalogu Korisnika

2.5.1. Prilikom registracije Korisnik samostalno bira sebi korisničko ime (jedinstveno simboličko ime naloga Korisnika) i lozinku za pristupanje nalogu. Yandex može da zabrani korišćenje određenih korisničkih imena, kao i da utvrđuje zahteve u poogledu korisničkog imena i lozinke (dužina, dozvoljeni simboli i t.d.).

2.5.2. Posle registracije naloga Korisnik ima mogućnost da počne sa korišćenjem alternativnog sredstva autentifikacije za pristupanje nalogu, tako što će sa njim da zameni lozinku. Pristup takvom sredstvu ostvaruje se posredstvom podešavanja dvofaktorske autentifikacije u interfejsu za upravljanje nalogom Korisnika.

2.6. Korisnik samostalno snosi odgovornost za bezbednost (komplikovanost u pogađanju) sredstava koja je odabrao za pristup nalogu, a isto tako samostalno obezbeđuje njihovu poverljivost. Korisnik samostalno snosi odgovornost za sve radnje (kao i za njihove posledice) u okviru ili uz korišćenje servisa Yandexa u nalogu Korisnika, uključujući i slučaj dobrovoljnog ustupanja od strane Korisnika podataka za pristup nalogu Korisnika trećim licima pod bilo kojim uslovima (uključujući i na osnovu ugovora ili sporazuma). Pri tome se smatra da je sve radnje u okviru ili uz korišćenje servisa Yandexa u nalogu Korisnika obavio sam Korisnik, izuzev slučajeva kada je Korisnik, na način predviđen t. 2.7, obavestio Yandex o nelegalnom pristupanju servisima Yandexa uz korišćenje naloga Korisnika i/ili o bilo kojem drugom kršenju (sumnji na postojanje kršenja) poverljivosti svojih sredstava pristupa nalogu (lozinke ili sredstava dvofaktorske autentifikacije).

2.7. Korisnik je obavezan da bez odlaganja obavesti Yandex o svakom slučaju nelegalnog (nedozvoljenog od strane Korisnika) pristupa servisima Yandexa uz korišćenje naloga Korisnika i/ili o svakom kršenju (sumnjama o kršenju) poverljivosti svojih sredstava za pristup nalogu. U cilju bezbednosti Korisnik je obavezan da samostalno obavi bezbedan završetak rada u svojem nalogu (taster "Izlaz") nakon završetka svake sesije u radu sa servisima Yandexa. Yandex ne snosi odgovornost za eventualan gubitak ili oštećenje podataka, kao i za druge posledice bilo kakvog karaktera koje mogu da nastanu zbog kršenja odredbi ovog dela Ugovora od strane Korisnika.

2.8. Korišćenje svojeg naloga od strane Korisnika

2.8.1. Korisnik ne sme da reprodukuje, ponavlja i kopira, prodaje i preprodaje, niti da koristi za bilo kakve komercijalne ciljeve bilo koje delove servisa Yandexa (uključujući kontent dostupan Korisniku posredstvom servisa), ili da pristupa njima, osim u slučajevima kada je Korisnik dobio takvu dozvolu od Yandexa, ili kada je to direktno predviđeno korisničkim ugovorom nekog servisa.

2.8.2. Poneke kategorije naloga Korisnikaerogu da ograničavaju ili zabranjuju korišćenje nekih servisa Yandexa ili njihovih pojedinih funkcija, u slučaju ako je to predviđeno prilikom registracije ili u uslovima korišćenja ovog ili onog srevisa.

2.9. Prestanak registracije Yandex ima pravo da blokira ili ukloni nalog Korisnika, kao i da zabrani pristup sa korišćenjem nekog naloga određenim servisima Yandexa, i da ukloni svaki kontent bez navođenja razloga, uključujući i u slučaju kršenja od strane Korisnika uslova Ugovora ili uslova drugih dokumenata predviđenih t. 1.3. Ugovore, takođe u slučaju nekorišćenja odgovarajućeg servisa, a posebno:

2.9.1. Poštansko sanduče na servisu Yandex.Pošta biće uklonjeno ako ga Korisnik nije koristio više od 24 meseca.

2.10. Uklanjanje naloga Korisnika.

2.10.1. Korisnik može u svakom trenutku da ukloni svoj nalog na svim servisima Yandexa ili ako postoji odgovarajuća funkcija on može da prekine njeno delovanje u odnosu na neke od njih.

2.10.2. Uklanjanje naloga od strane Yandexa odvija se na sledeći način:

2.10.2.1. nalog se blokira na period od jednog meseca tokom kojega je nemoguć pristup Korisnika svojem nalogu, pri čemu se kontent koji je postavljen pomoću tog naloga može ukloniti;

2.10.2.2. ako se tokom gore navedenog roka nalog Korisnika obnovi, pristup nalogu za Korisnika će biti obnovljen, međutim kontent koji je pomoću njega postavljen, ne mora da bude obnovljen;

2.10.2.3. ako se tokom gore navedenog roka nalog Korisnika ne bude obnovljen, čitav kontent, postavljen uz njegovo korišćenje, biće uklonjen, a lozinka će biti dostupna za korišćenje od strane drugih korisnika. Od tog momenta obnavljanje naloga, neke informacije koja se odnosi na njega, kao i pristupi servisima Yandexa uz korišćenje tog naloga neće biti mogući.

2.10.3. Postupak naveden u tačkama 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. Ugovora (izuzev dostupnosti lozinke za korišćenje od strane drugih korisnika) je primenjiv takođe za zabranu pristupa uz korišćenje nekog naloga za određene servise.

3. Opšte odredbe o korišćenju i čuvanju

3.1. Yandex može da odredi ograničenja u korišćenju servisa za sve Korisnike, ili za pojedine kategorije Korisnika (u zavisnosti od prebivališta Korisnika, jezika na kojem se daje servis i t.d.), uključujući: postojanje/nepostojanje pojedinih funkcija servisa, rok čuvanja poštanskih poruka u servisu Yandex.Mail, bilo kojeg drugog kontenta, maksimalan broj poruka koje se mogu poslati ili primiti od strane jednog registrovanog korisnika, maksimalna veličina poštanske poruke ili prostora na disku, maksimalan broj obraćanja servisu tokom navedenog vremenskog perioda, maksimalan rok čuvanja kontenta, specijalni parametri učitavanog kontenta i t.d. Yandex može da zabrani automatsko obraćanje svojim servisima, kao i da prekine prijem bilo kakve informacije generisane automatski (na primer, poštanskog spama).

3.2. Yandex može da šalje svojim korisnicima poruke informativnog karaktera. Koristeći servise Yandexa, Korisnik, takođe, u skladu sa stavom 1 člana 18 Federalnog zakona "O reklami" daje svoju saglasnost na dobijanje poruka reklamnog karaktera. Korisnim ima pravo da odbije primanje poruka reklamnog karaktera putem korišćenja odgovarajućeg funkcionala onog servisa u okviru kojega ili u vezi sa kojim je korisnik primio poruke reklamnog karaktera.

Korisnik daje saglasnost Yandeksu da može obavestiti druge Korisnike Servisa o njegovim objavljenim novim publikacijama, o izvršenim dejstvima u odnosu na publikacije drugih Korisnika, kao i ostalim aktivnostima, koje je izvršio u okviru Servisa.

3.3. U cilju povećanja kvaliteta servisa Yandex može da obavi prikupljanje mišljenja i odaziva Korisnika po različitim pitanjima, putem slanja informacione poruke kod redovne posete servisa od strane Korisnika. Prikupljena mišljenja i odazivi mogu da budu iskorišćeni za formiranje statističkih podataka koji mogu biti upotrebljeni u servisima Yandexa. Odazive koje je ostavio Korisnik uz korišćenje svojeg naloga, Yandex takođe može da objavi u servisima Yandexa ili u srevisima lica pridruženih Yandexu, kako sa navođenjem imena (korisničkog imena), tako i bez navođenja. Prilikom pisanja odaziva Korisnik se obavezuje da će postupati u skladu sa zahtevima ovog Ugovora, uključujući i zahteve utvrđene u t. 5 ovog Ugovora.

4. Kontent Korisnika

4.1. Korisnik samostalno snosi odgovornost za usklađenost sadržaja kontenta postavljenog od strane Korisnika sa zahtevima važećih zakonskih propisa, uključujući i odgovornost prema trećim licima u slučajevima kada neko kontent postavljen od strane Korisnika krši prava i zakonske interese trećih lica, uključujući i lična neimovinska prava autora, ostala intelektualna prava trećih lica, i/ili pretenduje na nematerijalne resurse koja im pripadaju.

4.2. Korisnik priznaje i saglasan je sa time da Yandex nije dužan da pregleda kontent svake vrste koje postavi i/ili šalje Korisnik posredstvom servisa Yandexa, kao i da Yandex ima pravo (ali ne i obavezu) da, po svojem nahođenju, odbije Korisniku da ovaj postavi i/ili pošalje kontent ili da ukloni svaki kontent koji je dostupan posredstvom servisa Yandex. Korisnik je svestan i saglasan sa time da je dužan da samostalno proceni sve rizike vezane za korišćenje kontenta, uključujući procenu pouzdanosti, potpunosti ili korisnosti dotičnog kontenta.

4.3. Korisnik je svestan i saglasan sa time da tehnologija funkcionisanja servisa može da zahteva kopiranje (reprodukciju) kontenta Korisnika od strane Yandexa, kao i njegovo prepravljanje od strane Yandexa radi prilagođavanja tehničkim zahtevima nekog od servisa.

5. Uslovi korišćenja servisa Yandexa

5.1. Korisnik samostalno snosi odgovornost za svoje postupke prema trećim licima, a koji su povezani sa korišćenjem Servisa, uključujući i slučaj ako takvi postupci dovedu do kršenja prava i zakonskih interesa trećih lica, kao i za poštovanje zakonskih propisa prilikom korišćenja Servisa.

5.2. Prilikom korišćenja servisa Yandexa Korisnik nema pravo da:

5.2.1. učitava, šalje, ustupa ili da na bilo koji drugi način postavi i/ili rasprostranjuje kontent koji je nezakonit, štetan, klevetnički, vređa moral, demonstrira (ili predstavlja propagandu) nasilje i okrutnost, krši prava intelektualne svojine, propagira netrpeljivost i/ili rasnu, etničku, polnu, religioznu, socijalnu diskriminaciju među ljudima, ako sadrži uvrede na račin nekih lica ili organizacija, ako sadrži elemente (ili propagira) pornografiju, dečiju erotiku, ako predstavlja reklamu (ili propagira) usluge seksualnog karaktera (uključujući i onepod vidom drugih usluga), objašnjava postupak proizvodnje, korišćenja ili drugog načina upotrebe opojnih sredstava ili njihovih analoga, eksploziva ili drugog oružja;

5.2.2. krši prava trećih lica, uključujući i maloletna lica i/ili da im nanosi štetu u bilo kojem obliku;

5.2.3. se predstavlja kao drugi čovek ili zastupnik organizacije i/ili društva bez dovoljnih prava na to, uključujući i predstavljanje u svojstvu saradnika Yandexa, kao moderator foruma, kao vlasnik sajta, niti sme da koristi neke druge vidove i načine za nezakonito zastupanje drugih lica u mreži, niti da dovodi korisnike ili Yandex u zabludu u vezi sa svojstvima i karakterom nekih subjekata ili objekata;

5.2.4. učitava, šalje, ustupa ili nekim drugim načinom da postavlja i/ili rasprostranjuje kontent, bez prava na obavljanje takvih radnji saglasno zakonodavstvu ili nekakvim ugovornim odnosima;

5.2.5. učitava, šalje, ustupa ili nekim drugim načinom da postavlja i/ili rasprostranjuje reklamnu informaciju koja nema specijalnu dozvolu, spam (uključujući i pretražni), spisak tuđih adresa elektronske pošte, šeme "piramide", višenivovskog (mrežnog) marketinga (MLM), sistema internet zarade i e-mail biznisa, "pisma sreće", kao i korišćenje servisa Yandexa za učestvovanje u tim poduhvatima, ili da koristi servise Yandexa isključivo za preusmeracanje korisnika na stranice drugih domeni;

5.2.6. učitava, šalje, ustupa ili nekim drugim načinom da postavlja i/ili rasprostranjuje bilo kakve materijale koji sadrže viruse ili druge kompjuterske kodove, fajlove ili programe namenjene za remećenje, uništavanje ili ograničavanje funkcionalnosti bilo kojeg kompjuterske ili telekomunikacione opreme ili programa, za obavljanje nezakonitog pristupa, kao i seriske brojeve za komercijalne programske proizvode i programe za generiranje, korisnička imena, lozinke i ostala sredstva za ostvarivanje nezakonitog pristupa plaćenim resursima u Internetu, kao i postavljanje linkova za gore navedene informacije;

5.2.7. nezakonito prikuplja i čuva matične podatke drugih lica;

5.2.8. remeti normalno funkcionisanje web-sajtova i servisa Yandexa;

5.2.9. potpomaže radnje koje su usmerene na kršenje ograničenja i zabrana predviđenih Ugovorom;

5.2.10. na neki drugi način krši zakonske norme, uključujući i norme međunarodnog prava.

6. Isključiva prava na sadržaj servisa i kontenta

6.1. Svi objekti, dostupni uz pomoć servisa Yandexa, u koje spadaju i elementi dizajna, tekstovi, grafički prikazi, ilustracije, video, programi za računare, baze podataka, muzika, zvuci i drugi objekti (dalje - sadržaj servisa), kao i bilo koji drugi kontent postavljen na servisima Yandexa, predstavljaju objekte isključivog prava Yandexa, Korisnika i drugih nosilaca prava.

6.2. Korišćenje kontenta, kao i bilo kojih drugih elemenata servisa, moguće je samo u okviru funkcioinala koji nudi neki od servisa. Nikakvi elementi sadržaja servisa Yandexa, niti bilo koji kontent postavljen na servisima Yandexa, ne mogu da budu iskorišćeni na drugi način bez prethodne dozvole nosioca prava. Pod korišćenjem se, između ostalog, podrazumeva: reprodukovanje, kopiranje, prepravljanje, rasprostiranje na bilo kojoj osnovi, prikaz u kadru i t.d. Izuzetak predstavljaju slučajevi koji su neposredno predviđeni zakonskom regulativom Ruske Federacije ili uslovima korišćenja ovog ili onog servisa Yandexa.

Korišćenje od strane Korisnika elemenata sadržaja servisa, kao i bilo kojeg kontenta za ličnu nekomercijalnu upotrebu, dozvoljava se pod uslovima očivanja svih znakova zaštite autorskog prava, srodnih prava, robnih marki, drugih obaveštenja o autorstvu, očuvanja imena (ili pseudonima) autora/naziva nosioca prava u neizmenjenom obliku, očuvanju odgovarajućeg objekta u neizmenjenom obliku. Izuzetak predstavljaju slučajevi koji su direknto predviđeni zakonskom regulativom Ruske Federacije ili korisničkim ugovorima ovog ili onog servisa Yandexa.

7. Sajtovi i kontent trećih lica

7.1. Servisi Yandexa mogu da sadrže linkove na druge sajtove u Internet mreži (sajtovi trećih lica). Yandex ne proverava navedena treća lica i njihove kontente u pogledu saobraznosti sa nekim zahtevima (verodostojnost, celovitost, zakonitost i sl.). Yandex ne snosi odgovornost za bilo koju informaciju, materijale, koji su postavljeni na sajtovima trećih lica, a do kojih Korisnik dobija pristup uz korišćenje servisa, između ostalog i za bilo koja mišljenja ili tvrdnje iznesene na sajtovima trećih lica, reklamu i sl., kao ni za dostupnost takvih sajtova ili kontenta i posledice njihovog korišćenja od strane Korisnika.

7.2. Link (u bilo kojem obliku) za bilo koji sajt, proizvod, uslugu, bilo koju informaciju komercijalnog ili nekomercijalnog karaktera, postavljen na Sajtu, ne predstavlja dozvolu ili preporuku dotičnih proizvoda (usluga, radnji) od strane Yandexa, izuzev slučajeva kada se na to direktno ukazuje na resursima Yandexa.

8. Reklama na servisima Yandexa

8.1. Yandex snosi odgovornost za reklamu koju je postavio na servisima Yandexa, u okvirima koji su uređeni zakonskom regulativom Ruske Federacije.

9. Odsustvo garancija, ograničenje odgovornosti

9.1. Korisnik koristi servise Yandexa na svoj sopstveni rizik. Servisi se stavljaju na raspolaganje "u viđenom stanju". Yandex nr preuzima na sebe nikakvu odgovornost, uključujući i saobraznost servisa ciljevima Korisnika;

9.2. Yandex ne garantuje da: servisi odgovaraju/da će odgovarati zahtevima Korisnika; servisi će se stavljati na raspolaganje neprekidno, brzo, pouzdano i bez grešaka; rezultati koji mogu biti dobijeni uz primenu servisa, biće tačni i pouzdani i mogu se upotrebiti za neke ciljeve ili u nekom svojstvu (na primer, za utvrđivanje i/ili potvrđivanje nekih činjenica); kvalitet nekog proizvoda, usluge, informacije i sl., koji su dobijeni uz upotrebu servisa, odgovaraće očekivanjima Korisnika;

9.3. Bilo kakve informacije i/ili materijali (uključujući i učitani softver, dopise, nekakve instrukcije i uputstva za delovanje i t.d.), kojima Korisnik dobioja pristupnost uz korišćenje servisa Yandex, Korisnik može da koristi na svoj sopstveni strah rizik i samostalno snosi odgovornost za eventualne posledice korišćenja navedenih informacija i/ili materijala, između ostalog i za štetu koja može biti nanesena kompjuteru Korisnika ili trećim licima, za gubitak podataka ili za bilo koju drugu štetu;

9.4. Yandex ne snosi odgovornost za bilo koje oblike gubitaka koji su nastali kao rezultat korišćenja servisa Yandexa od strane Korisnika ili pojedinih delova/funkcija servisa;

9.5. Pod bilo kojim okolnostima odgovornost Yandexa, u slakdu sa članom 15 Građanskog zakonika Rusije, ograničena je na iznos od 10.000 (desethiljada) rubalja RF i prebacuje se na njega ako u njegovim postupcima postoji krivica.

10. Ostale odredbe

10.1. Ovaj Ugovor prestavlja sporazum između Korisnika i Yandexa u vezi sa načinom korišćenja servisa i menja prethodne ugovore između Korisnika i Yandexa.

10.2. Ovaj Ugovor se uređuje i tumači u skladu sa zakonskim propisima Ruske Federacije. Pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom rešavaju se u skladu sa zakonskim propisima Ruske Federacije. Svi eventualni sporovi, koji proističu iz odnosa uređenih ovim Ugovorom, rešavaju se na način utvrđen važećim zakonskim propisima Ruske Federacije, u skladu sa normama ruskog prava. Svugde u tekstu ovog Ugovora, ako drugačije nije navedeno, pod terminom "zakonski propisi" podrazumevaju se kako zakonski propisi Ruske Federacije, tako i zakonski propisi prebivališta Korisnika.

10.3. S obzirom na besplatne usluge, koje se pružaju u okviru ovog Ugovora, norme o zaštiti prava potrošača, predviđene zakonskim propisima Ruske Federacije, ne mogu da budu primenljive na odnose između Korisnika i Yandexa.

10.4. Ništa u Ugovoru se ne može razumeti kao agentski odnos utvrđen između Korisnika i Yandexa, kao odnos partnerstva, odnos u zajedničkom poslovanju, odnos ličnog najma, ili neki drugi odnos koji nije direktno predviđen Ugovorom.

10.5. Ako, iz bilo kojih razloga, neka ili nekoliko odredbi ovog Ugovora budu proglašene za nevaž+eće ili kao odredbe koje nemaju pravnu snagu, to neće uticati na validnost ili primenjivost ostalih odredbi Ugovora.

10.6. Nečinjenje od strane Yandexa u slučaju kršenja od strane Korisnika ili drugog korisnika odredbi Ugovora, ne lišava Yandex prava na kasnije preduzimanje odgovarajućih radnji za zaštitu svojih interesa, a isto tako to ne znači da je Yandex odustao od svojih prava u slučaju izvršenja u budućem sličnih ili istovetnih prekršaja.

10.7. Ovaj Ugopvor je sačinjen na ruskom jeziku i u nekim slučajevima može da bude stavljen na raspolaganje Korisniku na drugom jeziku, u cilju upoznavanja istoga sa njim. U slučaju neslaganja sa verzijom Ugovora na ruskom jeziku i Ugovora na drugom jeziku, primenjuju se odredbe verzije Ugovora na ruskom jeziku.

Datum objavljivanja: 28.01.2019

Prethodna verzija isprave: https://yandex.com/legal/rules_rs/04062018

Prethodna verzija isprave: https://yandex.com/legal/rules_rs/06042018