הסכם משתמש עבור שירותי Yandex

מסמך זה הוא תרגום של הסכם המשתמש עבור שירותיYandexבעברית. במקרה של סתירה בין הגרסה הרוסית של הסכם המשתמש עבור שירותיYandexובין תרגום זה - רק הגרסה הרוסית של הסכם המשתמש עבור שירותי Yandex מחייבת מבחינה משפטית. את הגרסה הרוסית של הסכם המשתמש עבור שירותי Yandex ניתן למצוא בכתובת: https://yandex.ru/legal/rules/?lang=ru .

1. הוראות כלליות

1.1. YANDEX LLC (להלן: "Yandex") מציעה למשתמשי האינטרנט (להלן: "המשתמש") הזדמנות להשתמש בשירותיה בהתאם לתנאי הסכם משתמש זה (להלן - "ההסכם", "הסכם המשתמש"). הסכם זה ייכנס לתוקף עם הסכמתו המפורשת של המשתמש לתנאיו בהתאם לסעיף 1.4 להלן.

1.2. Yandex מציעה למשתמשים גישה למגוון רחב של שירותים הכוללים ניווט, כלי תקשורת, מנוע חיפוש, כלים לפרסום ואחסון מידע וחומרים (תוכן), להתאמה אישית של תוכן, לקניות וכו'. כל השירותים הקיימים כיום, כמו גם התפתחותם ו / או תוספת של שירותים חדשים יהיו כפופה להסכם זה.

1.3. השימוש בשירותי Yandex יוסדר בהתאם להסכם זה, רישיון לשימוש במנוע החיפוש של Yandex (https://yandex.com/legal/termsofuse), מדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential) וכן תנאי השימוש בשירותים מסוימים. הסכם זה עשוי להיות מתוקן על ידי Yandex ללא הודעה מוקדמת על כך, והנוסח החדש של הסכם זה ייכנס לתוקף עם פרסומו באינטרנט בכתובת הנזכרת בסעיף זה; אלא אם יצויין אחרת בנוסח החדש של הסכם זה. הגרסה העדכנית של הסכם משתמש זה תמיד זמינה בכתובת https://yandex.com/legal/rules.

1.4. התחלת השימוש בשירותים / פונקציות מסוימות כלשהן או מעבר הליך ההרשמה, ייחשב הדבר כהסכמתו של המשתמש לתנאי הסכם זה במלואם וללא כל מגבלה או חריגה. אם המשתמש אינו מסכים להוראות כלשהן של הסכם זה, על המשתמש להפסיק את השימוש בשירותי Yandex. אם Yandex תעשה שינוי כלשהו בהסכם זה כפי שנקבע בסעיף 1.3 להלן, שעמו המשתמש לא יסכים, על המשתמש להפסיק להשתמש בכל שירותי Yandex.

2. רישום משתמש. חשבון משתמש.

2.1. כדי להשתמש בשירותי Yandex מסוימים או בפונקציות מסוימות של השירותים, על המשתמש להשלים את הליך הרישום כדי ליצור חשבון ייחודי.

2.2. בעת ההרשמה על המשתמש לספק מידע תקף ומלא בטופס הרישום ולעדכן מידע זה באופן קבוע. אם המשתמש מספק מידע לא תקף או של- Yandex יש סיבות להאמין כי מידע כלשהו שסופק על ידי המשתמש אינו מלא או תקף, Yandex רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום או למחוק את חשבון המשתמש או למנוע מהמשתמש להשתמש בשירותים כלשהם (או פונקציות מסוימות).

בעת ההרשמה, המשתמש רשאי להעלות תמונה לפרופיל שלו (סמל משתמש). ניתן לצרף את תמונת הפרופיל לפוסטים של המשתמש שיפורסמו בשירותי Yandex. על תמונת הפרופיל לעמוד בדרישות שמפורטות בסעיף 4 להסכם זה.

כאשר המשתמש משתמש בתמונה האישית שלו כתמונת פרופיל, המשתמש מודע ומסכים לכך ש- Yandex עשויה לפרסם ולהמשיך להשתמש בתמונת המשתמש בשירותי Yandex, בפריטי קידום מכירות, בלוגים ארגוניים וחשבונות Yandex במשאבים של צד שלישי.

2.3. Yandex שומרת לעצמה את הזכות לדרוש, בכל עת, מהמשתמש לאמת את המידע שסופק על ידו בעת ההרשמה ולבקש מסמכים תומכים (בפרט מסמכי זיהוי אישיים); אי מתן מסמכים אלו עלול, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Yandex, להיחשב כמידע בלתי תקף והמשתמש ישא בהשלכות בהתאם לסעיף 2.2 לעיל. במקרה שמידע המשתמש שצוין במסמכים שסופקו על ידו אינו תואם למידע שנמסר בעת הרישום או אם המידע שנמסר בעת ברישום אינו מאפשר לזהות את המשתמש, Yandex שומרת לעצמה את הזכות למנוע את גישת המשתמש לחשבון המשתמש והשימוש בשירותי Yandex.

2.4. כל מידע אישי של המשתמש הכלול בחשבון המשתמש יאוחסן ויעובד על ידי Yandex בהתאם למדיניות הפרטיות (https://yandex.com/legal/confidential).

2.5. אמצעי גישה לחשבון המשתמש.

2.5.1. בעת ההרשמה המשתמש יבחר שם משתמש (שם החשבון הייחודי של המשתמש) וסיסמה שיאפשרו לו להכנס לחשבון. Yandex עשויה לאסור את השימוש בשמות משתמש מסוימים ולהטיל דרישות אחרות על שם המשתמש והסיסמה (אורך, סמלים מותרים וכו').

2.5.2. לאחר ההרשמה, המשתמש יוכל להכנס לחשבונו באמצעות אמצעי אימות חלופיים המחליפים את הסיסמה שנבחרה קודם לכן. אמצעים חלופיים אלו יהיו זמינים לאחר הפעלת אפשרות אימות בעלת שני גורמים, באמצעות ממשק ניהול חשבון המשתמש.

2.6. המשתמש יהיה אחראי לבטיחותם של אמצעי הגישה שנבחרו לחשבונו ולסודיותם של אמצעים אלו. המשתמש יהיה אחראי על כל הפעולות (ועל השלכותיהן) בנעשות עם או בשירותי Yandex באמצעות חשבון המשתמש, כולל העברה, מרצונו האישי של המשתמש, של המידע הנדרש כדי לגשת לחשבון המשתמש, לצדדים שלישיים בהתאם לכל תנאי (כולל חוזים או הסכמים). כל פעולה ב- Yandex או בשירותיה שנעשת באמצעות חשבון המשתמש תיחשב ככזאת שנעשתה על ידי המשתמש עצמו, למעט במקרים בהם המשתמש, כפי שצויין בסעיף 2.6 לעיל,יודיע ל- Yandex על גישה לא מורשית לשירותי Yandex באמצעות חשבון המשתמש ו / או הפרת סודיות אחרת (הפרה לכאורה) של אמצעי הכנסיה שנבחרו עבור חשבון שלו / שלה (סיסמה או אמצעי אימות בעל שני גורמים).

2.7. המשתמש יודיע ל- Yandex באופן מיידי על כל מקרה גישה לא מורשית (לא מורשת על-ידי המשתמש) לשירותי Yandex באמצעות חשבון המשתמש ו / או כל הפרת סודיות (הפרה לכאורה) של אמצעי הגישה שנבחר עבור החשבון שלו / שלה. מטעמי אבטחה, על המשתמש לבצע יציאה מאובטחת לאחר השלמת כל פעולה (כפתור היציאה) עם שירותי Yandex. Yandex לא תשא אחריות על כל אובדן או נזק פוטנציאלי שיגרם למידע וכן על כל ההשלכות האחרות שינבעו כתוצאה מאי היכולת של המשתמש לעמוד בתנאי זה של הסכם זה.

2.8. שימוש בחשבון על ידי המשתמש.

2.8.1. המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור שנית או להשתמש לכל מטרה מסחרית בכל חלק משירותי Yandex (לרבות התוכן הזמין למשתמש דרך השירותים) או גישה לשירותי Yandex, למעט כאשר הדבר מורשה על ידי Yandex או כשהדבר מצוין במפורש בהסכם המשתמש עבור כל שירות Yandex.

2.8.2. קטגוריות מסוימות של חשבונות המשתמשים עשויות להגביל או לבטל את השימוש בשירותי Yandex מסוימים או בחלק מהאפשרויות שלהם, אם הדבר נדרש בהתאם לתנאי הרישום או תנאי המשתמש המסדירים שירותים אלו.

2.9. סיוםחשבון. Yandex עשויה לחסום או למחוק את חשבון המשתמש וכן לאסור גישה דרך חשבון כלשהו לשירותים מסוימים של Yandex ולמחוק כל תוכן שהו מבלי מתן סיבות על כך, לרבות במקרה שהמשתמש מפר את תנאי הסכם זה ואת התנאים של כל מסמך המפורט בסעיף 1.3 לעיל; וכמו כן במקרה של אי שימוש בשירות, כולל במקרים כדלקמן:

2.9.1. תיבת הדואר ב- Yandex.Mail תמחקת אם המשתמש אינו משתמש בה במשך 24 חודשים.

2.10. מחיקת חשבון משתמש.

2.10.1. המשתמש רשאי בכל עת למחוק את החשבון שלו מכל שירותי Yandex, או במידה ויש אפשרות כזו, לסיים את השימוש בחשבון בגין שירותים מסוימים.

2.10.2. חשבון ימחק על ידי Yandex כדלקמן:

2.10.2.1. חשבון יחסם למשך חודש; במשך תקופה זו המשתמש לא יוכל לגשת לחשבונו, בעוד שתוכן שפורסם באמצעות חשבון זה עשוי להימחק;

2.10.2.2. אם במהלך תקופה זו חשבון המשתמש ישוחזר, אפשרות גישת המשתמש לחשבון תחודש גם כן, אך ייתכן שהתוכן שפורסם באמצעות חשבון כזה לא ישוחזר;

2.10.2.3. אם במהלך תקופה זו, חשבון המשתמש לא ישוחזר, כל התוכן שפורסם באמצעות חשבון זה יימחק, ושם המשתמש יהיה זמין למשתמשים אחרים. מרגע זה, שחזור החשבון או כל מידע קשור, וכן גישה לשירותי Yandex באצעות החשבון לא יהיו זמינים.

2.10.3. הנוהל המתואר בסעיפים 2.10.2.1, 2.10.2.2., 2.10.2.3 לעיל (למעט זמינות שם המתמש למשתמשים אחרים) יחול גם על איסור גישה לשירותים מסוימים גם באמצעות כל חשבון אחר.

3. הוראות שימוש כללי ואחסון

3.1. Yandex עשויV להטיל הגבלות על השימוש בשירותים עבור כל המשתמשים או על קטגוריית משתמשים מסוימת (בהתאם למיקום המשתמש, שפת השירות וכו'), לרבות: זמינות / אי זמינות של פונקציות שירות מסוימות, תקופת אחסון הודעות בשירות Yandex.Mail וכל תוכן אחר, את מספר ההודעות המרבי שמשתמש רשום אחד יכול לשלוח או לקבל, הגודל המרבי של הודעה אלקטרונית או שטח הדיסק המרבי, המספר השימושים המרבי בשירות בתקופה מסוימת, התקופה מקסימלית לאחסון תוכן, הפרמטרים המיוחדים של התוכן שניתן להוריד, וכו'. Yandex עשויה לאסור בקשות אוטומטיות לשרתים שלה, וגם את קבלת מידע שנוצר באופן אוטומטי (לדוגמה, דואר זבל אלקטרוני).

במטרות הגנת ציוד משתמש וציוד אישי, Yandex רשאי להגביל קבלה ומסירה של הודעות כלשהן למשתמש, כאשר הודעות האלה מכילות תוכנות מזיקות או קוד, או כאשר אמצעים אוטומטיים של סינון והגנה נגד וירוסים של Yandex קבעו קיום תוכנות מזיקות כאלה או קוד בהודעות שצוינו. נחשב שמשתמש קיבל הודעה ומסכים לכך, שבמטרות שצוינו, Yandex רשאי לבצע ניתוח וחקירה של תוכנות מזיקות וקוד כאלה, הנמצאים בהודעות שצוינו, לשיפור איכות העבודה של אמצעים אוטומטיים של סינון והגנה נגד וירוסים של Yandex.

3.2. ל- Yandex יש את הזכות לשלוח הודעות מידע למשתמשים. עם השימוש בשירותים של Yandex, המשתמש מסכים לקבל הודעות פרסום בהתאם לפרק 1, סעיף 18 לחוק "הפרסום". למשתמש יש זכות לדחות את קבלת הודעות הפרסום, באמצעות פונקציית השירות המתאימה, שבמסגרתנ או בהקשר אליה קיבל המשתמש הודעות פרסומם.

המשתמש נותן בזאת את הסכמתו ליאנדקס (Yandex) להודיע למשתמשים אחרים בשירות על פרסומים חדשים ועל כל הפעולות שננקטו על ידו ביחס לתוכן של משתמשים אחרים וכן פעילויות אחרות שביצע על ידו במסגרת השירות.

3.3. למטרת שיפור איכות השירותים, Yandex עשויה לבקש מהמשתמש להאשיר משוב ולספר את חוות דעתו בנוגע לנושאים שונים, ע"י שליחת הודעת מידע לאחר ביקורו החוזר של המשתמש בשירות. ניתן להשתמש בחוות הדעת ובמשובים שנאספו ליצירת נתונים סטטיסטיים, שניתן להשתמש בהם בשירותי Yandex. Yandex יכולה גם לפרסם את המשוב שנשלח על ידי המשתמש באמצעות החשבונו בשירותי Yandex או בשירותים של שותפי Yandex, עם או בלי ציוןשם המשתמש (קוד ההתחברות). בעת כתיבת המשוב, המשתמש מתחייב לציית לדרישות של הסכם זה, כולל הדרישות שנקבעו ב סעיף 5של הסכם זה.

4. תוכן משתמש

4.1.המשתמש יהיה אחראי על כך שכל התוכן שיפורסם על ידיו יעמוד בדרישות המשפטיות הרלוונטיות; לרבות אחריות לצדדים שלישיים, במקרה שהמשתמש פרסם תוכןאו נושא כלשהו שפוגע בזכויות ובאינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים אלו; לרבות בעלות על זכויות על רכוש לא-השקעתי של מחברים, זכויות רכוש רוחני אחרות של צדדים שלישיים ו / או עבירות על נכסים בלתי-מוחשיים אחרים.

4.2.המשתמש מאשר ומסכים כי Yandex אינה מחוייבת לבקר על התוכן שמפורסם ו / או מופץ על ידי המשתמש באמצעות שירותי Yandex ושל- Yandex יש את הזכות (אך היא לא תהיה מחוייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאסור על המשתמש לפרסם ו / או להפיץ תוכן; או רשאית להסיר כל תוכן הזמין באמצעות שירותי Yandex. המשתמש מאשר ומסכים כי עליו לבצע האופן עצמאי הערכה של הסיכונים הקשורים לשימוש בתוכן, לרבות אמינותו, תקיפותו או שימושיותו.

4.3.המשתמש מאשר ומסכים לכך שטכנולוגיות תפעול השירות עשויות לדרוש מ- Yandex לשכפל (להעתיק) את תוכן המשתמש ; וכמו כן גם לכך ש- Yandex תעבד אתתוכן המשתמש לצורך עמידה בדרישות הטכניות של שירותים מסוימים.

5. תנאי השימוש בשירות Yandex

5.1. המשתמש יישא אחריות בפני צדדים שלישיים על כל פעולה הקשורה לשימוש בשירות, לרבות פעולות שיגרמו להפרת הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של צדדים שלישיים, וכן על עמידה בחוקים בעת השימוש בשירות.

5.2. בעת השימוש בשירות Yandex, למשתמש אסור:

5.2.1. להוריד, לשלוח, להעביר או לפרסם ו / או להפיץ בכל דרך שהיא תוכן בלתי חוקי, מזיק, משמיץ, לא מוסרי או מפר זכויות רכוש רוחני, או כזה שמקדם שנאה ו / או אפליה על רקע גזעני, אתני, מיני, דתי או חברתי או תוכן שהינו מעליב כלפי בן-אדם ו / או ארגון כשלהו;

5.2.2. להפר זכויות של צד שלישי, לרבות קטינים ו / או לגרום לכל נזק בכל דרך שהיא;

5.2.3. להתחזות לאדם אחר או נציג ארגון ו / או קהילה כלשהי, ללא הסמכתה לכך, כולל לעובדי Yandex, מנהלי פורומים, בעלי אתרי אינטרנט; וליישם צורות ושיטות אחרות של ייצוג בלתי חוקי של אנשים אחרים באינטרנט, וכן להטעות משתמשים אחרים ואת Yandex בנוגע לתכונות ומאפיינים של נושאים או חפצים כלפשהם;

5.2.4. להוריד, לשלוח, להעביר או לפרסם ו / או להפיץ תוכן בכל דרך שהיא, אם הדבר לא מורשה על פי משפט או חוזה;

5.2.5. להוריד, לשלוח, להעביר או לפרסם = ו / או להפיץ בכל דרך שהיא מידע פרסומי בלתי מורשה, ספאם (כולל דואר זבל), רשימות כתובות דואר אלקטרוני של אנשים אחרים, תרמיות פירמידה, שיווק רב-שכבתי (MLM), מערכות הרווחה באינטרנט ועסקי דוא"ל, מכתבי שרשרת וכמו כן להשתמש בשירות Yandex למטרת השתתפות בכל אחד מהדברים שצויינו לעיל;

5.2.6. להוריד, לשלוח, להעביר או לפרסם ו / או להפיץ בכל דרך שהיא חומרים המכילים וירוסים או קודי מחשב אחרים, קבצים או תכניות שנועדו להפר, להרוס או להגביל את פעולתו של מחשב או ציוד טלקומוניקציה כלשהוא, או תוכנות ומספרים סידוריים שמאפשרים גישה לא מורשית לתוכניות מסחריות ותוכניות ייצור; וכמו כן שמות משתמשים, סיסמאות ואמצעים אחרים לקבלת גישה מורשית למשאבים מקוונים שניתנים בתשלום; או פרסום קישורים למידע זה;

5.2.7. לאסוף ולאחסן מידע אישי של אנשים אחרים ללא אישור מתאים לכך;

5.2.8. להפריע לפעולתם הרגילה של האתרים והשירותים של Yandex;

5.2.9. לסייע בכל פעולה שמטרתה להפר מגבלות ואיסורים כלשהם, המוטלים על ידי הסכם זה;

5.2.10. להפר בדרך תקנים משפטיים כלשהם, לרבות המשפט הבינלאומי.

6. זכויות בלעדיות לשירותים ולתכנים

6.1. כל האובייקטים הזמינים דרך שירותי Yandex, הכוללים אלמנטים עיצוביים, טקסט, גרפיקה, איורים, וידאו, תוכנות, מאגרי מידע, מוסיקה, פסקולים וחפצים אחרים (להלן: – "תוכן השירות") וכן כל תוכן שפורסם בשירותי Yandex הינו רכושו הבלעדי של משתמשי Yandexובעלי זכויות אחרים.

6.2. ניתן להשתמש ברכיבי התוכן והשירותים רק באמצעות הפונקציות שמציע שירות מסוים. אין להשתמש באלמנטים של תוכן שירותי Yandex וכן בכל תוכן שפורסם בשירותי Yandex בכל דרך אחרת ללא הסכמתם המוקדמת של הבעלים. המונח "שימוש" כולל העתקה, שכפול, עיבוד והפצה על בסיס כלשהו, ייצוג במסגרת וכו'. יציאים מן הכלל יהוו מקרים הקבועים על פי חוקי רוסיה או תנאי השימוש בשירותי Yandex מסוימים.

שימוש אישי שאינו מסחרי באלמנטי תוכן השירותוכל תוכן אחר שיעשה על ידי המשתמש, יהיה מורשה עם שימור כל סימני זכויות היוצרים, זכויות קשורות, סימנים מסחריים, הודעות של זכויות יוצרים, שימור שם (שם בדוי) של המחבר / בעל הזכות ללא כל שינוי, ושימור של אובייקט זה ללא שינוי. יציאים מן הכלל יהוו מקרים הקבועים על פי המשפט הרוסי או תנאי השימוש בשירותי Yandex מסוימים.

7. אתרים ותכנים של צד שלישי

7.1. שירותי Yandex עשויים להכיל קישורים לאתרים אחרים (אתרי צד שלישי). צדדים שלישיים אלו והתכנים שלהם אינם מאומתים על ידי Yandex כאלה שעומדים בדרישות כלשהן (תוקף, שלמות, דיוק וכו'). Yandex לא תהיה אחראית על מידע או חומר שיפורסם באתרי צד שלישי,שאליהם המשתמש יכול לגשת דרך השירותים, לרבות כל חוות דעת, הצהרה, פרסום וכד' שימצאו באתרי צד שלישי אלו; וכן על זמינותם של אתרי אינטרנט אלו או התוכן והשלכות השימוש בהן שעשויות להגרם למשתמש.

7.2. קישור (בכל פורמט) לכל אתר, מוצר, שירות, מידע מסחרי או לא מסחרי שמתפרסם באתר לא ייחשבו כאישור או המלצתם של מוצרים אלו (שירותים, פעילויות) על ידי Yandex, אלא אם הדבר צוין במפורש במשאבי Yandex.

8. פרסום בשירותי Yandex

8.1. Yandex תהיה אחראית לפרסום בשירותי Yandex במידה שתיקבע על פי המשפט הרוסיה.

9. אין הבטחת, הגבלת אחריות

9.1. המשתמש משתמש בשירותי Yandex על אחריותו האישית בלבד. השירותים מסופקים כפי שהם. Yandex אינה נושאת אחריות, לרבות לעמידת השירותים במטרות המשתמש;

9.2. Yandex אינה מבטיחה שהשירותים עומדים / יעמדו בדרישות המשתמש; שהשירותים יסופקו ללא הפרעות, באופן מידי, בר קיימה וללא שגיאות; שהתוצאות המתקבלות עם השימוש בשירותים הן מדויקות ואמינות, וניתן להשתמש בהן לכל מטרה או בכל דרך שהיא (למשל, לצורך זיהוי ו / או אימות של עובדות כלשהן); שאיכות המוצר, השירות, המידע וכו' שקיבל באמצעות השירותים תעמוד בציפיות המשתמש;

9.3. על המשתמש להשתמש בכל מידע ו / או חומר (לרבות תוכנות להורדה, הודעות, הוראות והנחיות למיניהן וכו') שאליו הוא ניגש באמצעות שירותי Yandex על אחריותו האישית בלבד, והמשתמש יהיה אחראי לכל ההשלכות האפשריות של שימוש במידע ו / או חומרים כאמור; לרבות נזק שנגרם למחשב המשתמש או לצדדים שלישיים, אובדן מידע או נזק אחר;

9.4. Yandex לא תהיה אחראית על כל הפסדים הנובעים מהשימוש בשירותי Yandex או בחלקים / בפונקציות נפרדות של השירות;

9.5. בכל הנסיבות, חבות Yandex, על פי סעיף 15 לקוד האזרחי של רוסיה, תהיה מוגבלת ל- 10,000 (עשרת אלפים) רובלים רוסים, אשר תוטל במקרה של האשמה בפעולות כלשהן.

10. הוראות אחרות

10.1. הסכם זה הינו הסכם בין המשתמש לבין Yandex בנוגע לנוהל השימוש בשירותים, והוא יחליף את כל ההסכמים הקודמים שנעשו בין המשתמש לבין Yandex.

10.2. הסכם זה יוסדר ויפורש על פי משפט הפדרציה הרוסית. כל עניינים שאינם מוסדרים בזאת יוסדרו על פי המשפט הרוסי. כל המחלוקות הנובעות מהיחסים המוסדרים בהסכם זה יוסדרו כפי שנקבע במשפט הרוסי החל בהתאם לתקנים המשפטיים הרוסיים. בכל חלקי הסכם זה, אלא אם כן צוין אחרת, המונח "משפט" פירושו חוקי הפדרציה הרוסית וכן חוקי המדינה בה ממוקם המשתמש.

10.3. בשל העובדה כי השירותים המפורטים בהסכם זה ניתנים ללא תשלום, סטנדרטי הגנת זכויות הצרכן על פי דיני המשפט הרוסי לא יחולו על היחסים בין המשתמש לבין Yandex.

10.4. שום דבר בהסכם זה לא יתפרש כסוכנות, שותפות, פעילות הדדית, העסקה או כל יחסים אחרים שאינם מוזכרים במפורש בהסכם זה.

10.5. אם מסיבה כלשהי, אחת או יותר מהוראות הסכם זה יוכרזו כבלתי חוקיות או בלתי ניתנות לאכיפה, הדבר לא ישפיע על תוקפן או יכולת אכיפתן של שאר הוראות ההסכם.

10.6. אי פעילותה של Yandex במקרה של הפרת על ידי הוראות הסכם זה ע"י המשתמש או כל משתמש אחר עפ"י הסכם זה, לא תשלול מ- Yandex את הזכות להגן על האינטרסים שלה בעתיד והדבר לא יתפרש כוויתורה של Yandex על הזכויותיה במקרה של הפרות דומות או זהות כלשהן בעתיד.

10.7. הסכם זה נעשה בשפה הרוסית, ובמקרים מסוימים ניתן יהיה לספקו למשתמש לבחינה בשפה אחרת. במקרה של הבדלים כלשהם בין הנוסח הרוסי של הסכם זה לבין נוסח הסכם זה בכל שפה אחרת, הנוסח בשפה הרוסית יהיה המכריע.

תאריך פרסום: 25.06.2019

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/28012019

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/04062018

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/04052017

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/25112015

גרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/03022015

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/17102014

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/26042012

גרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/05042012

הגרסה הקודמת של המסמך: https://yandex.com/legal/rules/20092011