Yandex’i Teenuste Kasutaja kokkulepe

1. Üldsätted

1.1. OÜ YANDEX (edaspidi Yandex) pakub Interneti võrgu kasutajale (edaspidi Kasutaja) kasutada oma teenuseid käesolevas Kasutamiskokkuleppes toodud tingimustel (edaspidi Kokkulepe, KK). Leping jõustub selle tingimustega Kasutaja poolt nõusoleku andmise momendist alates Kokkuleppe p.1.4. ettenähtud tingimuste korras.

1.2. Yandex pakub Kasutajatele laias valikus teenuseid, sealhulgas navigatsiooni -, side -, otsingu -, majutus ja mitmesuguse info ja materjalide (sisu)salvestamis-, sisu isikustamise, ostude tegemise jne vahendeid. Kõik käesoleval hetkel olemasolevad teenused, nende igasugune arenemine ja/või uute teenuste lisamine on käesoleva Kokkuleppe esemeks.

1.3. Yandex’i teenuste kasutamine reguleeritakse käesoleva Kokkuleppe, Yandex’i otsingumootori kasutamisloa (https://yandex.com/legal/termsofuse_et), privaatsuspoliitika (https://yandex.com/legal/confidential_et), aga samuti ka üksikute teenuste kasutustingimustega. Kokkulepe võib olla muudetud Yandex’i poolt ilma erihoiatuseta, uus Kokkuleppe redaktsioon jõustub alates selle avaldamise hetkest Interneti võrgus käesolevas lõigus toodud aadressil, juhul kui muu ei ole ette nähtud uue Kokkuleppe redaktsiooniga. KK kehtiv redaktsioon on alati saadaval aadressilt: https://yandex.com/legal/rules.

1.4. Alustades mistahes teenuse/selle üksikute funktsioonide kasutamist, või läbides registreerimise protseduuri loetakse Kasutaja nõustunuks Kokkuleppe tingimustega täies ulatuses, ilma eranditeta. Ülalnimetatud dokumentide mistahes sätetega mittenõustumisel ei ole Kasutajal õigust Teenust kasutada. Juhul kui Yandex’i poolt on tehtud mingeid käesolevate Tingimuste p.1.3. ettenähtud muudatused, millega Kasutaja ei ole nõus, on ta kohustatud Teenuse kasutamist lõpetama.

2. Kasutaja registreerimine. Kasutaja kasutajakonto

2.1. Mõningate Yandex’i teenuste või teenuste mõnede üksikute funktsioonide kasutamiseks tuleb Kasutajal läbida registreerimise protseduuri, mille tulemusena luuakse Kasutaja jaoks ainulaadne kasutajakonto.

2.2. Registreerimisel Kasutaja kohustub andma tõest ja täielikku infot enda kohta registreerimisvormis toodud küsimustes ning säilitada selle info ajakohasust. Juhul kui Kasutaja esitab enda kohta valeandmeid või kui Yandex’il on põhjust arvata, et Kasutaja poolt esitatud teave on mittetäielik või väär, on Yandex’il õigus omal äranägemisel kas ära blokeerida või kustuda Kasutaja kasutajakonto või keelata Kasutajal oma teenuste (või nende üksikute funktsioonide)kasutamisest.

Registreerimisel võib Kasutaja üles laadida pildi oma profiilile (profiilipilt). Üles laetud pilt võib olla kuvatud Kasutaja poolt materjalide postitamisel, Yandex´i teenuste kasutamise raames. Profiilipilt peab vastama antud Kokkuleppe 4. punkti nõuetele.

Juhul, kui kasutatakse profiilipildina Kasutaja pilti, Kasutaja on teadlik ja nõustub, et Yandex´il on õigus avaldada ja edaspidi kasutada Kasutaja pilti Yandex´i teenuse kasutamiseks, reklaamitoodetes, ettevõtte blogides ja Yandex´i siduvressursside profiilides.

2.3. Yandex jätab endale õiguse mis tahes ajal nõuda Kasutajalt registreerimisel toodud täpsustatud andmete kinnitust, ning nõuda seoses sellega tõendavad dokumendid (täpsemalt - isikut tõendavad dokumendid), mille eiramine Yandex’i äranägemisel võib olla võrdsustatud ebaõige teabe andmisega ning mis põhjustab Kokkuleppe p. 2.2. ettenähtud tagajärjed. Juhul kui Kasutaja poolt esitatud dokumentides olevad andmed ei vasta registreerimisel esitatud andmetele, aga samuti juhul, kui registreerumisel esitatud andmed ei võimalda kasutajat tuvastada, on Yandex’il õigus keelduda Kasutajale juurdepääsu andmisest kasutajakontole ja Yandex’i teenuste kasutamisele.

2.4. Kasutajakontos sisalduv Kasutaja isiklik info salvestatakse ja töödeldatakse Yandex’i poolt privaatsuspoliitika tingimustele vastavalt (https://yandex.com/legal/confidential_et).

2.5. Kasutaja kasutajakonto liigipääsuvahendid.

2.5.1. Registreerimisel Kasutaja ise valib endale kasutajanime (ja kordumatu iseloomuga Kasutajakonto nimetus) ja salasõna kasutajakontole juurdepääsu tagamiseks. Yandex’il on õigusära keelata teatud kasutajanimede kasutamine, aga samuti kehtestada nõuded kasutajanime ja salasõna vastu (pikkus, võimalikud kasutatavad sümbolid jne).

2.5.2. Pärast kasutajakonto registreerimist on Kasutajal võimalus hakata kasutama alternatiivse autentimise vahendi oma kasutajakontole liigipääsu tagamiseks, asendades sellega määratud sanasõna. Juurdepääs sellise vahendi juurde toimub kahefaasilise identifitseerimise kaudu Kasutaja kasutajakonto haldusliideses.

2.5.3 Pärast Kasutaja sisenemist oma kontosse, Kasutaja poolt oma seadmesse sisendatud konto andmed võivad olla autmaatselt salvestatud seadme brauseris, kuni Kasutaja lõpetab töö oma kontos, ja ei nõuta lisateavet kontole juurdepääsuks igal Yandex'i teenuste kasutamisel.

Automaatselt seadme brauseris salvestatud Kasutaja konto andmeid võidakse kasutada ligipääsuks Yandex'i teenustele, sealhulgas selle sidusettevõttete (sealhulgas, YANDEX LLC-iga samasse kontserni kuuluvate) teenustele, veebilehtedele, rakendustele ja muudele tarkvaratoodetele ning teenusele "Beru" (https://beru.ru), välja arvates juhtudel, mis on märgitud käesoleva Lepingu p. 2.8.2.

2.6. Kasutaja ise kannab vastutust tema poolt valitud kasutajakonto juurdepääsuvahendite turvalisuse eest (äraarvamise vastupidavus), aga samuti ise tagab nende konfidentsiaalsust. Kasutaja ise kannab vastutust kõikide toimingute (aga samuti ka nende tagajärgede) eest Yandex’i teenuste kasutamisel või raames Kasutaja kasutajakonto all, sealhulgas Kasutaja poolt Kasutaja kasutajakonto juurdepääsuandmete vabatahtliku üleandmise juhud kolmandatele isikutele mistahes tingimustel (sealhulgas lepingute või kokkulepete alusel). Seejuures kõik Yandex’i teenuste kasutamisega või raames tehtud toimingud loetakse tehtuks Kasutaja enda poolt, välja arvatud juhul, kui p.2.7. Ettenähtud korras Kasutaja on teavitanud Yandex’it Yandex’i teenustele lubamatu juurdepääsu kohta Kasutaja kasutajakonto kasutamisega ja/või iga muu oma kasutajakonto juurdepääsuvahendite (salasõna või kahefaasilise identifitseerimise) privaatsuse rikkumise (kahtluse rikkumise kohta).

2.7. Kasutaja on kohustatud koheselt teatama Yandex’ile iga lubamatu (Kasutaja poolt mittelubatud) Yandex’i teenuste juurdepääsu juhtumite kohta Kasutaja kasutajakonto kasutamisega ja/või iga oma kasutajakonto juurdepääsu vahendite konfidentsiaalsuserikkumise kohta (kahtluse rikkumise kohta). Turvalisuse eesmärgil Kasutaja peab ise teostama oma kontoga ohutu töö lõpetamist (nupp „Välju“) pärast iga Yandex’i teenuste sessiooni töölõpetamist. Yandex ei vastuta võimaliku andmete kaotsimineku või rikkumise eest, aga samuti teiste mistahes laadi tagajärgede eest, mis võib toimuda Kasutaja poolt Kokkuleppe selle osa sätete rikkumise tõttu.

2.8. Kasutaja poolt oma kasutajakonto kasutamine.

2.8.1. Kasutajal ei ole õigust reprodutseerida, korrata ja kopeerida, müüa ja edasi müüa, aga samuti kasutada mistahes ärilisel eesmärgil mistahes Yandex’i teenuste osa (sh sisu, mis on saadaval Kasutajale teenuste kaudu), või neile juurdepääsu, välja arvatud juhul, kui Kasutaja on saanud sellekohase loa Yandex’ilt, või kui see on sõnaselgelt ette nähtud mingi teenuse kasutaja kokkuleppega.

2.8.2. Mõnedele kasutajakontode kategooriatele võidakse piirata või ära keelta mõnede Yandex’i teenuste kasutamist, juhul, kui see on ette nähtud registreerimisel, või ühe või teise teenuse kasutamistingimustega.

2.9. Registreerimise lõpetamine. Yandex’il on õigus blokeerida või kustutada Kasutaja kasutajakonto, samuti keelata juurdepääsu kindla kasutajakonto kasutamisel teatud Yandex’i teenustele, ning kustutada mistahes sisu ilma selgitusteta, sealhulgas juhul, kui Kasutaja rikub Kokkuleppe või muude Kokkuleppe p. 1.3. ettenähtud dokumentide tingimusi, aga samuti vastava teenuse mittekasutamise juhul, eelkõige:

2.9.1. Yandex.Mail teenuse serveril asuv postkast kustutatakse juhul, kui Kasutaja pole seda kasutanud enam kui 24 kuud.

2.10. Kasutaja kasutajakonto kustutamine.

2.10.1. Kasutajal on õigus igal ajal kustutada oma kasutajakonto Yandex’i kõikidest teenustest, või vastava funktsiooni olemasolul mõnede nende suhtes selle tegevuse ära lõpetada.

2.10.2. Kasutajakonto kustutamine Yandex’i poolt toimub järgmises korras:

2.10.2.1. konto blokeeritakse tähtajaga üks kuu, mille jooksul Kasutaja juurdepääs oma kasutajakonto juurde muutub võimatuks, seejuures sellise kasutajakonto abil avaldatud sisu võib olla ära kustutatud;

2.10.2.2. juhul kui eelpool nimetatud tähtaja jooksul Kasutaja kasutajakonto taastatakse, taastub ka juurdepääs kasutajakonto juurde Kasutaja jaoks, kuid sisu, mis on avaldatud selle abil, taastamisele ei kuulu;

2.10.2.3. juhul kui eelpool nimetatud tähtaja jooksul Kasutaja kasutajakonto ei taastata, kõik Kasutaja poolt selle abil avaldatud sisu kuulub kustutamisele, ning kasutajanimi antakse kasutamiseks teistele kasutajatele. Sellest hetkest alates kasutajakonto, mistahes sellega seotud info, aga samuti ka juurdepääsu Yandex’i teenuste juurde taastamine ei ole enam võimalikud.

2.10.3. Eelpool Kokkuleppe punktides 2.10.2.1., 2.10.2.2., 2.10.2.3. toodud (välja arvatud kasutajanime teistele kasutajatele kasutamise võimaluse) kord on kohaldatav ka kindla kasutajanimega juudepääsu piiramisel teatud teenustele.

3. Üldsätted kasutamise ja hoiustamise kohta

3.1. Yandex on õigus kehtestada teenuse kasutamise piiranguid kõigile Kasutajatele, või Kasutajate üksikutele kategooriatele (sõltuvalt Kasutaja asukohast , teenuse esitamise keelest jne), sealhulgas: teenuse üksikute funktsioonide olemasolu/puudumine, Yandex.Mail teenuse e-kirjade, mistahes muu sisu säilitamise tähtaeg, sõnumite maksimaalne arv, mida saab saata või vastu võtta ühe registreeritud kasutaja kohta, e-kirja või kettaruumi maksimaalne suurus, maksimaalne teenuse külastuste arv määratud aja jooksul, maksimaalne sisu säilivusaeg, allalaaditava sisu parameetrid jne. Yandex võib keelata automaatset pöördumist oma teenustele, samuti lõpetada mistahes automaatselt genereeritud info vastuvõttu (näiteks e-posti rämpsposti).

Yandex'il on Kasutaja ja oma seadmete kaitsmise eesmärgil õigus piirata mistahes sõnumite vastuvõtmist ja nende kohaletoimetamist Kasutajale, kui sellised sõnumid sisaldavad kahjustavaid programme või koodi, või kui Yandex'i automaatse filtreerimisvahendid ja viirusevastane kaitse on määranud selliste kahjutoovate programmide või koodide olemasolu sõnumites. Kasutaja on teavitatud ja on nõus sellega, et Yandex'il on nimetatud eesmärkidel õigus teostada sellistes sõnumites olevate kahjustavate programmide ja koodide analüüsi ja uurimist selleks, et parandada Yandex'i automaatse filtreerimisvahendite ja viirusevastase kaitse töökvaliteeti.

3.2. Yandex’il on õigus saata oma kasutajatele infosõnumeid. Kasutades Yandex’i teenuseid, Kasutaja on ka vastavalt Föderaalseaduse „Reklaami kohta“ art. 18 lg. 1 annab oma nõusoleku reklaamiiseloomuga sõnumite saamiseks. Kasutajal on õigus reklaamiiseloomuga sõnumite vastuvõtmisest ära keelduda kasutades selle teenuse funktsionaalsust, mille raames või seoses millega on kasutaja poolt reklaamiiseloomuga sõnumid kättesaadud.

Kasutaja väljendab Yandex'ile nõusolekut teiste Teenuse kasutajate teavitamiseks tema uute publikatsioonide postitamisest, tema poolt teiste Kasutajate Sisu suhtes teostatud tegevustest ja ka muust tema aktiivsuset Teenuse raames.

3.3. Yandex’i teenuste parandamiseks on Yandex’il õigus teostada Kasutajate tagasiside ja arvamuste kogumist erinevatel teemadel, saates Kasutajale infosõnumi korralisel visiidil. Kogutud arvamusi ja kommentaare saab kasutada statistiliste andmete moodustamiseks, mida saab kasutada Yandex’i teenustes. Kasutaja tema kasutajakonto abil jäetud kommentarid võidakse kasutada Yandex’i poolt Yandex’i teenustes või Yandex’iga liitunud teenustes nii Kasutaja nime (kasutajanime) äranäitamisega kui ka selle mainimata. Kommentaare kirjutades kohustub Kasutaja juhinduma käesoleva Kokkuleppe (sealhulgas ka Kokkuleppe p. 5 toodud) nõuetega.

4. Kasutaja sisu

4.1. Kasutaja isiklikult kannab vastutust Kasutaja poolt avaldatava sisu vastavuse eest kehtiva seadusandluse nõuetele,sh vastutus kolmandate isikute ees juhul, kui Kasutaja poolt ühe või teise sisu avaldamine või selle sisu rikkub kolmandate isikute õigusi ja seaduslike huve, sealhulgas autorite isiklikud mittevaralised õigused, kolmandate isikute muud mittevaralised õigused, ja/või rikkub nendele kuuluvaid mittevaralisi hüve.

4.2. Kasutaja kinnitab ja nõustub sellega, et Yandex’il ei ole kohustust üle vaadata mistahes liiki sisu, mis on avaldatav ja/või levitatav Kasutaja poolt Yandex’i teenuste kaudu, aga samuti seda, et Yandex’il õigus (kuid mitte kohustus) omal äranägemisel keelduda Kasutajal tema poolt avaldatava /levitava sisu avaldamisel või eemaldada mistahes sisu, mis on saadaval Yandex’i teenuste kaudu. Kasutaja on teadlik ja nõustub sellega, et ta peab ise hindama kõiki riske, mis on seotud sisu kasutamisega, sealhulgas selle sisu usaldusväärsuse, terviklikkuse ja kasulikkuse hindamist.

4.3. Kasutaja mõistab ja nõustub sellega, et teenuste töötehnoloogia võib nõuda Kasutaja sisu kopeerimist (paljundamist) Yandex’i poolt, aga samuti selle Yandex’i poolt ümbertöötlemist phe või teise teenuse nõuete vastavuse eesmärkidel.

5. Yandex’i teenuste kasutamistingimused

5.1. Kasutaja ise kannab vastutust kolmandate isikute ees oma tegevuse eest, mis on seotud Teenuse kasutamisega, sealhulgas juhul, kui need põhjustavad kolmandate isikute õiguste ja seaduslike huvide rikkumisi, aga samuti seadusandluse nõuete järgimise eest Teenuse kasutamisel.

5.2. Yandex’i teenuste kasutamisel Kasutajal ei ole õigust:

5.2.1. alla laadida, ära saata, edastada või muul viisil asetada ja/või levitada oma sisu, mis on ebaseaduslik, kahjulik, laimav, rikub moraali, on vägivalla ja julmuse propagandaks, rikub intellektuaalomandi õigusi, propageerib vihkamist ja/või inimeste diskrimineerimist rassi, rahvuse, soo, usu, sotsiaalse seisundi alusel, sisaldab solvanguid mistahes üksikisikute või organisatsioonide suhtes, sisaldab pornograafia, laste erootika elemente (või on pornograafia propaganda), kujutab endast seksuaalse iseloomuga teenuste reklaami (või on seksuaalse iseloomuga teenuste propaganda) (sealhulgas maskeerunud muud teenuste all), selgitab narkootiliste ainete või nende analoogide, lõhkeainete või muu relva tegemise, kasutamise või muu kasutamise korra;;

5.2.2. rikkuda kolmandate isikute (sh alaealiste isikute) õigusi ja/või tekitada neile kahju mistahes vormis;

5.2.3. esindada ennast teise isiku või organisatsiooni ja/või kogukonna esindajana ilma selleks piisavaid õigusi omamata, sealhulgas Yandex’i töötajatena, foorumi moderaatoritena, veebilehe omanikuna, aga samuti kasutada teiste isikute muud ebaseaduslikud esindamisvormid ja –viisid, aga samuti viia eksitusse kasutajaid või Yandex’it mistahes subjektide või objektide omadusi ja eripärasuste kohta;

5.2.4. alla laadida, ära saata, edastada või muul viisil asetada ja/või levitada sisu, sellistele toimingutele õigusi mitte omades seadusandluse kohaselt või mistahes lepingulistest suhtetest lähtuvalt;

5.2.5. alla laadida, ära saata, edastada või muul viisil asetada ja/või levitada mitte lubatud erimoel reklaamimiseks mõeldud infot, rämpsposti (sh otsingu oma), teiste isikute e-posti aadresside nimekirju, püramiidide, mitmetasandiliste (võrgu-) marketingu (MLM) skeeme, internet süsteemi-töötasu ja e-mail-ettevõtte e-postiaadresse, „ahelkirju“, aga samuti kasutada Yandex’i teenuseid nende üritustes osalemiseks, ainult selleks, et ümber suunata kasutajaid teiste domeenide veebilehtedele;

5.2.6. alla laadida, ära saata, edastada või muul viisil asetada ja/või levitada mistahes materjale, mis sisaldavad viiruseid või muud arvutikoode, faile või programme, mis on mõeldud mistahes arvuti või telekommunikatsiooni seadmete või programmide rikkumiseks, hävitamiseks või funktsionaalsuse piiramiseks, volitamata juurdepääsu teostamiseks, aga samuti tarkvaratooteid ja seerianumbreid ning nende genereerimiseks loodud programme, kasutajanimesid, salasõnu ja muud volitamata juurdepääsu tasulistele ressurssidele Internetis saamise vahendeid, samuti linkide avaldamist eelpool nimetatud infole;

5.2.7. ilma sanktsioonita koguda ja säilitada teiste isikute isikuandmed;

5.2.8. häirida Yandex’i veebilehtede ja teenuste normaalset tööd;

5.2.9. kaasa aidata meetmetele, mis on suunatud Kokkuleppest tulenevate piirangute ja keeldude rikkumisele;

5.2.10. muul viisil rikkuda seadusandluse, sealhulgas ka rahvusvahelise õiguse norme.

6. Teenuse sisu ainuõigused

6.1. Kõik Yandex’i teenuste abil saadaval olevad objektid, sealhulgas kujunduselemendid, tekst, pildid, illustratsioonid, videod, arvutiprogrammid, andmebaasid, muusika, helid ja muud objektid (edaspidi - teenuse sisu), aga samuti ka kõik muu sisu,mis asub Yandex’i serveril, Yandex’i, Kasutajate ja ainuõiguste omanike objektideks.

6.2. Sisu, aga samuti muude teenuste elementide kasutamine on võimalik vaid ühe või teise teenuse poolt pakutava funktsionaalsuse kaudu. Mistahes Yandex’i teenuste elementide sisu, aga samuti mistahes sisu, mis on avaldatud Yandex’i teenuste veebilehtedel ei ole võimalik kasutada ilma õiguste omaniku eelneva loata. Kasutamise all mõistetakse, sealhulgas: paljundamine, kopeerimine, töötlemine, levitamine mis tahes alusel, kuvamine raames jne. Erandiks on juhtumid, mis on otseselt ette nähtud VF seadusandluse või Yandex’i ühe või teise teenuse kasutamisingimustega.

Kasutaja poolt teenuste sisu elementide, aga samuti ka iga muu teise sisu kasutamine isiklikul mitteärilisel eesmärgil on lubatud tingimusel, et salvestatakse kõik autoriõiguse, kaasnevate õiguste, muude kaubamärkide, nime (või varjunime) autori/valdaja nimetuse puutuvad andmed muutmata kujul, vastava objekti säilitamisel muutumatul kujul. Erandiks on juhtumid, otseselt ettenähtud VF seadusandluse või ühe või teiseYandex’i teenuse kasutamiskokkuleppega.

7. Kolmandate isikute veebilehed ja sisu

7.1. Yandex’i teenused võivad sisaldada lingid teistele veebilehtedele Interneti võrgus (kolmandate isikute veebilehed). Nimetatud kolmandadisikud ja nende sisu ei kontrollita Yandex’i poolt ühte või teiste nõuete (õigsuse, täielikkuse, seaduslikkuse ja jne) vastavusele. Yandex ei kanna vastutust mistahes kolmandate isikute veebilehtedel avaldatud info, materjalide eest, millele Kasutaja saab juurdepääsu teenuseid kasutades, sealhulgas kolmandate isikute veebilehtedel avaldatud mistahes arvamuste või väidete, reklaami eest, aga samuti ka selliste veebilehtede või nende sisu kättesaadavuse eest ning Kasutaja poolt nende kasutamise tagajärgede eest.

7.2. Veebilehel avaldatud (mistahes kujul) link mistahes veebilehele, toodele,teenusele, iga ärilise või mitteärilise iselomuga infole ei ole antud toodete (teenuste, tegevuse) soovituseks Yandex’i poolt, välja arvatud juhul, kui see on sõnaselgelt Yandex’i ressurssidel märgitud.

8. Yandex servislarida reklama

8.1. Yandex vastutab Yandex’i teenuste veebilehtedel paigaldatud reklaami eest Vene Föderatsiooni seadusandlusega kehtestatud piirides.

9. Garantiide puudumine, vastutuse piiramine

9.1. Kasutaja kasutab Yandex’i teenuseid omal vastutusel. Teenuseid pakutakse nii „nagu on“. Yandex ei võta endale mingit vastutust, sealhulgas teenuste vastavuse eest Kasutaja eesmärkidele;

9.2. Yandex ei garanteeri, et: teenused vastavad/vastavad tulevikus Kasutaja nõudmistele; teenuste osutamine on katkematu, kiire, turvaline, kindel ning ilma vigadeta; teenuste abil saadud tulemused on täpsed ja kindlad ning neid saab kasutada eesmärgil või näiteks mõnede faktide kinnitusena; mõne toode, teenuse, info kvaliteet, mis on saadud teenuse abil, hakkab vastama Kasutaja ootustele.

9 3. Mistahes info/või materjalid(kaasa arvatud allalaaditav tarkvara, kirjad, mingeid juhiseid ja juhendid tegevusjuhendid jne), millele juurdepääsu Kasutaja saab Yandex’i teenuseid kasutades, saab Kasutaja kasutada oma vastutusel ja iseseisvalt, vastutab nimetatud info ja/või materjalide kasutamise tagajärgede eest, sealhulgas kahju eest, mida see võib tekitada Kasutaja või kolmandate isikute arvutile andemete kaotsimineku või muu kahju näol;

9.4. Yandex ei vastuta mistahes liiki kahjude eest, mis on tekkinud Kasutajal Yandex’i teenuste või Yandex’i teenuste üksikute teenuste/funktsioonide kasutamise tagajärjena.

9.5. Kõikides asjaoludes on Yandex’i vastutus piiratud summaga 10 000 (kümne tuhande) rubla Vene Föderatsiooni Tsiviilkoodeksi artikli 15 kohaselt ning seda kohaldatakse vaid tema tegevuses süü olemasolu puhul.

10. Muud sätted

10.1. Käesolev Kokkulepe kujutab endast lepingut Yandex’i ja Kasutaja vahel teenuste kasutamise korra kohta ning see asendab kõik varasemad kokkulepped Yandex’i ja Kasutaja vahel.

10.2. Käesolev Kokkulepe reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele. Käesoleva Kokkuleppega reguleerimata jäetud küsimused kuuluvad lahendamisele vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele. Kõik võimalikud käesoleva Kokkuleppega reguleeritavatest suhetest tulenevad vaidlused lahendatakse Vene Föderatsiooni kehtiva seadusandlusega ettenähtud korras Venemaa õigusnormide alusel. Kõikjal käesoleva kokkuleppe tekstis juhul, kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti, mõiste „seadusandlus“ all mõistetakse nii Vene Föderatsiooni, kui ka Kasutaja asukohamaa seadusandlust.

10.3. Käesoleva Kokkuleppe alusel osutatav teenus on tasuta, ei kohaldata selle suhtes Vene Föderatsiooni seadusandlusest tulenevaid tarbijakaitse eeskirjade norme Kasutaja ja Yandex’i vahelistele suhetele.

10.4. Mitte midagi käesolevas Kokkuleppes ei tohi tõlgendada kui Kasutaja ja Yandex’i vahel agendi-, partnerluse-, koostöö-, töösuhete või mingi vuu suhetena, mis ei ole sõnaselgelt Kokkuleppega ette nähtud.

10.5. Juhul kui ühel või teisel põhjusel käesoleva Kokkuleppe üks või mitu säete tunnistatakse kehtetuks vüi juriidilist jõudu mitteomavaks, ei avalda see mõju tegelikkusele ega ülejäänud Kokkuleppe sätete kohaldatavusele.

10.6. Tegevusetus Yandex’i poolt Kasutaja või teiste kasutajate poolt Kokkulepete sätete rikkumisel ei võta Yandex’ilt õigust vastavate meetmete rakendamisel oma huvide kaitseks hiljem, aga samuti ei tähenda Yandex’i loobumist oma õiguste kaitsest selliste või sarnaste rikkumiste toimepanemisel tulevikus.

10.7. Käesolev Kokkulepe on koostatud vene keeles ja mõningatel juhtudel võib olla edastatud Kasutajale tutvumiseks mõnes muus keeles. Juhul, kui esinevad erinevused Kokkuleppe venekeelse versiooni ja muukeelse versiooni vahel, kohaldatakse käesoleva Kokkuleppe venekeelse versiooni sätted.

Avaldamise kuupäev: 25.06.2019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/rules/20022019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/rules/28012019

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/rules/04062018

Eelmine versioon dokumendi: https://yandex.com/legal/rules/28042018